ಇನಿ ಲಾವಾ ಮಂದೆಲಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಕೂಡಿನ ಚಂದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಲಗೆನಾ
ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾವೇರುಗೆನಾ
ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯ್ಯಂದೆ
ಮೂರ್ತಾ ಲೆಪ್ಪಾವೇರೋ ಜಾರೂ ಮಾರ್ಲೇರಾರೋ ಓ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ
ಪಲಯೆ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಲಾಗೆನಾ
ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಮುಟ್ಟಾನಗ
ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೋಡಾಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಪಟ್ಟೆಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪಾವ್ವೆರ್
ಲಾವಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಕೇನೊಡುದೇ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೂದೇ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ ಓ…

ಇನಿ ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಪನಿದೊಂಪ ಪಾಡಾವೇರ್ ಗೆನಾ
ಅಡಿಕ್‌ ದಲ್ಯಾನೆ ಇನಿಯಾಂಡ ಪಾಡಾವೆರ್
ಇನಿ ಲಾವ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನಮುಟ್ಟ ಆನಗ
ಲಾವ ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರಕರೆ ಜಾತಿ ಮಂದೆನೆ ಕೂಡೋನು
ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಗು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ಇನಿ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡೋನು ಬನ್ನಾಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರು
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ
ಊರುದ ಪೊಂಜೋವೆ ಆಣ್ಜೋವೆ ಕೇಣಿದರಾ ಮಗಾ ನಿಗುಲಾಂಡಲಾಗೆನಾ
ಎಲ್ಲೆದಾ ದಿನೊಟು ಮಗಾ
ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ನಂಕಾಂಡಲಾ ದಿಬ್ಬಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು
ಇನಿ ಪಕ್ಕಾ ದಿಕ್ಕಾ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ಸೀರೊನುಪ್ಪೊಡುಂದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟ್‌ದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್s… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ಸೀರೊಡು ಮಗಾಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಎಲ್ಲೆದಾ ದಿನೊಟು ಮಗಾ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡ್ದುಗೆನಾ
ದಿಬ್ಬಾಣ ನೆರೆವೊನು ಬನ್ನಾಗ
ನಮ ಅಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ಕೈದಾವೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಕೂಡಿನ ಮಂದೆಲು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಲಾವಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಕೂಡಿದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಾ ಆನಿದ ದಿನೊಟು… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಲಾಗೆನ
ಕೂಡಿ ಮಂದೆಲಡಗೆನಾ
ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ಸಿರಾವೊನುದುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡು ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೆನಾ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್s… ಓ…

ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಲಾ
ಪಂಚ ಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣ ಸೀರಾವೊನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಅಜ್ಜೇರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಅಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ

ಇನಿ ಕೂಡುದಿ ಮಂದೆಲುಗೆನಾ
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪುಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣದ ಬೇಲೆಕಲೆ ಪತ್ವೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಡೆಪಿನಾಕುಲು ಕಲ್ಲ್‌ ಪತ್ವೇರುಗೆ
ಮೂರುನಾಕುಲು ಮುಟ್ಟದನೆ ಪತ್ವೇರುಗೆ
ಪೆರಪಿನಕುಲು ಪೆರದನೆ ಲಾವಾ ಪತ್ತೋನುದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಎರಮಾನೆಡುಯೇ ಓ ಲಜ್ಜೇರಾರೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣಗೆನಾ
ಕಾನಾಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಆಯಿಲೆಂಗೆನೆ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡುಲಾ ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣೆ
ಸೀರಾವೊನು ಉಲ್ಲೇರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡೂ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರುಗೆನಾ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡೂ ಕೇನೊಡುದೇ ಓ ಜಾರೂ ಮಾರ್ಲೆರಾರ್ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪುಗೆನಾ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣಗೆನಾ ಕೈದ್‌ ಆತ್ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಲಾತಾನ ಸಮಯೊಡು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿ ತೋಟದೆರಮನೆಡೂ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಸಿಂಗಾರಲಾವೋಡುಗೆನಾ
ನಂಕೂ ದಿಬ್ಬಾಣ ಪಿದಾಡೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಪೆರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಯಾಂಡಲ ಪೊರ್ತು ಉದೆವುಗು
ಮದಿಮ್ಮಾಯಗೇ ಮುರುತ್ತ ಮಲ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಸಿಂಗಾರ ಲಾಐತ ಬಲ್ಮಾನಗೆನಾ
ಪೆರಿಯಾ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾವೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾಗಾಂಡಲಗೆನಾ
ಸರ್ವಾ ಬಿರುದ್ದ್‌ ಸಾತ್ರಮಿನದನಾಲಾಪುಂಡತ್ತೇ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಗಲ್ಲು ಗದ್ದಲ ಗುಲ್ಲು ಗುಂಪು ಮಲ್ಪಾವೇರ್
ದಿಬ್ಬಾಣ ನಾನಾನೇ ಪಿದಾಡುಂಡತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪ್ಪಾವೊನುದು
ಇನಿ ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾವೊನುದು
ಸರ್ವಾ ಬಿರ್ ದ್ದ್‌ಡ್‌ ಇನಿ ದಿಬ್ಬಾಣ ನಿರೆವೊನು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನು ಬೀದೀನೇ ನಿರೆವೊನುದೂ ದಿಬ್ಬಾಣ ಬರ್ಪಿನಿದೇ
ಓ ಜಾರೂ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಕಡೆಪತ್ತುವೆರ್ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್
ಆನಿದಾ ಕಾಲೊಡುಗೆನಾ ಓ…
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಕೊಡಿ ಪತ್ತುವೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರ್
ಆನಿದಾ ಕಾಲೊಡುಗೆನಾ ಓ…

ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ದಿಬ್ಬಾಣ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ಂದೇ ದಾಂಟುವೇರತ್ತೋ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಬೈಲ್‌ ಪಿರಬಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮಾನಿಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗಗೆನಾ
ಎರುಪೋಪಿ ಯೆದ್ದಾರಿ ಪತ್ವೇರುಗೆನಾ
ಲವ್ವಾನೆ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡೋನು ಯೇಲಜೆ ದುಂಬು ಬರುವೇರತ್ತೋ
ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೇಲೂದೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ…

ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಬ್ಲದಾ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೇ ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪ್ಪಾವೊನುದು
ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಾವೊನುದು
ಗಲ್ಲ್‌ ಗದ್ದಲ ಗುಲ್ಲು ಗುಂಪುಡು
ಸರ್ವಾ ಬಿರ್ದ್‌‌ಡ್‌ ಸಾತ್ರ ಮಿನದನ ದಿಬ್ಬಾಣ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ತೂಪೇರತ್ತೋ ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗೋ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ದಿಬ್ಬಾಣ ನಿರೆವೊನುದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ ಮಗಾ
ಇನಿ ದಿಬ್ಬಾಣ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆನಗ
ನಾಲ್‌ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಣ್ಜೋವುಲು ನಿಗುಲು ಇನಿ
ಆಯಿತಾ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ್ಯಾ ಸಿಂಗಾರೋ ಆಲೇ ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ
ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಓ ಪೊಣ್ಜೊವುಲೆಗ್‌ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕರೆಂಡ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀಯ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಪಟ್ಟೆಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಕರೆಂಡ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀಯ್ಯೆರ್
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ರವಕೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ತರೆತುಂಬಗೆನಾ ಚೆಂಡುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿತ್ತೊಂಡೆರ್ ಗೆನಾ
ಬತ್ತೀ ದಿಬ್ಬಾನ ಎದ್ಕೊಣೆರೆ ಪಿದಾಡುವ್ವೇರೂ ನಾಲ್‌ಜನಾ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆದ ಕಂಬುಲದ
ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಬತ್ತೀನ ದಿಬ್ಬಾಣಗೆನಾ
ಇನಿ ಸುತ್ತು ಮದ್ಲ್‌ದಾಂಟ್‌ನಗಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ದಿಬ್ಬಾನದ ಮಂದೆಲೆನ್‌ ಉಂತಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ನಲ್ವೆರ್ ಪೊಣ್ಜೊವುಲುಗೆನಾ
ದಿಬ್ಬಾಣ ಎದುಕೊನರೆ ಪಿದಾಡೊನು ಬರ್ಪೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ನಲುವೆರ್ ಪೊಣ್ಜೋವುಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪಕಲೊಡು ಆರತಿಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಪತ್ತೊನುದು ಪೋಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಬತ್ತೀ ದಿಬ್ಬಾನ ಎದುಕೊಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಬಿನ್ನೇರೆನ್‌ ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌s ಕುಲ್ಲಾವೆರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆರಾರೋ
ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ ಕುಲ್ಲುನಗಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ದಿಬ್ಬಾನದ ಮಂದೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ದಿಬ್ಬಾನದ ಮಂದೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಲಸರ್ ಕೊರ್ಪಾವೆರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಪ್ಪಾವೆರ್
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯಾ ಪೆರ್ಗಡೆ ಅತ್ತೋ… ಓ…

