ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರುಗೆನು
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಈರ್
ಬೆರಮ್ಮಣಗ್ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಕೊರೊಡುಗೆ
ಇನಿ ಆರ್ ಪಡಿ ಪತ್ತೊಡುಗೆ
ಇನಿ ಆರೆ ಜೋಳಿಗೆ ಜಿಂಜೊಡುಗೆ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿಲೆ ಈರೋ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ… ಕೇಣಿಲೆ…

ಇನಿ ಈರೆನಾ ಬವು ಬಡತ್ತನ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಅಪ ಕೋಟಲೆನಿಗೆನಾ ಇನಿ ಬೆರಮ್ಮಣಗ್ ಪನೊಡುಗೆ
ಬೆರಮ್ಮಣನ ಬವು ಬಡತ್ತನ ಅಪಕೋಟಲೆನಿಗೆನಾ
ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಈರೆಡ ಪನ್ಪುಂಡುಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣ್‌ಲೇಂದ್‌ದ್‌ಪಣ್ಪೋಲು ದಾರೂ ಆಲ್s… ಓ… ಓ…

ಇನಿಲಾತ್ ಪಾತೆರ ದಾರೂ ಪಣ್ಣಾಗಾ ನಾರಾಯಿಣೋ ನಾರಾಯಿಣೋ ಮಗಾ
ಓ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ ಕೇಣುಲಾ
ಇನಿ ಆಂಡಲ ಯೆಂಕ್ ನಡತ್ ನಾಲಜ್ಜೆ ಆಡೆರೆ ತೀರುಜ್ಜಿ ಮಗಾ
ಯೆಂಕ್ ಅಜಿಪ ಕರಿಂಡ್ ಮಗಾ, ಯೆಲ್ಪ ಸಿಕೆಂಡ್ ದಾರೂ
ನಡತ್ ನಾಲಜ್ಜೆ ಎದ್ದಾಡೆರೆ ತೀರುಜ್ಜಿಂದೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್ ಆರ್… ಓ… ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೆರ್…

ಇನಿ ಕಟ್ಟ್‌ಲಂಗಾರೇ ಬಾರೊಗು ಮಗಾ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಇನಿ ನಟ್ಟ ಮದ್ಯಾನದ ದೊಂಬುಗು ಮಗಾ ದಾರೂ
ಉಂದೊಂಜಿ ಸನಿ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಒಲ್ತ್ ಒದಗ್‌ದ್‌ಪೋಂಡುಂದು
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆನಾ
ಪೆರಣ ಪಾಸ್ ಬುಡ್ದು ಮಣ್ಣಪಾಸೂಡ್ದೇ ಲಕ್ಕುವೇರಜ್ಜೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ…

ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನ ಲಕ್ಕಿನಾರ್ಗೆನ
ಆಲುದ್ದ ಅಲವಿನ ದಂಟೆ ಪತ್ತುವೇರ್ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣೋ ಬೆರಮ್ಮಣಾಂದೇರೋ ಓ ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ದಾರು ದುಂಬುಡು ಪಿರವುಡು ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋಪೆರತ್ತೋ…
ಸೂಂಕಾಲುನಜ್ಜೇರ್ ವಯಲೊಂದು ಮಾಲೊಂದುಗೆನಾ
ಆಲುದ್ದ ಅಲವಿನ ದಂಟೆ ಪತ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕಡುದುಕ್ಕ ದೆತ್ತೊನುದು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಬತ್ತೇರ್ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿನಡೆಗ್ ಪೋಯೆರ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್ ಬನ್ನಾಗ
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈಸೆಟಿದಗೆನಾ ಬೆರಮ್ಮಣನ ಪಡಿಸಂಪಗೆಗೆನಾ
ದಾರು ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೈಟೇs ಕೊರ್ಪೋಲು ದಾರೋ…
ಓ ಸಗುಮ್ಮಾಲೆ ಪೊಣ್ಣೂ… ಓ ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ಗೆನ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿದಗೆನಾ
ಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬೊಗು ಕೈ ಕೊರಿಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲೂನೆ ಜಪ್ಪೂವೆರಜ್ಜೇರೋ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಜಾಲ ಮುಂದೀಲ್‌ಡ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಉಂತ್ಯೇರಿಗೆನ
ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಈರೆನ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತ್‌ಲೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಈರೆನ ನಲಿತ್ತ್ ನಾಲಾಟ ಗುಣಿತ್ತ್ ಮೂಜಾಟ
ಯಾವೂಂದ್ ಪನ್ನಾಗೋ… ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ

ಲಾತ್ ಪಾತೆರೊ ಇನಿಲಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಪೇರೂಗೆನಾ ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣೊ ನಾರಾಯಿಣೊ
ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಗೊಂಜಿ ನಾರಾಯಿಣೊ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಲಾರಿ ಬನ್ನಾಯಗ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಗೊಂಜಿ ನಾರಾಯಿಣೊ
ಓ ಓ… ಬೆರಮ್ಮಣೇ ನಾರಾಯಣ ಸುತಿ ಪಾಡುವೆರೋ… ಓ… ಓ…

ನಿನ್ನ ಕೈತ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತೆರೆ ಇನಿ ಬೈದೆ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ದಾನೊಡು ದಾನ ಮಲ್ದಗೆನ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು
ಅನ್ನದಾನ ಎಣ್ಣೆದಾನ ಗೋವುದಾನ ಗೋತ್ತುರದಾನಗೆನ್ತಾ
ಅರುವೆ ದಾಸಾಂದೇ ಈ ಮಲ್ದಾನೆ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೋ ಪಣ್ಪೇರೋ ಓ ಓ…
ಬೆರಮ್ಮಣೇರೋ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾನ ದರ್ಮೊಲಾ ಗಡೆಸಿಜ್ಜಿಗೇನಾ
ಇನಿ ದಾನೊಡು ದಾನ ದರ್ಮ ನಿನ್ನಗೆನಾ
ಇನಿ ನಿಕ್ಕ್ ಬವು ಬಡತ್ತನ ಅಪಕೋಟಲೆಗೆನಾ
ಎರಮನೆಗ್ ಕುರುಕುಂದೇಲ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಂಡ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಯೆನಾಡಾ ಪಣ್ ಲಾಂದ್‌ದ್ ಬೆರಮಣೆ ಪಣ್ಪುಂಡತ್ತೋ…
ಬೆರಮ್ಮಣೇರೋ … ಓ ಓ…

ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ ನಿನ್ನ ಬವೂ ಬಡತ್ತನೊನುಗೆನಾ
ಅಪಕೋಟಲೆ ಸುಕಕಷ್ಟೊನು ಯೆನಡ ಪನೊಡುಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಬವೂ ಬಡತ್ತನ ಅಪಕೋಟಲೆನಿಗೆನಾ
ಕುರುಕುಂದೇಲ್ ಪೊರ್ದು ಪೋಯಿನೇನ್ ನಿನಡ ಪಣ್ಪೆ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾಂದೇ ಪಣ್ಪೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಣ ಆರೋ ಓ… ಓ…
ಬಡ ಬೆರಮ್ಮಣೋ ಓ… ಓ…

ನಿನ್ನ ಬವು ಬಡತ್ತನ ಪಣಂದೆ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ಯೇನ್ ನಿನ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತಯೆಗೆನಾ
ಈತ್ ಪಾತೆರ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ತೇರ್ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಬೆರಮಣಾ ಕೇಣ್‌ಲೆ ಈರೋ ಓ ಓ… ಅಜ್ಜೇರ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಯೆನ್ನ ಬವು ಬಡತ್ತನ ಅಪಕೋಟಲೆನಿಗೆನಾ
ಇರೆಡ ಪಣಂಡ್ ದಾನಿ ಆವು ದಾನಿ ಪೋವುಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಯೆನಡ್ದ್ ಆಪಿನಲಾವೂ ಪೋಪಿನ ಪೋವೂ ಬೆರ್ಮೂಂದ್‌ದ್ ಪಂಡೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಣೇ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆದ ಜಾಲಮುಂದೀಲ್ ಡ್‌s ಓ… ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪರ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣೋ ನಾರಾಯಿಣೊ ಓ ಬೆರಮ್ಮಣೋ ಈರೊ
ಯೆನ ಸುಕ ಕಷ್ಟೊನು ಕೇಣ್‌ಲೆ ಈರೋ
ಯೆನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪುರಪ್ಪು ನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್‌ದೇಸೊಗು ಪೋತುಂಡುಗೇನಾ
ದಾನೊಡು ದಾನ ಮಲ್ದೆಗೆನ
ಅನ್ನದಾನ ಎಣ್ಣೆದಾನ ಗೋವುದಾನ ಗೋತ್ತುರದಾನ ಅರುವೆದಾನಗೆನಾ ಮಲ್ದೆ
ಕೇಂಡಾರ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಈರ್s ಓ… ಓ ಅಜ್ಜೇರೇ ಪಣ್ಪೇರ್s ಓ ಓ…

ಇನಿ ಬವೂ ಬಡತ್ತನ ಅಪಕೋಟಲೆ ಬೂರ್ದು ಪೋಂಡೂ
ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಕೇಣ್‌ದರಗೇನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಗೆನಾ
ಯೆನಡ್ದ್ ಆದ್ ಎನಡ್ದೇ ಪೋಪೀ ಕಾಲಾ ಬತ್ತ್‌ಂಡೇ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಕೇಣ್‌ದರೆಗೆನಾ
ಪುತ್ರಾಡಿ ಸಂತಾನದ ಪಲಾ ಯೆಂಕ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡು ಬೆರಮ್ಮಣೋ… ಅಜ್ಜೇರ್
ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ… ಓ… ಓ… ಎರಮಾನೆದ ಜಾಲಮುಂದೀಲ್ ಡ್‌…

ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಕೇಣ್‌ಲೆ ಈರಾಂಡಲಾ
ದುಂಬು ಪುಟ್ಟಿ ಪಲಯೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡೂ
ಬೆರಿಟ್ ಬೈದಿನ ಮೆಗ್ಗೆಡ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡು
ಮರ್ಗಿಲೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪುಲ್ಲಿಯಾಡ್ಲುದಾಂತೆ ಪೋಂಡು
ತರೆಟ್ ಪುಟ್ಟೀ ಮರ್ಮಾಲೆಡ್ಲು ದಾಂತೆ ಪೋಂಡುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆ ಯೆನಡ್ದಾದ್ ಯೆನಡ್ದೇ ಪೋಪಿಕಾಲ
ಬತ್ತ್‌ಂಡತ್ತಾ ಬೆರಮ್ಮಣಾಂದ್‌ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರೊ ಓ… ಬೆರ್ಮುಮಾಲವೆರೋ… ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ…

ಒಂಜಿ ದಾನ ದರ್ಮಲಾ ಇನಿಗ್ ಯೆಂಕ್ ಕಡೆಸಂದೆ ಪೋಂಡು
ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ನಡತ್ ನಾಲಜ್ಜೆ ಎದ್ದಾಡಿಯೆರೆ ತೀರುಜ್ಜಿಗೆನಾ
ಯೆಂಕ್ ಅಜಿಪ ದಂಗಂಡ್ ಬೆರಮ್ಮಣಾ
ಬಡ ಬೆರಮಣಡಾ ಯೆಲ್ಪ ಸಿಕೇಂಡೂಂದೇ ಪಣ್ಣೇರತ್ತೋಲಜ್ಜೇರೊ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೊ ಓ… ಓ…

