ಅಕ್ಕ – ೬೨, ೬೩
ಅಕ್ಕಿ – ೧೨, ೨೭, ೬೧, ೧೬೨
ಅಕ್ಕಿತೊಳೆಯುವ ಪದ – ೩೫
ಅಕ್ಕುಮಾರಿ – ೮೯, ೧೦೩
ಅಕ್ಕುಸಾಲಿ – ೨೨೩
ಅಗಸ – ೧೯
ಅಗ್ರಹಾರ – ೧೨೦
ಅಗ್ಗುಣಿದೆವಿ – ೧೫೦
ಅಚ್ಯುತ – ೩೨-೩೪, ೨೨೬, ೨೨೮, ೨೪೧, ೨೭೦,
ಅಜ (ಆಡು, ಮೇಕೆ) – ೫
ಅಜ್ಜಿಗೊಲ್ಲ – ೫
ಅಜ್ಜಿಮಜ್ಜಿಗೋಳ – ೧೦
ಅಡವಿಗೊಲ್ಲ – ೧, ೪, ೯, ೧೩, ೧೫, ೨೮, ೩೦, ೩೨, ೩೫, ೧೫೮, ೧೭೨
ಅಡಿಕೆ – ೨೩, ೧೮೬
ಅತ್ತಿಗೆ – ೩೩, ೧೮೬
ಅತ್ತಿಮರ – ೯೧
ಅನ್ನ – ೧೭, ೨೭
ಅನಂತಪುರ – ೧೨
ಅಪ್ಪಣ – ೨೩
ಅಪಿಮಾನ್ಯ – ೧೬೭, ೨೬೮, ೨೬೯, ೨೭೩
ಅಭಿಮನ್ಯು – ೧೦-೧೨, ೩೨-೩೪, ೨೩೪, ೨೪೬, ೨೫೦, ೨೫೧, ೨೭೧, ೨೭೨
ಅರಸಿನ ಕರಿಗೊಲ್ಲ – ೫
ಅರುಜುಣರಾಯ – ೩೨, ೨೨೪,೨೨೫, ೨೩೩, ೨೫೧, ೨೫೩, ೨೬೦, ೨೭೩
ಅರಿಶಿಣ – ೩೬, ೧೧೮, ೨೮೪
ಅರುಳೆಗೆದ್ದ – ೧೯೧
ಅರೇನವರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಅಲೆಮಾರಿ – ೬, ೭
ಅಸಿಕೆರೆ – ೨೨
ಅಂಗಡಿ – ೧೯, ೨೦
ಅಂಗಳ – ೩೧
ಅಂಡೆಕುರುಬ – ೧೪
ಅಂಬಿಗ – ೨೫೮
ಅಂಬುಮಾಡಿ – ೨೭೧
ಅಂಬೇರಾಯ – ೧೩, ೧೦೩
ಆಕಳು – ೧೪, ೩೦೧
ಆಕಾಶ – ೧೭೮, ೧೭೯
ಆಚರಣೆ – ೯
ಆದಿಮಾನವ – ೧
ಆದುವಾನಿ – ೧೪, ೪೮, ೮೬, ೧೦೫,
ಆನೆ – ೧೬, ೪೯, ೫೪, ೭೮-೮೦, ೧೨೬, ೧೩೩, ೧೪೨, ೧೭೩, ೨೨೯, ೨೫೧
ಆಯ್ತುವಾರ – ೨೨೭, ೨೪೫
ಆರೂತಿ – ೧೫೧
ಅರೆಗಿಡ – ೫
ಆವು – ೨೯, ೬೨, ೮೦, ೧೦೯, ೧೬೨, ೧೯೧
ಆಳೂವಾನೂರು – ೨೫
ಆಂಜನೇಯ – ೬೧
ಇಸ್ಲಾಂ – ೨
ಈಚಲಮರ – ೨೩
ಈರಣ್ಣ – ೭, ೧೦, ೧೨, ೨೨-೨೫, ೩೫, ೩೭, ೪೧, ೧೦೮, ೧೧೨, ೧೧೩, ೧೩೦, ೧೩೨-೧೫೬, ೧೮೦-೧೮೩, ೧೯೩, ೧೯೪, ೧೯೮, ೨೦೧, ೨೭೫, ೨೭೮, ೨೮೨, ೨೮೩, ೨೮೫, ೨೮೬, ೨೯೬, ೨೯೭
ಈರಬಡಕ್ಕ (ಮ್ಮ ) – ೨೪, ೧೧೪
ಈರಮ್ಮ – ೧೦, ೧೧೯, ೧೩೮, ೧೪೭, ೧೫೪, ೧೯೫, ೨೭೪, ೨೮೪
ಈಶ್ವರ – ೧೫, ೧೬
ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ – ೨೫, ೧೬೦
ಉಳ್ಳಿ ಬಡಮ್ಮ – ೧೦
ಉಳ್ಳಿಬ್ರತ – ೩೦
ಉಳ್ಳೇನವಣಿ – ೩೦, ೧೯೨
ಉಂಗುರ – ೧೨೪
ಊರುಗೊಲ್ಲ – ೨೦೬
ಎಣಿಕಲ್ಲು – ೫೨-೫೪, ೬೪, ೬೫, ೭೮, ೮೪,
ಎಣ್ಣೆ – ೩೬, ೨೭೬
ಎತ್ತಪ್ಪ – ೮
ಎತ್ತಯ್ಯ – ೧೨- ೧೫, ೧೧೨, ೧೪೧, ೧೫೦, ೨೭೬
ಎತ್ತಿನಬೊಮ್ಮ – ೨೮, ೨೯, ೧೮೯
ಎತ್ತಿನ ಹಬ್ಬ – ೫
ಎತ್ತು – ೧೩, ೧೪, ೩೨, ೪೪, ೫೫, ೫೬, ೫೯, ೬೨, ೮೦, ೯೮, ೧೩೭, ೧೬೨, ೧೯೧, ೨೧೪, ೨೧೩, ೨೩೭
ಎಮ್ಮೆ – ೧೬, ೨೨, ೧೬೨
ಎಲ್ಲಮ್ಮ – ೩೦
ಎಲೆ – ೨೩, ೨೭
ಎಳ್ಳು – ೨೩೧, ೨೯೭
ಎಂಜಲು – ೨೩
ಎಂಟಾಣಿ – ೯೭
ಏಳುಜಂಬಿ – ೨೪, ೧೨೯, ೧೩೩-೧೩೫, ೧೩೯, ೧೪೧, ೧೫೦, ೧೯೩, ೧೯೪, ೨೭೬, ೨೭೭, ೨೯೭,
ಐತಿಹ್ಯ – ೯
ಒಡೆಯರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಒನಕೆಯವರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಒಳ್ಳಕ್ಕಿಪೂಜೆ -೨೭
ಒಂಟೆ – ೪೯.೫೪.೭೧.೭೪.೭೮.೮೦.೧೨೭.೧೩೩.೨೨೯.೨೫೦
ಓಬಳಪತಿ – ೧೧೯
ಓಬಳ ನರಸಿಂಹ – ೧೫-೧೯.೨೧.೨೨
ಓಬೇನ್ಹಳ್ಳಿ – ೧೧.೮೬.೧೫೭.೧೮೬.೨೭೪.೨೯೨.೨೯೩.೨೯೫
ಓಲಿಕರಾಮ – ೨೨
ಕಟ್ಟೆ – ೧೪೪
ಕಣಿ – ೯.೨೬.೨೭.೨೯.೧೬೯.೧೭೦೧೭೧.
ಕಣ್ಣು – ೨೧
ಕತ್ತಲುಕರಿಮಲೆ – ೧೬.೧೭.೨೧
ಕರ್ನಾಟಕ  – ೪-೬
ಕನ್ನೇರಮ್ಮ  – ೧೧೪
ಕಪ್ಪಿಲಿ  – ೬೨ ೬೩
ಕಬ್ಬಿನಕೋಲು  – ೧೪೪. ೨೪೮
ಕರಿಡಿಗೊಲ್ಲ – ೪. ೫. ೨೨. ೩೮. ೨೫೮
ಕರಿಹನುಮ  – ೧೬೪.೧೬೫
ಕರಿಮಲೆ  – ೧೮
ಕರಿಮಾರಿ  – ೩೦
ಕರಿಯಮ್ಮ  – ೧೧೪
ಕರಿಯಣ್ಣ  – ೨೫. ೨೮.೧೭೭. ೧೮೧
ಕರು  – ೧. ೧೪. ೨೩
ಕಲ್ಯಾಣಪುರ  – ೧೯೩
ಕಲ್ಲಾರಳ್ಳಿ  – ೧೧೨
ಕಲ್ಲಿಗೊಲ್ಲ  – ೪
ಕಸ್ತೂರ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ  – ೧೫
ಕಹಳೆಯವರ ಗೊಲ್ಲ – ೪
ಕಳ್ಳ – ೧೯, ೨೦
ಕಳ್ಳಿ – ೭
ಕೃಷ್ಣ – ೭
ಕೃಷ್ಣ ಗೊಲ್ಲ – ೧, ೬, ೯, ೧೦, ೧೨, ೧೩, ೧೫, ೨೪, ೨೫, ೩೨, ೩೫, ೩೯, ೧೧೦
ಕೃಷ್ಣನ ಕುಲ – ೪
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ – ೧೨೦, ೧೨೩-೧೨೫
ಕೃಷಿಕ – ೩
ಕಾಟಮಲಿಂಗ – ೭
ಕಾಟಯ್ಯ – ೧೫-೧೮, ೨೦-೨೨, ೨೪, ೧೧೩, ೧೭೬, ೨೮೯
ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ – ೧-೫, ೭-೯, ೧೩, ೨೨, ೧೮೯, ೧೯೦
ಕಾಣಾಸಿ – ೨೭೫
ಕಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮ – ೨೨
ಕಾನ್ಹಳ್ಳ – ೧೧೭
ಕಾಮಧೇನು – ೧೩, ೧೫, ೨೪೨, ೨೫೭
ಕಾಮಣ್ಣ – ೨೩೮, ೨೭೦
ಕಾವುಳೆರಾಯ – ೨೭೩
ಕಾಳಿ – ೩೦
ಕಾಳಿಂಗ – ೨೮೧
ಕಾಳ್ಹೋರಿ – ೨೧೩
ಕ್ವಾಟಿ – ೪೮, ೬೫, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೧೫, ೧೬೬, ೨೦೮
ಕ್ವಾಣಾ – ೨೦೦, ೨೦೫, ೨೦೬
ಕ್ಯಾತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮನೋರ – ೧೨, ೧೩
ಕ್ಯಾತಯ್ಯ – ೧೦೯
ಕ್ಯಾತಣ್ಣ – ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೪, ೨೦೦, ೨೮೯, ೨೯೨
ಕ್ಯಾತರುಲಿಂಗ – ೨೫, ೧೦೯
ಕ್ವಾಮ್ಯಾಗ – ೩೦
ಕಿಡಿಗಣ್ಣು – ೯೯
ಕಿನ್ನರಿಜೋಗಿ – ೨೫
ಕಿಲಾರಿ – ೧೩, ೨೯
ಕೀಲುಕಾರಣ್ಣ – ೨೨೭, ೨೪೩
ಕುರ್ಕೆಗುಡ್ಡ – ೪೯
ಕುದುರೆ – ೧೭, ೧೮, ೧೨೬, ೧೨೯, ೧೪೦, ೧೪೨, ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೮೩, ೨೧೪, ೨೩೦
ಕುಬುಸ – ೨೩೯, ೨೬೧
ಕುಮಾರರಾಮ – ೧೫, ೨೨
ಕುರಿ – ೧೬, ೨೨, ೨೭, ೧೦೯, ೧೨೯, ೨೦೦, ೨೦೫
ಕುರಿಹಿಂಡು – ೭೩, ೭೬
ಕುರಿಗೊಬ್ಬರ – ೩೭
ಕುರಿಯಜ್ಜಿಯೋರ – ೧೦
ಕುರಿಯ್ಹಟ್ಟಿ – ೪೨, ೧೪೨, ೧೬೯
ಕುರಿಯಾಳ್ಹಿರಿಯಟ್ಟಿ – ೫೯, ೬೦, ೬೭
ಕುರಿಸಾಕಣೆ – ೮
ಕುರಿಪಾಲಿ – ೨೨, ೨೩
ಕುರುಡಮ್ಮ – ೨೩, ೨೪, ೧೩೦, ೧೩೬
ಕುರುಬ – ೩, ೧೪, ೧೪, ೨೨, ೧೧೮
ಕುರುಬಗೌಡ – ೩೮, ೨೮೮
ಕುರುಬೂತಿ – ೩೮, ೧೧೯
ಕುರುಬಿಣಿದಾರ – ೧೬೭
ಕುಲದಸ್ವಾಮಿ – ೩೮
ಕುಸುಮಾಲೆ – ೧೬೩
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ – ೪
ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು – ೨೭೮
ಕೆರೆ – ೨೮
ಕೇರಿ – ೨೬
ಕೈಬಳೆ – ೧೯೮
ಕೈಲಾಸ – ೧೬
ಕ್ರೈಸ್ತ -೨
ಕೊಡ – ೫, ೧೪೩
ಕೊರಚ – ೨೩
ಕೊರಮ – ೧೭-೨೦
ಕೊರವಂಜಿ -೯, ೨೬, ೨೭, ೨೯, ೧೬೫, ೧೬೮, ೧೬೯, ೧೭೦, ೧೯೧, ೧೯೨
ಕೋಣ – ೫
ಕೋಣನವರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಕೋಲಾಟ – ೯
ಕೋಲಾರ – ೪
ಕೋಲು – ೧೦
ಕೋಳಿ – ೨೦೬
ಕಂಕಣ – ೨೮೫
ಕಂಚಿನುಂಗುರ – ೧೬೭
ಕಂಚುಗಾರ – ೨೩೨
ಕಂಟುಮಾಲೆ – ೧೫೦
ಕಂಬ – ೧೧೬
ಕಂಬಳಿ – ೨೯, ೩೦, ೩೬, ೩೮, ೪೭, ೪೯, ೯೩, ೧೨೦, ೧೮೯, ೨೩೬
ಕಂಬಾರ – ೨೪೨
ಕಂಬಿಯವರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಕುಂಚಟಿಗ – ೩
ಕುಂತ್ಯಮ್ಮ – ೨೨೭- ೨೩೦, ೧೫೩
ಕುಂತಿದೇವಿ – ೩೨, ೩೪
ಕುಂಬಾರ – ೧೧೬, ೨೪೦
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ – ೨೫೬
ಕೆಂಗುರಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ – ೨೩, ೧೩೫
ಕೆಂಚಮ್ಮ – ೧೧೪
ಕೊಂಬು – ೧೪, ೨೪
ಖಂಡುಗ – ೧೮೮, ೨೦೯
ಗಚ್ಚಿನ್ಹಳ್ಳ – ೧೧೭
ಗಡಿಗೆ – ೬೫
ಗಣಿ – ೯
ಗವಾಸರಾಯನಗುಡ್ಡ – ೨೩, ೨೪
ಗಳಿಗೆ – ೬೩
ಗಾಡಿಬಾವಿ – ೨೨
ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕ – ೯
ಗಾವುದ – ೪೭, ೫೪
ಗಾಳಣ್ಣ – ೨೩, ೧೩೫
ಗಾಳಿ – ೩೧
ಗ್ವಾಪುನ್ಹಳ್ಳಿ -೧೦೮
ಗ್ವಾವೆ – ೨೮, ೬೪, ೧೬೯, ೧೯೨, ೧೯೩, ೨೮೧
ಗಿಡಮರ – ೩
ಗಿಡ್ಡಾಪುರ – ೨೪
ಗಿಡುಗ – ೧೭, ೨೧
ಗಿಣಿ – ೧೭೬, ೨೩೦
ಗಿಣಿರಾಮ – ೫೭
ಗುಡ್ಡ – ೧೪೧
ಗುಡ್ಡದೆತ್ತಯ್ಯ – ೧೧೧
ಗುಡಾರ – ೧೭
ಗುಡಿ – ೧೫೬, ೧೮೦, ೧೮೨
ಗುತ್ತಿ – ೬೪, ೧೯೨, ೨೮೧
ಗುಬ್ಬಿ – ೪, ೮
ಗುಹೆ – ೧
ಗೂಡಿನ ಹಬ್ಬ – ೧೫
ಗೂಬೆ – ೧೪೧
ಗೂಳಣ್ಣ – ೨೩, ೧೩೫
ಗೆಜ್ಜೆ – ೧೪೯
ಗೆಜ್ಜೆಕಾಲು ಮಲ್ಲಮ್ಮ – ೧೪
ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು – ೧, ೨
ಗೊನಿಬಾಳೆ – ೨೮೦
ಗೊಲ್ಲ – ೧, ೨, ೫, ೧೪, ೨೨, ೨೪, ೨೭, ೩೦, ೩೨, ೨೯, ೭೧, ೭೫, ೭೬, ೮೪
ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ – ೨೪
ಗೋಟಡಿಕೆ -೨೩೯
ಗೋವಿಂದ – ೪೧, ೨೧೩, ೨೧೪, ೨೧೬
ಗೋವು – ೭, ೨೩, ೨೫, ೧೪೩, ೧೬೨, ೨೫೭, ೨೬೪
ಗೌರಮ್ಮ – ೧೦, ೧೪೪, ೧೪೫
ಗೌರಸಂದ್ರ – ೧೦
ಗೌರಸಂದ್ರ ಮಾರಮ್ಮ – ೧೩, ೧೪, ೨೫, ೨೯, ೩೦, ೧೯೬ – ೨೦೮
ಗೌಡ ಪೂಜಾರಿ – ೩೮
ಗಂಗಮ್ಮ – ೪೧, ೮೯, ೯೦, ೯೩, ೯೪, ೧೪೨, ೧೪೪, ೧೪೫, ೧೬೧
ಗಂಗಿ ಗೌರಿ – ೩೩, ೪೨, ೮೮, ೧೨೫, ೧೪೬, ೧೭೬
ಗಂಗೆಮಾಳಮ್ಮಾ – ೧೬, ೧೭, ೨೧, ೧೧೨, ೧೧೯
ಗಂಗೆ ಹುಳು – ೨೧
ಗಂಧ – ೩೧, ೧೧೮, ೧೨೫, ೧೪೬, ೧೬೦, ೧೯೬, ೧೯೯, ೨೦೦, ೨೦೩, ೨೦೪
ಗೊಂಡರು – ೨೮, ೧೯೪, ೨೭೪
ಚಳ್ಳಿಕೆರೆ – ೪, ೧೦, ೨೮, ೧೦೭
ಚಾಮುಂಡಿ – ೩೦
ಚಾವುಡಿ – ೨೪೧, ೨೪೭
ಚಿಕ್ಕಮಾಯಸಂದ್ರ – ೨೫
ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂತರಕಲ್ಲು – ೧೬೮, ೧೭೨, ೧೭೪
ಚಿತ್ರಗಿರಿ – ೧೫, ೧೮, ೨೧, ೨೨, ೧೧೫
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – ೫, ೧೦, ೧೪, ೨೫, ೧೧೫
ಚಿತ್ತಯ್ಯ – ೧೧, ೧೫-೧೯, ೨೨, ೨೪, ೧೧೫, ೧೧೭-೧೨೭, ೧೭೫, ೧೭೬
ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ – ೪
ಚಿತ್ತುರಲಿಂಗ – ೭
ಚಿನ್ನ – ೧೬-೨೦, ೧೬೩, ೧೮೨
ಚಿಪ್ಪುಗೊಡ್ಲಿ – ೪೫, ೪೬
ಚೆನ್ನಮಲೆ – ೧೬೩
ಚಂಡಿ – ೩೦
ಚಂಡು – ೨೦೬
ಚಂದ್ರ – ೫, ೩೭, ೪೮, ೫೨, ೬೬, ೧೧೫, ೨೨೩, ೨೬೯
ಚಂದ್ರಣ್ಣ – ೧೭೭
ಚಂದಮುತ್ತಿ – ೪, ೫
ಜಗಬ್ಯಾಟೆ – ೧೧೬, ೨೦೮
ಜಟಿಂಗೇಶ್ವರ – ೧೫
ಜನಿಗೆ – ೨೩, ೨೪, ೨೭
ಜಾಡಿ – ೧೨೦, ೨೮೭-೨೮೯, ೨೯೨
ಜಾಡಿಪದ – ೩೫
ಜಾಡಿತೀರುಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ – ೩೫, ೩೮
ಜಾತಿ – ೩೫
ಜಾತ್ರೆ – ೧೨, ೨೪, ೨೭, ೩೦, ೩೨, ೩೫
ಜಾನಪದ – ೭
ಜಾಲಿ – ೨೯, ೬೮
ಜ್ವಾಳ – ೧೩೧, ೯೦, ೯೪, ೨೦೨, ೨೨೫
ಜಿನಿಗಾರ – ೨೩೩
ಜೀರಗೆ – ೩೬
ಜೋಗಾ – ೩೧
ಜೋಗಿ – ೧೬೩
ಜಂಗಮ – ೨೯, ೧೧೫, ೧೪೯, ೨೮೪, ೨೮೫
ಜಂಬಯ್ಯನ ಹಟ್ಟಿ – ೨೪
ಜಂಬಿ – ೬೮
ಜಿಂಕೆ – ೨೮
ಜುಂಜಪ್ಪ – ೩, ೬, ೮, ೧೦೯, ೧೧೩
ತಟ್ಟೆ – ೧೪೪
ತಳವಾರ – ೧೯, ೨೦
ತಳಕಿನ – ೯೭, ೧೦೭
ತಾಟು – ೧೪೪
ತಾಯಿತ – ೧೪೭
ತಾವೂರಗಿರಿ – ೪೫, ೫೯, ೬೦, ೧೦೭
ತಾಳವಟ್ಟಿ – ೧೫೭, ೧೮೫, ೧೮೬, ೨೭೪, ೨೯೩, ೨೯೪
ತಾಳಿ – ೩೭, ೩೮, ೨೮೫
ತಾಳಿಕೆರೆ – ೧೨
ತಿಪ್ಪಣ – ೨೩
ತಿಪ್ಪಯ್ಯಾ – ೧೫೬
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ – ೧೨೪
ತಿರುಗಣಿ – ೧೭-೧೯, ೨೧
ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ – ೭, ೧೦, ೩೨, ೧೦೯, ೧೧೩, ೧೨೮, ೨೧೧, ೨೧೨, ೨೧೪-೨೧೬, ೨೧೮, ೨೧೯
ತುಪ್ಪ – ೧೩, ೧೪, ೨೪, ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೩೦, ೧೬೨, ೧೭೬, ೨೧೦, ೨೧೨, ೨೧೪, ೨೧೫, ೨೩೯, ೨೭೫, ೨೭೭
ತುಮಕೂರು – ೪
ತುರುಕರು – ೨೬, ೨೭, ೪೮, ೫೮, ೮೭, ೧೫೮, ೧೬೨
ತುರುಗಳು – ೧೯೧
ತುರುನೂರು – ೨೪, ೧೨೮
ತೆರ – ೩೭
ತೋಪು – ೧೫೨
ತಂಗಿ – ೧೪೫
ತಂದೆ – ೧೪೫
ತಂಬಿಟ್ಟು – ೩೮
ತುಂಬೇರಾಯ – ೧೩, ೮೯, ೧೦೩
ತೆಂಕಲ – ೧೭
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ – ೧೨, ೧೪೪