ಇನಿ ಪಾರಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿ ಬೂರುನಗ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆಂದ್‌ಂಡುಗೆನ
ಅಜ್ಪೊಗು ಆಜರೆ ಕೋಲು ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲ್‌ಗೆನ
ಮುಪ್ಪೊಗು ಮೂಜರೆಕೋಲು ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲ್‌ಗೆನ
ಉದ್ಯಕೊಂದು ಉದಿಪನ್ನ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಚತ್ತೇರಿಲೆಗೋ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೋ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌… ಆ…

ಮಗ್ತೊಂಜಿ ಸೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ್‌ ಮಿರಿಯ ಲೋಕೊಗುಗೆನ
ಪಾರಯಿನವು ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರೊಡ್ಡಗೆನ
ಕಾಸಿಗ್‌ ಪೋತಿ ಕಬೆತಿ ಉದ್ಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆನೊಡುಗೆನ
ಜೋಡು ಮಾರಿಕಿದೆ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆನೊಡುಗೆನ
ಮಗ್ತೊಂಜಿ ಸೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಂದೇ ಪಾರಾಯ್ಯೆರ್ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಬೋಲಬಾರಿ
ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಪಾರಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿ ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರೊಡ್ಡ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆಂದುಂಡುಗೆನ
ಕಾಸಿಗ್ ಪೋತಿ ಕಬೆತಿಲಾ ಮಾರಿಕಿದೆ ಉದಿಯಾ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆಂದುಂಡುಗೆನ
ಲಾವಾ ಬೋಲಬಾರಿ ಕಾಡ್‌ದೇ ಏ… ಏ…

ಮಗ್ತೊಂಜಿ ಸೀಲ್‌ ನೆಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ್ ಪಾರಾದ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಪಾರಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿ ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರೊಡ್ಡಗೆನ
ಮುಡಾಯಿಡ್ ಬೆಂದ್ರಸಾಲೆ ಪಟ್ಟಸಾಲೆ ಉದಿಯಕೊಂದು ಉದಿಪನ್ನ ಬೆನೊಡುಗೆನ
ಯೆಂಕಲೆ ಎರಮನೆಗ್ ಕೈಸಾಲೆ ಇನಿ ಇದ್ಯ ಬೆನೊಡುಂದು ಪಂಡೆರುಗೆನ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ನೆಲ್ಲೀನೇ ಪಾರಾದೆರತ್ತೋ… ಓ ಓ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡೇs
ಆ… ಆ…

ಒಂಜಿ ಸೀಲ್ ಪಾರಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿ ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರೊಡ್ಡ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ್ನ ಬೆಂದುಂಡುಗೆನ
ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ದ್ ಪಟ್ಟಸಾಲೆ ಮೂಡಾಯಿಡ್ದ್ ಮುಕಸಾಲೆ ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆಗೆನ
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಗುವೆಲ್‌ಗೆನ ಉದಿಯಕೊಂದು ಉದಿಪನ್ನ ಬೆಂದುಂಡು
ಚತ್ತೇರಿಲೆಗೊ ಓ… ಓ… ಬೋಲಬಾರಿ ಕಾಡ್‌ಡತ್ತೋ… ಆ… ಆ…

ಮಗ್ತೊಂಜಿ ತುಂಡು ನೆಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಯೆಂಕ್‌ಲಾ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೆಗ ಉದ್ಯಕೊಂದು ಉದಿಪನ ಬೆನೊಡುಗೆನ
ಗೆಂದತಾರೆ ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆನೆ ಉದ್ಯ ಉದಿಪನ ಆವೊಡುಂದೆರ್
ಜೋಡು ನಲಿಗೆದ ಬೆಡಿನೇ ಉದ್ಯ ಉದಿಪನ ಆವೊಡುಂದೆರ್
ಚತ್ತೇಇಲು ಓ ಬೋಲದೆರಮನೆದ ಚತ್ತೇರಿಲು ಆ… ಆ… ಬೋಲಬಾರಿ ಕಾಡ್‌ಡೇ…
ಆ… ಆ…

ಪಾರಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿ ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರೊಡ್ಡಗೆನ
ಉದ್ಯಕೊಂದು ಉದಿಪನ ಬೆಂದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಗೆಂದತಾರೆ ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆಗೆನ
ಮೆಗ್ಗ್ಯೆಗಾ ಪಲಯೆಗಾಗೆನ ಜೋಡುನಲಿಗೆದ ಬೆಡಿ ಉದಿಪನ್ನ
ಬೆಂದುಂಡತ್ತೋ ಬೋಲಮಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೊ… ಓ… ಓ… ಬೋಲಬಾರಿ
ಕಾಡ್‌ಡೇ… ಆ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಮೆಗ್ಯೆನ ಪಲಯೆನ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ಕೇಣಿದನ
ಜೋಡು ನಲಿಗೆದ ಬೆಡಿಕ್ ಈಡ್ ಪಾಡೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಬೆಡಿತ ಕೊಲ್ಪು ದೆಪ್ಪೊಡುಗೆನ
ಬೋಲದ ಆಜಿಕರೆತ ಜವಣೆರೆನಿ ಪನೊಡುಂದು ಪಂಡೆರ್‌ಗೆ
ಬೋಲದ ಆಜಿಕರೆ ಜವಣರೆನ್ ಕೂಡುಪಾಡಾವೆರುಗೆನ
ಬೆಡಿತ್ತ ಕೊಲ್ಪು ದೆಪ್ಪಾವೆರುಗೆನ
ಬೆಡಿಕ್ ಈಡೂಂದೇ ಮಲ್ಪಾವೆರು ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆ ಓ… ಓ…

ಬೋಲ ಆಜಿಕರೆತ ಜವಣೆರ್ ಬೋಲದ ಎರಮನಡ್‌ ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬೆಡಿತ ಕೊಲ್ಪು ದೆಪ್ಪುವೆರ್‌ ಗೆನಾ
ಬೆಡಿಕ್ ಈಡ್ ಪಾಡುವೆರ್‌ಗೆನಾ
ಬೆಡಿಕ್ ಈಡ್ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಬೆಡಿಕ್ ಈಡಾನಗ ಚತ್ತೇರಿಲೆಗ್ ಪಟ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಗಾರ ಆಪುಂಡು
ನೆಕ್ಕರೆದ ಗುರಿಟ್ ಬೊಲ್ಪು ಆನಗಗೆನ
ಬೀಲನ ಬೀಲನ ಲಾಗ್ಯೊಣುದು ರಡ್ದ್ ಪಂಜೀಲುಗೆನ
ಪಿದಾಡುನಗತ್ತೋ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಯೇ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಬೋಲ ಆಜಿಕರೆ ಜವಣೆರೆ ಕೇಣಿದರಾ ನಿಗುಲು
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಪಂಜಿಲು ಪಾರು ಓಡೋನು ಪೋಪಾಂದ್ ಪಂಡೇರುಗೆನ
ಬೋಲದಾ ಕೈಸಾಲೆಗ್ ಅಡಡಕಟ್ಟಾವೇರುಗೆನ
ಬೋಲದಾ ಕೈಸಾಲೆಗ್ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಾನಗ
ಪಂಜಿಲು ಇನಿ ಬೋಲದಾ ಪದವು ಪತ್ಯಗೆನ
ಬೋಲದಾ ಪದವುಗು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಾನಗ
ಮಿತ್ತಾ ಬೇಲಿದ ತೂಣಾಂದೇ ಪತ್ತುವಾನೊ ಪಂಜಿಲೂ ಓ… ಓ…
ರಡ್ಡ್‌ ಪಂಜೀಲುದೇ… ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲಬಾರಿ ಪದವುಡೂ ಓ… ಓ…

ಬೇಲಿದ ಬರಿನ್ ಬೋಲ ಆಜಿಕರೆ ಜವಣೆರ್ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಾನಗ
ಬೇಲಿದ ತೂಣ ನುರ್ತೊನುದು ಪಂಜಿಲು ಪಾರು ಓಡೊನುದುಗೆನ
ಬೋಲದ ಪದವು ಪತ್ವೆಗೆನ
ಬೋಲದ ಪದವುಗು ಬೋಲ ಆಜಿಕರೆ ಜವ್ವಣೆರೆನುಗೆನ
ಅಡ್ಡಾನೆ ಕಟ್ಟಾವೆರು ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ…

