ಬ್ರಹ್ಮ
ಮಹಾವಿಷ್ಣು
ದೇವತೆಗಳು
ಕಂಸಾಸುರ
ವಸುದೇವ
ನಾರದಮುನಿ
ನಂದಗೋಪ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ದೂತರು
ಭೂದೇವಿ
ದೇವಕಿ
ಯಶೋದೆ
ಪೂತನಿ
ಮಾಯಾಪೂತನಿ
ಕೊರವಂಜಿ
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರು