ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆ ಕುಮಾರಗ್‌
ರಡ್ಡ್‌ತಿಂಗೊಲಾತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ ಕುಮಾರಗ್‌
ರಡ್ಡ್‌ಕರಿಯ್ಯೋನು ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ ತಿಂಗೊಲು ಸಿಕೆವೊನು ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ದಾರೂ ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಉಪ್ಪುನಗೋ ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌s….
ಸಿರಿಯಾರೋ ಆ ಆ…  ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ …

ಇನಿ ಸಿರಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಗೆನಾ
ಬೂಡುಗು ದೂರಾತೇರ್‌ಗೆನಾ ಮುಂದೀಲ್‌ಗ್‌ ಮುಟ್ಟಾತೇರೋ
ಇನಿ ಸೂತಕದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದಾ
ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆಂಡೋ ಕೇನೋಡುದೇ ಓ…  ಓ…  ಆ… ಆ… ಆ…

ಮೂಜೆಡ್‌ಮೂಜಿ ದಿನತ ಸೂತಗದ ಮಗಲ್‌ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮಗ ದಾರೋ ಕೇಣಿದಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸುದ್ದೊಗು ಸುಲಿ ನೀರ್‌ಡ್‌ ಮೀಯ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಸೀಗೆ ಬಾಗೆ ಬೊಟ್ಟಿನ್ನ ಸಾರೋಲಿ ಬೈಲಾ ಬರಿ ಸಣ್‌ಪ್ಪು ಕೇಂಡಾನಾ
ದಾರೋ ಓ… ಓ… ದಾರೋ ಕೇಣಿಲಾ ಈಯೇ…
ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್‌ಸಗ್ಮಾಲ್‌ಪೊಣ್ಣು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ದಾರು ಆಂಡಲ ಬೊಟ್ಟಿನ್ನು ಸಾರೊಲಿಗೆನಾ
ಬೈಲಬರಿ ಸಣ್‌ಪ್ಪುಗೆನಾ
ಪದೆಂಗಿನ್ನ ಕೋಡೂ ಉರ್ದುನಾ ಸಲಾಯಿಗೆನಾ
ಸೀಗೆಬಾಗೆ ದೋಡಿಯ್ಯೊಲುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಲ್ಲ ಗುರಿಟ್‌ಪಾಡ್‌ದ್‌ ದೂಸೆಲ್‌ ಮಲ್ದೋಲು ದಾರೋ ಕೇನೊಡು
ಓ ಓ ದಾರೋ…  ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್‌ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್‌

ಇನಿ ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈಮರಾಯಿಗ್‌ ಪಾಡ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ದಾರುಲಾಂಡಲಗೆನಾ ಇನಿ ಸಿರಿನ್‌ ಲೆತ್ತೋನುದುಗೆನಾ
ಮೀಯರೆ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಮುತ್ತಿನ ಕಿರೆಕ್‌ಪಿದಾಡುನಗ
ಬಲ್ಲ್‌ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡಡ್ದ್‌ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕ್‌ಂಡಗೆನ ಈರ್‌ಪೋವಡೆಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೋಲು ದಾರುಗೆನ
ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊದ ಬಾಕಿಲ್‌ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ತೋಲ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ದಾರುನಾ ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಪೋಪೇರ್‌ ಗೆನ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸುಲಿ ನೀರ ಕಿರೆಕ್‌…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆಕ್‌ ಪೋವುದುಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಸುದ್ದದ ನೀರ್‌ಮೀಪೆರ್‌ ಗೆನಾ
ಸೀಗೆಬಾಗೆ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಇನಿ ಸಿರಿನ ತರೆ ಮೆಯಿ ದಾರುನೇ
ಉರ್ದೋನು ಉಲ್ಲೋಲುಗೆನಾ ಓ ದಾರೂ ಕಾಟ್‌ ಕೈಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣೂ…

ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆಟಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ತರೆಮೈ ಉರ್ದುನ ದಾರು ಲಕ್ಕಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾರ್‌ ಮುಕ್ಕೋಲು ಮುರ್ಕುವೇರ್‌ ಮುಕ್ಕೂಲು ನೆಗಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ
ಓ… ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರ್‌ ಆ. ಆ…  ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರ್‌…  ಓ…

ಇನಿ ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆಡ್ಡ್‌ ಮಿತ್ತ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಗೆನ
ಸೊಯ್‌ಪ್ಪ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್‌ ಉಂತುನಗಗೆನ ದಾರು ಪಣ್ಬೋಲುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮೈಲೆ ಮಾಪುಲೆ ಅಕ್ಕೇರೆ ಮಡಿಯೆ ತುತ್ತುಲೇಂದ್‌ಪಣ್ಪೋಲು
ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಆರೋ ಓ ಓ… ಆ… ಆ

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಇನಿ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಮಾತ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಮಡಿಕೆಂದೇ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಸಿರಿ ತುತ್ತುನಗಗೆನಾ
ಕುಮಾರಗ್‌ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಎಬ್ಬೆರ್‌ತ್‌ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಬಲ್ಲೂ ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಡೂ ಬಾಲೇ ಕಲ್ಕ್‌ ಕಲ್ಕ್‌ ಬುಲಿಪ್ಪುವೆರಅತ್ತೋ
ಓ…  ಓ ಕುಮಾರೆತ್ತೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಬಾಲೆ ಓ…  ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ಇನಿ ಸಿರಿಯೇ ದಾರೋ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಇನಿ ಕುಮಾರೆ ಬುಲಿತ್ತ್‌ ಬುಲಿತ್ತ್‌ದ್‌ ಸೊರದನಿ ಬೂರೊಂದು ಬತ್ತ್‌ಂಡತ್ತಾ
ಸಿರಿಯೇ ದಾರೋ ಸಿರಿಯ್ಯೆಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ…
ಓ ಓ… ಆ… ಆ  ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… .

ಇನಿ ಸಿರಿನ ಬಾಲೆ ಕುಮರೆಗೆನ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕಗೆನಾ
ತುಲ್ಲು ತುಲ್ಲುದು ಇನಿ ಕಲ್ಕ್‌ ಕಲ್ಕ್‌ ಬುಲಿಪುನಗಗೆನಾ
ಸಿರಿನ ದಾರುನಲಜ್ಜೇರ್‌ ಗೆನಾ ಕುಮಾರಾ ನಾರಾಯಣಾಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಲ್ಲ್‌ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಗು ಪೋಪೇರತ್ತೋ ಓ ಓ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ…  ಓ…  ಲಜ್ಜೇರೋ…

ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಗೆನ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನ
ಮುತ್ತೀ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಕುಮಾರನ್‌ ದೆಯಿದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡೆ ಕುಲ್ಲುವೇರಜ್ಜೇರೋ
ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಬಯಕೊಂಡೇರ್‌ ಸೋಲಾರ ತೊಟ್ಟಿಯ್ಯೇರೋ
ಆರಡ ಮಗಾ ಬುಲಿಪ್ಯಾಡ ಮಗಾ ಕುಮಾರೋ…  ಓ… ಓ…  ಮಾನಾವೇರ್‌ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… . ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಸೊರಣ ಪಾಡ್ದ್‌ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನ
ಇನಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಜಕ್ಕೆಲ್‌ಡ್‌ ಪಾಡೊಂದು ಮಾನಾವುನಗೆನ
ಇನಿ ದಾರುಗು ಕೇನುಂಡುಗೆನ
ನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಕೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಣ ಸೊರಣ ಪಾಡ್ದ್‌ ಬಾಲೆ ಮಾನಾವುನ ಸೊರದನಿ ಎಂಕೆ ಕೇನುಂಡತ್ತೋ
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಪಣ್ಪೇನಿಗೆನಾ ದಾರೋ ಆ ಆ…

ನಾರಾಯಣ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರುಗೆನ ಕುಮಾರನ ಮೋಣೆ ತೂವರೆಲಾವಂದುಗೆನ
ಕುಮಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ರಾಸಿಡ್‌ ಉಂಡುಂದು ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಸಿರಿಯ್ಯಾ ದಾರುನೇ ಪಾರೂ ಓಡೋನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ …
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದಾ ಎರಮ್ಮನೇಗೇನಾ ಸಿರಿನಾ ದಾರುಲಾ …  ಓ ಓ…  ಆ… ಆ

ಸಿರಿ ಪಾರು ಓಡೋನುದು ಬತ್ತೇರಿಗೆನಾ
ಯೇಲದೆ ಯಮಗುಂಡೊಗು ಪೊಗ್ಗಿಯೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಬಲ್ಲ್‌ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಗು ಪೋನಗಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಜಕ್ಕೇಲ್‌ಡ್‌ ಕುಮಾರನ್‌ ಮಲ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಯಾನ್‌ಪಣ್ತಿ ಪಾತೆರ ಈರೆಗ್‌ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಾಂದೊ
ಓ ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಪಣ್ಣಾಗ … ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಣ ಓ ಅಜ್ಜೇರೇ ಇನಿ ಈರ್‌ಯೆನ್ನ ನಡು ನೆತ್ತಿಗ್‌ ಕಲ್ಲ್‌ಪಾಡಿಯಾರತ್ತೋ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಜಕ್ಕೆಲ್‌ಡ್ದಗೆನ ಇನಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಸಿರಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಗೆನಾ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್‌
ಇನಿಕ್‌ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ್‌ಮಗಾ
ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನ ಮೋನೆನೆಂಕ್‌s ತೂವರೆ ಬುಡ್ತುಜ್ಜರತ್ತೋ ಓ ಓ ಪಣ್ಪೇರೋ ಓ ಓ… ಸಿರಿಯೇ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ… . ಓ… ಓ…

ದಾನೆ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ ಯೆನ ಮುದ್ದು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ
ಪುಲ್ಲಿನೆಂಕ್‌ ತೂವ್ವರೆ ಇಜ್ಜಾಂದ್‌ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ದಡ್ಡಪ್ಪ ಮಗುರ್ಯೇರರ್ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾಯ ಬುಡು ಕೈಲಾಸೊಗು ಸಂದಿಯೇರ್‌ ಅಜ್ಜೇರೋ…  ಓ… ಓ…
ಜೂವ ಬುಡೂ ವೈಕುಂಟ ಸೇರಿಯೇರ್‌ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌…  ಓ  ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ. ಆರೋ… …  ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಕರಿಯ ನುರೆ ಕಾರಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಬೊಲಿಯ ನುರೆ ದೂಸನಗಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾ ದಾರುಲು ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್ಲೆ ನಡು ನೆತ್ತಿಗ್‌ ಕಲ್ಲ್‌ಪಾಡಿಯ್ಯೆರಜ್ಜೇರೇಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಲಾಪುಂಡೂ ಅರಿಯಾ ಮುರಿಯೋ ಓ… ಓ… ಓ.. ಓ..
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ … ಓ ಓ… ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್‌ದಾರೂ ಆಲೋ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಇನಿ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ಇನಿ ಕಯ್ಯಾಬುಡು ಕೈಲಾಸ ಸಂದ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಜೂವಾ ಬುಡು ವೈಕುಂಟೊಗು ಸಂದ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತೀ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಿನೇ ಕಡಾವೊಡೆಂದೇರೋ ..
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಏ ಏ… ಓ… ಓ..

ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದದೆರಮನೆಗ್‌ ಗೆನಾ ಇನಿ ಕುತ್ತಟ್ಟೊಗು ಕೈಕೊರಿಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಒಲಿ ಒಯ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಡೆಯೊಲಿ ಕತ್ತೆರಿಯರ್‌ ತರೆವೊಲಿ ಮುತ್ತೆರಿಯೆರ್‌
ಬಂದ್ಯೊಲಿ ಬಾಮೊಗು ಬರ್ತೆರ್‌ಬೆರಿತ್ತ ಕೊರುಂದು ಒಯ್ದೇರ್
ಸಿರಿಯೇ ಏ… ಏ… ಓ… ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ… ಓ…

ಎಣ್ಣೆನ ಮಂಜಾಲ ಅರೆಪಾದೆರ್‌ಗೆನ ಓಲೆಗ್‌ ಒಲಿಕ್‌ ಒಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಾದೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಾಯಿದಚ್ಚರ ಓಲೆಡುಗೆನ ಓಲೆದಚ್ಚರ ಬಾಯಿಡ್‌ಪಾಡಿಯೆರುಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುಗು ತನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಯದಾರೆದ ಮದಿಮಾಯಗ್‌ ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಓಲೇನೇ ಬರೆಪ್ಪೇರೋ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಓ ಓ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಏ ಏ… ಓ… ಓ..

