ಬಾಲ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗೀನ ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಕೊನಪೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್
ತನ ಮದಿಮಾಯಗ್‌ನಾ ಬಿನ್ನೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಗ್‌ಲಾ ಇರೆನ್‌ ಪಾಪಾದೇರ್ ಸಾಮು ಆ‌ರ್
ಇರೆ ಪಾಡಿ ದೋಸೋಗ್‌ ನೀರೇ ಪಾರಾದೇರ್
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಪೋಯೆರ್ ಓ ಸಾಮು ಕೇನೋಡು ಓ… ಓ…

ರಡ್ಡ್‌ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಪರಿವಾಲೊಡು ನುಪ್ಪು ಬಲಸ್ಸ್‌ದೇರ್
ಲಾವಾ ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಲಾ ರಡ್ಡ್‌ ಪರಿವಾಲೊಡು ಬಲಸ್‌ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಮಲ್ತಿ ಕಜಪುದ ಅಗೊಲಿಗ್‌ ಸೌಂಟು ಪಾಡಿಯೆರ್
ತನ ಕಿನ್ನಿಮೆಗ್‌ದಿನ್‌ ಸಿರಿನ್‌ ಬಲಸದೆ ಬಲಾಂದೇ ಬಾಮಿಯ್ಯೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ನಾರಾಯಿಣಾಂದೇ ಪಣ್ಪೇರೆ ಸಾಮೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಾಮು ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ನಿನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಕಂಡನಿ ಮಗಾ ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಲ್ವೆ ಮಗಾ
ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮಾಯೇ ಮಗಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆಗೆ ಮಗಾ
ನಿನ್ನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್‌ ಈ ಬೊವನ ಬಲಸ್ಸೊಡೂ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ
ಯೆನ್ನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯಿಗ್‌ ಯಾನೇ ಬೊವನ ಬಲಸ್ಸುವೆ ಸಿರಿಯೇ
ಓ… ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿಲಂದೋ ಪಣ್ಪೇರ್ ಓ… ಆರ್ ಸಾಮು ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಕ್ಕೇರೆ ಈರ್ ಪಣ್‌ಪಿನಲಾ ಸರಿ ಅಕ್ಕೇರೆ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೇಣುನಲಾ ಸರಿ ಅಕ್ಕೇರೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಕೇರೆ ಕೇಣ್ಲೆ
ಯೆಂಕ್‌ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಿಗ್ಸೆ ಯೆಂಚಲಾ ಯೆನ ಮಾಮಿನಾರೆ ಯೆಂಕ್‌ ಕೊರ್ತೆರ್
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮಾಯೆನೆ ಕೊರ್ತೆರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಅಕ್ಕೇರೆ ಯಾನ್ ಯೆಂಚ ಬೊವನ ಬಲಸುನೆ ಆರೆಗ್‌
ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ ಮೋಣೆ ಯೆಂಚ ತೂಪುನೆ ಅಕ್ಕೆರೇಂದ್‌s…
ಸಿರಿಯೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿಡಾ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನ ಮಗಾ
ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆಗೆನ ಸಿರಿಯೇ
ಈ ಲೋಕೊಡುಲಾ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೆ ಆ ಲೋಕೊಗುಲಾ ನಿನ ಕಂಡನೆ
ನಿನ ಕಂಡನೆ ನಿಕ್ಕ್‌ ಮಗಾ ಯೆನ ಕಂಡನೆ ಯೆಂಕ್‌ ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ಇನಿ ನಿನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್‌ ಈಯೇ ಬೊವನ ಬಲಸ್ಸೊಡು ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್ ಯಾನೇ ಬಲಸುವೆ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ಸಿರಿಯ್ಯೇಲಿಂದೋ
ಆವಾಸಾಮು ಬಾಮಿವೇರತ್ತೋ ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಾಮು ಅರೋ…

