ವಚನ :

ಸುತರ ಬಲುಮೆಗಳನು ಕೇಳೆಲೆ ಹೆಣ್ನೆ | ನಿನ್ನ
ಹಠಮಾಡಿ ಹಲ್ಲ ಮುರಿವರೆಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ರತುನ ಮಾಣಿಕದ ಮನೆಯೊಳೆಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಿನ್ನ
ಹಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ    ೧

ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿನ್ನು ಕೇಳು ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ಚಿಕ್ಕ
ನಲ್ಲೇರುಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಹಲ್ಲು ಹೋದ ಮುದುಕಿ ನೀನು ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಿನಗೆ
ಹುಲ್ಲ ಮನೆಯು ಸೋಬಿತಾವೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ        ೨

ಸೊಸೆಯ ಮಗನ ನಂಬಬೇಡ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ಅವನು
ಬಿಸಿಗಣ್ಣಿನ ಕೋಪದವನು ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಕಸವ ನೀರ ಹೊರಿಸುವಾರು ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಿನ್ನ
ಮಸಣಕ್ಕೀಡಮಾಡದಿಹರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ  ೩

ಷಣ್ಮುಖನ ನಂಬಬೇಡ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ಅವನು
ಸೆಣಸಿ ತಾಕರನ ಕೊಂದನಕ್ಕಯ್ಯ
ಗುಣವು ಮುಳ್ಳ ಮೊನೆಯಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಿನ್ನ
ಹಣೆಯ ಬರಹದ ಕರ್ಮಫಲವ ಅಕ್ಕಯ್ಯ        ೪

ನೂರುವರುಷ ತುಂಬಿತಿನ್ನು ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಿನಗೆ
ನೀರು ಗಂಜಿ ಹೊಯ್ವರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಮ್ಮ
ಕೇರಿಯೊಳಗೆ ಸುಖದೊಳಿರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ           ೫

ಬಿಗುಹು ಬಿಂಕ ಸಲ್ಲದಿನ್ನು ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಿನಗೆ
ತೊಗಲುಜೋಲು ಬಿದ್ದವೆಲೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಜಗದ ಜನರ ಹಗೆಯು ಕಾಣೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಿನ್ನ
ಹುಗಿದು ಹಾಕೋರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಯ್ಯ       ೬

ಮುದುಕಿ ಕೇಳು ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ಅಗೆ
ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಕದುರು ಹಂಜಿ ನೂತುಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಮ್ಮ
ಸದನದೊಳಗ ಸುಖದೊಳಿರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ         ೭

ಬಣ್ಣನೆಯ ನುಡಿಗಳಲ್ಲ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ಮಾಯ
ಕಣ್ಣದೇವತೆಗಳು ಅಳಿದಾರಕ್ಕಯ್ಯ
ಹಣ್ಣು ಜನ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾಡೇನಕ್ಕಯ್ಯ | ನಿನ್ನ
ಮಣ್ಣಗ್ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯ    ೮

ಮುದ್ದು ಮೊಗದ ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನೀನು
ಬಿದ್ದುಹೋಹ ದಿನವು ಬಂತು ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಸದ್ದು ಸಪ್ಫಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ನಮ್ಮ
ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ನಡೆಯೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ        ೯

ಮತ್ತೆ ಕೇಳು ಮಂತ್ರಿ ಬಸವ ಗುರುರಾಯ | ಮನೆಯ
ತೊತ್ತುಮಾಡಿ ಜಾಡಿಸಿದರೆ ಗುರುರಾಯ
ಎತ್ತಿ ಕೋಪಾಟೋಪಗಳಲಿ ಗುರುರಾಯ| ಗಿರಿಜೆ
ಹತ್ತಿಸಿನ್ನು ಜಾಳಿಸಿದಾಳು ಗುರುರಾಯ          ೧೦

ಹೊಟ್ಟಿಕೂಳ ತಿಂದ ನಾಯಿ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ದೊಡ್ಡ
ಬೆಟ್ಟಗಿರಿಗೆ ಬೊಗುಳಲೇನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ನಟ್ಟಗುಂಡು ನಡುಗುವಾದೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಿನ್ನ
ಲೊಟ್ಟಿಜಾತಿ ಗುಣಕೆ ಹೋದೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ         ೧೧

ಜೋಕುಮಾರ ಹೊಲತಿ ಕೇಳು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಾಯಿ
ಸಿಕ್ಕ ಹಳೆಯ ತೊಗಲುಗಳು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ತಾಕಿ ಹಸ್ತಿಮದ್ದಾನೆಗಳು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಕೆಡಹಿ
ನೂಕುವುದು ಮೂಳಹೊಲತಿ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ        ೧೨

ಮೂಲಹೊಲತಿ ಕಬ್ಯಾರವಳೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಿನ್ನ
ಕೋಳಿ ಹಂದಿ ಮೀನ ಮರತಿ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ತೋಳುತೊಡೆಯ ಬಲುಮೆ ಇದ್ದರೆಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಸಂತಿ
ಸೂಳಿಯಾಗಿ ಜಲ್ಮ ಹರೆಯೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ          ೧೩

ಪದನು:

ಸೂಳೆ ವೇಶಿಯರು ಎಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವರ ನುಡಿವರೇನೆ
ತಾಲೆದೆನು ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಸುಳಿವಳಿಗಳನು ಹೇಳಿದರೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲವೇ      ಪಲ್ಲ

ದೇವಿ ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳು ನಿಂಬಳಗ ಆವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೇಳಿ
ಭಾವೆ ಧಾಯದೇವಿ ಯಮಧರ್ಮನ ರಾಣಿ ದೇವಪುರುಷನ ನುಂಗಳೆ
ಭೂವಳಯ ಬಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪತಿಯು ದೇವಚಂದ್ರನ ಕೂಡಳೆ
ತಾವರೆಗಂಧಿರತಿದೇವಿಯನು ತಾ ಪಡೆದು ಹಾವಿನೊಳಗಾದ ಚಂದ್ರ       ೧

ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಹೆಂಡರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಜಾತಿಯನೆ ತರುತಾ
ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳರೇ ಅಗ್ನಿಪುರುಷನ ಬೇಗದಲಿ ತಪ್ಪಿ ಶಿಶುಗಳ ಪಡೆಯರೆ
ಮುಪ್ಪುರದ ಪತಿವ್ರತೆಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಿ ಬತ್ತಲೆಯಾಗದೆ
ದರ್ಪಣದ ಮುಖಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ರಾಣಿಗೆ ನೆಪ್ಪುಹರಿಯದೆ ಕರ್ಣಗೆ         ೨

ಮಾನವರ ಹೇಳಲಳವೆ ಅಭಿಮಾನಗೇಡಿನ ಬಗೆಯನು
ಊನವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂತಿ ಐವರನು ಭ್ರಮಿಸುತಲಿ ತಾನು ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆಯಳೆ
ಹೀನ ಮಾನವರ ಮಾತು ಅಂತಿರಲಿ ನೀನಾವ ಸುದ್ದ ಹೇಳು
ನಾನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳ ನುಂಗಿದರೆ ಹೀನಗುಣಗಳ ತೋರಿದೆ         ೩

ನಿನ್ನಯ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಶಿವ ತಾನು ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ದ್ರವ್ಯ
ಹೊನ್ನಧಾರೆಯನೆರೆದು ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯನಾಗಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಯೊಳಗಿರಿಸಿದ
ಉನ್ನತ ಐಶ್ವರ್ಯದಿ ಇರುತಿರಲು ಅನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನ ಭ್ರಮಿಸಲು
ನಿನ್ನ ಕೊಲಲಾರದೆ ಮುನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರವ ತನ್ನ ಉಗುರಿಲಿ ಚಿವುಟಿದ      ೪

ಕಪ್ಪು ಕುಲದವಳು ಎಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಪಲದಿ ನುಡಿವರೇನೆ
ತುಪ್ಪಬೋನವನುಂಡು ಪರರ ಭ್ರಮಿಸುವಳೀಗ ಕಪ್ಪುಗುಲದವಳು ಕಾಣೆ
ತೊಪ್ಪಲರಿವೆಯ ಗಿರಿಜೆಯ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಗೋಪ್ಯಮಾಡಲು ಮಾಜಿದೆ
ಕುಪ್ಪಸವ ಹೊಲಿವ ಚಿಪ್ಪಿಗನ ಗುಪ್ತಸುದ್ದಿಯ ಮರೆದೆಯಾ          ೫

ಮುತ್ತೈದೆ ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನಯ ಸತ್ಯಗಳು ಸುಡಲಿ ಇನ್ನು
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಯ ಚಿತ್ತಗುಣಭಾವಗಳ ಕಂಡು ಹತ್ತು ತಲೆಯವಗಿತ್ತನು
ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ತಿಳಿದು ರಾವಳನು ಚಿತ್ತ ಮನಸಿಗೆ ಬಾರದೆ
ಹೊತ್ತ ಮೋರೆಯ ಮುದುಕಿ ಛೀ ಎಂದು ದಬ್ಬಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನು ಕೂಡಿದೆ          ೬

ಹೆಡಗಿದಲೆ ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿದಲೆಗೆ ನೆರೆ ಬಂದವು
ಗಡಿಗೆಮಡಕೆಯ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬಾಣಸಿಯಾಗಿರೆ
ನಡೆ ನುಡಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಗೌರಿ ಬಡಿವಾರ ಇನ್ಯಾತಕೆ
ಒಡೆಯ ಸಂಗಮನಾಥನರಮನೆಯೊಳಗಿನ್ನು ನುಡಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನಿರೆ      ೭

ವಚನ :

ಮನವ ನೋಯಿಸಿ ನುಡಿದರಿನ್ನು ಎಲೆದೇವ | ಗೌರಿ
ಘನಕೋಪಗಳ ತಾಳ್ದಳಿನ್ನು ಎಲೆದೇವ
ಅನಲು ಜನಿಸಿ ಮನದೊಳಿನ್ನು ಎಲೆದೇವ | ಚಿಕ್ಕ
ಸುನಿಯ ಮಾಡಿ ಗರ್ಜಿಸಿದಳು ಎಲೆದೇವ       ೧

ಬೀದಿ ಹೊಲತಿ ಕಬ್ಬೆರವಳಿ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಮ್ಮ
ಹಾದರಗಳನೇನ ಬಲ್ಲೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಸೋದಿಸುತ್ತ ಮನವ ನೋಡಿ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಬಿನದ
ಚಿಪ್ಪಿಗವತಾರದಲಿದ್ದ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ       ೨

ಬ್ರಹ್ಮರಾವಳನು ಕೇಳು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಶಿವಗೆ
ಇಮ್ಮಡಿಯ ಘನವೆಂದೆನಲು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಹಮ್ಮ ಮುರಿದು ಹತಮಾಡಿದನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಚಿಕ್ಕ
ಚುಮ್ಮನಾಯಿ ಬೊಗಳಲೇನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ       ೩

ಕುಡಿದು ನೆತ್ತಿಗೇರಿದವಳ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಎನ್ನ
ಒಡೆಯ ಮನವ ನೋಡಿದಾನ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ತುಡುಕಿ ತುಳುಕಿ ಸೂಸದಿರಲು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಮೆಚ್ಚಿ
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಡಗಿಕೊಂಡ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ   ೪

ಭವದ ಕುರಿಯೆ ಜೀವನರಿಯೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಸರ್ವ
ಭುವನಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕನಾವ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಶಿವನ ಅರ್ಧದೇಹಿ ನಾನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಬೇರೆ
ಶಿವನು ಹೋಹ ಶರೀರವುಂಟೆನೆಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ        ೫

ಚೆನ್ನ ಶಿವನ ಮಡದಿ ನಾನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಚಿಕ್ಕ
ಕುನ್ನಿನಾಯಿ ಜರಿದರೇನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಅನ್ಯ ಹಾದರಗಳು ಉಂಟೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಕೇಳು
ತೊನ್ನಹೊಲತಿ ಕೆಟ್ಟ ಮೂಳಿ ಎಲೆಹೆಣ್ಣೆ                    ೬

ಹೆಜ್ಜವುಂಟೆ ವಜ್ರಕಿನ್ನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಚಿಕ್ಕ
ಗುಜ್ಜಿನಾಯಿ ಬೊಗಳಲೇನು ಎಲೆಹೆಣ್ಣೆ
ಸೆಜ್ಜೆ ಗೃಹದ ದೇವತೆಗಳು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನನ್ನ
ಹೆಜ್ಜೆಯೊಳು ಉರುಳಿದಾರು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ          ೭

ಬಲೆಯ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆಯ ಕೊಲ್ವೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಿನ್ನ
ಹೊಲೆಯ ಮಾತ ಒಪ್ಪರಿನ್ನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಕಲೆಯ ನೆಲೆಯ ಬಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನನ್ನ
ನೆಲೆಯನಾರು ಕಂಡುದಿಲ್ಲ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ                      ೮

ಮುಪ್ಪುವುಂಟೆ ಶಿವನ ಮಡದಿಗೆಲೆ ತಂಗಿ | ನಿನ್ನ
ಕಪ್ಪು ಹೊಲಸ ಮತವನೊಪ್ಪರೆಲೆ ತಂಗಿ
ತಿಪ್ಪೆ ಮಲವ ಬಳಿವ ಮೂಳಿ ಎಲೆ ತಂಗಿ | ಶಿವಗೆ
ಕರ್ಪುರದ ಜ್ಯೋತಿ ನಾನು ಎಲೆ ತಂಗಿ         ೯

ಹೆಂಡಿ ಹಿಡಿವ ಮೂಳಿ ಬಂದು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಚಲ್ವ
ಗೊಂಡೆಯೆಂದಳವನೇರಲು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಕಂಡ ಸಗಣಿ ಎನ್ನದೆಂಬ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಿನ್ನ
ಗುಂಡಗುಣಕೆ ಹೋದೆ ನೀನು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ        ೧೦

ಕತ್ತೆ ಪರಿಮಳವ ಹೊತ್ತರೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಅದರ
ಯುಕ್ತಿ ಪರಿಮಳವ ಬಲ್ಲುವೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ತೊತ್ತಿಗುಂಟೆ ಗರತಿಭಾವ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಶಿವನ
ನೆತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೇನೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ   ೧೧

ದೇವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಚಿಕ್ಕ
ಭಾವೆ ತಂದು ಸಲಹಿದರು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಜೀವ ಸೊಕ್ಕಿ ನುಡಿಯದಿರಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಲೀ
ಹೇವಗೆಟ್ಟ ಹೇಸಿಮೂಳಿ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ   ೧೨

ಕೆಟ್ಟ ಹೊಲತಿ ಕಬ್ಬೆರವಳಿ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಿನಗೆ
ಹುಟ್ಟರೇನೆ ಗಂಡರುಗಳು ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆದು ಬಾಳೊಕಿಂತ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ಒಂದು
ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಭಾವಿ ಬೀಲೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ ೧೩

ನೆತ್ತಿಜೆಡೆಯ ಬಿಡಿಸದಿರ್ದಡೆಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಾನು
ಹೊತ್ತಗಿರಿಯು ಕುಚಗಳಲ್ಲ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಂದಲೆಗಳ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ | ನಿನ್ನ
ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುರಿಯದಿಹೆನೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ           ೧೪

ತೊಡೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ನಿಂತು ಗುರುರಾಯ | ಗೌರಿ
ಗುಡಿಗುಡಿಸಿ ಘರ್ಜಿಸಿದಳು ಗುರುರಾಯ
ನಡುಗಿತಿನ್ನು ಭೂಮಿ ಗಗನ ಗುರುರಾಯ | ಸಪ್ತ
ಕಡಲು ಒಡೆದು ಬೆದರಿದಾವು ಗುರುರಾಯ     ೧೫

ಬಹುಕೋಪದಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿದರೆ ಗುರುರಾಯ | ಗಂಗೆ
ಮಹಿತಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ಗುರುರಾಯ
ಮಹದೇವನ ಮುಖವ ನೋಡಿ ಗುರುರಾಯ | ಗಂಗೆ
ಬಹುದುಃಖದಿ ದುಃಖಿಸಿದಳು ಗುರುರಾಯ      ೧೬

ಕೇಳಿ ಘರ್ಜನೆಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಗುರುರಾಯ | ಗಂಗೆ
ಬಾಳಿ ಸುಳಿಗಳಂತೆ ನಡುಗಿ ಗುರುರಾಯ
ಆಳೊ ಶಿವನ ಮುಖವ ನೋಡಿ ಗುರುರಾಯ | ಗಂಗೆ
ಪ್ರಳಾಪದಲಿ ಶೋಕಿಸಿದಳು ಗುರುರಾಯ      ೧೭

ಪದನು :

ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ಶಿವನೆ ನನಗಿನ್ನು ಬೈಯಬಾರದ ಬೈಗಳ
ಕೈಯಾರೆ ಕೊಲ್ವಂತೆ ಅಂತರಿಸಿ ನಿಂದಳು ಸುಯ್ಯಲಾರೆನು ಪ್ರಾಣವ       ಪಲ್ಲ

