ಇನಿ ಸಾಮು ಪೋಪೆರುಗೆನ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು
ಕಲ್ಲಕಲೆಂಬಿನಡೆ ಪೋಪೆರ್
ಕಂಚಿನ್ನ ಬೀಗೊಗು ಮೆಂಚಿನ್ನ ತರ್ಕೋಲು ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಬೀಗಮುದ್ರಿಕೆ ರಟ್ಟಾಯೆರ್
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್ ದಯಿದೇರ್
ಮದಿಮ್ಮಾಯನ ಸಿಂಗಾರಂದ ಪೆಟಿಯೆ ಕಣತ್ತೆರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿದ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ದೀಪೊಲು
ಓ… ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿಗೆ ಆ ಆ ಓ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಪೆಟಿಯೆದ ಬಾಯಿ ರಟ್ಟಾದೆರ್‌ಗೆನ
ತನ ದುತ್ತುಬತ್ತು ಆಯಿತ ಸಿಂಗಾರ ಆಪೇರ್‌ಗೆನ
ಬಂದಿಕಟ್ಟ್ ಜೋತುರ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆ
ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ತರೆತ್ರ ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆ
ರಾಮಕೆಂಪು ಕೋಲ್ ಒಯ್ತ್ ಕೊಯಿಸೆರಂಗ್ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆ
ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಗ್ ಮುತ್ತಿಮುದುರೆದ ಉಂಗಿಲೊ ದೀಪೆರೋ
ಓ ಆಲುವೇರೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ…

ಕಾರ್‌ದ ಸಮಯಿಗೆನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟಿಯೇರ್‌ಗೆನ
ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್ದ್ ಕೈಯೇರ್ ಪತ್ಯೇರುಗೆನ
ಏರಪ್ಪ ಮದಿಮಾಲೆ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಕೇಣಿದನ
ಬೋಲದ ಮಾಲಿಗೆಗ್ ಗಲ್ಗೆಡೆ ಪೋವುದು ಗಲ್ಗೆಡೆ ಬರ್ಪೇಂದೆರ್
ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ ಆಲುವೆರ್… ತನ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟೊನುದುಗೆನ
ಆನೆಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ದಾಂಟೊನುದುಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಬೈಲ್‌ನ್ ಪಿರಪಕ್ಕ ಪಾಡೊನುದುಗೆನ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್… ತನ ಎರಮಾನೆಡ್ಡ್ ಪೋಪೆರತ್ತೋ…
ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲು ದಾಂಟೊನುದು
ಅವ್ವೆನ್ ಪಿರಪಕ್ಕ ಪಾಡೊನುದುಗೆನ
ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಪೋಪೆರುಗೆನ
ಮಾನಿ ಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗ ಯೆರು ಪೋಪಿ ಎದ್ದಾರಿ ಪತ್ಯೇರುಗೆನ
ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಆಪೇರತ್ತೋ ಆಲ್ವೆರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ…

ಮೆಗ್ಗ್ಯೆನ ಪಲಯನಗೆನ ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಲೋನುದುಗೆನ
ಇನಿ ಮೆಗ್ಯನ ಮೋಣೆ ಪಲಯೆ ತೂಪೆರುಗೆನ
ಪಲಯ ಮೋಣೆನ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯೆತೂಪೆರುಗೆನ
ಆಲುವೆರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ್‌ಂದೇ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕ್ಕೇನೇ
ತೆಲಿಪುವೆರತ್ತೋ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟೊನುದುಗೆನ
ಆನೆಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುನಗಗೆನ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆನ
ಪಾಡಿ ಪಣೆನಡೆಗ್ ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಡೆಗ್ ಪೋತೇರುಗೆನ
ಕಂಕಣೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲಮರಯಿ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡ್ದೇರುಗೆನ
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಒಯಿತ್ತ್ ಬಗ್ಗಾದೇರುಗೆನ
ಪಾತಾಲದ ಪನನೀರ್ ದೆಯಿದ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ಕಲ್ಲಾಮರಾಯಿಗ್ ಗಿಡ್ದಾದೆರ್‌ಗೆನ
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈರೆಂಕ ಪಾಡೂ ನೀರ್‌ಂದೇ ಕೊರ್ತೇರತ್ತೋ
ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್… ಓ… ಓ…

ಕಾರ್‌ದ ಸಮ್ಮಯಿ ಅಲ್ವೆರ್ ಮುಟ್ಟುಡು ನುಗ್ತೊಂಡೆರ್
ಕೈಟಿತ್ತಿ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡು ಕೆರ್ತೊಂಡೆರ್
ಕೊರಿ ನೀರ್‌ಗ್ ಕೈಕೊರ್ದು ದೆತೊಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ಕೈ ಪೊಡಿ ನೆಡಿಯೆರ್
ಮೋಣೆದ ಮುತ್ತಿ ಬೆಗಾರ್ ನೆಡಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಅಲ್ವೇರೋ… ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್… ಓ…

ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯೊನು ಪೋಯೆರ್‌ಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ಲಾ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆನ
ಒಪ್ಪ ಪೋವುದು ಸೂಂಕಣಂದ ಚಾವಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದೇರ್‌ಗೆನ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋತೆರುಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ಸಿರಿಯೇಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರತ್ತೋ
ಓ… ಓ… ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಬೈದೇರ್ ಮಗಾ
ಅಸರ್‌ಗ್ ಪೇರ ನೀರ ಪತ್ತ್ ಕೊಣಲಾಂದ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಇನಿ ಪಿಂಗಣದ ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಪತ್ತೊನುದು ಬರ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿದ ನಡು ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲಡೆಗ್ ಬರ್ಪೇರ್‌ ಗೆನ
ಪೇರ ನೀರ ಕೊರ್ನಾಗತ್ತೋ… ಓ ಓ… ಸಿರಿಯಾರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನಾ…

ಸಿರಿನ ಕಯಿಡ್ದ್ ನೀರ್ ದೆಯಿದ್ದೇರ್ ಆಲುವೆರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯೇರ್
ಪೇರ್ ದೆಯಿದ್ದೇರ್ ಅಸರ್ ಆಲುವೇರ್ ತಗ್ಗಾಯೆರ್
ಅಸರ್ ಬೆಸರ್ ತಗ್ಗಾದ್ ಸಿರಿನ ಮುಂಗೈತ ಪೊರ್ಲು ತೂಯೆರ್‌ ಗೆನ
ಆಲುವೆರ್‌ಗ್ ಅಕಲ್ ಕೆಟ್ಟ್ಂಡ್ ಮತಿ ತತ್ತ್ಂಡ್‌ಗೆನ
ಆಲುವೆರ್ ದಡ್ಡಪ್ಪ ಮಗ್‌ರಿಯ್ಯೇರ್‌ತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರ್ ಓ ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ್ ತೂಯಿನಾರ್…

ಬೋಲದೆರಮನೆಡ್ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗುಗೆನ ಮೋಣೆಗ ತಿಗಲೆಗ ನೀರ್ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಮತಿ ತತ್ತಿನ ಅಲುವೆರೆಗ್ ಮತಿ ಬರ್ಪಾವೇರತ್ತೋ ಓ…
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲಬಾರಿ ಯೆರಮಾನೆಡ್…

ಲಾವ ಮತಿಯಾಯಿನಗಗೆನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡು ಇನಿ ದಿಡ್ಕ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಕೇಣುವೆರುಗೆನ
ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯಿನಾರೆಗುಗೆನ ಇನಿ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯಿನಾರೆಗುಗೆನ
ದಾನೆ ಆಂಡ್ ಆಲುವೆರೆ ದಾನೆ ಪೋಂಡೂ ಅಲುವೆರೆ ಯೆಂಕಲೆಡ ಪಣ್‌ಲೇಂದ್
ಪಣ್ಪೇರುದೇ ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಓ… ಬೋಲಬಾರಿ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ ಕೇಣಿಲೇ ನಿಗುಲು
ಇನಿ ಗದರ್‌ಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ತಿಂದಿನಾಯಗ್‌ಗೆನ
ಲಾವಾ ಕಾಯಿದ ರಸ ನಿಂಗ್‌ದ್‌ಪೋಂಡುಗೆನ
ಬವ ಸೊರ್ಕುಂಡು ಮತಿ ತತ್ತ್ಂಡ್‌ಂದೇ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ ಓ ಅಲ್ವೇರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿನ್ ತೂಯಿನಾರ್… ಬೋಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್…

ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಓಲೆ ಕಡಾದರ್ ನಿಕುಲುಗೆನ
ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಕೇಣ್ಣಗ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಯೆಂಕುಲೆನಾ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ತಂಗಡಿನ್
ಈರಾಂಡಲ ಇನಿಲಾವೊಡು ಮದ್ಮೆಂದೇ ಮದಿಪ್ಪುವೆರತ್ತೋ ಓ ಓ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದರಮಾನೆಡ್…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪ್ಪೊಡು ನಿಚ್ಚಯ ನಿಲುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುದು
ಇನಿ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಪಣ್ಣಾಗ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲು ಉಲ್ಲೋಲುಗೆನ
ಆಲೆನ್ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಇನ್ಪೇರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದೆರಮಾನೆಡ್… ಆ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಆಲ್s ಬತ್ತೀ ಬೊಕ್ಕನೆಗೆನ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಂದ್ ಆಯಿನಿಗೆನ
ಆನಿ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ದ್ ನೂರಿನ ಕಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯಿಡ್ದ್ ಪಿದಾಡ್‌ದ್ ಪೋತುಂಡುಗೆನ
ಸಾಮು ಬತ್ತ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಗುಗೆನ
ಒಂಜಿ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿನಡೆ ಏಲ್ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಯೆನ್ನಾ ಕೈಪತ್ತೀ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್ ಯಾನ್
ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೇರೋ ಆರ್ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ… ಬೋಲದೆರಮಾನೆಡ್…
ಆ…

ಇರೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್
ಇನಿ ಸೋಪಾದ್ ಗೆಲಿಪ್ಪಾದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಅಲೆನ ಸಗೆ ಉಲ್ಲೇರುಗೆನ
ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರ್ಕೆಡ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲೆಲುಗೆನ
ಕುರುಕುಸೆಲ್ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಪೇರ್‌ಗೆನ ಓ ಬೋಲಬಾರಿದ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಚತ್ತೇರಿಲು…
ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಣ, ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ
ಎಂಚಾ ಸೋಪಾವುನು ಯಾನ್ ಸಾಮುನು ಎಂಚಾ ಗೆಲಿಪ್ಪಾವುನುನ್ನಗ
ಮೊಕುಲು ಕುರು ಕುಸೆಲು ಕೊಂತು ಕುಸೆಲ್‌ದ ಗೊಬ್ಬು ಕಲ್ಪಾವೆರ್
ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಾರ್ ಇರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಬೆಞ್ಞಣ ಕಣಲಂದ್ ಪನೊಡು
ಬೆಞ್ಞಣ ಕಣನಗ ಚೌಳಿ ಕೊಣಲಂದ್ ಪನೊಡುಗೆನ
ಚೌಳಿ ಕೊಣನಗ ಬೆಚ್ಚನ್ನೊಡು
ಬೆಚ್ಚನ್ನಗ ಚೌಳಿನ್ನೊಡುಗೆನ
ತಞ್ಞನ ಕಣನಗ ಬೆಞ್ಞನನ್ನೊಡು
ಬೆಞ್ಞನ ಕಣನಗ ಬೆಞ್ಞನೊಡು ಕಲ್ಲುಂದೇ ಪನೊಡು ಅಲ್ವಂದೇ
ಓ ಚತ್ತೇರಿಲು ಪನ್ಪೇರುದೋ ಓ ಓ… ಆ… ಆ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಆಲುವೇರೋ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಇರೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಾಮು ಅಲ್ವೆದಿಗೆನ
ಇನಿ ಸೋತುದು ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರ್ಕೆಗ್ ಪೋಪೆನ್ನಗ
ಆಲೆನ ಪುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ್ ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರ್ಕೆಗ್ ಕೊರುಕಡಾವೊಡುಂದೆರ್
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಬೋಲದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪೆಂದೇ
ಪಂಡೇರಲ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರ್
ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆದೆರಮನೆಡ್ಡ್ ಜತ್ತೊನುದುಗೆನ
ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟೊನುದುಗೆನ
ಆನೆಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪಿದಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರುಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್‌ಗೆನ ಓ… ಓ… ಆಲ್ವೆರುಗೆನ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನು ಬೈದೇರುಗೆನ
ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಬೈದೇರುಗೆನ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್ ಪತ್ಯೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಅವ್ವೇನೆ ಪಿರಪಕ್ಕ ಪಾಡೊನುದು ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಂಬು ಬರ್ಪೇರುಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಪತ್ತುವೆರಲ್ವೇರೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್… ಓ… ಓ… ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿನ ಮೆದಿಮ್ಮಾಯೆ ಆರ್…

ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟೊಂಡೇರುಗೆನ
ಆನೆಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗೊನುದುಗೆನ
ಜಾಲಮುಂದಿಲ್‌ಗ್ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿಯೆರ್
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೋ
ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಆಲ್ವೇರೋ
ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಆರ್… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಏರ್‌ಗೇ ಸಾಮೋ ಸಾಮೋ ಈಯ್ಯಾಂಡಲ ಕೇಂಡನಗೆನ
ಇನಿ ಆತ್‌ಂಡಾ ಅಟಿಲ್ ಅರೆಗಣ
ಕಾಯಿಂದ್‌ಂಡ ಬೆಂದ್ರ್ ಚಂಡೀರುಂದುಗೆನ
ಇನಿ ಆಲ್ವೇ ಕೇಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ ಇನಿ ಬೆಂದ್ರೂ ಚಂಡೀರ್‌ಗೆನ
ಕಾಯಿದ್‌ಂಡು ಅಣ್ಜೋವೆ ಅಟಲ್‌ ಅರೆಗಣೊಲಾತ್‌ಂಡ್‌ಗೆಂದೇರೋ
ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿಗೆ ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆಲ್… ಓ…

ಇನಿ ಯೆಂಕ್ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಸಾಮೂ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಕೊಂಡುದು ಬಲ್ಲಾಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಸಾಮು ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ
ಪತ್ತೊನುದು ಬರ್ಪೇರ್‌ ಗೆನ ಇನಿ ತನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್
ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೋ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದಾ ಎರಮಾನೆಡ್ ಓ… ಓ…

ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಪತ್ಯೇರುಗೆನ
ಆಲ್ವೇಂಡಲಾ ಬಂಗಾರಾ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ ಪಾಡ್ಯೇರುಗೆನ
ನೆತ್ತಿಗ್ ನೆಯಿಎಣ್ಣೆ ಎಸಲ್‌ಗ್‌ ಎಸಲೆಣ್ಣೆ
ಕೆಬಿಕ್ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ್ವೇಗೇs ಉಗುರುಗು ಉರಿಯೆಣ್ಣೆ ಪಾದೊಗು ಪನಿಯೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂs … ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಾಗ್… ಓ…

ಇನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್‌ಗೆನ ಎಣ್ಣೆದ ತೊಡೆಪು ಆನಗ
ಸಾಮು ತೂಪೇರುಗೆನ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡೆ ಕಣತ್ತೆರುಗೆನ
ಚೆಂಬಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಕಣತ್ತೆರುಗೆನ
ಚೆಂಬಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಕಣತ್ತ್‌ದ್‌ ಗೆನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್
ಕೈ ಏರೂ ಕೊರ್ಪೆರಾ ಸಾಮು ಆರೂ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್‌ಗೆನ
ಅಜಕ್ಕೋಲ್‌ಗ್ ಕೈಕೊರಿಯರ್
ಮಸಲಾದಿ ತುಂಡು ಒಯ್ತ್ ಪುಗೆಲ್‌ಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆರ್
ಚೆಂಬಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡೆ ಪತ್ತೊನುದು ಪೋಪೆರ್
ಇನಿ ಬೆಂದ್ರಸಾಲೆನಡೆ ಪೋವುದುಗೆನ ಆಲುವೆರ್
ಸಾವಿರ ಕಡ್ಯ ಬೆಂದ್ರ್‌ಡ್ ಬೆಪ್ಪು ಆಪೆರ್
ಸಾವಿರ ಕಡ್ಯ ಚಂಡೀರ್‌ಡ್ ಸಣಿಪ್ಪುಂದೇ ಆತೆರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ ಓ…
ಆಲ್ವೇರೋ ಸಾಮುನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಮೀದ್ ಜಲಕ ಆಪೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಮೈಲೆ ಮಾತಿಯೆರ್ ಮಡಿ ತುತ್ತೈರ್
ಇನಿ ಆಲ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೆರ್
ಪಾಡಾಯಿ ಪಣೆನಡೆ ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಡೆ ಬತ್ತೇರುಗೆನ
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲಮರಯಿ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರುಗೆನ
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಒಯ್ತ್ ಬಗ್ಗಾದೇರುಗೆನ
ಪಾತಾಲದ ಪನಿನೀರೆ ಒಯ್ದೇರುಗೆನ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರುಗೆನ ಓ ಓ… ಆ… ಆ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ದೆಯಿದ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ಕಲ್ಲ ಮರಯಿಗ್ ಗಿಡ್ಯೆರಿಯೆರುಗೆನ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆಗೆನ ಲಾವಾ ಬೊಲ್ಯೆನೆ ನೆಡ್ಯೆರುಗೆನ
ಮಗ್ಗೊಂಜಿ ಮಾರಾಯಿ ನೀರೂಂದೆ ದೆಯಿದ್ದೇರುಗೆನ
ಓ ಅಲ್ವೆರೋ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ಗೆಯ್ದೆರ್‌ ಗೆನಾ
ಇನಿ ತನ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆಲಾ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡೆನ್‌ಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಯನ್ನೆ ಗರಕ್ಕೆನ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಮಗ್ಗೊಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್‌ ಒಯ್ತ್‌ದ್ ಗಿಂಡೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ಜಿಂಜಾವೆರಲ್ಪೇರ್s ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಗಿಂಡೆ ನಿಲ್ಕೆ ನೀರ್s ಪತ್ತೋನುದೂಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಮೂಡಾಯಿ ಮುಕಸಾಲೆದೆದುರು ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆಡ್ ನೀರ್ ದೀತೆರೋ
ಆಲ್ತೂಲಂಚನೆ ಪೋಪೆರಲ್ವೇರೂ ಬೋವನಂದ ಸಾಲೆಗೂ… ಓ… ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ ಓ… ಓ… ಆಲುವೇರೋ ಓ…

ಆಲುವೆರ್ ಕಲ್ಲ ಗಂದದ ಕೊರಡ್ ಪತ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಮುಂಗಯಿ ಸತುಲ್ಲಾ ಗಂದ ತರೆತ್ತೆರ್‌ಗೆನಾ
ಅಂಗೈ ಬಲಿರಪ್ಪ ಗೋರಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನಾ
ಪೆಲತ ಇರೆಟ್ ಪಾಡೊನುದು ಅಲುವೆರ್ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ತೊಲಚಿಮಂಟಮೆನಾಡೆಗ್ ಬರುವೇರೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ ಓ… ಓ… ಅಲ್ವೆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಅಲುವೆ ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಪತ್ಯೇರುಗೆನಾ
ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆಗ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಪರದಚ್ಚನೆ ಬತ್ತೇರ್‌ಗೆನಾ
ತೊಲಚಿ ಮುಟ್ಟುದ್ ಸೀರ್ತನೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ್‌ಗೆನಾ
ಪೆಲತ ಇರೆತ ಗಂದ ಪತ್ಯೇರ್ ಗಂದದ ಸೊಲಮನೊ ಪೋಪೆರ್
ಓ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪುಣ್ಯೊಗು ಸೂರ್ಯೆನ್ ತೂತೇರುಗೆನಾ
ಸೂರ್ಯ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಿರತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಚಂದ್ರೊನು ತೂತೇರುಗೆನಾ
ಬಾಮೊಗುದೊ ಚಂದ್ರಬೊಟ್ಟ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಒಕ್ಕೊಡುದು ಮಿತ್ತೇನೇ ಗಂದದ ಮಸಲಾದಿಗೆಲಾಪೆರಲ್ವೇರೊ
ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೆದೋ ಓ… ಅಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಓ…

ಒಕ್ಕಾದ ತಿರ್‌ತ್ತಾಂಡ ಆಪೇರ್‌ ಗೆನಾ ಅಲ್ವೇರ್ ಮುನ್ನಿದ ಒರುವಾಯೆರುಗೆನಾ
ಅಲ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೆರುಗೆನ
ತನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಎರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗುವೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆ ಪೊಗ್ಗುನಗಾ ಇನಿ ಸಾಮು ತೂಪೆರತ್ತೋ ಓ…
ಸಾಮು ಅಲ್ವೇದಿಗೆನ ಓ… ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ… ಓ…

ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆನ್ ಬೋಜಣಂದ ಸಾಲೆಡೂ ಸಾಮು ದೀನಗಾಂಡಲ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರ್ ಮಣೆಟ್ ಕುಲ್ಲುನಗಾಗೆನಾ
ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಅಂಡಲಾ ತೂಪೇರೂ
ಬಾಲ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗಿನ ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆ ಪಾಪಾದೇರೋ
ಓ ಓ ಸಾಮು ಆರೊ ಓ… ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರೆ ಮದಿಮಾಲ್ ಆರೋ…

ಇರೆ ಪಾಡಿ ದೋಸೊಗಾಂಡಲ ಪನಿನೀರ್ ಪಾರಾಯ್ಯೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಆತೀನ ಅಟೆಲ್ ಅರೆಗಾಣ ಬಲಸ್ಸುವೇರೂಗೆನಾ ಸಾಮೂ ಆರೋ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದಾ ಎರಮಾನೆಡೂ ಆಲುವೆರಗೋ ಓ… ಓ… ಓ…

ಬೊಲ್ಯರಿತ ಬೋವನ ಬಲಸ್ಸಿಯ್ಯೆರ್‌ ಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪು ಬಲುಸುವೇರೂ
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪು ಬಲಸ್ಸುವೇರೊ
ಕಣಿಲೆ ಕಾವಂಟೆದಡಂಗಾಯಿ ಬಲಸ್ಸವೇರೊ
ಪೊಟ್ಟಿರೆ ಪೊಡಿ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಾಡೇ ಬಲಸ್ಸುವೇರೊ
ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದೀ ಓ… ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಡ್‌…

ಇನಿ ಬಲಸಿ ಬೋವನೊಗು ಕಯಿಕೊರ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ತುತ್ತು ತನ ಸಿರಿ ಬಾಯಿಗ್ ದೀನಗ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಸಾಮೋ ಕೇನಿದನಗೆನಾ
ನಿನ್ನಾಂಡಲ ಬಲಸಿ ಬೋವನ ಬೆಚ್ಚಗೆನಾ
ಇನಿ ಚಪ್ಪೆ ಕಣಲಾಂದ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಚಪ್ಪೆ ಕಣನಗಾ ಸಾಮು ಬೆಚ್ಚಾಂದೇ ಪಣ್ಪೇರಲ್ವೆರೋ
ಆವಾನೇ ಕೇನೊಡುದೇ ಓ… ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಾಮೋ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ತಂಞನ ಕೊಣನಗ ಸಾಮು ಬೆಂಞನ ಕಣಲಾನ್ಪೆರ್
ಸಾಮು ಬೆಂಞನ ಕಣನಗ ತಂಞನ ಕಣಲಾನ್ಪೆರ್s
ಚಪ್ಪೆ ಕೊಣನಗ ಬೆಚ್ಚ ಕಣಲಾನ್ಪೆರ್ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಣನಗ ಚಪ್ಪೇನ್ಪೆರ್
ಸಾಮುನು ಸೋಪಾವೆರಲ್ವೇರೂ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೂ ಓ… ಓ…

ಬೆಂಞನ ಕಣನಗ ಬೆಂಞಣೊಡು ಕಲ್ಲ್‌ಂದೆ ಪನ್ಪೇರ್
ಸಾಮುನು ಸೋಪಾದ್ ಗೆಲಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಆಲುವೇರ್
ಏಲೇಲ್ ಪತ್ತ್ ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದ ಕೋಪಾಂದೆ ಕೋಪಿದೆರ್ ಸಾಮೂ ಆರ್
ಸಾಮು ಕೇನೊಡುದೇ ಓ ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನನ್ ಸೋಪಾವರ್ ಅಣ್ಜೋವೆ ಗೆಲಿಪ್ಪಾವರ್ ಅಣ್ಜೋವೆ
ಚಪ್ಪೆ ಕಣನಗ ಬೆಚ್ಚಂದ್ ಪಣ್ಪಾರ್
ಬೆಚ್ಚ ಕಣನಗ ಚಪ್ಪೇಂದ್ ಪಣ್ಪಾರ್ ಅಣ್ಜೋವೆ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಣ್ಜೋವೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ತಂಞನ ಕಣನಗ ಬೆಂಞನಾಂದ್ ಪಣ್ಪಾರ್
ಬೆಂಞಣ ಕಣನಗ ಬೆಂಞಣೊಡು ಕಲ್ಲ್‌ಂದೇ ಕಲೆ ಪಣ್ಪಾರ್‌ಂದೋ
ಸಾಮು ಪಣ್ಪಿನಿದೇ ಓ… ಓ ಸಾಮೂ ಆರೋ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆರ್…

ಇನಿ ಯೆನನ್ ದಾಯೇಗ್ ಸೋಪಾವರ್ ಗೆಲಿಪ್ಟಾವರ್ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಬೋಲದೆರಮನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್ ಪೋದುಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ತೂದುಗೆನಾ
ಮರ್ಲ್‌ ಮಗೀನಾದೂ ಈರ್ ಬೈದಾರೋ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಓ ಓ… ಓ… ಪಣ್ಪೇರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್ ಪೋಯಿನಾರೆಗ್ ಅಣ್ಜೋವೆ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ತೂದುಗೆ
ದರ್ಮದಾರೆ ಮೈತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪಾಂದ್ ಚತ್ತೇರಿಲು ಪಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್ ಸೋಪಾವಾರಾ ಗೆಲಿಪಾವಾರಾ ಅಣ್ಜೋವೇಂದೇ ಕೆಂಡೇರ್
ಕೈಪತ್ತಿ ಕಯದಾರೆದ ಮದಿಮಾಲ್ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಪಂಡ್ ಕೊರಿ ಪಾತೆರಲಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಕಟ್ಟ್ ಕೊರಿ ಪೊದಿಕೆಲಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇರೆಗ್ ಯೇತ್ ಮುಟ್ಟ ಬರುಪ್ಪುಂಡುಂದು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಣ್ಜೋವೆ
ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಎರಮನೇಂದ್ ಪುದಾರ್‌ಗೇ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಇನಿ ಯೆನನ್ ಇಂಚ ಸೋಪಾವಡೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಈರ್
ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಗುಗೆನಾ ಒಂಜಿತ್ತಿನವು ಯೇಲ್ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಆತ್‌ಂಡ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಯಾನ್ ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬುಗೆನ
ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ಡೇ ನೂರಿನ ಕಕ್ಕೆ ಮೂಡಾಯಿಡ್ಡೇ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋತುಂಡತ್ತೇ
ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರ್‌ದೇ ಓ… ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆರೋ… ಓ…