ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಸಿರಿಯ್ಯೆ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಬತ್ತ್‌ಕಟ್ಟ್‌ದ್‌ ಬರಪಣಿಯರೆಗೆನ
ಎನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆಡ್ದ್ ಬುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರೆ
ಸತ್ಯಾಪುರದ ಎರಮನೆಡ್ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಣ್ಣ್‌ಗ್‌ದಾರೆ ಆತಿನಿಗೆನ
ನಿನ್ನ ತಮೆರಿ ಕೊಂಡುಬಲ ಸಿರಿಯ್ಯೇಂದೇರೋ ಓ… ಓ
ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನ ಆಲ್ವೆರುಗೆನಾ ಓ ಓ… ಆ… ಆ

ನಾರಾಯಿಣ ಏ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಯೆಂಕ್ ಆಣಪುರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆನ
ತಮೆರಿ ಕನಪುಂಡ ದಾನೆ ಆವೊಡು ದಾನೆ ಪೋವೊಡು
ಬೇರಲಿದ ತೂಣ ಗೊಲಂಬೂರು ಗೆಲ್ಲ್‌ನ್‌ ಪೊಲ್ತೇರ್‌ಗೆನ
ಯೆಂಕ್ ತಮೆರಿ ಅಣ್ಜೋವೆ ಬೇಲಿದ ತೂಣನೇಗೆನ
ಬತ್ತಕಟ್ಟ್‌ಲೆ ಬರಪಣ್ಣೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಯೆನ್ನಾ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಬುಡ್ದೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದೇರೊ ಬಸಲೂರ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆ
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ ಓ…

ಆತ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಬೇಲಿದ ತೂಣ ಆಣಗ್ ತಮೆರಿ ಅತ್ತ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ ಪೊಣ್ಣ್‌ಗ್ ಮಣ್ಣ್‌ಗ ದಾರೆ ಆತಿನತ್ತ್
ಆಣಗ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ದಾರೆ ಆತಿನಿಗೆನ
ಇನಿ ನಿನ್ನಾ ತಮೆರಿ ಕೊಂಡುಬಲ್ಲಾ ಬತ್ತ್‌ ಕಟ್ಟುವೆ ಬರ ಪಣ್ಪೆಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಬಸಲೂರ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಂಡಾರ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಕೈಕ್ ಕೈ ಕೊರಿಯೆರ್ ಕಾಜಿ ರುಂಬಿಯೆರ್
ಮೂಂಕುಗು ಕೈ ಕೊರಿಯ್ಯೆರ್ ಮುತ್ತೇಸನ ರುಂಬಿಯೆರ್
ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗೇ ಕೈ ಕೊರಿಯೆರ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಡ್ತೇರ್
ಮುಂಡೆ ಕಲೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಜೋವು ಆಣಗ್ ಸರಿಬಂಟೆಗೆನ
ಬತ್ತ್ ಕಟ್ಟ್‌ಲೆ ಬರಪಣ್ಲೇ ಯೆನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಬುಡುಕೊರುಲೆ
ಮದಿಮ್ಮಾಯೋ ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆ ನ ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣಗ ದಾರೆ ಆತಿನಿ ಅತ್ತಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೊಣ್ಣಗ ಮಣ್ಣಗಾ ದಾರೆ ಮೈತಿನಿತ್ತ್‌ಗೆನಾ
ತಮೆರಿ ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲಾ ಯೆನ್ನ ಎದುರುಗು ಉಂತಾಲ
ಬತ್ತ ಕಟ್ಟುವೆ ಬರಪಣ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಬುಡ್ದು
ಕೊರ್ಪೆಂದೇರ್ ಅಲ್ವೇರ್ ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇರ್… ಓ ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಆಲುವೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಸಿರಿ ಏಲೇಲ್ ಪತ್ತ್‌ ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದ ಗಿಂಡ್ ಕೋಪ ಕೋಪಿಯ್ಯೆರ್
ಮುತ್ತಿ ಕುಮದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಕೈಕೊರಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಏಲ್ ಪಿರಯದ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡ್ದ್‌ ದೆತ್ತೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಂದೋ ಪಂಡೇರ್
ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್ ಓ ಬಸಲೂರ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಎಲ್ಪ ಪಿರಯದ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಏಲ್ ಪಿರಯದ ಬಾಲೆ ತಮೆರಿ ಆಣ್ಜೋವೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಬತ್ತ ಕಟ್ಟ್‌ಲೆ ಆಣ್ಜೋವೆ ಬರ್ ಪಣ್‌ಲೆಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಒರದೇಕ್ ಬುಡ್ದೂ ಕೊರ್ಲೇಂದೇರ್
ಬಸಲೂರ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಇನಿ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಎಲ್‌ಪ ಪಿರಯದ ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ ಏಲ್ ಪಿರಯ್ಯದ ಬಾಲೆನ್
ಯೆನ್ನ ಇಂದ್ರೊಗು ಪುಟಿನ ಮಗನ್ ಕುಮಾರನ್
ಯೆಂಕ್ ಇನಿ ತಮೆರಿ ಉಂತಯಾಂದ್‌ದ್ ಇನಿ ಅಲುವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕಡುದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರಲ್ವೇರೋ ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇರ್‌… ಓ ಓ…

ಎನ್ನ ಇಂದ್ರೊಗು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗನ್ ತಮೆರಿ ಉಂತಾಯಂಡಲ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣ್
ಇನಿ ಬತ್ತ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಬರಪಣ್ಪೆಗೆನ
ಇನಿ ಮೂಡಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಡ್ಡಗೆನ
ಮುಕ್ಕಡಪು ಮೂಜಿ ಕರಿಯ ಕಡಪಂದೆ ಇತ್ತಡಗೆನ
ಮುಕ್ಕಡಪುಡು ಪತ್ತಿನ ಜುಟ್ಟುನು ಬಸಲೂರುಡು ಬುಡುವೆಗೆನ
ಬಸಲೂರುಡು ಪತ್ತಿನ ಜುಟ್ಟುನು ಮುಕ್ಕಡಪು ಮೂಜಿ ಕರಿಯಾಡೆ
ಬುಡುವೆ ಸಿರಿಯ್ಯೆಂದೇರೋ ಓ ಆಲ್ವೇರೋ ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್‌…

ಸರಿ ಆಣ್ಜೋವೆ ಈರ್ ಪಣ್ಪಿನಲ ಸರಿಗೆನ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೇಣುನಲ ಸರಿ ಆಣ್ಜೋವೆ ಕೇಂಡರಗೆನ
ಬತ್ತ ಕಟ್ಟ್‌ಲ್ ಆಣ್ಜೋವೆ ಬರ ಪಣ್ಣೇಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಒರದೇಕ್ ಬುಡು ಕೊರ್ಲೆಂದೇರ್
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರ್ ಓ… ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್‌ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಿರಿಗ್ ಬತ್ತ್ ಕಟ್ಟುವೇರ್‌ ಗೆನಾ ಬರಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಸಿರಿನ ಕೈಸೆರಸ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮುಕ್ಕಡಪು ಮೂಜಿ ಕರಿಯಡ್‌ಗೆನ
ನಡಪುನ ಓಡೊನು ಬಂದ್ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದೆರತ್ತೋ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇ ಏ… ಏ… ಓ… ಓ… ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆರ್‌…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ದಾರೋಂದೇ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಕುಮಾರನ ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಗೆನ
ದೆರ್ತ್‌ದ್ ದರುನ ನಡುನೆತ್ತಿಗ್ ದೀಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ದಾರು ದುಂಬುಡು ಸಿರಿ ಪಿರವುಡು ಬನ್ನಗಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್ದ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಆರ್ ಓ.. ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನ
ಮಾಲೋಕೊಗು ಕೊರಲಾತ್ ಇತ್ತ್ಂಡುಗೆನ
ತನಕ್ ತಿನಲಾತ್ ಇತ್ತುಂಡುಗೆನ
ಇನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೊಗುಗೆನ ಪರಿಯರೆ ತೆಲಿದಾಂತೆ ಪೋವೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಬಸಲೂರುದೋ ಎರಮನೆಡುಂದು ಪಂಡೇರ್ ಸಿರಿಯೇ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಆ ಆ ಓ ಓ… ಬಸಲೂರು ಎರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ…

ಇನಿ ಕಾಟಿ ಕಟೊಂದು ಕರ್ಬಾಸ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಡೆಗುಗೆನ
ಇನಿ ಮಾರಿ ಕಿದೆಟ್ ಒತ್ತೆಕಣ್ಣ ಎರು ಆವೊಡು
ಒತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಬೋರಿ ಆವೊಡುಂದ್ ಪಂಡೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಮಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟುದು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪಾನೇ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೋ…
ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್‌ಗೆನ
ಪರಿಯರೆ ತೆಲಿದಾಂತೆ ಪೋವೊಡುಗೆನ
ನಾಲಿಲ್ಲ್ ನಟ್ಟೊಡುಗೆನ ಮೂಜಿಲ್ಲ್ ಬೇಡೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಲಾವಾ ಸಾಪ ಪಾಲಿದ್ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಪೋಪೇರತ್ತೋ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಮತನಲ್ವೆರ್‌ಗೋ… ಸಿರಿಯಾರೋ… ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರೋ

ಬಸಲೂರುದೆರಮನೆ ಜತ್ತೊನುದುಗೆನ
ಮುಕ್ಕಡಪು ಕರಿಯಗ್ ಪೋದು
ಏರಿಯಾ ಕುಂಞಂದೋ ಒಕ್ಕೆರೊಗು ಮೂಜೇ ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರೊ
ಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗುಗೆನ ಎರಡ್ ಓಕೊನುದು ಕಡಪು ಕುಂಞ ಬರ್ಪೆಗೆನ
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಲೆತ್ತರ್‌ಂದು ಕೇಣ್ಣಗಗೆನ
ಓಡಾ ಒರ ಇಂಚಿ ಈಯರೆಗೆ ಕಣಲಗೆನ
ಆಯರೆಗ್ ಯೆನನ್ ಮಲ್ಪುಲಂದ್s ಸಿರಿ ಪಣ್ನಾಗ ಕುಂಞ ಪಣ್ಪೆಗೆನ
ಇನಿ ಓಡಾ ಗುಜ್ಜಿಪಾಡ್ದ್ ಕಟ್ಟ್‌ದೆ ಯಾನ್
ಓಡ ಬುಡಿಯ್ಯರೆ ಆಪುಜ್ಜಿಂದೇ ಕಡಪುದ ಕುಂಞ
ಪಂಡೇನೆ ಏ… ಏ… ಕಡಪುದ ಕುಂಞಗೇ… ಆ… ಆ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಕುಂಞ ಪಣ್ಣಾಗಾಂಡಲಗೆನ
ಸಿರಿ ಏಲೇಲ್ ಲೋಕದ ಗಿಂಡ್‌ಕೋಪ ಕೋಪಿದೆರ್‌ಗೆನ
ಏರ್‌ಂಬೇ ಕಡಪುದ ಕುಂಞ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ನಿನ್ನಲಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕೆನ ನಿಕ್ಕ್
ಏಲಡಿ ಬೂಮಿಡ್ದ್ ಒಂಜಡಿ ಬೂಮಿ ಬುಡ್ಪೆಂದ್ ಪಂಡೆನಂಬೇ
ಪಂಡುಕೊರೀ ಪಾತೆರ ಕಟ್ಟುಕೊರೀ ಪೊದಿಕೆ ನಿಕ್ಕ್
ಮುಟ್ಟ ಬರಾಂದ್ ಕುಂಞಂದೇ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್… ದೇಸಾಂತ್ರ ಪೋಪಿ ಸಿರಿ ಆರ್‌…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಓಡ ಬುಡುಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆನ
ಏರುಂಬೆ ಕುಂಞ ಕೇಣಿದನ
ಇನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೂಗೆನ ಉಪ್ಪನುಪ್ಪ ಪೋಪಿಕಾಲ ನಿಕ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ
ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಕಡಪು ಕೊರಾಯೆ
ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಒಡ ಒಚ್ಚೊಣುಪ್ಪೊಡಾವು ಕುಂಞ ಈಯಿ
ಆ… ಪಣ್ಪೇರೋ ಸಿರಿಯಾರ್… ಕಡಪುದ ಕುಂಞಗೂ… ಓ… ಓ…

ಲಂಕೆ ಲೋಕ ನಾಡ್‌ದ ಇನಿ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್‌ಗೆ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆ ಇನಿ ನೆನೆದೇರುಗೆನ
ಯಾನ್ ಸತ್ಯದ ಮಗಲಂದುಡಗೆನ ಸತ್ಯ ಸಾಜ ಬೆಳಗೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆಗೆನ
ಇನಿಯೇ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆನೊಡುಂದೇರ್ ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ಏ… ಏ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರ್… ಓ… ಓ…

