ಬತ್ತ ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ ಬರಪಣ್ಪಾಯರ್‌
ಕೈ ಸೆರಸ್ರೆ ಬುಡುದು ಬತ್ತಾರ್‌ಗೆನ ಈರ್‌
ನಾರಾಯಿಣ ಅಪ್ಪೇರೆ ಈರ್‌ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಗ್‌ ಬತ್ತಾರ್‌ಈರ್‌
ಬೋಲಿದ ಕಾಡ್‌ಗ್‌ ಬತ್ತಿನಾರಗ್‌ ಈರೆಗ್‌ ತಗೇರ್ಲು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್‌
ಯೆಂಕ್‌ ಸಮ್ಮಲೆಯಾಡ್ಲು ಪುಟ್ಯೇರೆಂದೋ ಓ… ಓ…
ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ಪಣ್ಪೇಗೆ ಸಿರಿಯಾರೆಡ ಓ.. ಓ.. ಆಯೆ ಕೋಟಿಪೂಂಜೆಗೆ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಣಿಲೆ
ಒಂಜಮ್ಮ ಇಂದ್ರೊಗು ಯಾನ್‌ಪುಟುದುಗೆನ
ಇನಿ ರಡ್ಡಮ್ಮ ಪುದಾರ್‌ ಈರ್‌ ಲೆಪ್ಪವರ ಅಪ್ಪೇರೆ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಯೆಂಕ್‌ ಸಮ್ಮಲೆಯಡ್ಲು ಇರೆಗ್‌ ತಗೆಯಡ್ಲು ಪುಟ್ಟಿಯೆರಾಗೆನ
ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಅಪ್ಪೇರೆ
ಓ… ಓ… ಕುಮಾರೆ ಪಣ್ಪೇನೋ ಆ ಆ… ಆಯೆ ಕೋಟಿಪೂಂಜೆಗೇ … ಓ…

ಒಂಜಮ್ಮ ಇಂದ್ರೊಗು ಪುಟ್ಟುದು ಓಲಪ್ಪೇರೆ
ಯಾನ್‌ ರಡ್ಡಮ್ಮನ ಪುದಾರ್‌ ಲೆಪ್ಪಯೆಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಈರ್‌ ರಡ್ಡನೆ ಕಂಡನಿ ಅಡ್ಪರ್‌ಗೆನ
ಕೊಡ್ಸರಾಡಿನ ಕೊಡ್ಡರಾಲ್ವೆರೆಗ್‌ಗೆನ
ಈರ್‌ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಬಾಲೆ ಪೆದ್ದುವರು ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ದುಂಬಗು ಈರ್‌ ಎನ್ನ ಕಾರ ಮುದೆಲ್‌ಗ್‌ ಬರ್ಪಾರಲಪ್ಪೇರೆ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್‌ವರ ಕೂರ್ಲೆ ಯೆನನ್‌ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆಂದೇ
ಪಣ್ಪೇನ ಬಾಲೆ ಆಯೆ ಕುಮಾರೆಗೆನ ಓ ಓ… ಆ… ಆ ಬಾಲೆ ಕೋಟಿಪೂಂಜೆಗೆನಾ…
ಓ… ಓ…

ಯೆನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಬರಿತ ಪೇರೂ
ಯೆಂಕ್‌ ಕನತ್ತ್‌ದ್‌ ಕೊರೊಡು ಅಪ್ಪೇರೆ ಈರ್‌
ಇನಿ ಯೆನನ್‌ ಮಾಯ ಬೆನೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಬೊಳ್ಯೊಟ್ಟುಡು ಬೊಲಿಯ ಬೊಗರಿದ ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಗೆನ
ಬೊಲಿಯ ಸಾತ್ರ ಪೂಂಜೆಯಾದ್‌ ಯಾನ್‌ ಕೆಲೆಪುನಗ
ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ ಕುಮಾರೆ ಬೈದೀನೀಂದ್‌ ಯಾನ್‌ ಪಣ್ಪಾವೆ ಅಪ್ಪೇರೆ
ಬಲತ್ತ್‌ಡ್ದ್‌ ದಲ್ಯ ಇರೆಗ್‌ ಯಾನ್‌ ಪಾಡಾವೆ
ಯೆನನ್‌ ಒರದೇಕ್‌ ಮಾಯ ಬೆನ್‌ಲೆ ಬೆನ್‌ಲೆಂದೇ
ಕುಮಾರೆ ಪಣ್ಪೇನೆ ಬಾಲೆ ಆಯೆ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಗೇ ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣದೇ ದಾರೂ ಕೇಣಿದನ
ಕುಮಾರೆ ಆಂಡಲ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಡ್‌ ತುಳ್ಳುವೆ ಕಾಲ್‌ಕಾಲ್‌ ಬುಲಿಪುವೆ
ದಾರೋ ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್‌ ಒರ ಕೊಣಲದೇ
ತಿರ್ತಾ ಕೊರೆದ್‌ದ ಇಲ್ಲ್‌ ಬುಡಲಿ ಮಿತ್ತ ಕೊರೆದ್‌ದ ಇಲ್ಲಡೆಗೆನೆ
ಪೋಲಾಂದ್‌s  ದಾರುನು ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕಡಾವೆರತ್ತೋ ಓ… ಓ.. ಚಾಕ್ರಿದ
ಪೊಣ್ಣು ದಾರುನು ಆಲ್‌s … ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರ್‌ಆ… ಆ…

ದಾರು ಪಾರು ಓಡೋನು ಪೋಪೊಲುಗೆನ
ತಿರ್ತಾ ಕೊರೆದೆಡ್‌ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ವಾರಂದ್‌ದ್‌ ಗೆನ
ಕೇಣ್ಣಗ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ದಾರೂ
ಇನಿ ಪೇರ್‌ಗ್‌ ಪೆರ್ಪು ಕೊಟ್ರುದು ಪೋತುಂಡುಂದ್‌ ಪಂಡೇರುಗೆ
ಮಿತ್ತ ಕೊರೆದ್ದುದ ಇಲ್ಲಡ್‌ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವನಗೆನ
ಬರಿತ ಪೇರ್‌ಕೇನುವೂಲು ದಾರೂ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಕುಲು ಬರಿತ
ಕೊರೆದ್ದ್‌ದ ಇಲ್ಲಡೇ ಓ ಓ ದಾರುಗೆನ ಸಗ್ಮಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್‌… ಓ ಓ

ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಸಿರಿಯಾಂಡ ಪುತ್ತುರ ಬನ್ನಾಲು ಬರಿತಾಲ್‌ ಗೆನ
ಯೆಂಕುಲಾಂಡಲಗೆನ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಕುಲುಗೆನ
ಕುಮಾರನ ಅಮ್ಮೇರೆನ ಬರಿ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯೆಗೆನ
ನಮ್ಮನೆ ಬರಿತ ಪೇರ್ ಕೊರೊಲಿಂದೇ ಕೊರೆದ್ದ್‌ನ ಇಲ್ಲಡ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ದಾರು ಆಲೋ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಲೆಡ… ಆ… ಆ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾರು ಪಣ್ಪೋಲುಗೆನ
ಅಮ್ಮೇರೆ ಬರಿತ ಪೇರಾಂಡಲು ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆನ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಲೇಂದ್‌ದ್‌ ದಾರು ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪೇರ್ ಕೊರದ್ದುನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೊರಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ಲಾವಾ ಪೇರ್‌ನ್ ಪತ್ತೊನು ದಾರು ಪಾರು ಓಡೋನು ಬರ್ಪಿನತ್ತೋ
ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡೇ… ಓ ದಾರೋ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೂಣ್ಣು ಆಲ್

ದಾರು ಬತ್ತ್ ಪಣ್ಪಿನಿಗೆನ
ಓ ನಾರಾಯಿಣ ಅಕ್ಕೆರೆ ಕೇನಿದರಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರಯ ಬರಿತಾಯೆಗೆ
ಲಾವಾ ಬರಿತ ಪೇರ್‌ನೆ ಕೊರೆದ್ದೆನ ಇಲ್ಲಡ್ಡ್ ಯಾವ್ ಕೊನತೆಂದ್
ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿರಿಯಾಂಡ ಲಾವಾ ಪೇರ್‌ನೆ ಕೈಟ್‌ಂದೇ
ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…

ಆನಿಯಾಂಡಲ ಮಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಬರಪಂಡೆಗೆನ
ಆನಿ ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಡ ಕೈ ಸೆರಸ್ರೆ ಬುಡ್ಡವೊಂದು ಬತ್ತೆಗೆನ
ಇನಿ ಉಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಬರಿತ ಪೇರು ಮಗಾ
ಇನಿ ಕುಮಾರಗ್ ಪೇರ್ ಕೊರಿಯ್ಯೆರ್ ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನ
ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನ್ ಮಾಯಂದೇ ಬೆಂದೆರ್
ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡೇ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಆ…

ಇನಿ ಕುಮಾರೆ ಮಾಯ ಬೆಂದಿನಾರ್‌ ಗೆನ
ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಗು ಪೋವುದುಗೆನ ಬೊಲಿಯ ಬೊಗರಿದ ಮರಟ್‌ ಗೆನ
ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲುವೆಗೆನ
ಅಪ್ಪೆರೆಗ್ ಬಲತ್ತ್‌ಡ ದಲ್ಯ ಪಾಡೊಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಬೊಲ್ಯ ಸಾತ್ರಪೂಂಜೆ ಆದ್ ಕೆಲೆಪ್ಪುವೇರೋ ಓ ಓ ಕುಮಾರೆನೋ ಬಾಲೆ
ಕೋಟಿಪೂಂಜೆಗೆನಾ… ಆ..

ಬೊಲಿಯ ಬೊಗರಿನ ಮರಟ್
ಇನಿ ದಡಿಪಾಡ್ದ್ ಕೆಲರೆಪುನಗ
ಇನಿ ಊರುಗು ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಡು ಪಾರ ಪಟ್ಟಣೆ ಪೋರ್ದ್‌ನಗ
ಇನಿ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ಯೊಡು ಕೇಣ್ಣಗ ಇನಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ ಬೈದೆಂದೇ ತೋಜುಂಡತ್ತೋ ಓ… ಓ
ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಡು ಕೇನುಂಡುದೇ ಓ ಕುಮಾರೇನೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಡು ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ ಕುಮಾರನ್‌ ಗೆನ
ಇನಿ ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ ಬೈದೆಂದೇ ತೋಜುಂಡತ್ತೋ ಓ… ಓ
ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಡು ಕೇನುಂಡದೇ ಓ ಕುಮಾರೆನೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಡು ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ ಕುಮಾರನ್‌ ಗೆನ
ಯೆಂಕುಲಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ಉಂತಾವಂದ್ ಪಂಡೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಲಾವ ಪಾರ ಪಟ್ಟಣೆಗೆನ
ಇನಿ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಡು ಓ ಊರು ಒಪ್ಪಾತ್ತೇರ್
ಕೋಟಿಪೂಂಜನೇ ನಂಬುವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…

ಬೋಲದ ಕಾಡುಡುಗೆನ ಇನಿ ಕುಮಾರೆ ಮಾಯೊಡು ಪೋನಗಗೆನ
ದಾರು ಪಣ್ಪಿನಿಗೆನ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಕೆರೆ
ಇನಿ ಕುಮಾರನ್ ಈರ್ ಮಾಯ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾರಾ
ಯಾನ್ ಯೆನ್ನ ಕುಮಾರಡಪ್ಪಣೆ ದೆತ್ತೊನುವೆ ಕೇಂಡಾರ
ಯನನ್‌ಲಾ ಮಾಯನೇ ಮಲ್ಪುಲೆಂದೇs ದಾರು ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಡೋ
ದಾರೂ ಕೇನೋಡುದೇ… ಓ ಓ ದಾರು ಆಲೋ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಓ… ಓ…

ಸಿರಿ ತನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ್‌ಡ್‌ ಗೆನ ರಾವನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ದೆಯಿದ್ದೇರುಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಆರ್ ಒಂಜಿಗೆರೆ ಒಯಿದ್ದೇರುಗೆನ
ಇನಿ ದಾರುನು ಮಾಯ ಬೆಂದೆರ್‌ಗೆನ
ಇನಿಡ್ದ್ ಜಾಲ ಕೋಡಿಡ್ ಕಿದೆ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ಜಾಲ ಬೈಕಾಡ್ತಿ ಆದೇ ಉಪ್ಪುಲ ದಾರೂಂದೇರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊಡ್ದು ವರ್ಸಗೆನ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ತಡ್ಪೆದ ಅಗೆಲ್ ನಿಕ್ಕ್ಂದ್ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಸಿರಿ ಆಂಡಲ ಲಾವಾ ದಾರುನು ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪುನಗ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆನಾ… ಬೋಲಬಾರಿ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ… ಓ… ಸಿರಿ ಆರೋ…

ಸಿರಿನ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್‌ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್‌ಗೆನ
ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪ್ಪಾವ್ವೆರ್ ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾವೆರ್‌ಗೆನ
ಸರ್ವ ಬಿರ್‌ದ್ದುಡು ಸಾತ್ರ ಮಿನದನೊಡುಗೆನ
ಸಿರಿನ ದಂಡಿಗೆದ ಪರಿಪ್ಪು ಪತ್ತಾವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡೋ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿ ಆರೆನೋ… ಓ… ಓ…

ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡುಗೆನ ಸಿರಿನ ಸತ್ಯದಂಡ್ಯೆ ಬತ್ತ್‌ಯೆತ್ತ್ಂಡ್‌ ಗೆನ
ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಮುದೆಲುಡು ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆಡ್‌ಕೆಡಗಾದೆರ್‌ಬಂಡಿದ ಬೋವುಲುಗೆನ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಸಿರಿನ್ ದೆರ್ತ್‌ತಿರ್ತ್‌ಂದೇ ಮಲ್ತೆರ್
ಸಿರಿನೂ ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್‌ಓ… ಓ… ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಆ… ಆ…

ಬಲತ ಕಾರ್ ದುಂಬು ಪಾಡ್ಪಾವೊಂದು ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್ ಪೊಗ್ಗಾಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರ ಅಗತ್ತೊನು ಬನ್ನಾಗ ಬೋಲದೆರಮನೆಡ್
ಬೋಲದೆರಮನೆಡ್ ತಗೆರ್ಲ ತಂಗಾಡಿಲಾ ಉಲ್ಲೇತ್ತೋ
ದಿನೊಡ್ದು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನು ಬನ್ನಾಗ ಚತ್ತೇರಿಲು ಪಣ್ಪೇರ್‌ ಗೆನ
ಏರ್ ಮಗ ಮೆಗ್ಯಾ ನಮ ತಂಗಾಡಿಗ್‌ ಗೆನ ಆಣ್ ತೂವೊಡು ನಂಕ್
ಸಿರಿಗ್ ತಕ್ಕಂತಿ ಆಣನ್ ತೂದು ಮದ್‌ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಮದಿಪುವೇರತ್ತೋ
ಓ… ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ವಾ ಬುದ್ದಿ ಬೆನ್ಪಿನಿಂದ್‌ದ್‌ ಗೆನ
ಸೋದ ಸೋದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ತೂಪುನ ಸಮಯೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಕೊಟ್ರಾಡಿದೆರಮನೆಡ್ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್‌ಗೆನ
ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಕಡಾವೊಡು ಮಾನಿ ತೆರ್ಪೊಡುಂದೇರ್ಗೆನ
ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆಯೋ… ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೊಡ್ಡು ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡೊಂದುಗೆನ
ಕೊಟ್ರಾಡಿದೆರಮನೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ಸುಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಾದ್‌ಗೆನ
ತಿನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸೆರಾಲ್ವೆರ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಡ್ದ್ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್
ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ದ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಗ್‌ಗೆನ
ಬತ್ತೋನು ಪೋವೊನು ಇತ್ತಿನಾರುಗೆನ
ಇನಿ ಬರಾಂದೆ ದಿನ ಮೂಜಾದೆ ಪೋಂಡುಗೆನ
ದಾನೆ ನಮಡ ಒರೆಜ್ಜಿ ಪರೆಜ್ಜೀಡೇ ಕುಲ್ಲುದಾರ್‌ಂದೇs…
ಮೆಗ್ಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಾ ಓಲೆಡ್ ಮದಿಪುವೆರುದೇ ಓ… ಓ…
ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್… ಓ… ಓ…

ಆವ ಪೋವು ಬರೊಂದು ಸವಾರಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಗಗೆನ
ಇನಿ ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಏ ಮದಿಮ್ಯಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಂದುಂಡುಗೆನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತ್ಂಡುಗೆನ
ಆನಿ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ದ್ ನೂರಿನ ಕಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯಿಡ್ದೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್‌…
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಮದಿಮ್ಮಾಯೋ ಓ ಓ…
ಸಾಮು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ… ಓ… ಓ…

ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಗೆನ
ಒರ್ತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿನವು ಜೋಡು ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಆತ್‌ಂಡು ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಕೊಟ್ರಾಡಿ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವ ಎನ ಮದಿಮಾಯ ಕೇಣಿಲೆ
ಇರೆ ಪುದಾರ್ ಪುರಪ್ಪುನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್ ದೇಸೊಗು ಪೋತುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ದಾನೆ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲು ಲೆಪ್ಪಾವುಜ್ಜರ್‌ ಗೆನ
ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಮಲ್ಪಾವುಜ್ಜರಣ್ಜೋವೆ
ಬನಿಬತ್ತ ಲಪ್ಪುಜ್ಜಾರಂದೇ ಪಣ್ಪೋಲು ಆರ್ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ
ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಸಾಮು ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಉಂದು ಕೇಂಡಿನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ಸಕ್ಕೆಲ್ ಲೆಪ್ಪಾವೊನುದುಗೆನ
ಮಂದೆ ಮಾನಿ ಕೂಡಾವೊನುದುಗೆನ
ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಮಲ್ಪಾವೊನುದುಗೆನ
ಬನಿಬತ್ತ ಲಪ್ಪಾವೊನುದು ಕೊಟ್ರಾಡಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರೋ ಓ… ಓ…
ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ ಓ ಓ…

ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಇನಿ ಮೆಗ್ಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಗೆನ
ಲಾವ ಮದಿತ್ತೊನುದುಲ್ಲೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ದಾನೆ ನಮಡ ಒರೆಜ್ಜಿದ್ ಪರೆಜ್ಜಿದ್
ಕೊಟ್ರಾಡಿದಲ್ವೆರ್ ಕುಲ್ಯೇರ್‌ಂದ್‌ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಬರೆವೊಡು ಮಾನಿ ತೆರ್ಪೊಡೆಂದೆರ್
ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್… ಓ ಓ…

ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓಲೆದ ಕೊರುಂದು ದಿರ್ಕಾ ಒಯ್ದೇರ್
ಕಡೆ ಒಲಿ ಕತ್ತೆರಿಯೆರ್ ಕೊಡಿಒಲಿ ಮುತ್ತೇರಿಯೆರ್
ಬಂಜಿದ ಬಾಮೊಲಿ ಪರಿತ್ತೇರ್‌ಗೆನ
ಎಣ್ಣೆನ ಮಂಜಲ ಅರೆಪ್ಪಾದೆರುಗೆನ
ಓಲೆನ್ ಒಪ್ಪಾಂದೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ…

ಮೆಗ್ಗ್ಯೆಪಲಯೆನ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಬರೆಪ್ಪೇರ್‌ ಗೆನ
ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾಲ ಮಲ್ಲ ಕುರುಕುಚ್ಚನದ ಓಲೆಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಡ್‌ ಗೆನ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡ್ಯರ್‌ ಡಗೆನ
ಬೋಲಡೇ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಬಿವೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರ್ ಈರ್
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಣ್ಣಕರೆಟ್ ತೂಯರೆ ಇಜ್ಜಿಗೇಂದ್‌ದ್
ಓಲೆಡೆ ಒಕ್ಕೆರ ಬರೆಪೇರೂದೋ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲಬಾರಿದ
ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್… ಓ…

ಓಲೆ ತೂಯಿನ ಗಲಿಗೆಡ್ ಉಂತಿ ಉಣ್ಪುಡು
ತುತ್ತಿ ಕುಂಟುಡು ಕೊಲ್ತಿ ತಮ್ಮಯಿಡ್
ಈರಾಂಡಲ ಬರೊಡುದುಗೆನ
ಓಲೆಡ್ ಒಕ್ಕೆರ ಬರೆಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ಓಲೆದ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಮಡಿದ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ಓಲೆದ ಮಾನಿನ್ ಲೆಪ್ಪಾವೇರತ್ತೋ… ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ…

ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲಿಗ್ಗೆಡೆ ಬೈದೆಗೆನ ಓಲೆದ ಮಾನಿ
ದಾನಿ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಲೆಪ್ಪಾಯರಂದ್
ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಅರಸ್ಸೂಲೆಡ ಕೇಣ್ವೆನೋ ಓ ಓಲೆದ
ಮಾನಿಗೆನಾ ಓ ಚತ್ತೇರಿಲೆಡಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಏರಪ್ಪ ಓಲೆದ ಮಾನಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಈಯಾಂಡಲ ಕೊನವೊಡುಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್‌ಂದ್‌s ಪಂಡೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಈತ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾನಿನೇ ಪಣ್ಪೇನೋ ಓಲೆದ
ಮಾನಿದೇ ಆಯೆ ಏ… ಏ… ಓ… ಓ… ಮಾನಿಯ್ಯೇ ಆಯೇ… ಓ…

ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ ಕೇಣಿದರ ನಿಗುಲುಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕಣ್ಣಸಾಲಿತ ತತ್ತ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಯೆನ್ನ ಇನಿ ಕಾರ ನಡಪು ಉಂತುದುಂಡು
ಓಲೆ ಕೊನಯರೆ ಯೆಂಕ್ ಸಗೆವಂದ್‌ಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಚತ್ತೇರಿಲು ಸೇರ್‌ಡ್ ಕಾಸ್‌ ಲಪ್ಪಾದ ಲಪ್ಪಾದ್ ಸಂಬಳ ಕೊರಿಯೇರತ್ತೋ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಸೆರಂಗೊಯ್ತ್ ಮಾನಿಡ
ಓಲೆ ಕಟ್ಟಾವೆರತ್ತೋ… ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ…

ಸಾದಿದ ಸಂಬಳ ವಣಸ್‌ದ ಕರ್ಚಿ ಇನಿಯೇ ಸಿರಿದ್ಯೇರುಗೆನ
ಇಲ್ಲಗ್ ಪಟ್ಟನೆ ಪಾಲಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಓಲೆದ ಮಾನಿ ಬೋಲದೆರಮನೆ ಜತ್ತೊನು
ಪೋಪುಂಡತ್ತೋ ಓಲೆದ ಮಾನಿಗೇ ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಡ್‌ಗ್‌ ಗೇ… ಓ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದುಗೆನ ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದುಗೆನ
ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಬರ್ಪೆಗೆನ ಮಾನಿಗೆನ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್‌ಂದೇ ಪತ್ತೊನು ಬರ್ಪುಂಡೋ
ಓ ಮಾನಿ ಆಯೆ ಓ ಓಲೆದ ಮಾನಿಗೆನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಎರಮಾನೆಗ್… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಬೈಲು ಪಿರಪಕ್ಕ ಪಾಡೋನುದುಗೆನ
ಮಾನಿ ಏಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬರ್ಪೇಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮಾನಿ ಪೋಪಿನ ಮಾರ್ಗ ಎರುಪೋಪಿ ಎದ್ದಾರಿ ಪತ್ಯೆಗೆನ
ಲಾವಾ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಪೋಪುಂಡೆ
ಮಾನಿಯೋ ಓ ಓಲೆದ ಮಾನಿಯೇ… ಆಯೆಗೆನಾ… ಓ…

ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪೋನಗ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟುಲ್ಲೇರ್
ಬೆನ್ನಿನ ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಮಲ್ಪಾವೊನೂ ಉಲ್ಲೇರಲ್ವೇರೋ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್‌ದ ಬೇಲೆಕಾಲೆಡ್‌ ಗೆನ
ಮಂದೆಲೆನ ಕೈ ಬರ್ಪಾವೊಂದುಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್‌ ಗೆನ
ಬನಿಬತ್ತ ಲಪ್ಪಾವೊನುದು ಅಲ್ವೆ ಉಪ್ಪುನಗ
ಮಾನಿ ಪೋವೆಗೆನ ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟೊಂಡೆಗೆನ
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುದೆಗೆನ
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗೂಲಾಪುಂಡು ಮಾನಿಗ್‌ಗೋ ಓಲೆದ ಮಾನಿಗ್‌ಗೇ… ಓ ಓ

ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸೆರಾಲ್ವೇರೆಂದ್‌ದ್‌ ಗೆನ
ಒಕ್ಕೆರೊಗು ಮೂಜಾ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮಾನಿ ಲೆಪ್ಪುನಗಗೆನ…
ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಎರಡು ಓಕೊನು ಬರ್ಪೇರೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ… ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿರ್ದೆಮನೆಡ್ದ್… ಓ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದೆರಮನೆಡ್ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಕೇನುವೆರುಗೆನ
ಒಲ್ತ್ ಬತ್ತಿನಿ ಮಾನಿಯೇ ಓಡೆಗ್ ಪೋವೊಡು
ನಿನನ್ ಯೇರ್ ಕಡಾಯಿನಿ ದಾನೆ ಕತೆ ಬತ್ತಿ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯ ಪಣ್ಲಾಂದೇ
ಪಣ್ಪೆರತ್ತೋ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ತನ ಎರಮಾನೆಡ್… ಓ…

ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಪೋಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕೇಂಡರಗೆನ
ಇನಿ ಬಾಯಿಡ್ ಪಣಿಯರೆ ಯೆಂಕ್ ಸಗೆವಂದ್
ಯೆನ್ನ ಸೆರಂಗ್‌ ಡಿತ್ತಿ ಓಲೆ ಪಣ್ಪುಂಡು
ಮಾನಿಗೆನ ಸೆರಂಗೊಯಿತ್ ಓಲೆ ದೆತ್ತೆಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವ ಕೈಕೆಂದೇ ಪಾರಾವುಂಡು ಮಾನಿಯೇ
ಓ ಆಲುವೆರೇ ಕೇನೊಡುಗೆ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ… ಓ…

ಪಾರಾಯಿ ಓಲೆನ್ ನುಗುದ್ದೇರ್‌ ಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಮೊರಂಪುದ್ದ ಒಯ್ದೇರ್‌ ಗೆನ
ನೆಂಪುಗು ಓಲೆದ ಓದು ಒಕ್ಕೆರ ತೂಪೆರುಗೆನ
ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರ ಓದು ಒಕ್ಕೆರ ತೂಪೆರುಗೆನ
ಬಂಜಿಡ್ ಕಾವೊರಿ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕಡುದುಕ್ಕೊ ದೆಪ್ಪುವೆರಲ್ವೆರ್
ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ… ಓ… ಓ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಓಲೆದ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮಡ್ತೇರ್‌ಗೆ
ಮಾನಿನ ಕೈಕ್ ಪಾರಾಯೆರ್‌ಗೆ
ದುಂಬು ಒತ್ತೊನು ಪೋಲ ಮಾನಿ ಇನಿ
ನಿನ್ನ ಬೆರಿ ಕೊನೊದು ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇ ಓ… ಓ… ಓಲೆದ ಮಾನಿಡಾ…

ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದೆರಮನೆಡ್‌ ಗೆನ
ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನುದುಗೆನ
ಇನಿ ಮಗುರ್ ಮನದಾನಿ ಬನ್ನಗಾಂಡಲಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿಯೇ
ನಾರಾಯಿಣ ಕೇಣ್‌ಲಂದೇರೋ ಓ… ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಯೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಬೈದ್‌ಂಡೇ
ಮಾನಿ ಕಡಾದ್ದೆರ್‌ಗೆನ ಬೋಲದ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಆಗೊಲಿನ್ನ ತಞ್ಞನ ಕುದುಪೆನ್ನ ಬೆಞ್ಞನ ಕುಪ್ಪಿನ್ನ ಉಪ್ಪಡ್‌ ಗೆನ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್ ಬೋವನ ಬಲಸ್‌ಲಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿಗೆನ ಇನಿ ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋತೆರ್‌ ಗೆನ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಪರಿವಾಲ ಬೊಲ್ಯನೆ ನೆಡಿದ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ಆಗೊಲಿನ್ನ ತಞ್ಞನ ಕುದ್ಪೆನ್ನ ಬೆಞ್ಞನ ಕುಪ್ಪಿನ್ನ ಉಪ್ಪಡ್‌ಂದೇ
ಬಲಸ್ವೇರೋ ಸಾಮು ಆರೋ… ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆಗೋ… ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಾಮು ಆರೋ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡ್ಯೋನುದು ಬನ್ನಗ
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ಗೆನ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ದೀಪೆರುಗೆನ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆ
ದೀಯಿ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆಟ್ ಪೋದು ಆಲ್ವೆರ್ ಕುಲ್ಲುನಗಗೆನ
ಲಾವಾ ಬೋವನ ಕನತ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೋ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ
ಓ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವನ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಲಸ್ಸೀ ಕೈ ಒಡ್ಯೊಡಾಂಡ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆಗೆನ
ಗಲಿಗೆ ಸಂಕೆಗ್ ಉಂಡು ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮಾನ ಆತೇರ್‌ ಗೆನ
ನಡತ್ತ್ ನಡೆಮಡೆ ನೆಡ್ಯೂಂಡೇರುಗೆನ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ವಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೋ
ಓ ಆಲುವೆರತ್ತೋ ಓ… ಕೊಡ್ಸಲಾಲ್ವೆರೂ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್… ಓ ಓ

ಸಾಮು ಆಂಡಲ ಉಲಾಯಿ ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ ಗೆನ
ಒತ್ತರೆಸತ್ತರೆ ಮಲ್ದೇರ್‌ ಗೆನ ಮಡೆ ಬೀಜಾಯೆರ್‌ ಗೆನ
ಆರಿವಾಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್‌ ಗೆನ
ಇನಿ ತನ್ನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ ಕೈಯೇರ್ದೇ ಕೊರ್ಪೇರ್
ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿಯೋ ಆಲ್ ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್…

ಉಂಡಿ ಮಡೆಕಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿಪೂಲು ತಿಂದೇರ್‌ ಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ ಕಾಯಿದ ಜೋಗ ಆಯ್ಯೇರ್‌ ಗೆನ
ತನ್ನಾ ದುತ್ತು ಬತ್ತ್ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆವೊಡುಂದೇರ್
ತನ ದುತ್ತಯಿತದ ಕರಜಿನ ಕೊಂಡುಬಲಾಂದೆರ್ ಸಾಮುಡ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…