ಅಸರ್ ಬೆಸರ್ ಗ್ ಇನಿ ಪೇರ ನೀರ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಸಮಯ್ಯೊಡು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌
ಅರಿವಾಣದ ಕಾಯಿಪೂಲೆನಿ ದಿಬ್ಬಾನದ ಮಂದಲೆಗ್‌ ಕೊರ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಲವ್ವಾ ದಿಬ್ಬಾನದ ಮಂದೆ ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ ಜೋಗ್ ಆನಗ
ಲಾವಾ ಪಣ್ಪೇರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೆ
ಯೇಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೆ
ದಾರೆಗ್‌ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡಜ್ಜೇರೆ
ಯೆಂಕುಲು ಇನಿ ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಾನೆ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಸಿಂಗಾರ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಆವೊಡುಂದು ಪಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರು ಕೇನೊಡುಗೆ
ಲಾವು ಮಗಾಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆದಾರೋ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ದಿಬ್ಬಾಣದ ಕಡೆಡ್‌ದ್‌ ನಲುವೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಕಡೆಡ್‌ದ್‌ ನಲುವೇರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಮುಡಾಯಾ ಪಡ್ಡಾಯಾ ಉಂತಿಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಪೂಸೀರೆ ಕೇನೊಡತ್ತೋ ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೂ ಕೊರ್ಪಾವೇರೋ
ಇನಿ ಪಟ್ಟೆಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆನೆ ದೀಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಯೆಡ್ಡೆ ಯೇಲ್ಯ ಗಲಿಗೆಡ್‌ ಪೂಸೀರೆ ಪತ್ತಾವೇರಜ್ಜೇರೋ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೂ ಪೂಸೀರೆ ದೆತ್ತೊಂದೇರುಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ಕೈಕ್‌ ಪೂಸೀರೆ ಮುಟ್ಟಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲಾ ಮಣೆ ದೀಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ ಪೂಸೀರೆ ಕೊನೊದು
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲಾ ಮಣೆಟ್‌ ದೀಪೇರಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆದೇ
ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಮಗಾ ಯೇಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಮಗಾ
ನಾಲ್‌ ಜನ ಪೊಣ್ಜೊವುಲೆ ನಿಕುಲು ಲಕ್ಕುಲೆ
ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ಅಯಿತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡ್ದುಗೆನಾ
ಕಲ್ಲಾ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನೇ ಲೆತ್ತೊನು ಬಲ್ಲೆ ಮಗಾಂದೇರಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ನಾಗೋ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌s… ಏ… ಏ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾಲ್‌ ಜನ ಪೊಣ್ಜೋವುಗೆನಾ
ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಕಲ್ಲಾ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಸೊನ್ನೆನಿಗೆನಾ
ಬಲತ್ತ ಕೈಟ್‌ ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಡ್‌ ಪತ್ತೋನು ಲೆತ್ತೋನು ಬೈದೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಮೂಜಿಕಾರ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾದೆರತ್ತೋ
ನಲುವೇರಿ ಪೊಂಜೋವುಲು ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಇನಿ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಗಾ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಚಣೆಗೆನಾ
ಕರಂಡೆಡ್ದ್‌ ಬಂಗಾರ್ ಕಣತದ್‌ ಕೊರ್ಲಾಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ದಾರು ಪಾರು ಓಡೋನು ಪೋಪೊಲುಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯಾಗೆನಾ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣಗೆನಾ
ಕರಂಡೆನ್ನ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಚಣೆ
ಕೊಣತ್‌ ಕೊರ್ಪಾಲು ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ ಆಲ್‌s…
ಓ ದಾರು ಆಲೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಒ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ನಾಲ್‌ ಜನ ಪೊಂಜೊವುಲುಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನಾ ತರೆ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಬೆರಿಕ್‌ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನೆಯಿಯೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಎಸಲ್‌ಗ್‌ ಎಸಲೆಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯೆರ್
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಚಣೆಡ್‌ ತರೇಂದೇ ಬಾರಿಯ್ಯೆರ್ ಮಗಾ”
ಸೊನ್ನೆನೇ ಕೇನೊಡುದೇ ಏ… ಏ… ನಲುವೇರ್ ಪೊಂಜೊವುಲು ಓ… ಓ…