ಇಂಚ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಗಾಂಡಲಗೆನ
ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ್ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿಇಲ್ಲ್ ಬೇಡುನ ಬಡಾ ಬೆರಮ್ಮಣೆಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಉಸುಲುಗು ಇರುವತ್ತನಾಲ್ ನಾರಾಯಿಣ ಪಾಡ್ದೇರ್ಗೆನಾ
ನಲಿತ್ತ್ ನಾಲಾಟ ಗುಣಿತ್ತ್ ಮೂಜಾಟ ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಓ… ಓ… ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗೆನಾ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ ಕೇಣ್‌ದನಗೆನಾ
ನಿಕ್ಕ್ ಆದಿ ಒವುಲಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಆಲಡೆ ಓಲುಗೆನಾ
ನಿಕ್ಕ್ ದೇವೆರ್ ಏರ್ಗೆನಾ ಬೆರ್ಮೆರಾ ಏರ್ಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಲಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ ಓ…
ಕೇಣುವೆರೋ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಆ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗಲಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಯೆಂಕ್ ದೇವೆರ್ ಯೇರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಯೇರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಆದಿ ಓಲು ಆಲಡೆ ಓಲು ನಾಗೆ ಯೇರ್‌ಂದ್‌ದ್‌ ತೆರಿಯಂದ್
ಬೆರ್ಮೆರ್‌ಯೇರ್‌ಂದ್‌ದ್‌ ಯೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಬೆರಮ್ಮಣಾಂದ್‌ದ್‌ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಿಕ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಡಗೆನಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ಇನಿಮುಟ್ಟಾ ಯೇರ್ಲಾ ಪಣ್ಪಿನಾಂಡಲಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇಂಡಿನವುಲ್ಲಾ ಇಜ್ಜಾ ಪಣ್
ಕೇಂಡಿ ಕೇಳಿಗೊಡು ಪನ್ಪಾನ ಮಾಲವಾ
ಪಣ್‌ಪ್ಪಿನೆನ್ ಕೇಣುವನಾಂದೇ ಪಣ್‌ಪ್ಪೇರಾ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ನಾಲ್‌ಇಲ್ಸ್ ನಟ್ಟುನ ಬೆರಮ್ಮಣೆ

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ, ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಯೆನ ಆದಿ ಓಲೂಂದುದು ಯಾನ್ ಪಣ್ತಿನ ಕೇಣಿಜಿ
ಆಲಡೆ ಒವುಂದುದ್ ಪಣ್ತಿನ ಕೇಣಿಜಿ
ಓ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ದೇವರ್ ಯೇರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಯೇರ್‌ಂದ್‌ದ್‌
ಇನಿ ಯೆಂಕಾಂಡ ಗೊತ್ತುದಾಂತೆ ಪೋಂಡತ್ತೋ ಪಣ್ಪೇರ್ ಓ ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೋ…

ಇನಿ ನಿಕ್ಕ್ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಡ ಪೋವಡ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ಇನಿ ನಿನ್ನ ಆದಿ ಆಲಡೆಗೆನಾ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆನಾ
ಸಾರಮಾನ ಬೂತೊಲು ನೂತುರ ಗಂಡಗಣಕುಲುಗೆನಾ
ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡೂಂದೇ ಪಣ್ಪೆ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಆರ್…

ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲಂಕೆ ನಾಡೂಡೂಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಾ, ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ಪಾರಿಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡೊ
ತುಂಬೆ ನೆಕ್ಕಿಲ್ ಕೊಡಿತ್‌ದ್‌ ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಆವಾ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಡ್‌s ಬುಲೇದೇ ಪೋತುಂಡತ್ತಾ
ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಏ… ಏ… ಬಡ ಬೆರಮಣೆಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ
ಜಾಲ ಮುಂದೀಲ್‌ಡ್‌ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ನ್‌
ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆನಾ
ಕಾಡ್ ಕಡ್ಪಾವೊಡೂ ಮೇಲಾರ ಪೆರಸಾವೊಡು ಅಡಿಯಾರ ಕೆತ್ತಾವೊಡು
ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಆವೊಡು
ಮಲ್ಪನಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾಂದ್‌ದ್‌ ಕೇಂಡೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಬಡ ಬೆರಮಣೆಗೆನಾ…

ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ನಾಡುಡ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆಗೆನಾ
ದೇವೆರೆಗ್ ದೇವಸ್ತಾನ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಗುಂಡಗೆನಾ
ಸಾರಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಳೆಗ್ ನೂತ್ರ ಗಂಡಗಣೊಕುಲೆಗ್ ಬದಿಮಾಡೊ
ಅವೂ ಸಿರಾವೊಡೋ ಓ ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ ಕೇಣಿಲಾ…
ಇನಿ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪಾಯಡ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ನಿಕ್ಕ್ ಪುತ್ರಾಡಿ ಸಂತಾನದ ಪಲಪಕ್ಕಾರ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೋಂದ್‌ದ್
ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಆ… ಆ… ಓ ಓ…

ಇನಿ ಆನೆಕಲ್ಲ ಒತ್ತುಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕುದ್ರೆ ಕಲ್ಲ ನೀಟೊಡುಗೆನಾ
ದಂಬೆಕಲ್ಲ ಮದ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾ
ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ ಡ್ ಗೆನಾ
ಓಮದ ಗುರಿಟ್‌ಗೆನಾ
ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ತಡ
ನಿನ್ನ ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೊಡಿಟ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು
ಗಂದೊದ ಗುಳಿಗೆಡ್ ಪುತ್ತುರಾಡಿ ಸಂತಾನದ ಪಲಪಕ್ಕಾರ ನಿಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾಂದ್‌ದ್‌ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಓ ಓ… ಏ ಏ… ಆ ಆ…

ಇನಿ ಬೆರಮಣೆ ಆತ್‌ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜೇರೆಡ ಪಂಡಿನೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಜಿಪ ಕರಿದ್ ಯೆಲ್ಪ ದಂಗ್‌ದಿನ ಅಜ್ಜೇರ್ಗೆನ
ಇನಿ ಯೇಲ್ ಯೇಲರೆ ಪಿರಯದ ಜವಣಾದಿಗೆಲಾ
ಅಜ್ಜೇರೆಗ್ ಪಿರಯ ಎಚ್ಚೋಣು ಯೇರೊಣೂ ಬರ್ಪಿನತ್ತೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಾ ಎರಮನೆಡ್s ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೋ ಆ ಆ… ಓ ಓ…

ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ ಇನಿ ಅರ್ಸದ ದನಿ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೆಗ್ ಮುತ್ತುದ ತೆಲಿಕೆ ಆತಂಡ್‌ಗೆ
ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಇನಿ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿಕ್ ಗೆಣ್‌ತ್ತ್ ಯೆಣ್ಮ ದಿನೊ ಪೋವೊಡ್ಡಾ
ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ಡ್‌
ದೇವೆರೆನ್ ಬೆರ್ಮೆರನ್ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಲೆನಿ
ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರೊ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪಾವೆ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾಂದ್‌ದ್‌ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಡೂ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೂ ಓ ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈತ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತ್‌ಲೆ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಈರ್
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಬವು ಬಡತ್ತನ ಈರೆಡ ಪಂಡೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಈರೆನ ಬವು ಬಡತ್ತನ ಅಪಕೋಟಲೆನಿಗೆನಾ
ಯೆನಡ ಪಂಡರ ಚರರಮಣಾಂದ್‌ದ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ದಂಡ್ಯೆನಗಾ
ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ್ ನಟ್ಟೂ ಬೆರಮಣೆ :
ಅಜ್ಜೇರೆನ ಕೈಟಿತ್ತೀ ಪಡಿಸಂಪಗೆಗ್ ಕೈಕೊರ್ನಾಗುಂಡೋ ಓ… ಓ…
ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್… ಬೆರಮಣೆ ಆರೋ… ಓ ಓ…

ಅಜ್ಜೇರೆ ಕಯತ ಪಡಿ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪತ್ಯೇರಿಗೆನಾ
ತನ ಪಟ್ಟೇನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಗ್ ಪಾಡಿಯೆರ್ಗೆನಾ
ಕಂಚೀನ್ನ ಕೈಸೆಟಿನ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೈಯೇರ್ದ್ ಕೊರ್ನಾಗಗೆನಾ
ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ದ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೇರ್
ನಾಲಿಲ್ಲ್ ನಟ್ಟೂ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಆರ್ ಮಾಯಾ ಸುರುಪಾ ಬೆನ್ಪೇರತ್ತೋ
ಎರಮನೆದ ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆನವುಲು ಓ ಓ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಆರೋ ಓ ಓ…

ಇನಿ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಮಾಯಾ ಸುರೂಪ ಬೆನ್ನಗಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಯೇಲ್ ಯೇಲರೆ ಪಿರಯದ ಮಗೆ ಆತೆರ್ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣೋ ಮಗಾ ಕಾಟ್‌ ಕೈಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂ ಕೇಂಡಾನದೇ
ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲ್ ನಟ್ಟೂ ಬೆರಮಣೆ ಅತ್ತ್ ಮಗಾ
ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬೈದಿನಿಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಅಜ್ಜೇರೆಗ್ ಅರ್ಸದ ಮೈ ಆತಂಡ್‌ಗೇ  ಮುತ್ತೀನ ತೆಲಿಕೆನೆ ಆಪುಂಡತ್ತೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೋ…

ಬಡಕಾಯೀ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ನ ಮಗಾ
ಯೆಂಕ್ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪೊಡೂ
ಆನಿಗ್ ಯೆಂಕಾಂಡ ಪುತ್ರಾಡಿ ಸಂತಾನದ ಪಲಪಕ್ಕಾರ ಆಪುಂಡುಗೆನಾ
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯೇಂಗೇಲ್ ಸಗುಮ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೂಡ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಓ…

ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗುಂಡ ನಿರ್ಮಿಯ್ಯೆರ್ಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಬಡಕಾಯಿ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ್‌ಡ್‌... ಓ...

ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗುಂಡ ನಿರ್ಮಿಯ್ಯೆರ್ಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಬಡಕಾಯಿ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ್‌ಡ್‌… ಓ…

 

ಇನಿ ಸರ್ವಾ ಬಿರ್ದ್‌ಸಾತ್ರ ಮಿನದನ ಮಲ್ಪಾವೇರುಗೆನ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್ ಗೆನಾ ಓ...

ಇನಿ ಸರ್ವಾ ಬಿರ್ದ್‌ಸಾತ್ರ ಮಿನದನ ಮಲ್ಪಾವೇರುಗೆನ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್ ಗೆನಾ ಓ…

 

ಇನಿ ಆನಿದಿ ದಿನಮಾನ ಕರಿಯೊನುದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಅಜ್ಜೆರೆ ಸೊರದನಿ ಕೇನುಂಡುಗೆನಾ
ಜಾಮ ರಾತ್ರೇನ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕರಿಪುವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡೂ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೂ… ಓ ಓ… ಆ ಆ…

ಮಗ್‌ರ್ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಮಾನ ಬನ್ನಗಾಂಡಲಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೊರ್ತು ಉದೇವುಗುಗೆನಾ ಲಕ್‌ದೇರ್
ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೇಲ್‌ಗ್ ಬೆರಿಬರ್ಪಾವೇರಜ್ಜೇರೋ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೆರಿಬರ್ಪಾಯಿ ಗಲಿಗೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಎರಮನೆದ ಒಕ್ಕೇಲ್ ಸಕ್ಕೇಲ್‌ಗೆನಾ
ಕಟ್ಟ್‌ಲಂಗಾರೆ ಬಾರೊಗುಗೆನಾ
ಪೊರ್ತು ಉದೇವುಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದರಮನೆಡೂ ಕೂಡುದೇರೂಗೆನಾ
ಒಕ್ಕೇಲ್ ಸಕ್ಕೇಲ್‌ದ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡಾದೆರತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕೂಡಿ ಮಂದೆಲೆಗ್‌ಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಟ್
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರೂ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸಿಗೆನಾ
ಪತ್ತಾವೇರುಗೆನಾ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಬಾಲ ಕೂಡಾವೊಂಡೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೂದೇ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸರ್ವಾ ಬಿರ್ದ್‌ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪತ್ತಾವೊನುದು
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆ ಜತ್ತೋನು ಪೋಪೆರಜ್ಜೇರೂ…
ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡಾವೊನುದು ಪೋಪೆರಜ್ಜೇರೂ…
ಪೋಪೋವುದು ಪೋಪೆರ್ಗೆನಾ ಬಡಕಾಯಿ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ್‌ಗ್‌ಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಆ ಆ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ತುಂಬೆನೆಕ್ಕಿಲ್ ಕಡ್ಪಾದ್ ಮರಪ್ಪಾವೆರ್ಗೇ ಅಜ್ಜೇರ್
ಇನಿ ಮೇಲಾರ ಪೆರಸ್ಸಾವೇರೂಗೇ
ಇನಿ ಅಡಿಯಾರ ಕೆತ್ತಾವೇರೂಗೇ
ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡೂ
ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಾಲ್ಪಾವೆರಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಲಜ್ಜೇರೂದೇ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಅಜ್ಜೇರೂ ಬೇಲೆ ಕಾಲೆ ಮಲ್ಪಾವೇರೂಗೆನಾ
ಇನಿ ದೇವೆರೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀರಾವೆರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗುಂಡ ನಿರ್ಮಿಯ್ಯೆರ್ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಲಜ್ಜೇರ ಬಡಕಾಯಿ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ ಓ ಓ… ಏ ಏ… ಆ ಆ…

ಇನಿ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆನಾ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಾವಿರ ಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಲೆನಿಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮತ್ತೇರ್ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಲಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್
ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಏ… ಏ… ಅಜ್ಜೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ

ಇನಿ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಲೆಗ್ ನೂತ್ರ ಗಂಡಗಣೊಕುಲೆಗ್
ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಾಲ್ಪಾವೇರುಗೆನಾ
ಬೂತೊಲೆಗ್ ಬದಿಮಾಡ ಕಟ್ಟಾವೇರುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ್‌ನ್‌ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮತ್ತೇರತ್ತೋ…
ಇನಿ ಬೂತೊಲೆನ ಸಾನೊಲೆನ್ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಜ್ಜೇರ್
ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ರಾವನ್ನನ್ ಸಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ
ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡೊದ ಎದುರು ಕೊಡಿಮರ ನಡ್ಪಾವೇರ್ಗೆ…
ಓಮದ ಗುರಿ ಮಲ್ಪಾವೇರ್ಗೆ
ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲಂಕೆ ನಾಡೂ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ತೇರತ್ತೋ
ಅಜ್ಜೇರೋ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಆ… ಆ… ಆನಿದ ದಿನೊಟೂ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಾನೊದ ಬೆರ್ಮಕಲಸೊಗು ದಿನಮಾನ ಮಲ್ಪಾವೆರತ್ತೋ
ನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್ ದೇಸೊಗು ದಲ ದಂಗೂರ ಲಕ್ಕಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದಾ ಲಜ್ಜೇರೂ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸರ್ವಾ ಬಿರ್ದ್‌ ಸಾತ್ರ ಮಿನದನ ಮಲ್ಪಾವೇರುಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ಗಲ್ಲೇ ಗದ್ದಲ ಗುಲ್ಲೋ ಗುಂಪೇನೆ ಮಾಲ್ಪಾವೆರಜ್ಜೇರ್
ಓ ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಓ… ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪೋವೆರ್ಗೆ ಅಜ್ಜೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾವೇರುಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಬೆರ್ಮಸ್ತಾನ ಸೀರಾವೇರಿಗೆನಾ
ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡೂ
ನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್ ದೇಸೊ ಕೂಡುದ್‌ಂಡ್‌ಗೇ ಏ ಏ ಓ ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

 

13_82_GRMKSP-KUH

ನಾಲ್ ಊರುಗು ನಾಲ್ ದೇಸೊಗು ಪುದಾರ್ ಪೋಪುಂಡತ್ತೋ ಸಿರಿಯಾರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ… ಓ… ಓ…