ಇನಿ ಪತ್ತ್ ಕೂಡಿ ಕೂಟದ ಕಲ ಮಲ್ಪಾದೆಗೆನ
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಸೂಡದಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆಗೆನ
ನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್ ಆಂಜೋವೆನ್ ಕೂಡುಪಾಡದ್‌ಗೆನ
ಮಿತ್ತಕರೆತ ಪಾಲವೆರೆನ್ ತಿರ್ತ ಕರೆತ ದೇಸಿಂಗೆರೆನ್
ಬಸಲೂರುದು ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವನ್ ಕೂಡುಪಾಡಾದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಪತ್ತ್ ಕೂಡಿ ಕೂಟದ ಕಲಾಂದೇ ಮಲ್ಪಾದೆ
ಸಂಕಾರು ಆಲುವೆಗೆನಾ ಓ ಓ… ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕಾರು ಆಲುವೇ…

ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನ ಕಡು ಉತ್ತರದ ಓಲೆ ಬರೆದ್‌ಗೆನ
ಮಾನಿ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಓಲೆ ಕಡಾದೆಗೆನ ಸಂಕರಾಲ್ವೆ
ಓಲೆದ ಮಾನಿ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಉಂತುದುಗೆನ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಲಾವ ಕಂಡೊಡ್ದು ಪುಣಿಕ್ಕೇ ಕಾರ್‌ಂದೇ ದೀನಗ
ಓಲೆದ ಮಾನಿ ಓಲೆನೇ ಕೊರ್ನಾಗತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಸಿರಿ ಆರೋ… ಓ ಓ…

ಇನಿಡ್ದ್ ದುಂಬುಗ್ ಯೆನಾಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೊಗು ಇನಿ ಯೆನ ಲೆಕಂತಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವು
ಸುಡಲದ ಕಂಡ ಜಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್‌ಂದ್ ಸಿರಿ ಕಂಡೊಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬನ್ನಾಗಗೆನ
ಮಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪಾನೇ ಕೊರಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ ಸಿರಿ ಆರ್ ಓ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮಾನಿ ಓಲೆ ದಂಡ್ಯಾನಗಗೆನ
ಲಾವ ಕಂಬುಲದ ಪುಣಿಟ್‌ಗೆನ
ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಪದುಮಕಟ್ಟೆಗ್ ಬೆರಿಕೊರುದು ಉಂತ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ಮಾನಿ ಪಾರಾಯಿ ಓಲೆ ಪತ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಓಲೆದ ಒಕ್ಕೇರೋ ತೂಪೇರ್ ಆರ್ ಸಿರಿಯೇ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ ಓ ಓ… ಓ
ಓಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒಕ್ಕೇರೋ ಬಾಯಿಡಾಂಡ್‌ಗೆನಾ… ಓ… ಓ…

ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂಡದ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕರ ಆಲುವೆಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಗು ಪಾಲ್‌ಪಂತೆನೆ ಬಯಕುನ ಓಲೆ ಉಂದೂಂದುಗೆನ
ಇನಿ ಪತ್ತುಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರೆನಿ ಕೂಡಾದೆಗೆನ
ದೈಕುಕ್ಕಿನ್ನ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಕೂಟಕಲ ಕಟ್‌ದೆ ಕೂಟ ಕೂಡಾದೆಗೆನ
ಯೆನನ್ ನಾಯ ನನ್ನಿತೊಗು ಮದಿಪೆರೆ ಲೆಯಿದ್ದೇನೋ ಓಲೆತ್ತ ಮಾನಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನ್ಪೇರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರೀ… ಒ… ಓ…

ಇನಿ ಈಯಿ ದುಂಬತ್ತ ಪೋಲಪ್ಪ ಮಾನಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಬೆರಿಕೊನೊದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇಂದ್ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಆರ್ ಓ ಓ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆರೋ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾನಿಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡ್ದು ಪಿರ ಪೋಪುಂಡುಗೆನ
ಸಿರಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಗೆಂದತಾರೆ ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆಗ್ ಒರಗ್‌ ದಿನಾರ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೂಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೇರೋ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ…

ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಎರಡ್ ಓಕೊನುದು ದಾರು ಬರ್ಪೋಲು
ಇನಿ ದಾಯೆಗ್ ಕಜ್ಜೊಡು ಲೆತ್ತಾರಕ್ಕೇರೆಂದ್ ದಾರು ಕೇಣ್ಣಗಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಪನ್ನೆ ತತ್ರಲ ರಾವನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿಲ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡುಬಲ್ಲಂದೇ ಪಂಡೇರ್
ಓ ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ… ಓ…

ಪಾರು ಓಡೋನು ದಾರ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋತೊಲು
ಪನ್ನೆ ತತ್ರಲ ರಾವನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿಲ ಕನತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನ ಸಿರಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ನಗಗೆನ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋಪೆರುಗೆನ
ದೈಕುಕ್ಕಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್‌ನಾಡೇಗೇ ಪೋಪೆರತ್ತೋ… ಓ ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ… ಓ…

ಪತ್ತು ಕೂಡಿ ಕೂಟದ ಕಲನಡೆ ಸಿರಿ ಬನ್ನಗಗೆನ
ಆಲೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಯದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಯದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಬತ್ತಲ್‌ಂದ್‌
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೆನ
ಇರೆ ಮದೆಕಾಯಿಂದ್ ಕೂಟದ ಕಲಟ್ ಆವೊನು ಉಲ್ಲೇತ್ತೋ
ಪತ್‌ಕೂಡಿ ಕೂಟಾದಾ ಕಲಾಟ್‌ದೇ ಓ ಓ… ಓ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನಾ

ಸಿರಿ ಪೋವುದು ಕೂಟದ ಕಲತ್ತ ತಿರ್ತ್‌ಪೋ ಉಂತುನಗ
ಪತ್ತ್‌ಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಕಲ ತೆರ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ತೇರ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಬಲ ಸಿರಿಯೇ ಕೂಟದ ಕಲಕ್ಕ್ ಮಿತ್ತ್ ಬಲ್ಲಂದೇರ್
ಪತ್ತ್ ಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರ್ ಬಾಮಿವ್ವೇರೋ ಸಿರಿಯೇ ಕೇನೊಡುದೇ ಓ ಓ ಸಿರಿ ಆರೋ…

ಯೆಂಕಲೆನ ತಂಗಾಡಿ ಮಾರ್ಮಾಲ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್ ಸಿರಿಯೇ ಈ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್‌ಗೆನ
ಕೂಟದ ಕಲಕ್‌ಗೆನ ಬರೊಡು ಬತ್ತ್ ಕುಲ್ಲೊಡುಗೆನಾ
ನಾಯ ನನ್ನಿತ ಮದಿಪೋಡುಂದುದು
ಪತ್ತ್‌ಕೂಡಿ ಪಾಲವೇರ್ ಸಿರಿನ್ ಬಾಮಿಪುನಗಗೆನ
ಸಿರಿ ಏಲೇಲ್‌ಪತ್ತ್‌ ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದ ಗಿಂಡೆ ಕೋಪ ಕೋಪಿವೆರೋ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್ ಓ…

ನಾರಾಯಣ ಓ ಪತ್ತ್‌ ಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರೆಡ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಯೆನಲಕಂತಿ ತಂಗಡಿ ಮಾರ್ಮಾಲೆರೆನ್
ನಿಗಲೆನ ಬೆರಿಟ್ ಕಟೊಂದು
ಪತ್ತುಕೂಡಿ ಕೂಟದ ಕಲೊಕು ಲೆತ್ತ್ ಕೊನಬೈದರಂದೇ ಕೇನುವೇರತ್ತೋ ಓ ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಏ… ಏ… ಆ… ಆ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ

ನಿಕಲೆನ ತಂಗಡಿ ಮಾರ್ಮಾಲೆರುಲು ಇತ್ತಿನಪಗ
ಪತ್ತ್‌ಕೂಡಿ ಪಾಲವೇರು ನಿಕುಲು ನಿಕಲೆನ ಇಲ್ಲ್ ಎರಮನೆಡ್‌ಕುಲ್ಲಾದರ್‌ಗೆತ್ತಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ್‌ಗೆನ
ಪತ್ತುಕೂಡಿ ಕೂಟದ ಕಲಕ್ ಲೆಯಿದಾರ್ ಅತ್ತಾ
ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಈರ್ ದಾರೆಗ್ ಇರೆಮದೆ ಕಾಯಾದೇ ಉಂತುದಾರತ್ತೋ
ಓ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಪಣ್ಲೇ ಈರ್‌ಂದೋ ಓ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣೀನತ್ತೋ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್‌…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಪತ್ತು ಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕೋಪ ಪಿರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಗ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಬುದ್ದಿ ದುಂಬು ಕಣಲೆ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಈರ್
ಯೆಂಕಲೆನ ತಂಗಡಿ ಮಾರ್ಮಾಲೆರ್ಲು ಬೇತೆ ಅತ್ತ್
ಈರ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್ಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಓ… ಪತ್ತುಕೂಡಿ ಪಾಲವೇರೋ
ಕೂಡುದಿನ ಕೂಟದ ಕಲಟ್… ದೈಕುಕ್ಕುದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಪತ್ತುಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರ್ ಮದಿಪುವೆರತ್ತೊ
ಇನಿ ಏರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಂಡರಗೆನ
ಇನಿಡ್ದ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಏಲಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗೆನ
ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂಡದ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗಕ್ ಸಂಕರಾಲ್ವಗ್ ಕೊರೊಡು
ಆಪಗ ಸಂಕಾರು ಆಲುವೆ ಪಣ್ಪೆಗೆನ
ಉಲಾಯಿದ ಏಲಿಕೆ ಈಯ್ಯೇ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಸಿರಿಯ್ಕೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರ್
ಓ ಓ ಸಂಕಾರು ಆಲುವೆಗೆ ಸೂಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣು ಸೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸಂಕಾರು ಆಲುವೆಗೆನಾ ಓ…

ಏರ್ ಸಂಕರಾಲ್ವ ಪತ್ತ್‌ಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿಡ್ದ್ ಉಲಾಯಿದ ಏಲಿಕೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಆಯೆ ತೂವೊಡಾ
ಒಂಜಿ ಓಡುಡ್‌ಗೆನ ಇನಿ ರಡ್ಡ್ ನಾಯಿಲು ತೆಲಿ ಪರ್ಪಿನ ಸಮ ಅತ್ತ್‌ಗೆನ
ಪತ್ತ್‌ಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರೆನ್‌ಲ ಸಂಕರಾಲ್ವನ್‌ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪವೆ
ಪತ್ತುಕೂಡಿ ಕೂಟದ ಕಲಟೆಂದೇ ಪಂಡೇರು ಸಿರಿಗೆನ
ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಪೆಜ್ಜಿವೇರತ್ತೋ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಓ… ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್… ಕೂಟದ ಕಲಟ್…

ಪತ್ತ್‌ಕೂಡಿ ಪಾಲವೆರೆನಿ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪುವೆಂದ್‌ದ್‌ಗೆನ
ಕಲ್ಲ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಪಾರಾನಗ ಪತ್ತ್‌ಕೂಡಿ ಪಾಲವೇರ್‌ಗೆನ
ಈರ್ ಯೆಂಕ್‌ಲೆ ತಂಗಾಡಿ ಮರ್ಮಾಲಪ್ಪ
ಕೂಟದ ಕಲೊಕು ಬರಡೆ ಮಗಾ ಬರಡೆಂದೇ ಪಂಡೇರಪ್ಪೋ
ಸಿರಿಯೇ ಕೇನೊಡುದೇ ಓ… ಓ… ಆ…
ಆ ಪಾಲವೆರುಗೆನಾ ಆ… ಆ… ಪತ್ತ್‌ಕೂಡೀ ಪಾಲವೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಕೂಟ ಬೊಡ್ಚೀಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇ ಪಾಲವೇರ್‌ಗೆನ
ಕೂಟ ಅಗತ್ತೇರ್‌ಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾಂಡಲ
ದೈಕುಕ್ಕಿನ್ನ ಮುದೆಲ್‌ಡ್ಡ್‌ ಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನಗೆಗ್ ಬತ್ತೆರತ್ತೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ ಓ ಸಿರಿ ಕೇನೋಡುದೇ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಗ್ ಬತ್ತೇರುಗೆನ
ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ಗೆಂದ ತಾರೆ ಪದುಮಕಟ್ಟೆಗ್ ಬೆರಿಕೊರ್ದು ಉಂತುವೆರ್‌ಗೆನ
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌s ಕಡುದುಕ್ಕಾ ಬುಡ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಅಜ್ಜೇರೆ ಜೂವೊಗು ಅಂತಾರ ಬತ್ತಿಕಾಲೊಗು
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ಡ್‌ಯೆಂಕ್ ಪಿದಾಡ್ಡ್ ಪೋಪಿಕಾಲ ಬತ್ತ್ಂಡೋ
ಯೆಂಕ್ ದಿಕ್ಕ್ ಬುಡು ದೇಸಾಂತ್ರ ಪೋಪಿಕಾಲ ಬತ್ತ್ಂಡೋ
ಯೆಂಕ್ ತಿಕಿನ ಯೆತೆ ದುಕ್ಕ ಯೆನಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಗುಗೆನಾ
ಯೆನ ಲೆಕಾಂತಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೂಂಜೇವುಗು ತಿಕ್ಕೆರಾವಂದ್ ಮಗಾ
ದಾರೂಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಸಿರಿಯೇ ಏ… ಏ… ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಬಲ್ಲ್ ಪತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡೊಗು ಪೋಲ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನ
ಇನಿ ಕುಮಾರನ ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟಿಲ್‌ದ ಬಲ್ಲ್ ಗಿದ್ದುಲ
ತೊಟಿಲ್‌ನ್‌ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡುಬಲ್ಲ ಮಗಂದ್‌ದ್‌ಗೆನ
ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾರು ಪೋತೆರ್‌ಗೆನ ಇನಿ
ಕುಮಾರನ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದಾರು ಪಿದಾಯಿ ಕಣತ್‌ದ್‌
ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡೇ ದೀಪೋಲು ದಾರೋ ಓ ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ ದಾರು ಆಲೋ… ಓ… ಓ… ಏ… ಏ

ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಪದುಮ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ಗೆನ
ಕುಮಾರನ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕಣತ್ತ್‌ದ್‌ ದೀಯೆರುಗೆನ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಜೋಗಟೆ ಪೊಯ್ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್‌ಗೆನ
ಪಟ್ಟೆನ್ನ ರಾವಾಕಿದ ಗುಬ್ಬಿ ರಟ್ಟಾದೇರ್‌ಗೆನ
ಮುತ್ತು ಮೋವಂದ ಕುಮಾರಗ್‌ ಎಡಮಿರೆ ಬಲಮಿರೆ ಬಂಜಾರ ಬಾಮಿಯೆರ್‌s…
ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ… ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆ ಯೆಂಕ್ ಸಗೆವುಜ್ಜಿಗೆನ
ದುಂಬಗ್ ಯೇರಾಂಡಲ ಬಾರೊಂದು ಬದುಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡ್‌ ಮಗಾ
ಇನಿ ಬಯಕೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪಟ್ಟೆನ್ ತೆರಿಯ್ಯಾ ಮಡಿಪುಲ
ಕುಮಾರನ ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ನ್‌ ನಿನ್ನ ನಡು
ನೆತ್ತಿಗ್ ಯಾನ್ ದೀಪೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರೇ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಓ ಓ ಆ ಆ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ… ಕಾಟ್ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರು ಆಲೆಡಾ…

ಇನಿ ಬಯಕೆದ ಪಟ್ಟೆನಿಗೆನ ತೆರಿಯ ಮಡಿದ್ದೊಲುಗೆ ದಾರು
ಕುಮಾರನ ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ನ್‌ ದಾರುನ ತರೆಕ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್‌ ದೀಯೊಲುಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ದಾರೋ
ದುಂಬೊತ್ತೊನು ಪೋನಗ ಪಿರ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಗು ಮಗಾ ಮಣ್ಣುಮುಟ್ಟುದು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೊ ಯಾನೆ
ಪಾಲಿವೆಂದೆರ್ ಆರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ದಾರು ದುಂಬತ್ತೊನುದುಗೆನ ಇನಿ ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ ಉಂತ್ವೇರುಗೆನ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ದ
ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನೇ ನಾರಾಯಣಂದೇರೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್ … ಓ…

ದಾರು ದುಂಬತ್ತೊನುದುಗೆನ ಇನಿ ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ ಉಂತ್ವೇರುಗೆನ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ದ
ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನೇ ನಾರಾಯಣಂದೇರೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ನೆನೆತಿನಡೆ ನಿಜ ಪಂಡಿನಡೆ ಜಯಸಾರತಿ ಯೆಂಕ್ ಬೆನೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡುಗೆನ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೊಡಿಟ್ ಇನಿ ಪುಟಿದಿನ ಮಗಲಂದ್‌ಡಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆ ಪೊತ್ತು ಸುಡುಸೂಕರಿ ಆವೊಡುಂದೇಗೆನ
ಮಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೊನೆ ಕೊರಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ… ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಿರಿ ಪಿರ ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಗುಗೆನ
ತೂಬೂರದ್ದು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮನೆ ಪೊತ್ತೊನು ಬನ್ನಾಗ
ಅಕ್ಕಸೊಗು ಪುಗೇನೇ ರಾನಾಗತ್ತೋ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ ಓ… ಆ ಆ

ಇನಿಯಾಂಡಲ ದಾರು ಪುಗೆ ಪೋನಗ ಪರತೂನಗಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಗ್ ತೂಬೂರದ್ದು ಸುಡುಸೂಕರಿ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಕ್ಕೇರೇ ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಗೆನ
ಸುಡುಸೂಕರಿ ಆಪೀನ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆಂದೇರೋ…
ಓ ಓ ದಾರೂ ಆರೋ ಓ ಓ… ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂ ಆಲ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ದಾರೋ ಕೇಣಿದಗೆನ
ತೂಯಿನೆನ್ ತೂಯೆಂದ್ ಪನಡ
ಕೇಂಡಿನೆನ್ ಕೇಂಡೇಂದೆ ಪನಡ, ಪಿರ ತೂವ್ವಡಂದ್‌ಪಂಡೆಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಈ ಯೆಂಕೊಂಜಿ ಪಾಪ ಪೊರ್ದಿಯ
ಯೆಂಕೊಂಜಿ ದೋಸ ತುಂಬಾಯ ಸಿರಿ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಕುಮಾರೆ ಜೆತ್ತಿನ ಬಲ್ಲ್‌ಪತ್ತ್‌ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಒರಿದ್ ಬರೊಡುಂದುದು
ಪಿರಪ್ಪ ಸಾಪೊನೇ ಪಾಲಿವೆರತ್ತೋ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನಾ…

ಇನಿ ಬಾಲೆ ಪತ್ತಾವೊನುದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತುಂಬಾವೊನುದುಗೆನ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದುಗೆನ
ಸಿರಿಯೇ ದಾರುಲಾ ಪೋಪೆರುಗೆನ
ಇನಿ ಪೋಪೋವುದುಗೆನ ಬಸಲೂರುದ ಬೈಲ್‌ನೇ ಪತ್ತುವೆರತ್ತೊ ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ ಓ…
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೂ…

ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನ ಬೈಲ ಕಂಡ ಪೋತಿನಾರ್
ಎರ್ಕಿ ನೀರ್ ಸಿರ್ಕಾವೊನು ಸಿರ್ಕಿ ನೀರ್ ಎರ್ಕಾವೊನು
ಜತ್ತಿ ಕಡಿ ಮುಚ್ಚಾವೊನು ಮಿತ್ತಣ್ಣ್‌ದ ತೂನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ತೊಟ್ಲ್‌ಬಾಲೆ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡಾಲ್ವೆರಗೋ
ಕಾಂತನ ಆಲುವೆ ಆರೋ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಬತ್ತಲ್‌ಂದ್‌ಪಂಡೇರುಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್ ಪಿರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರುಗೆನ
ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೊದು ಕೊಟ್ಟಾರೊಡು ಕೆರ್ತೆರ್‌ಗೆನ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್
ಏರಿಲಪ್ಪೆರೆ ಸಿರಿ ಬತ್ತಲೂಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೊ ಓ ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇ
ಓ ಓ… ಆ ಆ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ಸಿರಿಗ್ ತೆಲಿತ ತೊರಪು ಪತ್ತ್‌ಲೆ
ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆಲೆನ್ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗಾಲೆ
ಯೆನನ್ ಕೇಂಡಲ್‌ದ ಪನೊಡುಗೆನ
ತರತರಂದ ಸಾವಿರ ವರನ್ ಬಾಕಿ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಕಡೆಕಿಸ್ತ್‌ದ ಪಣವು ಕಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಲದ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋತೆರೆಂದೇ  ಪಂಡ್ರ್ ಲೇ ಏಲಪ್ಪೇರೇಂದ್‌ದ್
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಪಣ್ಪೆಗೆನ ಓ ಓ… ಆರ್… ಆ

ಇನಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕರಿಯ ಕೋಣೆಗ್ ಪೋತೆರ್‌ಗೆನ
ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಗೆನ
ತರೆಡ್ಡ್ ಕಾರ್‌ಮುಟ್ಟ ಕುಂಟು ಕೊಟ್ಟುಗ ಪಾಡ್ದ್‌ಜೈದೆರುಗೆನ
ಸಿರಿ ಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆನ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಗ್‌ಗೆನ
ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್ ಪದುಮ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ಗೆನ
ಕುಮಾರನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಜಾಪಾವೆರತ್ತೋ… ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ ಓ… ಆ… ಆ… ಏ… ಏ…

ಸಂಕಾರು ಪೂಜೆಂದಿ ಆಂಡಲ ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್ ಬತ್ತೇರ್
ಬೊಲ್ಲಿನ ಪರಿಯಾಲೊಗು ತೆಲಿಯ ಮಜ್ಜಿಯ ಮೈದೇರ್‌ಗೆನ
ತೆಲಿತ ತೊರಪು ಪತ್ತೊಂದುಗೆನ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಗ್‌ಸಿರಿ ಕುಲ್ಲುದಿನಾಡೆ ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ನಾರಾಯಣಂದೇ ಪಂಡೇತ್ತೊ ಬಸಲೂರುದ
ಓ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರ್s… ಓ… ಓ…

ಕಟ್ಟಲಂಗಾರೆ ಬಾರೊಗು ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ನಟ ಮದ್ಯಾನದ ಪೊರ್ತುಡು
ತೂತಲಕ್ಕಂತಿ ಬಾಲೆನ್ ಕಣದನೆ ಮಗಾ
ತೆಲಿತ ತೊರಪು ಪತ್ತ್‌ಲಾ ಸಿರಿಯೇ
ಬಲತ್ತ್ ಕಾರ್s ಪಾಡೂ ಎರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗುಲಂದೇರೋ ಓ ಮಾಮಿನಾರ್ ಬಸಲೂರ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ ಏ… ಏ… ಆ… ಆ…

ಲಾತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಏಲೇಲ್ ಪತ್ತ್‌ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದ ಗಿಂಡ್‌ಕೋಪ ಕೋಪ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಏ ಮಾಮಿನಾರೆ ಇರೆನ ಮಗೆ
ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್‌ಗೆನ
ಓಡೆ ಪೋತೆರ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಇಜ್ಜೇರಾಂದೇ ಕೇನುವೆರತ್ತೋ ಆಲುವೆರ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಂಡಾನ
ನಿನ ಕೈಪತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮಾಯೆ ಯೆನ ಮಗೆಗೆನ
ಇನಿ ಕಿಸ್ತ್‌ದ ಪಣವು ಕಟ್ಟೆರೆಗ್
ಕಡೆರಿ ಕಾರ್ಲದ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋತೆನೆ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ
ತೆಲಿತ ತೊರಪು ಪತ್ತ್‌ಲಾ ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ಪಾಡೂ ಪೊಗ್ಗುಲಾಂದೇರ್ ಮಾಮಿನಾರೋ
ಓ ಮಾಮಿನಾರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ನಾರಾಯಿಣ ಏ ಮಾಮಿನಾರೆ ಯೆನ ಮದಿಮಾಯೆಗೆನ
ಇನಿ ಕಡೆ ಕಿಸ್ತ್‌ದ ಪಣವು ಕಟ್ಟರೆ ಪೋತಿನೆನ ಮಾಮಿನಾರೆ
ಕಡೆರಿ ಕಾರ್ಲದ ಸಾವಿರಮಾನ್ಯ ಸೂಲೆಸಿದ್ದುನ
ಕಡೆಕಾಪೆರೆ ಪೋತಿನೆನ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಪಣ್ಪೇರೋ… ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್
ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಏ… ಏ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದನ
ಕಟ್ಟಲಂಗಾರ ಬಾರೊಗು ನಟಮದ್ಯಾನದ ದೊಂಬುಗ
ಪೂತಲಕ್ಕಂತಿ ಬಾಲೆನ್ ಕಣದನೆ ಮಗಾ
ತೆಲಿತ್ತ ತೊರಪ್ಪು ಪತ್ತ್‌ಲಾ ಸಿರಿಯೇ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆನೇ ಪೊಗ್ಗುಲಾ ಇನ್ಪೇರ್ ಮಾಮಿನಾರ್
ಓ ಓ ಮಾಮಿನಾರ್ ಬಸಲೂರ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೆ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಮಾಮಿನಾರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಈರ್ ಬತ್ತಿನಲ ಇಯಾವು ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಬತ್ತಿನಲ ಇಯಾವುಗೆನ
ಇನಿ ತೆಲಿತ ತೊರಪು ಇನಿ ಯಾನ್ ಪತ್ತಯೆಗೆನ
ಇನಿ ಇರೆಗ್ ಆಳ್‌ಮೋಳ್‌ಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪೋವುಗೆನ
ಇನಿ ಇರೆನ ಪುದರ್ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆಂದಿಂದ್‌ಲಾಗೆನ
ಯೆಂಕ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪೋವುಂದೂ ಪಂಡೇರೇ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿ ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಲಾತ್ ಪಾತೆರ ಕೇಣ್ಣಗಗೆನ
ಇನಿ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡು ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ವೆರ್‌ಗೆನ
ಏಲೇಲ್ ಲೋಕದ ಪತ್ತ್‌ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದ ಗಿಂಡ್ ಕೋಪಗೆನ
ಕೋಪ್ಯೊನುದು ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೆರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಉಂತುವೆರ್‌ಗೆನ
ಏರಿಯೇ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಂಡರಗೆನ
ಇನಿ ನಮ್ಮಾ ಎರಮನೆದ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್‌ ನರ್ಸಣ್ಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಡಿನೆಂಗೆ
ಈ ನಟ ಮದ್ಯಾನದ ಪೊರ್ತುಡು ಏರ್s ಪಣ್ಪಿನೆಂದೇರೊ
ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ಗೇ… ಓ… ಓ…

ಜಾಲ ಮಂದಿಲ್‌ಗ್ ಜೈದೇರಲ್ವೆರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ದಾಡೆ ಕಲೆಯಿ ದೋಡೆಂದುಂಡ ಈಯ್ಯೆನ ಸಿರಿಯೆ
ಸೂಂಟಿ ಮೀರಿ ಕಸಾಯಂದ್‌ಂಡಲ ಈಯ್ಯೇನದೆ
ಪುಣಿ ಮೀರಿ ಕಂಡಂದುಂಡಲ ಈಯ್ಯೇನದೆ
ತಮೆರಿ ಮೀರಿ ಪೊಣ್ಣುಂದುಂಡಲ ಈಯ್ಯೇನಗೆನ
ಇನಿ ನರ್ಸಣ್ಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣಂಗೆ ಈ ದಾನೆ ಪಣ್ಪಿನಿಂದೇ
ಕೇಣುವೆರಲ್ವೇರೋ ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನ ಆಲ್ವೇರೋ… ಆ ಆ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಆತ್ ಪಾತೆರ ಆಲ್ವೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಸರಿಸರಿ ಅಣ್ಜೋವೆ ಕೇಣಿದರ
ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಈರ್ ಪಣ್ಪಿನಲ ಸರಿ ಯಾನ್ ಕೇಣುನಲ ಸರಿಗೆನ
ದಾಡೆ ಕಲೆಯಿ ದೋಡೆಂದ್‌ಂಡಲ್  ಯಾನೇ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಸೂಂಟಿ ಮೀರಿ ಕಸಾಯಂದ್‌ಂಡಲ ಯಾನೇ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದ್‌ದ್
ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯೇ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಈರ್ ಪಣ್ಪಿನಲ ಸರಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೇಣುನಲ ಸರಿಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಂಡರಗೆನ
ಈರ್ ಬತ್ತಿನಲ ಇಯಾವು ಯಾನ್ ಬತ್ತ್ ಪೋಯಿನಲ ಇಯಾವುಗೆನ
ಬತ್ತ್ ಕಟ್ಟ್‌ಲೆ ಅಣ್ಜೋವೆ ಬರ ಪಣ್ಲೇ ಅಂಜೋವೆ
ಯೆನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಒರದೇಕಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರುಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದೋ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮಾಯೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…