ನಾರಾಯಿಣ ಓ  ನಾರಾಯಿಣೊ ಓ… ಓ… ಆ…  ಆ…
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ನ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಗೆನ
ನಾಲ್‌ ಊರ್‌ ನಾಲ್‌ ದೇಸೊಗು
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪುದಾರ್‌ಪುರಪ್ಪು ಪೋತುಂಡೂ …  ಆ…  ಆ… ಓ ಅಜ್ಜೇರ್‌s …  ಓ ಓ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನ, ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಗೆನ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಪಟ್ಟ ಆಳಿಯೊಣ್ದುಗೆನ
ಬೆನ್ನಿದ ಬಾಮೊ ತೂವೊಣ್ದಗೆನ ಅಜ್ಜೇರ್‌
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಉಲ್ಲೇರ್‌s ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌s … ಓ…  ಅಜ್ಜೇರ್‌…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌
ಅಜ್ಜೆರ್‌ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಪಟ್ಟ ಆಳಿಯೊನುದುಪ್ಪುನಗ
ದಾನೊಡು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್‌
ಇನಿ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೋ … ಅಜ್ಜೇರೋ …  ಓ…

ಇನಿ ಎಕ್ಕಿನಾಯ ಬಂಜಿ ತೂಯೆರ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆ
ಇನಿ ಮಾಸಿನಾಯ ತರೆ ತೂಯ್ಯೇರ್‌ಗೆ
ಇನಿ ದಾನೊಡ್‌ ದಾನೊಗೆನಾ…
ಇನಿ ಎಣ್ಣೆದಾನ, ಅನ್ನದಾನ, ಗೋವುದಾನ, ಗೋತ್ರದಾನ
ಪತ್ತೆರೆಗ್‌ ಅರ್ವೆದಾನ ಮಲ್ತೋನು ಉಲ್ಲೇರಪ್ಪೋ ಓ…  ಓ… s  ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಇನಿ ದಾನೊಡು ದಾನ ಮಲ್ದಿನಿಗೆನ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್‌ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌
ವಾ ದಾನೊಗುಲಾಗೆನಾ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಗೆನ
ಸಾಮದಾನ ಮುಕ್ಯಾಂದ್‌ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದರಮನೆಡ್‌ ಗೆನಾ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌s ಓ ಓ…  ಓ…  ಅಜ್ಜೇರೋ.

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದರಮನೆಡ್‌ಗೆನ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರೆಗ್‌
ಇನಿ ಬಾರೀ ಬಡಪತ್ತ್‌ ಕುರುಕುಂದೇಲ್‌ ಪೊರ್ದುದ್‌ ಪೋತುಂಡತ್ತೊ ಓ ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರೆರೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಅಜಿಪ ಕರಿಂಡ್‌ಗೆನಾ ಎಳ್‌ಪ ದಂಗ್ಂಡ್‌ಗೆನ
ಬವು ಬಡಪತ್ತ್‌ ಸೀರ್‌ದ್‌ ಪೋತುಂಡುಗೆನ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರೆಗ್‌ ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೆಗ್‌… ಓ ಓ…  ಏ ಏ…  ಅಜ್ಜೇರೋs

ಸಾರಕಟ್ಟ ಮಡಲ್‌ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌
ಇನಿ ಸಾರ ಸಿಗ್‌ತ್ತೆಗ್‌ಲಾ ಗತಿಗೋತ್ರ ದಾಂತೆ ಪೋಂಡುಗೆನ
ಸಾರ ಸಾರ ಸೂಡಿ ಮುಳಿಕಟ್ಟ ಪಾಡುನಾಡೆಗ್‌
ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರೆಗ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೆಗ್‌
ಸಾರ ಸೂಡಿಗ್‌ಗತಿಗೋತ್ರ ದಾಂತೆನೆ  ಪೋತುಂಡತ್ತೋ ಓ ಓ…  ಓ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆಗಾಂಡಲಗೆನ
ಇನಿ ಕಾರ್‌ ಪೋತುಂಡುಗೆನ ಅಲವಿನ್ನ ದಂಟೆಗ್‌ ಸಮನೆ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಅಜ್ಜೆರೆ ಕೈ ಪೋತುಂಡ್‌ ಗೆನ ಕೈಲ ಕಡೆಕ್‌ಸಮ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಅಜ್ಜೆರೆ ತರೆ ಪೋತುಂಡ್‌ಗೆನ ಇಟ್ಟೇವುದ ಪುರ್ಪೊಗು ಸಮ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರೆಗಾಂಡಲ ಎಳ್‌ಪ್ಪ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರ ಎರಮನೆಗ್‌ ಬವು ಬಡ್‌ಪತ್ತ ಬೂರ್ದುಂಡುಗೆನಾ  ಓ…  ಓ…   ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಉಲ್ಲೋಲುಗೆನ
ಕಾಟ್‌ ಕೈಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಗೆನ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್‌ದಾರುನು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್‌
ಇನಿ ಒಂಜೇ ಲೆಪ್ಪುಗು ಎರಡ್‌ ಓಕೊನುವೊಲು
ಇನಿ ಪಾರೊನು ಓಡೊನು ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ತಾಗೆ ಬಾಗೆಡ್‌ ಉಂತುನಗ ದಾರೋ…  ಓ…  ಓ…   ಅಜ್ಜೇರೋs

ಅಜ್ಜೇರೆ ದಾನೆ ಕಜ್ಜ ಕರ್ಯೊಡು ಲೆತ್ತಾರ್ಂದ್‌ದ್‌
ಇನಿ ದಾರು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ನಾರಾಯಣ ದಾರೋ …  ಓ…  ಓ…   ಓ ಓ ದಾರೋ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಗೆನ ಮಗಾ
ಬವು ಬಡತನ ಮಗ ಇನಿಯೆಂಕ್‌ ಬೂರ‍್ದ್‌ಂಡೆಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ದಾನೊಡು ದಾನ ಮಲ್ತೆಗೆನಾ
ಅನ್ನದಾನ ಎಣ್ಣೆದಾನ ಗೋವುದಾನ ಗೋತ್ರದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಲ್ತೆಗೆನಾ …
ಮಗಾ ಓ ದಾರೋ …  ಓ…  ಓ…
ಎಕ್ಕಿನಾಯ ಬಂಜಿ ತೂಯೆ ಮಗಾ
ಮಾಸಿನಾಯ ತರೆ ತೂಯೆ ಮಗಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ದಾನ ದರ್ಮ ಕಡೆಸಂದೆ ಪೋಂಡೋ ದಾರೋ ಓ…

ನಾರಾಯಣ ಮಗ ದಾರೋ ಇನಿ
ದರ್ಮದ ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಮಗಾ ಬಂದ್‌ ಮಲ್ಪೊಡು
ಕರ್ಮದ ಕುರುಬಾಕಿಲ್‌ ಮಗಾ ಇನಿಡ್ದ್‌ ದೆಪ್ಪೊಡು
ನಟ್ಟುನಾಯೆಗ್‌ ಪಡಿ ಇಜ್ಜೀಂದ್‌ ಪಣ್‌ಪ್ಪೋವಡ ಮಗಾ
ಪಡಿ ಸಂಪಗಿಜ್ಜಿ ದಾನ ಇಜ್ಜೀಂದ್‌ ದ್‌
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಪಣ್ಪವಾಡ ದಾರೋ ಓ…  ಓ…   ಓ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋs

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್‌ ಪಣ್‌ಪ್ಪೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ಆಯಿನ್ನೆ ಆಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಡತ್‌ ನಾಲಜ್ಜೆ ಯೆಂಕ್‌ ಎದ್ದಾಡಿಯರೆ ತೀರುಜ್ಜಿ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೋಂದ್‌ ಉಲ್ಲೆ ಮಗಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್‌s…   ಓ…  ಓ…   ಅಜ್ಜೇರೋs

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಪೋವುದು ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರ್‌
ಇನಿ ತೆನ್‌ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಿರಿಪದೊಲಿಗುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಲ್ಲ್‌ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಗುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕರಿಯ ಕೋಣೆಗ್‌ ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕತ್ತಲೆದ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕಾರ್‌ ಪಾಡೊಣಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕಣ್ಣ್‌ ಪಾಡೊಣಗೆನಾ
ಪೋಪೆರತ್ತೊ ಓ ಓ ಓ…  ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್‌s …  ಓ… ಓ  ಅಜ್ಜೇರೋs

ಅಜ್ಜೆರ್ ಪೋಪೋವುದುಗೆನಾ ಪೆರಣ ಪಾಸ್ ಬುಡಿಯೇರ್ಗೆನಾ
ಮಣ್ಣ ಪಾಸ್‌ಡ್‌ ಇನಿ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಆರ್ಗೆನಾ…
ಕಂಕಣೆ ಕಬ್ಯಪ್ಪ ಜೈದೆರೆಗೆನಾ
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕಡುದುಕ್ಕೊ ಬುಡ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ಆರುಜ್ಜೇರ್ಗೆನಾ
ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕೊಡಿ ಉಚ್ಚಿತ್ತ ಬುಡೊಣುದು
ಮಣ್ಣಪಾಸ್‌ನ್ ಪತೊನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಓ ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ

ಇನಿಲಾವ ಅಜ್ಜೇರೆನ ಕಣ್ಣ್‌ದ ಕಣನೀರಾಂಡಲಗೆನ
ಇನಿ ಕುಂಕುಮದ ಪನಿನೀರಾದ್ ಪೋಪುಂಡುಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ತೋಜುಂಡುಗೆ
ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ್‌ಗ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ದೇವೆರೆ ಕಾರ ಉಂಗುಟೊಗು ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸ ಆದ್
ದೊರಿಪುಂಡತ್ತೋ ಓ… ಓ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಲೋಕೊಡೂs…

ಇನಿ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ದೇವರೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆನಾ
ಉಂದು ಯೇರೆ ಕಣ್ಣ್‌ದ ಕಣನೀರಪ್ಪಾಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೋದಿ ಸೋದಿಗೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೋ ಯೆಣ್ಣುವೆರ್ಗೆ ಏ ಏ ಬೆರ್ಮೆರೋ…

ಇನಿ ಸೋದಿ ಸೋದಿಗೆನೆ ಮಲ್ಪುನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆದಗೆನಾ
ಕಣ್ಣ್‌ದ ಕಣನೀರ್soದೇರೋ ಓ ಓ… ಓ… ಓ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೋ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಉಂದು ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆಂದ್ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್ ದೇಸೊಗುಗೆನಾ ಪುದರ್ ಪುರಪ್ಪು ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕುರುಕುಂದೇಲ್
ದಾನೆ ಪೊರ್ದುಂಡೂಂದೇ ಪಣ್‌ಪ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಗ್s…
ಇನಿ ಆಂಡಲ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆಗೆನಾ
ಇನಿ ದಾನೊಡು ದಾನ ಮಲ್ದೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಅನ್ನದಾನ ಎಣ್ಣೆದಾನ ಗೋವುದಾನ ಗೋತ್ರದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನಗೆನಾ
ಎಕ್ಕಿನಾಯ ಬಂಜಿ ತೂಯೆಗೆನಾ ಮಾಸಿನಾಯ ತರೆನೆ ತೂಯಿನಪ್ಪೋಗೆನಾ
ಇನಿಗ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯಗ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಗ್
ಒಂಜಿ ದಾನ ದರ್ಮಲಾ ಇನಿಗ್ ಕಡೆಸಂದೆ ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಬವು ಬಡಸ್ತನ ಕುರುಕುಂದೇಲ್ ಬೂರುದ್ದುಂಡತ್ತೋ… ಓ ಓ… ಬೆರ್ಮೆರೋ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ತನ ಬವು ಬಡತನಗೆನ
ಇನಿ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆ ಯೆನಡ ಪನೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಬವು ಬಡತನ ಅಪಕೊಟ್ಟಾಲೆನಿಗೆನ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಡ ಯೆಂಕ್ ಪನೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವನ ಸುಕಕಷ್ಟ ತೂವೊಡು
ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ಪೋವೊಡೂಂದೇs ಪಣ್ಪೇರ್ ಬೆರ್ಮೆರೋ ಓ ಓ…  ಏಏ…  ಬೆರ್ಮೆರೋ

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆನ
ಇನಿ ಏಲ್ ನಿಲೆ ಸಿಂಗದನೊಡಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗನ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ಸಿಂಗದನೊಡು ಆಪೇರ್
ಇನಿ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ್ ನಟ್ಟೂ ಬೆರಮಣೆನೇಲಾತೇರತ್ತೋ… ಓ… ಬೆರ್ಮೆರೋ

ಇನಿ ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಯ್ಯೆರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕರಿಯ ಕರ್ಂಬುಡುಗೆನ ಜೊತಿ ಕೋಲ್ ನಿರ್ಮಿಯ್ಯೆರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ತುರೆ ಕಡ್ತೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡ್ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೋ ಓ…

ಇನಿ ದೇವರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆನಾ ಬೆಮೆರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾರ್ ಗ್ ಗೆಜ್ಜೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಕೈಟ್ ತಾಲ ತಂಬೂರಿಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಾಯಿಡ್ ಸುತಿ ಮೂಂಕುಡು ಬೀಣೆಗೆನಾ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ನಿರ್ಮೀದೆರತ್ತೋ… ಓ ಓ ಓ ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲಂಕೆಲೋಕನಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಾಯಬೆಂದಿನ ಬೆರ್ಮೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಟ್ಟ್ ಅಂಗಾರೆ ಬಾರೊಗುಗೆನಾ
ನಟ ಮದ್ಯಾನ ಪೊರ್ತುಗುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡೂ ಮಾ ಜೋಗಾನೆ ಬೆನ್ಪೆರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಬೆರ್ಮೆರೋ…

ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಮುಕಸಾಲೆಡ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆನ ಎದುರುಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಜೋಗ ಬೆಂದೆರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉರಿಪ್ಪುಗು ಇರುವತ್ತನಾಲ್ ನಾರಾಯಿಣೊ
ಪಾಡೊಣು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರಮಣೆ ಓ ಓ… ಓ… ಏ… ಏ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಆರೋs

ಗುಣಿತ್‌ದ್‌ ಗುಣಿಬಚ್ಚಾಲ್‌ಗೆನ, ಬಾಯಿಡ್ ಸುತಿಗೆನ
ಮೂಂಕುಡು ಬೀಣೆ ಕೈಟ್‌ತಾಲ ತಂಬೂರಿಗೆನ
ನಲಿತ್ತ್ ನಾಲಾಟ, ಬೆರಮಣೆ ಪೊಯಿಪೆರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಬೆರಮಣೆ ಓ ಓ… ಓ ಓ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಆರೋ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರೆರ್ಗೆನ
ಏಲದೆ ಯಮಗುಂಡೊಡು ಉಲ್ಲರ್‌ಗೆನ
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಗೆನಾ
ಮುತ್ತರೊಡು ಮೂಜಿತರೊಟು ಬಾರಿನಾಳೆನ್ ಲೆಯ್ದೇರ್
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಿಣಿ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ ಓ… ದಾರು ಆಲೆನ್…

ಇನಿ ಕಟ್ಪ್‌ಲಂಗಾರೆ ಬಾರೊಗುಗೆನ
ಇನಿ ನಟಮದ್ಯಾನದ ಪೊರ್ತುಗುಗೆನ
ಉಂದೋಜಿ ಸನಿ ನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿಗೆನ
ಒಲ್ತು ಒದಗಿಯೆರ್ಗೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪೋಲು ದಾರು
ಲಾವ ಬೆರಮಣಗ್ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತೋಡುಂದ್‌ದ್ ಗೆನ
ಪಣ್ಪೋಲು ದಾರೂ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು
ದಾರುಗೆನ ಎರಮನೆಡ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈಮರಾಯಿ ಪತ್ಯೇರ್ಗೆನ
ಇನಿ ಕೈಸೆಟಿ ಪತ್ಯೇರ್ ಒರ್ಲರಿ ಪಾಡ್ಯೇರ್ಗೆನ
ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ದೀಯೇರ್ಗೆನ
ನಟ್ಟು ಬೆರಮಣಗ್ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತೋಣು ಪೋಲ ದಾರೂ ಇನ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಓ ಓ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಚಿಕ್ಕಚಾವಡಿಗ್ ಚದುರಮಂಟಮೆಗ್
ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಆಲ್ ಬತ್ತೋಲು
ಅಜ್ಜೇರೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಂಗಾರಿನ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ್ ಜೈದೋಲು
ಜಾಲ ಮುಂದೀಲ್‌ಗ್ ಜತ್ತೋನು ಬರ್ಪೋಲು ದಾರೂ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಜಾಲಮುಂದೀಲ್ ಡ್‌ದಾರು ಉಂತುದು ಪಣ್ಪೋಲು
ಓ ನಾರಾಯಣ ಓ ನಾರಾಯಣ
ನಟ್ಟು ಬಡ ಬೆರಮಣ ಕೇಣಿಲದೇ
ಓ ನಾರಾಯಿಣ ಬೆರಮ್ಮಣ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ನಲಿತ್ ನಾಲಾಟ ಗುಣಿತ್ತ್ ಮೂಜಾಟ ಯಾವುಗೆನ
ಇನಿ ಇರೆನ ಗೊಬ್ಬು ಯಾವು ಬೆರಮಣ ಕೇಣ್‌ಲೆ
ಇನಿ ಇರೆಗ್ ದಾನ ದರ್ಮ ಪತ್ತೊನು ಬೈದೆ
ಇರೆನ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತ್ ಲೆ ಅಂದ್‌ದ್ ಪಣ್ಪೋಲು ದಾರು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್
ಓ… ಓ… ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ದಾರು ಆಲ್‌

ಇನಿ ದಾರು ಆಂಡಲಗೆನ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ದಂಡ್ಯಾನಗಗೆನ
ಬೆರಮಣೆ ದೂರೊಗು ತೂಪೆರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಲಿತ್ ನಾಲಾಟ ಗುಣಿತ್ ಮೂಜಾಟಗೆನ
ಇನಿ ಲಾವ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಿರ ಪೋಪೆರ್ಗೆನ
ದಾರು ಪಡಿಸಂಪಗೆ ದಂಡ್ಯಾವೊನುದು ಉಲ್ಲೋಲು
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ ದಾರೋ… ಆಲ್ ಓ… ಓ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಓ ಈರ್ ಪತ್ತ್‌ಲೆ ಬೆರಮ್ಮಣಂದ್ ಪನ್ಪೋಲ್ ಆಲ್ ದಾರು ಕಾಟುಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರು ಆಲ್... ಓ...

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಓ ಈರ್ ಪತ್ತ್‌ಲೆ ಬೆರಮ್ಮಣಂದ್ ಪನ್ಪೋಲ್ ಆಲ್ ದಾರು ಕಾಟುಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರು ಆಲ್… ಓ…

 

ಇನಿ ದಾರು ಪನ್ಪೋಲುಗೆನ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಣ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರಜ್ಜೆರೆನ
ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಬೋಡಯೆ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಬೋಡಯೆ ಬೆರಮ್ಮಣಾ
ಕೇಣುವೊಲು ಆಲ್ ದಾರೂ… ಓ… ಓ… ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂs

ಇನಿ ಈರೆನ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ದಂಡ್ಯಾದ್ ದಂಡ್ಯಾದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬೆರಮ್ಮಣ ಯೆಂಕಾಂಡಲಗೆನ
ಇನಿ ಉಂತು ಉಂತುದುಗೆನ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ಯನ್ನ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಓ ಈರ್ ಪತ್ತ್‌ಲೆ ಬೆರಮ್ಮಂದ್ ಪನ್ಪೋಲು ಆಲ್
ದಾರೂ ಓ… ಓ… ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್…

ದಾರು ಇಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಇನಿ ಬೆರಮ್ಮಣಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಉರಿಪ್ಪುಗುಗೆನ ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಗೊಂಜೇ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ
ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ನಾರಾಯಿಣೊ ನಾರಾಯಿಣೊ ಪಾಡುವೆರತ್ತೋ ಬೆರಮ್ಮಣ ಓ ಬೆರಮ್ಮಣೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಬೆರಮಣೆ
ಮುಡಾಯಿ ಮುಕಸಾಲ್ ಡೆಗೆನ
ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆನ ಎದುರುಡುಗೆನ
ನಲಿತ್ ನಾಲಾಟ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್ಗೆನ
ಗುಣಿತ್ ಮೂಜಾಟ ಪೊಯಿಪ್ಪೇರುಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡೋ ಬೆರಮ್ಮಣೆರೋ… ಬಡ ಬೆರಮ್ಮಣೆರೋ… ಓ ಓ

ನಾರಾಯಿಣ ಯೇ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಉಂತು ಉಂತುದು ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಯೆಂಕ್
ದಂಡ್ಯಾದ್ ದಂಡ್ಯಾದ್ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ಯೆಂಕ್
ಇನಿ ಕಟ್ಟ್‌ಲಂಗಾರೆ ಬಾರೊಗೆನ
ಇನಿ ನಟ್ಟ ಮದ್ಯಾನದ ದೊಂಬುಗುಗೆನ
ಉಂದೊಂಜಿ ಸನಿ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಒಲ್ತು ಒದಗುಂಡೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಗ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತುಂಡೋ ಪನ್ಪೋಲು ದಾರೂ ಆಲ್…
ಕಾಟ್ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣೂ…
ಓ ಬೆರಮಣಾ ಕೇಣ್‌ಲೆಗೆನಾ
ಇನಿ ನಲಿತ್ತ್ ನಾಲಾಟ ಗುಣಿತ್ತ್ ಮೂಜಾಟ ಈರೆನ ಗೊಬ್ಬು ಯಾವುಗೆನ
ಯೆನ್ನ ಕೈತ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಈರ್ ಪತ್ತ್ ಲೇಂದ್‌ದ್‌
ಪಣ್ಪೋಲು ಆಲ್ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂ… ಓ ಓ… ದಾರೂ ಆಲ್‌…

ಈತ್ ಕೇಂಡಿನ ಬಡ ಬೆರಮ್ಮಣ
ಏಲೇಲ್ ಲೋಕೊದ ಗಿಂಡ್‌ಕೋಪೊ ಕೋಪಿಯೆರ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆದ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ ಬಡಬೆರಮ್ಮಣಗೆನಾ ಓ… ಓ…
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಕೇಣಿದನಾ
ಇನಿ ನಿನ್ನ ಕೈತ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತೆರೆಗೆನ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಗ್‌ಗೆನ
ಸಗ್ಮಾಲ್ ಮಗೆ ಸಗ್ಮೆ ಬೈದಿಜ್ಜಿಂದ್‌ದ್‌ಪಂಡೇರ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಓ… ಬಡ ಬೆರಮ್ಮಣೆ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಜಾಲ ಮುಂದೀಲ್‌ಡ್‌ಓ… ಓ…

ಸಗ್ಮಾಲ್ ಮಗೆ ಸಗ್ಮೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿತ್ತ್‌ಗೆನ
ದಾರು ಈ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್ ಗೆನ
ಯೆಂಕ್ ಪಡಿಸಂಪಗೆನ್ ಆರ್ ಕೊರೊಡು
ಯಾನ್ ಪಡಿಪತ್ತೊಡು ಯೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಜಿಂಜೊಡು
ದಾರೋ ಅಂದ್‌ದ್‌ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಂಡೇರ್ ಓ ದಾರೋ ಓ ಓ…

ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಗ್
ಬವು ಬಡತನಗೆನಾ ಅಪಕೋಟಲೆಗೆನಾ
ಅವೆನ್ ಯೆನಡ ಆಯೆ ಪನೊಡು
ಆಯನ ಸುಕ ಕಷ್ಟೊನು ಯೆಂಕ್ ಕೇನೊಡು
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್
ಯೆಂಕ್ ಪಡಿಸಂಪಗೆಲ್ಲಾ ಕೊರೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಡಿ ಪತ್ತೊಡು ಯೆನ ಜೋಳಿಗೆ ಜಿಂಜೋಡತ್ತ ದಾರೋಂದ್‌ದ್‌
ಪಂಡೆರ್ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಓ. ಓ… ಆ… ಆರ್… ಆ…

ಆತ್ ಪಾತರೊಗೆನ ಇನಿ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಂಡಿನೆಗೆನೆ
ದಾರು ಪೋಪೋದು ಎರಮನೆದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿಯೊಲು
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿನಡೆ ಪೋಯೊಲು ದಾರು ಆಲ್
ಬೆರಮಣನ ಪಡಿಸಂಪಗೆನ್ ಕಲ್ಲ ಕಲಂಬಿಡ್ ದೀತೊಲು ದಾರೂ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಟ್ಟಲಂಗರೆ ಬಾರೊಗುಗೆನಾ
ನಟ ಮದ್ಯಾನದ ಪೊರುತ್ತುಗುಗೆನಾ
ಉಂದೊಂಜಿ ಸನಿ ನಟ್ಟು ಬೆರಮಣೆ
ಒಲ್ತ್ ಒದಗ್‌ಂಡ್ ದಾರು ಪನ್ಪೋಲುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆನ್ ನಾಡೋನು ಹುಡುಕೋನು ಪೋಪೊಲು ಆಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೂ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಗ್‌ಗೆನ ಕಾರ್ ಪಾಡೊನುದುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಇಲ್ಲ್ ಗ್‌ಗೆನ ಕಣ್ಣ್ ಪಾಡೊನುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆನ್ ನಾಡೊನು ಹುಡುಕೊನು ಪೋಪೊಲು
ಆಲ್ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೂ ಓ… ಓ… ದಾರು ಆಲ್…

ಇನಿ ಬಲ್ಲ್ ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕರಿಯ ಕೋಣೆದ ಗುಂಡೊಡುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೆರೆನ್ ನಾಡೊನುದು ಪೋಪೊಲು
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ಸಗುಮ್ಮಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೂ ಆಲ್‌s…
ಅಜ್ಜೆರೆನ್ ನಾಡೊನು ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನ
ದಾರೂನ ಕಾರಾ ಉಂಗೊಟೊಗುಗೆನ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಅಜ್ಜೇರೆ ತರೇನೆ ಕೊಲ್ತುಂಡತ್ತೋ ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೋ
ಓ… ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಓ… ಓ…

ಕಾರ್ ನೀಡ್ದ್ ಇನಿ ದಾರು ಕುಲ್ಲುವೋಲು
ಅಜ್ಜೇರೆ ತರೆಕೋಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲುವೋಲು
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಟ್ ದಾರು ಪಣ್ಪಿನಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣೊ ನಾರಾಯಿಣೊ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಕೇಣ್‌ಲೆ ಓ… ಓ… ದಾರೂ ಆಲೋ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸನಿಗೆನಾ
ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ್ ನಟ್ಟುನ ಬೆರಮಣೆ ಒದಗ್‌ಂಡ್ ಅಜ್ಜೇರೆ
ತನ ಚಂಡಿಕೈಟ್ ಪುಂಡಿಬಿಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊನು ಪೋವನಗನ
ಬೆರಮಣೆ ಪಣ್ಪ್ ಪ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ಸಗುಮ್ಮಾಲೆ ಮಗೆ ಸಗ್ಮೆಯಾನ್ ಬೈದಿನೀಲತ್ತ್ಂದ್‌ಗೇನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ… ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ದಾರೂ ಆಲೋ…