ಇನಿ ಸಿರಿಯಾಂಡಲಾ ಪಣ್ಣೇರುಗೆನಾ
ಯೆನ ಅಕ್ಕೇರ್ ಗೆನಾ ಪಿಲೆಕ್‌ ಪಿಲೆನೀರ್ ಮೀಯರೆ ಪೋಯೆರ್
ಯಾನಾಂಡಲಗೆನಾ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡ್‌
ಓಮದ ಗುರಿಟ್ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಪುಟಿದಿನಿ ಮಗಲಾಂಡ
ಯೆನ್ನ ಅಕ್ಕೆರೆಗ್‌ಪಕ್ಕಿ ಉರಿಪ್ಪೆರೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್‌ಲಾ ನೀ‌ರ್ ದಾಂತೆ ಪೋವೊಡುಂದ್‌
ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪ ಕೊರಿಯೆರ್ ಸಿರಿಯ್ಯೋ… ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೋ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್s… ಓ…

ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಇನಿ ಕೆರೆಕೆರೆ ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನ
ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟಾಂಡಲಾಗೆನ ಇನಿ ಪಕ್ಕಿ ಉರಿಪ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಣ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬತ್ತ್‌ದ್‌s ಪೊಗ್ಗುಂಡಲಾ
ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಸಿರಿಗ್‌ ಈತ್‌ ಮಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆದ್‌ ಪೋಂಡಾ
ಇನಿ ಸಿರಿನ ಸತ್ಯಲಾ ಯೆನ್ನ ಸತ್ಯಲಾ ತೂವೊಡುಂದೇರ್ ಸಾಮೂ ಆಲ್ವೆದಿ ಆರ್
ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್‌ದೇ ಆರೋ ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ…

ತನ್ನ ಸಿರಿಮಟ್ಟೇಲ್‌ಡ್ದ್ ಇನಿ ರಾವನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ದೆಯ್‌ದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಯಾನ್ ಸತ್ಯದ ಮಗಲಂದ್‌ಡಗೆನಾ ಒಯಿತ್ತಿನ ಗೆರೆಟ್ ಇನಿಗೆನ
ಕೆರೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಾವೊಡುಂದೇ ಪಂಡೇರೇ ಸಾಮೋ ಆರ್… ಓ…
ಪಿಲೆಮೀಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಆ ಸಾಮು ಆರೋ…

ಇನಿ ಸಾಮೂನ ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯಿ ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡಗೆನಾ
ನೆನೆತಿನಾಡೆಗ್ ನಿಜ ಜಯಸಾರತ್ತಿಗೆನಾ ಸಾಮುಗು
ರಾವನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿಡೂ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಒಯ್ಪುನಗಾ ಕೆರೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಾದೆ
ಬೈದುಂಡೇ ಸಾಮುಗೂ… ಓ… ಪಿಲೆ ಮೀಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಸಮು ಆರೆಗ್…

ಇನಿ ಸಾಮು ಸೀಗೆಬಾಗೆ ಪಾಡ್ಯೇರುಗೆನಾ
ತರೆಮೆಯಿ ಉರ್ದ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ ಸುದೆಟ್ ಸುಲಿನೀರ್ ಮೀಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಮೈಲೆಕುಂಟುನು ಮಡಿ ಮಲ್ತೇರ್ ಗೆ, ಮೀದೇ ಸುದ್ದ ಜಲಕ ಆಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಮೈಲೆ ಮಾತ್‌ದ್‌ ಮಡೀಂದೇ ತುತ್ತುವೆರೋ ಸಾಮೂ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುದೇ
ಓ… ಪಿಲೆ ಮೀಯಿನ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ…

ಮೈಲೆ ಕುಂಟು ಮಡಿ ಮಲ್ತೊನುದು ಸಾಮು ಮೀದ್ ಜಲಕ ಆವೊನುದು
ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚನೇ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆ ಮುಟ್ಟಾಪೇರ್
ಸಾಮು ಎರಮ್ಮಾನೆದ ಮಾರಿಕಿದೆಕೆಂದೇ ಪೊಗ್ಗುವೆ‌ರ್s
ಪಿಲೆ ಮೀದ್ ಸುದ್ದ ಜಲಕ ಆಯಿನ ಸಾಮೋ ಓ… ಆನಿದ ಕಾಲೊಡೂ…

ಇನಿ ಬಾಲೆಕಂಜಿನ ಪಚ್ಚೆ ವರಣದ ಅಂಬಿ ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಲ್ಲಾ ಮರಯಿಡ್ ಕರಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್ ಪಚ್ಚೆ ಅಂಬೀನೇ ಪಾರಾದ್ ಸುದ್ದಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರೋ
ಓ ಪಿಲೆ ಮೀದ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಮೋ ಆರ್ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ಇಳಿಯಾಂಡಲ ಸಾಮು ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದೆರಮನೆ ಪೊಗ್ಗುನಗಾ
ಸಿರಿ ಇನಿ ಬೂಡುಗು ದೂರ ಆತೇರ್ ಗೇ
ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಗ್‌ ಮುಟ್ಟಾನೇ ಆತೇರ್ ಗೇ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೇ ಉಲ್ಲೇರೋ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ ಸಾಮು ಕೇಣಿದರಾ…

ಇನಿ ಸಾಮು ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ ಬೋವನ ಮಲ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬಲಸೊನುದು ಸಾಮು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯ್ಯೊಡು
ಸಿರಿಗ್ ಮೂಜೆಟ್‌ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆನಗಗೆನಾ
ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್‌ ಮೀವರೆ ಪೋವೊಡುಂದೇರ್ ಸಿರಿಯೋ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡುಗೇ ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್‌
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್… ಏ… ಏ…

ಇನಿ ಬೊಟ್ಟಿನ್ನ ಸಾರೊಲಿಗೆನಾ ಬೈಲಬರೀ ಸಣಿಪ್ಪುಗೆನಾ
ಸೀಗೆ ಬಾಗೆ ದೋಡಿದ್ದೇರುಗೆನಾ ದೋಡಾಯಿ ಸನ್ನಾಯ ಸಾಯಿತ್ಯೋನಿ
ಕಲ್ಲಾಗುರಿಕೆ ಪಾಡ್ಯೇರುಗೆನಾ ಮೆದ್‌ತ್ತ್‌ದ್‌ ದೂಸೂನೇ ಮಲ್ಪಾವೇರೂ
ಸಿರಿಯೋ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೂ ಓ… ಓ…
ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್…

ಕಲ್ಲಮರಾಯಿಗ್ ಪಾಡಾವೇರ್ ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈಮರಾಯಿಡ್ ಕಲಪುವೆರ್
ನೀರ್ ಮಯಿತ್‌ದ್‌ ತೆಲೂಪಪ್ಪ ಕಲಪುವೆರ್
ಸೂತಕದ ಮಗಲ್ ಸಿರಿಯಾರ್ ಪರಪ್ಪುನೀರ್ ಗ್‌ ಮೀವರೆ ಪೋತೆರಾ ಸಿರಿಯ್ಯೋ
ಓ… ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್
ಸಿರಿಯ್ಯೋ ಪಿಲೆ ಮೀಯರೆ ಪೋನಾಗಾಗೇ… ಓ… ಓ

ಇನಿ ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಆನಿದ ದಿನೊಟು ಯಾನ್ ಪೋನಾಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್‌ಲಾಂಡಲ
ಪಕ್ಕಿ ಉರಿಪ್ಪರೆ ನೀ‌ರ್ ಇತ್ತ್‌ಜ್ಜಿ
ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ ಮೀವರೆ ಪೋಯಿನಾಲೆಗ್‌
ಪಕ್ಕಿ ಉರಿಪ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಆವಂದ್‌ಂದ್‌
ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟುದು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪಾನೇ ಕೊರಿಯ್ಯೆರ್ ಸಾಮೋ ಆರ್… ಓ…
ಪರಪ್ಪುಗು ಪಿಲೆ ಮೀವರೆ ಪೋಯಿನ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೆಗ್ ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್‌ ಸಿರಿಗ್‌… ಓ…

ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೆರೆಕೆರೆಗ್ ಪೋನಗ
ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಲಾ ತೂನಗ ಪಕ್ಕಿ ಉರಿಪ್ಪರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿಗೆ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೆರೆನೇ ನಿರ್ಮಿವೆಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗಾ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ
ರಾವನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್‌ ನೀರ್ ದ ಒಸರ್ ಲಕ್ಕೊಡುಂದ್ ಗೆ ಒಯ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಉಲೊಉಲೊ ಪಾಪೊನೆ… ಸಿರಿಗ್‌ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜತ್ತೋ ಓ…
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ ಓ… ಪಿಲೆ ಮೀಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಸಿರಿಕ್‌…

ಇನಿ ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಕೊಟ್ಟರಾಡೀ ಕೊಡಿಕಡೆ ತಿರ್ ಗ್ಗಿಯೆರ್
ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಪೋವುದು ತಿರ್ ಗ್ಗ್‌ದ್ ಪಿರಾನೆ ಬತ್ತೇರ್
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್‌ ಕಂತ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ್‌ ಉಂತುವೆರ್
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಕೇಂಡಾರಂದೇರ್ ಆರ್
ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್ ಸಿರಿಯೇ ಏ… ಏ… ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…

ಇನಿ ಯೇತೇತ್ ಕೆರೆಕ್ ಪೋಂಡಲಾಗೆನ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಪಕ್ಕಿ ಉರಿಪ್ಪೆರೆ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರ್ ಲಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದಿಮ್ಮಾಯ ದಾ ಬುದ್ದಿ ಬೆನೊಡು ಮದಿಮ್ಮಾಯಾಂದ್‌ದ್‌
ಸಿರಿ ಆಲುವಡ ಪಣ್ಣಾಗಾ ಆಲುವೆರ್ ಸಾಮುನಾಡೆ ಪೋಪೇರ್ ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಅಲುವೇರ್ ಆರ್ ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರ್…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಸಾಮು ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಪಣ್ಣಿಗ್ ಪಂಡ್‌ಂಡಲಾ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಬೆಂದ್‌ಂಡಲಾ
ಲಾವಾ ಕೆರೆಕೆರೆ ಪೋದ್ ಮೀಯರೆ ನೀರ್ ಇಜ್ಜೀಂದ್‌ ಸಿರಿ ಪಿರಾನೆ ಬತ್ತೋಲತ್ತೋ ಸಾಮು
ಓ… ಓ… ಅಲುವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರುದೇ… ಓ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಾಮುಗೂ…

ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಾಮು ಕೇಣಿದನಾ
ಇನಿ ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್ ಸಿರಿ ಆಲ್ ಯೆಂಚನೇ ಮಲ್ಪಾಡ್ ಮಗಾ
ಸಾಮೋ ಈ ಮಲ್ಪಾಡ ಕೋಪ ಪತ್ತಾಡ ಅಟ ಮಗಾ
ಒರದೇಕ್‌ ಇನಿ ನೀರ್ ಗ್‌ ಸಾಪ ಕೊರ್ಲಾ ಸಾಮೂ
ಸೂತಕದ ಮಗಾಲ್ ಸಿರಿ ಪಿಲೆಮೀದ್‌ ಜಲಕ ಆವೊನುದು ಬರಾಡ್ ಸಾಮುಂದೇ
ಪಣ್ಣಾಗ ಆಲುವೆರ್ ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರುದೇ… ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಾಮು ಆರ್…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಕೆರೆ ನಿಲಿಕೆ ನೀರ್ ಉಂಡುಗೆನಾ
ದಾಯೆಗ್‌ ಪಿರಬೈದಿನಿ ಪೋದ್‌ ಮೀಯರಾ ಪ್ರಜ್ಜಾಂದ್‌ ಸಾಮು ಪಣ್ಣಾಗ
ಬೊಕ್ಕೊಗು ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿಟ ಆಲುವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಓಲ್ಲಾ ಸಿರಿಯೇ ತೂಯಾನಾ ಕೆರೆಟ್ ನಿಲಿಕೆ ನೀರಾದ್ ಬೈದ್ಂಡತ್ತಾ
ಮೀಯೊನುದು ಬಲ್ಲಾಂದೇರ್ ಓ ಅಲುವೇರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ…

ಸಿರಿ ಪೋವುದು ತೂನಗಾಗೆನ ಇನಿ ಕೆರೆ ನಿಲಿಕೆ ಉಂಡುಗೆ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಇನಿ ಸೀಗೆ ಬಾಗೆ ಪಾಡ್ದ್‌ ತರೆ ಮೆಯಿ ಉರ್ದಿಯೆರ್
ಸುಲಿನೀರ್ ಡ್‌ ಮೀದ್‌ ಜಲಕಾನೇ ಆಪೇರ್ ಆರ್ ಸಿರಿಯ್ಯೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಪಿಲೆ ಮೀದ್‌ ಜಲಕ ಆಯಿನ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…

ಇನಿ ಮೀದ್‌ ಸುದ್ದ ಮುದ್ರಿಕೆ ಆಯಿನ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ
ಮೈಲೆ ಮಾತೇರ್ ಗೆನಾ ಮಡೀನೇ ತುತ್ತಿಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಮೈಲೆ ಕುಂಟೂ ಮಡಿ ಮಲ್ತೋನುದುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಗೇ ಬರ್ಪೇರುದೇ ಸಿರಿಯ್ಯೋ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇನೊಡುದೆ…

ಸೂತಕ ಮೀಯಿನಿ ಸಿರಿ ಆರ್ ಮಾರಿ ಕಿದೆ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆ
ಬಾಲೆ ಕಂಜಿದ ಪಚ್ಚೆವರಣದ ಅಂಬಿ ದೆಯಿದೇರ್ ಗೆ
ಕೈಕ್ ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆ ಮರಯಿದ ನೀರ್ ಡ್‌ ಕಲತ್ತೆರ್ ಗೆ
ಸೂತಕಾದ ಮಗಾಲ್‌ ಇನಿ ಬೂಡುಡು ಸುದ್ದ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆ
ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಪಿಲೆ ಮೀದ್ ಜಲಕ ಆಯಿನ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇನೊಡು ಓ…

ಇನಿ ಲವ್ವಾಂಡ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್‌ಗೆನ ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಮದಿಮಾಲಡ್ಲು ಸಿರಿನಾ ಸಾಮುಗೆನಾ
ಕಂಡನ್ಯಡು ಉಂಡೋನು ತಿಂದೋನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಓ…
ಓ… ಸಿರಿಯೋ ಸಾಮೋ ಆರೋ ಕೊಡ್ಸರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೂ… ಏ… ಏ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಸಿರಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗ ಸಾಮು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರುಗೆ
ಸಾಮು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗ ಸಿರಿ ಪಿದಾಯಿಂದೇ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್s… ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯೋ ಸಾಮೋ ಆರೋ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಸಿರಿನಾ ಸಾಮು ಕಂಡನ್ಯಡು ಉಂಡೋನು ತಿಂದೋನು ಉಪ್ಪುನಗ
ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವಗ್ ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತ್ ಕುರುಕುಂದೇಲ್ ಪೊರ್ದೊಂದು
ಬೈದುಂಡತ್ತೋ ಓ… ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವಗ್‌ಗೆನಾ
ಇಲ್ಲ್‌ಡ್‌ ಪತ್ತ್‌ ಪರಿಯರೆ ತೆಲಿದಾಂತೆ ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಜೋಡು ಮಾರಿ ಕಿದೆಟ್‌ ಇನಿ ಒತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಎರುಂಡ್‌ ಒತ್ತೆಕಣ್ಣ ಬೋರಿ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡೂ ನುಪ್ಪುಗ್‌ ದಾಂತೆನೆ ದಿನ ಮೂಜಾತ್‌ಂಡತ್ತೋ
ಓ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವ ಓ… ಅಲುವೇರೋ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವಗ್‌ಗೆನಾ
ನಂಕಾಂಡ ಇನಿ ತೂ ಪೊಸುರಂದೆ ಮಗಾ ದಿನ ಮೂಜಾದೆ ಪೋಂಡತ್ತಾ
ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮಾನ ನಮ ಮಲ್ಪಾಂದೆ ಮಗಾ ದಿನ ಮೂಜಾದೆ ಪೋಂಡೆ ಮಗಾ
ಓ… ಬಾಲೆಕಾಂತನಾಲ್ವಾಂದೇರೋ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿಗೆನಾ… ಓ…

ನಿರೆಕರೆ ಪೊಂಜೋವು ಮಗಾ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲಾ ಬೈದರ್ಪೆರೆ ಪೋತೆರ‍್ ಮಗಾ
ನಿರೆಕರೆತ ಪೊಂಜೇವೆರೊಡಪ್ಪಾ ಯಾನ್‌ಲಾಪೋದುಗೆನಾ
ಬೈದರ್ಪೆರೆ ಪೋದಾಂಡಲ ಒರ್ಲರಿ ಕಣಪ್ಪೆ ಮಗಾ
ತೂ ಪುಗೆ ಪೊಸುರಿಯ್ಯರೆ ಆಪುಂಡಾ ತೂಪೆ ಮಗಾಂದೇರೋ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದೀ
ಏ… ಏ… ಓ… ಓ ಬಸಲೂರುದ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರ್ ಓ…

ಪುಲ್ಯೆನ ಕಾಂಡೆ ಬೈದರ್ಪಿಯರೆ ಊರ ಪೊಂಜೋವು ಪಿದಾಡುನಗ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಇನಿ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಪಿದಾಡ್ದೆರ್ ಬಸಲೂರು ಎರಮಾನೇಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಲವ್ವಾ ಊರ ಪೊಂಜೇವೆಡೋಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲ್‌ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತ್‌ ಪಿದಾಡಿಯೆರ್
ಮೂಜಿ ಪಾವರಿಗ್ ಪೊರ್ತುಮುಟ್ಟಾ ಬೈಯಿಂದೇ ದರ್ಪುವೇರತ್ತೋ
ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದೀದೇ ಆರೋ… ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್…
ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದೀ… ಆರ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮದ್ಯಾಗ ತಿರ್ಗ್‌ದ್‌ ಬಯ್ಯಾನಗ
ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾವು ಬೈತರಿ ಲಪ್ಪುವೇರುಗೆನ
ಲಾವಾ ಪತ್ತೊನುದು ಬೈದೇರುಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್‌
ಬೈದೇರೂ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರ್s ಓ… ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆಗ್…

ಬೋವನಂದಗೊಲಿ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೇರ್ ಆರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ
ಒರಕೊಂಡೆ ಬೈತರಿ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಕ್ಕಾ ದಿಕ್ಕಾಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರುಗೆನಾ
ಮುಣ್ಚೀದಾ ಚಟ್ನಿಂದೇ ಮಲ್ಪುವೇರೋ ಓ… ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s ಆರ್ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದಿ ಆರೋ…

ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಗಂಜೀಲಾ ಒಂಜಿ ಮುಣ್ಚಿದ ಚಟ್ನೀಲಾ ಮಲ್ಪುನಗಾ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೆನಾ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ಗೆನಾ
ಸೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ನಿದ್ರೆದ ಪರ್ನಾಮೊಡು ಉಲ್ಲೇಗೆನಾ
ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ… ಏ… ಏ… ಓ…

ಇನಿ ಪೋಲ ಮಗಾ ಕಾಂತನಾಲ್ವ ಕೇಣಿದನಾ
ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡ್ಯೊನು ಬಲ್ಲಾ ಮಗಾ ಗಂಜಿ ಬೆಯ್ತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್‌ಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಪನ್ಪೇರ್‌
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಲಕ್ಯೇರೋ ಓ… ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪಾಡಿ ಪಣೆನಡೆ ಪೋತೆರುಗೆನಾ ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಡೆ ಪೋವುದೆಗೆನ
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆ ಪಣೆ ಓಯ್ತ್‌ ಬಗ್ಗಾದ್‌ ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ದೆಯಿದ್ದೇರ್
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಮರಾಯಿ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಅಲುವೇರ್
ಲಾವಾ ನೀರ್ಂದೇ ಗಿಡ್ಡಾರ್ಯೇರತ್ತೋ ಕಲ್ಲಾ ಮರಾಯಿಗ್‌ದೇ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾರ ಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ಮೋನೆದ ಮುಕಸಿರಿನ್‌ ನೆಡ್ಯೋನುದುಗೆನ
ಅಲುವೆರ್ ಬರ್ಪೇರುಗೆ ಬತ್ತ್‌ ಬತ್ತ್‌ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗುವೆರ್ ಗೆ
ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿನ್‌ ಲೆಪ್ಪುವೆರತ್ತೋ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಓ… ಬಡಪತ್ತ್‌ ದಂಗಿನ ಕಾಂತನಾಲುವೆರ್ ಗೆನಾ…

ಬೊಲ್ಲಿನ್ನಾ ಅರಿವಾಣೋ ಇನೀ ಬೊಲ್ಯನ್ನೇ ನೆಡ್ಡೀಯೇರ್
ಲಾವಾ ಬೊಲಿಯರಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡತ್ತೋ ಅಲುವಗ್‌
ಬೈತರಿತ ನುಪ್ಪುದ ಬೋವನ ಬಲಸ್ಸಿಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಮುಣ್ಚಿ ಅರೆಯಿ ಚಟ್ನಿಂದೇ ಬಲಸ್ಸಿಯೆರ್
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌s ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆಟ್‌ ಅಲುವೆರ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನಗಾ
ಕೊರ್ಪೇ‌ರ್ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ ಬೈತರಿತ ಬೋವಾನಾನೇ…

ಇನಿ ಬಲಸ್ಸಿ ಬೋವನಗಾಂಡಲ ಅಲ್ವೆರು ಕೈ ಕೋರಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಾಯಿದಡೆ ಕೊನನಗ ಮೂಂಕುಗು ಮೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಮೂಂಕುದಡೆ ಕೊನನಗ ಬಾಯಿಗ್ ಮೂರಿ ಬಪುಂಡುಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓಲಪ್ಪೇರಿ ಈರೋ ಓ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದ್ಯಾರೋ
ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್s ಪಣ್ಪೇರ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗೇ…

ಇನಿ ಬಾಯಿದಾಡೆಗ್ ಕೊನನಗ ಅಪ್ಪೇರೆ ಬೋವನ
ಮೂಂಕುಗು ಮೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ ಅಪ್ಪೇರೆ
ಮೂಂಕುದಾಡೆ ಕೊನನಗ ಅಪ್ಪೇರೆ ಬಾಯಿಗ್ ಮೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡೂಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಲಾವಾ ಮಣೆಡ್ದ್‌ ಲಕ್ಕಿಯ್ಯೇರ್ ಮೋಣೆ ನೆಡ್ಡಿಯೊನು ಬರ್ಪೇರ್
ಅಲುವೇರೋ ಓ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೋ…

ಇನಿ ನಮ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮನ ಸಾರೆತ್ತಿ ಎಚ್ಚಾಂಡತ್ತೇಲಪ್ಪೇರೆ
ಇನಿ ಸಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ದರ್ಮ ಎಚ್ಚಾಂಡತ್ತೇಲಪ್ಪೇರೆ
ಇನಿ ನಮ ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಿನ ನಾಲಾದ್ ಪೋಂಡತ್ತೇ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓಲಪ್ಪೆರೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರಲ್ವೇರೋ ಬಸಲೂರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್…

ಎಲ್ಲೆ ಆಂಡಲಪ್ಪೇರೆ ನಾಲಿಲ್ಲ್ ನಟ್ಟೊಡು ಯೆಂಕ್ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಬೇಡರೆ ಪೋವೊಡು
ಯೆಂಕ್‌ ಒರ್ಲ ಕಜೆಯರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಾ ತೂವೊಡಪ್ಪೇರೇ
ಎಲ್ಲೆಯಾಂಡಲ ಕಜೆಯರಿತ ಬೋವನ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೇರೋ ಓ…
ಬಸಲೂರದಾ ಎರಮ್ಮಾನೆಡುದೇ ಓ… ಬಾಲೆ ಕಾಂತನ ಅಲ್ವೇರೋ…

ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನುದು ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಆಲುವಾಗಾ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿಗ್‌ಲಾ ಜಾಮರಾತ್ರೆ ಕರಿದ್‌ಗೆನಾ
ಮಗ್‌ರ್ ಬರ್ಪೀ ಮನದಿನೊ ಬನ್ನಾಗತ್ತೋ ಓ… ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಏ…

ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಆಂಡಲಾಗೆನ ಕೂಲಿ ಮೋನೆ ಮುಕಸಿರಿ ನೆಡ್ಯೇರುಗೆನ
ಲಾವಾ ನೆಡ್ಡಿನಾರುಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್
ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆನ್ನಾ ಜೋಳಿಗೆ ಪೊಲ್ಲಾವೆರ್ ಓ… ಓ… ಅಲುವೇರೋ
ಬಸಲೂರು ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೋ… ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಅಲುವೇರೋ…

ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಪೊಲ್ಲಾಯೆರ್ ಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ
ಎಡತ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡ್‌ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ನುಗ ನಾಯೆರ್ ನ್‌ಗೆನ
ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟರೆ ಮೂಜಿಲ್ಲ್‌ ಬೇಡ್ಯರೆ ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರ್ ಆರ್ ಅಲುವೆರ್… ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಆರ್…

ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಬಲತ್ತ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್‌ ಜೋಳಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆರ್
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ನುಗನಾಯೆರ್ ಎಡತ್ತ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್‌ ಪಾಡೊಂಡೆ‌ರ್
ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟಿಯರೆ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡಿಯರೆ ಪೋಪೆರ್ ಅಲುವೆರ್
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಬಸರೂರುಡು ಪೋನಗ ತೂಪೆರ್ ಗೆನಾ
ನಿರೆಕರೆತ ಪೊಂಜೋವುಲುದೇ ಓ ನಿರೆಕರೆತಕುಲೂ… ಓ…

ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ನಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ ಬನ್ನಾಗೆನ
ನಮ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎರಮನೆದ ಬಾಕೀಲ್‌ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ಪೇರ್
ನಿರೆಕರೆತ ಊರಾ ಪೊಂಜೋವುಲು ಓ… ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೊವುಲು…

ಇನಿಲಾಯಗ್‌ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಕೊರಯರೆ ಆವಂದ್‌ಗೆನ
ಅಯೆ ಮಲ್ದಿನ ಕರ್ಮದ ಸಾರೆತ್ತಿ ಅರ್ದಾಡ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನವು ದರ್ಮಗೆನಾ
ಇನಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಪತೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಣಕ್‌ಗ್‌ ನಂಕ್‌ ಪೋವೊಡುಂದೇ
ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲುದೋ ಓ… ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಪಾದ ಪೊಂಜೋವುಲೂ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ್‌ ಬಾಕಿಲ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಬೀಗ ಮುದ್ರಿಕೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕತ್ತಿಮುಟ್ಟಲೆ ಪತ್ತಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ತಪ್ಪು ಕಣಕ್‌ಗೆಂದೇ ಕಾಡ್‌ಗ್‌ ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಬಸಲೂರ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಗೆನ ಕಾಂಡೆಡ್ದ್‌ ಕತ್ತಲೆಮುಟ ತಿರ್ ಗ್‌ನಗ
ಬಸಲೂರುದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿಗೆ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆರೆಗ್ ಓ… ಅಲುವೆರೆಗ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉತ್ತಿಮದ ದೇವೆರ್ ಅಂತಿಮಾನಗಾಗೆನ
ಊರುದ ಕೈಕಂಜಿಲು ಕಿದೆಪೊಗ್ಗುನಗಾಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಊರು ಜತ್ತ್‌ ಪಿರಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ತನ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಬರ್ಪೆರ್
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಓ… ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಅಲುವೆರ್s…

ತನ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಬತ್ತಿನ ಅಲುವೆರ್ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ನುಗನಾಯೆರಿನಿ ದಕ್ಕ್‌ವ್ವೇರೋ
ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಬರಿಟ್‌ ಸಿರಾದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಎಡತ್ತ್‌ ದಕ್ಕಿಯೆರುಗೆನಾ ಬೊಲ್ಲಿನ ನುಗನಾಯೆರಿನಿಗೆನಾ
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೋ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್
ಓ… ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟಿನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಬೇಡಿನ ಅಲುವೇರೋ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ನಮ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮಸಾರೆತ್ತಿ ನಂಕೇ ಅರ್ದೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆನಾ
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ದಿನವು ದರ್ಮ ಅತ್ತೇ ಅಪ್ಪೇರೇ
ಅಲ್ವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರುದೆ ಓ… ಅಪ್ಪೇರೆ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೇದ್ಯಾರೆಡಾs… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದ್ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಾ ಏಲಪ್ಪೇರೇ ಯಾನ್‌ ಬಸಲೂರುದ ಊರು ತಿರ್ಗಿಯೆ
ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಇನಿಕ್‌ ತಿಕ್ಕ್‌ಜ್ಚಿ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಂಡರಗೆನಾ
ಯೆಲ್ಲೆದ ದಿನೊಟು ಯೆಂಕೇ ಪೋವೊಡತ್ತೇ ಅಪ್ಪೇರೇ ಓ…
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಊರುಗು ಪೋವೊಡುಂದೇರೋ ಓ… ಅಲುವೆರೋ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್ ಗೆ… ಓ… ಓ…

ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಡುಗೆನಾ ಕಣ್ಣ್‌ಡೇ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಕಣ್ಣ್‌ದ ಪರ್ನಾವೊದ ನಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯೋನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಆಲುವೆರ್
ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೋಣುದುಗೆನಾ
ಜಾಮರಾತ್ರಿಡ್‌ ಪುಲ್ಯ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆ
ಪುಟ್ಟು ಪುಲ್ಯಾನ ನೇರಡೆ ಕಾಂಡೆಡ್‌ ಲಕ್ಕುವೆರ್ ಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ
ಓ… ಅಲುವೆರ್ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟಿನ ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನ ಅಲುವೇರ್ ಓ… ಓ…

ಪಾಡೀ ಪಣೆನಡೆ ತೋಡೀ ಗೂವೆನಡೆ ಪೋಪೆರಲ್ವೇರ್ ಓ…
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಪಾತಾಲದ ಪನಿನೀರ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲಮರಯಿನ್‌ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡುವೆರ್
ತೊಟ್ಟೆಮರಯಿದ ನೀರ್ ನ್‌ ಕಲ್ಲಮರಯಿಗ್‌ ಗಿಡ್ಡಾಯ್ಯೇರ್
ಕಾರ ಪೊಡಿ ಕೈಯಪೊಡಿ ಮೋಣೆದ ಮುತ್ತಿಬೆಗರ್ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೆರ್ ಅಲುವೆರ್”
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇರ್ ಓ… ಓ…
ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟಿನ ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ಬೇಡಿನ ಅಲುವೇರ್ ಬಸಲೂರು ಎರಮಾನೆದ ಅಲುವೆರ್

ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚನೆ ಬೈದೇರ್ ಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರ್
ಚಿಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಚದ್‌ರ್ ಮಂಟಮೆ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರ್
ಎಡತ್ತಾ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡ್‌ ಬೊಳ್ಳಿನ್ನ ನುಗ ನಾಯೆರ್ ಬಲತ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡ್‌ ಜೋಳಿಗೆ ಪಡುವೆರಲ್ವೇರೋ…
ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೇರ್…  ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಅಲುವೇರ್…

ಇನಿ ಓ ನಾರಾಯಿಣ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಗು ಯಾನ್‌ ಪೋಪೆಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಊರುಡು ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟ್‌ದ್‌ ಮೂಜಿಲ್ಲ್‌ ಬೇಡ್‌ದ್‌ ಅಪ್ಪೇರೆ
ಒರ್ಲ ಕಜೆಯರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಾ ತೂಪೆಂದೇ ಪೋತೆರಲ್ವೇರೋ ಓ…
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇರೋ… ಓ… ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಅಲುವೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಅಲ್ವೆರ್ ಪೋಪೆರುಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಊರು ಪತ್ತುನಗಗೆನಾ
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಊರ ಪೊಂಜೋವು ತೂಪೇರುಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ…
ಊರ ಪೊಂಜೇವುಗೆನಾ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು… ಅಲುವೇರೆನ್‌s… ಓ…

ಉಂದು ಇಂಬ್ಯೆ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮಸಾರೆತ್ತಿನ್‌ ಅರ್ದುನೆಗೆನಾ
ಆನಿ ಸಿರಿಗ್‌ ಕೊರಿನವು ಕರ್ಮಸಾರೆತ್ತಿ ಇನಿ ಇಂಬ್ಯಗ್‌ ತಿಕ್ಕುಂಡು
ಸಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ದರ್ಮನಾ ಇಂಬೆ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮಲಾ ಅರ್ದೊನು ಬತ್ತೆ
ಬತ್ತೇಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಊರ ಪೊಂಜೆವುಲು ಓ… ಸತ್ಯನಾಪುರೊಟೂ… ಓ…