ಬೋಲದ ಪದವುಗು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟ್‌ನಗ
ನಿ ಬೀಲನ ಬೀಲನ ಲಾಗ್ಯೋನುದು ರಡ್ಡ್‌ ಪಂಜೀಲು ಪಾರು ಓಡೋನು ಪೋಪಗೆನ
ಕರ್ಗಲ್ಲ ಪದವುಗೆನ ಬೊಲ್ಲುಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಗೆನ ಕುಚ್ಚಿಪುದೆಲ್‌ಗ್‌
ಇನಿ ಪಂಜಿಲು ಪಾರ್‌ನಗ ಪಂಜಿದಾ ಬೆರಿಕೊಂದು ಪಾರುವ್ವೇರೊ
ಬೋಲದ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆಡ್‌ದೇ ಓ… ಓ…

ಪಂಜಿಲಾಂಡಲ ಪಾರು ಓಡೋನು ಪೋಯಲಣ್ಣೇರೆ
ಇನಿ ನಮ ಪೋಯಿ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಸೊರಣಪಾಡ್ದ್‌ ಸಿರಿಗೆನ
ಬಾಲೆನ್ ಮಾನಾವುನವು ಮೆಗ್ಯಗ್ ಬೇದಿನಗ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ ಇನಿ
ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ಮಾನಿ ಸೊರ ಬೇದ್ಯುನಾ
ಮುರ್ಗಾದ ಸೊರ ಬೇದ್ಯುನನಾಂದ್‌ದ್
ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ ಕೇನುವೆರ್ ಮೆಗ್ಯೆನ ಪಲಯೆನ
ಕೊರ್ಪೇರೋ ಓ… ಓ… ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಸೋದ ಸೋದಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಪಲಯೆಲ ಮಲ್ಪುನಗ
ಪಕ್ಕಿಪರಣೆದ ಸೊರ ಅತ್ತ್‌ಗೆನ
ಮುರ್ಗದ ಸೊರ ಅತ್ತ್‌ಗೆನ
ಅಣ್ಣೇರೆ ಪೊಣ್ಣ ಸೊರದನಿ ಬೇದ್ಯುನು ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ವಾ ಬುದ್ದಿ ಬೆನ್ಪುನು ಕೇಂಡರಗೆನ
ಪೊಣ್ಣಾಸೊರೆ ಬೇದ್ಯುನು ಅಣ್ಣೇರೆ
ಇನಿ ಈರ್ ದುಂಬು ಪೋದು ಮುಟ್ಕರ್ಡ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ ಮದಿಮ್ಮಾಲುಗೆನ
ಇನಿ ಯಾನೇ ದುಂದು ಪೋರ್ದು ಮುಟ್ಯೆಡ ಯೆಂಕ್ ಮದಿಮ್ಮಾಲುಂದುಗೆನ
ಮೆಗ್ಗೆನೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೋ
ಓ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s… ಆ… ಆ…

ಆವು ಮಗ ಮೆಗ್ಗ್ಯಂದ್‌ದ್‌ ಇನಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆನ
ಮೆಗ್ಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಾ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಬಾಯಿಡ್ ಪಣ್ಣ್‌ಂಡ ಸಗೆವಂದ್ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಕೈ ಆಕ್‌ದ್‌ ಪಂತ ಪಾಡೊಡು ನಂಕ್
ನಂಬುಗೆ ಆವೊಡು ನಂಕ್‌ಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಕಯಿ ಆಕ್‌ಯ್ಯೇರ್ ಪಂತ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಪಲಯೆನಾ ಪಾರು ಓಡೋನು ಬರ್ಪೇರ್
ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s…
ಆ… ಆ…

ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ ತನಕ್‌ಂದ್ ಮೆಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಾ
ಪಾರು ಓಡೋನು ಬನ್ನಗ ತೂಪೇರ್‌ಗೆನ ಸಿರಿ ಆರ್‌ಗೆನ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಮೆಗ್ಯೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರುಗೆನ
ಪಲಯೆ ಪಿರನೆ ಉಂತುವೆರುಗೆನ
ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ದುಂಬು ಪಾರು ಬತ್ತಿನಾಯೆ ತನ ಉಂಗುಟ ದಂಟ್‌ದ್‌ಗೆನ
ಕಬ್ಬೆ ಕಂಕಣೆ ಬೂರೊಡುಗೆನ
ಮೆಗ್ಗೆ ಪಿರಾವು ಬರೊಡು ಪಲಯೆ ದುಂಬು ಬರೊಡುಂದುಗೆನ
ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೊ ಕೊರಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ ಸಿರಿಯೇ…
ಓ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನ ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿ ಆರ್‌… ಆ…

