ಎಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣನೋ….
ಆನಂದಮಯ ನಮ್ಮ  ಗೋವಿಂದನೋ || ೨ ||

ಮೂರುಕೋಟಿ ವಿಷದಕೋರೆ ನಾಗನಮೇಲೆ
ಕಾಲನಿಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೃಷ್ಣ ತೋರಿದಾ ಲೀಲೆ || ಎಂಥಶಕ್ತಿ ||

ಎಂಥಶಕ್ತಿವಂಥ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದನೋ
ಆನಂದಮಯಾ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದನೋ