ಜೋಗಟೆ ಪೊಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಬಟ್ಟೇರ್ ಕುಲ್ಲಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕವಡಿಗೆ ಸಾರಿ ಪೊಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜಿಪ ಪುಂಡಿ ಜಾತಗ ಬುಡ್ಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮುಪ್ಪ ಪುಂಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಪಾಡೀ ರಾಸಿಗ್ ಕೈಮುಟ್ಟು ಕಾನಿಗೆ ದೀಲೆಂದೇರೋ ಬಟ್ಟೇರೊ ಓ ಓ…
ಗೆರಂತಾ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೋ ಆರ್…

ತನ್ನ ಕಿರ್ವಂಟಿಗ್ ಕೈಪಾಡಿಯೇರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿಲಜ್ಜೇರ್
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ವರನ್ ದೆತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಾಡ್ಯೇರ್ ರಾಸಿಗಜ್ಜೇರ್ ಕೈಮುಟ್ಟು ಕಾನೀಗೆ ದೀಪೇರ್‌ದೋ ಓ ಓ ಲಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ…
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…

ಪಾಡಿ ರಾಸೀಗ್ ದೀಯೀ ಕಾನಿಗೆಗ್ ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಎಡ್ಡೆ ದಿನಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ಏಲ್ಯಗಲಿಗೆ ಇನಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಬಟ್ಟೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಏಲ್ಯ ದಿನಮಾನವೇ
ಯೆಂಕ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡತ್ತೇರೋ… ಬಟ್ಟೆರೋ ಗೆರಂತ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರೋ ಓ ಓ…

ಅಜ್ಜೇರೇ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿ ಐತಾರ ಬಾರೊಗುಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್ ಬಯಕೆಗ್ ದಿನಮಾನ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರೇ
ಕಾಂಡೆ ಒಂರ್ಬ ಗಲಿಗೆ ಪೋನಗ ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಾವೊಡೂ
ಬಂಜಿನಾರೆಗ್ ಬಯಕೆ ಪಾಡ್ದ್
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಕೈಕಂಜಿ ಕೂಡು ಪೊರ್ತುಗು
ಬಲತ್ತಕಾರ್ ದುಂಬು ಪಾಡೂ ಎರಮನೆ ಪೊಗ್ಗವೊಡತ್ತೇ ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಂಡೇರ್
ಗೆರಂತಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆರ್s ಓ ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಬಟ್ಟೆರ್ ಪಣ್ನಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಟ್ಟೇರೆ ರಾಸಿ ಮಡಿಪುಲೆಪ್ಪಾ ಕಾನಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ
ಯೆಂಕ್ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಮಗಾ ಕಾಂತನಲ್ವಾ
ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡುಗೆನಾ ನಮಾಂಡ ಪೋಯಿ ಮಗಾಂದೆ
ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ…

ಇನಿ ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದೇರ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರಾ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ
ಬಟ್ಟೆರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಮಾನ ಪಿದಾಡೋನು ಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನು ಬೀದಿ ನಿರವೊನುದು ಬಸಲೂರುದೆರಮಾನೆಗೇ
ಬರುವೆರತ್ತೋ ಓ ಆಲುವೇರೋ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಗೋ ಓ ಓ ಓ… ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಗ್ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಕಾಂತನಲ್ವಾ
ಯೆಂಕಾಂಡಲ ಮಾನಿ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ ಮಂದೆ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬರ್ಪಿ ಐತಾರ ಬಾರೊಗು
ಬಯಕೆಗ್ ದಿನಮಾನ ತಿಕ್ಕ್‌ಂಡತ್ತೋ ಮಗಾಂದೇರೋ ಓ ಓ… ಲಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೋ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮಗಾ ದಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್
ನಿನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲೆಗ್ ಮಗಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ನಮ ಒಪ್ಪಪೋಯಿಗೆನಾ
ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಪೂಸೀರೆ ಇನಿಯೇ ದೆಪ್ಪೋಡುಂದೇರಜ್ಜೇರೋ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

 

 

ಅಸರ್ ಅಂಗದನೆಡ್ ಸಾಂತೋಮಿ ಆವೊಡತ್ತಾ ಸಿದ್ದೂ ನಿನನ್ ಕೈಯಾರ ಮುಟ್ಟೊಡು ತೋಲಾರ ತೊಟ್ಟುಡುಂದೇ ನಿನ ಎರಮನೆಗ್ ಬತ್ತೆಂದ್ ಪಂಡೆರ್‌ಗೆನಾ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಆರ್...

ಅಸರ್ ಅಂಗದನೆಡ್ ಸಾಂತೋಮಿ ಆವೊಡತ್ತಾ ಸಿದ್ದೂ ನಿನನ್ ಕೈಯಾರ ಮುಟ್ಟೊಡು ತೋಲಾರ ತೊಟ್ಟುಡುಂದೇ ನಿನ ಎರಮನೆಗ್ ಬತ್ತೆಂದ್ ಪಂಡೆರ್‌ಗೆನಾ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಆರ್…

 

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿನ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನ ಅಲ್ವೇರ್ ಬಸಲೂರು ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಗೆನಾ
ಆವು ಅಜ್ಜೇರೆಂದೇ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಲ್ಲಾ ಕಲೆಂಬಿನಾಡೆ ಪೋತೆರ್ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೇರ್
ಓ ಓ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್s … ಆ ಆ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಏ ಅಪ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪೇರೆಂದ್‌ದ್‌ ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆರೊಗು ಮೂಜಾ ಪಂಡ್‌ದ್‌ ಲೆಪ್ಪುನಗಗೆನಾ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೈದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಪ್ಪೇರೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್ ಪೂಸೀರೆ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಪೋಯಿಂದ್
ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್…

ಲಾವು ಮಗಾ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವಾ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಚೀರಾವುಡು ಐನೂದು ವರನ್ ಪತೊನು ಮಗಾ
ಮುನ್ನಿಡ್ ಮುನ್ನೂದ್ ವರನಿ ಪತೊನು ಮಗಾ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಗಾಂದೇರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ…
ಏ ಏ… ಆ ಆ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿಗೇ…

ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಯಿ ರಟ್ಟಾಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್ ಚೀರಾವುಡು ಐನೂದು ವರನ್ ಕೊರಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮುನ್ನಿಡ್ ಮುನ್ನೂದು ವರನ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಾಯೆರ್‌ಗೆನಾ ಆರ್
ಬಸಲೂರು ಎರಮನೆದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ

ಚೀರಾವುದ ಉಳಾಯಿ ಐನೂದು ಮುನ್ನಿಡ್ ಮುನ್ನೂದ್ ಪತ್ತೊನು
ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ಗೆನಾ
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಓ ಓ ಅಜ್ಜೇರೇ ಈರ್ ಕೇಂಡಾರ ಓ ಓ…
ಇನಿಯೇ ನಮ ಸಿರಿಗ್ ಪೂಸೀರೆ ದೆಪ್ಪರೇ ಪೋಯಿಂದೇ ಪಂಡೇರ್
ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ಪೂಸೀರೆ ದಪ್ಪುಗಾಂದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಓ ಅಲ್ವೇರೋ ಓ ಓ… ಆ… ಆ

ಇನಿ ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗಾಂಡಲಗೆನಾ
ಬೋಜನಂದಸಾಲೆಡ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಕೆಬಿ ಕೊರೊನುದು ಉಲ್ಲೇರುಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೇನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರೇ ಎದುರುಗು ಬತ್ತ್ ಎತ್ತಿಯೇರ್s
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರೋ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆರೋ ಓ ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೇ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ಈರ್ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆ ದೆಪ್ಪುನಗಗೆನಾ
ಪಟ್ಟೆಡ್ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆನೆ ದೆಪ್ಪೋಡಜ್ಜೇರೇಂದ್‌ದ್
ಪಂಡೇರ್ ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನಾ
ಸೆರಂಗ್‌ದ ಕೊಡಿಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ವರನ್‌ನ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರೆಗ್ ಕೋರ್ಪೇರ್ ಓ ಓ… ಸಿರಿಯಾರ್ ಓ ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವನ ಮದಿಮಾಲ್ ಆರ್… ಓ…

ಸಿರಿ ಕೊರಿನ ವರನ್‌ನ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ದೆತೊಂಡೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಎಡತ್ತ ಜೋಪುಡು ಪಾಡುನಗ
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಚೀರಾವುಡು ಐನೂದು ಮುನ್ನಿಡ್‌ ಮುನ್ನೂದ್‌ ವರನ್‌ ಪತೊಂಡೆತ್ತೇ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಣ್ಪೇರೆ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೆನಾ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ಯಾವು ಮಗಾ ಮಲ್ಲೇಜ್ಜಿ ಮಗಾ
ಇನಿ ನಮ ಪೋಯಿ ಮಗಾಂದ್‌ದ್‌ಪಂಡೇರ್‌ ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್‌
ಇನಿ ಪೋದ್‌ ಬರ್ಪಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನು ಅಜ್ಜೇರ್ಲಾ ಅಲ್ವೆನಾ ಪೋಪೇರ್‌ ಕಾರ್ಲದ ಪೇಂಟೇಗ್‌
ಓ ಓ… ಇರುವೆರೂ ಓ ಓ… ಬಯಕೆಗ್‌ ಪೂಸೀರೆಗ್‌ ಪೋಪೆರೋ…

ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದುಗೆನಾ
ಇನಿ ಪೋಪೋವುದು ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಪೇಂಟೆಗ್‌ ಪೋದ್‌ ಎತ್ತಿಯೆರ್‌ಗೆನಾ

ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್‌ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡೀಗೆ ಪೊಗ್ಗುವೆರಜ್ಜೇರ್‌ಅಲುವೇರ್‌s
ಬಯಕೆದ ಸೀರೆಗ್‌ ಬತ್ತಿನಕುಲೂ ಓ ಓ…  ಓ… ಓ…

ಕಡೆರಿ ಕಾರ್ಲ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಲೆದ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿನಾಡೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್‌ಲಾ ಅಲ್ವೆನಾ ಪೋವುನಗ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬರಾಂದಿ ಅಜ್ಜೇರೋ ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜೊಡು ಬತ್ತಾರಜ್ಜೇರೆಂದೋ…
ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಗೆನ ಓ ಓ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಊರ ಪರವೂರ ಸುದ್ದಿಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಪಣ್ಪೇರೋ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಯೇ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನ್‌ಮಗಲೆ ಬಯಕೆಗ್‌ಪೂಸೀರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತೀನಿ
ಈಯಾಂಡ ಪಟ್ಟೆಡೆ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆನೆ ಕೊರೊಡತ್ತ ಮಗಾಂದೇರ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್‌ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್‌ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌ಓ… ಓ…ಆ…  ಆ…

ಏರಪ್ಪಾ ಮಗಾ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಯೇ ಈ ಕೇಂಡಾನಗೆನಾ
ಕಾಲೂರ ಕರಿಯ ಪಟ್ಟೆ, ಬೋಲೂರ ಬೊಲಿಯ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸ ಅರ್ಲ ಅರ್ಲ ಪಟ್ಟೆ, ಬೂಮಿ ದೆಂಗುಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ
ಪುಂಡಿಡ್‌ ಅಡಂಗು ಪಟ್ಟೆ ಮುತ್ತು ಪರೆಲುಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆನೆ ಕೊರೊಡು
ಪಟ್ಟೆನೆ ಅವು ವರನ್‌ ತೂಕಲ್ಲ ಪಟ್ಟೇಂದೇರ್‌ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರ್‌s … ಬಯಕೆದ ಸೀರೆಗ್‌ಬತ್ತಿನಕುಲು ಓ

ಇನಿ ಆತ್‌ ಕೇಂಡಿನ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸ ಅರ್ಲ ಅರ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬೂಮಿ ದೆಂಗುಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ
ಪುಂಡಿಡ್‌ ಅಡಂಗು ಪಟ್ಟೆ ಮುತ್ತು ಪರೆಲುಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ
ಕಾಲೂರ ಕರಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಬೋಲೂರ ಬೊಲಿಯ ಪಟ್ಟೆಗೆನಾ
ಬೊಟ್ಟುಗೂಂಜಿ ವರನ್‌ಗೆಣಿಪಲ್ಲ ಪಟ್ಟೇನೆ ತರ್ಪುಡ್ದು ದೀಪೆರತ್ತೋ…
ಕಡೇರಿಕಾರ್ಲದ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಗೆನಾ…  ಆ ಆ ಓ… ಓ…

ಚೀರವುಡ್ದು ಐನೂದು ಮುನ್ನಡ್ದ್‌ ಮುನ್ನೂದು ವರನ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ ತೆರಸ್ಸ್‌ಗ್‌ ದೊರಿಪುನಗಗೆನಾ
ವರನ್‌ದ ಕೋಡಿ ಮಿತ್ತ್‌ ಆತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಸೀರೆದ ಕೊಡಿ ತಿರ್ತ್‌ಒಡ್ಯೊಂದು ಉಂಡತ್ತೋ ಓ…  ಓ…
ಕಡೆರಿ ಕಾರ್ಲದ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿನ ಅಂಗಡಿಡ್‌ಗೆನಾ …  ಓ ಓ ಆ ಆ

ವರನ್‌ದ ಕೋಡಿ ಮಿತ್ತ್‌ ರಟ್ಟುಂಡತ್ತೇ ಅಜ್ಜೇರೇ
ಪಟ್ಟೆದ ಕೊಡಿ ತಿರ್ತ್‌ ಒಡ್ಯುಂಡತ್ತೇಂದ್‌
ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಯೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಅಲ್ವಾ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಚೀರಾವುದ ಐನೂದು ಮುನ್ನಿದ ಮುನ್ನೂದವುಗೆನಾ
ತೆರಸ್ಸೂಡ್ದ್ ದೆಪ್ಪು ತೂಕಾ ಪಂಡೇರ್‌ ಆರ್‌ ಸತ್ಯನಾಪುರದ  ಓ… ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ…

ತೆರಸ್ಸ್‌ಡ್ದ್‌ ಆಂಡಲ ಚೀರಾವುದ ಐನೂದು ವರನ್‌
ಮುನ್ನೀದ ಮುನ್ನೂದು ವರನ್‌ನ್‌ ಪಿರದೆಪ್ಪಾಯೆರ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್‌ತನ ಎಡಜೋಬುಗು ಕೈ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್‌
ಸಿರಿಕೊರಿನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ವರನ್‌ ಪತ್ತಿಯೆರ್‌
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಲೋಕಲಂಕೆನಾಡ
ದೇವೆರ್‌ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್‌ ಸುಗಿತೆರಜ್ಜೇರ್‌… .. ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್‌…  ಓ…

ಆನೆಕಲ್ಲ ಒತ್ತುಡುಗೆನಾ ಗುಂಡುಕಲ್ಲ ಮದ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಕೊಡಿ ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡ್
ಒಮದ ಗುರಿಟ್‌ಯೆನ್‌ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೊಡಿಡ್‌ಗೆನಾ
ಉಡೇದ್‌ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಆತಿನ ಮಗಲ್‌
ಯೆಂಕ್‌ ದೇವೆರ್‌ ಬೆರ್ಮೆರ್‌ ಕೊರ್ತಿನೆಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರೋ ಆರ್‌ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ  ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ಪುತ್ರಾಡಿ ಸಂಗಾನಗೆನ ಯೆಂಕ್ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕೊರ್ತಿನಾಂಡಗೆನಾ
ಉಂದು ಒಂಜಿ ವರನ್‌ಗೆನಾ ಯಾನ್ ತೆರಸ್ಸ್‌ಗೆ ಪಾಡುನಗಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ದೇವರೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೇಣುಲೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನ್ ತೆರಸ್‌ಗೆ ಪಾಡಿ ವರನ್‌ಡ್‌
ವರನ್‌ದ ಕೋಡಿ ತಿರ್ತ್‌ಒಡ್ಡಿದ್ ಬರೊಡುಂದು
ಸೀರೆದ ಕೊಡಿ ಮಿತ್ತ್ ರಟ್ಟೊಡುಗೆಂದ್‌ದ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಓ…

ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಕೊರಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ವರನ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್
ತೆರಸ್ಸ್‌ಗ್ ಪಾಡುನಗ ವರನ್‌ದ ಕೋಡಿ ತಿರ್ತ್‌ ಒಡ್ಯುಂಡತ್ತೇ
ಸೀರೆದ ಕೋಡಿನೆ ಮಿತ್ತ್ ರಟ್ಟುಂಡತ್ತೇ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿನ ಅಂಗಾಡಿಡ್‌
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರು ಓ ಓ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಓ ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಾರಸಾರ ವರನ್ ತೂಕಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಗೆನ ಯೆನ್ನವು
ಇನಿ ಒಂಜಿ ವರನ್‌ಗ್‌ಗೆನಾ ಪಟ್ಟೆ ಸರಿಸಮ ಆದ್ ಬೈದ್‌ಂಡತ್ತೋ

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕುಟುಮದ ಉಪ್ಪುನುಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುವರ ಅಜ್ಜೇರೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರ್
ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅಂಗಡಿದ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಮಗಾ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಯೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮಗಲೆಗ್
ದಿಂಜಿದಿ ಪೊರ್ತಿಂಗಲ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಟ್ಟೇನೆ ಉಂದು ಮಗಾ
ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟೀ ಅಸರಡ ಮಗಾ ಬೆಸರಡ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಕುಟುಮದ ಉಪ್ಪನೆಪ್ಪುನೇ ಪೋವಂದ್ ಮಗಾಂದೇರೋ
ಓ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆ ಆ… ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರು ಓ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರು

ಒಂಜಿ ವರನ್‌ಗ್‌ ಈ ಪಟ್ಟೆ ಸರಿಸಮಾದ್ ಬೈದ್‌ಂಡ ಮಗಾ
ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ಡ್‌ ಮಗಾ
ಇನಿಗತ್ತ್ ನಿಕ್ಕ್ ಬೂಮಿ ಚಂದ್ರಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಮಗಾ
ಒಂಜೇಕ್ ಒಂಜರೆ ಪತ್ತೇಕ್ ಪದಿನಾಜಿ
ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರುವೆರ್‌ಂದೇರಜ್ಜೇರೋ
ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟು ಸಾಪೋ ಪಾಲಿಯೇರತ್ತೋ
ಓ… ಓ ಲಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜೇರ್ ಇನಿ ಸಾಫ ಪಾಲಿನಗಗೆನಾ
ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆನ್ ಬಂದ್ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೇಂದ್‌ದ್‌ ಪಟ್ಟೇನೆ ಕೈಯೇರ್ದ್ ಕೊರಿಯೆರ್ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಗೆನಾ
ಕಡೇರಿಕಾರ್ಲದ ಅಂಗಡಿದ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಮಗಾ ಬರ್ಪೇಂದೇರುಗೆನಾ
ಕಡೆರಿ ಕಾರ್ಲ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಲೆದ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿನಗೆನಾ
ಅಂಗಡಿ ಜತ್ತೊನುದು ಬನ್ನಾಗ ಗುಮ್ಮಡ ಸೆಟ್ಟಿನಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವ ಕೇಂಡಾನ
ಈ ಈನೆಟೆ ಬಸಲೂರುಗು ಪೋಲ ಮಗಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಗು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮಗಾಂದ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡ್‌ದ್‌ ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಬಯಕೆದ ಪಟ್ಟೇನೆ ಪತೊಂದು ಬಸಲೂರುದ
ಎರಮನೆಗ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತೊ… ಆ ಆ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ಲೆ… ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಗು ಪೋಯೆರ್‌ಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಕಡೆರಿ ಕಾರ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ಡ್
ಸಾದಿ ಪತೊಂದು ಬೀದಿ ನಿರೆಯೊನುದು ಬನ್ನಗಗೆನಾ
ಕಡೆರಿ ಕಾರ್ಲ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಲೆದ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದುನಗೆನ
ಬಯಕೆಗ್ ಲೆಪ್ಪೊಡುಂದ್ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಅಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಆ ಆಲುವೇರೋ…

ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಪೋತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಕಡೆರಿ ಪೇಂಟೆದ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದುನ ಎರಮಾನೆಗ್ ಪೋತರ್‌ಗೆನಾ
ಚಿಕ್ಕಸಾಲಾರಿ ಚಾವಡಿ ಚಿತ್ರನ್ನ ಮಂಟಮೆ ಮೇಲಾರಿದ್‌ಗೆನಾ
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಪೋದ್ ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತಾ ಆಲುವೇರ್
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಓ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಬಸಲೂರದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಬತ್ತೇರ್‌ಂದ್‌ಗೆನಾ
ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದು ಪಾರೋನು ಓಡೋನು ಬರ್ಪೋಲು ಉಜ್ಜಾಲ್‌ನಡೆಗ್
ದೂರ ಪೋತಾರಪ್ಪ ಈರ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಾರ್s ಉಂದು ದಾದಾಂದ್‌ದ್‌
ಕಟ್ಟ್‌ನ್ ಒಯ್ತ್ ಪರಿತ್ತ್‌ದ್‌ ಪಟ್ಟೇನೆ ದೆತೊನುವಾಲ್ ಸಿದ್ದು ಆಲ್
ಕಡೇರಿ ಪೇಂಟೆದ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದು ಆಲ್ ಏ ಏ… ಆ… ಆ…

ನಾರಾಯಿಣ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ದಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್ ಕೇಣ್‌ದನಗೆನಾ
ಉಂದು ಬಯಕೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿ ಪಟ್ಟೆದ ಸೀರೆ ಸಿದ್ದೋ
ಮಾಸಾವಡ ಮೈಲೆ ಮಲ್ಪಾಡಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಬಾಲೆಕಾಂತನಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ದಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಟ್ಟೆನ್‌ಗೆನಾ
ಯಾನ್ ಮೈಲಾವುಜ್ಜಿ ಮಾಸಾವುಜ್ಜಿಂದ್‌ದ್‌
ಕಟ್ಟ್‌ನ್ ಒಯ್ತ್ ಪರ್ತ್‌ದ ದೆತೊಂದುಗೆನಾ
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋಯೊಲುಗೆನ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದು ಆಲ್
ಕಟ್ಟ್‌ನ್‌ ಉಡೆದ್ ಒರುವಾರ ಮೇದಲೆ ಪಾಡುವೊಲು ಆಲ್ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದು
ಸೂಲೆಸಿದ್ದು ಪೇರಾನೀರಾ ಪತ್ತೊನುದು ಬರ್ಪೋಲುಗೆನಾ
ಕಡೇರಿ ಪೇಂಟೆದ ಓ… ಓ… ಸಿದ್ದೂ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದೂ… ಆಲ್ ಓ… ಒ…

ಇನಿ ಅಲ್ವೆರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಪಟ್ಟೆಸೀರೆ ಯೆಂಕ್ ಒಮ್ಮುಂಡಾ ಒಪ್ಪುಂಡಾಂದುದುಗೆನಾ
ಸಿದ್ದು ಕೇಣ್‌ನಗಾ ಅಲ್ವೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದು ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಪೊಸಕೊಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಗೆ ಸಿದ್ದೋ
ಪಟ್ಟೆ ಮಾಸಾಯನಾ ಮೈಲಾಯನಾಂದ್‌ದ್‌ಕೇಂಡೆರೋ
ಓ ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಓ ಓ ಆ… ಆ… ಓ… ಓ…

ಅಸರ್ ಅಂಗದನೆಡ್ ಸಾಂತೋಮಿ ಆವೊಡತ್ತಾ ಸಿದ್ದೂ
ನಿನನ್ ಕೈಯಾರ ಮುಟ್ಟೊಡು ತೋಲಾರ ತೊಟ್ಟೊಡುಂದೇ
ನಿನ ಎರಮನೆಗೆ ಬತ್ತೆಂದ್ ಪಂಡೆರ್‌ಗೆನಾ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಆರ್
ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ್ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯೆರ್
ನೀರ್ ಪತ್ತಿಯೆರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯೆರ್ ಅಲುವೇರ್ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದುನ ಎರಮಾನೆಡ್ ಓ
ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದುಗೆನಾ ಆಲ್s … ಓ… ಓ…

ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡಿಯೋಲುಗೆನಾ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದು
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವನ ಒಪ್ಪತಪ್ಪ ಕುಲ್ಲುದೋಲು
ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿಪೂಲು ತಿನ್ಪೇರತ್ತೊ ಓ… ಓ… ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದು ಓ ಓ…

ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಸಿದ್ದೋ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡುಗೆನಾ
ಸೀರೆ ಪಟ್ಟೆನ್ ಬಂದ್‌ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲಾಂದೇರ್
ಪಟ್ಟೆನೇ ಮಾತ್‌ದ್‌ ಲವ್ವಾ ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದು
ಬಂದ್ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸಿದ್ದೋ ಆಲ್
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರೆ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಪೋಲು ಓ…

ಇನಿಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೇಂದೆರ್‌ಗೆನಾ ಅಲುವೆರ್
ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದುನ ಎರಮಾನೆಡ್ದ್ ಪಿದಾಡೋನು ಜತ್ತೋನು ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಗ್ ಬರುವೇರುಗೆನಾ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್
ಚಿಕ್ಕಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿದ್ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋತೆರ್
ಕಲ್ಲಾ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕೀಲ್ ದೈದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಯಕೆದ ಪಟ್ಟೇನ್ ಬಂದ್ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಬೀಗಮುದ್ರಿಗೆ ಮಲ್ದೇರೋ ಆರ್
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇ ಸಿರಿನ ಮದಿಮಾಯೆ ಆರ್…

ಅಸರ್‌ಗ್ ಪೇರ ನೀರ ಇನಿ ಸಿರಿ ಕೊರ್ತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾದ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆನಗಗೆನಾ
ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪನ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಬಯಕೆಗ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್
ಕೇಂಡಿದನಗೆನಾ ಇನಿ ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೋಡಿಯೊಡತ್ತಾs
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರಕಾರೆಗ್ ಪನೊಡತ್ತಾಂದ್‌ದ್ ಪಂಡೇರ್ ಆರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ
ಬಸಲೂರುದ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರ್ ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ ಲೆಪ್ಪಾಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡಾವೊನುದೂ ಪೋಪೆರಿಗೆನಾ
ಬಯಕೆದ ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೊಡ್ಯಾವೆರುಗೆನಾ
ಬಾರೀ ಪುದೇನೇ ತುಂಬಾವೊನು ಬಸಲೂರುಗು ಕಡಾದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯೊನು ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಗ್ ತುಂಬಾಯಿನಾರ್‌ಗೆನಾ
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕಾರೆಗ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಗ್ ಐತಾರ ಬರ್ಪಿಬಾರೊಗು ಕೂಡೊನು ಬರೋಡೇಂದೆರ್
ಅಲುವೇರೋ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಆರ್…

ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡುಲಾ ಬಯಕೆಗ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆನಗಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಅರವೂರು ಪರವೂರು ಜಾತಿಗ್ ಪಣ್ಪಾವೇರ್ ಊರು ಲೆಪ್ಪಾವೇರುಗೆನಾ
ಏಲ್ಯಬೇಲ್ಯೊಡು ಎಲ್ಲೆದ ದಿನೊಟು ಕೂಡೋನು ಬರೊಡುಂದೇ
ಪಣ್ಪೇರಜ್ಜೇರೂ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರು ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೇರು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಂಚಮುರ್ತಂದ ಅಟಿಲ್ ಅರೆಗಣೆ ಸಿರಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಪಾಕ ಬಗೆತ ಬನ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಸ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಕಯಿಪಾವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಗ್ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲೊ ಕೂಡೋನು ಸತ್ಯನಾಪುರದಜ್ಜೇರ್ ಬನ್ನಾಗ
ಓ ಓ… ಆಲುವೇರೋ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್‌ಗೆನಾ ಓ… ಓ…