ಇನಿ ಸಿರಿನ ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯಿ ಪೋದು ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡ
ಸಿರಿಗಾಂಡಲ ಉದ್ಯಬೆಂದ್‌ ಉದಿಪನ ಬೆನ್ಸ್ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ನೀರ್ ದ ಚಿಲಿಂಬಿಗೆನಾ ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರೆಗ್‌s…

ಇನಿ ಲವ್ವಾ ಚಿಲಿಂಬಿಗ್‌ ಸಿರಿ ಜೈದೆರ್ ಗೆನಾ
ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ತನ್ನ ರಾವನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ನೀರ್ ಡ್ದ್‌ ಮಿತ್ತ್‌ ಬನ್ನಾಗ ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್ ಓ…
ಸಿರಿ ಚಿಲಿಂಬಿಡ್ಡ್‌ ಮಿತ್ತ್‌ ಬನ್ನಾಗಾಂಡಲಗೆನ
ಬಾಲೆದ ಕಜವುನಿಗೆನ ಇನಿ ಲಾವ ಕುದ್ಕೆ ಪತೊಂದು ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಏಲೇಲ್‌ ಲೋಕದ ಗಿಂಡ್‌
ಕೋಪಾನೆ ಕೋಪಿವ್ವೆರ್ ನಾರಾಯಿಣೋ ಬೋ ಪೆದ್‌ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌ ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು
ಉಂದೊಂಜಿ ಊರುಡು ಇನಿಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್‌ ಗೆನಾ
ಕುದ್ಕನ ಸಂತಾನ ಸಂತೇಸಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್‌
ಉಂದಾ ಚಿಲಿಂಬಿಡ್‌ ಕುದ್ಕೆ ನೀರ್ ಪರಿಯೆರೆ ಆವಂದ್‌ಂದ್‌
ಮಣ್ಣ್‌ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪಾನೆ ಪಾಲಿವ್ವೇರೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ಓ… ಪೆದ್‌ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು…

ಇನಿ ಕುದ್ಕಗ್‌ ಸಾಪ ಕೊರಿನ ಸಿರಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಲಾವ ಪಾಲೆನಿಲಾ ಬಾಲೆನಿಲಾ ದೆರ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಏ ಲಕ್ಕೇರೆ ಕೆಂಡಾರಗೆನಾ
ಇನಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ ಕೊಟ್ರಾಡಿಡ್ದ್‌ ಇರುವೆರಾದ್‌ ಬೈದ ಅಕ್ಕೇರೆ
ಇನಿ ಪೋನಗ ಈರ್ ಒರ್ತಿ ಆದ್‌ ಪೋಪಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಂದೇ ಓ…
ಪಾಲೆದ ಬಾಲೆನಿ ಪತ್ತ್‌ದೇ ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್ ಓ… ಪೆದ್‌ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಿರಿಯಾರ್… ಓ…

ಇಂಚ ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಇನಿ ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್ದಿ ಈ ಮಗಾ
ದಾಯೆಗ್‌ ಮಗಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯೇ ಇಂಚ ಪಣ್ಣಾ
ನಮ ಒಪ್ಪಾ ಪೋಯಿ ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಎರಮನೆಗ್‌ ಮಗಾ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್… ಅಂಗರಜಾಲ ಬರ್ಕೆದ ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಅಕ್ಕೇರೆ ಕೇಣ್‌ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಿರಿಯಾರ್
ಉಂದು ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕೇರೆ ಕೇಂಡರಗೆನಾ
ಬಾಲೆಗ್‌ ಸೊನ್ನೆಂದ್‌ ಪುದಾರ್ ಈರ್ ಕೊರೊಡು ಅಕ್ಕೆರೆ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಬಾಲೆನ್‌ ಸಾಂಕೊಡು ಈರ್ ಅಕ್ಕೆರೆ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್‌ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಗು ಮಾಯೊಡು ಪೋವೊಡು
ಯೆನ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ದಲ್ಯ ಪಾಡ್ದೆ ಯೆಂಕ್‌
ದಲ್ಯೊಗು ಪೋದ್‌ ಸೇರಿಗೆ ಆಪಿನ ದಿನ ಗಳಿಗೆ ಬತ್ತ್‌ಂಡಕ್ಕೇರೇ
ಪಂಡೇರ್ ಸಿರಿಯಾರ್… ಅಂಗರಜಾಲ ಬರ್ಕೆದ ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು…

ಇನಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಸಿರಿಗ್‌ ಕೈಯೇರ್ದ್ ಕೊರಿಯೆರ್
ಇನಿ ಯೆಂಕ್‌ ಮಾಯೊಗು ಪೋಯರೆ ಓಲೆಗ ಆಂಡ್‌
ಈರ್ ಇನಿ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕೇರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲೆ
ಯೆನ ಬಾಲೆನ್‌ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಸಾಂಕ್‌ಲೆಂದ್ ಪಂಡೇರ್
ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಪೋ ಪೋಪೆರ್ ಗೆನಾ ಇನಿ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಗು
ಸಾಮು ಆಂಡಲ ಕೊಟ್ರಾಡಿಗ್‌ ಬರುವೇರೋ ಓ… ಬಾಲೆನ್‌ ಪತ್ತೊಂದು ಓ…

ಇನಿ ಸಿರಿ ಪೋಯೆರ್ ಗೆನಾ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಗುಗೆನಾ
ಬೊಲ್ದು ಬೊಗೊರಿದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಕುಮಾರನ ಬಲತ ದಲ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಸಿರಿ ಪೋದ್‌ ಮಾಯಾ ಓಲೆಗರಾಯೆರತ್ತೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲವ್ವಾ ಬಾಲೆನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಮು ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ಬನಿರವೊನುದು ಪೋಯೆಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್
ಲವೆನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೇ ಪತ್ತುವೇರೂ ಸಾಮೋ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುದೇ ಓ ಸಾಮು ಆರೋ…

ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲೋನುದು ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ ಕಾಯಿದ ಜೋಗ ಆಯಿನಾರ್
ಮಿತ್ತ್‌ ಅಣ್ಣಾದ್‌ ತೂನಗ ಸಾಮು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯಾ ತೋಜುಂಡು
ಅಲ್ವೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಆನಿ ಪೋನಗಾ ಇರುವೆರಾದ್‌ ಪೋತೆರ್
ಇನಿ ಬನ್ನಾಗಾ ಸಾಮು ಒರ್ತಿ ಆದ್‌ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನಿಂದ್‌ದ್‌
ಸಾದಿಗ್‌ ಕಣ್ಣ್‌ ಪಾಡ್ದ್‌ ತೂನಗ
ಸಾಮು ಸುತ್ತು ಮದ್ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ಯೇ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ ಬಾ

ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿನಗ
ಸಾಮುಗು ಗೆಂಡ ಗೆಂಡ ಕಣನೀರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಮುನ ತಿಗಲೆಡ್‌ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನ ಬೆರ್ಮ ಬೇನೆ
ಆಲುವೆರ್ ಕೇನುವೆರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಸಾಮೋ ಸಿರಿ ಓಡೆ ಪೋಯಲ್‌
ಈ ದಾನೆ ಒರ್ತಿ ಆದ್‌ ಬತ್ತಿನಿಂದ್‌ದ್‌
ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವ ಕೇಣ್‌ನಗಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮದಿಮಾಯಾ
ಎನ್ನ ಮೆಗ್‌ದಿ ಮಾಯೊಗು ಓಲೆಗಾಯೊಲೊ
ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಗು ಪೋಯೊಲೋ
ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಕೇಣ್‌ಲೆ ಈರೂ… ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್‌ದಿ ಸಿರಿ ಯೇಪೊಗು ಪೋಯಲೊ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಇನಿ ಯಾನ್‌ಲಾ ಉಂತಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು
ಈರ್ ಸಾಂಕೊಂದು ಸಲಗೊಂದು ಬರೊಡುಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್
ಪಾಲೆನಾ ಬಾಲೆನಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆಗ್‌ ಕೈಯೇರಿ ಕೊರ್ಪೆರ್
ಸಾಮು ಆರೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಮದಿಮಾಲ್‌ ಸಾಮು ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್‌ದಿನ ಬೆರಿಕೊನೊದು
ಯಾನ್‌ ಪೋಪಿನೀಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್
ಸಾಮು ಆರ್ ಪೋಪೆರ್ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಗು ಪೋವುದುಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟು ಬೊಲ್ದು ಬೊಗರಿನ್ನ ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌
ಮಾಯಂದೇ ಬೆಂದೆರ್ ಸಾಮು ಆರೋ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡೂದೇ ಓ… ಓ…

ಈತ್‌ನೆಟ ಯೆಂಕ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಡ್ಲು ಇತ್ತೆರ್
ಇನಿ ಸಿರಿ ಯೆನ್ನ ಕೈ ತತ್ತ್‌ದ್‌ ಪೋಯಿದ್ರಿಯಲ್‌
ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಾಮುಲಾ ನಡತಾಲ್‌
ಇನಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಯಾನ್‌ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪಾ
ದಾ ಬುದ್ದಿ ಬೆನ್ಪಿನೀಂದ್‌ದ್‌
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ
ಬಾಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಲೆಕಾಲೇ ಬುಲಿಪ್ಪುನಗಾ ಓ ಸಿರಿನ ಬಾಲೆ ಅವು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಯೆನಡ್ದ್‌ ಸಾಂಕೆರೆ ಸಲಗೆರೆ ಸಗೆವಂದ್‌
ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನೂ ದಾ ಬುದ್ದಿ ಬೆನ್ಪಿನೀಂದ್‌ದ್‌
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ದೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಸೋದಿ ಸೋದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಉಲ್ಲೇರ್ ಯೆನ ಅಜ್ಜೇರ್
ಬಾಲೆನ್ ಸಾಂಕೊಂದು ಸಲಗೊಂದು ಬರುವೇರ್ಂದೇರೊ ಪಂಡೇರ್ ಅಲುವೆರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರ್ ಓ… ಓ…

ಪಾಲೆನಿಲಾ ಬಾಲೆನಿಲಾ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ಮೂಕತ ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಲೆದೊ ಬಾಕಿಲ್‌ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಳಿಗೆ ಮಲ್ತೇರ್
ಪಾಲೆನಾ ಬಾಲೆನಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರಲ್ವೇರೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟ್‌ದ ಅಜ್ಜೆರಾಡೆ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಬೈಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆದ ಕಂಬ್ಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪೋನಾಗದೊ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೇ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರ್
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಕಾನ ಬೊಟ್ಟುಡೂ,,,

ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲೋನುದು
ಇನಿ ಗದರ್ ಗ್ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಾಗ
ಅಲುವೆರ್ ಪಾಲೆನಾ ಬಾಲೆನಾ ಪತೊಂದು ಬನ್ನಗ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾ ಬರಾಂದಿನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯೊಡು ಬರ್ಪೇದಂದೇ ಪಣ್ಪೇರಜ್ಜೇರೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆದೇ ಆರೋ ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡೀ ನಾಲಾಯಿ ಪೋದು ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರ್ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆಂದ್‌s ಪಂಡೇರಲ್ವೇರೋ ಓ ಅಲ್ವೇರೋ…
ಇನಿ ಸಿರಿನಾ ಸಾಮುಲಾಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುಗು ಪೋಯೆರ್
ಅಗುಲಗುಲೆ ದಲ್ಯೊಡುಗೆನಾ ಇನಿ ಮಾಯೊನೆ ಬೊಂದೊಂಡೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಏನ್‌ ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಕೇಂಡಾರ
ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ
ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಈರ್ ಸಾಂಕೊಡು ಅಜ್ಜೇರೆ
ಯೆನಡ್ದ್‌ ಸಗೆವಂದ್‌ ಪಂಡ್‌ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌
ಆಲುವೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್‌ ಕೊರ್ನಾಗ
ಅವೆನ್‌ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ
ರಡ್ಡ್‌ ಕೈಟ್‌ ಪಾಲೆನ ಬಾಲೆನಾ ಬಾಲಾ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡ್‌ ದೆತ್ತೊಂಡೇರತ್ತೋ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯೆ  ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಾಲೆನಾ ಬಾಲೆನಾ ದೆತೊಣ್ಣಗಾಂಡಲಾ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಬಾಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಲ್‌ ಕಾಲ್‌ ಬುಲಿಪುನಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಬಾಯಾರ ಬಯಕೊಣುವೆರ್
ಬಾಲೇನ್‌ ತೋಲಾರ ತೊಟ್ಟೊನುವ್ವೆರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ
ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ದಾರೋಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರಜ್ಜೆರ್
ಓ… ದಾರೋ ಆಲೋ… ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗೆನಾ
ದಾರು ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಓಕೊನುದು ಪಾರೊನುದು ಒರ್ಪೋಲು
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬನ್ನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಗಾ ಸಿರಿನ ಮಗಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ
ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು ಪುಟಿನ ಬಾಲೆನ್‌ ಉಂದುಗೆನ
ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಸಾಂಕೊಡು ಸಲಗೊಡು ದಾರೋ
ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರ್…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ನಾಗ ದಾರು ಆಂಡಲಗೆನ
ರಡ್ಡ್‌ ಕೈಕೊರೂ ಬಾಲೆನ್‌ ದೆತೊಂಡಲ್‌
ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋಯೊಲುಗೆನಾ
ಆವ ಬಾಲೆನಿ ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಸಾಂಕುವೊಲು ದಾರು ಆಲ್‌s…
ಓ ದಾರು ಆಲೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೇಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆಂದ್‌s ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಗ್‌ ಪಿರಾಪ್ಪೊ ಬರುವೆರತ್ತೋ
ಓ ದಾರೋ ಕೇನೊಡತ್ತೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ
ಬಾಲೆನ್‌ ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಸಾಂಕೊಂದು ಸಲಗಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದರಮನೆಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರ್ ಗೆನಾ
ದಿನಮಾನೊಡು ಮನದಿನ ಕರಿಯ್ಯೋನು ಬರ್ಪುಂಡೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೇನೊಡೂದೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮೂಜೆಟ್‌ ಮೂಜಲನಮೆ ಆನಗಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಲಾ ದಾರುಲಾ ಮುಚ್ಚಿಲಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾರ್ ಗೆನಾ
ಮೂಜಿ ದಿನತ ಬಾಲೆನ್‌ ತೂನಗ ಸೊನ್ನೆ ತೋಜಿವ್ವೆರ್ ಗೆನಾ
ಪತ್ತ್‌ ಪದಿನೈನ್ ದಿನತ್ತ ಒಡ್ಡಾರೊ ತೋಜುನ ಬಾಲೆಗೆನಾ
ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಓ ಸಿರಿನ ಬಾಲೆ ಸೊನ್ನೆಗೇ…

ಇನಿ ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯೊನುದು ಒರ್ಪುಂಡು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವ ಬಾಲೆಗ್‌ ಇನಿಗ್‌ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ದಿನ ಆನಗಾ
ನಾಲೆಡ್‌ ನಾಲನಮೆ
ಐನೆಡ್‌ ಐನೆನಮೆ
ಆಜೆಟ್‌ ಆಜನಮೆ
ಏಲೆಡ್‌ ಏಲನಮೆ
ಒರ್ಂಬೆಡ್‌ ಒರ್ಂಬನಮೆ ಪಿಲೆ
ಬಾಲೆಗ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕರಿಪ್ಪೋವೆರೂದೇ…
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌s… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ತೂಕ ನೀರ್ ಗಾ ಬಾಲೆಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲಾ ಅಂದ್‌ಬಂದ್  ಆವೊನುದು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗ
ಆವಾ ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಪೋತುಂಡೂ
ಪತ್ತ್‌ ಪದಿನಾಜಿ ದಿನ ಬಾಲೆಗೇ ಸಿಕೆವೊಂಡತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆನೇ ಕೇನೊಡುದೇ
ಓ… ಓ… ಅಜ್ಜೇರೇ ಕೇನೊಡುದೇ… ಓ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯೆ ಆರೋ ಓ…

ಇನಿ ಪದಿನಾಜೆಗ್‌ ಪದಿನಾಜನಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವ ತೂಕ ನೀರ್ ಗ ಅಂದ್‌ಬಂದ್‌ ಆವೊನುದು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅರೆಮನೆಡ್‌ ಬಾಲೆನ್‌ ಸಾಂಕೊನು ಸಲಗೊಂದು
ಉಪ್ಪೋಲ್‌ ದಾರು ಆಲ್‌s… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಓ…

ಪದಿನಾಜಿ ದಿನ ಕರಿನಗಾ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್
ಪದ್‌ನಾಜೆನಾನಿ ಇನಿ ಊರು ಪಣ್ಪಾವೇರೋ
ಬಾಲೆಗ್‌ ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ ಪಾಡಾವೇರೂ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಲಾವಾ ಬಾಲೆಗ್‌ ಗಲ್ಲ್‌ ಗದ್ದಲಾ ಮಲ್ಪಾವೇರೋ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಪತ್ತ್‌ ಪದ್‌ನಾಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆನಿ ತೂನಗಾ
ತೋಜುಂಡುಗೆನಾ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಡ್ಡಾರಗೆನಾ
ತೂಕ ನೀರ್ ಗಾ ಲಂದ್‌ ಬಂದ್‌ ಲಾಪೇರ್ ಬಾಲೆ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಎರಮಾನೆಡ್‌sದೇ
ಇನಿ ತಿರ್ತ್‌ ದೀಂಡ ಪಿಜಿನ್‌ ಕೊನವುಗೆನಾ
ಮಿತ್ತ್‌ ದೀಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನವುಗೆನಾ
ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಪಾಲೆದ ಬಾಲೆನ್‌ ಸಾಂಕೊನು ಸಲಗೊಂದು
ಇನಿ ಉಲ್ಲೋಲು ದಾರು ಆಂಡಲಗೆನಾ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ದ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ದಾರೂ ಆಲ್‌ ಓ…

ಇಂಚ ಬಾಲೆನ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಸಾಂಕೋನು ಸಲಗೋನು ಉಪ್ಪುನಗ
ಇನಿ ಮಡಿಕೆದರೆಯದ ಬೆರಂದಿಗ್‌
ಪೊರು ಪೊರ್ತಿಂಗೊಲು ದಿನ ಜಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನಾರ್ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರೋ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಏ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ನಮ ಪೆಲತ ಮರಟ್‌
ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಪೋತಿನ ಗೆಲ್ಲ್‌ಡ್‌
ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ್‌ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡತ್ತೇ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಮದಿಮ್ಮಾಲೋ ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ದೇ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿಡ್‌ ಎಂಕ್‌ ಆಸೆ ಬೂರ್ದುಂಡುಂದ್‌ ಪಣ್ನಾಗ
ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಪೆಲತ ಮರಕ್‌ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಪಂರ್ದ್‌ ಬಲಿಕೆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ತಿರ್ತ್‌ ಪಾಡುವೆರತ್ತೋ ಓ ಬೆಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಊರು
ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಪರ್ಂದ್‌ ಪೆಲಕಾಯಿನ್‌ ಇನಿ ಕಣದ್ದೇರ್ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಇನಿ ತುಂಡು ಮಲ್ದೇರ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ದೆಯಿದೇರ್
ಗಟ್ಟಿಗ್‌ ಅರಿಂದೇ ಪಾಡ್ಯೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಮಡಿಕೆದರಯೊ
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ದೇ ಆರೋ.. ಓ… ಪೊರ್ತಿಂಗೋಲ ಬಂಜಿನಾರ್s… ಓ…

ಇನಿ ಗಟ್ಟಿಗ್‌ ಅರಿ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಪಚ್ಚೀರ್ ಲಾ ಮೂರುದು ಪಾಡ್ದ್‌ ಅರಿಯಾ ಪಚ್ಚೀರಾ ಬಿರಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅರೀಂದ್‌ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಕಡೆಯರತ್ತೋ
ಓ… ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಮಡಿಕೆದರಯೋ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರೋ… ಓ…

ಅರಿ ಕಡೆದ್‌ ದೀಯಿನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೆನಾ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಬೆರಂದಿಗೆನಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಡಿಪ್ಪೆರೆ ಇರೆ ಆವೊಡುಂದೂ ಪಂಡೇರ್
ತಂದೇವುದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿಡ್‌ ಅಪೇಕ್ಸೆ ಬೂರ್ದುಂಡುಂದ್‌
ತಂದೇವುದ ಇರೆ ಕೊಣಯ್ಯರೆ ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ದೇ
ಆರೋ ಓ… ಪೊರ್ತಿಂಗೋಲ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೇ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪಿಲಿತ ಪಾಂಜರದ ಕೈತಲ್‌ಗೆನಾ ಒಂಜಿ ತಂದೇವುದ ಮರಟ್‌ಗೆನಾ
ಇರೆನ್‌ ತೂನಗಾ ಇನಿಯಾಂಡಲ ಆಸೆ ಅಪೇಕ್ಸೆ ಆಪುಂಡುಗೆನಾ
ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಪೋದುಗೆನಾ
ತಂದೇವುದ ಇರೆತ ಪೊರ್ಲುಪೋಲ್ಯ ತೂನಗ
ಪಾಂಜರೊಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಪಿದಾಯ್ಯೇ ಬಯಿದ್‌ಂಡತ್ತೋ ಓ…
ಮಡಿಕೆದರಯೋ  ಮದಿಮ್ಮಾಲಾರೋ ಓ… ಪೊರ್ತಿಂಗೋಲ ಬಂಜಿನಾರ್ ಆರ್… ಆ…

ಇನಿ ದಾನೆ ಈರಾಂಡಲಗೆನಾ ಇರೆತ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊನು
ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡೆ ಉಂತುದು ತೂಪಿನೀಂದ್‌ ಪಿಲಿ ಪಣ್ನಾಗ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಪಿಲಿಯೇ ಯೆಂಕ್‌ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿಡ್‌
ತಂದೇವುದ ಇರೆಟ್‌ ಆಸೆ ಬೂರ್ದುಂಡ್‌
ಯಾನ್‌ ತಂದೇವುದ ಇರೆ ಕಣಯ್ಯೆರೆ ಬೈದಿನೀಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರೆ
ಮದಿಮ್ಮಾಲೋ ಆರ್ ಮಡಿಕೆದರಯದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌… ಓ…

ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಪಣ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ತಂದೇವುದ ಇರೆಟ್‌ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿಡ್‌ ಇರೆಗ್‌
ಅಪೇಕ್ಸೆ ಬೂರ್ದುಂಡುಗೆನಾ
ಈರ್ ಆಣ್‌ ಪೆದ್ಯರ್ ಡಾ ಇರೆಗ್‌ ಉಪ್ಪಾಡ್‌
ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ಯರ್ ಡಾ ಯಂಕ್‌ ಕೊರೊಡುಂದೇ ಪಣ್ಪುಂಡತ್ತ ಪಿಲಿಯೇ
ಮಡಿಕೆದರಯೋ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಡಾ… ಓ… ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅವು ಓ… ಓ…

ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದ್‌ಂಡಾ ಯೆಂಕ್‌ ಕೊರಿಜ್ಜರ್ ಡ
ಯಾನ್‌ ಇರೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬುಡಯ್ಯೇಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಓ ಪಿಲಿಯೇ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಆಣ್‌ ಪೆದ್ದ್‌ಂಡ ಯೆಂಕ್‌
ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ಯೆಡ ನಿಕ್ಕ್‌ ಕೊರ್ಪಿನ ಸರಿ ಸರೀಂದೇರತ್ತೋ… ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ
ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೇ… ಓ…

ಆತ್‌ ಕೇಂಡಿನ ಪಿಲಿಯಾಂಡಲಾ
ಪಾಂಜರೊಗು ಪೋತುಂಡುಗೆನ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಬೆರಾನ್ದಿಗೆನ
ಇನಿ ತಂದೇವುದ ಇರೆ ಮುತ್ತುದು ಪತೊಂದ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬೊಲ್‌ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮನೆಗ್‌ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ದೇ ಓ… ಪೊರ್ತಿಂಗೋಲುದ ಬಂಜಿನಾರ್ ಆನಿ… ಆ…

ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್
ಲಾವಾ ಬಂದೊನುಗೆನಾ ತಂದೇವುದ ಇರೆಟ್‌ ಗಟ್ಟಿ ಮಡಿತ್ತೇರ್
ಲಾವಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಡಿತ್ತಿನಾರ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಗ್‌ ದೀಯ್ಯೆರ್
ತೂವುಂದೇ ಮಲ್ಪುವೇರ್ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s
ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ದೇ ಆರ್s…

ಇನಿ ಅಡಿವಾರ ಅಗ್ಗಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ
ಒರುವಾರ ಸಿಕೆ ಪುಟೊನುದು ಗಟ್ಟಿ ಬೆಯೊಂದು ಬನ್ನಗಾಂಡಲ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಬಾಯಿ ದೆಯಿದೇರ್
ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ದೆಯಿದೇರ್ ಗೆನಾ
ಬೆಯ್ತಂಡಾಂದ್‌ ತೂಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಇರೆ ದೆತ್ತ್‌ದ್‌ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿನೇ ಬಾಯಿಗ್‌ ಆರಿನಗಾ
ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಪೊರ್ತಿಂಗೋಲುದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೆನಾ… ಓ…

ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದಿನ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್‌
ಸೆಲಿವುಲ್ಲ ಮೋಣೆಡ್‌ ಪುಲಿವುಲ್ಲ ಬೇನೇ ತೋಜುಂಡೂ ಓ
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್ ದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಪೊರ್ತಿಂಗೋಲುದ ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್‌… ಓ…

ಇನಿ ಬೆರಿಟ್‌ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ ಬೆರ್ಮು ದೇವೆರೆ ಬೇನೆ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್‌ ಬಂಜಿಡ್‌ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆದ ಬೇನೆಗೆ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಬೆರಂದಿಗೆನಾ
ಇನಿ ತೋಡಾ ಬಾಡಾನೆ ಬೂರುನಗೋ
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂ
ಇನಿ ಬಂಬೆ ಬಲಲ್ದಿ ತುಂಬೆ ಮದುರುನು ಲೆಪ್ಪಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಾಡಾದೇರ್ ನೇಲೆಗೆನಾ
ಪೂಣಾವೆರ್ ಗೆನಾ ಇನಿ ಸಕಣಂದ ಎಣ್ಣೆಗೆನಾ
ಬಂಬೆ ಬಲಲ್ದಿಲಾ ತುಂಬೆ ಮದುರುಪದೆತಿಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡೇ ಪೊರ್ತಿಂಗೋಲುದ ಬಂಜಿನಾರ್ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೋ