ದಿಬ್ಬಾಣ ಬತ್ತ್‌ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದಗೆನಾ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ದಿಬ್ಬಾಣ ನಿರೆವೊನು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಲಾವ ಬಸುಲೂರುದಾ ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟಿಯೆರತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆದ ದಿಬ್ಬಾಣಾಗೆನಾ… ಆ ಆ… ಓ ಓ…

ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇಲ್ಲ್‌ಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆನಗಗೆನಾ
ಸಿರಿನಾಂಡಲಗೆನಾ ಸತ್ಯದಂಡೆನ್ ಓಲು ಕೆರ್ಪುನೀಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಗೆಂದತಾರೆದ ಪದುಮ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಅತ್ತೋ ಓ…
ಕೇಂಡೇರ್ ದಂಡೆದ ಬೋವುಲು ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡ್ದ್ ಜಪ್ಡಾಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್ ದಿಬ್ಬಣದ ಮುಂದೆ ಉಂತುನಗಾ
ತೂಪೇರೂ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ
ಯೇಲದೆ ಯಮಗುಂಡೊಗು ಪೊಗ್ಗುವೇರತ್ತೋ
ಬೊವನಂದ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋದು ಬೊಳ್ಳಿನ್ನ ಪರಿವಾಲೊ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ ಓ ಸಂಕಾರು
ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ… ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೋ ಓ ಓ ಓ ಓ…

ತೆಲಿಯಾ ಮಜಿಯಾ ಪಾಡೊನು ಬತ್ತೇರುಗೆನಾ
ಜಾಲ ಮುಂದೀಲ್‌ಡ್‌ ಗೆನಾ ಮಜಿಯಾ ತೆಲಿಯಾ ತೊರತ್ತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಲಾವ ತೆಲಿನ್ ಕೊಂಡತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮಡೆ ನಕ್ಕಾಯೆರ್‌ ಗೆನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್
ಲಾವ ತೆಲಿನ್ ಕೊಂಡೋದ್ ಗೆಂದ ತಾರೆ ಪದುಮಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೈಪುವೇರತ್ತೋ
ಸಂಕಾರೂ ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೂ… ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನಗುಲೆನ್
ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆ ಪೊಗ್ಗಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್‌ಗೈನಾ
ಯೇಲದೆ ಯಮಗುಂಡೊಡೇ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ ಓ…
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆಡ್‌s ಓ ಓ ಆ…

ಸಿರಿನ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಸಮಯೊಡುಗೆನಾ
ಸಾರಿದೊಲಿ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯಾ ಪಾಪಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನಿ ಬಲಿಬರ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅವೆತ ಬೊಕ್ಕ ದೇಸೆಗ್ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ…
ಇನಿ ಕಂಚಿ ದೀಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಒಡ್ಡಿ ಪಾಡಾವೇರ್ ವರನ್ ಲೆಪ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಕಲೊಡು ಆರೆತಿಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವಗಾ ಸಿರಿಗಾ ಮಲ್ಪಾವೆರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್… ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರ್…

ಇನಿ ಕಂಚಿ ದೆಪ್ಪಾವೇರ್ಗೆನಾ, ದೇಸೆಡ್ದ್ ಲಕ್ಕಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನಗುಲೆನ್
ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಗೆನಾ ಕೈಮೋನೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾವೇರೋ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗೆನಾ… ಓ ಓ ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಬಸಲೂರುಡು ಲಾವ ಕೈಮೋನೆನೇ ಬಿನ್ನೆರೆನಿ ನೆಡಿಪಾನಗಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡುಗೆನಾ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಬೆರಿಟೇ ಕಡಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆನ ಕೈಮೋನೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಒಯಿಪ್ಪಾಯಿ ಬರಂಬುಡು ಸೇರ್ ಪತ್ತು ಬಿನ್ನೇರ್ ಕುಲ್ಲುವೆರತ್ತೋ
ಓ ಬಿನ್ನೇರೋ ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆಡ್… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ ಓ ಆ… ಆ…

ಪಂಚಮುರುತ್ತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅರಗಣೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗಾನಗಾ
ಕೂಡಿದಿ ಮಂದೇಗ್ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕೈಮೋನೆ ನೆಡಿಪಾಯಿ ಗಲಿಗೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೆರೆನ್‌ ಸೇರ್‌ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೇರೂ…
ಮಡೆ ಬೀಜಾವೆರ್ ಚಾಕ್ರಿದಗುಲುಗೆನಾ
ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮಾನ ಆಯಿ ಮಂದೆಗಾಂಡಲಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಕೊರ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಉಂಡೀ ಮಡೆಕ್ ಮಂದೆಲು ಕಾಯಿನೆ ತಿಂದೇರತ್ತೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಮುಂದೇನೆ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾs ಓ ಓ…

ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಾಗ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಯೇ ಕೇಣ್ಲೇ
ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಯೆಂಕಲೆಗ್
ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ತಟ್ಟ್‌ತವೆಯಿ ಆಪುಂಡುಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್ ಜಪ್ಪುಡ್ದ್ ಕೊರುಲೇಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಡೋ…
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್s ಓ ಓ ಆ… ಆ…

ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕೂಡ್‌ದೀ ಮಂದೆನ ಕಾರ್ ಪತ್ತಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಿರಿ ಎಂದೇರೋ ಓ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ
ಆರೋ… ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೆನಾ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯೇ
ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇಂದ್ ಪಣ್‌ಲಾಂದ್ ಪಂಡೇರ್
ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಡ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಯಾನ್ ಪೋವುದು ಬರ್ಪೆಂದೇ ಪಂಡೇರ್
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆರೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಓ ಮಾಮಿನಾರೆ ಕೊಡುದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರ ಮಂದೆಲೆ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆಂದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತುನಗಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ
ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನಿ ದೆರ್ತ್‌ಕುಲ್ಲಾವೆರ್ ಅಲ್ವೆರೋ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡೋ…
ಬಸಲೂರು ಎರಮಾನೆಡ್ ಓ… ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ

ಇನಿಲಾವ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನಿಗೆನಾ ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇರ್ವಾರೊಗು ಲೆತ್ತೊನುದು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆ ಬಸಲೂರು ಎರಮಾನೆಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೋನು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲೂಂದೇ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಆ ಆ…

ಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಪತ್ತಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಲವ್ವೇನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಪೋದೂ ಗೆಂದತಾರೆದ ಪದುಮ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕೆರಿಪ್ಪಾವೆರೂ ಬೋವುಲೂ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ದಂಡ್ಯೆ ಕೆರಿಪುನಗಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ತೂಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಪಾರು ಓಡೋನು ಬರುವೆರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೆರ್
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡ್ದ್ ಮಗಲೆನ್ ದೆರ್ತ್‌ತಿರ್ತ್‌ಮಲ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಲತ್ತಾ ಕಾರ್ ಪಾಡೂ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಎರಮ್ಮಾನೇ ಪೊಗ್ಗಾವೆರಜ್ಜೇರೋ
ಲಜ್ಜೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋತೆರ್‌ಗೆನಾ
ತುತ್ತುದಿ ಪಟ್ಟೆನಿ ಮಾತೆರ್ ಮಗಾಲ್‌ಗೆನಾ
ನಿಚ್ಚದ ಪಟ್ಟೇನೇ ತುತ್ತುವೇರೋ ಮಗಾಲ್ ಓ… ಓ… ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್
ಸತ್ಯನಾಪುರ ಎರಮನೆಡ್ ಸಿರಿ ಉಪ್ಪುನಗಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ದ್ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್ ಇರುವಾರೊಗು ಬೈದೇರ್‌ಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡ್ದು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಗ್ ಲೆತ್ತ್ ಕೊನೊದು ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಓ ಓ… ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್‌ಗೇನಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇರ್‌ಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುಡ್ದು ಸತ್ಯನಾಪುರೊಗು
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡ್ದು ಬಸಲೂರುಗು
ಪೋವೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡುಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಬಸಲೂರದ ಎರಮನೆಡೇ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೋ ಓ… ಓ…

ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಲೊಡುಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗಾಂಡಲಾಗೆನಾ
ಕುಲ್ಲುಕುದಿ ತತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ ಮೀನೀರ್ ಉಂತುಂಡುಗೆನಾ
ನೀರ್ ಉಂತುದು ಗರ್ಬ ಬಲಿರೋನು ಬರ್ಪಿನತ್ತೋ…
ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯೇ ಆ… ಆ… ಏ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಪೋತುಂಡುಗೆ ಸಿರಿಗ್
ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲು ಪತ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತಿಂಗೊಲು ಸಿಗೆದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್ ನಾಟಕದ ತಿಂಗೊಲು ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಮಗಲೆಗ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್ ಓ ಓ…
ಬಂಜಿನಾರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಆ ಆ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾಲ್ ಪೋತುಂಡು ಮಗಲೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಐನ್ ತಿಂಗೊಲುಗೆನಾ ಮಗಲೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಐನ್ ಪೋದು ಆಜಿಗೆನಾ
ಇನಿ ಆಜಿ ಪೋದು ಏಲ್ ತಿಂಗೊಲು ಆನಗಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಲಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುಗೇ ಒ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರೋ ಕೇಣ್‌ದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ಏಲ್ ತಿಂಗೊಲುದ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಮಗಾ ಕೇಣ್‌ದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ಯೆಂಕ್ ಬಯಕೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಕೇಣೆರೆ ಪೋವೊಡುಂದೇರೋ…
ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಮಗಾ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ದಾರೂ
ಇನಿ ದಾರೂ ಯೆನ್ನ ಆಯಿತ ಸಿಂಗಾರದ ಪೆಟ್ಯೆ ಕೊಂಡುಬಲ್ಲಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಏಲದೆಯೆಮಗುಂಡೊಗು ದಾರು ಪೊಗ್ಗಿಯೊಲುಗೆನಾ
ಕಲ್ಲಕಲೆಂಬಿನಾಡೆಗ್ ಪೋವುದು ಉಂತಿಯೋಲುಗೆನಾ
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂ ಆಲ್… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್ ದೈದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಸಿಂಗಾರಂದ ಪೆಟ್ಯೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೊಲುಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಪೆಟ್ಯೆನೆ ದೀಲೋಲುಗೆನಾ ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡೇ ಓ ಓ ದಾರೋ ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ ಪೆಟ್ಯೆದೆ ಬಾಯಿ ರಟ್ಟಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಗೆನಾ
ತನ ದುತ್ತುಬತ್ತ್‌ನೆ ಆಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಂದಿಕಟ್ಟಿ ಜೋತುರಾ ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ತರೆತ್ರ
ರಾಮಕೆಂಪುಂದೇ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ… ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕೋಲ್ ಮಯಿ ಒಯ್ತ್‌ದ್  ಕೊಯಿಸಿರೆಂಗ್ ಪಾಡಿಯೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಂಗೈ ಸರೊಪೊಲಿ ದೀಯೆರ್‌ಗೆ ಮುಂಗೈಬಳೆ ದೀಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಬಲತ ಕೈತ ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಗು ದೀಪೆರ್‌ಗೆನಾ ಮುತ್ತು ಮದುರೆದ ಉಂಗಿಲ
ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿನ ದುತ್ತು ಆಯೆರ್
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಕಾರ್‌ಗ್ ಸಮ್ಮಯಿಗೆನಾ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮದ್‌ಲ್‌ಗ್‌ಕೆರ್ತಿನ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪತ್ತಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣ್‌ದನಾ
ಯಾನ್ ಗಲಿಗೆಡೆ ಪೋದು ಗಲಿಗೆಡೆ ಬರ್ಪೆಗೆನಾ
ಸಿರಿನ ಬಯಕೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಕೇಣೆರೆ ಪೋಪೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಲಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆ ಪಿದಾಡಿಯೆರಜ್ಜೇರೊ ಓ ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಜತ್ತೋನುದುಲಜ್ಜೇರ್ ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಯೇಲಜ್ಜೆಯೆಲದುಂಬು ಪೋಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ಪತ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವೇನೇ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡೋನುಲಜ್ಜೇರೇ ಪಫಪೇರತ್ತೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೊ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್s ಓ… ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಪತ್ತೊಂದುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋನಗಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌s ಕಾಯಿದ ಜೋಗಾನಗಾ
ಸಾದಿಗ್ ಕಣ್ಣ್s ಪಾಡೂ ತೂನಗತ್ತೋ… ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೇ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತೆನಾಲ್ವೆಗೆನಾ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೂ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಬತ್ತೇರ್‌ಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಲಜ್ಜೇರ್ ಬತ್ತಿನ ತೂಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಾಡಿನ ಪಣೆನಾಡೆ ಪೋಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ತೋಡಾಯಿ ಗುವೆನಾಡೆ ಪೋಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲಮರಯಿ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡುವೆರಲ್ವೆರೂ ಓ… ಓ…
ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೇ… ಓ ಓ ಆ ಆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೆನಾ…

ಇನಿ ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆಗ್ ಕೈಕೊರಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆನ್ ಬಗ್ಗಾರ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಮರಿಯಿ ಪಾತಾಲದ ಪನಿನೀರ್ ಒಯ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಲ್ಲಮರಯಿಗ್ ಗಿಡ್ಡಾಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈರೆಂಕ ಪಾಡಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಆತೊರ್ತುಡು ಅಜ್ಜೆರಾಂಡಲಾಗೆನ ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟಿಯೆರ್
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೋವು ಪೊಗ್ಗಿಯೇರತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಕಾರ್‌ದ ಸಮ್ಮಯಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮುಟ್ಟುಡು ನುಗ್ಗೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕೈತ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಪಣ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಸರ್‌ಡ್‌ಬೆಸರ್‌ಡ್‌ಬತ್ತಿನಾರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಈರ್
ಕಾರಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ನೆಡ್ಡಿಲೇಂದ್ ನೀರಂದೇ ಕೊರ್ನಾಗುಂಡೋ
ಆಲುವೇರೋ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೊರಿನ ನೀರ್ ದೆತೊಂಡೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕಾರಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮೋಣೆದ ಮುತ್ತಿಬೆಗರ್ ನೆಡ್ಯೊನುದುಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಲಾ
ಒಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಾವಡೀ ಚದುರ ಮಂಟಮೆ ಮೇಲಾರಿಯರ್ ಅತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ನಲುವೇರೋ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಓ… ಓ…

ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿಯ್ಯೊನು ಪೋವುದುಗೆನಾ
ಆಲುವೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಲಾ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಲುವೇರ್
ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುನಾಗೆನಾ ಲಾವಾ ಉಜ್ಜಾಲ್
ಗಿರಿಗಿಟಿ ಪಂದುನ ಕೇನುಂಡು ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗುಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗತ್ತೋ ಓ… ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಆ ಆ ಓ… ಓ…

ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡದ ಬೋವನಂದ ಸಾಲೆಡ್ದ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ
ಸಿರಿ ಪಿದಾಡೊನುದು ಬತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಾಕಿಲ್‌ದ ಅಡ್ಡೊಡು ಉಂತುದು ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ನಿಲ್ಕ್‌ದ್ ತೂನಗಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಯೆನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಂದ್‌ ಮನವೂರ ಸಂತೋಸಾಲಾತೇರಾ ಓ… ಓ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಆ… ಆ… ಬಸಲೂರ ಎರಮನೆಡ್ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ ಓ ಆ ಆ…

ಇನಿ ಅಸರ್ ಬೆಸರ್‌ಡ್‌ಯೆನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬತ್ತೇರ್‌ಂದ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಪಿಂಗಾಣದ ಪೇರ್ ಪತ್ವೇರುಗೆನಾ
ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಕಣಪೇರುಗೆನಾ
ಬೋವನಂದ ಸಾಲೆಡ್ದೆ ಪಿದಾಡೊನು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಪಿದಾಯಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗೋ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ ಓ ಓ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೂಂಕಣಂದ ಬಾರೀ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ ನಡೆ ಬೈದೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೇ ಕೇಣ್‌ದರಗೆನಾ
ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಲೆಜ್ಜೆರೇ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಲೇಂದುದುಗೆನಾ
ಪೇರಾನೀರಾ ಸಿರಿ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆರ್ ಕೊರ್ನಾಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಇನಿ ಪೇರನೀರ್‌ಗ್ ಕೈಕೊರಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ನೀರ್ ಪತ್ಯೇರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯ್ಯೇರ್
ಪೇರ್ ಪರಿಯೆರ್ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾವೇರತ್ತೋ ಆರ್… ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೆರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್… ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ
ಅರಿವಾಣ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಾಡ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೆಗ್ ಕೈಯೇರ್s ಕೊರ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಇನಿ ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿ ಪೂಲುಂದೇ ತಿನ್ಪೇರ್‌ದೇ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರು ಬಸಲೂರುದ ಎನಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ… ಓ…

ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್‌ ಜೋಗಾನಗಾ ಅಲ್ವೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಬತ್ತಾರ್‌ಂದ್ ಕೇಣ್ಣಾಗ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್ ಮಗಾ
ಬಯಕೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಯಾನ್ ಕೇಣ್ಯರೆ ಬತ್ತೇಂದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರು ಓ… ಓ…

ಬಯಕೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಕೇಮಂಡ
ದಾನಿ ಆವೊಡು ಅಜ್ಜೇರೆ ದಾನಿ ಪೋವೊಡುಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ
ತೆನಕಾಯಿಲ್ಲ ಸಿರಿಪದೊಲಿಗ್ ಪೋಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ನಿಚ್ಚದ ದುತ್ತು ಬತ್ತು ಬುಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪೋಪಿಬರ್ಪೀ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನಾಲಾಪೇರಲ್ವೇರೆ… ಓ… ಓ… ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ
ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಪರ್ವಂದ ಪಚ್ಚಡೆ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಂದಿಕಟ್ಟೀ ಜೋತ್ರಾ ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ತರೆತ್ತಾ ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ರಾಮಕೆಂಪು ಕೋಲುಮಯಿ ಒಯ್ತ್‌ದ್ ಕೋಲ್‌ ಸಿರೆಂಗ್ ಪಾಡ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮುತ್ತು ಮದುರೆದ ಉಂಗೀಲ ದೀಯೆರೂ ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಗ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ
ಪೋಯಿ ನಮಲಜ್ಜೇರೇ ಏಲ್ಯದೇಲ್ಯೊಡು
ಬಯಕೆಗ್ ದಿನಮಾನನ್ ಕೇಣೊಂದು ಬರ್ಕಾಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆ ಜಪ್ಪುವೇರುಗೆ
ಮುಟ್ಟುಡು ಸಮ್ಮಯಿ ಮುಟ್ಟಿಯೇರ್‌ಗೆ
ಕೈಕ್ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತಿ ಕಲ್‌ಉಕಡೆ ಕೈಯೇರ್ ಪತ್ಯೇರ್
ಬಯಕೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಕೇಣೆರೆ ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಅಲ್ವೇರೋ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆ ಬುಡಿಯೇರೋ ಓ ಓ ಅಜ್ಜೇರ್‌ನಾ ಅಲುವೇರ್‌ಲಾ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆಯೊನುದು ಪೋಪೆರ್‌ ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಅವ್ವೇನಿ ಪಿರಬಕ್ಕಾ ಪಾಡೊಂದು ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಪೋಪೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಗೆರಂತಾ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೆ ಇಲ್ಲಾ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ… ಓ ಓ…
ಅಲ್ವೇರೋ ಅಜ್ಜೇರೋ… ದಿನ ತೂವರೆ ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ದೂರೊಗು ಎಡ್ಡೇನಂದ್‌ದೇ ತೂಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅಜ್ಜೇರ್ ಈರ್ ಬರಾಂದಿನಾರ್
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜೋಡು ಕಾರ್ಯೊಡು ಬತ್ತಾರೆಂದ್‌ದ್‌ ಕೇಂಡೇರ್
ಕೇಂಡೀನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗುಲಾಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕುಲ್ಲುಲೆಂದೇ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಂಡುಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ದೀಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ದೀನಗ ಅಜ್ಜೇರು ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬತ್ತಿ ಕಜ್ಜ ದುಂಬಪ್ಪಾ ಬಟ್ಟೇರೆ ಕುಲ್ಲುಕಜ್ಜಾ ಪಿರಾಂಡೇಂದ್ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಲಜ್ಜೇರೋ… ಬಯಕೆಗ್ ದಿನ ಕೇನಿಯರೆ ಬತ್ತೀನ
ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ದೀಯಿ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಲಾ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಲಾ ಕುಲ್ಲುನಗಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೆ ಕೇಂಡಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ಬಯಕೆಗ್ ನೋಟನಿಮಿತ್ತ ದಿನಮಾನ ಈರೇ ಪನೊಡೆಂದೆರೋ
ಓ… ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗ ಗೆರಂತಬಾರೀ ಬಟ್ಟೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜಿಪ ಪುಂಡಿ ಜಾತಗಗೆನಾ ಮುಪ್ಪಪುಂಡಿ ಪುಸ್ತಕಗೆನಾ
ಕರಿಯ ಕದಿರನ್ನ ಮಣೆ ಕವಡಿಗೆದ ಕಲ್ಲ್ ಪತ್ತೊನು
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗೇ ಬರುವೇರೋ… ಬಟ್ಟೇರೋ… ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೋ ಓ ಓ…