ಇನಿ ನಾರಾಯಣಾ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಜಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲೇನಿಗೆನ ಬಯಕೆ ಪಾಡ್ದ್‌ ಕಡಾಯ್ಯರ್‌ಗೆನಾ
ಬಯ್ಯಡ್‌ ಇರೆಲಪ್ಪೇರ್‌ ಬರ್ಪೆಂದೆರುಗೆನಾ
ಕಾಂಡೆನೆ ಇರೆನ್‌ಯೆನ ಮದಿಮಾಯನ್‌ ಕಡಾವೆಂದೆರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಗ್‌ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಮರಾಣ ಪಡೆಯ್ಯೇರುಂದೋ ಓ ಓ… ಓ… ಆ…
ಓಲೆಡ್‌ ಒಕ್ಕೇರ ಬರೆಪ್ಪೇರೋ ಸಿರಿಯೇ ಆ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ ಓ… ಆ..

ಇನಿಕೆ ಈರಾಂಡಲ ಬರೊಡುಗೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಲಜ್ಜೇರೆ ಪುಣೊನು ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಓಲೆ ಬರೆಯ್ಯೇರು ಸಿರಿಗೆನ ಆರ್‌s
ಓಲೆದ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮಡಿದ್ದೇರತ್ತೋ ಓ ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮ್ಮನೆಡ್‌s ಏ…  ಏ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರೋ …

ಇನಿ ಓಲೆದ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮಡಿಪುನಗಗೆನ ದಾರು ಆಲ್‌
ಓಲೆ ಕೊಣಪಿನ ಮಡ್ಯೆಲೆ ಆಣನ್‌ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್‌ಗೆನ
ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲಿಗ್ಗೆಡ್‌ ಬರ್ಪೆ ಓಲೆದ ಮಾನಿಗೆನ
ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಉಂತುವೆನಗೆನ ಇನಿ
ನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಕೆರೆ ದಾನಿ ಕಜ್ಜಕಾರೊಡು ಲೆಪ್ಪಾಯೆರೆನ್ನನೋ ಓ ಓ… ಓ…  ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓಲೆದ ಮಾನಿಗೆನಾ…  ಓ ಓ…  ಆ ಆ…

ನಾರಾಯಣ ಮಾನೀ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ಬಸಲೂರುಗುಗೆನ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಕೊನವೊಡುಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೆರ್‌ಗೆನ
ಸೆರಂಗೊಯ್ತ್‌ದ್‌ ಓಲೆ ಕಟಿಯ್ಯೇಗೆನ
ಸಾದಿದಾ ಸಂಬಳ ಸಿರಿದ್ದೇರೂ ಬಂಜಿಗ್‌ ಬಾಟಣೆ ಪಾಲಿತೆರತ್ತೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ … ಓ…  ಓ ಸಿರಿ ಆರೋ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌…

ಇನಿ ಓಲೆ ಪತ್ತೊನುದುಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಗ್‌ ಓಲೆ ಮಾನಿ ಪೋಪುಂಡುಗೆನ
ಕಾರಮಣ್ಣಾ ತರೆಕನೆಂಗೇ ಪೋಪುಂಡೆ ಮಾನಿಯೇ ಓ ಓ…
ಓಲೆದ ಮಾನಿದೇ ಆಯೇ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಕಡಾರಿ ಓಲೆದ ಮಾನಿಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಸಿರಿ ಆಂಡಲ ದಾರುನು ಕಡಾದೇರುಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಊರುಗು ಬೆರಿಬರ್ಪಾವೇರುಗೆನ
ಯೆನ್ನಲಜ್ಜೇರುಗೆನ ಇನಿಲಾರ್ಯ ಬನ್ನಾರ್‌ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರು
ಇನಿ ಮರಣಪಡೆಸ್ಸಿಯೇರುಂದ್‌ದ್‌ ಊರುದ ಬೆರಿ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ಸಿರಿ ಪಣ್ಪಾವೆರ್
ವಾಲೆ ಕೊನುದು ಪೋಪೀ ಮಾನಿಯೇ ಬಸುಲೂರುದೆರಮನೆಗೋ
ವಾಲೆದ ಮಾನಿದೇ ಆಯೇ… ಏ… ಏ ಬಸಲೂರುಗು ಪೋಪೆಗತ್ತೋ…  ಓ. ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನ ಸೂಂಕಿ ಪತ್ತಿ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಉಪ್ಪುನಗ
ಮಾನಿ ಪೋವುದುಗೆನ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ಒಲ್ತ್‌ಬತ್ತಿನಿ ಮಾನಿಯೇ ಓಡೆಗ್‌ ಪೋವೊಡುಂದೇ
ಕೇಣುವೆರಲ್ವೆರೋ ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇ ಏ…  ಏ… ಓ… ಓ..
ಆಲುವೇರೋ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಮಗೆ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇ…  ಓ…  ಓ…

ಇನಿ ಬಾಯಿಡ್‌ ಪಣ್ಯೆರೆ ಸಗೆವಂದ್‌ಗೆನ
ಸೆರಂಗ್‌ಡಿತ್ತಿನ ಓಲೆ ಪಣ್ಪುಂಡುಂದ್‌ಗೆನ
ಮಾನಿ ಸೆರಂಗೊಯಿತ್ತ್‌ದ್‌ ಓಲೆ ಗಿರಪುವೆಗೆನ
ಆಲುವನ ಕೈಕ್‌ ಪಾರಾನಗ ಓಲೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬುಡ್ಪಾಯೆರ್‌ಗೆನ
ಮರಂಪುದ್ದಾ ಒಯ್ದೇರಲ್ವೆ ಓಲೆದ ಓದೂ ಒಕ್ಕೆರಾ ತೂಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ತೂಪೇರ್‌ದೋ ಓ ಓ ಆ… ಆ.. ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನ ಆಲುವೆರೋ…  ಓ..

ಇನಿ ಓಲೆದ ಓದು ಒಕ್ಕೆರ ತೂನಗಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಗೆನ
ಮರಣ ಕಡೆಸಿಯೆರ್‌ಗೆನ ಯೆಂಕ್‌ ಸಾವಿನ್ನ ಓಲೇನೇ ಬೈದುಂಡುಂದೇ
ಓದು ಒಕ್ಕೆರಾ ತೂಪೇರಲ್ವೇ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ ಏ… ಏ ಓ… ಓ.ಓ…

ಓಲೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮಡಿದ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ದುಂಬೊತ್ತೋನು ಪೋಲಪ್ಪ ಓಲೆದ ಮಾನಿಯೆ
ಪಿರವುಡು ಯಾನ್‌ ಬರ್ಪೆಂದೇ ಪಂಡೇರಲುವೇರ್‌ ಓ… ಓ ಅಲುವೇರೋ ಓ ಓ… ಏ

ಕೊರಿನ ಓಲೆನಿ ಪಿರ ಮಾನಿ ಕೈಟ್‌ ಕೊರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮಾನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆ ಜತ್ತೊನುದು ಪಿರಪ್ಪಾ ಪೋನಗ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಂಡರಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಮರಣಕಡೆಸಿಯೆರುಗೆನ
ಯೆಂಕ್‌ ಬರಡೊಂದು ಓಲೆ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕಡಾದೆರಲಪ್ಪೇರೆಂದೋ
ಅಲುವೆ ಪಣ್ಣಾಗತ್ತೊ ಓ ಓ… ಆ… ಆ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನಾ… ಓ…

ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಕಾಂತನ ಕೇಂಡಾನ
ಈಯ್ಯಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆ ಸಾವುಗು ಪೋಯಡಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆದೇಚ ಬೆನ್ನಿದ ಬಾಮೊ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿಕ್‌ಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರೆನ ಪಟ್ಟದುಂಗಿಲ ನಿಕ್ಕ್‌ ದೀಪೇರ್‌ಮಗಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಪಟ್ಟ ನಿಕ್ಕ್‌ ಆಳಿಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೊ ಓ… ಓ
ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಪಣ್ಪೇರೋ …  ಆರೋ  ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಈ ಪೋವಡ ಮಗಾ ಪೋವರೆ ಆವಂದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಆಳಿಯ್ಯರೆ ನಿಕ್ಕ್‌ ತಿಕ್ಕುಂಡುಂದುದುಗೆನ
ಇನಿ ತನ ಮಗಕ್‌ ಗೆನ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಂಡೇರುಗೆನ
ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೀನ ಅಲ್ವೆ ಇನಿ ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆ ಬುಡ್ಡು
ಪಿದಾಡುಜ್ಜೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ.. ಅಲ್ವೆ ಕೇನೊಡುದೇ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಓ… ಓ

ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿನ ಸಂಕರ ಆಲ್ವೆಗೆನ ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನ
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಸೂಡದಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗ ಸಂಕರ ಆಲ್ವೆಗೆನಾ
ಓ ಸತ್ಯನಾಪುರೋಗೂದೇ .. ಏ…  ಏ ಓ…  ಓ ಬತ್ತ್‌ಎತ್ತಿಯೇಗೇನಾ ಓ…

ನಿರೆಕರೆಕ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಪೋಪೆಗೆನ ಸಂಕರ ಅಲುವೆಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್‌ ಮರಣ ಕಡೆಸ್ಸುದೇರುಗೆನ
ಇನಿ ನಿರೆಕರೆ ಊರು ಪೋವರೆ ಆವಂದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಊರುಡ ಉರೆಜ್ಜಿ ಪರೆಜ್ಜಿಡ್‌ ಉಲ್ಲೆಗೆನ
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಸೂಡದಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕರ ಅಲ್ವೆ ಅತ್ತೊ
ಓ ಅಲ್ವೆ ಕೇನೊಡೋ ಸೂಡೊಡು ಪುಟಿ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕರು ಅಲ್ವೆ… ಓ ಓ…

ಊರು ಸೇರೊಡಾಂಡ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆನ ಮರಣ ಕಡೆಸ್ಸಿನೇಕ್‌ ಗೆನ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಲೆಕ್ಕತ್ರ ಯೆಂಕ್‌ ತಿಕ್ಕುಂಡಾ ಇಜ್ಜಾಂದ್‌ ಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಸಿರಿಡ ಕೇನುವೇಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇಗೆನ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಗ್‌ಬರ್ಪೆ ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ
ಸೂಡದಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕಾರು ಅಲ್ವೆಗೇ…  ಓ ಓ…  ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಣ ಸಿರಿಯೇ ಇನಿ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಅಜ್ಜೇರೆನ ಪಾಲ್‌ಪಂತೆ ಯೆಂಕ್‌ಲಾ ಉಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಉಲಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಏಲಿಕೆ ಈ ತೂವೊಡುಗೆನಾ
ಪಿದಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ರಕೊಲಿಗೆ ಯಾನ್‌ತೂಪಿನಿಂದ್‌ದುಗೆನ
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನಯೆ ಸೂಡದಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕಾರು ಆಲುವೆ ಪಣ್ಣಾಗೋ ಓ…

ಉಲಾಯಿದ ಏಲಿಕೆ ಈ ತೂವೊಡೂ
ಪಿದಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಯೆಂಕ್‌ತಿಕ್ಕೊಡು
ಯೆನ ಅಜ್ಜೆರೆನ ಪಾಲ್‌ಪಂತೆ ಯೆಂಕ್‌ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿಡ
ನಿನ ಅಜ್ಜೆರೆನ ಪುಣನ್‌ಮುಟ್ಟೆರೆಗೆನ ಬುಡಯೆ ಯಾನ್‌
ಊರು ಸೇರಿ ಕೂಡರೆ ಬುಡಯೆ ಯಾನ್‌
ನಿನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ್‌ ಬರಿಯರೆ ಯಾನ್‌ ಬುಡಾಯ್ಯೆಂದೋ
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕಾರಾಲುವೆ ಪಣ್ಣಾಗದೇ …  ಏ… ಏ

ಇನಿ ಸಿರಿಕಾಂಡಲ ಏಲೇಲ್‌ ಲೋಕದಗೆನ
ಪತ್ತ್‌ಪದ್ನಾಜಿ ಲೋಕದಗೆನ ಗಿಂಡ್‌ಕೋಪ ಕೋಪ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಸೂಡದಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿಮಗೆ ಸಂಕರಾಲ್ವ ಕೇಂಡನಗು
ಇನಿ ಊರು ಕೇಠಿ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ತಾಡ ಮಲ್ಪುಲಂದೇರತ್ತೋ…  ಸಿರಿಯಾರೋ…
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಯನ ಕಣ್ಣ ನೀರ್‌ಕಟುಜಿಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನಡ ಒರೆಜ್ಜಿ ಪರೆಜ್ಜಿಡ್‌ ಹಕ್ಕ್‌ಪತ್ರ ಪಾರ್‌ದು ಬೈದಾನಾಂದ್‌ದ್‌
ಪಣ್ಪೇರೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಕೇಣ್‌ಸಂಕರಾಲ್ವಾ ಓ ಓ…  ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಆಯೇ…

 

 

ಇನಿ ಬಾಲೆ ಪತ್ತಾವೊನುದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತುಂಬಾವೊನುದುಗೆನ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದುಗೆನ ಸಿರಿಯೇ ದಾರುಲಾ ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ ಪೋಪೋವುದು ಬಸಲೂರುದ ಬೈಲ್‌ನೇ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ...

ಇನಿ ಬಾಲೆ ಪತ್ತಾವೊನುದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತುಂಬಾವೊನುದುಗೆನ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದುಗೆನ ಸಿರಿಯೇ ದಾರುಲಾ ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ ಪೋಪೋವುದು ಬಸಲೂರುದ ಬೈಲ್‌ನೇ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ…

 

ಇನಿ ಅರವೂರು ಪರವೂರು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿಡ
ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮಾಯೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿಡ ಪೋವಡ್‌ಗೆನ
ಒಂಜಿ ಓಡುಡುಗೆನ ರಡ್ಡ್‌ ನಾಯಿಲು ತೆಲಿ ಪರ್ಪುನ ಸಮ ಅತ್ತ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ನಿಕ್ಕ್‌ಪಾಲ್‌ ಪಂತೆ ಬೋಡ ಸಂಕರಾಲ್ವ ಸಂಕರಾಲ್ವಂದೇ
ಪಣ್ಪೇರ್‌ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್‌…  ಏ ಏ ಓ ಓ…  ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರ್‌ಓ… ಓ…

ಸತ್ಯನಾಪುರ ಹಕ್ಕ್‌ಪತ್ರ ಲೆಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯೆಂಕ್‌ ಕೊರ್‌ಜ್ಜಿಡಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಅಜ್ಜೆರೆ ಪುಣ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಊರುನು ಬುಡಯೆಂದ್‌ಗೆನ
ಊರುನು ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿರಿಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಯೆನ ಅಜ್ಜೇರೆನ್‌ ಸಂಕರಾಲ್ವ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸೂಗು ಪುಗೆ ಬೂಮಿಗ್‌ ಬುಗುತ್ತಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪಾವೆಂದೇರೋ
ಸಿರಿ ಉತ್ತರೊಗು ಉತ್ತರಾ ಕೋರ್ಪೇರತ್ತೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ…

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗು ಯಾನಾಂಡಲಗೆನ
ಯಾನ್‌ ಪೊಣ್ಣುಗೆನ ಸಂಕಾರಾಲುವೆ ಈ ಆಣ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ತರೆಟ್‌ಗೆನ ಅಜ್ಜೇರೆನ್‌ ಕೊನೊದುಗೆನ
ಅಕ್ಕಸೊಗು ಪುಗೆ ಬೂಮಿಗ್‌ ಬುಗುತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ
ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂಲಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ದೇವೆರ್‌ಬೆರ್ಮೆರ್‌
ನಿಜ ಪಂಡಿನಡೆ ಜಯಸಾರತಿ ಯೆಂಕೇ ಆವೊಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಂದೇರೋ
ಓ ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ …  ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಕಿಮಾರ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಕಾಟ ಗೂರುದು ಬರೊಡುಗೆನ ಯೆನ ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌ ಕಾಟೊನೆಂದ್‌ಪಣ್ಣಾಗ
ಸಿರಿ ಪಂಡಿನ ನಾಲಾಯಿ ಪೋವು ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಕ್ಯಾರ್‌ಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗ್‌ ಗೂರುದು ಕಾಟಾಂದೇ
ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೋ ಓ ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಅಜ್ಜೇರೆಗೇ ಏ… ಏ… ಸಿರಿ ಆರೋ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆನ್‌ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಮಲ್ಪಾದ್‌ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣೋ ಓ ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ
ಲಂಕೆನಾಡ್‌ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಿರಿ ಪಾದೊಗು ನಾರಾಯಿಣೋ
ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಊರುಕೇರಿನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತೀ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ್‌ಗೆನ
ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಯೊಲುಗೆನ
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂಡದಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕರು ಆಲುವಗ್‌
ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ದೋಲ್ ಸಿರಿ ದೇವೆರ್‌ಬೆರ್ಮೆರೆಂದೇರೋ
ಓ ಓ… ಸಿರಿ ಆರೋ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್‌s …  ಓ…

ಆನೆ ಕಲ್ಲ ಒತ್ತುಡುಗೆನ ಗುಂಡುಕಲ್ಲ ಮದೆವುಡುಗೆನ
ಕುದ್ರೆಕಲ್ಲ ನೀಟೊಡುಗೆನ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡಗ್‌ಗೆನ
ಓಮದ ಗುರುಟುಡುಗೆನ ಇನಿ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಲುಗೆನ
ನೂತ್ರ ಗಂಡಗಣಕುಲು ಕೋಟಿಪೂಂಜಗೆನ
ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ರಾವನ್ನ ಮೈಸಂದಾಯೆಗೆನ
ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡೆ ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡೆ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೊಡಿಟ್‌ ಪುಟ್ಟುದೀ ಮಗಲಾಂದ್‌ಡ ಸಿರಿಯೇ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೇ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಅಜ್ಜೇರೆನ ಪುಣಗೆನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡಾವೊಡು
ದೇವೆರೇ ಬೆರ್ಮೆರೇ ಅವು ಯೆನ್ನ ನಡು ನೆತ್ತಿಡೇ ಕುಲ್ಲೊಡುಂದೂ
ಪಂಡೇರೋ ಓ ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯೋ ಆರೋ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಿರಿ ಪಂಡಿನ ನಾಲಾಯಿ ಪೋದ್‌ ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡ
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೆರೆನ ಪುಣ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡಾದ್‌ಗೆನ
ಸಿರಿನ ನಡು ನೆತ್ತಿಡ್‌ ಕುಲ್ಲುದುಂಡುಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆ ಜಪ್ಪುನಗಗೆನ
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂಡದ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕರಾಲ್ವೆ ಪಣ್ಪೆಗೆನ್ನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಎರಮನೆಡ್ ಸಿರಿಗ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆಂಕಾರ ಬತ್ತ್ಂಡಂದೇ ಪಣ್ಪೇನತ್ತೊ
ಓ ಸಂಕರಾಲ್ವೇ ಓ ಓ… ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿ ಸೂಡದ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆಗೇ… ಓ…

ಪೊಣ್ಣಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಸಿರಿಕ್ ಈತ್ ಆಂಕಾರ ಆಂಡಡಗೆನ
ಆಣಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಯೆಂಕ್ ಯೇತ್ ಮಲ್ಲ ಕೋಪ ಗರ್ವ ಬರ್‌ಂದ್‌ಂದ್‌ಪಣ್ಪೆ ಸಂಕಾರಲ್ವೆಗೆನ
ಇನಿ ಸಿರಿ ಅಜ್ಜೇರೆ ಪುಣ ಪತೊಂದು ಪೋತೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಆ ಬಾಕ್ಯಾರ್‌ಗ್ ಜತ್ತ್‌ದೇರ್‌ಗೆನ
ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಪೆದಂಬು ಬಲಿಂದೇ ಬರ್ಪಾವೆರಜ್ಜೇರೆ ಪುಣನೋ…
ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪೆದಂಬು ಕಾಟೊಗು ದೀಪೆರುಗೆನ ಸಿರಿ ಆಂಡಲಗೆನ
ಇನಿ ಸಿರಿಯೆ ದಾರುಗೆನ ಕೊಲ್ಲಿ ಪತ್‌ದ್‌ತೂ ಕೊರ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಬೂಮಿಗ್ ಬುಗುತ್ತಿ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ
ಅಕ್ಕಾಸೊಗು ಪುಗೆ ನಡಪ್ಪೂಡುವೇರತ್ತೋ ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿಯೇ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ ಓ ಓ…

ಅಜ್ಜೇರೆನ ಪುಣ ನಡು ಕರಿಯ್ಯೋಣು ಬನ್ನಗಾಂಡಲಗೆನ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಕಂಡದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟೇ ಬನ್ನಗಗೆನ
ಸೊಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂಡೊದ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕಾರು ಆಲ್ವೆ
ಸಿರಿಡ ಉರೆಜ್ಜೀ ಪರೆಜ್ಜೀವೆತ್ತೋ ಆ ಆ ಸಂಕಾರು ಆಲುವೆಗೆನಾ ಆ ಆ… ಓ… ಓ…
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕಾರು ಆಲುವೆಗೆನಾ…

 

ಯೆಂಕ್ ತಮೆರಿ ಅಣ್ಣೋವೆ ಬೇಲಿದ ತೂಣನೇಗೆನ ಬತ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಬರಪ್ಪಣ್ಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಯೆನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಬುಡ್ದೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾಂದೇರೋ ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ...

ಯೆಂಕ್ ತಮೆರಿ ಅಣ್ಣೋವೆ ಬೇಲಿದ ತೂಣನೇಗೆನ ಬತ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಬರಪ್ಪಣ್ಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಯೆನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಬುಡ್ದೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾಂದೇರೋ ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ…