ದನ – ೧, ೧೩, ೧೪, ೨೮, ೨೯
ದನಿ – ೧೦, ೧೧
ದರುಮಣ್ಣ – ೨೩೧, ೨೩೨, ೨೩೪, ೨೩೬, ೨೫೨, ೨೫೩, ೨೭೫
ದಾನ – ೧೪
ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ – ೧೯೪, ೨೭೫
ದ್ಯಾವುರು ದೈಮಾರ – ೮೯, ೧೦೮
ದಿಳ್ಳೀ – ೨೮೭
ದೀಪಾವಳಿ – ೧೫
ದುರ್ಗಿ – ೩೦
ದುರುಗ – ೧೨೯, ೧೬೦, ೧೬೧, ೧೬೭, ೧೭೩-೧೭೫, ೨೯೬
ದೇವರು – ೭, ೧೨೦, ೧೪೭
ದೇವಸ್ಥಾನ – ೧೨, ೨೮
ದೇವಿ – ೩೧
ದೊಡ್ಡ ಈರಮ್ಮ – ೧೫
ದೊಡ್ಡಪಾಗು – ೨೧೪
ದೈವ – ೭
ದೈವದಸ್ವಾಮಿ  – ೩೮
ದ್ರೌಪದಿ – ೨೫೩
ದೊಂಬರು – ೨೭೨
ಧರಿಣಮ್ಮ -೨೪೬, ೨೪೭
ಧಾರೆ ಪದ – ೩೫, ೩೭
ಧೂಳಮರಿ – ೨೦೦
ನಕಲೋರು – ೨೫೩
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ – ೭
ನವಣೆ – ೨೭, ೧೮೮
ನವಿಲುಗಿರಿ – ೯
ನಾಗಮ್ಮ – ೨೮, ೧೭೮, ೧೮೨
ನಾಗವಳ್ಳಿ – ೫೮
ನಾಗಬೋಸುರ – ೧೧೨
ನಾಗಮಂಗಲ – ೪
ನಾಗರಹೆಡೆ – ೯
ನಾದೂನಿ – ೧೮೬
ನಾಯ್ಕನ್ಹಟ್ಟಿ – ೨೨, ೧೨೯
ನಾಯಿ – ೧೭, ೧೮, ೨೧, ೧೧೬
ನಾರಾಯಣ – ೪೫, ೪೭, ೪೯, ೮೫
ನಾರಾಂದ – ೧೨, ೨೭, ೨೩೭, ೨೪೨, ೨೪೪, ೨೪೫, ೨೫೦, ೨೫೭, ೨೭೦
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ – ೩೫
ನೀರು – ೭, ೧೭, ೪೨, ೪೩, ೪೬, ೫೩, ೫೮, ೫೯, ೬೦-೬೩, ೯೦, ೧೦೦, ೧೦೨, ೧೨೦, ೧೨೧, ೧೩೯, ೧೪೩, ೧೪೫, ೧೬೧, ೨೪೪, ೨೪೭, ೨೬೭
ನೀಲಮ್ಮ – ೧೪೪, ೨೮೪
ನೀಲಗಿರಿ – ೨೫
ನೆಲಮಾಳಿಗೆ – ೧೮
ನೆಲು – ೧೩
ನೊಣ – ೧೩, ೧೮, ೫೪, ೧೭೬
ನಂದಿಕೋಲು – ೨೦೪
ನಂದೀಶ್ವರ – ೧೬೪, ೧೬೫, ೨೮೪
ನಂಬಿಕೆ – ೯
ನಿಂಗಣ್ಣ – ೭, ೧೦, ೧೧, ೨೪- ೨೭, ೩೦, ೧೧೨, ೧೨೫, ೧೩೯, ೧೪೦- ೧೪೨, ೧೪೬- ೧೪೯, ೧೫೧, ೧೫೨, ೧೫೬, ೧೫೮- ೧೬೦, ೧೬೩, ೧೬೪, ೧೬೬, ೧೭೪, ೧೭೭, ೧೭೯- ೧೮೩, ೧೯೨, ೧೯೨, ೨೯೮