ಇಂತು ಬೈಗುಳವ ಕೇಳಿ ಎಲೆ ಶಿವನೆ ಎಂತು ಸೈರಿಸುವೆನಿನ್ನು
ಹಂತಿಗಟ್ಟನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಲವು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮುಂತೆ ಕೊರಳನೆ ಮುರಿವಳು
ಪಂತ ಪಾಡುಗಳಿಂದಲಿ ತಾ ತನ್ನಸಂತ ಮೂವರ ಕೈಯಲಿ
ಅಂತರಂಗವ ಬಗಿದು ಸೀಳಿ ಕೊಲಿಸುವಳೀಗ ಪಂಥ ಸುಕುಮಾರರಿಂದ    ೧

ಜೋಗಿ ವೇಷವನೆ ತಾಳಿ ನೀ ನನ್ನ ಸಾಗಿ ಗಿರಿಗಳನೆ ಹೊಕ್ಕು
ಸೋಗೆಗಂಗಳ ಸೊಬಗೆ ಎಂದೆನುತ ನೀನೆನ್ನ ಹೀಗೆ ಮೋಸವ ಮಾಳ್ಪರೆ
ನಾಗಲೋಕದ ಸಿದ್ಧರೊಡೆಯನೆಂದಾಗರ ಉಳಿಯ ಮಾಡಿದೆ
ಆಗ ಬೇಗದಿ ನನ್ನನೀಗ ಕಳೆನೆನು ಎಂದು ಬೇಗೆಯುರಿಯೊಳಗಿಕ್ಕಿದೆ        ೨

ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲವು ನನಗಿನ್ನು ಪಡೆದ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲವು
ಒಡವೆಯನು ಗಳಿಸಿದೆನು ಎಂಬುವರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬೆಡಗು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನನು
ತೊಡೆಯ ಜಾಗವು ತನ್ನದು ಮೇಲಣ ಮುಡಿಯ ಜಾಗವು ನನ್ನದು
ಕಡುಪಾಪಿ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಕಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಡಿದು ತಿನ್ನದೆ ಬಿಡುವಳೆ          ೩

ನೀನಾಗಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳೆನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವ ನೋಡದೆ
ಸ್ವಾನ ಸೂಕದ ಕೆಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಎಂದೆನುತ ಹೀನ ನುಡಿಗಳ ನುಡಿಸಿದೆ
ವಾನರರ ಜಾತಿಯವಳು ಬಳಕೆನ್ನ ಊನ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವಳೆ
ಸೂನ್ಯ ಸೇಡೆಗಳಿಂದ ಮರೆದಿಕ್ಕಿ ಕೊಲಿಸುವಳು ನಾನು ಸೈರಿಸಲಾರೆನು   ೪

ಎಲ್ಲಿಯ ಮುದುಕಿ ಇವಳು ಶಿವಶಿವಾ ಹಲ್ಲು ಹೋದವಳಲ್ಲವು
ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಮಣ್ಣಾದವು ಸೊಲ್ಲು ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲಿ
ಎಲ್ಲರನು ನೋಡಲಿಕೆ ಅವಳಿಗಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿತೊ ಹರೆಯವು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ ಮೋಸಮಾಡುತಲೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕರತಂದಿರಿ          ೫

ಮುದುಕಿ ಇವಳೆಂದು ನಾನು ಶಿವಶಿವಾ ಹದನ  ಮುನ್ನರಿತುದಿಲ್ಲ
ಕದರು ಹಂಜಿಯ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿ ಇವಳೆನ್ನ ಹಗೆಯ ಮುಗುಚದೆ ಬಿಡುವಳೆ
ಬದುಕುಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಶಿವ ನಿಮ್ಮ ಉದಕಮಜ್ಜನವಳಿಯಲಿ
ಕುದಿಕುದಿದು ನೊಂದ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಮೈಗೆ ಸಂದುಸಂದನೆ ತಾಗಲಿ            ೬

ಕಣ್ಣು ಮೂರುಳ್ಳ ಶಿವನೆ ನಿನ್ನಯ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಗಳನುಣ್ಣಲಿಲ್ಲ
ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಳುಗಳ ತಿನಿಸುತಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಮಣ್ಣಕಲಸಲಿ ತಂದಿರೇ
ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರೆಲ್ಲರು ಅಡವಿ ಅರಣ್ಯಗಳ ತಿರುಗಿ ಬಳಲಿ
ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿ ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರನೆ ಸುರಿವರು         ೭

