ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮುಮಾಲವೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಏರಪ್ಪ ನಿಗುಲು ಕೂಡಿನ ಮಂದೆನೆ ಕೇಣುದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಗಾ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅರಗಣೆ ಸೀರೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ನಂಕ್ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡ್ ಆವೊಡತ್ತಂದೇರ್…
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೋ… ಅಜ್ಜೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಆ… ಆ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ ಕೂಡದಿ ಮಂದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಗೆನಾ
ಗದರ್‌ಗ್‌ ಕಾಯಿ ತಿಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಂಚಮುರುತ್ತಂದಟ್ಟೀಲ್ ಅರಗಣದ ಸಾಯೆತ್ತಿಸನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೇರೋ ಓ ಓ
ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಪತ್ತ್‌ವೇರ್‌ಗೆನಾ ಅಂಜೋವು ಪೂಂಜೇವತ್ತೋ ಆ… ಆ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌s… ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ಗಲ್ಲ್ ಗದ್ದಲ ಮಲ್ಪಾವೇರ್
ಸರ್ವ ಬಿರ್ದ್‌ಡ್‌ ಸಾತ್ರ ಮಿನದಾನ ಮಲ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲಾವೇರೋ ಆ… ಆ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕೂಡುದಿ ಮಂದೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಯರಿತ ಬೊವನ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಮಣ್ಣಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಕಣಿಲೆ ಕಾವಂಟೆದಡಂಗಾಯಿಗೆನ
ಪೊಟ್ಟಿರೆ ಪೊಡಿ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಾಡತ್ತೋ
ದೋಡಿಯೋನುದು ಉಲ್ಲೇರ್‌ದೇ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಏ… ಏ

ಇನಿ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅರೆಗಣ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮುರ್ತಾ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡೊ… ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ಜನ ಇಲ್ಲ ಪೂಂಜೇವುಲೆ ಲಕ್ಕ್‌ಲೆಪ್ಪಾಂದೇರ್
ಇನಿ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡುಗೆನಾ
ತಟ್ಟ್ ತವಯಿ ಆಪುಂಡು ಮಗಾ ನಂಕಂದೇ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಸಿಂಗಾರ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಆವೊಡುಂದೇರೋ…
ಓ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡೂ ಅಜ್ಜೇರೊ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ… ಆ…

ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೂಂಜೇವುಗೆನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನಾ
ಕರಂಡೆಗ್ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಟ್ಟೆಗ್ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತಾದೇರಿಗೆನಾ
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ರಾವಕಿ ಪಾಡಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ತರೆಬಾರಿ ಬಲತ್ತ್ ಬಾಲ್ಮುಡಿ ಪಾಡಾವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಊರಪೂಂಜೇವುದೇ ಅಗುಲು ಏ ಏ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌s ಓ… ಓ…

ಸಿರಿಗ್ ಬಾಲಾ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನಾ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರಾ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮುಂಡೊಗೂ ಪಾಡುವೇರ್‌ಗೆನಾ ಕುರ್ಲು ಕುಂಕುಮಗೆನಾ
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಪಾಡ್‌ವೇರ್‌ ಗೆನಾ ಇನಿ ಕೋಲ್‌ಮಯಿಗೆನಾ ಮಗಲೆಗ್‌
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡೋ ಅಜ್ಜೇರೋ ಕೇನೊಡೂ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆ ನಾ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಪೂಂಜೆವೆ ಕೇಣಿಲೆ
ಮೂರುತದಗೆನ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್‌ಪಿರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಎರಮನೆಡೂ ಕೂಡುದೀ ಮಂದೇಲತ್ತೋ… ನಿಗುಲು
ಓ ಕೂಡುದಿ ಮಂದೇಗೆನಾ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಓ… ಓ… ಏ… ಏ…

ಇನಿ ಮಗಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡುಗೆನ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಗಲಿಗೆಡ್‌ಗೆನ
ಇಂಚಿ ಈಪೆಲ್ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಕೂಡಿದಿ ಮಂದೆಲೆ ಕೇಣ್‌ದರಗೆನಾ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಆ ಆ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸರ್ವ ಬಿರ್ದ್‌ಡ್‌ ಗೆನಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್‌ಗೆನಾ
ಮೂರುತ್ತಲಾವೋಡು ಮೋಂದಲೆ ದೇಸೆ ಮಲ್ಪಾವೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಕೂಡಿದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಗೆನಾ ಆನಿದಾ ಕಾಲೊಡೂ ದಾನೆ ಕೇನೊಡತ್ತಾ
ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇ ಓ… ಓ…  ಬಸಲೂರದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಮಂಜೋಲು ಅರೆಪ್ಪಾದೆರ್‌ ಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಪೆರಪ್ಪಾದೇರ್ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪಾದೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗಾಂಡಲ
ಪೇರಾ ಮಂಜಾಲ ಪೂಜಾದೇರ್‌ ಗೆನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್‌
ಇನಿ ಮೋಂದಲೇ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ…  ಬಸಲೂರದೆರಮನೆಡ್
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರ್s… ಓ ಓ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರ್…

ಇನಿವಾಲಾ ಮೊಂದಲೆ ಆಯಿನ ಸಮಯೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಯಿದಿ ಬೆಂದ್‌ರ್ ಮೀಪಾದೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಕೂಡಿ ಮಂದೆಲುಗೆನಾ
ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯಾ ಸಿಂಗಾರೋ ಆನಾಗ ಉಂಡೋ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ನಲುವೇರೋ… ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್ ಕೂಡುದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಕೂಡಾನ ಮಂದಿ ಕೂಡ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಗಪನ ಮಂದಿ ಅಗಪುವೇರ್‌ಗೆನ
ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಗಲ್ಲೇ ಗದ್ದಲ ಸಾತ್ರ ಮಿನದನಾನೆ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡುಗೆನಾ… ಆ ಆ… ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಯೋ…

ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡುಗೆನಾ ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್‌ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಂಗಾರೊಡು ಸಿಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿಡ್‌s ಬೊಳ್ಳೆನೆ ಮಲ್ಪಾನಗಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆದ ಸತ್ತೆದಂಡಿಗೆ ಜಪ್ಡಾವೇರೋ…
ಬಾಲೆಕಾಂತನಲ್ವೆಗೋ… ನಲುವೇರೋ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s ಓ…

ದಂಡ್ಯೆ ಸಿಂಗಾರಲ ಆನಗಗೆನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಸಿಂಗಾರಲಾ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆಡ್‌ ಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸರ್ವಾ ಬುರುದ್ದ್‌ಡ್‌ ಸಾತ್ರಾ ಮಿನದನೊಡು
ದಿಬ್ಬಾಣ ಪಿದಾಡುಂಡೂ… ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮಾನೆಗ್‌ಗೆನಾ ಓ…

ಇನಿ ಸರ್ವಾ ಬಿರ್‌ದ್ದ್‌ಡ್‌ ಗೆನಾ ದಿಬ್ಬಣ ನಿರೆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು
ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲೆಡ ದಂಡಿಗೆದ ಪರಿಪು ಪತ್ತಾವೊನುದು
ಇನಿಲಾವಾ ದಿಬ್ಬಣ ನಿರೆವೊನುದು ಬರ್ಪೇರಪ್ಪೋ… ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮಾನೆಗ್… ಆ ಆ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ದಿಬ್ಬಾಣ ಬನ್ನಾಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ತೂಪೇರ್‌ ಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ
ಕೂಡುದಿನ ನಾಲ್‌ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವು ಆಂಡಲಗೇನ
ಬತ್ತೀ ದಿಬ್ಬಣೊನು ಎದುಕೊನೊಡು ಮಗಾ
ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ನಿಕುಲು ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆಲೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರಜ್ಜೇರೋ… ಓ ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಆ… ಆ…

ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ಗ್‌ ಗೆನಾ ನಲುವೇರ್ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಗೆನಾ
ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನಾ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರೊಲಾ ಆಪೆರಿದೋ…
ನಾಲ್‌ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಣ್ಣುಲುಗೆನಾ
ಇನೀಲಾವ ಗೆಂದದೀಪ ಏರಾದೇರ್‌ಗೆನಾ ಅರಿವಾಣೊಡು ಪೊದ್ದೊಲುಗೆನಾ
ಬತ್ತೀ ದಿಬ್ಬಾಣ ಎದುಕೊಂಡೇರೊ ಓ… ಓ… ನಾಲ್‌ಜನಾ ಪೊಂಜೋವುದೇ…

ಬತ್ತೀ ದಿಬ್ಬಾಣನ್ ಬಲತ್ತಕಾರ್ ಪಾಡ್‌ದುಗೇನಾ ದೊಂಪ ಪೊಗ್ಗಾಯೆರ್
ಬತ್ತೀ ದಿಬ್ಬಾಣ ಎದುಕೊಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲೊನೂ ಕುಲ್ಲಾವೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡೂ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬತ್ತೀ ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಆಸರ್ ಕೊರ್ಪಾವೇರ್‌ ಗೆನಾ ಬೆಸರ್ ತಗ್ಗಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಆಸರ್‌ತಗ್ಗಾಯಿ ಬೆಸರ್‌ಕಲೆಪಾಯಿ ಸಮಯೊಡುಗೆನಾ
ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿಂದೇ ಕೊರ್ಪಾವೇರಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಲಾವ ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ ಕಪೂರಾಲಾಯಿ ಮಂದೆಲುಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಏಲ್ಯಾ ಪೋಪುಂಡೂ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡುಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್ ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ಲೆಂದೇ ಪಣ್ಣಾಗುಂಡೋ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪಟ್ಟೆಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ ದೆಯಿದೇರ್‌ಗೆನ
ಅಕ್ಕಾಸ ಅರ್ಲ ಅರ್ಲ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ ಬೂಮಿ ದೆಂಗುಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ
ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ ಮುತ್ತು ಪರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ
ಕಾಲೂರ ಕರಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಬೋಲೂರ ಬೊಲ್ಯಾ ಪಟ್ಟೇನೇ ಪತ್ತಾವೇರೋ ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ
ಇನಿ ಬತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ ಚೆಂಡುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಎಡ್ಡೆ ಏಲ್ಯ ಗಲಿಗೆಡೇ ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಾವೇರತ್ತೋ… ಅಜ್ಜೇರೋ… ಆ… ಆ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ… ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗ್‌…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲೆನಿಗೆನಾ
ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಯೆಂಕ್ ಪುತ್ತುರಾಡಿ ಸಂತಾನದ ಪಲ ಪಕ್ಕಾರೊನು
ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಕೊರ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲೆನ ಪೂಸೀರೆಗ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೈಕೊರ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ ಪಟ್ಟೇನೆ ಪತ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅವೆನಿ ನಾಲೂ ಕೈಯಿಂದೇ ಮುಟ್ಟಾವೆರಜ್ಜೇರೋ… ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…

ಇನಿ ಪೋದು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಒರುವಾರ ಪೋತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆಟ್‌ಗೆನಾ ಪೂಸೀರೆನ್ ದೀಪಾದ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲೆಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಏಲದೆಯೆಮಗುಂಡೊಡೇ ಉಲ್ಲೋಲು ಮಗಾಂದೇರಜ್ಜೇರ್
ಆರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್

ಕಲ್ಲಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲಿನಾಲ್ ಒರ್ಕಾರ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಆಯಿತ ಸಿಂಗಾರ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೇಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ನಾಲ್‌ಜನ ಪೊಂಜೋವು ಪೋತೆರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಕಲ್ಲಾ ಕಲೆಂಬಿನಾಡೇ ಪೋವೆರತ್ತೋ…
ಓ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲೂ… ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರೆಮನೆಡ್s ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್
ಬಲತ ಕೈಟ್ ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಡ್‌ ಪತ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ್ ಲೆತ್ತ್ ಕೊನೊದು ಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ ಊರ ಪೊಂಜೋವು
ಚಿಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಚದುರ ಮಂಟಮೆ ಸಾಲರಿಚಾವಡಿಗ್ ಕೊಣಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮೂಜಿಕಾರ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡೇ ಕುಲ್ಲಾವೇರೋ… ಆ ಆ… ಊರ ಪೊಂಜೋವೋ…
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿನ್‌ಗೆ ನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನಾ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದರಮನೆದಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಬೊಳ್ಳಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣ ಬರ್ಚಣೆಗೆನಾ
ಕಣಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಗೆನಾ ಊರ ಪೊಂಜೇವುಗು ಕೈಯೇರ್ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ… ಆ… ಆ…

ನಾಲ್‌ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವು ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ತರೆ ಬುಡಿಯೇರ್ ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡಿಯೆರ್
ನೆತ್ತಿಗ್ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ ಎಸಲ್‌ಗ್‌ ಪನಿಯೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನಾ ಓ ಓ ಆ… ಆ…

ಬಂಗಾರಿನ ಬರ್ಚಣೆಡ್‌ ಗೆನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದಿ ಸಿರಿನ ತರೆಬಾರ್ಯೆರ್
ಬಲತ್ತ್ ಬಾಲ್ ಮುಡಿ ಪಾಡಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮದ್ಮಾಲೆ ಮುಂಡೊಗು ಕುರ್ಲುಕುಂಕುಮೊ
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ಕೋಲುಮಯಿಂದೇ ಪಾಡುವೇರೋ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನಾ…

ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಜಲ್ಲಿ ಜಪುಡುನ ಸಮಯೊಡುಗೆನಾ
ಪಟ್ಟೆಡ್ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೇನೇ ತುತ್ತಾವ್ವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕರೆಂಡೆಡ್‌ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ಪಾಡಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ನೆತ್ತಿಗ್ ನೆತ್ತಿಬಗ್ತಲೆ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಪುಚ್ಚೆಬಂಗಾರಂದೇ ದೀಪೇರತ್ತೋ…
ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನಾ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಅಜ್ಜೆರೆನ ಮಗಲ್ ಸಿರಿನ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರಾ ಮಲ್ತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಊರ ಪೊಂಜೇವು ಕೊರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್‌
ಕವುಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚೀರೆಗೆನಾ ಇಡ್‌ಕಲ್ಲ ಬಜ್ಜೇಯಿಗೆನಾ ರಾವನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಬಲತಾ ಕೈಟೇ ಕೊರ್ಪಾವೇರೋ ಓ ಓ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು…
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್s ಓ ಓ ಆ ಆ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗ್‌…

ಉಲಯಿಡ್ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಗ್ ಆನಗಗೆನಾ
ಪಿದಾಯಿಡ್ ಅಜ್ಜೇ ಜಾಲಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯ ಪಾಪಾದೇರ್
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೇನೇ ದೀಪಾದೇರಜ್ಜೇರ್ ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಆರ್
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಾವೆರುಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಪರದಚ್ಚನೆ ಬರ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಲತಕಾರ್ ದುಂಬು ಪಾಡೂ ಕುಲ್ಲಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ದೇಸೇ ಆದೇ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ… ಓ ಓ… ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ ಮದಿಮ್ಮೆದ ದೊಂಪೊಡು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಸಮಯೊಡುಗೆನಾ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಗೆನ
ಕಂಚಿನ್ನಾ ತಡ್ಪೆಡ್ ಒರ್ಲರಿ ಪಾಡಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಮುಗಡುಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ದೀಪಾವೇರೂ
ಗೆಂದ ದೀಪ ಏರಾವೇರುಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಮಗಲೆಗ್ ಕಂಚಿಂದೇ ದೀಪಾವೆರಜ್ಜೇರೋ
ಆರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆ… ಆ… ಓ… ಓ…

ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗಾಂಡಲಗೆನಾ ಕಂಚಿದೀಪಾನಗ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ದುಂಬುತ ಒಡ್ಡಿ ವರನ್ ದೀಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಲವ್ವಾ ಪಕಲೊಡೂ ಆರೆತಿ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಗ್ ಒಡ್ಡಿಪಾಡ್ ವರಾನ್ ಲೆಪ್ಪಾವೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ

ಇನಿಲರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಜಾತಿ ಮಂದೆಗೆನಾ
ಸಿರಿಕಾಂಡಲ ಒಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದ್ ವರನ್ ದೀಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆನಾ ಪಕಲೊಡು ಆರೆತಿ ಮಲ್ತೇರತ್ತೊ…
ಊರು ನಿರೆಕರೆ ಜಾತಿ ಮಂದೆಲುಗೆನಾ ಮದ್ಮೆದ ದೊಂಪೊಡುಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ದೀಯಿ ಕಂಚಿನ್ ದೆಪ್ಪಾವೇರ್ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ್ ಉಂತಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿತುಂಡು ಕೊಂಬುದ ಗಿಂಡೆದನೀರ್ ಪತ್ತಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ದಾರೆಂದೇ ಮೈಪುವೇರತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ ಓ… ಆ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ… ಮದ್ಮೆದ ದೊಂಪೊಡುಗೆನಾ… ಓ… ಓ…

ದಾರೆ ಮೈಪಾದ್ ಎಚ್ಚಾಯಿ ನೀರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್
ಗೆಂದ ತಾರೆ ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆಗ್ ಮೈಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆನ್ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ದೊಂಪ ಜಪ್ಪುಡಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡದುದ್ದೊಗು ದೊಂಪ ಜಪ್ಡಾಯಿನ ಅಜ್ಜೆರ್
ಆಣ ಪೊಣ್ಣಾನ್‌ಗೆನಾ…
ಬಲತಕಾರ್ ಪಾಡೂ ಇರ್ವಾರ ದೊಂಪಾಂದೆ ಪೊಗ್ಗಾವೆರೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ

ಸಿರಿನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಗೆಂದತಾರೆದ ಪದುಮ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕೆರಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಬೋವುಲು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಓ...

ಸಿರಿನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಗೆಂದತಾರೆದ ಪದುಮ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕೆರಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಬೋವುಲು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಓ…

 

 

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ದಿಬ್ಬಣದ ಮಂದೆ ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಗೆನಾ
ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಾವೆರೋ ಉದ್ದೊಗು ಬರಾಂಬು ಒಯ್ಪಾವೇರೋ
ಇನಿ ಒಯ್ಪಾಯಿ ಬರಾಂಬುಡುಗೆನಾ
ಸೇರ್‌ಪತ್ತ್‌ದ್ ಇನಿ ಮಂದೆಲು ಕುಲ್ಲುನಗಗೆನಾ
ಬಂಗಬಾರೆ ಇರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಕೊರ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್
ಇರೆ ಪಾಡಿ ದೋಸೊಗು ಪನಿನೀರ್ ಪಾರಾವೇರೋ… ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಆತಿನ ಪಂಚಮುರುತಂದಟ್ಟೀಲ್ ಅರಗಣೆನ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಬಲಸಾವೇರುಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಯರಿನ ಬೋವನಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಮುಣ್ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆಗೆನಾ
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆಗೆನಾ
ಪೊಟ್ಟಿರೆ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಾಡ್s ಕಣಿಲೆ ಕಾವಂಟೆದಲಡಂಗಾಯಿ
ಬಲಸವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಅಜ್ಜೇರೋ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ

ನೀಲವರಣದ ಎಣ್ಣೆ ಬಲಸಾವೆರುಗೆನಾ…
ಪಚ್ಚೆವರಣದ ನೆಯಿ ಬಲಸಾನಗಗೆನಾ
ಬಲಸಿನ ಬೋವನ ತೂಪೆರ್‌ಗೆನಾ ಕೂಡಿನ ಮಂದೆ
ಮನವೂರ ಸತೋಸು ಆಪೇರುಗೆನಾ
ಬಲಸಿ ಕೈ ಒಡಿಯೊಡಾಂಡ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮಾನ ಆತೇರತ್ತೊ
ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೇರೋ… ಆ ಆ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮಾನೆಡ್s ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ನಡೆತ್ ನಡೆಮಡೆ ನೆಡಿಪಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕೂಡಿಸಬೆ ಸಾವಿರೊನು ಒಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಉಂಡಿ ಮಡೆಕೇ ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿಂದೇ ಕೊರ್ಪಾವೇರತ್ತೋ… ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಉಂಡಿ ಮಡೆಕ್ ಕೂಡುದಿ ಬಿನ್ನೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿ ತಿಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಾಗ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ
ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೇ
ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಜಪ್ಪುಡುದು ಎಂಕಲೆಗ್‌ಕೊರೊಡುಂದೇರೋ
ಓ ಅಜ್ಜೇರೆಡ ಪಂಡೇರೋ ಓ… ಓ ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೇ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮಲ್ಪಾಯಿ ಸತ್ಯದಂಡೆ ಸಿಂಗಾರಲಾಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವ ಮಗಲೆನಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚಿದ್‌ ಕೊರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆಡ್
ಸತ್ಯದಂಡ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಾಡೆ ಲೆತ್ತೋನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋಲಜ್ಜೇರೋ… ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೂ… ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೊ…

ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡ್‌ ಮಗಲೆನ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲಾನಗ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ಜೋಕೆ ರಾಕೆಂದ್‌ದ್‌ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಡ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಓ… ಓ…

ಮಗಲ್ ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ಕಡುದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಆರಡ ಮಗಾ ಬುಲಿಪ್ಪಾಡ ಮಗಾಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ಸಾಂತಿ ಸಮಾದಾನ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಬೆರಿಟೆ ಯಾನ್ ಮಾನಿ ಕಡಾವೆಂದ್ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲೆಡ ದಂಡಿಗೆದ ಪರಿಪು ಪತ್ತಾವೆರತ್ತೋ ಓ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…

ಪಯಣದ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸರ್ವಾ ಬಿರುದುಡುಗೆನಾ ದಿಬ್ಬಾಣ ಜತ್ತೋನು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ದ್ ದಿಬ್ಬಾಣೊ ಪಿದಾಡುಂಡತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಗ್‌ಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದಾ ಬೈಲ್ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಏಲಜೆ ಯೆಲ ದುಂಬು ಒತ್ತೋನು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಬೈಲ್ ಪತ್ತುವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸರ್ವಾ ಬಿರ್ದ್‌ಡ್‌s ದಿಬ್ಬಾಣ ನಿರೆವೊನು ಪೋಪುಂಡತ್ತೋ… ಓ ಓ…
ದಿಬ್ಬಾಣಾಗೆನಾ ಆ… ಆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆದ ದಿಬ್ಬಾಣಗೆನ ಓ ಓ…