ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಬೆರ್ಮಸ್ತಾನ ದೇವೆರೆಗ್ ದೇವಸ್ತಾನಗೆನಾ
ಇನಿ ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾವರಿರೊಗು ವನಸ್ ಬಲ್ಮಾಣೊ ಸೀರಾದೆರ್
ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡುಡೂಗೆನಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಓಮನೆ ದೀಪಾವೆರ್ಗೆನಾ ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡುಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸೊಗು ಪುಗೆ ಲಕ್ಕ್ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯೆರ್ ಓ… ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಯೇಲ್ ಯೇಲರೆ ಪಿರಯದ ಮಗೆ ಆತೆರ್ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಆನೆಕಲ್ಲ ಒತ್ತುಡುಗೆನಾ
ಕುದ್ರೆಕಲ್ಲ ನೀಟೊಡೂ ಗುಂಡುಕಲ್ಲ ಉದ್ದೊಡುಗೆನಾ
ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಓಮದ ಗುರಿಟುಗೆನಾ
ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನಾ ಗಂದಪುರ್ಸಾದೊ ಪತ್ತುವೇರಜ್ಜೇರೋ…
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರಿದೋ ಓ ಓ ಏ ಏ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಅಜ್ಜೇರ್ಗೆನ ಇನಿ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ ಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಲಾವ ಪಚ್ಚೆಡೆ ಪತ್ತ್ ನಗಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಚ್ಚೆಡೆಗ್ ಬೂರುಂಡುಗೆನಾ
ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆನಾ ಗಂದದ ಗುಳಿಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೊಡಿಕ್ಕೇ ಬೂರುಂಡೋ… ಬೆರ್ಮೆರಾರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲಜ್ಜೇರೆ ಪಚ್ಚೆಡೆದ ಕೊಡಿಕ್
ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆನಾ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆಲಾ ಬೂರುನಗಗೆನಾ
ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆ ಉಡೆದಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಗಂದೊದ ಗುಲಿಗೆಡಾ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೊಡಿಟ್
ಸಿರಿ ಉಡೆದ್ ಉದಿಪನ ಆದ್
ಬಾಲೆ ಕಾಲೆ ಕಾಲೇ ಬುಲಿಪುಂಡತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಅಜ್ಜೇರೆಗ್ ಪುತ್ತುರಡಿ ಸಂತಾನೊನು ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್
ಕೊರಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೆಗ್ ಓ ಓ…

ಪಿಂಗಾರದ ಪುರುಪ್ಪೊಡು ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡ್
ಪುತ್ತುರಡಿ ಪಲಸಂತಾನದ ಪಲಪಕ್ಕಾರ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಯೆಂಕ್
ಕೋರಿಯ್ಯೇರ್‌ಂದೇರಜ್ಜೇರೂ…

ಬಾಲೆನ್ ಬಾಯಾರ ಬಯಕ್ಕೋಣುವೆರಜ್ಜೇರೂ
ತೋಲಾರ ತೊಟ್ಟೊನುವೆರ್
ಅಜ್ಜೇರೆಗ್ ಅರುಸದ ಮೈಯಿಗೇನಾ
ಮುತ್ತಿನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಆವೊನುದುಗೆನಾ
ಬಾರೀ ಅರ್ಸೊಡುಗೆನಾ ಬಾಲೆನ್ ಪತೊನುವೇರಜ್ಜೇರೋ… ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ

ಇನಿ ಸರ್ವಬಿರ್ದ್‌ಡ್‌ಸಾತ್ರಮಿನದನೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಪುತ್ತುರಡಿ ಸಂತಾನ ಪತ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೂ ಬರ್ಪೇರುಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವರ್ಗೆನಾ ಆ ಆ… ಅಜ್ಜೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬನ್ನಗಾ ದಾರು ತೂಪಿನಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೇಗೆನಾ
ಈರೆ ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೊಡಿಡ್ ದಾದೆಂದ್ ಕೇಣ್ಣಗಗೆನ
ಇನಿ ಬಾಲೆ ಕಾಲೆ ಕಾಲೆ ಬುಲಿಪುನವು ಕೇಣುಂಡುಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಪುತ್ತುರಾಡಿ ಸಂತಾನ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಯೆಂಕ್ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಮಗಾ
ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲ್‌ಪೋಲ್ಯೊಡು ಸಾಂಕೊಡು ಸಲಗೊಡು ದಾರೋ
ಕೈಯೇರ್ದ್ ಕೊರ್ಪೇರಜ್ಜೇರ್ ದಾರುಗು ಬಾಲೆನ್ ಓ… ಓ…
ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ದಾರೂ ಆಲೆಗ್ ಕಾಟ್ ಕೈಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಗು…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ನಿರೆಕರೆಗೆನಾ ಪಣ್ಡೋಣು ಬರ್ಪೇಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕತ್ತಲೆದ ಕರಿಯ ಕೋಣೆಡ್
ಬಲ್ಲ್‌ಪತ್ತೀ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಡೂ ಮಗಾ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸೀರಾವೊಡು
ಪಣ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೂ ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೂ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ನಿರೆಕರೆತ ನಾಲಿಲ್ಲ್ ಪೊಣ್ಜೋವೆನೋ ಅಜ್ಜೇರ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಗ್ ಲೆತ್ತ್ ಕೊಣೋದು ಬೈದೇರ್
ಇನಿ ಬಾಲೆಗಾಂಡಲಗೆನ ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸೀರಾವೆರ್
ಲಾವಾ ಮುತ್ತೀಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡೇ ಬಾಲೇನೇ
ಮಲ್ಪಾವೇರಜ್ಜೇರೋ… ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣೊ ಸೊರ ಪಾಡೊಂದುಗೆನ
ಇನಿ ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂ ಬಾಲೆ ಮಾನಾವೊನುದುಗೆನ
ಇನಿ ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿನಗಗೆನ ಅಜ್ಜೇರ್
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕೆರೆ ಜಾತಿ ಮಂದೆನೆ ಕೂಡಾವೇರ್ಗೇ
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರ್ ಓ… ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕೊಡಿ ಮುಂದೆ ಮಂದೆಲ್‌ಗ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಪಂಚ ಮುರುತಂದಟ್ಟಿಲರೆಗಣೆ ಮಲ್ಪಾವೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಾಲೆಗ್ ಪುದಾರ್ ಪುರಪ್ಪು ದೀಪೆರೂಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡೂ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರೀಂದೋ ಓ… ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ
ಪುದರ್ ದೀಪೆರೋ ಆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಓ ಓ… ಆ ಆ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಪುದರ್ ಪುರಪ್ಪು ದೀಪಾವೆರ್ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರೂ
ಇನೀಲಾವ ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡೂ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಆರ್
ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ… ಓ ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾವೊನುದು ಬಾಲೆಗ್ ಬನ್ನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ತೂನಗ ತೋಜುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊದು ಒಡ್ಡಾರಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಾಲೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ ತೂಕ ನೀರ್ಗೆನಾ ಅಂದಚಂದ ಅತೆರ್ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಯ್ಯೇ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡೂ
ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ… ಓ ಓ…

ಇನಿ ತಿಂಗೊಲು ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಗಲೆಗಂಡಲಗೆನಾ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲುಗೆನಾ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್ ಪೋವುದು ಮಗಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತಿಂಗೊಲು ಸಿಗೆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡ್
ಇನಿ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ ತಿಂಗೊಲುದ ಮಗಲೆನಿ ತೂನಗ
ತೋಜುವೆರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಸಿರಿಯೇ ಕೇನೊಡುದೇ … ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರೀ…

ಇನಿ ಯೇಲ್ ಯೇಲರೆ ಪರಿಯದ ಮಗಲೆನ್ ತೂಯಿಚಂದಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಿರಿ ತೋಜ್ವೇರುಗೆನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯೇ
ಆನಿದ ದಿನೋಟು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆ ಸಿರಿಗೇನಾ ಓ ಓ ಏ… ಏ… ಓ ಓ…

ಇನಿ ಬಾಲೆ ಸಿರಿ ಯೆಂಚ ಅರ್ಲುವೇರ್ಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮುತ್ತಾರೊಡು ಮೂಜಿ ತರೊಟು ಅರ್ಲುವೆರ್ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರನೆ ಅರ್ಲಿ ಚಂದಗೆನಾ
ಇಡಿಯ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೈಲೇ ಅರ್ಲೊಂದು ಉಂಡೋ ಸಿರಿಯೇ ಉಲ್ಲೇರೆ…

ಇನಿ ತಿರ್ತ್‌ ದೀಂಡಾ ಪಿಜಿನ್ ಕೊಣವುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡಾ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಣವುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಕೊಡು
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೂ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯೆರ್
ಸಾಂಕಣೆದ ಬಾಲೆ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ
ನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್ ದೇಸೊಗು ಪುದಾರ್ ಪೋಪುಂಡತ್ತೋ
ಸಿರಿಯಾರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅವ್ವೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿವರ್ತಮಾನ ಪೋಪುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಸಲೂರುಡುಗೆನಾ ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಆರೆ ಸಂಗಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆನಾ,
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೇಡೇ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಆರೆ ಪುದಾರ್ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೇದ್ಯಾರೋ
ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದ್ಯಾರೋ ಓ ಓ ಓ… ಬಸಲೂರು ಎರಮಾನೆಡ್…

ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಆರೆಗೊರಿ ಮಗೆ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೇದಿಲಾಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಪಾತೆರ ಮದಿಪುವೆರತ್ತೋ
ಸಂಕರು ಪೂಂಜೇದ್ಯಾರೋ… ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೆ ಓ… ಓ ಓ…

ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಮಗಾ ಕಾಂತನಾಲ್ವಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಎನ್ನ ಸಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್
ಅರೆಗ್‌ಲಾ ಒಂಜಿಗೆನಾ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಂದ್‌ದ್‌ಪನ್ಪೋಲು
ಆರ್ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೇದಿ ಓ ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೆದಿ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ
ಯೆನ ಕಾಂತನಲ್ವಗೇ ಸಿರಿನ್ ಕೊನವೊಡು
ಮಾಲೋಕೊಗು ಕೊರಿಯರೆ ಆವಂದ್ ಮಗಾ
ಯೆನ್ ಸಗೆನ ಮಗಲ್ ಮಗಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ
ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಂಕೆದ ಬಾಲೆನ್ ನಮ ಎರಮನೆಗ್ ಕೊನವೊಡು ಮಗಾ
ಬಸಲೂರು ಗುತ್ತುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್
ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ… ಓ ಓ

ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಸೇರ್ದ್ ಇನಿ ಪಾತೆರ ಮದಿಪುನಗ ಪಣ್ಪೇರಿಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಂಡಾದ ಈರ್
ಇನಿ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆನಾ
ಪಿಂಗಾರೊದ ಪುರುಪ್ಪೊಡು ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡ್
ಪುಟುದಿನ ಮಗಲೆನಿಗೆನಾ, ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಯೆಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರು ಪೊದು ಪತ್ತಾಯೆರಪ್ಪೇರೆಂದೋ
ಆಲುವೇರೋ ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನ ಆಲ್ವೆಗೆನಾ ಓ ಓ

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ
ಬಸಲೂರದ ಮಗೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಯೆನ ಅಣ್ಣೇರ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆಡ
ಪೊಣ್ಣು ಕೊರುವೇರ್ ಮಗಾ ಪೊದು ಪಾತೆರುವೆರ್
ಇನಿದ ದಿನಮಾನ ಪೋವಡ್‌ ಯಲ್ಲೆದ ದಿನಮಾನ ಬರಾಡ್‌ಂದೇರೋ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ ಓ ಓ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ

ಇನಿ ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೋನುದುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಮಗ್‌ರ್ ದಿನ ಬನ್ನಗಾಂಡಲಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ
ನಿಚ್ಚದ ದುತ್ತುಬತ್ತ್ ಬುಡ್ತೇರ್ಗೆನಾ
ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿನಾ ಸಿಂಗಾರೋಲಾಪೆರತ್ತೋ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ… ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದೀಗೇ ಓ ಓ…

ಆ ಯೆನ್ ಮಗೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವ ಕೇಣ್‌ದನ ಮಗಾ
ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಾಲ್ ಮಗಾ
ಸಿರಿನ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ಕೇಣುವೆಗೆನಾ, ಪಟ್ಟೀನೆ ಪಗತ್ತ್‌ದ್ ಬರ್ಪೆ
ಇನಿ ನಿಕ್ಕಂದ ಪಂಡೆಡಾ ಯೆನ ಅಣ್ಣೇರ್ ಅತ್ತ್‌ಂದ್‌ ಪಣಯ್ಯೆರ್
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್‌ಂಬೇರೂದೇ… ಓ ಓ… ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ… ಓ ಓ…

ಬಸಲೂರುದಾ ಎರಮನೆ ಜತ್ತೋನುದುಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆಯೊನುದು ಪೋಪೆರ್ಗೆನಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ಪತ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಅವೇನಿ ಪಿರಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಪೋಪೆರತ್ತೋ…
ಓ ಓ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದೀ ಆರೋ ಓ ಓ… ಬಸಲೂರ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರ್…

ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡೂಗೆನ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲೂಡೂ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್ಗೆನ
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ ಜೋಗನೆ ಆನಗಗೆನ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಅಜ್ಜೇರ ಒಪ್ಪಾ ಪೋವುದೂ ಉಂತೂನಗತ್ತೋ
ಅಜ್ಜೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್…
ಇನಿಮುಟ್ಟಾ ಬರಾಂದಿನಾಲ್ ಮಗಾ ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಸಂಗಾಡೀಗೇನಾ
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಬತ್ತಾ ಮಗಾ
ಬಲ್ಲ ಮಗಾ ಕುಲ್ಲುಲಾಂದ್‌ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆ ಒತ್ತಾ ಕುಲ್ಲುದೇರ್ಗೆನಾ
ಕುಲ್ಲುನಗಾ ತೂಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೂ ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ
ಸಂಗಡಿ ಸಂಕರುಗು ಅಸರ್ಗ್ ಪೇರ್ ಬೆಸರ್ಗ್ ನೀರ್ ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲಾಂದೇರೋ
ಓ ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಲೈದೇರೂs ಚಾಕಿರಿದ ದಾರೂನೂ ಓ ಓ…

ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡ್ಡುಗೆನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ
ಪಿಂಗಾಣದ ಪೇರ್ಗೆನಾ ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಪತ್ತೊನುದೂ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನಾ ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಬರುವೆರ್ಗೆನಾ
ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕರುಗ್ ಕೈಯೇರಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆನಾ
ಸಿರಿಯೇ ಸಿರಿಯಾರೋ ಆ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ…

ಇನಿ ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಗೈದೇರ್ಗೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ
ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯ್ಯೇರ್ಗೆನಾ ಪಿಂಗಾಣ್‌ದ ಪೇರ್ ಪತ್ಯೇರ್ಗೆನಾ
ಉಡಾಲ್ ಸಣಿಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರಿಗೆನಾ ಆಸರ್ ತಗ್ಗಾಯೆರ್ಗೆನಾ
ಲಾವ ಕಾಯಿಲಾ ತಿಂದೂ ಜೋಗಾನೇ
ತಗೇನ ತಂಗಾಡಿಲು ಆಪೆರೋ ಓ
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಓ ಆಜ್ಜೇರೋ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಯೋ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಕೇಂಡಿದನಗೆನಾ
ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬರಾಂದಿನಾಲ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಬತ್ತೀನಿ ಮಗಾಂದ್‌ದ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇಣ್‌ನಗಾ ಪಣ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರೋ ಸಂಕಾರೂ ಪೂಂಜೇದಿಯೇ
ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ… ಬಸಲೂರುದ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ…

ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣ್‌ದರಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೇ
ಇನಿ ಯಾನಾಂಡಲಾ ಬತ್ತೀನಿ ಯೆಚ್ಚಿಕಡಿಮೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೀಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೇನೆ ಅಜ್ಜೇರೇಂದ್ ಪಂಡೋಲು
ಸಂಕಾರೂ ಪೂಂಜೇದಿಗೇ… ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೆದಿಗೆ…

ಯೆಂಕ್‌ಲಾ ಒರಿ ಮಗೆ ಉಪ್ಪುನುಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಿ ಕೇಣ್‌ದರಗೇನಾ
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲುವೆಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇರೆಗ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆನಾ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಇಪ್ಪುನಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮಗಕಪ್ಪಾ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರು ಪೊದು ಪತ್ತೋಡಜ್ಜೇರೋ
ಸಿರಿನ ಬರಿಬಂದ್ರ ತೆರಿಪ್ಪೋವೊಡೇ ಇನಿಯೇ ಪಣೊಡಜ್ಜೇರೇ ಈರ್
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೇ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್s ಪಣ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿಯೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಾಯೆಗೆನಾ ಮಗಾ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೊದು ಪತ್ತಾಯೆ ಮಗಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ ಸಂಕಾರು ಇನಿ ಕೇಂಡಾನೋ…
ಓ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್… ಸತ್ಯಾನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಅಜ್ಜೇರ್s ಪಣ್ಪೇರೂದೇ ಇನಿ ಯಾನ್ ತತ್ತಿ ಕಾಲೊಗುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಆಣ ತೂಣ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆದ ಪಟ್ಟಾ ಆಳ್ಯೋಡುಗೆನಾ
ಯೆನ ಪಟ್ಟದುಂಗಿಲ ದೀಯೊಡುಗೆನಾ
ಯೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ ಪಟ್ಟನೆ ಆಳಿಯನ ಬಂಟೆ ಬರೊಡುಂದ್ ಪನ್ಪೇರೋ ಅಜ್ಜೇರೂ…
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಓ ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದಗೆನ ದೇಕ್ ರಕೋಲೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೊಡುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಗ್ ಅಂತರ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಆಳಿಯ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬಂಟೆ ಬತ್ತ್‌ಂಡಗೆನಾ ಯಾನ್
ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆನಾ ಪೊದು ಪತ್ತುನಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಸಂಕರೂ ಪೂಂಜೇದಿ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಪೊದು ಪತ್ತೂಜ್ಜಿಂದ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಪಣ್ಪೇರೋ ಸಂಕಾರೂ ಪೂಂಜೆದಿ… ಬಸಲೂರುದ ಮಾಮಿನಾರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಓ ಓ…

ಈರ್ ತತ್ತೀಕಾಲೊಗು ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಂಡರಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮಗೆಗೆನ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊನು ಆಳುವೆಗೆನಾ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗೀಲ ಆಯಗ್ ದೀವೊಡುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಪಟ್ಟ ಅರಸ್ತನ ಆಳಿಯೊಂದೆ ಉಪ್ಪುವೆಯತ್ತೊ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಂಕರೂ ಪೂಂಜೇದಿ ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ ಆ… ಆ…

ಇನಿ ದಾನೆ ಆವೊಡು ಕೇಣ್‌ದನಗೆನಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಯೆ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಈ ಕೇಣುನ ಮಲ್ಲೆತ್ತಗೆನಾ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮದಿಪುನ ಮಲ್ಲೆತ್ತಗೆನಾ
ಪೊಣ್ಣು ಕೊರುವೆ ಪೊದು ಪತ್ತುವೆಂದ್‌ಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಬಾಲೆ ಸಿರೀನ ಬರೀನೆ ತೆರಿಪೋವೆಂದೇರ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ಸಿರಿ ಆಲ್ ಪುತ್ತುರ ಬನ್ನಾಯೆಗೆನ
ನಿನ್ನ ಮಗೆಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯೆಗೆನಾ
ಲಾವ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆಣಗಾ ತಾರ್ಕಣೆನೇ ಆಪುಂಡುs ಅಜ್ಜೇರೇ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಯೇ ಮದಿಪುವೆರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಆತ್ ಪಾತೆರೊ ಮದಿಪುನಗ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಈ ಕೇಣುನ ಮಲ್ಲೇತ್ತ ಮಗಾ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತಗೆನಾ
ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೆ ಪೊದು ಪತ್ತುವೆ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಗ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್
ಅರ್ತಿಡ್ ಪೊದು ಪತ್ತುವೆಂದೇ ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರೋ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೊ ಓ… ಓ…

ಬರಿಬಣ್ಣ ತೆರಿಪ್ಪಾದಾಂಡ್‌ ಮಗಾ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಎಲ್ಲಾಂಜಿದ ದಿನೊಟುಗೆನಾ ನಾಲ್‌ ಜನ ನಿರೆಕರೆತ
ಆಣ್ ಆದ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲೆಲೆನೆ ಕಡಪುಡುಲಿ ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೆದಿಯೇ
ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪ್ಪೊಡು ಮಗಾ ನಿಚ್ಚಯ ನಿಲುಗಾಡೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೋ
ಅಜ್ಜೇರ್s ಪಣ್ಣಾಗಾದೇ ಏ ಏ… ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಬೆರ್ಮುಮಾಲವೇರ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಇನಿತ ದಿನೊಟುಗೆನಾ ನಲುವೇರ್ ಬಿನ್ನೆರೆನಿ ಕಡಾವೆಂದ್‌ದ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರ್s
ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೆದಿ ಆರ್ ಓ ಓ… ಓ… ಓ

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೆ ಯೆಂಕ್ ಯೇಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು
ಯೆಂಕ್ ತಟ್ಟ್ ತವಾಯಿಲಾ ಆಪುಂಡೂ
ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೇಂದ್‌ಗೆನಾ ಪಂಡೇರ್ ಪೂಂಜೇದಿ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆ ಜತ್ತೋನು ಬರ್ಪೇರ್ಗೇ ಏ ಏ…
ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ ಆ ಆ… ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೇದೀ…

ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬರ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್ ಇಟ್ಟ್ ಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆಪೇರತ್ತೋ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ… ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೆದಿ ಓ… ಓ

ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಕುಲ್ಲೋನು ಉಲ್ಲೇರುಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತಣಲ್ವೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಪೋಯರ್ ಅಪ್ಪೇರೇ ಇನಿಯೇ ಬತ್ತಾರ ಈರ್,
ಈರ್ ದಾನೆ ಕೇಂಡಾರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ದಾನೆ ಪಂಡೇರ್‌ಂದ್‌ದ್‌ ಕೇಣುವೆ
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೇನಾ ಆ ಆ… ಓ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೆ ಪತ್ತುವೇಂದ್‌ದ್‌ಪಂಡೇರ್
ಯೆಲ್ಲೆದ ದಿನೊಟು ಮಗಾ ಬರಿಬನ್ನ ತೆರಿಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ನಲುವೇರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಿಗುಲು
ಒಪ್ಪಾನೆ ಪೋವೊಡುಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದ್ಯಾರೋ…

ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಈತ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ
ಅರ್ಸದ ಮೆಯೀ ಮುತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೇನೇ ಅಆತೆರತ್ತೋ…
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇ ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನ ಆಲ್ವೇರತ್ತೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಲಾನಿದ ದಿನಮಾನ ಪೋವುದುಗೆನ
ಇನಿ ಮಗ್‌ರ್ ದಿನಮಾನ ಬನ್ನಗಗೆನ
ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ
ಇನಿ ನಿರೆಕರೆಕ್ಕೆ ಪೋತೆರ್ಗೆನಾ
ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ ಪಣಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ…

ಇನಿ ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ನಿಗುಲುಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಗ್ ಬರೊಡುಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನಿಗೆನಾ
ನಿಚ್ಚಯ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಪೋವೊಡುಂದೇ ಪಣ್ಪೇರ್ ಆಲುವೇರ್
ಆಲುವೆಗೆನಾ… ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿನ ಮಗೆ
ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಎರಮಾನೆಗೋ… ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೇಲೂ ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ
ನಿರೆಕರೆತ ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ತುತ್ತಬತ್ತ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆಯೇರ್‌ಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವನ ಬೆರಿಕೊನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ.. ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಗೋ… ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೇಲೂ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುದೆಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ
ತೂಯಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಜತ್ತೆಗೆನಾ
ತೆನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಿರಿ ಪದೊಲಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರಲ್ಲೇರೋ… ಓ ಓ…
ಆಲ್‌ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇ ಓ ಓ ಓ ಆ… ಆ…

ಕಂಚಿನ್ನ ಬೀಗೊಗು ಮೆಂಚಿನ್ನ ತರ್ಕೋಲು ಪಾಡ್‌ದರ್ಗೆನಾ
ಬೀಗ ರಟ್ಟಾಯೆರ್ಗೆನಾ ಕಲ್ಲಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಯ್ದೇರ್ಗೆನಾ
ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿನ ತುತ್ತಬತ್ತ ಆಪೆರಲ್ಲವೇರೋ
ಓ ಓ ಆಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್…

ಬಂದಿಕಟ್ಟೀ ಜೋತುರ ಪಾಡ್ವೇರ್ಗೆನಾ
ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ತರೆತ್ತಗೆನಾ ರಾಮಕೆಂಪುಗೆನಾ
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕೋಲುಮಯಿ ಕೊಯಿಸೆರಂಗ್‌ಗೆನಾ
ಅಂಗೈ ಸರೊಪೊಲಿ ಮುಂಗೈ ಬಲೇನೇ ದೀಪೆರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಅಲ್ವೇರತ್ತೋ…
ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಬಲತ ಕೈತ ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಗೆ ದೀಪೆರ್ಗೆನಾ
ಮುತ್ತು ಮುದುರೆದ ಉಂಗಿಲಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆಕಾಂತನಲ್ವೆ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆನಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ… ಓ ಓ… ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ…

ಪೂವಿನ್ನ ಎಲೆತ್ರೊಡುಗೆನಾ ಕವಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ಪೂಲುದ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟ್‌ವೇರುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್ ಇನಿ ಕೈಯೇರ್ದ್ ಕೊರೊಡುಂದು ಪಣ್ಪೇರೋ
ಓ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ… ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆ ಓ… ಓ…