ಮೆಗ್‌ದಿನ್‌ ಪಲಿ ಬಾಮಿನಗಾಗೆನ ಇನಿ ತಟ್ಟ್‌ ತವಯಿಲಾ ಆಪುಂಡು
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ ಇರೆ ಪಾಡ್ದ್‌ ಕುಲ್ಲುದಿನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಇನಿ ಯೇಲೇಲ್‌ ಲೋಕದ ಪತ್ತ್‌ ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದಾ
ಗಿಂಡ್‌ ಕೋಪ ಕೋಪಿವೇರತ್ತೋ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಲಾಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಲೆತ್ತ್ ಪಣ್ಪೇರೋ… ಓ… ಅಲುವೇರೋ ಅಗುಲು… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಸಿರಿಯೇ ಸಾಮೋ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಇರೆ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಪೊರ್ತು ಏತ್‌ ಆದ್‌ ಪೋಂಡು
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನ್‌ ಯಿಂಚ ಕಾಪಾವುನವು ಸಮನಾ ಸಮನಾಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಕುಪ್ಪುಳ್ ಕಣ್ಣ್‌ ಅರಾದೇರ್ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ಅರಲ್ತ್‌ರ್ ಮೆಯಿ ಕುಂಬರ್ದೇರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಆನಗ ಅತ್ತೋ ಸಿರಿಯ್ಯೋ ಸಾಮೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಕ್ಕೇರೆ
ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಮೋಣೆ ಯೆಂಚ ಯಾನ್‌ ತೂಪಿನಿಂದೇರ್
ಸಿರಿಯ್ಯೆ ಸಾಮುಗೆನಾ ಬೋವನ ಪತ್ತೊನುದು ಪಿದಾಯಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಬೈದೇರ್
ಸಾಮು ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್‌ ಬಲಸುವೇರ್
ಸಿರಿ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗೇ ಬಲಸುವೇರತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ
ಎರಮ್ಮಾನೆಡೇ ಓ… ಸಿರಿಯಾರೋ ಕಾಂತನಾಲುವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ
ಸಿರಿ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪು ಬಲಸ್ಸಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆ
ಮುಂಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಬಲಸ್ಯೇರೋ
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆ ಬಲಸ್ಯೇರೋ
ಕಣಲೆ ಕಾವಂಟೆದಡಂಗಾಯಿ ಪೊಟ್ಟಿರೆ ಪೊಡಿ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಡ್‌ ಬಲಸ್ಯೇರೋ
ನೀಲ ವರಣದ ಎಣ್ಣೆ ಪಚ್ಚೆವರಣದ ನೆಯಿಂದೇ
ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮೋ ಬಲಸುವೇರತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಆನಿದ ದಿನೊಟು…
ಇನಿ ಸಿರಿನಾ ಸಾಮುಲಾ ಬಲಸಿ ಕೈ ಒಡ್ಯೊಡ್ಡಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆಲಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆಲಗೆನಾ
ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಉಂಡೂ ವನಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನ ಆಪೇರತ್ತೋ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ… ನಲುವೇರ್ ಅಲುವೇರೋ

ಇನಿ ಒಪ್ಪಾ ಉಂಡು ವನಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನ ಆಯೆರ್ ಗೆನಾ
ನಡತ್‌ ನಡೆಮಡೆ ನೆಡ್ಯೊಂಡೇರೂ
ಒಪ್ಪ ಪೋವುದು ಇನಿ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೋ
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೋ…  ಓ… ಓ…

ಸಾಮುನಾ ಸಿರಿಲಾ ಉಂಡಿನ ಮಡೆ ನೆಡ್ಡಿಯೆರುಗೆನಾ
ಭೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ಗೆನಾ ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮುಲಾ ಒತ್ತರೆ ಸತ್ತರೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಗೆನಾ
ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲೂ ಪಾಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಸಾಮೂ ಕೈಯೇರಿ ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್‌ ಕೊರ್ ನಗಾ ಓ… ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್‌s… ಓ ಸಾಮು ಆರೂ…

ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೆಲಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆಲಾ
ಉಂಡಿ ಮಡೆಕ್‌ ಇನಿ ಒಪ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿ ತಿಂದೇರ್
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌… ಕಾಯಿದಾ ಜೋಗಾಲಾನಾಗೋ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ
ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೋ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಾ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿಡ್ದ್ ದುಂಬಗ್‌ ಯೆಂಕ್‌ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಿರಿ
ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಅಲುವೆರೇ ಕೇಂಡಾರ ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಇರೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಿರಿಮಲ್ದಿನಿ ದರ್ಮ ಕೇಂಡಾರಾ
ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಮಲ್ದಿನ ಕರ್ಮ ಯೆನ ತರೆಕೇ ಸಿಗೆಂಡತ್ತೊ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಾ ಓ… ಓ… ಪಣ್ಪೇಗೆ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವಾ ಆ… ಆ…

ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಇನಿಗ್‌ ಇತ್ತೆಗ್‌ ಇರೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಾ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇರೆನ ಮದಿಮಾಲೆಡಾ ಸಿರಿಡಗೆನಾ ಇನಿ ಯೆಂಕ್‌ ಒಂಜಿ ವರಾನೇ ಕೊರ್ಪಾವೊಡು
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಲ್ವೇನೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಡಾ… ಓ…

ಸಿರಿ ಯೆಂಕ್‌ ಇತ್ತೆಗ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆಂಡಲಾ ಕೇಂಡಾರಗೆನಾ
ಆನಿಗ್‌ ಈರೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಅತ್ತೋ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವಾ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಈರೊಂಜಿ ವರ ಕೇಣುನ ಮಲ್ಲೆತ್ತ್‌s
ಇರೆ ಕೈಪತ್ತೀ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತ್‌
ಇರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಡ ಈರ್ ಕೇಣ್‌ಲೆಂದೇ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಪಣ್ಪೆರೆಗೋ
ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆರೆಡಾ…

ಇನಿಕ್‌ ದುಂಬಗ್‌ ಸಿರಿ ಯೆಂಕ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಲಾಂಡಲಾ ಇತ್ತೆಗ್‌ ಇರೆಗ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಲತ್ತೋ
ಇನಿಕ್‌ ಯಾನ್‌ ಪಂಡಿನ ಕೇನಯಲ್‌ ಆಲ್‌
ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಈರೊಂಜಿ ಯೆಂಕ್‌ ವರ ಕೊರ್ಪಾವೊಡೂ
ಇರೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಿರಿಡ ಪನೊಡುಂದು ಪಣ್ಣಾಗ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಾ
ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಿರಿಡ ಪಣ್ಪೇರ್ ದೇ… ಓ… ಓ…

ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ
ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ನಿನ ಕೈಪತ್ತೀ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ನಿನ ದುಂಬುದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಆನಿದ ಕಾಲದ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗೇ
ಒಂಜಿ ವರ ಈಯ್ಯಾಂಡಾ ಕೊರೊಡು ಸಿರಿಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ದೋ…
ಸಿರಿಯ್ಯೆ… ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೆಡಾ… ಬುಡು ದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಕ್ಕೇರೇ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆಂಚ ಆರೆಗ್‌ ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ದುಂಬುದ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ ಮೋಣೆ ಯೆಂಚ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್
ಯೆನ ಬಂಜಿಡ್‌ ತೂ ಬರ್ಪಾಯಿನ ಅಣ್‌ಂಜೋವು ಇನಿ ದಾಯೆ ಬೈದಿನಿ ಅಕ್ಕೇರೆ
ಈರಾಂಡ ಕೇಂಡಾರ ಇನಿ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕಣದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಸಿರಿಯಾರ್
ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ದಾಯೆಗ್‌ ಇಡೆಗ್‌ ಬೈದಿನಿಗೇಂದ್‌ ಕೇನುವೆರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವ ಪಣ್ಣಾಗದೇ ಓ… ಓ… ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರ್…

ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದನ ಮಗಾ
ಈ ಲೋಕೊಡು ಇಜ್ಜಿಡಲಾ ಮಗಾ ಇನಿ ಆ ಲೋಕೊಡು ಆರ್ ನಿನ ಕಂಡಣಿ ಅತ್ತಾ
ನಿಕ್ಕ್‌ ಮಗಾ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಾ ಯೆನ್ನ ಕಂಡಣಿ ಯೆಂಕ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಿನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈ ದಾರೆದ ಕಂಡನಿಗ್‌ ಒಂಜಿ ವರಕೊರ್ಲಾ ಮಗಾ ಕೊರ್ಲಾಂದ್‌
ಬಾಲೆನ್‌ ಬಾಮಿ ಚಂದ ಸಿರಿನ್‌ ಸಾಮು ಬಾಮಿಯೆರತ್ತೋ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ
ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೆನ್‌… ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿ…

ಇನಿ ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿ ಸಿರಿಡ ಪಣ್ಪೇರ್
ಈ ನಿನ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯಡ ಪೋಲ ಮಗಾ
ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ದು ಬಲಾಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿರಿಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಯೆಂಚ ಪೋಪಿನಕ್ಕೇರೆ ಎಂಚಾ ಆರೆನ ಮೋಣೆ ತೂಪಿನಿ ಯೆಂಚಾ ವರ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದೋ…
ಓ… ಓ… ಕಾಂತನಾಲುವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ ಓ…

ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ ಸಿರಿ ಆಂಡಲಾಗೆನಾ
ತನ ಅಕ್ಕೇರೆ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿನಾರ್
ತರೆಡ್ದ್ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟಾ ಮಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮನೆದಾ ಬೋದಿಗೆದ ಕಮ್ಮೊದ ಅಡ್ಡೊಡು ಬತ್ತ್‌ ಉಂತುವೇರತ್ತೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಗ್‌
ಬರ ಪಂಡಿ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರೆ ಬುಡುದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇನಿದರಗೆನಾ
ಇನಿಗ್‌ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮೊನಾ ಸಾರೆತ್ತಿ ಆತ್‌ಂಡ್‌
ಆವೆನ್‌ ನಿಗುಲು ಅರ್ದಿಯರ್ ಯೆನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ದರ್ಮ ಯೆಚ್ಚಾದ್‌ ಪೋಂಡತ್ತೋ
ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಪಣ್ಲಾಂದೇರೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆರ್…

ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಮಣ್ಣ್‌ ಮುಟ್ಟುದು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೋ ಪಾಲಿಪೇಂದ್‌ದ್‌
ಸಿರಿಯಾಂಡ ಬೋದಿಗೆದ ಕಮ್ಮದ ಒತ್ತುಡು ಉಂತುದು ಪಣ್ಪೇರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಉಂತುದು ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಿರಿ ಆರ್
ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರೆ ಬುಡುದಾರೆದ
ಮದಿಮಾಲ್‌ ಆರ್…

ಇನಿ ಈತ್‌ ಪೊರ್ತು ಮುಟಾ
ಈರ್ ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟಿಯರ್ ಡಲಾ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡಿಯರ್ ಡಲಾ
ಓಲ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪಡಿ ಸಂಪಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜತ್ತಾ
ಓ… ತನ ಊರು ಬಸಲೂರುಡುಲಾ ತಿಕ್ಕ್‌ಜತ್ತೋ
ಓ… ಯೆನ ಊರು ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ತಿಕ್ಕ್‌ಜ್ಜತ್ತೋ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಇನಿಡ್ದ್‌ ಬೊಕ್ಕೊಗು ಇರೆಗ್‌ ಕೊರ್ಪಿ ವರಾ ಮಣ್ಣ್‌ ಮುಟ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪಾನೇ
ಪಾಲಿಪುವೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾಂದೋ ಓ… ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ… ಓ…

ಇನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೊಗು ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಮಾಲೋಕ ಕೊರಲತ್ತಾವೊಡು
ತನಕ್‌ ತಿನಲತ್ತಾವೊಡೂ
ಕಾಟಿ ಕಟ್ಟ್‌ ಕರ್ಬಾಸ್‌ ದಪ್ಪಾವೊನುದು
ಪನಿಬತ್ತ ಲತ್ತೋನುದು ಪೇರ್ ಪರೊಂದು ಪಾಸ್‌ಡ್‌ ಒರಗೊಂದು
ಇಪ್ಪುಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಓ… ಓ… ನಿಗುಲು
ಪಂಡೇರ್ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆರೋ…

ಯಾನ್‌ ಬತ್ತ್‌ ಪೊಗ್ಗಿನ ಕಾಲೊಡು ಎರಮ್ಮಾನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆ ಇನಿ ಅಂಚೆನೇಲಾವೊಡುಂದೂ ಪಂಡ್‌ದ್‌
ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವಗ್‌
ಮಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪನೇ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್  ಸಿರಿಯ್ಯೇ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಆಲ್ವೇರೆ ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೇಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಇರೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಡಾ ಯೆಂಕೊಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಪಾಯರ್
ಸಾಪ ಪಾಲಿಯ್ಯಾರ್ಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಬಸಲೂರುದಾ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇ
ಓ ಆಲುವೇರೋ…

ಇನಿ ಪೋದ್‌ ಬರ್ಪೇದ್‌ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನುದು
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬತ್ತ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಸಲೂರುದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೇ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ ಓ ಅಲುವೇರೋ
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೇ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರೂ
ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟ್‌ದ್‌ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರ್
ಚಿಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಚದುರ ಮಂಟಮೆ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್
ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವಗ್‌
ಮಾಲೋಕ ಕೊರಲಾತ್‌ ತನಕ್‌ ತಿನಲಾತ್‌ ಆವೊಡು
ಪೆತ್ತದಡಿ ಪೇರಲಾತ್‌ ಉಪ್ಪೊಡು ಎರ್ಮೆದಡಿ ಏರಲಾತ್‌ ಆವೊಡು
ಎಚ್ಚೋನು ಏರೋನು ಬೈದುಂಡೋ ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡೂದೇ
ಓ… ಅಲುವೇರೆ… ಬಸಲೂರ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಸಲೂರುದ ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೆ
ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಕಾಟ್‌ಕರ್ಬಾಸುಲೆನ್‌ ಕಟ್ಟೊನುದುನಾ
ಬೇಲೆ ಸಲೆ ಮಲ್ಪಾವೊನು ಬತ್ತಬನಿ ಲಪ್ಪಾವೊನು
ಮಾಲೋಕ ಕೊರಲಾತ್‌ ತನಕ್‌ ತಿನಲಾತ್‌ ಉಳ್ಳೆಗೆನಾ ಆಲ್ವೋರೋ ಓ…
ಬಾಲೆ ಕಾಂತನಾಲ್ವೇ… ಬಸಲೂರುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಲಪ್ಪೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ದರ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ತ್‌ಡ
ನಮ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮದ ಸಾರೆತ್ತಿಗೆನಾ
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ವರ ಕೊರುದು
ಮಣ್ಣ್‌ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೊನೆ ಪಾಲಿನ ದರ್ಮ ತೂಲೇಲಪ್ಪೇರೇ
ಓ… ಅಲುವೆ ಪಣ್‌ಪ್ಪೇರೂದೇ ಓ… ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜೆದಿ ಆರೋ… ಬಸಲೂರ
ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌…

ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುಗೆನಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮುಲಾ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೂ
ಕಂಡನಿಯಡೊಂದು ಉಂಡೊನುದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಸಾಮುವೋ
ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌…

ಸಿರಿನಾ ಸಾಮುಲಾ ಒಪ್ಪಾತಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಗ
ಸಿರಿಕಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲು ಕುದಿ ತತ್ತ್‌ಂಡ್‌ ಮೀಯಿ ನೀರ್ ಉಂತುಂಡು
ಬಂಜಿ ಬಲಿರೊನು ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ
ಸಿರಿಗೋ… ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ ಸಿರಿಗ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ತಿಂಗೊಲುಗೆನಾ
ರಡ್ಡ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿಯ್ಯೊನು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳು ಸಿಗೆಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ನಾಟಕದ ತಿಂಗೋಲು ಆತ್‌ಂಡ್‌ ಸಿರಿಗೋ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವನ ಕೈಪತ್ತಿ ಬಡುದಾರೆದ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌…

ನಾಲ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿನಗ ಐನ್‌ ತಿಂಗೊಲುಗೆ
ಇನಿ ಐನ್‌ ಕರಿದ್‌ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುಗೆ
ಆಜಿ ಕರಿದ್‌ ಏಲ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಆವೊನು ಬನ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಸಾಮುಗು
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್‌ ಅರ್ಸದ ಮೆಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಆಪುಂಡತ್ತೋ
ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಏಲ್ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿಯೊನುದು ಎಣ್ಮ ತಿಂಗೊಲು ಸಿಗೆದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಎಣ್‌ಮ್ಮ ಕರಿದ್‌ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೊಲು ಪತ್ತ್‌ನಗ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಪಣ್ಪೇರೋ ಓ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್…
ಯೆನ ತಂಗಡಿಯಡ್ಲು ಸಾಮುಲಾ ಸಿರಿಲಗೆನಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಡ್‌ ಉಲ್ಲೆರ್ ಗೆನಾ
ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮನ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ ಬಲಸ್ಸುವೇರ್ ಗೆನಾ
ಯೆಂಕ್ ಪೋವೊಡು ಪನೋಡುಂದೂ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಒರುವಾರಾ ಇರುವಾರಾದಾ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯಾ ಸಿಂಗಾರ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಆಪೇರೋ… ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕ್ಕೆಡ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ನಾಲ್ ಮುಕತ್ತ ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಲೆವುದಗೆನಾ
ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಮುಟ್ಟುಡು ಕಾರ್ ಗ್‌ ಸಮ್ಮಯಿ ಮುಟ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೈಯೇರ್ದ್ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕೆ ಜತ್ತೋನು ಬರ್ಪೇರೊತ್ತೋ ಓ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಆರೋ…

ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬರ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಬೂಡುದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಾಪುಣಿ ಪತ್ತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕಂಬ್ಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಪಿರಪಕ್ಕ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟೋನು ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುವೇರೋ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೋ… ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್…

ಇನಿ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲೆರ್ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆನಗಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ತೂಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರಯೊಡು ಬತ್ತಾರ್ಂದ್‌ಂದೇರ್ ಆಲುವೆರ್
ಇನಿ ಪಾಡಿ ಪಣೆನಡೆ ತೋಡಾಯಿ ಗುವೆನಾಡೆ ಪೋಯೇರೋ ಓ…
ಓ… ಆಲ್ವೇರೋ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಮರಯಿ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಒಯ್ತ್‌ ಬಗ್ಗಾದೇರೂ
ಪಾತಾಲದ ಪನಿಗಂಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ಒಯಿದ್ದೇರ್
ಕಲ್ಲಾ ಮರಾಯಿಗೆಂದೇ ಗಿಡ್ಡಾಯ್ಯೇರ್
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈ ರೆಂಕಾನೇ ಪಾಡುವೇರತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್s… ಓ… ಓ…

ಕಾರ್ ದ ಸಮ್ಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ನುಗುತ್ತೇರ್
ಕೈತ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ಪುನಗಾ
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಕೊರಿ ನೀರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೈ ಪೊಡಿ ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ಮೋಣೆದ ಮುತ್ತಿ ಬೆಗಾರ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್ ನೆಡಿವ್ವೇರೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ದ್‌ ಲಂಚಾನೆ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುದುಗೆನಾ
ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಲುನಗಗೆನಾ ಉಜ್ಜಾಲಿನ್ನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿ ಇನಿ ಪಂದುನವು
ಸಾಮುಗು ಕೇಣಿನಗೋ ಓ… ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಗಿಳಿಸೂವೆಡ್‌ ನಿಲ್ಕ್‌ದ್‌ ತೂನಗಗೆನಾ
ತನ ತಗೆ ಬೈದಿನೀಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ತೂಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಪೇರ ನೀರ ಗಿಂಡ್ಯೆ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬರ್ಪೇರುಗೆನಾ
ತನಣ್ಣೇರೆಗ್‌ ಕೈಯೇರ್ಡ ಮಾಸಾಡಿ ಕೊರ್ಪೇರ್
ಸಾಮೋ ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್s…

ಸಾಮು ಕೊರಿನಾ ಪೇರಾ ನೀರಾ ಪತ್ಯೇರುಗೆನಾ
ನೀರ್ ದೆತ್ತೇರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯರ್
ಪೇರ್ ದೆತ್ತೆರ್ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯೆರ್
ಲಾವಾ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾನಗ
ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಕೊರ್ಪೇರಲುವೇರ್
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲೆರೆಗ್ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೇರ್s…

ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್‌ ಕಾಯಿದ ಜೋಗ ಆನಗಾ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಏರಿಯಾ ಬಾವೇರೆ ಕೇಣಿದರಾಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್ಲಾ ಯೆನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ತಂಗಡಿ ಸಾಮುಗುಲಾ
ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮನ ಯೆಂಕ್‌ ಬಾಮಿಯೊಡುಂದ್‌ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಓ… ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೇಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಏರಿಯಾ ಬಾವೇರೆ ಇನಿ ಸಿರಿನಾ ಸಾಮುನುಲಾ ಕಡಾದ್‌ ಕೊರ್ಲೆಂದೇರ್
ಅಂಗಾರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಆರ್…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಅಲುವೆ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಬಾವೇರೆ ಈರ್ ಪಣ್ಪಿನ ಮಲ್ಲೇನಾ
ಯಾನ್‌ ಕಡಾದ್‌ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲೇನಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಾಮು ಕೇಣಿದನಾ
ಸಿರಿನ್ ಇನಿ ಲೆತ್ತೊನುದು ಈಲಾ ಸಿರಿಲಾ ಒಪ್ಪತಪ್ಪಾ ಬರೊಡು
ಯಾನ್‌ ದುಂಬತ್ತಾ ಪೋಪೆ ಮಗಾ
ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮನ ನಿಗ ಮೆಗ್‌ದಿಗು ಈಯೇನೇ ಬಾಮಿಯೊಡುಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರ್ಕೆದ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಆ‌ರ್… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಅಣ್ಪೇರೇ ಈ‌ರ್ ದುಂಬೊತ್ತೊನು ಪೋಲೆ
ಯೆಂಕುಲು ಪಿರವೊಡು ಬರ್ಪಾಂದೇರ್
ತಂಗಾಡಿ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಯೆಂಕ್‌ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಯೇಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು
ತಟ್ಟ್‌ ತವಯಿಲಾ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್‌ ದುಂಬತ್ತ ಪೋಪೆಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಅಂಗಾರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕೆದ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌
ಕಾರ್ ದ ಸಮ್ಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟಿಯೆರ್
ಮದಿಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತಿನ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಪತ್ಯೇರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೊನುದು ಪೋಪೆರ್…
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕೆಗ್‌ ಪೋಪೇರೋ ಓ…