ಯಾಕೆ ಬಯಲಾದೆ ಮಗಳೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಸಾಕಲಾರದೆ ಹೋದೆಯಾ
ಕಾಕು ದೈವದ ಭಜನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಜೋಕೆ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ
ಆಕಾಶ ನುಂಗಿತೇನೊ ಶಿವಶಿವಾ ಭೂಕಾಂತೆ ಅಳಿಯಿತೇನೊ
ಕೋಕಿಲೆ ಕೊಳರ್ವಕ್ಕಿ ಅಳಿಯಂಚೆ ನವಿಲೆಂದು ಶೋಕಮಾಡಿಯೆ ಸುಯ್ವರು          ೮

ನಮ್ಮ ಬಳಲಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವಶಿವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಬಳಗಕೆ ತಾಗಲಿ
ಬೊಮ್ಮಹರಿರುದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ಮುನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬದೆ ಬಯಲಾಗಲಿ
ಇಮ್ಮಡಿಯ ದುಃಖ ನಿಮ್ಮ ಕೈಮೈಗೆ ಗಮ್ಮನೆ ಹಾವಾಗಲಿ
ನಮ್ಮ ಶಾಪದಿ ನೀವು ನಿರ್ವಯಲ ಬೆರೆಯೆಂದು ದುಮ್ಮಾನ ದುಃಖದೊಳಗೆ           ೯

ಸಾರಿದಳು ಹುಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಶಿವ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗಳು ಬೇಡವೆಂದು
ಗೌರಿಯಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಘೋರಪಾಪದ ಫಲವಿದು
ಹಾರಿಹೋಗುವ ಪಕ್ಷಿಯ ಶಿವಶಿವಾ ಮೀರಿ ಜಡೆಯೊಳು ಹುದಿಗಿದೆ
ಮಾರಿ ಮಸಣೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ ಶಿವನೆಂದು ನೀರ ಸುರಿವುತ ಕಣ್ಣಲಿ      ೧೦

ಜಗಳ ಕತನಗಳ ಶಿವ ಕೇಳಿ ಮುಗುಳು ನಗೆಗಳ ನಗುತಲಿ
ಅಗಜಿ ಗಂಗೆಯನೀಗ ಕೂಡಿಸುವೆನೆನುತಲಿ ಗಗನ ಹೂಮಳೆಗರೆಸುತ
ತೆಗೆದಪ್ಪಿ ಮುಂಡಾಡುತಾ ಗಂಗೆಯ ಒಗುವ ಕಣ್ಣೀರನೊರಸಿ
ಮೃಗಮದಗಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಂಗನೆ ನೀನೆನಲು ಮುಗಿಯೆ ಐದನೇ ಸಂಧಿಯು ೧೧

ವಚನ :

ಹೆಣ್ಣು ನೊಂದು ದುಃಖಿಸಿದರೆ ಗುರುರಾಯ | ಗಂಗೆ
ಕಣ್ಣೀರ ತೊಡೆದ ಕೇಳು ಶಿವನು ಗುರುರಾಯ
ಹಣ್ಣುಹಾಲು ಬೆರೆಸಿದಂತೆ ಗುರುರಾಯ | ಮುಂದೆ
ತಣ್ಣಗವರನಿರಿಸಿದಾನು ಗುರುರಾಯ ೧

ಗೌರಿಗಂಗೆ ಸಂವಾದಗಳ ಗುರುರಾಯ | ನಮ್ಮ
ಮಾರಹರನು ಕೇಳಿ ನಗುತ ಗುರುರಾಯ
ಈರೇಳು ಜಗವು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಯ | ತರ್ಕ
ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಧಿಗೆ ಶರಣು ಗುರುರಾಯ      ೨

ಶರಣು ಶರಣು ಮರಣರಹಿತ ಗುರುರಾಯ | ಎನ್ನ
ಹರಣ ಭವದ ರೋಗವೈದ್ಯ ಗುರುರಾಯ
ಚರಣಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವೆನು ಗುರುರಾಯ | ಮುಕ್ತಿ
ಯೆರೆದು ಸಲಹಿ ರಕ್ಷಿಪುದು ಗುರುರಾಯ         ೩

ಸಂಧಿ ೫ಕ್ಕಂ ವಚನ ೫೧, ಪದನು ೧೮, ಉಭಯಂ ೪೮೯ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