ಆನಿದ ದಿನಮಾನನೆ ಕರಿಯ್ಯೋನುದುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನಾ
ಆನಿದ ಜಾಮರಾಸಿ ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಗುರು ಬರ್ಪಿ ದಿನಮಾನೋ  ಬನ್ನಾಗೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಸಿರಿಗ್‌
ಏಲ್‌ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಎಣ್ಮ ತಿಂಗೊಲು ಪತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಎಣ್ಮಾ ತಿಂಗೊಲು ಪೋವೂ ಒರ್‌ಬಾ ತಿಂಗೋಲು ಸಿಕೆ‌ದ್‌ಂಡೋ
ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ …  ಸತ್ಯಮಾಲೋ ಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿ ಆರೋ…  ಓ…

ಇನಿ ಒರ್‌ಂಬ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿಯ್ಯೊನುದು ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ ಮಗಲೆಗ್‌
ಪತ್ತ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಪತ್‌ ದಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಪತ್ತ್‌ತಿಂಗೊಲುಡು ಪತ್ತ್‌ದಿ ನಮಾನ ಪೋನಗಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ … ಓ. ಓ…  ಆ ಆ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನಾ
ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊಟು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರೊಡುಗೆನಾ
ಎಡ್ಡೆ ಏಲ್ಯ ಗಲಿಗೆಡ್ ಇನಿ
ಸೆಲಿವುಲ್ಲ ಮೋನೆಡೇ ಪುಲಿಉಲ್ಲ ಬೇನೆ ತೋಜುಂಡು
ಸಿರಿಗೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ಓ ಓ…  ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೆಗೋ … ಓ…

ಇನಿ ಬೆರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡೂ ಸಿರಿಗಾಂಡಲಾ
ಬೆರ್ಮ ದೇವೆರೆ ಬೇನೆಗೆನಾ
ಬಂಜಿಡೆ ಬಪುಂಡುಗೆನಾ ಇನಿ ಬಾಲೆದ ಬೇನೆಗೆನಾ
ತೋಡಾಬಾಡಾ ಬೂರುವ್ವೇರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಎರಮನೆಡ್‌
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರೋ … ಆ… ಆ… ಬಂಜಿನಾರ್‌ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ …

ಇನಿ ಬಂಜಿದಾ ಬೇನೆಡ್‌ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿಯೆಂಕ್‌ ಸಕೆವುಜ್ಜಿಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾರು ಪಣ್ಪೀನಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರೆಗುಗೆನಾ
ಬಂಜಿಡ್‌ ಬಾಲೆದ ಬೇನೆನೇ ಬೆಗರ್‌ ಬೀಸೂಂಡೂಂದ್‌ ಪನ್ಪೋಲು
ಓ ದಾರೂ ಆಲೋ ಓ ಓ… ಕಾಟ್‌ಕೈಯ್ಯಂಗಿ ದಾರು ಆಲ್‌s … ಅಜ್ಜೆರೆಡಾ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಗೆನಾ ಪಟ್ಟೆಗ್‌ ನೇಲೆಪಾಡಾವೆರುಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲ್‌
ನೇಲೆದ ಬಲ್ಲಗ್‌ ಕೈಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು
ಪೆದ್ದ್‌ಪೆದುಮಾನ ಆವೋಡೂ ದೇವೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆಂದೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ

ನಾರಾಯಣ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡ್‌ ಗೆನಾ
ದೇವೆರ್‌ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್‌ಎಣ್ಣೆಲಾ ಮಗಾ
ನೇಲೆದ ಬಲ್ಲಗ್‌ ಕೈಕೊರ್ಲಾಂದ್‌ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ದೇವೆರ್‌ ಬೆರ್ಮೆರನ್‌ ಸುಗಿಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನೇಲೆದ ಬಲ್ಲಗ್ ಕೈಯೇನ್‌ ಕೊರ್ಪೇರ ಸಿರಿಯೇ ಏ ಏ
ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…  ಏ ಏ ಬಂಜಿನಾರ್‌ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ ಓ…

ಇನಿ ಪಾಡಿ ನೇಲೆಗ್‌ ತೋಜಿ ಬೇನೆಗ್‌ ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ
ನೇಲೆದ ಬಲ್ಲಗೆ ಕೈಕೊರಿನಾರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಪೆದ್ದು ಪೆದುಮಾನಾತೆರ್‌ಗೆನಾ
ದಾರು ಆಂಡಲಗೆನ ಪೂವೊಲು ಬಂದಿಯೋಲು ಪಾಲೆಡ್‌ ಬಾಲೆನ್‌ ಪಾಡುವೊಲು
ಓ ಓ…  ದಾರೋ ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗಿ ಸಗ್ಮಾಲು ಪೊಣ್ಣು ದಾರೂ …

ಇನಿ ಪುಲ ಪೂಜಿದ್‌ ದಾರುವಾಂಡಲಗೆನ
ಬಾಲ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಬಾಲೆನಾ ಪೆದ್ಮೆದಿನಾ ಸಾಂಕೊಂದುಪ್ಪುವೊಲು
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಪಣ್ಪೇರ್‌ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ದಾರೂ ಯೆಂಚಿನ ಬಾಲೆಂದ್‌ ಕೇಣುವೆರತ್ತೋ
ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ…

ಇನಿ ಆಣ್‌ ಬಾಲೆಂದ್‌ ದಾರು ಪೆಣ್ಣಾಗ
ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌ ಇನಿಲರ್ಸದ ಮೆಯಿಗೆನಾ
ಮುತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೆಗೋ ಓ ಓ ಆ…  ಆ…  ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌s

ಇನಿ ಬಾಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಗಾ ಪೋಲ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಬಾಲೆನ್ನಾ ಸಿರಿನ್ಲಾ ಸಾಂಕೊಂದು ಸಲಗೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡುಂದುದುಗೆನಾ
ದಾರುಡ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ …  ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ …  ಓ…

ದಿನೊಡ್ದು ದಿನಮಾನ ಸಿರಿಗ್‌ ಕರಿಯ್ಯೋನುದು ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಮೂಜೆಟ್‌ ಮುಚ್ಚಿಲಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ದಿನಲಾನಗಾ ನಾಲನೆ ಅಮೆಪಿಲೇ ಕರಿಪ್ಪೋವೊನುಲ್ಲೋಲೋ
ದಾರೋ ಓ ಓ…  ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲು ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ …  ಆಲ್‌… ಓ…

ನಾಲೆಡ್‌ ನಾಲನೆ ಆಮೆ ಆನಗ ಲಜ್ಜೇ ಪಣ್ಪೇರ್‌ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ದಾರೋ
ಇನಿ ಎನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲ್‌ ಗೆನಾ
ಆಣ್‌ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದು ಪೆದುಮಾನ ಆತಿನಿ ಮಗಾ
ಯಾನ್‌ ಪುಟಿರಾಸಿ ಕೇಂಡೋಂದೆ ಬರ್ಪೇಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್‌
ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ… ಲಜ್ಜೇರೋ…  ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಏಲದೆ ಯಮಗುಂಡೊಗು ಅಜ್ಜೇರ್‌ಪೊಗ್ಗಿಯೆರ್‌
ಇನಿ ಕಲ್ಲಕಲೆಂಬಿದಗೆನ ಬೀಗ ರಟ್ಟಾಯೆರ್‌
ಬಾಕಿಲ್‌ದೆಯಿದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ನಿಚ್ಚದ ದುತ್ತು ಬತ್ತು ಬುಡ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿ ದುತ್ತು ಬತ್ತೂ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನಾಲಾಪೇರತ್ತೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡೂ…  ಲಜ್ಜೇರೂ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ…

ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಬಂದೀಕಟ್ಟಿ ಜೋತುರ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ತರೆತ್ರಗೆನಾ
ರಾಮ ಕೆಂಪು ಕೋಲ್‌ಮಯಿ ಪಾಡ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಂಗ್‌ಐ ಸರಪೋಲಿಗೆನಾ ಮುಂಗೈ ಬಲೆ ದೀಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಒರುವಾರ ಇರುವಾರ ದುತ್ತು ಬತ್ತೂನೇ ಆಪೇರಜ್ಜೇರೋ
ಓ ಓ. … ಆ ಆ ಇನಿ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಗೆನಾ

ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಇನಿ ಮುತ್ತು ಮುದುರೆದ ಉಂಗೀಲ ದೀತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅವೆನ್‌ ನಡು ಬಿರೆಲ್‌ಗೇ ದೀತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಇನಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ವರನ್‌ದೈದೇರ್‌ಗೆನಾ
ತನ್ನಾ ಎಡ ಜೋಪೂಡೂ ಪಾಡುವೆರತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ …ಆ…ಆ…

ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಕಾರ್‌ಗ್‌ ತಮಯಿ ಮುಟ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮದ್‌ಲ್‌ ಡಿತ್ತಿ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಕಯ್ಯಾರೆ ಪತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಆಲುದ್ದ ಆಲವಿನ ದಂಟೆ ಕೈಟ್‌ಪತ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೇ ಜಪ್ಪುವೆರತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆರೋ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ…ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಅಜ್ಜೇರ್ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಪೋಪೆರ್
ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್ ಪತ್ತುವೆರುಗೆನಾ ಸತ್ಯಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆರ್ ಓ ಓ…
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ ಬನ್ನಾರ್ ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲಾವ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ದಾಂಟೊನುದು ಲಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಪೋವೆರುಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಗೆರಾಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆರೆ ಎರಮನೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆನಗಗೆನಾ
ದೊರೊಗು ಎಡ್ಡೇನಾಂದ್ ತೂಪೇರ್ ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೂದೇ ಓ…
ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಓ ಓ ಬಟ್ಟೇರೂ… ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ಟೇರ್ ಓ…

ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾ ಬರಾಂದಿ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರು
ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಬತ್ತೇರುಂದುದುಗೆನಾ ಬಟ್ಟೇರ್ ಕೇಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋವುದು ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮೂಜಿಕಾರ ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ದೀದ್ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕುಲ್ಲುಲೇಂದೆರತ್ತೋ
ಓ ಓ ಬಟ್ಟೇರ್ ಓ ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರ್ ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರೂ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆಯಿನಾರೆಗುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾರ್‌ದ ತಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ನುಗ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕೈತ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್ ಕೆರ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ಟೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಬತ್ತಿ ಕಜ್ಜ ದುಂಬುಮಗ, ಕುಲ್ಲುಕಜ್ಜ ಪಿರಾಂದೆರತ್ತೋ
ಓ ಓ ಬೆರಮ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡುಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್ ಪೋವುದು ಕುಲ್ಲುದು ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ಟೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾಗೆನಾ
ಎನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ಪೆದ್ದ್ ಪೆದಿಮಾನೋ ಲಾತೇರತ್ತೋ ಬಟ್ಟೇರೇ ಓ ಓ… ಆ ಆ ಗೆರಂತಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೆ…

ಇನಿ ಬಾಲೆದ ಪುಟಿ ರಾಸಿ ಯೆಂಕ್ ಪಣೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ಜಾತಗಲಾವೊಡುಂದುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೇಣುವೆರ್‌ಗೆನಾ ಬಟ್ಟೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಕರಿಯ ಕದಿರೊಲುನ್ನ ಮಣೆ ಕೊನತ್ ದೀಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜಿಪ ಪುಂಡಿ ಜಾತಗ ಮುಪ್ಪ ಪುಂಡಿ ಪುಸ್ತಕಂದೇ ಪತ್ತುವೆರತ್ತೋ
ಓ ಗೆರಂತ ಬಾರೀ ಬಟ್ಟೇರೋ… ಓ ಓ… ಆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ಟೇರೋ…

ಇನಿ ಕವುಡಿಗೆದ ಕಲ್ಲ್ ಪತ್ತೀಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಜೋಗಟೆ ಪೊಯಿ ಪಾಡೂ ಕುಲ್ಲುವೆರತ್ತೋ ಬಟ್ಟೇರ್
ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೂ ಆ… ಆ… ಓ… ಓ… ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ಟೇರ್s…

ಕವುಡಿಗೆದ ಕಲ್ಲ್ ಸಾರಿಪೊಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಟ್ಟೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕೈಮುಟ್ಟು ಕಾನಿಗೆ ದೀಲೆ ಪಾಡಿ ರಾಸಿಂಗ್ಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೆಗ್ ಪಂಡೇತ್ತೋ ಆರ್ ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರ್ ಓ ಓ… ಆ… ಆ

ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ದ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್
ಸುಗಿತ್ತೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಪಂಡೇರ್
ಬೊಲ್ಲಿದ ವರನ್ ದೈದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಾಡಿ ರಾಸಿಗ್ ಕೈಮುಟ್ಟೂ ಕಾನಿಗೆ ದೀತೆರತ್ತೋ ಓ ಲಜ್ಜೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್ಡ್‌ಅಜ್ಜೇರ್ ದಡ್ಡಪ್ಪ ಮಗುರ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಕಾಯ ಬುಡು ಕೈಲಾಸೊಗು ಸಂದಿಯೆರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ...

ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್ಡ್‌ಅಜ್ಜೇರ್ ದಡ್ಡಪ್ಪ ಮಗುರ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಕಾಯ ಬುಡು ಕೈಲಾಸೊಗು ಸಂದಿಯೆರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಪಾಡೀ ರಾಸಿಗುಗೆನಾ ದೀಯಿ ಕಾನಿಗೆನ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಬೆರಮಣೆ ಪನ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕುಮಾರೆ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಯೇಲ್ಯ ಗಲಿಗೆ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಸರ್ವಾಲಚ್ಚನ ಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ಆಯಗ್‌ಗೆನ
ಕುಮಾರಂದೇ ಪುದಾರ್ ಪುರಪ್ಪು ಅಜ್ಜೇರೇ ಏ… ಏ… ಓ…
ಬಟ್ಟೇರೋ… ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೋ…

ಇನಿ ಅಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಏಲ್ಯ ಗಲಿಗೆಡ್‌ಗೆನ
ಕುಮಾರೆ ಇನಿ ಭೂಮಿಗ್ ಜನನ ಆತೇ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಆಂಡ ಅಜ್ಜೇರೆ ಈರ್ ಕುಮಾರನ ಮೋಣೆ ತೂಂಡಾ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣ್‌ಲೆ
ಇರೆಗ್ ಮರಣಾಂದೇ ಉಂಡೂಂದೇರೋ ಓ… ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರ್… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕುಮಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ರಾಸಿಡ್‌ಗೆನಾ
ತನ ಅಪ್ಪೇರೆಗ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ದಿಕ್ಕ್ ಬುಡು ದೇಸಾಂತರ ಪೋಪಿನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಕುಮಾರೆ ಪುಟ್ಟಿನ ರಾಸೀನೇ ತೆರಿಪ್ಪುವೆರೋ ಬಟ್ಟೆರೋ
ಗೆರಂತ ಬಾರೀ ಬಟ್ಟೇರೋ… ಓ ಓ… ಓ… ಓ… ನಾರಾಯಿಣ ಬಟ್ಟೇರೋ…

ಇನಿ ಲಾತ್ ಪಾತೆರ ಬಟ್ಟೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಈರ್ ರಾಸಿ ಮಡಿಪುಲೆ ಕಾನಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಲೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡುಪ್ಪ ಕೇಣಿದರ ಬಟ್ಟೇರೇ
ಯೆಂಕ್ ತಟ್ಟ್ ತವಿಯಲಾ ಆಪುಂಡೂಂದೇರೋ
ಬೆರಮ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ

ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೇಂದ್ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನ ಬಟ್ಟೇರೆರಮನೆ ಜತ್ತೋನುದುಗೆನ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬತ್ತ್ ಬರುವೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಲಾರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಬತ್ತ್ ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪತ್ತ್‌ದೇರ್ ಓ ಓ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ ಆ ಆ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ…

ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಗೆನಾ ಇನಿ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುವೇರುಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರುಗೆನಾ
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕುಲ್ಲುವೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಣಾ ನಾರಾಯಣಾ ಓ ಕಾಟು ಕೈಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂಂದೂ
ಲೆಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ ಓ ದಾರೋ ಆಲ್… ಚಾಕಿರಿದ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಎರಡು ಓಕೊನುದುಗೆನ
ಕಾಟ್ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರು ಬರ್ಪೊಲು ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣೇರುಗೆನಾ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮಗ ದಾರೋ
ಅಸರ್ ಅಂಗದನೆಡ್ ಮಗಾ ಸಂಕಸೊಲೆ ಬೇದ್ಯುಂಡುಗೆನಾ
ಯೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲಾಂದೇರೋ…
ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಆ… ಆ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ದಾರು ಆಂಡಲಾ ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಪೋಪೊಲುಗೆನಾ
ಪಿಂಗಣದ ಪೇರ್ ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಪತ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಗ್‌ ಬರ್ಪೋಲುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೈರ್ಯೇದ್ ಪೇರಾನೀರಾ ಕೊರ್ಪೊಲುಗೆನಾ
ದಾರೋ ಕೇನೊಡೋ ಓ ಓ… ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಆಲ್‌…

ದಾರು ಕೊರ್ನಗಗೆನಾ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ನೀರ್ ಪತ್‌ ದೇರ್‌ಗೆನಾ ಬೆಸರ ಕಲೆಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪೇರ್ ದೆತೊಂಡೆರ್‌ ಗೆನಾ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ…

ಆವ ಕಾಟ್ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುದಾರು ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡಿನಿಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರೆಗ್ ಕೈಯೇರಿ ಕೊರುನಗ
ಇನಿ ಕೊರಿ ಕಾಯಿದರಿವಾಣೊ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಅಜ್ಜೇರೋ ಕೇನೊಡತ್ತಾ ಆ… ಆ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ…

ಇನಿ ದಾರು ಕೇಣುವ್ವೇರುಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ ಕಪೂರ ಆಪುನಿಗೆನ
ಕುಮಾರನ ಪುಟಿರಾಸಿ ಕೇಂಡಾರ ಇನಿ
ದಾನೆ ತೋಜಿಂಡಜ್ಜೇರೇ ದಾನೆ ಈರ್ ಕೇಂಡಠಾರ್ ಪಣ್‌ಲೆ
ದಾರೂ ಕೇಂಡಾಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಗೆನಾ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ಸರ್ವಾ ಲಚ್ಚನೊಡುಗೆನಾ ಕೊನುದು ಪುಟ್ಟಿಯೆಗೆ ಮಗಾ
ಇನಿ ಕುಮಾರೆನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಪುರಪ್ಪುದ ವಾಕ್ಯಾ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಪುತ್ರಾಡಿ ಸಂತಾನ ಯೆಂಕ್ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕೊರಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಆಂಡ ಯೆನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಮೋನೆನ್ ಯೆಂಕ್ ತೂವ್ವಾರೇ ಇಜ್ಜತ್ತಾ ಮಗಾಂದೋ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಆ ಆ ಓ… ಓ… ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕೊಡಿದುಕ್ಕೊ ಬುಡ್ಪೇರತ್ತೋ…

ಇನಿ ಕುಮಾರೆ ಪುಟ್ಟಿನ ರಾಸಿಡ್‌ಮಗಾ ದಾರೋ
ಕುಮಾರನ ಮೋಣೆನ್‌ ತೂಂಡಾ ಮಗಾ ಯೆಂಕ್‌ ಮರಣ ಕಡೆಸುಂಡುಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲೆಗ್‌ಮಗಾ
ಕುಮಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ದೋಸೊಡುಗೆನಾ
ದಿಕ್ಕ್‌ಬುಡು ದೇಸಾಂತ್ರ ಪೋಪಿ ಕಾಲಂದೇ ತೋಜಿದ್‌ ಬತ್ತ್ಂಡತ್ತಾ ಮಗಾಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ಗೆಂಡ ಗೆಂಡ ಕಣನೀರ್‌ ದೊರಿಪುವೆರತ್ತೋ
ಅಜ್ಜೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ

ಇನಿ ಆಪಿನ ಆವು ಮಗಾ ದಾರೋ ಪೋಪಿನ ಪೋವು ಮಗಾ
ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಬಾಲೆನಗೆನಾ
ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಸಾಂಕೊಡು ಸಲಗೊಡುಂದುದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ ಓ ಓ…  ಆ ಆ

ದಿನೊಡ್ದು ದಿನ ಕರಿಯುಂಡುಗೆನ
ಸಿರಿಗಾಂಡಲಗೆನ ನಾಲೆಡ್‌ ನಾಲೆನಮೆ
ಐನೆಡ್‌ ಐನನಮೆಗೆನಾ ಆಜೆಡ್‌ ಆಜೆನಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರ್‌
ಏಲೆಡ್‌ಏಲನಮೆಗೆನಾ ಕರಿದ್‌ಂಡ್
ಒರ್‌ಂಬೊಡ್‌ ಒರ್‌ಂಬೇನಮೆಂದೇ ಕರಿಪ್ಪಾವುನುಲ್ಲೇರೋ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ  ಓ… ಓ…  ಆ…  ಆ…  ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್‌…

ಒರ್‌ಂಬೆಡ್ ಒರ್‌ಂಬೇನಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾನಗಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್‌ ಗೆನಾ
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ ಕೈಪತ್ತೀ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ತೂವೆರೆ ಬತ್ತ್‌ಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮಾಮಿನಾರ್‌ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಲಾ ಬತ್ತಿನಿಜ್ಜಿಗೆನಾ
ಪದ್ನಾಜೆಡ್‌ ಪದ್‌ ನಾಜನಮೆ ಪಿಲೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೊನು ಉಳ್ಳೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…  ಓ…  ಓ… ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…

ಪದಿನಾಜೆಡ್‌ ಪದ್ನಾಜನಮೆ ಕರಿಪ್ಪುನಗಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನ ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಣ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವುಲಾ ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಕೂಡಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಲ್ಲ್‌ ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಮುರ್ತ ಗಲಿಗೆಡ್‌ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಗೋಪಾರವೆರತ್ತೋ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ…  ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆರ್‌… ಓ…

ಮುತ್ತೀ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟೀಲ್‌ ಪಾಡಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮುತ್ತೀ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡ್‌ ಕುಮಾರನ್‌ ಮಲ್ಪಾವೆರತ್ತೋ
ಪಂಚಾಮುರುತಂದಟ್ಟೀಲ್ ಅರಗಣೆ ಬಲಸ್ಸಾವೆರಜ್ಜೇರೋ
ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಪೊಂಜೇವುಗುಲಾ ಓ ಓ…  ಆ…  ಆ…
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆ ರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ … …  ತನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಉಂಡೀ ಮಡೆಕಾಂಡಲಗೆನ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಕಾಯಿಪೂಲು ಕೊರ್ಪಾವೇರ್‌
ಉಂಡೀ ಮಡೆಕಾಂಡಲ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಗದರ್‌ಗ್‌ ಕಾಯಿ ತಿಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೋ ಯೆಂಕುಲು ಬತ್ತೀನಕಲು ಜತ್ತ್‌ ಬರ್ಪಾಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವುಲು ಜೋಕುಲೆಗೋ ಓ…  ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಪೊಂಜೋವುಲು ಆ…  ಆ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಗೆನಾ ಆನಿದ ದಿನಕರಿಯೊನುದುಗೆನಾ
ಮಗುರ್‌ ದಿನಮಾನ ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಬಲ್ಲೂ ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಡುಗೆನಾ
ನಾರಾಯಣ ಸೊರಣ ಪಾಡೂ ಬಾಲೇನೆ ಮಾನಾವೊನುಲ್ಲಾಲ್‌ ದಾರೂಗೆ
ಓ ದಾರೂ ಆಲ್‌ಕೇನೊಡೋ ಓ… ಓ…  ಕಾಟ್‌ ಕೈಯಂಗೇಲ್‌ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುದಾರೂ…

ಇನಿ ಬಾಲೆಗಾ ಸಿರಿಗಾಂಡಲಗೆನಾ ಪೆದ್ದ್‌ದ್ ನಲ್ಪ ದಿನ ಆನಗಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮೆನಡ್‌ ತಿಂಗೋಲು ಮಲ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಿರಿಗ್‌ ಗುವೆಲ್‌ಮುಟ್ಟಾವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಿರಿನಾ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆಲಾ ಬಾರೊನು ಬದುಕೋನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ …  ಓ… ಓ… ಆ… ಆ..

ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನುಗೆನಾ ಇನಿ ಮೀಪಾದ್‌ಗೆನಾ
ಚಂಡಿಗಟ್ಟಿದ್‌ ಗೆನ ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡ್‌ ಮಲ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನ ನಾರಾಯಣ ಸೊರಣ ಪಾಡೂ ಬಾಲೆನ್‌ಮಾನಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್‌ ಓ ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌s…  ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗೆನಾ

ಅಜ್ಜೇರ್‌ಲಾ ಮಗಲ್‌ ಸಿರಿಲಾ ಸುಕದುಕ್ಕ ಪಾತೆರ್‌ದ್‌ ಮದಿಪುವೆರ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ನಾರಾಯಣ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಬಯಕೆ ಪಾಡ್ಡ್‌ಲೆತ್ತ್‌ ಕೊನೊದೆ ನಿನಾನ್‌ಮಗಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್‌ ಪೆದ್ದಿನ ಈಯಾಂಡಲ ಸುದ್ದಿ ವರ್ತಮಾನ ಕೊರಿಯಾಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಕೈಪತ್ತೀ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಯಾಯೆ ಇನಿಗ್‌ಲಾ ಬತ್ತೀನೆ ಇಜ್ಜಾದ್‌ ಪೋಂಡತ್ತೋಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್‌ ದೇ ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ…  ಓ…  ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಇನಿ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆನಿಗ್‌ಪಣ್ತಿ ಪಾತೆರಗೆನಾ
ಕಾಲ್ತೆಡ್‌ ಯಾನ್‌ ಬತ್ತೆಡಗೆನಾ
ಮಾಲ್ತೆಡ್‌ಯೆನ್ನ ಮಗನ್‌ ಕಡಾವೆ ಅಜ್ಜೇರೆಂದ್‌ ಪಣ್ತಾಲ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಣ್ಣ್‌ಕೊಂಡು ತೂವರೇ ಇನಿಗ್‌ ಬತ್ತ್‌ಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ
ಅಜ್ಜೇರೊ ಪಣ್ಪೇರೋ ಓ… ಓ…  ಆ…  ಆ…  ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ … ..ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮಾನೆಡ್‌…

ಇನಿ ಬತ್ತೇಜ್ಜೇರ್‌ಡಲಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ನಿನ್ನಲ ಪುಣ್ಯೊಡುಗೆನಾ ಯೆನ್ನರುಣೊಟು ಇತ್ತಿಲೆಕ ಆವು ಪೋವು ಮಗಾಂದ್‌ದ್‌ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಾತೆರ ಮದಿತ್ತೋನು ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಸಿರಿಲಾ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ  ಓ. ಓ…  ಆ…  ಆ…