ಪರಾಮರ್ಶನಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ನಡಕೇರಿಯಂಡ ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಅದ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮ್ಯೆಸೂರು ವಿ. ವಿ., ೧೯೭೫.

೨. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಡಿ. ಎನ್., ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮ್ಯೆಸೂರು ವಿ. ವಿ. ಮ್ಯೆಸೂರು, ೧೯೭೪.

೩. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗೊ. ರು. [ಸಂ], ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೭.

೪. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ. ಎಂ., ಗ್ರಾಮೀಣ, ಬಾಪ್ಕೊ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೭೭.

೫. ಚನ್ನಣ್ಣವಾಲೀಕಾರ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಪದೀಯ ಅದ್ಯಯನ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ, ೧೯೯೧.

೬. ನಾಯಕ. ಹಾ. ಮ. ಜಾನಪದ ಸ್ವರೂಪ, ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೊನ್ನಾವರ, ೧೯೮೨.

೭. ರಾಜೇಂದ್ರ. ಡಿ. ಕೆ. ಜಾವಪದ ಸ್ವರೂಪ, ತಳಗವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮ್ಯೆಸೂರು, ೧೯೮೨.

೮. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ. ಬಿ. ಡಿ. ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು.

೯. ಶೋಭ. ಎಂ.ಕೆ., ಕೊಡವರು ಅಪ್ರಕಟಿತ

೧೦. ಡಾ. ಪು. ಬಿಳಿಮಲೆ ಕರಾವಳಿ ಜಾನಪದ, ಮಂಗಳೂರು, ವಿ. ವಿ. ೧೯೯೦

೧೧. Thurston Edger, castes and tribes of southern India, cosmo publications, Delji, 1975.

೧೨. Vatuk ved, studies in Indian folks traditions, Manoher Delhi, 1979.