ತರೆ ಬಾರಿನಕುಲುಗೆನಾ ಬಲತ್ತ್‌ ಬಾಲ್‌ಮುಡಿ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಇನಿ ನಲುವ್ವೇರೂ ಪೊಂಜೋವುಲುಗೆನಾ
ಬಲತ್ತ್‌ ಬಾಲ್‌ಮುಡಿ ಪಾಡಿನ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಪ್ಪಾವೆರತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆನೇ ಕೇನೊಡುದೇ…
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಒ…

ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಪ್ಪಾವೆರ್ ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಾಗೆನಾ
ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್‌ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆಗಾಂಡಲ ಮುಂಡೊಗು ಕುರ್ಲು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೋಲಾರ ಮಯಿಂದೇ ಪಾಡಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆಗೋ ಊರುದ ಪೊಂಜೋವುಲುದೇ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ…  ಓ…

ಇನಿ ಕರಂಡೆಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀತೆರ್ ಗೆನಾ
ಊರಾ ಪೊಂಜೋವುಲು ಪಟ್ಟೆನ್ನ ರಾವಕಿ ಪಾಡಾಯ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಪಟ್ಟೆಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿನ ಪೂಸೀರೆನ್‌ ತುತ್ತಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಲೈತಾ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯಾ ಸಿಂಗಾರ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್‌ ಮಲ್ಪಾವೇರೋ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲುದೇ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಡು ಓ…

ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನ ಸಮಯೊಡು
ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಕೊರ್ತೆರ್ ಗೆನಾ ಕವಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆನಾ
ರಾವನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿಗೆನಾ
ಇಡ್‌ಕಲ್ಲ ಬಜ್ಜೇಯಿ ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಕೈಟ್‌ಂದೇ ಕೊರ್ತೇರತ್ತೋ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಗೋ… ಓ…

ಇನಿ ಮಗಲೆನಾಂಡಲಗೆನ ಬಂಗಾರ್ ಡ್‌ ಸಿಂಗಾರ ಆಪಿನಿಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಲಿಡ್‌ ಬೊಲ್ಯನೆ ಲಾನಗನೆನಾ
ತೂಪೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆಗೆನಾ
ಇನಿ ದೇಸೆಗ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೊಡುಂದೂ ಪಂಡೇರ್
ಸಾರಿದೊಲಿ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯಾ ಮುಂದೀಲ್‌ಗ್‌ ಪಾರಾವೆರತ್ತೋ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ… ಆರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್s… ಓ…

ಇನಿ ಸಾರಿದೊಲಿ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯ ಪಾರಾಯಿನ ಗಲ್ಗೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆ ದೀಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಆತೆನ ಸಮಯೊಡು
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗೆ ದಾರೆಗೆಂದೇ ಕುಲ್ಲಾವೆರತ್ತೋ…
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಾಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌
ಬಲಿ ಪರದಚ್ಚನೆ ಬರ್ಪಾಯೆರ್
ಮೂಜಿ ಸುತ್ತೂ ಬಲಿ ಪರದಚ್ಚನೆ ಪಾಡಾಯೆರ್
ಇನಿ ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ಪಾಡ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲಾ ಮಣೆಟ್‌ಗೆನಾ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಗಲ್ಗೆಡೆ
ತಡ್ಪೆಡ್‌ ಒರ್ಲರಿ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಾಡಾಯೆರ್
ಪಕಲೊಡು ಆರೆತ್ತಿ ಕಂಚಿನ್ನ ತಡ್ಪೆಡ್‌ ಮಲ್ಪಾಯೆ
ಕಂಚಿ ದೀಪಾಯೆರ್
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಇನಿ ದುಂಬತ್ತಾ ಒಂಜಿ ವರನ್‌ ದೀಯೆರ್
ದೇಸೆ ಪಾಡಿಯೆರತ್ತೋ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡೂ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ
ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರೂ… ಓ…

ಇನಿ ಕೂಡುದಿನಕುಲು ಅರವೂರು ಪರವೂರುದಕ್ಲು
ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಕಂಚಿದೀಪಾದ್‌ಗೆ
ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಾಡಾವೆರಜ್ಜೇರೋ
ಪರಲೊಡು ಆರೆತಿ ಮಲ್ಪಾವೆರಜ್ಜೇರೋ
ಒಡ್ಡಿ ಪಾಡಿ ವರಾನ್‌ ಲೆಪ್ಪಾವೇರೊ ಸೊನ್ನೆಗ್‌
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡೂ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಒಡ್ಡಿಪಾಡೂ ವರನ್‌ ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲ್ಗೆಗ್‌
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಂಚಿ ದೆಪ್ಪಾದೆರ್
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ಉಂತಾದೇರ್
ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆನ್‌ಗೆನಾ
ದಾರೆದಗಾ ಕೈಕೈ ದೋಡಾಯ್ಯೇರ್  ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಇನಿ ಚೆಂಬುದ ಗಿಂಡೆಡ್‌ ನೀರ್ ಪತ್ತಾದೆರ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಬಂಗ ಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆ ಪತ್ತಾದೆರ್
ಇನಿ ಯೆಡ್ಡೆ ಯೇಲ್ಯ ಗಲಿಗೆಡ್‌
ಸೊನ್ನೆಗಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆಗಾ ದಾರೆಂದೇ ಮೈಪಾದೆರಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ
ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ದಾರೆ ದೇಸೆ ಆಯಿನ ಗಲಿಗೆಡ್‌
ದಿಬ್ಬಾಣ ಅಜ್ಜೇರ್ ದೊಂಪ ಜಪ್ಡಾಯಿನಜ್ಜೇರೋ
ಇರುವಾರ ದೊಂಪಾಂದೇ ಪೊಗ್ಗಾವೇರಜ್ಜೇರೋ ಆವಾನೆ
ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೇಗಾ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೂ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರೂ ಓ…

ಇನಿ ಕೂಡಿದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರೊಗೆನಾ
ಇರೆ ನೀರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗಾ
ಉದ್ದೊಗು ಬರ್ಂಬು ಒಯ್ಪುಲೇಂದ್‌ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಊರುದಕುಲು ಇನಿ ಉದ್ದೊಗು ಬರ್ಂಬು  ಒಯ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಕೂಡಿ ಸಬೆಸಾವಿರೊಗಾ ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೆಗಾ
ನೀರ್ಂದೇ ಕೊರ್ಪಾವೊನುಲ್ಲೇರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ
ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌ ಅಜ್ಜೇರೂ… ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರೂ ಓ…

ಕೊರಿ ನೀರ್ ನ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಸಬೆಸಾವಿರ ದೊತೊಂಡೆರ್ ಗೆನಾ
ಕೈ ಮೋನೆ ನೆಡ್ಡೀಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಒಯ್ಪಾಯಿ ಬರ್ಂಬುಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೇರ್ ಪತ್ತೂ ಕುಲ್ಲುನಗಾ
ಬಾಲಾ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗಿ ಬಂಗಬಾರೆ ಇರೆಕಟ್ಟ ಒಡೆಪ್ಪಾದೇರೋ
ಇರೆ ಪಾರಾವೊನೂ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಕೂಡುದೀ ಮಂದೇಲುದೇ
ಇನಿ ಇರೆ ಪಾಡಿ ದೋಸೋಗು
ನೀರ್ ಪಾರಾದೇರೂ ಉಪ್ಪಡಿನ್ನ ಸಂದೇಗ ಬಲಸ್ಸಾದೇರ್
ಪಂಚ ಮುರುತಂದಟ್ಟೀಲರಗಣ ಬಲಸ್ಸಾದೇರಜ್ಜೇರೋ
ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಆತಿನ ಪಂಚಮುರುತಂದಟ್ಟೀಲರಗಣಗೆನಾ
ಕೂಡಿ ಸಬೆಕ್‌  ಇನಿ ಬಲಸ್ಸಾನಗಾ
ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣದ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೂಡುದಿ ಸಬೆಸಾವಿರ ಮನವೂರ ಸಂತೋಸಾಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಲಸ್ಸಿ ಕೈ ಒಡ್ಯೋಡ್ಡಾ ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನಾತೇರತ್ತೋ ಓ
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೇಲೋ… ಓ ಮಂದೇಲೋ…

ಇನಿ ಉಂಡು ಒಣಸ್‌ ಆಪಿನ ಸಮಯೊಡು
ಕೈ ಮೋನೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಉಂಡಿನ ಒಣಸ್ಸಾಯಿನ ಮಂದೆಲುಗೆನಾ
ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡೇ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆರೆನೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಇನಿ ಉಂಡಿ ಮಡೆಕ್‌ಗೆನಾ ಲಜ್ಜೇರಾಂಡಲ
ಗದರ್ ಗೇ ಕಾಯಿಪೂಲು ಕೊರ್ಪಾವೇರ್ ಗೆನಾ
ಉಂಡಿನ ಮಡೆಕ್‌ ಕೂಡಿ ಮಂದೆಲುಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ತಿಂದೂ ಜೋಗಾನೇ ಲಾನಾಗತ್ತೋ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ
ಎರಮಾನೆಡೂದೇ… ಏ…  ಏ…  ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರೂ…