ಇನಿ ಅರವೂರು ಪರವೂರು ಜಾತಿ ಮಂದೇನೆ ಕೂಡೋನು ಬನ್ನಾಗಾ
ನಿರೆಕರೆ ಕೂಡೋನು ಬನ್ನಾಗಾಂಡಲಾ ಬಸಲೂರುಡು
ಬತ್ತಿ ಕೂಡೀ ಬಿನ್ನೆರಗ್ ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪಾವೆರ್
ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟಿಲ್ ಅರಗಣೆ
ಬಗೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಸಾನೇ ಆವೊಡುಂದೇರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೆ
ಆರ್ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಓ… ಓ…

ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಪಣ್ಪಿನೆನ್ ಕೂಡಿನ ಮಂದೆ ಕೇಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮೂರುನಕುಲು ಮುಟ್ಟದನೆ ಪೆರಪಿನಕುಲು ಪೆರದನೆ ಪತ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಡೆಪಿನಕುಲು ಕಲ್ಲ್‌ಂದೇ ನನೋ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡೋ ಓ ಓ…

ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟೀಲ್ ಅರೆಗಣೆ ಇನಿ ಮಲ್ತೋನು ಉಲ್ಲೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಗೆ ಬನ್ನಲ್ಲಾ ಬಕ್ಸ ಕಯಿಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಎಣ್ಣೆಂದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಣ್ಣಂದ ಗಾರ್ಯಾ ಮೂಡೆನ್ನ ಪೊದ್ದೊಲು ಮಾಲ್ಪಾವೇರೋ
ಓ… ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡತ್ತಾ
ಆ ಆಲುವೆರೋ ಓ ಓ… ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅರೆಗಣೆಲಾವೊನುದುಗೆನಾ
ಪೊರ್ತು ಉದಿಪನ್ನಗಗೆನಾ ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರ ಅಟಿಲ್ ಅರಗಣೆ ಕೈದ್ ಮಲ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡುಗೆನಾ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರೇ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ ಓ… ಆ ಆ…

ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಕೂಡುದಿ ಬಿನ್ನೆರೆನಿಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕೊಡು ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಅಲೆ ಮಗಾ
ಬಯಕೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪಿದಡರೆ ಪೊರ್ತುಲಾ ಅಂಡ್‌ಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ದಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… ಓ ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ…

ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಆನಗ ದಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಅತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪಾದೆರೆಜ್ಜೇರೂ
ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲಿಗೆಡ್ ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು ಸತ್ಯಾನಪುರೊಗು ಬೈದೇರ್
ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾವೇರಜ್ಜೇರ್
ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಬಿರುದ್ದುಡು ಬಯಕೆದ ಬಿನ್ನೇರೂ ಪಿದಾಡುವೆರತ್ತೊ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ದ್ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಯಕೆದ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಗೆನಾ ಓ…

ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲು ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ…
ಒಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ಪಿರಪಕ್ಕ ಪಾಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಯಕೆದ ದಿಬ್ಬಾಣ ಬಸಲೂರುದ ಕಂಬ್ಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿನೆ ಪತ್ತುಂಡುs
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ ತೂಪೇರ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇ…
ಓ ಅಲ್ವೇರೋ… ಆರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಮದಿಮಾಯೆ ಆರ್ ಓ…

ಬಯಕೆದ ಬಿನ್ನೇರೆನ್ ಕೂಡಾವೊನುದಂಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಬತ್ತ್ ಎತ್ತಿಯೇರ್‌ಂದ್ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತ್ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗೆ ಆತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಜಾಲ ಮುಂದೀಲ್‌ಡ್‌ ಸಮ್ಮಯಿ ನುಗ್ತೇರ್
ಕರಿಯ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್ ಕೆರ್ಪಾಯೆರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೂ ಓ… ಓ…

ಕೊರಿ ನೀರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪತ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಾರ ಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ನೆಡ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮೋಣೆದ ಮುತ್ತಿಬೆಗರ್ ನೆಡ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೇರೆನ್ ಸೇರು ಪತ್‌ದೇ ಕುಲ್ಲಾಯೆರತ್ತೋ ಓ ಅಲ್ವೇರೋ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌ಗೆನಾ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾವೆರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಪ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿಪೂಲು ಕೊರ್ಪಾವೇರ್ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯಿನ ಮಂದೆಲು ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯಿನ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಗೆನ
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್s ಜೋಗಾನೆ ಆಯಿನಕುಲು ಪಣ್ಪೇರೋ…
ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರುಲು ಬಸಲೂರುಗು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರುಗೆನಾ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಯೇರ್ ಮಗಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಯಕೆದ ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡ್‌ಂದ್‌ಗೆನಾ
ಮಾಮಿ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವನ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ
ಇನಿ ಪೂಸೀರೆನೆ ನಮ ಕೊರಡತ್ತೋ ಮಗಾಂದೇರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಬಯಕೆದ ಮೂರ್ತೊಡುಗೆನಾ ಓ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅರಿವಾಣೊಡು ಬಯಕೆದ ಪಟ್ಟೆ ದೀಪಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ತೊಟ್ಲು ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಚೆಂಡುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಯೇ ಆರ್ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರ್
ಬೊಲ್ಲಿದ ಅರಿವಾಣೊಡು ಪಟ್ಟೆ ದೀಪಾದ್‌ಗೆನಾ
ಮೂಡಾಯಿ ಮುಕ ಪಾಡ್ದ್ ಪೂಸೀರೆ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತುನಗಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನಿಗೆನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರೋ
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡ್ಡು ಬತ್ತೀನ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್
ಮೂಡಾಯಿ ಮುಕ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತಾದೆರಜ್ಜೇರೋ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನ ಮಗಾ
ಇನಿ ಪೂಸೀರೆಗ್ ಕೈಕೊರ್ಲಾಂದ್‌ದ್‌ ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ತಿರ್ತ್‌ತೂಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮಿತ್ತ್ ಅಣ್ಣಾದೇ ತೂಪ್ಪುಜ್ಜೇರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್
ಕಣ್ಣ್‌ದ್‌ ಕಡುದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಬಂಜಿಡ್ ಕಾವೆರಿ ಲಕ್ಕುಂಡತ್ತೋ
ಓ ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯೇ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಕೂಡುದಿನ ಮಂದೆ ಸಿರಿನ್ ದಂಡ್ಯಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೆ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಪೂಸೀರೆಗ್ ಕೈಕೊರ್ಲಾಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮಗಾ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ದಾನೆ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕ್ಕ್ ದಾನೆ ಕೇಂಡೇರ್ ಮಗಾ
ಒರದೇಕ್ ಪೂಸೀರೆ ಪತ್ತ್‌ಲಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೆಂದ್‌ದ್‌
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಬಾಮಿನಗಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕಣನೀರ್ ಬುಡ್ಪೇರತ್ತೋ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಅವೆನಿ ತೂಪೇರ್‌ ಗೆನಾ ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್
ಇನಿ ಸಿರಿನ ಒತ್ತಾ ಪೋವುದು ಉಂತುದೆರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಜಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಪೊಸಕೊಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಗಾ
ಒರದೇಕ್ ಕೈಕೊರ್ಲಾಂದ್ ಅಜ್ಜೇರ್s ಸಿರಿನ್ ಬಾಮಿವೇರೋ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆನ ಮೋಣೆ ತೂಪೆರ್‌ ಗೆನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನಾ
ಸಿರಿ ಗೆಂಡಗೆಂಡ ಕಣನೀರ್ ಜಪುಡುನಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಬೇಸರುಂಡು ಮಗಾ
ಆತಿ ಅಟಿಲ್ ಸೆಟ್ಟುಂಡು ಮಗಾ
ಯಾನ್ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಕೂಡಾವೊನು ಬೈದೆ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ದೆಪ್ಪಾಡ ದೆಪ್ಪಾಡ ಸಿರಿಯೇ
ಯೆನ್ನ ಮಾನೋನು ಒರದೇಕ್ ಒರಿಪೋಲ ಮಗಾಂದೇರೋ
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…

ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರಂದಂಡ್ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೆ
ನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್ ದೇಸೊಗು ಮಗಾ ಪುದಾರ್ ಪುರಪ್ಪು ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಬಾಲೆ ದಾಂತಿನ ಯೆಂಕ್ ಪುತ್ತುರಾಡಿ ಸಂತಾನೊನು ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮರ್ ಕೊರ್ತಿನಿ ಮಗಾ
ಒರದೇಕ್ ಪೂಸೀರೆಗ್ ಕೈಕೊರ್ಲಾ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ದೆಪ್ಪಾಡ ಒರಿಪುಲಂದೇ ಪಂಡೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್s… ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್ ಓ… ಓ… ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಂಡಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಇರೆನ ಮರ್ಯಾದಿ ದೆಪ್ಪಾಯೆ,
ಈರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಳೆವುನ ಮಗಳತ್ತ್‌ ಗೆಂದೇರ್ ಸಿರಿಯಾರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ
ಈತ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಸಿರಿ ದತ್ತಾಕೈಟೇ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಕೈಕೊರಿಯರ್
ತಾನು ಕುಲ್ಲು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆದ ಕೊಂಬುಗೂ ದೆತ್ತ್ ಪಾರಾಯೆರ್ ಪಟ್ಟೆನ್
ಓ ಓ… ಸಿರಿಯಾರೋ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಉಂದು ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಲೆದ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದುನಗೆನಾ
ಸಾವಿರ ಮಾನ್ಯ ತುತುದಿನ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದುನ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ ಉಂದು
ಇನಿಯೆನ್ನ ಎಚ್ಚಿಗ್ ಯಾನ್ ಈ ಸೀರೆನ್ ಪಾಡೆಯೆ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಇನಿ ಯಾನ್ ತುತುದಿನ ಪಟ್ಟೆಡೇ ಯೆಂಕ್ ತಮ್ಮಾನ
ಬಾಮಿಯೊಡುಂದೇರ್ ಆರ್ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್ ಓ… ಓ… ಆ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡ ಮಗಾ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು
ತಟ್ಟು ತವಯಿಲಾ ಆಪುಂಡುಗೆನಾ ಮಗಾ ಬಾಲೆ ಸಿರಿಯೇ
ಏರಪ್ಪಾ ನಾಲ್ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲೆ ಬಲೇ
ಬಂಜಿನಾಲೆನ್ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಗಾಂದೇರ್
ಅಜ್ಜೇರೂ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೂ ಓ… ಓ…

ಆತೊರ್ತುಗು ನಾಲ್‌ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲು ಲಕ್ಕಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನಿಗೆನ ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ನೆತ್ತಿಗ್ ನೆಯಿಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಎಸಲ್‌ಗ್‌ ಎಸಲೆಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಪಣೆಡ್ ತರೆ ಬಾರುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಲತ್ತ್ ಬಾಲ್‌ಮುಡಿ ಪಾಡುವೇರತ್ತೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕರಂಡೆಗ್ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ಪಾಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆದ ದಾರೆ ಸೀರೆನೆ ದೆತ್ತ್ ತುತ್ತಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ರವಕೆನ್ ಸಿರಿಗ್ ಪಾಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಚೆಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರುಪ್ಪೊನೆ ಮುಡಿತ್ತೇರ್‌ ಮಗಲೆಗ್‌s ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್s ಏ… ಏ…
ತೊಟ್ಲ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಒಡೆದೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಡು ಎಸಲ್‌ನ್ ಸಿರಿನ ತರೆಕ್ ಮುಡಿತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕವಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ರಾವನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ಇಡಕಲ್ಲ ಬಜ್ಜೇಯಿ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಪಾದೆರ್
ಮುಂಡೊಗು ಕುರ್ಲು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡಿಯೆರ್‌ಗೆನ
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೋಲಾರ ಮಯಿಂದೇ ಪಾಡಿಯೆರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೇಗೋ ಓ…

ಇನಿ ಸಿರಿನ್ ಬಂಗಾರ್‌ಡ್ ಅಯಿತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಂಜಿನಾಲ್ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಬಯಕೆಗ್ ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರಿನ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುದ್ದು ಕುಮಾರನ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್
ತುಂಬೊನು ಬನ್ನಾಗ ದಾರುಗು ತೆರಿಯೊಗು ಕುಂಟುಂದೇರ್
ಸಿರಿಯ್ಯೇ… ಆ ಆ… ಓ ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ…

ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆನಗಗೆನಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ
ಜಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾರ್ ಸಿರಿನ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆ ದೀದ್ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ
ಆರೆನ ದತ್ತ್ ಬಲತ್ತ್‌ಡ್ ನಾಲ್ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆನ್ ಕುಲ್ಲಾವೆರತ್ತೋ
ಓ ನಲುವೇರ್ ಪೊಂಜೋವುಲು… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್… ಓ…

ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗಿನ ಬಂಗ ಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆ ಪಾಪಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇರೆಪಾಡಿ ದೋಸೊಗು ಪನಿನೀರ್ ಪಾರಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಗೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಸಾ ಪೊರ್ತಿಂಗೊಲ ತಮ್ಮಾನ ಸಿರಿಗೆ ಬಾಮ್ಯೇರತ್ತೋ
ಓ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೇನಾ ಬಸಲುರ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ… ಓ…

ಎಣ್ಣೆಂದ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ಬಣ್ಣಂದ ಗಾರಿಗೆಗೆನಾ
ಮೂಡೆನ್ನ ಪೊದ್ದೋಲುಗೆನಾ
ಇನಿ ಇರೆ ನಿಲಿಕೆ ತಮ್ಮಾನ ಬಲಸುನಗಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಇನಿ ಕಂತ ಕಂತ ತೂಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕಡುದುಕ್ಕಾ ಬುಡುಪ್ಪೇರ್ ಮಗಲ್‌s ಸಿರಿಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ… ಓ ಓ… ಆ… ಆ…

ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕೊಡಿ ದುಕ್ಕೋ ಬುಡ್ಪೇರ್
ಮಗಲಾಂಡಲ ಗೆಂಡಗೆಂಡ ಕಣನೀರ್ ಜಪುಡುನಗ
ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್ಣೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಆರಡ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೆ ಬುಲಿಪಡ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ
ಎಡತ್ತ ಬಲತ್ತ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆಗ್ ಬಲಸಾದ್‌ಗೆನಾ
ಚಿಮಿಟೆಡ್ ದಾನಿ ಅಕ್‌ಲೇಗೇ ಕೊರ್ಲಾಂದ್ ಕೊರ್ಪಾವೇರ್
ಓ ಸಂಕಾರೂ ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ… ಬಸಲೂರ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ…

ನಾಲ್ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ ಬಲಸಿನ ಸೀ ತಮ್ಮಾನೊನುಗೆನಾ
ಸಿರಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಬಾಲೆಲೆ ಕೈಕ್ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಮಗ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚಿಮಿಟಿಗೆನಾ ಇನಿ ತನ್ನ ಇರೆಡ್ಡ್‌ ಗೆನಾ
ಸಿರಿ ಆರ್ ತನ್ನ ಸಿರಿಬಾಯಿಗೆಂದೇ ದೀಪೇರತ್ತೋ
ಸಿರಿಯೇ ಏ ಏ… ಓ… ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ… ಓ…

ಒಂಜಿ ಚಿಮಿಟಿ ತನ್ನ ಸಿರಿ ಬಾಯಿಗ್ ಬಾಮಿನಗಗೆನಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಇರೆನ್ ದೆಪ್ಪಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಲಾವ ತಮ್ಮನೊನು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಡ ದೆಪ್ಪಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಂದ್ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದ್ ಸಿರಿನೇ ಲಕ್ಕಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಓ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂ ಓ ಓ… ಏ… ಏ…

ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್ಲಾ ಕೂಡುದೀ ಸಬೆ ಸಾವಿರೊಗುಲಾ
ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಾವೆರ್‌ ಗೆನಾ, ಉದ್ದೊಗು ಬರಂಬು ಒಯ್ಪಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡಿಯ್ಯೋಣು ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರಾ ಕೂಡ್ದೀ ಬಿನ್ನೇರಾ ಬರ್ಪೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಒಯಿಪ್ಪಾಯಿ ಬರಂಬುಡು ಸೇರ್‌ಪತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದೇರಲ್ವೇರ್
ಏ ಏ… ಓ ಅಲ್ವೇರೋ ಓ ಬಸಲೂರ ಕಾಂತನ ಅಲ್ವೆರ್‌ಗನ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡ್ಡು ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ನಡುವಾರಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನಿಲಾ ಕುಲ್ಲಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಂಗಬಾರೆ ಇರೆ ಕಟ್ಟ್ ಒಡೆಪಾದೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆನೇ ಪಾಪಾವೇರೋ ಬಿನ್ನೇರೆಗೋ
ಓ ಓ ಸಿರಿಯೇ ಕೇನೊಡತ್ತೋ… ಆ ಆ… ಓ… ಓ…

ಇರೆ ಪಾಡಿ ದೋಸೊಗು ಪನಿನೀರ್ ಪಾರಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಗೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಸ ಬಲಸ್ಸಾವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಪಂಚಾಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟೀಲ್ ಅರಗಣೆ ಬಲಸ್ಸಾವೇರೂ
ಅಲ್ವೇರೋ… ಓ ಓ ಆ ಆ… ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇರೋ ಓ…

ಇನಿ ಬಲಸ್ತೀ ಕೈ ಒಡ್ಯೊಡ್ಡ ಬಿನ್ನೆರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮಾನ ಆಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಡತ್‌ದ್‌ ನಡೆಮಡೆ ನೆಡ್ಯೋಂಡೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರೆನ್ ಸೇರ್‌ಪತ್ತ್ ಬಸಲೂರ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಕುಲ್ಲಾದೆರತ್ತೋ
ಓ ಓ ಅಲ್ವೇರೋ ಓ ಓ… ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಉಂಡಿ ಮಡೆನ್ ಬೀಜಾದೆರ್‌ಗೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೇನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಅರಿಯಾನ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬತ್ತಿಬಿನ್ನೆರೆಗಾ ಕೂಡಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗಾ ಸಬೆ ಸವಿರೊಗು
ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿಂದೇ ಕೊರ್ಪಾದೇರಲ್ವೆರೋ ಓ ಓ… ಆ ಆ… ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇರೋ…

ಇನಿಯಾಂಡ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಯೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡುಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್
ನಿನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಾದ್ ಸಿರಿನ್ ಜಪುಡುದು ಕೊರ್ಲಾಂದೇರ್
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಓ ಓ… ಆ ಆ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್ ಓ…

ಈ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮರ್ಮಾಲ್ ಮಗಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಈ ಕೇಂಡ್ ದನಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಒರದೇಕ್ ಸಬೆ ಸಾವಿರದ ಕಾರ್‌ಪತ್ತ್‌ ಲಾಂದೇರ್
ಮಾಮಿನಾರ್ ಇಂಚ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ ಸಿರಿಯಾಂಡಲಾಗೆನಾ
ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರದ ಕಾರ್‌ಂದೇ ಪತ್ತುವೇರೋ
ಸಿರಿ ಆರ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೆ ಮಗಾಲ್ ಓ ಓ… ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರ್ … ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆ ಜತೊಂದು ಬರ್ಪೆಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಇನಿ ಗೆಂಡ ಗೆಂಡ ಕಣನೀರ್ ಜಪುಡುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸಿರಿ ದುಕ್ಕಿದ್ ದುಕ್ಕಿದ್ ಅಕಿಲಾಸ ಪೋನಗ ಮಾಮಿನಾರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಬುಲಿಪ್ಪಡ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ ಆರಡ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ
ಕಲ್ತೆಗ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆಡ ಬೈಯಡ್ ನಿನ ಮದಿಮಾಯನ್ ಕಡಾವೆ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇಂದ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರ್ ಓ… ಓ… ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಡ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೇನ್ಲ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನಾರೆಡ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೇಂದ್ ಪಣ್‌ಲ್ ಮಗಾ
ಸಿರಿ ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ್ ಕಣ್ಣ್‌ದೆರ್ತ್‌ದ್ ತೂಯಿಜ್ಜೆರ್
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಗೆಂಡಗೆಂಡ ಕಣನೀರ್ ದೊರಿತೆರ್
ಉಂತಿನಾಡೆಗೇ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಸಿರಿ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಯೆಂಕುಲು ಜತ್ತ್ ಬಪಾಂದೇ
ಪಂಡೇರ್ ಅಕುಲು ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೇರ್‌ನಗುಲು ಓ ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ…

ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ ಸಿರಿನ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್ ದಂಡಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ದಂಡಿಗೆದ ಪರಿಪು ಬೋವುಲೆಡ ಪತ್ತಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ದಿಬ್ಬಾಣದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನುದು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ…
ಓ ಲಜ್ಜೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದುಗೆನಾ
ಸಿರಿನ್ ಲೆತ್ತೋನುದು ಜಿಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಸಿರಿಗ್
ಬಯಕೆ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಲೆತ್ತು ಕೊನುದು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬತ್ತ್s ಬತ್ತ್‌ದ್s ಸತ್ಯನಾಪುರೊಗು ಮುಟ್ಟಾನೇಲಾಪೆರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೇ ಆ… ಆ

ಸಿರಿನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪೋವುದುಗೆನಾ ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಗೆಂದತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಕೆಡಗಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬುಬ್ಬೇರ್ ಪೋವುದುಗೆನಾ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ ಮುಟ್ಟ ಆತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸಿರಿನ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್‌ ದಂಡಿಗೆಡ್ಡ್ ತಿರ್ತ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮಲ್ತೇರತ್ತೋ
ಆ ಆ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮಾನೆಡ್ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಉತ್ತುಮದ ದೇವೆರ್ ಅಂತಿಮ ಆವೊನು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು
ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲು ಕಾರಿ ಪೊಗ್ಗು ಪೊರ್ತುಡು
ಜಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾರ್ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ದ ಉಂತುದಿನಾಡೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ತೆಲಿಯಾ ಮಜ್ಜಿಯಾ ತೊರಪು ತೊರಪ್ಪಾದೆರ್ ಇನಿಗೆನಾ
ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ಪಾಡ್‌ದೇ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪೊಗ್ಗಾವೇರೋ ಓ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್s ಓ ಓ… ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ್‌ದೇ… ಓ…

ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪೊಗ್ಗಾದ್ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ ದಾರುನು ಲೈದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಬರುವೋಲುಗೆನಾ
ಮೂಜಿಕಾರ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ಆಲ್ ಕುಲ್ಲಾವೊಲು
ಲಸರ್‌ಗ್ ಪೇರನೀರಂದೇ ಕೊರ್ಪೋಲು ಬಂಜಿನಾರೆಗೋ ಓ
ದಾರೂ ಕೇನೋಡೋ… ಓ ಓ ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ…

ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗುಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್
ಬಾಲ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗೀ ಬಂಗ ಬಾರೇ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಕಡ್ಪಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆಟ್ ಸಿರಿನ್ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಇರೆನೆ ಪಾಡ್ಪಾದೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು
ಇರೆಕ್ ಪನನೀರ್ ಪಾರಾವೆರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್
ಇನಿ ಸಿರಿಗ್ ಅಜ್ಜೆರೆನ ಒರ್ಪೊರ್ತುದೊ ತಮ್ಮನಗೆನಾ
ಬಂಗಬಾರೆದ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆಕ್ ಇರೆನಿಲಿಕೆ ತಮ್ಮಾನ ಬಲಸ್ಸಾದೆರ್‌ಗೆನಾ…
ಓ ಅಜ್ಜೇರ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೋ ಓ… ಓ…

ಬಲಸಿ ತಮ್ಮಾನೊಗು ಕೈಕೊರ್ಪೆರ್‌ಸಿರಿಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ತನ ಬಾಯಿಗ್‌ ಬಾಮಿನಗಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬಾಮಿದಾನಗನಾ ಇರೆನ್‌ ದೆಪ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಸಿರಿನ ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್‌ ಮಗಲೆನ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೆರತ್ತೋ ಓ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…  ಓ ಓ ಬಂಜಿನಾರ್‌ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ …  ಓ… ಓ…

ಕೂಡಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗುಗೆಲಾ ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೇರೆಗುಗೆಲಾ ಅಜ್ಜೇರ್‌
ಅರಿಯಾನ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಾಡಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಗೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಕೊರ್ಪಾದೇರುಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ ಜೋಗಾನೇ ಲಾಪೇರ್‌ಬಿನ್ನೇರೋ … ಓ… ಓ..
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮಾನೆಡತ್ತೋ…  ಓ…

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೇ ಯೇಲ್ಯಪೋಪುಂಡು ಯೆಂಕಲೆಗ್‌
ತಟ್ಟ್‌ತವಯಿಲಾ ಆಪುಂಡು ಯೆಂಕಲೆನ್‌
ನಮ ಅಗತ್ತೋನು ಬರ್ಪಾಂದೇರ್‌ ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೆರ್‌ನಗುಲುಗೆನಾ
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಜತ್ತೋನು ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಬಿನ್ನೇರೋ ಆ ಆ…  ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆಗ್‌ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೋ … ಓ… ಓ..