ಮೆಗ್ಗ್ಯೆನಾ ತನ ಉಂಗುಟ ತಾನೇ ದಂಟ್‌ದ್
ಕಂಕಣೆ ಕಬ್ಬೆ ಬೂರಿಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಿರಾಯ್ಯೆರ್ ಪಲಯೆ ದುಂಬಾಯ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ಪಾರು ಓಡೋನುದು ಸಿರಿ ಇತ್ತಿನಡೆ ಬನ್ನಗ
ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಾರ್ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯೆಗೆನ
ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯೆಗೆನ
ಕೋಪಾ ಕಟ್ಟುವಾರ್ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ದೋಸಾಂದೇ ಪೊರ್ದಾವರ್
ಪಣ್ಪೇರ್… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ಯೆಂಕುಲು ಸತ್ಯದಕುಲು ಮಗಾ ಈಲಾ ಸತ್ಯದಾಲ್‌ ಗೆನಾ
ಯೆಂಕುಲು ತಗೆಯಡ್ಲುಗೆನ
ಯೆಂಕ್ಲೆಗ್ ತಂಗಡಿ ಆದ್ ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ಪುಟ್ಯಗೆನ
ನಿನ್ನಾ ಬರಿಬಂದ್ರ ಪಣ್‌ಲಾ ಮಗಾ
ನಿನ್ನಾ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟೂರು ಯೆಂಕ್ಲೇಗೆ ತೆರಿಪ್ಪೋಲ ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ಪಣ್ಪೇರೋ ಓ ಓ ಚತ್ತೇರಿಲುದೇ ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ದುಂಬು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದ್ ಯೆಂಕ್ ನಿಕುಲು ತಗೆಯರ್ಲು
ಯೆನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟೂರು ಬರಿಬಂದ್ರ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪ್ಪೊವೆಗೆನ
ನಿಕುಲೆನ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟೂರು ಬರಿಬಂದ್ರ ಯೆಂಕ್ ಪಣ್ಲೇಂದ್‌ಗೆನ
ಪಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆನ
ನಾರಾಯಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಂಡಾನಂದೆರ್
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುದೇ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಆಜಿ ವರ್ಸನ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡುಗೆನ
ಯೆಂಕುಲು ಮೆಗ್ಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಾ
ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತ್
ಪಕ್ಕಿದ ಒರುವಾದ್ ಬಯ್ಯೊಂದು ಇತ್ತ ಮಗಾ
ಈಯೊಡುದು ವರ್ಸೊಡು ಜೋಗೊಗು ಬತ್ತೆಗೆನ
ಮಯಿರ ಗುರಿಕ್ ಜತ್ತ ಮಯಿರ್‌ದ ಕೊಡಿರೆಂಕೆಡ್ ಬಲಿರೊಂಡುಗೆನ
ಉರೆತ್ತ ಗುರಿಕ್ ಜತ್ತ ಉರೆತ ಕೊಂಬುಡು ಸಿಗುರೊಂಡುಗೆನ
ಕಡಮೆದ ಗುರಿಕ್ ಜತ್ತ ಕಡಮೆದ ಪೇರ್ ಪರಿಯಗೆನ
ಬಂಗಾರದ ತಾಮರೆಡ್ ಯಾನ್ ಬಲಿರೊಂಡೆಗೆನ
ಬೊಲಿಯ ತಾಮರೆನ್ನ ಪುರ್ಪೊಡು ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯೆ ಬಲಿರೊಂಡೆಂದ್
ಪಣ್ಪೇರ್‌ಗೆನ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಬೋಲದ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s…
ಆ… ಆ…

ಬೊಲಿಯ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ ನಿರ್ಮಿಯ
ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿನ್ ನಾಲ್ ಸೀಲ್ ಮಲ್ತಗೆನ
ಆಜಿಪ್ಪೊಗು ಆಜರೆಕೋಲ್‌ದ ಗರೊಡಿದ ಇಲ್ಲ್ ನಿರ್ಮಿಯೊಗೆನ
ಮುಪ್ಪೊಗು ಮೂಜಿ ಕೋಲ್‌ದ ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲ್ ನಿರ್ಮಿದೊಗೆನ
ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆ ತೊಲಚಿಮಂಟಮೆಗೆನ
ಜೋಡು ಮಾರಿಕಿದೆ ಕಾಸಿ ಕಬೆತ್ತಿ ಬೆಂದಿನ ಬಾಲೆಲು ಯೆಂಕುಲು
ಸಿರಿಯ್ಯೇಂದ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಆಕುಲು ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಓ… ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌s…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಆಕ್‌ ಲೆನ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟೂರು ಬರಿಬಂದ್ರ ತೆರಿಪ್ಪೋನಗಗೆನ
ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರು ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೆಗ್
ಪುತ್ತುರಾಡಿ ಪಲ ಸಂತಾನ ಇತ್ತ್‌ಜ್ಜಿಗೆನ
ಬಡಕಾಯಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ನ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನ
ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪಾಯ್ಯೇರ್‌ಗೆನ
ತನ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟೂರು ಬರಿಬಂದ್ರನೇ ತೆರಿತ್ತಾರತ್ತೋ
ಸಿರಿಯೇ… ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್
ಆ… ಆ…

ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಆನೆಕಲ್ಲ ಒತ್ತುಡುಗೆನ ಕುದ್ರೆಕಲ್ಲ ನೀಟೊಡುಗೆನ
ಕೊಡಿಮರತ ನಿರೆಲ್‌ಡ್‌ ಓಮದ ಗುರಿಟ್
ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ
ಮಗಾಲ್ ಯಾನ್ ಓ… ಓ… ನಿಕುಲು ಕೇನೊಡತ್ತೋ
ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌… ಆ… ಆ…

ಅಜ್ಜೇರೆನ ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೋಡಿಡ್‌ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗಲ್‌ಗೆನ
ಪುತ್ತುರಾಡಿ ಸಂತಾನ ದಾಂತಿನಜ್ಜೇರೆಗ್ ಬೆರ್ಮರ್ ಕೊರ್ತಿನಂದೋ
ಸಿರಿಯೇ ಆರ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ ಓ ಸಿರಿಯಾರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಆ…

ನಾರಾಯಣ ಮಗ ಸಿರಿಯೆ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಯೆಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪಲಯೆನ ಸತ್ಯದಗುಲುಗೆನ
ಈಯಾಂಡ ಯೆಂಕುಲೆಡ್ದ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯದಾಲುಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರೀಂದ್ ಪಂಡೇರ್‌ಗೆನ
ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲರೆಲಾವಂದ್ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ
ಯೆಂಕುಲೆನ ಬೋಲಬಾರಿ ಎರಮಾನೆಗ್ ಬರೊಡುಂದೇ
ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಪಣ್ಪೇರುs ಓ… ಓ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌… ಆ…

ಚತ್ತೇರಿಲು ಪಣ್ನಾಗ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ನಿಕುಲು ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪಂಜಿದ ಬೆರಿಕೊಂದು ಬೈದರುಗೆನ
ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆ ಬಾರೊಗು ಬೈದಿನಗುಲುಗೆನ
ಯೆನನ್ ನಿಕುಲೆನ ಬೋಲದೆರಮನೆಗ್‌ಗೆನ
ಯಲೆತೊನು ಪೋಯೆರಡ ಕಲೆ ಪಂಡ್‌ದ್‌ ಕುಲೊ ದೂಸನೆ
ಮಲ್ಪುವೇರತ್ತೋಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಪೇರು ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿಯಾರ್… ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌… ಆ… ಆ…

ಅಂಡೆದ ಬಾಯಾಂಡಲ ಕಟ್ಟೊಲಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಸಗೆವಂದುಗೆನ
ಕಾಡ್‌ಕಟ್ಟ್‌ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋತಿನಕುಲು ಇನಿಗೆನ
ಪೊಣ್ಣ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೈದೇರುಂದು ಊರು ಮದಿಪ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ಓ ಚತ್ತೇರಿಲೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಆ…

ಇನಿ ಯಾನಾಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಗಲತ್ತ್‌ಗೆನ
ಎಲ್ಲೆದ ದಿನೊಟಾಂಡಲ ನಿಕುಲುಗೆನ
ನಾಲೂರು ನಾಲ್ ದೇಸ ಕೂಡಾವೊಡು
ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪ್ಪಾವೊಡು
ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾವೊಡು
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾವೊಡು
ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ದ್ ಸರ್ವಸಾತ್ರ ಮಿನದನ ಸರ್ವ ಬಿರ್‌ದ್ದ್‌ಡ್
ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡಾವೊನುದುಗೆನ
ಬೋಲದ ಕಾಡುಗೇ ಬರೊಡಾಂಡೇ ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಗುಲ್ಲು ಗದ್ದಲ ಮಲ್ಪಾವೊನುದುಗೆನ
ಗುಲ್ಲುಗುಂಪು ಮಲ್ಪಾವೊನುದುಗೆನ
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತೊವೊನು ಬಲ್ಲೆಗೆನ
ಯಾನಾಂಡಗೆನ ಎರಮನೆಗ್ ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್
ಬರ್ಪೇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರುಗೆನ ಸಿರಿ ಆರ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ… ಸಿರಿ…
ಆತ್ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿನ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಪಿರಪ್ಪಾಯೆರ್‌ಗೆ
ಏ ಏ ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೇ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೋಲದ ಎರಮನೆಡ್ ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್‌ಗೆನ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆನ
ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಪೋತುಂಡುಗೆನ
ಮಗ್‌ರ್‌ ದಿನಮಾನ ಬನ್ನಗಗೆನ
ಮೆಗ್ಗ್ಯೆನ ಪಲಯೆನ ಉಲ್ಲೇರ್‌ಗೆನ
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಕೂಡು
ಪಾಡಾವ್ವೇರೋ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲದ ಎರಮನೆಡುದೇ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು…
ಓ… ಓ…

ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆದೆದುರು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಜಾಪಾದೇರ್‌ಗೆ ನ
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆನ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪದೇರ್‌ ಗೆನ
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪಾದೆರ್‌ ಗೆನ
ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪ್ಪಾವೆರ್‌ ಗೆನ
ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾವೆರ್‌ ಗೆನ
ಸರ್ವಾ ಬಿರ್‌ದ್ದ್‌ಡ್‌ ಗೆನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತಾವೊನು
ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲಬಾರಿ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಬೋಲದ ಕಾಡುಡ್‌ಗೆನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಕೆಡಗುನಗ
ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಉಂತುನಗಗೆನ ಕುಮಾರೆ ತೂಪೆರುಗೆನ
ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡ್‌ ಗೆನ
ಕಾಲೆ ಕಾಲೆಂದೇ ಬಾಲೆನೇ ಬುಲಿಪ್ಪುನಗ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೇ
ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ದೇ ಕುಮಾರೆ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಬಾಲೆನ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್‌ ಸಿರಿ ಜೋಗಟೆ ಪೊಯಿಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಯೆರ್‌ಗೆನ
ಬಾಲೆನ್ ಜಕ್ಕೇಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರುಗೆ
ತನ ರಾವಕೆದ ಗುಬ್ಬಿ ರಟ್ಟಾದೆರ್‌ಗೆನ
ಎಡ ಮಿರೆ ಬಲ ಮಿರೆ ಬಾಮಿನಗ ಕುಮಾರೆಗೆನ
ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರೆ ಬಾಮಿಜ್ಜೆರ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲೇ ಬುಲಿಪ್ಪಿನತ್ತೋ
ಓ… ಓ… ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ಬೋಲದ ಕಾಡುಡ್‌ಗೆನ… ಓ… ಓ…

ಕುಮಾರೆ ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಕೇಣಿನಗ
ಸಿರಿಕ್‌ಗೆನ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೇ ನಾರಾಯಿಣೋಂದೇ
ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್‌ದೇ ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಆ… ಆ… ಬೋಲದಾ ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ ಆ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರೀ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ಡುಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್‌ಗೆನ
ದೇವೆರೆನ್‌ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್‌ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಲೆನ್‌
ನೂತ್ರ ಗಂಡಗಣಕುಲೆನ್‌ ಗೆನ ಜೀರ್ಣಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪಾದೆರುಗೆನ
ಆನೆಕಲ್ಲ ಒತ್ತುಡು ಗುಂಡುಕಲ್ಲ ಎದುರುಗು
ಕುದ್ರೆಕಲ್ಲ ನೀಟೊಡು ಕೊಡಿ ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌
ಓಮದ ಗುರಿಟ್‌ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು
ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡ್‌ ಅಜ್ಜೆರೆ ಪಚ್ಚಡೆದ ಕೊಡಿಟ್‌
ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗಾಲ್‌ ಯಾನ್‌… ದೇವೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್‌s ಆಂದ್‌ಂಡ
ನಾರಾಯಿಣೋ ಪಾಡುವೆರೋ ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ … ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆಗೆನ ಮಿರೆ ಬಾಮಿನಗ ಬಾಮಿಜ್ಜೆ
ಕಾಲೆ ಕಾಲೆ ಬುಲಿಪ್ಪವೆತ್ತೋ
ನಾರಾಯಿಣ ದೇವರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಯೆನ್ನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ಬಾಯಿ ಜತ್ತ್‌ದ್‌ ಗೆನ
ಎನಡ ರಡ್ಡ್‌ಪಾತೆರ ಪಾತೆರೊಡುಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ಬೋಲಬಾರಿ ಕಾಡೂಡುದೇ … ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ

ಪಂಡಿ ನಾಲಯಿ ಸಿರಿನ ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡಗೆನ
ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ಬಾಯಿ ಜತ್ತ್‌ದ್‌ ಪಾತೆರುವೆಗೆನ
ದೇವೆರ್‌ ಬೆರ್ಮ್‌ರ್‌ ಬಾಲೆದ ಬಾಯಿದ ಬೀಗ ಉಡೆದ್ದೇರ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಕುಮಾರೆ ಆಂಡಲಗೆನ ದಡಿಮುಟ್ಟುದುಗೆನ
ತನ ಅಪ್ಪೇರೆಡ ಮದಿಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆಗೆ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಪ್ಪೇರೆಂದೋ … ಲೆಪ್ಪುವೆಗೆತ್ತೋ… ಕೋಟಿ ಪೂಂಜೆ ಆರೋ … ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಏ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಸತ್ಯನಾಪುರದೆರಮನೆಡ್ದ್‌ ಗೆನ ಬಾಲೆ ಪತ್ತಾವೊನುದು
ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ತುಂಬಾವೊನುದು ಬತ್ತಾರ್‌ಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಗೇ ಅಪ್ಪೇರೇ ಓ… ಓ… ಅಪ್ಪೇರೆ
ಕೇಣಿಲೆ ಈರೋ … ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ … ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ … ಓ… ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಅಪ್ಪೇರೆ
ಯೆನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಡಗೆನ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರೆಡಗೆನ
ಬೇಲಿದ ಗೊಲಂಬೂರು ತೂಣ ಕಂತರುಗೆನ ಈರ್‌
ಬತ್ತ ಕಟ್ಟ್‌ಲೆ ಬರಪಣ್‌ಲೆ ಯೆನ್ನ ಕೈಸೆರಸ್ರ ಬುಡುಕೊರ್ಲೆಂದ್‌ ಪಂಡೆರುಗೆನ
ಯೆನ್ನಾ ಅಮ್ಮೇರ್‌ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನ
ನಿನ ತಮೆರಿ ಕೊಂಡುಬಲ್ಲಾಂದೇ ಪಂಡೇರಪ್ಪೇರೆ
ಓ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ಕೇನುವೆಗೆನ ಅಪ್ಪೇರೆಡ ಓ… ಓ… ಆ…  ಆ…

ನಿನ ತಮೆರಿ ಕೊಂಡುಬಲ ಸಿರಿಯ್ಯೇಂದ ಯೆನ ಅಮ್ಮೇರ್‌ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಈರ್‌ಮುಂಡೆ ಕಲೆಯ್ಯಾರ್‌ ಮುತ್ತೇಸನ ದೆತ್ತಾರ್‌ಗೆನ
ಕೈಪತ್ತಿ ಮದುಮಾಯೆ ಯೆನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎದುರು ಉಂತಿಯಾರ್‌
ಯೆನ ಅಮ್ಮೇರೆಗ್‌ ಸದುತ್ತರ ಕೊರಿಯಾರ್‌ಗೆನ
ನಿನ್ನ ತಮೆರಿ ಕೊಂಡುಬಲಾಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಎಲ್ಪ ಪಿರಯದ ಎನ್ನನ್‌ ಅಮ್ಮೆರೆ ಇಂದ್ರೊಗುಗೆನ
ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆನೆ ತಮೆರಿ ಉಂತಾಯರತ್ತೇ ಅಪ್ಪೇರೇ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಪ್ಪೇರೆಂದೋ ಓ ಓ ಬಾಲೆಕುಮಾರೆಗೆ … ಆಯೆ ಕೋಟಿಪೂಂಜೆಗೇ … ಆ…