ಇನಿ ನಮ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಬಾಕಿಲ್‌ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆನಾ
ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಪತೊಂದು ನಂಕ್‌ ತಪ್ಪು ಕಣಕ್‌ಗ್‌ ಗುಡ್ಡೆಗ್‌ ಪೋವೊಡು
ಇಂಬ್ಯಗ್‌ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಡಿ ಸಂಪಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಆವಂದ್‌ಂದೇ
ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಓ… ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲುದೇ… ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡೂ…

ಇನಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ಡ್‌ ಬಾಕಿಲ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಪತ್ಯೇರುಗೆನ ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು ಆಗುಲು
ತಪ್ಪು ಕಣಕ್‌ಗ್‌ಂದೇ ಗುಡ್ಡೆಗ್‌ ಪೋಯೆರತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡೂ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದ್‌ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಗೆನಾ ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟೊನುಡು
ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡೊನುದು ಉಲ್ಲೇರುಗೆನಾ ಇನಿ ಬಸಲೂರು ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಓ…
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಊರುಡುಗೆನಾ ಕಾಂಡೆಡ್ದ್ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಗೆನಾ
ಇಲ್ಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ ತಿರ್ ಗ್‌ನಗಾಗೆನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಡಿ ಸಂಪಗೆಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವಗ್‌ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಪಂಡೊಂದು ಅಲ್ವೇರು ಪಿರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಬಸರೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್‌s ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಏಲಪ್ಪೇರೆಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಲತ್ತ್‌ ದಕ್ಕಿಯೆರ್ ಗೆ ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆನ್‌
ಎಡಕ್ಕ್‌ ದಕ್ಕಿಯೆರ್ ಗೆ ನುಗ ನಾಯೆರೆನ್‌
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಪ್ಪೇರೆ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಊರುಡುಗೆನ
ಕಾಂಡೆಡ್ದ್ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ ತಿರ್ಗಿಯೆ ಅಪ್ಪೇರೆ
ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಡಿ ಸಂಪಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೇರೆಂದೋ ಓ…
ಅಲ್ವೇರು ಪಣ್ಪೇರೋ ಓ… ನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಯಿಣಾ ಏಲಪ್ಪೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ನಮ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮಸಾರೆತ್ತಿ ನಂಕ್‌ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆನ
ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನೆನ್ ಅರ್ದೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೇರೆ
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಿರಿನ ದರ್ಮ ಮಲ್ಲೇಂದೇ
ಅಲ್ವೆರ್ ಪಂಡೇರ್ ದೇ… ಓ ಅಲ್ವೆರೋ… ನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿ ಅಲುವೇರೋ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಪ್ಪೇರೆ ಇನೀದ ಜಾಮದ ರಾತ್ರೆ ಕರಿಪ್ಪೊಡು
ಎಲ್ಲೆದ ದಿನಮಾನೊಟಾಂಡಲ ಯೆಂಕ್ ನಾಲಿಲ್ಲ್ ನಟ್ಟ್ಯರೆ ಮೂಜಿಲ್ಲ್‌ ಬೇಡರೆ ಪೋವೊಡು
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಊರೂರು ಇಲ್ಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ ತಿರ್ ಗ್ಗೋಡು
ಕಾಂಡೆಡ್ದ್‌ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒರ್ಲ ಕಜೆಯರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಾ ತೂವೊಡು
ಒಂಜಿ ಬೋವನ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಡು ಬಲ್ಮಾಣ ಆವೊಡು
ಬಂಜಿಗ್ ಉಣಂದೆ ಐನ್ ದಿನ ಕರಿಂಡ್‌ಂದೇ ಪಣ್ಪೇರ್ ಅಲುವೇರ್
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡೇ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇ… ಓ… ಓ…
ನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿ ಅಲುವೇರೋ…

ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಆನಿದ ಜಾಮರಾಸಿ ಕರಿಯ್ಯೊನುದು ಬರ್ಪ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಮಗ್‌ರ್ ಬರ್ಪಿನ ಮನದಿನ ಬನ್ನಗಗೆನ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ನೇರಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪೊರ್ತು ಉದಿಪ್ಪುಗು ಲಕ್ಯೆರ್ ಅಲುವೆರ್ ಓ ಬಸಲೂರುದ
ಎರಮಾನೆಡ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಓ… ಅಲುವೇರೊ… ನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿ ಅಲುವೇರೋ…

ಪಾಡಾಯಿ ಪಣೆನಡೆಗ್ ತೋಡಾಯಿ ಗುವೆನಾಡೆಗ್ ಪೋತೆರ್
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಮರಯಿನ್ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಕೈಕೊರೂ ಒಯ್ತ್‌ ಬಗ್ಗಾಯೆರ್
ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ಒಯ್ದೆರ್ ಗೆನ ಅಲುವೆರ್
ಕಲ್ಲ ಮರಯಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಡ್ಡಾಯೆರ್ ಕಾರಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೇರ್
ಮೋನೆದ ಮುತ್ತಿ ಬೆಗರ್ ನ್‌ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೇರ್
ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೇರ್ ತನ ಬಸಲೂರ ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್‌ ಅಲುವೇರ್ ಬಸಲೂರುದ
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲುವೆ ಓ… ಓ… ನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿ ಅಲುವೇರೋ…

ಬಲತ್ತ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡು ಪಾಡುವೆರ್ ಇನಿ ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ
ಎಡತ್ತ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡ್‌ ಪಾಡುವೆರ್ ನುಗ ನಾಯೆರ್ ಆರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಏ ಅಪ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಊರು ತಿರ್ಗ್‌‌ದ್‌ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಕೈತರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಾ
ತೂಪೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರಲ್ವೇರೋ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್… ಓ ನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿ ಅಲುವೇರೋ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಪೋಪೋರ್ ಗೆನಾ ಅಲುವೆರ್
ಇನಿ ಮಾನಿ ಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಅವ್ವೇನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ ಅಲುವೇರ್
ಎರು ಪೋಪಿ ಎದ್ದಾರಿ ಪತ್ತೋನು ಪೋಪೆರಲ್ವೇರ್ ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ
ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಯೇ ಓ… ನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿ ಅಲುವೇರೋ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಬೈಲ್ ಪತ್ತೊನುದು ಆಲುವೆ ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಗೆನಾ ಇನಿ ನೇರಡೆಕಾಂಡೆ ಲಕ್‌ದ್ದೇರುಗೆನಾ
ಅಜೆಕ್‌ ಕೈಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಮಸಲಾದಿ ತುಂಡೊಯ್ತ್‌ದ್‌ ತನ ಸೊಂಟೊಗು ಕಟ್ಟೊಂಡೆರ್
ಕೋಡಿಗ್‌ ಬೈದೇರ್ ಕೋಡಿದ ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟುನ್‌ ಪುಗೆಲ್‌ಗ್‌ ಪಾಡೊಂಡೆರ್
ಕಂಡದ ಎರ್ಕಿ ನೀರ್ ಸಿರ್ಕಾವೆರ್ ಸಿರ್ಕಿ ನೀರ್ ಎರ್ಕಾವೆರ್
ಬೊಟ್ಟು ಮೇಲಾರಿಯೊನು ಪೋಪೆರಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್
ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಬುಡುದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಆರ್…

ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಪೋವುದುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆದ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯೆರ್
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆತೆರ್ ಜಾಲ ಮಂದೀಲ್‌ಡೇ ಉಲ್ಲೇರಲ್ವೇರೋ
ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ… ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಆರ್… ಓ…

ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡೊನುದು
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯೆರ್ ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಕೈಟಿತ್ತಿ ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟುನು ಕೊಟ್ಯದೈಟೆ ಕೆರ್ತೆರ್ ಅಲುವೇರ್ ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಬುಡುದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಆರ್…
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆದ್‌ ಜಾಲಮುಂದೀಲ್‌ಡ್‌ ಬನ್ನಾಗ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ನುಗನಾಯೆರಿನ್‌
ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡ್‌ ಪಾಡ್ದ್‌ ಉಂತುದುನೆನ್‌ ತೂಪೇರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ…

ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್ ತೂಯೆರ್ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಪಂಡೇರ್
ಈರ್ ಲಾ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಬಂಟೆಗೆನಾ ಯಾನ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಬಂಟೆಗೆ
ಆಂಡಲಾ ಪುಗೆಲ್‌ಗೆ ಜೋಳಿಗೆ ನುಗನಾಯೆರ್ ಈರ್ ಪಾಡೊಂಡೇರತ್ತಾ ಅಲುವೇರೇ
ಕಾಂತನಲುವನ ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಒಯ್‌ತ್ತ್‌ ಪರ್ತೇರ್
ಆಲುವೇರೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೇಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ
ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್… ಓ… ಓ…

ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಒಪ್ಪತಪ್ಪಾ ಪೋಯೆರ್ ಗೆ
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಲುದು ಪಣ್ಪೇರುಗೆ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಸಾಮೋ ಕೇನಿದರಾ
ಇನಿ ಎಕ್ಕ್‌ನಾಯೆ ಬಂಜಿ ತೂವರಿಜ್ಜಾ ಮಾಸಿನಾಯೆ ತರೆ ತೂವರಿಜ್ಜಾ
ಏರ್ ಬೈದೇರೂ ಏರ್ ಬೈದೇರುಂದೂ ತೂವರಿಜ್ಜಾ ನಿಗುಲು
ಪಾತೆರ ಮದಿಪೊಡುಂದೇ ಕೇಣುವೆರತ್ತೋ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ…

ಇನಿ ಅಸರ್ ಡ್‌ ಬೈದಾರಾ ಬೆಸರ್ ಡ್ ಬೈದಾರಾ ಅಲುವೇರೆ
ಬತ್ತನಾರೆ ಬಂಜಿ ತೂವರಿಜ್ಜಾ ಪಕ್ಕಾ ಕಣಲೆ ಪೇರಾ ನೀರಾಂದೇರ್
ಪಕ್ಕಾ ದಿಕ್ಕೊಗು ಪೇರಾ ನೀರಾ ಇನಿ ಸಾಮು ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರ್
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್ದ್‌ ಪಿದಾಡೊನು ಬತ್ತೇರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿದ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ ದಾಡೆ ಬತ್ತೆರ್
ಪೇರಾ ನೀರಾಂದೇ ಸಾಮು ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಅಲುವೇರ್
ಕೇನೋಡೋ ಓ… ಸಿರಿನ ಬುಡುದಾರೆದ ಅಲುವೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಕೊರಿನ ನೀರಾ ಪೇರಾ ದೆತೊಂಡೆರ್
ನೀರ್ ದೆತೊಂಡೆರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯೆರ್
ಪೇರ್ ಪತ್ಯೆರ್ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯೆರ್
ಲಾವಾ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾನಗಾ ಇನಿ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್
ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಾಡೋನು ಪೋಯೆರುಗೆ
ಅರಿಮಾಣೊನು ಅಲ್ವೆರೆ ಕಯ್ಯೇ ಕೊರ್ಪೇರ್
ಒಪ್ಪಾತಪ್ಪಾನೆ ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯೀನೇ ತಿನ್ಪೇರತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್
ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್… ಓ… ಓ…

ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್‌ ಕಾಯಿದ ಜೋಗಾನೆ ಆನಗ ಪಣ್ಪೇರೋs…
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಸಾಮೋ ಎಂಚಿನಯ ಉಂದೂ…
ಎಕ್ಕ್‌ನಾಯ ಬಂಜಿ ತೂವರಿಜ್ಜಾ ಮಾಸಿನಾಯೆ ತರೆ ತೂವರಿಜ್ಜಾ
ಕಾಲ್ಯದಟ್ಟಿಲ್‌ ಬೇಲ್ಯ ಕಾಲ್ಯೊಡು ಪಕ್ಕಾಲಾವೊಡು
ಬೇಲ್ಯದ ಬೆಂದ್ರ್‌ ಕಾಲ್ಯೊಡು ಕಾಯ್ಯೊಡುಂದೇ
ಪಣ್ಪೇರ್s ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ…

ಇನಿ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೊಡು ಸಾಮು ಆಂಡಲಗೆನಾ ಬೋವನಂದ ಅಗೊಲಿ ಪತ್ಯೇರ್
ಚೆಂಬಿನ್ನ ಕೊಡಪಾನ ಪತ್ತೊನುದು ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಆರ್
ಪಾಡೀ ಪಣೆನಾಡೆ ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಾಡೆ ಪೋಯೆರ್
ಗೂವೆಲ್‌ದ ಬೈಕಲ್ಲುಡು ಉಂತಿಯ್ಯೇರು
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಒಯ್ತ್‌ ಬಗ್ಗಾವೆರ್ ಸಾಮೋ ಆರ್
ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ದೆಯಿದ್ದೇರ್ ಓ ಸಾಮು ಆರೋ
ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ಒಯಿತ್ತಿನಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮರಯಿಗ್‌ ಗಿಡ್ಡಾಯೆರ್
ಇನಿ ಮಗ್‌ತ್ತೊಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ಒಯಿದ್ದೇರ್
ಬೋವನಂದ ಅಗೊಲಿ ತೊಡತ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಗ್ತೊಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ಒಯಿದೇರ್
ಬೊವನಂದ ಅಗೊಲಿ ನಿಲಿಕೇನೇ ಜಿಂಜಾವೊಂಡೆರ್ ಸಾಮೂ ಓ… ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್…

ಇನಿಲಾವಾ ನೀರ್ ದೆರ್ತ್‌‌ದ್‌ ನಿಟ್ಟೆಲ್‌ಡ್‌ ದೀವೊನುದು
ವಯ್ಯರೊಡು ನೀರ್ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರ್ ಗೇ
ಬತ್ತ್‌ ಬತ್ತ್‌ ತನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗುವೇರ್
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಂದ್‌s ನನಾನೆ ಪೋಪೇರತ್ತೊ ಸಾಮೋ ಆರ್
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಕಡೆ ಬಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಗ್‌ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಕೊಡಿನೀರ್ ದೀಯೆರ್
ಮೇಲಾರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಯ್ಯೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದನಾ
ಕಾಲ್ಯಾದಟ್ಟೀಲ್ ಏಲ್ಯೊಡು ಆವೊಡುಗೆ ಬೇಲ್ಯದ ಬೆಂದ್ರ್‌ ಕಾಲ್ಯೊಡು ಕಾಯ್ಯೋಡುಗೆ
ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣಾವೋಡತ್ತಾ ಮಗಾ ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಪಣ್ಪೇರ್
ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಆರ್s… ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆರ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮೇಲಾರಡಿಯಾರ ಅಗ್ಗಿಂದೇ ಮಲ್ದೇರ್
ಸಿರಿನಾ ಸಾಮುವಾ ಒಪ್ಪಾ ಕೇನೊಡುಂದೇರ್
ಬೊಲ್ದರಿತ ಮುಡಿನ್‌ ಕುತ್ತಟ್ಟಡ್ದ್‌ ಕನತೆರ್
ಮೂವಲರಿ ದೊರಿದ್ದೆರ್ ಮೆದ್‌ತ್‌ದ್‌ ಪೊಡೆತ್‌ದ್‌ ಒರ್ಲರಿ ಮಲ್ದೆರ್
ಬೋವನಂದಾ ಸನ್ನಾಯ ತೂಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಆ…
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್…

ಕಂಚಿನ್ನ ಕೋರಾಯಿಗ್‌ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್ ಸಾಮುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮೇಲಾರ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಡಿಯಾರ ಕಲ್ಲ್‌ ಬೀತ್‌ದ್‌ ಕಲೆಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಂಚಿನ್ನ ಗುರ್ಕೆಗ್‌ ಅರಿ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಒಯ್ಯಾರೊಡು ಅರಿಕೊನೊದು ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗೇ ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಸಾಮೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ…

ಬೊವನಂದ ಅಗೊಲಿಗ್‌ ಇನಿ ಅರಿ ಕೊನೊದು ದೊರಿತ್ತೇರ್
ಅರಿಪಾಡಿ ದೋಸೊಗು ಕಂಚಿನ್ನ ತಟ್‌ಗ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್
ಅರಿಯ್ಯ ನೀರಾ ಸೀರಾಯಾಯ್ಯೇರ್ ಮೇಲಾರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಯ್ಯೇರ್
ಅಡಿಯಾರ ಅಗ್ಗಿ ಮಲ್ಲೆಂದೇ ಮಲ್ಪಾವೇರೋ ಸಾಮೋ ಓ… ಓ…
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೇಡೂದೇ… ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್…

ಪಕ್ಕಾದಿಕ್ಕಾ ಮಗುತ್ತೊನು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯ್ಯೊಡು
ಬೊವನಂದ ಸಂದೆಗ ಆವೊನು ಬವುದುಂಡು
ಕಜಿಪುದ ಸಂದೆಗ ನಂಕ್‌ ಜೋಡಿಯೊs ಡುಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಮೆಗ್‌ದಿಯಾ ಪಲಿಯ್ಯಾಗೆನಾ ಆರ್ ಸಮುನಾ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಒಪ್ಪಾ ತಪ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೇ…

ಚಣಿಲ ಬಣ್ಣಂದ ತವುತೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಂಬುಡೆ ಪತ್ಯೇರ್
ಕಿನ್ಯ ಮುಟ್ಟದನೆ ಕಿನ್ಯ ಬಿಸಲೆ ಪತ್ಯೇರುಗೆನ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಒರ್ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟುಡು ವಾರೆ ಸರೀರೊಡು ಕುಲ್ಲುವೇರೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದೋ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂ ಸಿರಿನಾ ಸಮುಲಾ ಅಗುಲೂ…

ಇನಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಮೂರುದು ಕಿನ್ಯ ಬಿಸಲೆಗ್‌ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಕೋಡಿದ ಮುಟ್ಟದನೆ ಕೋಡಿಡ್‌ ದೀಯೆರ್
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಪೋಪೆರ್
ಆವಾ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುಗು ನೀರ್ ಮೈತ್ ನೆಡಿಯ್ಯೋರತ್ತೋ ಓ
ಸಾಮೂಲಾ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಮೆಗ್‌ದಿಯಾ ಪಲಿಯಾ…

ಇನಿ ಮೆಂಚಿನ್ನ ಬೊವನ ತೂನಗಗೆನಾ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬೈದ್ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಕಣೆ ಕಬಿಯಪ್ಪ ದೀಯೆರ್ ಗೆನಾ ಬೊವನಂದ ಗುರ್ಕೆನ್‌
ಲಾವಾ ಕೂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಡ್‌ ಕೊಡಿ ಕಜಿಪುಂದೇ ದೀತೆರತ್ತೋ ಓ
ಸಾಮುನಾ ಸಿರಿಲಾ ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s…

ಇನಿ ಸಾಮು ಕಜಿಪುದ ಸಂದೇಗ ದೋಡಾವ್ವೇರು
ಮುಣ್ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಗಲಿಗೆ ಸಂಕೆಡ್ ಅಟಿಲ್‌ ಅರಗಣೇಲಾಪುಂಡತ್ತೋ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ
ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ ಸಾಮುನಾ ಸಿರಿಲಾ ಆರೋ… ಅಟಿಲ್‌ ಅರಗಣೆಡ್‌ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ…

ಕಣಿಲೆ ಕಾವಂಟೆದಡಂಗಾಯಿ ದೋಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆ
ಪೊಟ್ಟೀರ ಪೊಡಿ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಾಡ್‌ಗೆ
ನೀಲ ವರಣದ ಎಣ್ಣೆ ಪಚ್ಚೆ ವರಣದ ನೆಯಿ ಜೋಡಿಯೇs ರ್ ಗೆ
ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣದ ಸಂದೆಗಲಾಂಡಪ್ಪ
ಬೆಂದ್‌ರ್ ಚಂಡೀರ್ ಕಾಯೊಡುಂದೇರೋ ಸಾಮೂ ಬೆಂದ್‌ರ್ ಸಾಲೆನಾಡೆ ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಸಿರಿಲಾ ಸಾಮುನಾ ಆರೋ ಮೆಗ್‌ದಿಯಾ ಪಲಿಯಾ ಆರೋ

ಸಾವಿರ ಕಡ್ಯ ಬೆಂದ್‌ರ್ ಬೆಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಾವಿರ ಕಡ್ಯ ಚಂಡೀರ್ ಸಣ್ಣಿಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಬೆಂದ್‌ರ್ ಸಾಲೆಡ್ದೇ ಬರುವೇರೂ ಲಾವಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದೆರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗುವೇರುಗೆನಾ
ತೆನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಿರಿಪದೊಳಿಗೆಗ್‌ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ ಓ ಸಮು ಆರ್
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿನಾಡೆ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿಗೆ… ಓ…

ಕಂಚಿನ್ನ ಬೀಗೊಗು ಮೆಂಚಿನ್ನ ತರ್ಕೋಲು ಪಾಡ್ದ್ ಬೀಗ ರಟ್ಟಾಯ್ಯೆರೋ
ಕಲ್ಲಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್‌ ದೆಯಿದೇರ್
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣಾ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಪತ್ಯೇರು ಸಾಮುಗೆನಾ
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡಡ್ದ್ ಪಿದಾಡೊಂದು ಇನಿ ಸಾಮು ಬೈದೇರುಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಈರೋ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿಲೇ
ಓ… ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್…

ಆತ್‌ಂಡ್‌ ಅಟ್ಟಿಲರಗಣ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಕಾಯಿದ್‌ಂಡ್‌ ಬೆಂದ್‌ರ್ ಚಂಡಿರ್
ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್‌ಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಎಣ್ಣೆದ ಸೊಲಮನೊ ಪೋಲೆಂದೇ ಸಾಮು ಪಣ್ಣಾಗೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಬಲತ ಕೈ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆ
ಸುಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುನಗ ಗಿರಿಗಿಟಿ ಕೇನುಂಡತ್ತೋ
ಓ ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇರೆ
ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್‌ಗ ನಮೊ ಎಣ್ಣೆದ ಸೊಲಮನೊ ಆವೊಡತ್ತೋಂದೇರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ ಬಸರೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೋ… ಓ…

ಇನಿ ಪಾದೊಗು ಪನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆ
ಕೆಬಿಕ್ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆ
ಉಗುರುಗು ಉರಿಯೆಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪೇರುಗೆ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತಬನಲ್ವೆನಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ
ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಎಣ್ಣೆದ ಸೊಲಮನೊ ಆಪೇರೋ… ಆ…
ಓ… ಆಲ್ವೇರೋ ಇರ್ವೆರ್ ಲಾ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್…

ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಎಣ್ಣೆದ ಸೊಲಮನೊ ಆನಗಾ ಸಾಮು ತೂಪೇರ್
ಎಡತ ಕೈಟ್ ಇನಿ ಚೆಂಬಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆಗೆನಾ
ಬಲತ ಕೈಟ್ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡೆ ಕನತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್‌ ಕೈಯೇರ್ದ್‌ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೋ ಸಾವೋ ಓ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೇ ಓ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿಗೇ…
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೇ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌…

ಚೆಂಬಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಪತ್ಯೇರ್ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡೆ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತಿಯ್ಯೆರ್
ಒಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿಯೆರ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆನಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆಲಾ
ಮಸಾಲಾದಿ ತುಂಡೊಯಿತ್ತ್‌ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್‌ ಪಾಡೊನು ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಓ ಇರ್ವೆರು ಆಲುವೆರ್ ಗೆನಾ ಓ… ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್ಸ್‌s… ಆನಿದ ದಿನೋಟು…

ಇನಿ ಬೆಂದ್‌ರ ಸಾಲೆಗೇ ಪೋಯೆರ್ ಒಪ್ಪತಪ್ಪಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಲಾಗೆನ
ಸಾವಿರ ಕಡ್ಯ ಬೆಂದ್‌ರ್ ಡ್‌ ಬೆಪ್ಪು ಆಪೆರ್
ಸಾವಿರ ಕಡ್ಯ ಚಂಡೀರ್ ಡ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪೂಂದೇ  ಒಪ್ಪಾ ಆಯೆರ್ ತ್ತೋ
ಇರ್ವೆರ್ ಅಲುವೇರೂ ಕೊಡ್ಸರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್s… ಓ ಓ… ಆನಿದ ದಿನೊಟು…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆನಾ ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಮೈಲೆ ಮಾತೆರ್ ಮಡಿ ತುತೊಂಡೆರ್
ಅಲ್‌ತ್ತ್‌ ಅಂಚನೇ ಒಪ್ಪಾ ತಪ್ಪಾಂದೇ ಬರುವೇರಲ್ವೇರೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ತೋಡಾಯಿ ಗುವೆನಾಡೆ ಪಾಡಾಯಿ ಪಣೆನಾಡೆ ಬರುವೇರೂ
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲಮರಯಿನ್‌ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಬೆಯಿತ್ತ್‌ ಬಗ್ಗಾವೇರತ್ತೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ ಓ… ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇರೋ…

ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ಒಯ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಲ್ಲ ಮರಯಿಗ್‌ ಗಿಡ್ಡಾಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಚೆಂಬಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಬೊಲ್ಯನೆ ಗರಕೆನ ನೆಡ್ಯೋರುಗೆನ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡೆನಿಗೆನಾ ಬೊಲ್ಯನೆ ಗರಕೆನ ನೆಡ್ಯೋರ್ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರ್ ನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಲಾ… ಏ… ಏ ಓ… ಓ…

ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಕೈಕೊರೂ ಒಯ್‌ತ್ತ್‌ ಬಗ್ಗಾಯೆರ್
ಮಗ್ತೊಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ದೆಯಿದ್ದೇರ್
ಗಿಂಡಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಜಿಂಜಾವೊನು ಒಪ್ಪಾತಪ್ಪಾನೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ಅಲ್ವೇರೋ ಓ… ಓ… ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ
ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೋ… ಕೊಡ್ಸರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಮುಡಾಯಿ ಮುಕಸಾಲೆಗ್‌ ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆನಾಡೆಗ್‌ ಬರುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಮಡಿ ನೀರ್ ನ್ ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆಡ್‌ ದೀಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಅಲ್ತ್‌ಡ್ತ್‌ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪತಪ್ಪಾ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಗಂದಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಪೋತೆರ್ ಸಾನೆದ ಕಲ್ಲ್‌ ಗಂದಂದ ಕೊರಡ್‌ ಒಪ್ಪಾಪತ್ತಿಯ್ಯೆರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಅಲುವೆರ್ ಲಾ ಓ… ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಲಾ… ಓ…

ಮುಂಗೈ ಸತುಲ್ಲಾ ಗಂದ ತರೆದೆರ್ ಗೆನಾ
ಅಂಗೈ ಬಲಿರಪ್ಪಾ ಗೋರಿಯ್ಯೆರ್ ಪೆಲತ ಇರೆಟ್‌ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಗಂದಂದ ಸಾಲೆನಲ್ತ್‌ ಬರುವೇರೋ ಇರುವೆರ್ ಅಲುವೆರು
ಮುಡಾಯಿ ಮುಕಸಾಲಗ್‌ ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆ ನಾಡೆಗ್‌
ಇರೆತ ಗಂದೊನು ತೊಲಚಿಮಂಟಮೆಡ್‌ ದೀಯೆರ್
ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ನ್‌ ಒಪ್ಪಾನೆ ಪತ್ತುವೇರು ಓ.. ಅಲ್ವೆ ಕೇನೂಡುದೇ
… ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಲಾ ಓ… ಓ…

ತೊಲಸಿಗ್‌ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಪರದಚ್ಚನೆ ಬತ್ತೇರ್ ಗೆ
ತೊಲಸಿ ಮುಟ್ಟ್ಯೇರ್ ಸೀರ್ತ ದೆತೊಂಡೇರ್
ಪತ್ತ್‌ ಬಿರೆಲ್‌ ಒಪ್ಪಾ ಮಲ್ದೇರ್
ಸೋಲ್‌ ಒಯ್ತ್‌ದ್‌ ಸ್ವಾಮಿಗ್‌ ವಂದಾನೆ ಒಪ್ಪಾನೆ ಸಂದಾಯೆರೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಆಲುವೆರ್ ನಾ ಬಸಲೂರುದ ಆಲುವೆರ್ ಲಾದೇ…
ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಪೆಲತ ಇರೆತ ಗಂದ ಪತ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸದ ಸೂರಿಯನ್‌ ತೂಪೇರ್ ಸೂರಿಯ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುವೆರ್
ಪಿರತಿರ್ಗ್‌ದ್‌ ಚಂದ್ರೊನು ತೂಪೇರ್ ಚಂದ್ರ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುವೆರ್
ಪುಂಞೊಗು ಅಡ್ಡನಾಮ ಒಯ್ದೇರ್
ಗಂದಾದ ಮಸಲಾದಿಗೇ ಒಪ್ಪಾಂದೇ ಆತೆರತ್ತೋ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆಲಾ ಬಸುಲೂರುದ ಆಲುವೇಲಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್… ಓ…

ಒಕ್ಕೊಡುದು ಮಿತ್ತ್‌ ಗಂದಾದ ಮಸಲಾದಿಗೆ ಆಯೆರ್ ಒಪ್ಪಾನೆ ಅಗುಲು
ಒಕ್ಕೊಡುದು ತಿರ್ತ್‌ ಮುನ್ನೀದ ಒರುವಾಯೆರ್
ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆ ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಸಾಮೂಲಾ ಸಿರಿಯಾ ತೂಪೇರೋ ಓ…
… ಇರುವೆರ್ ಪೊಂಜೋವುಲುದೇ… ಓ… ಓ…

ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್ಡ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆನೇ ಕೊನಪೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್
ಪಿದಯಿದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡೇ ರಡ್ಡ್‌ ಮಣೇನೇ ದೀತೇರ್
ದೀಯೀ ಮಣೆಟ್‌ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆಲಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇಲಾ
ಒಪ್ಪಾತಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೋ ಓ… ಸಾಲಾರಿ ಚಾವಡೀಡ್‌… ಇರುವೆರ್ ಅಲುವೇರೂ…