ನಿಂಬೆ – ೧೨೫, ೧೪೨, ೧೪೬, ೧೫೩, ೧೫೫, ೧೭೮, ೨೧೭, ೨೬೩, ೨೬೪, ೨೭೧, ೨೮೩
ನಿಂಬೆಕಾಯಿ – ೧೫೨
ನೆಂಟ – ೧೫೦
ಪಟೇಲ – ೩೮
ಪಡಿಜ್ವಾಳಾ – ೨೮, ೨೯, ೧೮೮, ೧೮೯
ಪಡುವಲ – ೧೭, ೮೯, ೯೭, ೧೮೭, ೧೮೮
ಪದ್ಮಾವತಿ – ೧೯, ೨೧
ಪರಮೇಸುರಾಯ – ೪೯, ೮೫
ಪರಿಸೆ – ೨೦೭, ೨೧೯
ಪರಿಶಿಷ್ಟ – ೩೦, ೩೨
ಪರುಸರಾಮ – ೧೬೦
ಪವಳಿ – ೨೧೫
ಪಶು – ೨, ೮, ೧೪, ೧೫
ಪಶುಪಾಲಕ – ೧೧, ೨೮
ಪಶುಪಾಲನೆ – ೬, ೮, ೯
ಪಕ್ಷಿ – ೧, ೩, ೧೪೧, ೧೪೩, ೨೯೬,
ಪ್ರಸ್ತ – ೩೫
ಪಾತುತಲಿಂಗ – ೭
ಪಾವುಗಡ – ೪
ಪಾರ್ವತಿ – ೧೩, ೧೫, ೧೬, ೪೯, ೫೦, ೮೫
ಪ್ರಾಣಿ – ೧, ೩, ೧೫
ಪಾಲ್ಕಿ – ೩೨
ಪುರಾಣ – ೭, ೯
ಪುರ್ಲಳ್ಳಿ – ೨೫
ಪೂಜಾರಿ – ೧೧೯, ೧೭೭
ಪೂಜೆ – ೬೧, ೧೮೪
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ – ೧೪೭, ೧೫೮
ಪೆದ್ದಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲ – ೪
ಪೊಲನವರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ – ೧೩
ಪಾಂಡವ – ೧೧, ೩೩, ೩೪, ೨೨೧, ೨೨೨, ೨೨೮, ೨೩೦, ೨೩೪- ೨೩೬, ೨೪೧, ೨೪೩, ೨೫೨, ೨೫೬, ೨೬೧, ೨೬೨, ೨೬೬, ೨೬೯, ೨೭೩
ಬಕ್ಕಿಟ್ಟು – ೧೪೬
ಬಟ್ಟಣ್ಣ – ೬೩, ೭೯, ೮೧, ೮೫, ೮೮, ೮೯, ೯೩, ೯೭, ೧೦೪, ೧೨೬, ೨೪೧- ೨೪೩, ೨೫೩- ೨೫೫
ಬಡಗಲ – ೧೭
ಬಡಮ್ಮ – ೧೩೯, ೧೪೮
ಬಡಿಗೇರಣ್ಣ – ೨೦೦, ೨೦೨, ೨೦೯, ೨೬೨
ಬತವಿನದೇವರು – ೨೪
ಬದನೆಕಾಯಿ – ೨೪೦, ೨೫೬
ಬನ್ನಿಮರ – ೨೪
ಬನ್ನಿಮಹಾಕಾಳಿ – ೩೦
ಬಯಿರಾನ – ೧೧೩
ಬಲರಾಮ – ೩೨, ೩೪
ಬವುನಾಸಿ – ೧೮೭
ಬಸಮ್ಮ – ೧೪೭, ೧೫೪, ೧೫೫
ಬಸವ – ೨೯೭
ಬಸಣ್ಣ – ೧೨೦, ೧೫೩
ಬಸವಣ್ಣ – ೧೧೩, ೨೮೫
ಬಸಿರಿ – ೨೩
ಬಲಗೈಬಂದಿ – ೧೯೮
ಬಳ್ಳಾರಿ ದುರುಗಮ್ಮ – ೧೦೮
ಬ್ರತ – ೨೭
ಬ್ರಹ್ಮ – ೧೩, ೧೪
ಬಾಣ – ೪೫, ೪೬, ೭೦, ೮೮, ೧೨೬, ೧೩೩, ೨೭೪
ಬಾನ – ೨೧, ೩೩, ೧೨೮, ೨೧೩, ೨೨೪, ೨೫೨, ೨೫೫, ೨೮೦
ಬಾರುಕೋಲು – ೨೪೨
ಬಾರೆ – ೨೭
ಬಾಲಾರಾಜಗದ್ದೆ – ೧೮೫
ಬಾವಿ – ೬೨, ೬೩, ೧೮೯
ಬಾಸಿಂಗ – ೩೬, ೨೮೨, ೨೮೬, ೨೮೭
ಬಾಳೆ – ೧೫, ೧೨೫, ೧೪೬, ೧೫೨, ೧೫೩, ೧೫೫, ೧೭೮, ೨೧೬, ೨೪೭, ೨೬೨, ೨೬೪, ೨೬೫, ೨೬೮, ೨೬೯, ೨೭೮, ೨೮೩, ೨೮೫
ಬ್ಯಾಡಾರ‍್ಹುಡುಗ – ೯೩, ೯೪, ೯೯
ಬಾವೂಲಿ – ೧೪೮
ಬ್ಯಾಟೆ – ೧೧೫, ೨೦೬
ಬ್ಯಾಡರು – ೫೪- ೫೬, ೬೯, ೭೩, ೮೪, ೮೬, ೮೭, ೯೨, ೧೦೬, ೧೩೨, ೨೪೭
ಬ್ಯಾಳಿ – ೬೧
ಬಡಿದಿಮನೆ – ೩೬, ೩೭
ಬಿದರು – ೧೨, ೧೨೮
ಬಿದುರಮ್ಮ – ೪೨, ೧೦೯, ೧೧೦, ೧೮೦
ಬಿಸಲ್ ಮಾರಿ – ೩೦
ಬಿಳಿಮಲೈ – ೭೪
ಬೀದರ – ೨೮
ಬೀರಪ್ಪ – ೯
ಬುಕ್ಕಬೂದಿ – ೧೬೪
ಬುಡಕಟ್ಟು – ೨- ೯
ಬುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ – ೨೨
ಬುಳ್ಳಪ್ಪ – ೨೯೦, ೨೯೩
ಬೆಕ್ಕು – ೨೩೦
ಬೆಟ್ಟ – ೧೨೮
ಬೆಡಗುಲು – ೯೭
ಬೆಡಗು – ೩
ಬೆಣ್ಣೆರಾಯ – ೧೩
ಬೆಣ್ಣೆ – ೧೩
ಬೆತ್ತ – ೧೬, ೫೮, ೬೯, ೯೭
ಬೆನುವಣ್ಣ – ೨೨, ೨೩
ಬೆಲ್ಲ – ೩೬, ೨೦೫, ೨೧೮, ೨೩೯
ಬೆಳ್ಳಿ – ೧೪, ೨೩, ೨೪
ಬೆಳ್ಳೂರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಬೇಟೆ – ೧, ೨, ೯, ೧೬, ೧೮, ೨೧
ಬೇಡಿರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ – ೧೫೫
ಬೇವಿನಮರ – ೩೦- ೩೨, ೯೧
ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು – ೩೧
ಬೇವಿನ ಉಡಿಗೆ – ೩೨
ಬೇವು -೨೩, ೪೫, ೭೦, ೯೯, ೧೬೯
ಬೇವಿನಳ್ಳಿ – ೧೬೪
ಬೇಳೆಕಾಳು – ೧೭
ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ – ೧೭, ೨೮, ೯೮, ೯೯, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೦೩, ೨೧೬
ಬೊಮ್ಮನಾಯಕ – ೧೯, ೨೦
ಬೊಮ್ಮೈಲಿಂಗ – ೧೦, ೨೫, ೨೮, ೩೦, ೧೬೪, ೧೯೬
