ಹೆಸರು ವಯಸ್ಸು ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ
೧. ನಾಯಡ ವಾಸು ೬೨ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೀರಾಜಪೇಟೆ
೨. ರವಿ ೩೮ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಗ್ಗುಲ
೩. ನಳಿನಿ ೪೯ ಅಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ
೪. ದೇಚಮ್ಮ ೬೫ ಅಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಕೋಕೇರಿ
೫. ನಾಣಯ್ಯ ೫೦ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ —- ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ
೬. ನಾಚಪ್ಪ ೮೨ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ —- ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ
೭. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ೬೦ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ —- ವೀರರಾಜಪೇಟೆ
೮. ದೇವಯ್ಯ ೬೧ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಬೇಸಾಯ ಅಮ್ಮತ್ತಿ
೯. ಗಂಗಮ್ಮ ೪೬ ಅಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಬೇಸಾಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ
೧೦. ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ೬೯ —- ಬೇಸಾಯ ಬಲಮುರಿ
೧೧. ಜಯಪ್ಪ ೭೧ ಬೇಸಾಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
೧೨. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ೭೪ —- ಬೇಸಾಯ ಕಡಗದಾಳು
೧೩. ಕಾವೇರಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಬೇಸಾಯ ವೀರಾಜಪೇಟೆ
೧೪. ಕೆಂಚಪ್ಪ ೩೩ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಬೇಸಾಯ ಮಗ್ಗುಲ
೧೫ ಚಾಂಗನ್ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ೪೯ ಅಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಬೇಸಾಯ ಗಾಳಿಬೀಡು
೧೬. ಕಾವೇರಪ್ಪ ೮೩ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಬೇಸಾಯ ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ
೧೭. ಅರುಂಧತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಗಾಳಿಬೀಡು
೧೮. ಗಂಗಮ್ಮ ೬೪ ಅಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮಂಗಲ