ಅಲೆ ಕೋಲು ಇಲ್ಲುದ ಕೋಲಿಯೇನೆ ಕಟ್ಟವನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಹಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೇನೆ ಕಟ್ಟಿದುನಣ್ಣಾ ವೋ
ಹಿಂದಾಕೆ ನೀನೋಡು ತಿರುಗಿ ಹೋಗೂತಿದ್ದ
ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋರಮ್ಮ ಮತ್ತೇನೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಆ ಸತ್ತೇದಲಿ ಶರಣಾರು ಉತ್ತುಮುರ ಮಕ್ಕಾಳು
ಸತ್ತ್ಯುದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಬುತಲೆ
ಕೇಳತಾಳೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತೇನೆ ಬೋರಮ್ಮ
ಏನ ಮಾತೇಳಾತೀಯೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ನಾನೇ ನಮುತ ಹೇಳಲಿ ಗೊಲ್ಲುನು ಗವುಡ
ಅಂದವನೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತೇಯೇನೆ ನೋಡು

ಅವರ ಅಸಿವೀಗ್ಹಾಲು ಕೊಡತಾರೆ ಬಸವೂಗೆ ಪತರಿ ಕೊಡುತಾರೆ
ಸಿಸುವಾಗೆ ಬೆಣ್ಣೇನೇ ಕೊಡುವಂತ ಶರಣಾರು
ಅವರ ಗೊಡುವೆ ಬ್ಯಾಡಂತ ಹೇಳಯ್ಯ ವೋ

ಸತ್ತ್ಯುದು ಮಾತು ನೀನು ಹೇಳಿದುರೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಕೋಲಿಲ್ಲದ ಕೊಲಿಯ ಬಿಡತಾವ ನೋಡು
ಅಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆ ಬಿಡುವೋದಿಲ್ಲಂದ ವೋ

ಅಲೆ ಊರಾಗುಂಟಾ ಹೋಗುತಾನೆ
ಮತ್ತೇನೇ ಶಿನ್ನಯ್ಯಾ
ತುಡುಗು ದನುವೇ ಸದುಕಿದಂಗ
ಸದಕೋವಮ್ಮ ವೋ

ಅವರವರಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನೆ ಮತ್ತೇನೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಅವರು ಸತ್ತೇದಲಿ ಶರಣಾರು ಉತ್ತುಮುರ ಮಕ್ಕಾಳು
ಅಸಿವಿಗ್ಹಾಲು ಕೊಡುತಾರೆ ಬಸುವುಗೆ ಪತ್ತಿರಿ ಕೊಡುತಾರೆ
ಸಿಸುವಾಗೆ ಬೆಣ್ಣೇನೆ ಕೊಡುವಂತ ಶರಣಾರು
ಅವರ ಗೊಡವೆ ಬ್ಯಾಡಕ್ಕ ಅಂದವನೋ ವೋ

ಅವರ ಗೊಡವೆ ಬ್ಯಾಡಮ್ಮಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದುರಿ
ಕೋಲಿಲ್ಲುದ ಕೊಲಿಯೋನೆ ಅಗಿಲ್ಲುದ ಕಟ್ಟೇನೆ
ಕೆಳಾಕೆ ಉದುರಿ ಬೀಳುವಮ್ಮಾ ವೋ

ಹಿಂಗ್ಯಾದರೀಗೊಲ್ಲ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ
ದಂಡೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದಾ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ದಂಡೇ ಕಟ್ಟುಬೇಕಂದ
ದಳವೆ ಕಟ್ಟುಬೇಕಂದ
ಮಂದೀ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ
ಮರ್ಬಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ
ಆನೆ ಮಕುದರ ದಂಡಂತೆ
ಒಂಟೆ ಮಕುದರ ದಂಡಂತೆ
ನೆಮಿಕರುತರ ದಂಡಂತೆ
ಗುಡ್ಡುದು ಬೋರೀದಂಡು
ಹನ್ನೆರಡು ಕೂಮೆ ದಂಡು ಕುಸಿ ಮಾಡಿದುನೋ

ಹನ್ನೆರಡು ಕೂಮೆ ದಂಡು ಕುಸಿಮಾಡಿದ ಕಾಣೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಆವಿನ ಗೂಡಿಗೆ ವದಗಿದುರಣ್ಣಾ ವೋ

ಮುಂಗೊಳಿ ಕೂಗ್ಹೊತ್ತೀಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಲ ಕೆಂಪೇರ್ಹೊತ್ತೀಗೆ
ಆವಿನ ಗೂಡಿಗೇನೆ ವದಿಗವನೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಒತ್ತುಂಟೆ ಎದ್ದವನೆ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಮಕಮಾರಿ ತೊಳಕಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೊಳಕಂಡು
ಮೊವುದಾರಿ ಕರುವೀನೆ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಎಣಿಕಲ್ಲು ಮಕ್ಕಾಯ ನೋಡಿದುನಣ್ಣಾ ವೋ

ಕಾಲಾಗುಳ ಸುರುವ್ಹಗ್ಗ ಕಾಲಾಗೆ ತುಣಕಂಡು
ತೊಡಿಯಾಗಳ ಬುಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೆ ತೊಡಿಯಾಗಿರಿಕಿಸಿಕಂಡ್ಹೆ
ಎಣಿಕಲ್ಲು ಮಕ್ಕಾಯ ನೋಡಿದುನಣ್ಣಾ ವೋ

ಭಾವಾ ಭಾವ ನೋಡೊ ಮತ್ತೇನೆ ಭಾವಯ್ಯ
ನಾವೇ ಉಳಿಯೋ ಹೊತ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಎತ್ತೇ ಉಳಿಯಾ ಹೊತ್ತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ವೋ

ಗುಂಡಾಗ್ಹುಟ್ಟೋ ಬದಲು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಕರಿಯೆ ಸೀರೆ ಉಡುಸಿ ಕರಿಯ ಬಳಿಯನ್ನಾ ತೊಡಸಿ
ತವರು ತವರು ನಾನು ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆಂದ ವೋ

ಗಂಡಾಗ್ಹುಟ್ಟೋ ಬದಲು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಹಟ್ಟೊ ಬದಲು ಮಣ್ಣಾಗ್ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಮಣ್ಣೇನಲ್ಲೇ ನೋಡು ಮರ್ನನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದುರೆ
ಮರದ ನೆಳ್ಳಾಗನ್ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವುಳ್ಳ ಪುರುಸೂರು
ಕುಂತಗಂಡನ್ನಾ ನೋಡು ಬಾಳ್ಳೇವು ಮಾಡತಿದ್ದರು
ಆನೆ ಹೊಟ್ಟ್ಯಾಗೇನೆ ಸೂಲಂಗಿ ಹುಟ್ಟೀದ್ಹಂಗೆ
ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟೀದ್ಯೋ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೋ

ಗುಡ್ಡುದ ಬೋರೆ ತಮ್ಮ ಗಂಟಾವುಲು ಸಿನ್ನಯ್ಯ
ಹನ್ನೆರಡು ಕೂಮೆ ದಂಡೆ ತಂದವನಂದಾ ವೋ

ಬಂದರು ಬರಲ್ಹೊಗಾಲೊ ಕರಿಯಂದಾ
ಹಾಲು ಕರದು ಕಡಿಯಾಕೆ ಇಟ್ಟವನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಬಾರಯ್ಯ ವಲಿಗಾನೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಒಂದಗಲ್ಲ ಬಡಿದಾರೆ ಹಾಲನ್ನ ವಲಿಯಾನೆ
ಒಂದಗಲ್ಲ ಬಡಿದಾರೆ ನೀರನ್ನ ವಲಿಯಾನೆ
ಹೆದರಿಯೋ ತಮ್ಮ ಬೆದರೀಯಂದಾ ವೋ

ಬಾರಯ್ಯ ವಲಿಗಾನೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ದುಡುದುಂಬಾಕೆ ಅವರು ಎತ್ತಿಗೆ ಬಂದವರಂಗೊ
ಕರದುಂಬಾಕೆ ನೋಡು ಆವಿಗೆ ಬಂದವನ್ಹೆಂಗೊ
ಯಾತಕೆ ಬಂದಿದ್ದ್ಯಾಲೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಅಸುಮಗ ವಲಿಗಾನಯ್ಯ ಹೆದರೀಯ ಬೆದರೀಯ
ಬಟ್ಟಣ್ಣು ವಡಕಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ವೋ

ಮುಂದಮುಂದೆ ಬಟ್ಟಣ್ಣ ಹಿಂದ್ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಬಟ್ಟಣ್ಣನ ಬಾಲಾನೆ ಹಿಡಕಂಡು ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಗುಡ್ಡದ ಬೋರೀ ತಮ್ಮ ಗಂಟಾವುಲು ಶಿನ್ನಯ
ಅವನು ತಾಕೆ ಬಟ್ಟಣ್ಣ ಬರತಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ದುಡುದುಂಬಾಕೆ ನೀನು ಎತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಯೇನೋ
ಕರದುಂಬಾಕೆ ನೋಡು ಆವಿಗೆ ಬಂದಿಯೇನೋ
ಯಾತಕೆ ಬಂದಿದ್ದ್ಯಾಲೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ದುಡುದುಂಬಾಕೆ ನನಿಗೆ ಎತ್ತೇನು ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ
ಕರದುಂಬಾಕೆ ನನಿಗೆ ಆವೆನುಕಡಿಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ
ಕಾರ್ಯಾವುಕೆ ಬಂದೀನೋ ಎಲೆ ಗೊಲ್ಲಾ ವೋ

ಆ ಮಾತು ಕೇಳವನೆ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಹಿಂದಾಕೆ ತಿರಗಿ ಬರುತಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ದುಡುದುಂಬಾಕೆ ಅವನು ಎತ್ತೂ ವಲ್ಲಾನಂತೆ
ಕರದುಂಬಾಕೆ ನೋಡು ಅವು ವಲ್ಲಾನಂತೆ
ಕಾರ್ಯಾವುಕೆ ಬಂದವನೆ ಭಾವಯ್ಯ ವೋ

ಬಾರಯ್ಯ ವಲಿಗಾನೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಮೂರು ಕೂತೆ ಕೂಗಮ್ಮ ಮೂರು ಕ್ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಯಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮಕೈ ಮೇಲಾಗಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಾಲಿ
ಮೂರು ಕೂತೆ ಕೂಗಮ್ಮ ಮೂರು ಕ್ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಯಯ್ಯ
ಬಾರಯ್ಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮನಗಂದಾ ವೋ

ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಾಲಿ
ಮೂರು ಕೂತೆ ಕೂಗ್ಯವನೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಕೆ ಹೊಡದವನೆ
ಬಂದವನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮನಿಗಿದುನಣ್ಣಾ ವೋ

ಗುಡ್ಡುದ ಭೋರಿ ತಮ್ಮ ಗಂಟಾವುಲು ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಅವರು ಕತ್ತೀಲಿ ಕಡದಾರೆ ಕೊಂಬಡ್ಡ ಕೊಡುತಾವೆ
ಬಿಲ್ಲೀಲಿ ಹೊಡುದಾರೆ ಬಾಲಡ್ಡ ಕೇಡುತಾವೆ
ಬಂದುಕುದಲಿ ಹೊಡೆದಾರೆ ಹಣಿಯಡ್ಡ ಕೊಡುತಾವೆ
ಏಳೆಂಬೇಳ ದಿನಕೆ ಗುಡ್ಡದ ಬೋರೀ ತಮ್ಮಾ
ಮದ್ದೆಗುಂಡೆಲ್ಲ ಕಳಕಂಡ ವೋ

ಅವನ ಮದ್ದೆಗುಂಡೆಲ್ಲ ಕಳಕಂಡ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಇಂಗ್ಯನ್ನ ಈ ಗೊಲ್ಲ ಬಯಿಲಿಗಿ ಬರಲಂದವನೆ
ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಿತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಲಿ
ಅಂದವನೆ ಶಿನ್ನಾ ಕೂಗಿದುನಣ್ಣಾ ವೋ

ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಾಲಿ
ಮೂರು ಕೂತೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಗ್ಯಾವನೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಹೇಳಯ್ಯ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೋ

ಆನಿಗೇಯೇ ನೋಡು ಆವು ವಾರಿಮಾಡಮ್ಮ
ಒಂಟೀಗೆಯೇ ನೋಡು ಎತ್ತು ವಾರಿಮಾಡಮ್ಮ
ಕಾಲೂರಿ ಮನಿಷರಿಗೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಮೂಗಿಮಣಕ ವಾರಿ ಮಾಡಂದಾ ವೋ

ಕುದರೀಗೆಯೇ ನೋಡು ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಮುದಿಯಾವು ನೋಡು ವಾರೀನೆ ಮಾಡಂದ
ನಾಲಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟೇನೆ ಮಾಡವನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು
ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಿತ್ತು
ಮೂರು ಕೂತೆ ಕೂಗವನೆ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಬಂದವನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮನಿಗ್ಯಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ಕಾರಣಿಕದ ಪುರಸ ಕಾಲಿಲಿ ಗ್ಯಾನುದ್ದರಿಯೆ
ಬಾಲುದುಲೆ ಬಲವಂತ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಬಲು ಬೇತಾಳ
ಮುನ್ನೂರು ತಡಿಸಿಗಿನ್ನ ಮುಂದುದಿಟ್ಟಿದನು ಬಟ್ಟಣ್ಣ
ಕಾಲುಕೆದರಿಯೇ ನೋಡು ರಂಕೇನೆ ಹೊಡದಾರೆ
ಗುಡ್ಡಾದ ಬೋರಮ್ಮನ ಅರಮನಿಯಾಗಿರುವಂತ
ಕಂಚನ ಕರಬಾನುಗಳೆ ಗದಗದನೆ ನಡಿಗಿ
ನೆಲಕೆ ಬೀಳೂವಮ್ಮಾ ವೋ

ಕಾಲಿಲಿ ತುಣಿಯೋವಣ್ಣ ಕೊಂಬಿಲಿ ಸಿಮ್ಮೋವಣ್ಣೊ
ಅವುರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಮೇದಂಡೆ ಮತ್ತೇನೆ ಆವಾಗ
ಅವುರು ಕರುಳು ತಗದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜನ್ನಿವಾರ ಹಾಕಿಕಂಬೋವಣ್ಣಾ ವೋ

ಗುಡ್ಡಾದ ಬೋರಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೇನೆ ಆವಾಗ
ನಮ್ಮೂರೆ ಉಳಿಯೊ ಹೊತ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ವೋ

ತಣ್ಣೀರು ಮುಣಿಗಿದುಳಣ್ಣ ತಡಿಮುಡಿ ಉಟ್ಟೈದಾಳೆ
ನಿಂತು ತಡಿಮುಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತೇನೆ ಬೋರಮ್ಮ
ಮಳಿ ಬಂದಾರ್ಹುಟ್ಟುಕೆ ಹುಲ್ಲು ಬೀಜ ಅಲ್ಲಮ್ಮ
ಗುಡ್ಡಾದ ಬೋರಮ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಾಕೆ
ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬುರನ್ನಾನೆ ಉಳಕಂಬಲಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ನಮ್ಮೆತ್ತಾವೆ ಹಿಂದಾಕೆ ಕೂಗಂದ ವೋ

ಹನ್ನೆರಡೆ ಲಕ್ಕೂಸದ ದಂಡೀನ ಪೈಕಾಗಿ
ಗುಡ್ಡುದ ಬೋರಿ ತಮ್ಮ ಗಂಟಾವುಲು ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಒಬ್ಬಾನೆ ಶಿನ್ನ ಉಳಕಂಡ ವೋ

ಎತ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಗ್ಯಾವೇನೆಯೇ ನೋಡು
ಒಬ್ಬಾನೆ ಶಿನ್ನ ಉಳಕಂಡಾ ವೋ

ಇಂಗ್ಯಾದಾರೀಗೊಲ್ಲ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲಂದವನೆ
ಒಂದಕಿವಿ ಆಸೊರದು ಒಂದು ಕಿವಿ ವದಿಯರದು
ಆವರಿಬ್ಬರ ದಂಡೆ ತರಬೇಕಂದ ವೋ

ಆವರಿಬ್ಬರ ದಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದವನೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಒಂದುರು ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ಹೆಣಗುಳು ಬಿದ್ದೈದಾವೆ
ಒಂದುರು ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ದಟ್ಟುಗುಳು ನೋಡಿದರು
ಅವರಿಗಾದ ಪೂಜೇನೆ ನಮಿಗಾಗುತೈತಂದ್ರು
ಹೇಳುದುಲೆ ದಂಡೆ ಹೋಗುವುದಮ್ಮ ವೋ

ಆವಾಗ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಬಾರೆಬಾರೇ ಬೋರಮ್ಮ
ನಾನು ಬೀಳೊ ಪಾಟೆಲ್ಲ
ಬಿದ್ದ ಕಾಣೆ ಬೋರಮ್ಮ
ನಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋರಲ್ಲ
ನಮ್ಮಿಗೆ ದಕ್ಕೋರಲ್ಲ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಹೋಗಮ್ಮ ವೋ

ಬಾರೆಬಾರೇ ಬೋರಮ್ಮ
ನಾನು ಬೀಳೋ ಪಾಟೆಲ್ಲ
ಬಿದ್ದೆ ಕಾಣೇ ಬೋರಮ್ಮ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಹೋಗಮ್ಮ ವೋ

ಅಂಗ್ಯಂಬ ಸಬುದ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳಿದುಳೊ ಬೋರಮ್ಮ
ತಣ್ಣೀರು ಮುಣಿಗಿದುಳಣ್ಣ ತಡಿಮುಡಿ ಉಟೈದಾಳೆ
ನಿಂತೆ ತಡಿಮುಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂತಕಂಡೆ ಬೋರಮ್ಮ
ವಡಿಯದು ನಾಗೂರಂತೆ ಹಿಡಿಯದು ಬಿರ್ಯಾದಿನಿಕಾಳಿ
ನಾಗುರು ನವಬೂತುಗಳು ತಾಳುಗುಳು ಮ್ಯಾಳುಗುಳು
ಶಾನೈ ಬಜಂತುರುಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕಂಡು
ಪಟ್ಟದ ಬಿಳಿಯಾನೇನ ಹತ್ತಿಕಂಡು ಬೋರಮ್ಮ
ಆವಿನ ಗೂಡೀಗೆ ತಿರುಗಿದುಳಣ್ಣಾ ವೋ

ಎತ್ತಯ್ಯನ ಎತ್ತಾವು
ಏಳೆಂಬೇಳು ದೀನ
ಮೇವು ಮೇದಿರುಲಿಲ್ಲ
ನೀರು ಕುಡುದಿರುಲಿಲ್ಲ
ಗ್ವಾತ ವಯ್ದಿರುಲಿಲ್ಲ
ಅವ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೇ ನೋಡು
ಆಲೇ ಕುಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ
ಗುಡ್ಡುದು ಬೋರೀ ತಮ್ಮ
ಗಂಟಾವುಲು ಶಿನ್ನಾಯ್ಯಗೆ
ವಾದೇ ಪಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತೈದಾವಣ್ಣ ವೋ

ಎತ್ತಿನ ಗೂಡೀನಾಗೊಳ್ಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆರಿಗೀನಾಗೆ
ಅಪ್ಪಾ ಎತ್ತಯ್ಯ ಮನಿಗವುನೋ

ಆವಿನ ಗೂಡೀನಾಗೊಳ್ಳೆ ಬೇವಿನ ಬೆರಿಗೀನಾಗೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತಯ್ಯ ಮನಿಗವುನೋ

ಆವಿನ್ಹಿಂದೆ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹೋಗ್ಯಾನೆ
ಗೂಡಿನಾಗೆ ಎತ್ತಯ್ಯ ಮನಿಗವುನಣ್ಣಾ ವೋ

ಪಟ್ಟದ ಬಿಳಿಯಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಗುಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಳು
ಒಕ್ಕವಳೆ ಬೋರಮ್ಮ ವಳಿಯಾಕೋ

ಆವಿನ ಗೂಡೀನಾಕೆ ಹೋದಾಳೆ ಬ್ಯಾಡೂತಿ
ಸಾದಾ ಕಿನ್ನೂರಿ ನುಡುಸೂತಾ | ಬೋರಮ್ಮಾ
ಆವೀಗೆ ನಮಿಗೆ ಇನುವಂದ್ಲು

ಎತ್ತೀನ ಗೂಡೀನಾಕೆ ಒಕ್ಕವಳೆ ಬ್ಯಾಡೂತಿ
ಜೊತ್ತೆ ಕಿನ್ನೂರಿ ನುಡಿಸೂತ | ಬೋರಮ್ಮ
ಎತ್ತೀಗೆ ನನಿಗೆ ಇನುವಂದ್ಲು

ಸಿಕಾ ವೋಡಿಕಲ್ಲು ಸಿತ್ತಾರದರು ಮನಿಯಾಗೆ
ಕೆತ್ತೀ ಮಂಚ ವರುಮೂಡಿ | ಊರಿನ ಗವುಡ
ಒಪ್ಪಾತ್ತಾಡನು ಬಾರೊ ಪಗಡೀಯ ಗೌಡ ಪಗಡೀಯೇ
ರಾಯ ಎಣಿಕಲ್ಲು ರುವ್ವಾರದ ಅರಮನಿಯಾಗೆ
ಮಾಡಿಸಿದನೇ ಮಂಚ ವರಮೂಡಿ | ಊರಿನ ಗವುಡ
ಜಾವೊತ್ತಾಡನು ಬಾರೋ ಪಗಡೀಯ ಗವುಡ ಪಗಡೀಯೋ

ಬ್ಯಾಡ ಕಾಣೆ ಬೋರಮ್ಮ
ಕಂಕನಲಿ ಬ್ಯಾಡಾರು
ನಮ್ಮಿಗಳಿ ಮಕ್ಕಾಳು
ನಂಬಿಸಿ ಕಲಿ ಬ್ಯಾಡಾರು
ನಿಮ್ಮಿಗೆ ಅಳಿಮಕ್ಕಾಳು
ನೀನೆ ಕಾಣೆ ಬೋರಮ್ಮ
ನಮಿಗೆ ಕಿರುತಂಗಿ ಬೋರಮ್ಮಾ
ಹೋಗಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನಿಗೋ

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಓಡಿಲಿ ಉರುಕಂಡು ತಿಂಬೋ
ಕಾಡುಬ್ಯಾಡುರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಲವಯ್ಯ | ಗೊಲ್ಲುನ ಗೌಡ
ಜಾವತ್ತಾಡನು ಬಾರೊ ಪಗಡೀಯ ಗವುಡ ಪಗಡೀಯಾ

ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಿಲಿ ಮುರಕಂಡು ತಿಂಬೊ
ಹುಟ್ಟೀ ಬ್ಯಾಡುರುಗೆಲ್ಲಿ ಕುಲವಯ್ಯ | ಗೊಲ್ಲನ ಗೌಡ
ಒಪ್ಪತ್ತಾಡನು ಬಾರೋ ಪಗಡೀಯ ಗವುಡ ಪಗಡೀಯೋ

ಬ್ಯಾಡ ಕಣೇ ಬೋರಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗುಳು ಮುಟ್ಟಿದುರೆ
ದಂಡಿಗುಳು ಎದ್ದಾವು
ಜಡಿಗಾಳು ಮುಟ್ಟಿದುರೆ
ದಾಳುಗಳು ಎದ್ದಾವು
ಉರಿಗಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾರೆ
ಉರುದು ಹೋಗೂತೀ ನೀನು
ಸಿಡಿಗಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾರೆ
ಸಿಡದು ಬೀಳುತಿ ನೀನು
ನನ್ನಗೊಡವೆ ಬ್ಯಾಡಕಾಣೆ ಬೋರಮ್ಮ ವೋ

ಅಂಚಿನ ಸೀರೆ ಉಡುತಿನಿ ಕಂಚಿನ ಕಡಗಿಡುತೀನಿ
ನಿಮ್ಮಾನೆಡತೆ ನಾವು ನೆಡತೀನಿ | ಊರಿನ ಗೌಡ
ಒಪ್ಪುತ್ತಾಡನು ಬಾರೊ ಪಗಡೀಯ ಗೌಡ ಪಗಡೀಯೋ
ಕಟ್ಟೆ ತಪ್ಪುಕೊಡತೀನಿ ಹಟ್ಟಿ ತಪ್ಪು ಕೊಡತೀನಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟಣ್ಣಾಗೆ ತಪ್ಪೇ ಕೊಡತೀನಿ | ಊರಿನ ಗೌಡ
ಜಾವೊತ್ತಾಡನು ಬಾರೊ ಪಗಡಿಯೇ ಗೌಡ ಪಗಡೀಯೇ

ಬ್ಯಾಡ ಕಣೇ ಬೋರಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಸತ್ತೇವು ಕೆಡುತಾವು
ಹೋಗಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನಿಗೇ ವೋ

ನಾನು ಉರಿಗಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾರೆ
ಉರುದು ಹೋಗೂತೀ ನೀನು
ಕಿಡಿಗಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾರೆ
ಸಿಡದು ಬೀಳೂತೀ ನೀನು
ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ಬ್ಯಾಡಕಾಣೆ ಬೋರಮ್ಮ ವೋ