ಸಿರಿ ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯಿ ಪೋದು ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಪರಪುನ ತುದೆಟ್‌ಗೆನ
ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊಡಿಯಿರೆ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆಂದ್‌ಂಡುಗೆನ
ಕುಮಾರಾನ ಮುತ್ತಿ ಕುಮದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ನ್‌ಗೆನ ದಾರುನುಲಗೆನ
ಲಾವಾ ಇರೆಟೇ ಕುಲ್ಲಾವೇರೋ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಏ… ಏ… ಸಿರಿಯೇ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ… ಕೇನೊಡುದೇ… ಓ… ಓ…

ಈಯರೆಡ್ದ್ ಆಯೆರೆಗ್ ಪೋವೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಕರೆ ಒಂದೊಡುಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್‌ಗೆನ ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಾಗಾಂಡಲ
ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆಟ್‌ಗೆನ ದಾರುನಾ ಕುಮಾರನಾ ಕುಲ್ಲಾದ್
ಆಯೆರಗೇ ಬುಡ್ಪೇರೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಆ… ಆ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲ್‌ಪೆಜ್ಜಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಲಾವಾ ಪಾರಾವೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಅಂಚಿದ ನೀರ್ ಅಂಚಾವೊಡುಗೆನ
ನಡುಟು ನಡು ಸಾದಿಯಾದ್ ಎಂಕೇ ಬರೊಡುಂದ್‌ದ್‌
ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಪಾರಾವೆರ್s ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ…

ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಪಾರಾನಗ ಅಂಚಿದ ನೀರ್ ಅಂಜಿ ಅತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಇಂಚಿದ ನೀರ್ ಇಂಜಿ ಅತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ನಡುಟು ನಡುಸಾದಿ ಆನಗ ಸಿರಿ ಆಂಡಲಗೆನ
ಇನಿ ಸಿರಿ ಆ ತುದೆಕ್ ಜತ್ತೊನುದುಗೆನ
ಈಯರೆಡ್ದ್ ಆಯರೆಗ್‌ಂದ್ ನಡುಸಾದಿಯೇನೆ ಪೋನಗತ್ತೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ… ಆ… ಪರಪುನ ತುದೆಟೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಾನದಾಯೆಗೆನ
ಸಿರಿನ ತಮ್ಮಾಲೆ ಮಗೆ ಸಾಜೊಡು ಮೈತಿನೆಗೆನ
ತಿರ್ತಾ ಮೈತ ತುದೆಟ್ ಸಿರಿನ ಮುಂಗೈತ ಪೊರ್ಲು ತೂದುಗೆನ
ಉಂತುಲಾ ಸಿರಿಯೇ ಉಂತುಲಾ ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಈಯಿಂದೇ
ಪಾರು ಓಡೋನು ಬರ್ಪಿನತ್ತೋ ಓ ಓ ತುದೆಟ್‌ಗೆನಾ ಸಿರಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಾನದಾಯೆಗೆನಾ…

ಯೆಂಕ್ ತಮ್ಮಲೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಇನಿ ಯೆಚ್ಚ ಜನ ಉಪ್ಪೇರುಗೆನ
ಯೆನ ಮುಂಗೈತ ಪೊರ್ಲು ತೂದುಗೆನ
ಇರ್ಲ್‌ಮರ್ಲ್‌ ಕಟೊಂದು ಪಾರು ಓಡೋನು ಬರ್ಪನಂದ್‌ದ್‌
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಒಂಜಿಕಲ್ಲ್ ಪಾರಾವೆರ್‌ಗೆನ
ಉಂದೇ ತುದೆಟ್ ಸೇಮಿಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್‌ಗೆನ
ಕಲ್ಲಾದ್ ಉಪ್ಪುಲಾಂದೇ ಕಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೆರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಯನ್ ಕಲ್ಲ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನ ಸಿರಿ ಆಯರೆಗ್ ಪೋಯೆರ್‌ಗೆನ
ಮಿತ್ತ್ ಪೋದ್ ಉಂತುದು ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣೋ ಓ… ಓ…
ದೇವೇರೇ ಬೆರ್ಮರೇ ಈರ್‌s ಕೇನ್‌ಲೇ
ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಕಡಪು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಪುರಪುಂದೇರ್‌ಗೆನ
ಅಂಚಿ ನೀರಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಇಡೀ ತುದೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆವೊಡುಗೆನ
ದಲದೀಡ್ ನೀರು ಪರತ್ತೋನು ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಒಂಜಿ
ಕಲ್ಲ್ ಪಾರಾಯ್ಯೇರ್ ಸಿರಿಯ್ಯೆ ಆರ್ ಸಿರಿಯಾರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್ ಕಡಪುಡುಗೆನಾ…

ಇನಿ ಏರುಂಬೆ ಕಡಪು ಕುಂಞ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಕಡಪು ಒಚ್ಚೊನುದು ವರ್ಸೊಗು ಪದ್ರಾಡ್ ಮುಡಿಗೆನ
ಆರಿ ಉಟ್ಟೊಳಿ ಉಂಬೊಳಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಗೆನ
ಇನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೊಗು ಮಣ್ಣ್ ತಿಂದ್‌ದ್ ನೀರ್ ಪರೊಡುಂದುಗೆನ
ಕಡಪುದ ಕುಂಞಗ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಕುಂಞ ಆರೋಣು ಬುಲಿತ್ತೊನುದು ಪೋಪೆಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಡ ಪಂಡ್‌ಕಲೆಪೆ ಅತ್ತೋ
ಯೆನ್ನ ಉಪ್ಪುನುಪ್ಪು ದೆತ್ತಾರಲ್ವೆರೇಂದ್‌ದ್ ಪಣ್ಪೆ ಆಯೆ
ಕಡಪ್ಪುದ ಕುಂಞನಾಯೇ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್
ಸಾಪೊನೆ ಪಾಲಿದೆರತ್ತೋ…

ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಮುತ್ತಿ  ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲೇ ದೆರ್ತೆರ್
ದಾರುನ ನಡುನೆತ್ತಿಗ್ ದೀಯ್ಯೆರ್
ಬಾಲೆ ಪತ್ತಾವೊನುದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತುಂಬಾವೊನುದು ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನ
ಪೋಪೋವುದು ಪೋಪೆರ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಗಾಂಡನೇ
ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯೇ ಓ… ಓ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡೋ…

ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಗ್‌ ಗೆನ ಬೊಲ್ಯ ನೋಕಟೆದ ಮುದೆಲ್‌ಗ್‌ ಪೋತೆರ್‌ಗೆನ
ಲಾವಾ ಕುಮಾರನ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ನ್‌ ಗೆನ
ದಾರುನ ನಡುನೆತ್ತಿಡ್ದ್ ದೈದೇರ್‌ಗೆನ ಸಿರಿ
ಇನಿ ಬೊಲಿಯ ನೋಕಟೆದ ಮುದೆಲ್‌ಗ್‌ ಪೋತೆರ್‌ಗೆನ
ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನ್ ದೆರ್ತ್ ಜಕ್ಕೆಲ್‌ಡೇ ಪಾಡ್ಯೇರ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡೋ…

ಪಟ್ಟೆನ್ನ ರಾವಕಿದ ಗುಬ್ಬಿ ರಟ್ಟಾದೆರ್‌ಗೆನ
ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಗ್ ಬಲತ್ತ ಸಿರಿಮಿರೆ ಬಾಮಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಎಡತ ಸಿರಿಮೆರೆನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಬಂಜಾರ ಬಾಮಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಲಾವಾ ಕುಮಾರನ್ ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡೇ ಮಲ್ಪುವೆರತ್ತೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡೋ…

ಇನಿ ಏರ್ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಕುಮಾರನ ಪಟಿಕೆ ಮೈತಿನ ಕುಂಟು ಚಿನ್ನದನಗೆನ
ಇನಿ ಒಲಾ ಪೋವುದು ಬೋಲದ ಕಯಿತೋಡುಡುಗೆನ
ಆರ್ದೊಂದು ಪೊಜಂಕೊಂದು ಬಲ್ಲಾಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್‌ಗೆನ
ಸಿರಿ ದಾರುನು ಕಡಾವೇರುಗೆನ ಕಯಿತೋಡುಗು
ಲಾವಾ ಕುಮಾರನ ಚಿನ್ನದನ ಪತ್ತೊನುದುಗೆನ
ದಾರು ಕುಂಟು ಅರ್‌ದ್ದೆರೆ ಪೋಪಿನತ್ತೋ ಓ… ಓ… ದಾರೂ
ಆಲ್ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲು ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಬೋಲದ ಕಾಡುಡ್‌ಗೆನ ಕುಮಾರನ ಚಿನ್ನದನ ಪತೊಂದು ದಾರುಗೆನ
ಬೋಲದ ಕೈತೋಡುಗು ಪೋನಗಗೆನ
ಬೋಲ್ಯ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಕಲ್ಲಿ ಕನಪಡೆ ಕಡು ಪಾಡ್ಡ್‌ಗೆನ
ನೀರ್ ಗುದ್ದುದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನ
ನೀರ್‌ನೇ ಅಲೆಮಡ್ಡಿಂದೇ ಮಲ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ದಾರೂ
ಆಲ್ ಬೋಲದ ಕೆರೆಕ್ ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನ ಓ… ಓ…
ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಗೆನಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೋಲದ ಕೆರೆ ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನ
ಬೊಲ್ಯ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲುಗೆನ ಕಲ್ಲಿ ಕನಪಡೆ ಕಡು ಪಾಡ್ಡ್‌ಗೆನ
ನೀರ್ ಗುದ್ದುದು ಮೀನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ನೀರ್‌ನ್ ಅಲೆಮಡ್ಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕುಮಾರನ ಚಿನ್ನದನ ಪತೊಂದು ಪಿರಾನೆ ಬರ್ಪೊಲು ದಾರು
ಓ ಓ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಗುದೇ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…
ಕಾಟ್‌ಕೈಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಗೆನಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಏ ಅಕ್ಕೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಬೋಲದ ಕೈತೋಡುಗುಗೆನ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಪೋವುದು ತೂನಗನ
ಇನಿ ಬೊಲ್ಯ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಕಲ್ಲಿ ಕನಪಡೆ ಕಡು ಪಾಡ್ಡ್‌ಗೆನ
ನೀರ್ ಗುದ್ದುದು ಮೀನ್ ಪತ್ತುದೇರುಗೆನ
ನೀರ್‌ ಅಲೆಮಡ್ಡಿ ಮಲ್ತೂದೇ ಪಾಡ್ದೇರೆಂದೇ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾರೂ
ಓ ಕಾಟ್ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್ ದಾರೂ ಆಲ್s ಓ… ಓ… ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s …

ಆತ್ ಪಾತೆರೊ ಇನಿ ದಾರು ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿರಿಗ್‌ಗೆನ
ಏಲೇಲ್ ಲೋಕದ ಗಿಂಡ್‌ ಕೋಪ ಕೋಪಿದ್ದೇರ್‌ಗೆನ

ಬೋಲದಾ ಊರುಡುಗೆನ ಇನಿಡ್ದ್‌ ಕಲ್ಲಿ ಕನಪಡೆಗೆನ ಕೊಡಿಪಂದೆ ಪೋವೊಡುಗೆನ
ಇನಿಡ್ದ್ ಬೊಲಿಯ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಬೋಲದ ಊರುಡುಗೆನ
ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ತವಾಯಿ ಮಲ್ತೇರ್‌ಡಗೆನ
ಮಂಡೆ ಬಾಪೊಡು ತೈಯೊಡುಂದು ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪನೇ
ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಸಿರಿಯೇ ಓ… ಓ… ಆರ್ ಸಿರಿ ಆರೋ… ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡೂ…
ಓ… ಓ…

ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಇನಿ ತನ ಸಿರಿಮೆಟ್ಟೇಲ್‌ಡ್ದ್‌ಗೆನ
ರಾವನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ದೆಯಿದೇರ್‌ಗೆನ
ಪದಿನಾಜಿ ಗೆರೆ ಒಯ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಉಂಡುಮಲ್ದೆರ್ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ಕುಮಾರನ ಚಿನ್ನದನ ದಾರುನೇ ಅರ್ದುವೋಲತ್ತೋ ಓ ಓ
ದಾರೋ ಆಲೋ… ಕಾಟ್‌ ಕೈಯಂಗೇಲ್ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಸಿರಿ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಿರಿಲಾ ದಾರುಲಾ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ದ್‌ ಉಪ್ಪುಸಮಯೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ಆಜಿ ವರ್ಸಲಾ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲಾತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಪಕ್ಕಿದ ಒರುವಾದ್ ಮರೊಟು ಬಯ್ಯೊನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಕಾಸಿಂಗರಸು ದೇಸಿಂಗರಸುಲುಗೆನ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುದೇ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…
ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪಲಯೆ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ ಕಾಸಿಂಗಲರಸುಲುಗೆನ
ಮೆಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಗ ದೇಸಿಂಗಲರಸುಲುಗೆನ
ಪಕ್ಕಿದ ಒರುವಾದ್ ಮರಟ್ ಬಯ್ಯೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಕುಲುಗೆನ
ಇನಿ ಮೆಗ್ಯೆ ಪಣ್ಪೇರ್‌ ಗೆನ ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿಲೇಂದ್
ಪಂಡೇರೋ ಮೆಗ್ಗೆ ದೇಸಿಂಗಲರಸುಲೂ… ಓ… ಓ… ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s…
ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಂಕಾಂಡಲ ಜೋಗ ಬೆನೊಡಾಂಡಲಗೆನ
ಬೋಲದಾ ಪದವುಡು ನಂಕ್ ಇಲ್ಲ್ ಎರಮನೆ ನಿರ್ಮಿಯೊಡುಂದುದು
ಮೆಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ ಇನಿ ಪಲಯೆಗೆನ
ಕಾಸಿಂಗಲರಸು ಮೆಗ್ಗೆ ದೇಸಿಂಗಲರಸುಲು ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಆ…

ಇನಿ ಆಜಿ ವರ್ಸನ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡುಗೆನ
ಪಕ್ಕಿದ ಒರುವಾದ್ ಮರಟ್ ಬಯ್ಯೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಕುಲು
ಇನಿ ಜೋಗೊಗು ಬರ್ಪೆರ್‌ಗೆನ
ಮೆಗೈನಾ ಪಲಯೆನಾ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s…

ಇನಿ ಮೈರ್ ಗುರಿಕ್ ಜೆಯಿದ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ಮೈರ್‌ದಾ ಕೊಡಿರೆಂಕೆಡ್ ಬಲಿರೊಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಉರೆತ ಗುರಿಕ್ ಜತ್ತೇರ್‌ಗೆನ
ಉರೆತ ಕೊಂಬುಡು ಸಿಗುರೊಂಡೆರ್‌ಗೆನ
ಕಡಮೆದ ಗುರಿಕ್ ಜತ್ತೊಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಕಡಮೆದ ಪೇರ್ ಪರಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮೆಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಾ ಇನಿ ಜೋಗಗೆಂದೇ ಬರ್ಪೆರತ್ತೋ
ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s… ಆ… ಆ…

ಇನಿದ ದಿನೊಕು ಮೆಗೈ ಪಲಯೆ ಜೋಗೊಗು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಪಲಯೆಂಡಲಗೆನ ಬಂಗಾರದ ತಾಮರೆನ್ನ ಪುರ್ಪೊಡು ಬಲಿರೊಂಡೆರ್‌ಗೆನ
ಮೆಗ್ಯೆಂಡಲಗೆನೆ ಬೊಲಿಯ ತಾಮರೆಡ್ ಬಲಿರೊಂಡೆರ್‌ಗೆನ
ಒಂಜಿ ಬೊಲಿಯ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರಾಂದೆ ನಿರ್ಮಿವೆರ್‌ಗೆನ
ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s…

ಒಂಜಿ ಮರಟ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಒಂಜೇ ನೆಲ್ಲಿ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆಂದರ್‌ಗೆನ
ಲಾವ ನೆಲ್ಲಿನ್ ಕೊಯಿತ್ತೇರ್‌ಗೆನ
ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿದ್ ನಾಲ್ ಸೀಲ್ ಮಲ್ದೇರುಗೆನ
ಬೋಲದಾ ಮೈದಾನ್‌ಡ್‌ ಮೆಗೈನಾ ಪಲಯೆನಾ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಒಪ್ಪಾಂದೇ ಉಂತುವರತ್ತೋ ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s…
ಆ… ಆ…

ಒಂಜಿ ಸೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿನ್ ಮಿತ್ತ್‌ ಮಿರಿಲೋಕೊಗು ಪಾರಾದ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಪಾರಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿ ತಿರ್ತ್‌ಬೂರೊಡ್ಡಗೆನ
ಬೋಲದ ಮಯದಾನ್ ಜಾಗೆಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಅಜ್ಪೊಗು ಆಜರೆ ಕೋಲು ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲ್‌ಗೆನ
ಮುಪ್ಪೊಗು ಮೂಜರೆ ಕೋಲು ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲ್‌ಗೆನ
ಯೆಂಕ್‌ಲೆಗ್‌ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆನೊಡುಂದೆರ್ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s… ಆ… ಆ…