ಬೊಮ್ಮನವರಗೊಲ್ಲ – ೫
ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡ – ೨೮
ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ – ೨೮, ೨೯, ೧೬೪, ೧೮೬- ೧೯೦, ೧೯೩, ೨೮೦
ಬೊಮ್ಮನಕುಂಟೆ – ೧೫೮
ಬೋಗಳೇರಹಟ್ಟಿ – ೨೪
ಬೋರಮ್ಮ – ೫೪, ೬೫, ೭೦- ೭೨, ೭೫- ೭೭, ೮೧- ೮೫, ೮೭, ೨೫೧
ಬೋರಿ – ೧೪, ೧೫
ಬಂಗಾರ – ೧೪, ೨೩, ೧೪೩, ೨೧೧, ೨೬೧
ಬಂಜಿಗೆರೆ – ೨೪, ೪೧, ೧೦೮, ೧೫೫, ೨೦೩, ೨೦೯
ಬಂಡಿ – ೨೬೭
ಬಂದರೆ – ೧೮
ಬೆಂಕಿ – ೧೫, ೬೫, ೬೯
ಬೆಂಗಳೂರು – ೪
ಭರಮಪ್ಪ – ೨೫- ೨೭, ೧೫೮, ೧೭೦
ಭರಣಿ – ೩೧
ಭಾಮೈದ – ೧೦೪
ಭಾವ – ೪೬, ೪೭, ೫೬- ೫೮, ೬೧, ೬೩, ೬೬, ೬೮, ೭೪, ೭೮, ೯೧, ೯೨, ೧೦೦, ೧೦೪
ಭಿಕ್ಷೆ – ೧೪
ಭಿಮರೆಡ್ಡಿ – ೨೮, ೩೦, ೧೮೮
ಭೀಮಸಾಲೆ – ೭೬
ಭೀಮಣ್ಣ – ೨೩೧, ೨೩೮
ಭೀಮಾರು – ೨೫೧, ೨೫೪
ಭೂತಾಯಿ – ೩೧
ಭೂಮ ತೀರಿಸುವಶಾಸ್ತ್ರ – ೩೮
ಭೂಮನೋರ ಗೌರಮ್ಮ – ೧೦
ಭೂಮಮ್ಮ – ೨೯೬
ಭಂಡಾರ – ೨೩, ೩೧, ೧೬೭, ೧೭೪, ೨೦೦, ೨೭೪
ಮರ್ಗಿ – ೩೧
ಮಜ್ಜಿಗೆ – ೩೯, ೬೦, ೨೯೮
ಮಠ – ೧೫೨, ೧೫೫, ೧೯೬, ೧೮೧
ಮಡಿವಾಳ – ೧೨೧, ೧೪೦
ಮಸಲಿಂಗನಶಾಸ್ತ್ರ – ೩೫, ೩೬
ಮದ್ದನಕೇರಿ – ೧೭೫
ಮದ್ದಗಿರಿ ಕಂಬಾಳಿ – ೪೬, ೪೯, ೫೧, ೫೩, ೫೬, ೯೭
ಮದ್ರಾಸ್ – ೫
ಮದುವೆ – ೧೦, ೧೨, ೨೫೩
ಮದುವೆಪದ – ೩೫
ಮಧುಗಿರಿ – ೪
ಮನಿ – ೧೩
ಮನ್ನೆಕೋಟೆ – ೨೪
ಮಯಿಗುದಗೌಡ -೪೨, ೪೪, ೪೭, ೫೨, ೫೪, ೫೫, ೫೬, ೬೩, ೬೮, ೭೦, ೮೭, ೯೧, ೯೬, ೯೭, ೧೦೮
ಮರಿಯಣ್ಣ – ೧೩೭
ಮಲ್ಲಣ್ಣ – ೪೨
ಮಲ್ಲಮ್ಮ – ೬೧, ೬೩, ೬೫, ೬೭, ೬೮, ೭೪, ೮೭, ೧೦೭
ಮಲ್ಲಯ್ಯ – ೪೩, ೪೭, ೫೫, ೬೨, ೬೪, ೬೫, ೬೬, ೭೦, ೭೩, ೭೪, ೭೮, ೮೦, ೮೧, ೮೭, ೯೧, ೯೨, ೯೩, ೯೪, ೧೦೦, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೪, ೧೦೬, ೧೦೭, ೧೪೪
ಮಲೆನಾಡು – ೧೬೮, ೧೬೯, ೧೮೦
ಮಲೆ ಸೀಮೆ – ೧೬೮, ೧೬೯
ಮಸಳಿ – ೫೩
ಮಹದೇವಪುರ – ೨೪
ಮಹಾಕಾಳಿ – ೩೦
ಮಹಾದೇವಮ್ಮ – ೩೩, ೩೫
ಮಹಾಭಾರತ – ೯
ಮಹೇಶ್ವರ – ೧೩, ೧೪
ಮಳೆ – ೨೩, ೫೨, ೫೩, ೫೪, ೬೪
ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮ – ೨೨
ಮಾದೇವ – ೨೨೭
ಮಾದೇವಮ್ಮ – ೨೬೧, ೨೬೨, ೨೬೭
ಮಾದೇಶ್ವರ – ೯
ಮಾಯಣ್ಣ – ೧೯೯
ಮಾರಕ್ಕ – ೧೬೬, ೧೭೦, ೧೯೭, ೨೦೭
ಮಾರನೋರ – ೫, ೧೧೨, ೧೮೬, ೨೯೪
ಮಾರಮ್ಮ – ೧೦, ೨೫, ೨೭, ೩೦, ೩೧, ೧೧೪, ೧೧೬, ೧೬೦, ೧೬೧, ೧೬೪, ೧೬೫, ೧೬೮, ೧೯೧, ೧೯೯, ೨೦೧, ೨೦೪
ಮಾಲಿಂಗ – ೩೦, ೧೬೪, ೧೭೨, ೧೭೯, ೧೯೧, ೧೯೨
ಮಾಲಿಂಗರಾಯ – ೯
ಮಾಸಿನವರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಮಾಳವ್ವ – ೩, ೧೧೪, ೧೧೫, ೧೧೬
ಮ್ಯಾಕೆ – ೧೦೯
ಮ್ಯಾಸನಾಯಕ – ೨೨, ೨೮
ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡರು – ೧೩೨
ಮಿಕ – ೧೧೫, ೧೧೬
ಮೀನು – ೫೩
ಮೀಸಲು – ೨೭
ಮೀಸೆ – ೧೩೪
ಮುತ್ತಪ್ಪ – ೧೧೦, ೧೧೧
ಮುತ್ತಿನ ಚೆಮಡುಮುರಾರಿ – ೨೩
ಮುತ್ತು – ೧೦, ೧೪, ೧೭, ೨೧, ೧೧೫, ೧೪೦, ೧೬೯, ೧೮೨, ೨೧೪, ೨೪೧, ೨೮೯
ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ – ೧೮
ಮುತ್ತೈದೆ ಪದ – ೩೫, ೩೮, ೩೯
ಮುದ್ದುಮೂಡಲಗಿರಿಯ – ೧೧೩
ಮುರೇರಾಯ – ೧೩
ಮುಳ್ಳಕ್ಕಿ – ೨೩೯
ಮೂಡಲ – ೧೭, ೬೩, ೮೯, ೯೭
ಮೂಡಲಗಿರಿ – ೧೦೯, ೨೧೮
ಮೆಣಸು – ೩೬
ಮೇಕೆ – ೧, ೨, ೩, ೧೬
ಮೇಟೌಷಧಿ – ೨೩
ಮೇಷ – ೧, ೨, ೩
ಮೇಳಿಕುಂಟೆ – ೧೧೨, ೨೧೯, ೨೭೬
ಮೈತ್ರಿ – ೧೯೪, ೨೭೪
ಮೈದುನ – ೫೭, ೧೮೬, ೨೯೮
ಮೈಲಣ್ಣ – ೧೧೧
ಮೈಲಾರ – ೩, ೨೨
ಮೈಲಾರಲಿಂಗ  – ೯
ಮೈಸೂರು – ೫, ೬
ಮೊಲ – ೨೧
ಮೊಸರು – ೧೩, ೩೮, ೩೯, ೧೫೬
ಮಂಗಳವಾರ – ೩೧, ೨೦೪
ಮಂಚ – ೧೯
ಮಂಡ್ಯ – ೪
ಮಂಡೆ – ೩೨, ೨೧೪, ೨೧೫
ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊಳಕಿ – ೧೩
ಮುಂಬೈ – ೫
ಯತ್ತಾತುಪ್ಪ – ೨೯೪
ಯರಬಳ್ಳಿ ಮಾರಕ್ಕ – ೧೦೮
ಯಳವರ್ತಿ – ೨೪
ಯಾದವ ಕುಲ – ೧, ೪
ರತನೀರು – ೧೫೧
ರತ್ನಾಜಿ – ೧೫
ರಥ – ೫೦
ರದ್ದನಕೇರಿ – ೧೭೫
ರಾಜ – ೪೮
ರಾಜ್ಯ – ೫೧, ೫೨
ರಾಮಣ್ಣ – ೨೯೪, ೨೯೫
ರಾಮಾಯಣ – ೯
ರಾಮೇಗೌಡ – ೪, ೫
ರಾಯದುರ್ಗ – ೧೨
ರಾಯ ಓಬೇನಳ್ಳಿ – ೨೯೦
ರಾಯಶಿಂತರಕಲ್ಲು – ೧೬೯, ೧೭೪
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ – ೧೨೧, ೧೪೮
ರೂಢಿ – ೯
ರೂಮಾಲ – ೪೭
ರೆಡ್ಡಿ – ೨೫, ೧೮೫, ೧೯೧, ೧೯೨
ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ – ೧೦೮
ರೇವಣ್ಣ – ೧೭೪, ೧೮೨, ೨೮೧
ರೊಕ್ಕ – ೨೦೯
ರೊಟ್ಟಿ – ೩೨, ೨೧೦
ರಂಗಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ – ೩೫, ೨೮೧
ರಂಗಪ್ಪ – ೭
ರಂಗಯ್ಯ – ೧೧೨, ೨೧೮, ೨೭೬
ಲಚ್ಚಿಯಾಣಪುರ – ೧೯೩, ೨೩೭, ೨೪೪, ೨೫೭, ೨೫೯, ೨೬೭
ಲಾಲಿ – ೯
ಲಿಂಗವಂತ – ೧೫೩
ವಜ್ರ – ೨೯೨
ವನ – ೨೨, ೧೧೬, ೧೩೪, ೧೩೫, ೧೬೬, ೨೬೪
ವನಂತ್ರ – ೧೩
ವಪ್ಪತ್ತು – ೭೩
ವ್ಯವಸಾಯ – ೮
ವೃಷಭ – ೩
ವಸಲಿದಿಬ್ಬ – ೨೫, ೨೭, ೩೦
ವಸ್ತ್ರ – ೧೯
ವಸುನಾಕ – ೧೧೪
ವಳ್ಳಕ್ಕಿಪೂಜೆಪದ – ೩೫, ೩೬
ವ್ಯಾಪಾರಿ – ೨೦
ವಿಷ್ಣು – ೧೩, ೧೪
ವೀಳೆಯದೆಲೆ – ೩೬, ೩೮
ವೈಷ್ಣವ – ೨, ೭, ೩೨
ಶನಿಮಾಲೆ – ೧೬೦
ಶಾನುಭೋಗ – ೩೮
ಶಿಕ್ಕಕೋಗೂಲಿ – ೨೬೩
ಶಿಕ್ಕಮಾರಿ – ೮೯, ೧೦೩, ೧೦೮
ಶಿಕ್ಕಾ ಓಬೇನಳ್ಳಿ – ೨೯೦
ಶಿತ್ತಯ್ಯ – ೧೧೦, ೧೧೧, ೧೧೩
ಶಿನ್ನಯ್ಯ – ೭೩, ೭೫, ೭೭, ೭೮, ೮೦, ೮೨, ೮೩
ಶಿರಾ – ೪
ಶಿವ – ೧೩, ೧೫, ೨೮, ೩೪, ೪೨, ೪೫, ೪೮, ೪೯, ೫೦, ೫೨, ೬೨, ೧೧೫, ೧೪೩, ೧೫೩, ೧೫೪, ೧೬೨, ೧೬೪, ೧೮೮, ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೪೫, ೨೮೫, ೨೯೨
ಶಿವಕಾಂತೆ – ೧೭೭
ಶಿವನುಡಿಯ – ೧೧೩, ೨೨೧, ೨೩೬
ಶಿವಪೂಜೆ – ೧೪೧, ೧೭೯, ೧೯೬
ಶಿವರಾತ್ರಿ – ೨೭
ಶಿವಶರಣ – ೧೬೬
ಶುಕ್ರವಾರ – ೩೧, ೨೦೪
ಶೈವ – ೨, ೭, ೩೨
ಶಂದುರು – ೯೩, ೧೦೬, ೨೫೬, ೨೮೩, ೨೯೫
ಶಂಭೋಶಂಕರ – ೧೬೫
ಸಕ್ಕಬೊಸುರ – ೧೧೨, ೧೧೩
ಸಣ್ಣಕೋಗೂಲಿ – ೨೬೩
ಸಣ್ಣಮಲೈ – ೨೨
ಸಣ್ಣಮಲೈಗೊಂಡ –  ೨೩, ೨೪
ಸಣ್ಣರಾಮಯ್ಯ – ೨೬೪
ಸನ್ನರಗೊಲ್ಲ – ೫
ಸರ್ಪ – ೧೮೮, ೨೫೯, ೨೬೬
ಸಮುದ್ರ – ೧೭೬
ಸರಸ್ವತಿ – ೧೧೪, ೨೨೧
ಸಸಿ – ೨೮
ಸಾಣಿಕೆರೆ – ೧೧೭, ೧೧೯, ೧೨೩
ಸ್ವಾದರಮಾವ – ೨೫೧
ಸ್ವಾಮನೋರು – ೧೩೩, ೧೭೮, ೨೯೪
ಸ್ವಾಮಾರ – ೬೪, ೯೭, ೧೦೬, ೧೦೭, ೨೨೭, ೨೪೫
ಸಾರು – ೧೭
ಸಾವುಕಾರ – ೯೭
ಸ್ಯಾವೆಸಪ್ಪೆಬಣಿವೆ – ೬೨, ೬೩
ಸಿಕ್ಕಾ – ೧೭೬
ಸಿತ್ತುಯ್ಯ – ೧೧೨, ೧೭೫, ೨೮೮, ೨೮೯, ೨೯೨
ಸಿರಾ – ೮
ಸಿರಿಯಣ್ಣ – ೨೬, ೩೦
ಸಿರಿಯಮ್ಮ – ೨೭೪
ಸೀಮೆ – ೪೮
ಸೀತಣ್ಣ – ೨೭೫
ಸೀರುಂಟೆ – ೨೮೭
ಸೀರೆ – ೧೫, ೧೪೦, ೨೩೯, ೨೬೦, ೨೬೧, ೨೮೦
ಸುಡುಗಾಡ – ೨೭
ಸುಣ್ಣಗಾವಿ – ೬೬, ೨೩೯
ಸೂರ್ಯ – ೩೩, ೩೭, ೧೧೫, ೨೪೧
ಸೂರಿದಾನ – ೨೩೭, ೨೫೬, ೨೮೫, ೨೯೫
ಸೂರುದು – ೪೮, ೫೨, ೯೩, ೧೦೬, ೨೨೨
ಸೂರೆಕಾಂತಿ – ೧೫೨
ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಸಂಗಮ್ಮ – ೩೨, ೩೪
ಸೂಳೆ – ೧೯, ೧೦೪
ಸೊಸಿ – ೧೮೯
ಸೋದರಿ – ೧೪೫
ಸೋಬಾನ – ೯, ೩೫, ೩೮
ಸೋಮನವರ ಗೊಲ್ಲ – ೫
ಸೌಕಿಪಾರ – ೧೦೪
ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ – ೨೪
ಸಂಪ್ರದಾಯ – ೯
ಸಿಂತರಕಲ್ಲು – ೨೭, ೧೬೦, ೧೬೨, ೧೬೪, ೧೬೬, ೧೭೨
ಸಿಂತರಗಿರಿ – ೧೦, ೧೧೫
ಸಿಂಬೆ – ೧೬೦
ಸೊಂಡಲೂರು – ೧೪, ೨೮, ೪೮, ೫೯, ೬೨, ೬೩, ೮೬, ೯೦, ೯೪, ೯೮, ೧೦೫
ಹಕ್ಕಿ – ೧೪೩
ಹಗ್ಗ – ೧೮, ೧೯೭
ಹಟ್ಟಿ – ೬, ೨೫, ೧೨೧, ೧೫೦
ಹಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲ – ೪, ೨೫, ೨೭, ೩೦
ಹಣ್ಣು – ೧, ೧೫, ೨೭, ೩೮, ೨೪೭, ೨೭೮
ಹತ್ತಿ – ೨೩೦
ಹನುಮಂತ – ೫೯, ೧೬೫
ಹರಕೆ – ೩೨
ಹರದಾರಿ – ೧೪
ಹರಿಸೇವೆ – ೨೭, ೩೨
ಹರೇರಾಯ – ೧೩
ಹಲ್ಲಿ – ೨೯೭
ಹಸು – ೧೬, ೨೩
ಹಸೆ ಬರೆಯುವ ಪದ – ೩೫, ೩೬
ಹಳ್ಳ – ೧೪೨, ೧೪೪, ೨೦೬
ಹಾರೂರ – ೧೧೬
ಹಾಲಮ್ಮ – ೫೬
ಹಾಲಿಗಿನ್ನ – ೧೩೫
ಹಾಲು – ೧೩, ೧೭, ೨೭, ೨೮, ೩೫, ೩೬, ೫೬, ೧೦೫, ೧೩೦, ೧೪೭, ೧೭೬, ೧೮೦, ೧೯೫, ೨೦೬, ೨೧೧, ೨೧೨, ೨೨೪, ೨೭೭, ೨೮೦, ೨೮೮
ಹಾಲುಕುರುಬ – ೧೪
ಹಾಲುಮತ – ೪
ಹಾಲುದು ಮರ – ೯೧
ಹಾಲುನೀರು – ೪೬, ೪೭
ಹಾಲೊತ್ತುವ ಪದ – ೩೫, ೩೬
ಹಿಡಿಹುಲ್ಲು – ೪೮
ಹಿರಿತುಂಬೆ – ೨೧
ಹಿರಿಯ್ಹಟ್ಟಿ – ೪೨
ಹಿರಿಯೂರು – ೪
ಹಿರಿಹಕ್ಕಿ – ೧೩೧
ಹುಗ್ಗಿ – ೨೪೦
ಹುಣಸೇ ಮರ – ೯೧
ಹುತ್ತದಕ್ವಾಮೆ – ೧೩, ೨೯, ೩೦, ೧೯೬
ಹುರಿಗಣ್ಣು – ೯೯
ಹುರುಳಿ – ೧೭, ೨೫, ೨೭
ಹುಲ್ಗಮ್ಮ – ೫೨, ೫೪
ಹುಲಿ – ೨೩, ೧೭೬, ೨೫೮, ೨೭೩
ಹುಲಿಕರಡಿ – ೧೨೨, ೧೪೨, ೨೩೧, ೨೬೨, ೨೬೫
ಹುಲಿಕುಂಟೆ – ೪೨
ಹುಲ್ಲು – ೧೪, ೪೬, ೪೭, ೫೩, ೫೬, ೫೮, ೫೯, ೮೧
ಹುಲ್ಲೆ – ೫೩, ೫೬, ೭೩, ೧೪೨, ೧೮೮
ಹೆಣಗಾಳ – ೨೬, ೨೭
ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ – ೨೫, ೨೮, ೨೯, ೩೦, ೧೮೮
ಹೈನಾ – ೧೩
ಹೊರ್ತಿ – ೧೭೬
ಹೊನ್ನ – ೧೯೯, ೨೦೯, ೨೧೪, ೨೮೬, ೨೮೭, ೨೮೯
ಹೊನ್ನಬಾಳೆಗೊಂಡ – ೧೪
ಹೊನ್ನಾಬಂಡೆ – ೧೦೯, ೧೩೯, ೧೪೧, ೧೫೦, ೧೬೨, ೧೬೬, ೧೭೮, ೧೭೯, ೧೯೨, ೧೭೬, ೨೮೧, ೨೯೭
ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ – ೯೨, ೯೩
ಹೊಸಪೇಟೆ – ೨೦೭, ೨೦೮
ಹೊಸ್ತುಲ – ೩೧