ಪೋಯಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮಗಾ ನಿಗುಲಾಂಡಲಗೆನಾ
ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪೊಡುಗೆನಾ ಬರಿಬನ್ನ ತೆರಿಪೊಡುಗೆನಾ
ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾರೊಗು ಅತ್ತ್‌ಗೆನಾ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪಿ ಬಾರೊಗುಗೆಸಾ
ಐತಾರ ಬಾರೊಗು ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನಮಾನ ಕೊರುದು ಬಲ್ಲೆಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೇ… ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆ ಓ ಓ… ಓ… ಓ..

ಪಿದಾಡಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಕಾರ್ ದ ಸಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಯೇರ್ಗೆ
ಮದಲ್‌ಡ್‌ ಇತ್ತಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೈಯೇರ್ದ ಪತ್ಯೇರ್ಗೆ
ಇನಿ ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೊನು ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಆಲ್ವೇರತ್ತೋ… ಆ ಆ… ನಲುವೇರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಓ ಓ ಬಸಲೂರುದಾ ಓ ಓ…

ಗಾಲಿಗ್ ತಂಪು ಆವೊನುದೂ ಬಿನ್ನೇರ್ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ದಾಂಟುವೆರ್ಗೆನಾ
ಅವ್ವೇನೆ ಪಿರಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯೇರ್ಗೆನಾ
ಏಲಜೆ ಎಲದುಂಬು ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ನಲುವೇರ್ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿಲಾ ಪೋಪೋವೂದು ಪೋಪೆರ್ಗೆನಾ ಬಿನ್ನೇರ್
ಮಾನಿ ಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗೊ ಎರುಪೋಪಿ ಎದ್ದಾರಿ ಪತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅವ್ವೇನಿ ಪಿರಬಕ್ಕ ಬುಡಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಕಂಬ್ಲದಾ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೇ ಪತ್ತ್‌ವೇರತ್ತೋ
ಬಸಲೂರುದ ನಲುವೇರ್‌ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ…  ಓ…

ಇನಿ ಪೋಯಿನಕುಲುಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದಗೆನಾ
ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುವೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಪೊಗ್ಗುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಜ್ಜೇರ್‌ ತೂಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್‌…

ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆ ಜೈದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಪಾಡಾಯಿ ಪಣೆನಡೆಗ್‌ ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಡೆಗ್‌ ಪೋತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಮರಯಿನ್‌ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಕೈಕೊರೂ ಬಗ್ಗಾವೆರಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಮರಯಿ ಪಾತಾಲದ ಪನಿನೀರ್‌ ಒಯ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಲ್ಲಮರಯಿಗ್‌ ಗಿಡ್ಡಾಯ್ಯೆರ್‌ ಗೆನಾ ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈಮರಯಿ ಪಾಡಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್‌ನೀರ್‌ ಕೊರ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಕೊರಿ ನೀ ಪತ್ತೇರ್‌ ನಲುವೇ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಓ…
ಆ ಆ… ಬಸಲೂರುದ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಓ

ಕಾರಪೊಡಿ ಕೈ ಪೊಡಿ ನೆಡ್ಯೆಯೆರ್‌ಗೆನಾ ಬಿನ್ನೇರ್‌
ಮೋಣೆದ ಮುತ್ತೀ ಬೆಗರ್‌ನೆಡಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ತಿಗಲೆದ ಯೆಮದೂಲೂ ನೆಡಿವೆರೂ ಬಿನ್ನೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಾ ಎರಮಾನೆಡೂ ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೇರುಗೆನಾ ಓ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್‌s ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಕುಲ್ಲುನಗ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಓ ಮಗಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ದಾರೋ ಕೇಣುದನಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರ್‌ ಬತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ ಅಸರ್‌ಗ್‌ ಪೇರಾನೀರಾ ಕೊಂಡುಬಲಾಂದೇರೋ
ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…  ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ  ಓ… ಓ…

ಆತೆನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಮುತ್ತರೆದ ಮೂಜಿ ತರೆಟ್‌ ಬಾರಿನಾಲ್‌
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗುಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಗೆನಾ
ಪಿಂಗಣೊಡು ಪೇರ್‌ಗಿಂಡೆಡ್‌ ನೀರ್‌ಪತ್ತೊನು ಬರ್ಪಿನಿಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಬಿನ್ನೇರೆ ಕೈಯೇರಿ ಕೊರ್ಪೋಲು
ದಾರೋ ಆ ಆ.. ಓ ದಾರೂ ಆಲ್‌s…… ಸಗ್ಮಾಲ್‌ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್‌…

ಇನಿ ಪೇರ್‌ ದೆತ್ತೊಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಅಸರ್‌ ತಗ್ಗಾಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ನೀರ್‌ ದೆತ್ತೊಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ ಬೆಸರ್‌ ಕಲೆಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರೆ ನಡುವಾರ ಪೋದ್‌ ಕುಲ್ಲುವೆರತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ …

ಬಿನ್ನೇರ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಒಪ್ಪ ಕುಲ್ಲುದ್‌ ಬೆಸರ್‌ಗ್‌ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಾಗ
ದಾರುಡ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮಗ ದಾರೂ
ಇನಿ ಪಕ್ಕೊಗು ದಿಕ್ಕೊಗುಗೆನಾ ಅಟಿಲ್‌ ಅರಗಣಲಾ
ಪಂಚಮುರುತಂದ ಒಣಸ್‌ಲಾ ಆವೋಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಮುತ್ತರೆಡ್‌ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿನಾಲೂ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯೆಂಗೇಲ್‌
ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಮಲ್ಪುವೊಲುಗೆನಾ ಪಂಚಾಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣೆನೋ ಓ…
ದಾರೋ ಆಲ್‌ ಓ…  ಸತ್ಯನಾಪುರದಾ ಎರಮಾನೆಡ್‌s ಓ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೊಲ್ಯರಿತ ಬೊವನಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟೂ ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಮುಣ್ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಕಣಿಲೆ ಕಾವಂಟೆದಡಂಗಾಯಿ ಪೊಟ್ಟೀರೆ ಪೊಡಿ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಾಡೂ
ಮಲ್ತೋಲ್‌ ಆಲ್‌ದಾರೂ ಓ ಆ… ಆ ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ದಾರು ಆಲ್‌…

ದಾರೂನ ಅಟಿಲ್‌ ಅರಗಣೆ ಆನಗಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರ್‌ ಅಜ್ಜೇರೆಡ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಯೆಂಕ್ಲೆಗ್‌
ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡುಗೆನಾ
ತಟ್ಟು ತಡವುಲಾ ಆಪುಂಡುಗೆನಾ
ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪುಗ, ಬಾಲೆ ಸಿರಿನ ಬರಿಬನ್ನ ತೆರಿಪುಲೆ
ಮದಿಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಕೊರುಲೆ ಅಜ್ಜೇರೆಂದೇರೋ ನಲುವೇರ್‌ಬಿನ್ನೇರೊ…
ಬಸಲೂರುಡ್ದ್‌ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೊ  ಓ…  ಓ

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಲಾ ಒಪ್ಪತಪ್ಪ ಕುಲ್ಲುದೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲೈನ್‌ಕವುಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಇಡ್‌ಕಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆಯಿಡ್‌
ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪುವೇರ್‌ಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಲಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್‌ಲಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಾ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಓ  ಓ ಆ… ಆ…

ಐನ್‌ ಕವುಲೆ ಬಚ್ಚೀರೆ ಐನ್‌ ಬಜ್ಜೇಯಿಲಾ ದೇತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಐನ್‌ ಪಣವುದ ಕಾಸ್‌ದೀತೆರುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ಲಾ ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಲಾ ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪುನಗ ಪಣ್ಪೇರ್‌
ಪುತ್ರ ಬನ್ನಾಯ ಸಿರಿನ ಬರಿಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯೆಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆಕಾಂತನಾಲ್ವಗ್‌
ಇನಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೊದು ಪತ್ತೂನೀಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪಾವೇರೋ …
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…  ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ …

ಬಿನ್ನೇರಜ್ಜೇರ್‌ಲಾ ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡಿಯೋಣು ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ಗೆನಾ ಸಗುಮಾಲ್‌ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೇನೆ ದೀತೋಲುಗೆನಾ
ದೀಯಿನ ಮಣೆಟ್‌ ಪೋವುದು ಬಿನ್ನೇರ್‌ ಕುಲ್ಲುವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗೀ ಬಂಗ ಬಾರೆದ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ದಾರೂ ಪಾಪಾಯೆರ್‌
ಓ ದಾರೋ ಆಲ್‌s ಓ…  ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ದಾರೂ ಆಲ್s ಓ ಓ ಓ ಓ

ಇರೆಪಾಡಿ ದೋಸೊಗು ಪನಿನೀರ್‌ಪಾರಾಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಉಪ್ಪುಡ್‌ದ ತುಂಡುನು ದಾರು ಬಲಸುನಗೆನಾ
ಅಯಿತ ಒತ್ತುಗು ಬಲಸುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೊಲ್ಯರಿನ ಬೋವನಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾಯಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಮುಣ್ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಕಣಿಲೆ ಕಾವಂಟೆ ಮೇಲಂಡಗಾಯಿ ಬಲಸೋಲು ದಾರೂ
ಓ…  ದಾರೂ ಆಲ್‌…  ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ದಾರೂ ಆಲ್‌s ಓ…  ಓ…

ಬಲಸಿ ಬೊವನಂದ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರ್‌ಮನವೂರ ಸಂತೋಸು ಆಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಲಸೀ ಕೈ ಒಡಿಯೊಡ್ಡಗೆನಾ
ಪಕ್ಕಾದಿಕ್ಕಾ ಉಂಡೂ ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನ ಬಿನ್ನೇರಾಯೆರುಗೆನಾ
ನಡತ್ತ್‌ನಡೆ ಮಡೆ ನೆಡಿಯೊಂಡೇರ್‌
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡೀಗೆ ಬರ್‌ಪ್ಪೇರಾ ಬಿನ್ನೇರೋ… ಆ ಆ… ಓ ಓ…ಬಿನ್ನೇರೋ…
ಬಸಲೂರುಡ್ಡು ಬತ್ತೀ ನಲುವೇರ್ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಪಾಪಾಯಿ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯೋಡುಗೇನಾ
ಸೇರ್‌ಪತ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಕುಲ್ಲುನಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ತೂಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಾಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಯಿದರಿವಾಣ ಕೊಣೊಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರೆ ಒಪ್ಪ ಪೋದು ಅಜ್ಜೇರ್ ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಅಜ್ಜೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಉಂಡಿ ಮಂಡೆಕಾಂಡಲ ಬಿನ್ನೇರಾಂಡಲ
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್ ಜೋಗನೆ ಆಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪುಗ್ಗೆರೆ ತಿಂದೇರ್‌ಗೆನಾ ಸಾಂತಿ ಸೆಲಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸುಣ್ಣ ತಿಂದೇರ್‌ಗೆನಾ ಬೊಲ್ಪು ಆಯೆರ್‌ಗೆನಾ ಬಿನ್ನೇರೋ…
ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೆ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು
ಏಪೊಗು ಮದ್ಮೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಯೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಾರೆಂದ್‌ದ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ತೇರೋ
ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರೊಗತ್ತ್ ಮಗಾ ಮೇಲ್‌ಬರ್ಪಿನ
ಅಯಿತಾರೊ ಬಾರೊಗು ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನಮಾನ ಕೊರ್ತೇಂದೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್s ಓ… ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಆದ್ ಮದ್ಮೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಆನಗಗೆನ
ಬಿನ್ನೇರ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಅಜ್ಜೇರೆ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ದ್ ಪಂಡೆರ್
ಕಾರ್‌ದ ಸಮ್ಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟಿಯೆರ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ದ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಜತ್ತೋನು ಬರುವೇರತ್ತೋ… ಓ ಬಿನ್ನೇರೋ…
ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ… ಓ…

ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆಯೊನುದುಗೆನಾ ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡ ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಬತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ಪತ್ತುವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅವೇನೇ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡೊಂದೂ ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಪೋಪೆರಾ ಬಿನ್ನೇರೂ ಆ ಆ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ದಾಂಟಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಏಲಜೆ ಯೆಲ ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ನಲುವೇರ್ ಬಿನ್ನೆರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬೈಲ್ ಇನಿ ಪತ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅವೆನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆದ ಕಂಬ್ಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಪತ್ತಿಯೆರ್ ಬಿನ್ನೇರೂ
ಬಸಲೂರುದ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಆನೆಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿಯೊನು ಪೋಪೋಯೆರ್
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ಆಲ್ವೆನ ಬಿನ್ನೇರ ಸೇರ್‌ಪತ್ತ್‌ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೋ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ ಓ… ಓ… ಒ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೋವುದು ಕುಲ್ಲುನಗಗೆನಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ತೂಪೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಬಿನ್ನೇರೇ ಬಿನ್ನೇರೇ
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆನಾ ಬರಿಬಣ್ಣ ತೆರಿಪಾಯಾರಾ ಮಗಾ ತೆರಿಪಾಯಾರಾ ಮಗಾ
ಪಟ್ಟಿ ಪಗತ್ತಾರಾ ಮದ್ಮೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಾರಾಂದ್‌ದ್ ಕೇಣ್ಣಾಗ
ಓ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ… ಆ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಪಟ್ಟಿ ಪಗತಗೆನಾ ನಿಚ್ಚಯ ನಿಲುಗಡೆ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ದಾಗೆನ
ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾರೊಗು ಅತ್ತ್‌ಗೆನ
ಮೇಲ್ ಬರ್ಪಿ ಐತಾರೋಗು ಮದ್ಮೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಆತ್ಂಡಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ… ಓ ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ…
ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡುಗೆನಾ
ತಟ್ಟ್ ತಡವುಲ ಆಪುಂಡುಗೆನಾ
ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದೇರ್
ನಿರೆಕರೆತ ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನು ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಆತಾನ ಸಮಯೊಡು ಉಲ್ಲೇರೋ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಲಾ
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತ ಆಲ್ವೆಗೇನಾ ಆ… ಆಲ್ವೇರೋ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿನಾ ಬಾಲೆ ಆಲುವೆಲಾ ಓ… ಓ…

ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಕರಿಯೋನುದು ಬೈದ್ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಮಗ್‌ರ್ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಮಾನ ಬನ್ನಾಗ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ಕಾಂತಣ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಒಕ್ಕೇಲ್ ಸಕ್ಕೇಲ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಮಗಾಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ… ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆತ್ ಪಣ್ಣಾಗಾ
ಇನಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ
ಜನ ಲೆತ್ತ್‌ದ ದಾನೆ ಆವೊಡು ಅಪ್ಪೇರೆಂದ್‌ದ್‌ಕೇಣ್ವೇರ್
ಇನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲಾಡೆ ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮಂದೆ ಮಾನಿನೇ ಪಂಡೋನು ಬಠ್ಪೇರೋ ಓ ಓ…
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇ ಬಸಲೂರ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೇಲೆನೆ ಲೆತ್ತೋನು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲನಿಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್ ಕೂಡುನಗಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಆತ್ಂಡ್ಂಗೆನಾ
ಮೇಲ್‌ಗೇ ಮೇಲ್ ದೊಂಪದ ಬೇಲೆ ಕಾಲೇ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇರೋ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಲಾವ ಒಕ್ಕೇಲ್ ಸಕ್ಕೇಲ್‌ದ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲಗೆನಾ
ಮೇಲ್‌ಗ್ ಮೇಲ್‌ದೊಂಪ ಪಾಡಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕರಿಯ ಕರ್ಂಬು ಕಡ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕರಿಯ ಕರ್ಂಬುಡು ಕಂಬ ಕೊರ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬೊಲಿಯ ಕರ್ಂಬು ಕಡ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬೊಲಿಯ ಕರ್ಂಬುಡು ಒಯಿ ಪಾಡಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬೊಲಿಯ ಕರ್ಂಬುಡು ಒಯಿ ಪಾಡಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕರಿಯ ಮುಡ್ಯಲೊ ಕಣಪಾವೆರೋ
ಕರಿಯ ಮುಡ್ಕಲೊಡು ಜಲ್ಲೀಂದೇ ಜಪುಡಾವೇರತ್ತೋ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡೇ… ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದೀ ಓ… ಓ

ಪಾಲೆಗ್ ಪೋತಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಗಿಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾವೇರೂಗೆನಾ
ಕುಕ್ಕುಗು ಪೋತೀ ಮುಂಡೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್‌ಗೆನಾ
ದೊಂಪ ಸಿರಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬೇಲೆ ಕಾಲೆ ಮಲ್ಪಾವೊನುದೂ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ…
ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆಡೇ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆನಾ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೇನಾ…

ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಮೇಲ್‌ದೊಂಪ ಪಾಡಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ತಿರ್ತ್‌ಗ್ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಡಿಯಾರ ದಲ್ಯ ಪಾಡಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ದೊಂಪೊದಾ ಬೇಲೆಕಲೆ ಆನಗಾ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲುವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡಕ್ಕಲಾ ಸಿರೊಡೂಂದೇರೋ ಓ ಓ…
ಅಲುವೇರೋ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್‌ಗೆನಾ ಓ ಓ

ಅಟಿಲ್‌ಗೆ ಅಡಕ್ಕಲ ಸಿರೋನು ಉಲ್ಲೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲೊಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಪಾಡಾವೆರ್ ಕೂಡಿಮಂದೆಲುಗೆನಾ
ಸರ್ವ ಬಿರುದೂಡೇ ಕೇನೋಡತ್ತೋ ಆಲುವೇರು ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್
ಆಲುವೇರೋ… ಓ…  ಸರ್ವಸನ್ನಾಯ ಮಲ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಆಲುವೇರೋ

ಸತ್ಯನಾಪುರಡುಗೆನಾ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯೆರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್
ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೇಲ್ ಲೆಪ್ಪಾದ್ ಕೂಡು ಪಾಡಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಮೇಲ್‌ದೊಂಪ ಪಾಡಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಡಿಯಾರ ದಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕರಿಯ ಕರುಂಬುದ ಕಂಬ ಬೊಲಿಯ ಕರುಂಬದ ಒಯಿಂದೇ
ಕೊರ್ಪಾವೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೂ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಅಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡ್ಕಲ ಸಿರಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಚ್ಚಿಬೆಲ್ಲೊಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಗೂರಾವೇರೂ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡೆ ಮಲ್ಪಾವೇರಜ್ಜೇರೋ… ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೂ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಬೇಲೆಕಲೆ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಬಸಲೂರುಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬತ್ತ್ ಪಣಿ ಲಪ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೋನು ಬನ್ನಾಗನೆನಾ
ಮದ್ಮೆಗ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲಾನಗಗೆನಾ
ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯೊ ದೋಡಿಯ್ಯಾವೆರಲ್ವೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡಲಜ್ಜೇರೋ ಓ ಆಲುವೆರೋ ಆ… ಆ ಬೆರ್ಮುಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ನಲುವೆರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನ್
ನಿರೆಕರೆಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿಲಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್
ಮದ್ಮೆಗ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್‌ಂದ್ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪೂವಿನ್ನ ಎಲೆತ್ರೊಡು ಕಾಯಿಂದೆ ಕಟ್ಟ್ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮೂರುತ್ತಾನೆ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಕಡಾದೆರಜ್ಜೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡಜ್ಜೇರೋ…  ಬೆರ್ಮುಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಕರಿಯಂದೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡೊಡುಗೆನಾ ಮೂರ್ತಲೆತ್ತೊನು ಬಲ್ಲೇಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಡಾದೇರ್ ನಾಲ್‌ ಊರುಗು ಅಣ್ಜೋವುನು
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಕರಿಯಂದೇ
ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೋಂದೂ ಬರುವೇರೂ ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್ ನಲ್ವೇರೂ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೂ ಓ… ಓ

ಇನಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಲೆಪ್ಪುಲೆಕ್ಕನೆ
ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಲಾ
ನಿರೆಕರೆತ ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಲೆಪ್ಪಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ಪೂಲುದ ಕಟ್ಟೇನೇ ಇನಿ ಕೊರ್ಪಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಯೇ ಏ ಏ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡೊ ಓ ಓ…

ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಕರಿಯಂದೆಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ಪಾಡೊಡು ಮೂರ್ತಲೆಪ್ಪೋಡುಗೆನಾ
ಏಲ್ಯ ಕಾಲ್ಯೊಡು ಕೂಡೋನು ಬರೊಡುಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ದ್‌ ಗೆನಾ
ನಲುವೆರ್ ಬಿನ್ನೇರೆನೇ ಕಡಾವೆರತ್ತೋ… ಓ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡೋ ಓ ಓ… ಓ ಓ

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮೂರ್ತಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲ್ಗೆಡ್‌ಗೆನಾ
ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಬಸಲೂರು ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ನಿರೆಕರೆ ಅರವೂರು ಪರವೂರು ಕೇನೋಡೂ ಓ…
ಪೋಪೆರೋ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೂ… ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆಡ್
ಬಸಲೂರು ಎರಮನೆಡ್ ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೋಡಿಯರ್‌ಗೆನಾ
ಆರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಜಾತಿ ಮಂದೆಗೆನಾ
ಮದ್ಮೆ ಮುಟ್ಟ ಆನಗ ಇನಿ ಕೂಡೊನು ಬೈದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರು ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಾ
ಒಪ್ಪಾಂದೇ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s ಓ… ಓ…

ಇನಿಲನೆ ಸಬೆ ಸಾವಿರ ಕೂಡುನಗಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಯೇರಪ್ಪ ನಿಗುಲುಗೆನಾ ಕೂಡುದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರ ಕೇನೊಡು
ಇನಿ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಅಟಿಲ್ ಅರಗಣೆಲಾವೊಡು ಮಗಾಂದೋಲು ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ…
ಆರ್ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಓ ಓ… ಓ ಓ ಆ… ಆ…

ಕೂಡಿ ಸಬೆಸಾವಿರಗೆನಾ ಅಟಿಲ್‌ಅರಗಣೆದ ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಮಲ್ತೊನುಪ್ಪುನಗ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡುಗೆನಾ
ಎಲ್ಲಿಮಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆನಿ
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಜಾತಿಮಂದೆಲೆನೆ ಕೂಡಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಟ್ಟೆಡ್ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೇನೇ ದೆಪ್ಪಾವೆರಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌s …
ಬೆರ್ಮುಮಾಲವೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…