ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ತುತ್ತರೆ ಇರೆಗಾಂಡಲಗೆನಾ ಆನಿ ಅರುವೆ ಇತ್ತ್‌ ಜಿಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ ಕೈಪತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ತುತ್ತರೆ ಅರುವೆ ಆಯಿನವುತ್ತೇ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಓ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿಲೆ ಈರ್s ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ… ಆರ್…

ಇನಿ ಯೆನನ್ ಸೋಪಾವಡೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಯೆನ್ನ ತಗೆ ಉಲ್ಲೇರುಗೆನಾ ಇನಿ ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೆಡ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ಗೆನ
ಆರೆಗೆ ಯಾನ್ ಓಲೇನೇ ಬರೆದ್ ಕಡಾವ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಗು ಆಯಿನ ಬದ್ಕ್ ಬಾಗ್ಯ ಪೂರಾ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪಾವೆ
ಸಾಮು ಪಣ್ಣಾಗದೇ ಓ ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆರೋ…

ಇನಿ ಯೆನನ್ ಸೋಪಾವಡೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಸಾಮು ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕೊಡಿ ದುಕ್ಕಾನೆ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಆರ್
ಕುತ್ತಟ್ಟೊಗು ಕೈಕೊರ್ತೇರುಗೆ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಆರ್
ಕಟ್ಟ್‌ಗೇ ಮೇಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಒಲಿಯೇ ಒಯ್ದೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಓ ಸಾಮು ಆರೊ ಓ… ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆರ್

ಇನಿ ಕಡೆಒಲಿ ಕತ್ತೆರಿಯೆರ್ ಸಾಮುಗೆನಾ
ಕೊಡಿಒಲಿ ಮುತ್ತೆರಿಯೆರ್ ಬಂಜಿದ ಬಾಮೊಲಿ ಬರಿತ್ತೇರ್
ಬೆರಿತ ಕೊರುಂದು ಒಯ್ದೇರ್
ಎಣ್ಣೆನಾ ಮಂಜೋಲಾ ಅರೆತ್ತೇರೋ ಓಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಾಂದೇ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಸಾಮೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಯಾ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೋ ಓ… ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ

ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಬರೆತ್ತೇರ್‌ಗೆ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಇನಿಗೆನಾ
ಬಾಯಿದ ಅಚ್ಚರ ಇನಿ ಓಲೆಡ್ ಪಾಡ್ವೇರುಗೆ
ಓಲೆದ ಅಚ್ಚರ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾಡ್ವೇರುಗೆ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಯೆನ ಅಣ್ಣೇರುಗೆನಾ ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೆಡುಗೆನಾ ಬಾಮುಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣೋ ಓ ಓ… ಅಣ್ಣೇರೇ ಕೇಣ್‌ ಲೇ ಓ ಸಾಮೂ ಆರೋ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್ ಯೆನೆನ್ ಅನ್ಯಮನ್ಯ ಕೈಸೇರಾದ್ ಕೊರ್ನಾಗಗೆನಾ
ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ಡೇ ನೂರಿನ ಕಕ್ಕೆ ಮೂಡಾಯಿಡ್ದೇ ಪಿದಾಡ್‌ ದೂಂಡು ಅತ್ತೇಯೋ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಣ್ಣೇರೆ ಈರೇ ಏ… ಏ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಪಣ್ಪೇರ್ ಆರೋ ಓ ಓ

ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಗ್ಗೀ ಬೊಕ್ಕೊಗುಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಅಣ್ಣೇರ್ ಕೇಣಿಲೆಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿನಾಡೆಗ್ ಏಲ್‌ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಯೆನನ್ ಸೋಪಾವೆರೂ ಗೆಲಿಪಾವೆರೂಗೆನಾ
ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿಲೆ ಈರೋ ಓ… ಓ ಸಾಮು ಅಲ್ವೆದಿ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಬೋಲದೆರಮನೆದ ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್ ಪೋಯಿನಣ್ಜೇವುಗು ಕೇಣಿದರಲಣ್ಣೇರೆ ಈರ್s
ಮಕ್ಕ್ ಮುಟುದುಂಡುಗೆ ಮರ್ಲ್‌ತೊಡಗ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಚಪ್ಪೆ ಕೊಣನಗ ಬೆಚ್ಚ ಕಣಲಾ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಣನಗ ಚಪ್ಪೆ ಕಣಲಾನ್ಪೇರ್
ತಂಞನ ಕೊಣನಗ ಬೆಂಞನಲಂದ್ ಪಂಡೇರು
ಬೆಂಞನ ಕಣನಗ ಬೆಂಞನೊಡು ಕಲ್ಲುಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಅಣ್ಣೇರೆ ಓ ಓ…
ಇಂಚ ಓಲೆದ ಒಕ್ಕೇರೊ ಬರೆಪ್ಪೇರೋ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಯಾನ್ ಈಡೆಗ್ ಬತ್ತೀ ಬೊಕ್ಕೊಗು ಆಯಿನ ಬದ್‌ಕ್ ಬಾಗ್ಯೋನು
ಏಲ್ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆಡ್ದ್ ಪತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಬದ್ಕ್ ಬಾಗ್ಯೊನು ಯಿನಿ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪಾವೊಡು
ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಜೋಡು ಓಡ ಪತ್ತಾವೊನು ಯೆನ ಅಣ್ಣೇರೇ ಈರ್ ಬರೊಡತ್ತೇ
ಅಣ್ಣೇರೆಂದೋ ಓ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಬರೆಪ್ಪೇರೊ ಓ… ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಬೂಡುಡೂ… ಓ…

ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನಾಂಡಲಾ ದರ್ಮದಾರೆ ಆದ್‌ಗೆನಾ
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಯದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಡ್ ಬಾರೊಂದು ಬದ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು
ಓಲೆಡ್ ಒಕ್ಕೇರೊ ಬರೆಯ್ಯೇರ್‌ ಗೆನಾ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ್‌ಗೆನಾ
ಸಾಮೂ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಓಲೆ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಮಲ್ದಿ ಗಲಿಗೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಯೆರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಾಲೊಡುದುಗೆನಾ
ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತ್ ಸಂಬಲ ತಿನ್ಪುಸ ಊಲಿಗದ ಮಾನಿನ್‌ ಗೆನಾ ಸಾಮು ಆರ್
ಗಲ್ಗೆ ಸಂಕೆಗು ಲೆಪ್ಪಾವೇರುಗೆನಾ
ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲಿಗೆಗ್‌ ಗೆನಾ ಮಾನಿ ಬರ್ಪೆಗೆನಾ
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಲೆಪ್ಪಾಯರ್‌ಂದೇ ಕೇಣುವೆ ಮಾನಿಯೋ ಓ… ಓ
ಓಲೆದ ಮಾನಿಗೇ ಆಯೇ ಏ… ಏ… ಓ… ಓ

ಲೆಪ್ಪಾಯಿನ ಕಜ್ಜಾಕಾರ್ಯಗೆನ ಇನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪಾ ಮಾನಿಯೇ ಕೇಣಿದನಾಗೆನಾ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಕೊನವೊಡು ಯೆನ್ನ ತಗೆಕ್‌ಗೆನಾ
ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೆಗ್‌s ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ಗ್…
ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರುದೇ ಓಲೆದ ಮಾನಿಡಗೆನಾ ಓ… ಓ… ಓ…

ಆತ್ ಪಾತೆರ ಕೇಣಿನ ಮಾನಿ ಪಣ್ಪೇಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಕೇಣಿದರಾಗೆನಾ
ಓಲೆ ಕೊಣಯ್ಯರೆ ಯೆನ ಕಣ್ಣ್‌ದ ಸಾಲಿತ ತತ್ತ್‌ದ್‌ಂಡುಗೆನಾ
ಕಾರ್‌ದ ನಡಪು ಉಂತುದುಂಡುಗೆನಾ ಇನಿ ಓಲೆ ಕೊಣಯ್ಯರೆ ಸಗೆವಂದ್‌ಂದ್
ಪಣ್ಣಾಗಾ ಸಾಮೂ ಕೇನೋಡೋದೇ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ

ಇನಿ ಸೆರಂಗೊಯ್ತ್‌ದು ಓಲೆ ಕಟ್‌ಯ್ಯೇಗೆ ಮಾನಿ
ಸಾದಿದ ಸಂಬಲ ಸಾಮು ಆರ್ ದೀಡಿಯ್ಯೆರ್‌ಗೆ
ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರುಪಾಲಿದೆರುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದಾ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನು ಪೋಪುಂಡೇ ಮಾನಿಯ್ಯೋ ಓ… ಓ
ಓಲೆದಾ ಮಾನಿದೇ ಆಯೇ ಓ… ಓ… ಓ… ಏ… ಏ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಪೋಪುಂಡುಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್ ದಾಂಟೊನುದು
ಆವೆನ್ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡೊನುದು ಏಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಮಾನಿಗೆನಾ
ಆನೆ ಪೋಪಿ ಎದ್ದಾರಿ ಮಂದೆ ಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗೊ ಪತ್ಯೇಗೆನಾ
ಓ… ಓ ಮಾನಿಯೋ ಒಲೆದ ಮಾನಿಗೆನಾ… ಓ… ಓ… ಏ… ಏ…

ಇನಿಲಾವೆನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡೊನುದು ಪೋಪೆಗೆನಾ ಮಾನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಾಪುಣೀ ಎತ್ತುನಗಾಗೆನ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡೂ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಓ… ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಓ… ಓ… ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಓ… ಓ… ಏ… ಏ…

ಇನಿ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲೊನುದು
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್ ಕಾಯಿದ ಜೋಗಲಾನಗ
ದೂರೊಗು ಮಾನಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನಗ ಪನ್ಪೇರುಗೆನ
ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಮಾನೀ ಓಡೆ ಪೋಪಿನ ಮಾನಿಂದೋ ಓ ಓ… ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಣಾಗದೇ ಏ…

ಇನಿ ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್ ದಾಂಟುವೆಗೆನಾ ಮಾನಿ ಆಯೆ
ಆನೆಬಾಕಿಲ್ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುವೆಗೆನಾ
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆನಗಾ
ಲಾವಾ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪನ್ಪೆರೇ ಕೇನೊಡತ್ತೋ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡುದೇ
ಮಾನಿಯ್ಯಾಯೇ ಏ… ಏ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಓಲೆದ ಮಾನಿಗೆ ಆಯೆ… ಓ…

ಇನಿ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಬಲ ಮಾನಿಯೇ ಕುಲ್ಲುಲಾಂದುದುಗೆ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಣಾಗ
ಪೋಯಿ ಮಾನಿ ಪಣ್ಪೇಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲೆರೆ
ಇನಿ ಕುಲ್ಲು ಕಜ್ಜಾ ಪಿರಯೆಂಕ್s ಬತ್ತೀ ಕಜ್ಜಾ ದುಂಬುದೂ ಪಣ್ಣಾಗ
ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಾನಿಯೇ ಏರ್ ಕಡಾಯಿನಿ ಪಣ್ಲಾಂದೇರ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು
ಓ… ಓ… ಮಾನಿಯ್ಯಾಯೋ ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಓಲೆದ ಮಾನಿಡಾ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಕೇಣಿದರಾಗೆನಾ
ಬತ್ತಿನ ಕಜ್ಜಕಾರೊನು ಬಾಯಿಡ್ ಪಣಾರೆ ಯೆಂಕ್ ಸಗೆವಂದ್‌ಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಸೆರಂಗ್‌ಡಿತ್ತಿ ಓಲೆನೇ ಪನ್ಪುಂಡುಂದೇ ಆಯೆ
ಮಾನಿ ಸೆರಂಗೊಯಿತ್ತ್ ಓಲೆ ಗಿರ್ತೆಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲೂ ಕೈಕೆಂದೇ ಪಾರಾದೆನಾ ಮಾನಿಯ್ಯೋ
ಓ… ಓ… ಪೋಯಿಂಚಿ ಮಾನಿದೇ ಆಯೇ… ಓ… ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಓಲೆದ ಮಾನಿಗೆನಾ…

ಪಾರಾಯಿನಾ ಓಲೆ ಪತ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಓಲೇದಾ ಚಂದ್ರಿಗೆ ನುಗ್ದೇರುಗೆನಾ ಮೊರಂಪಾಯಿ ಒಯ್ದೇರುಗೆನಾ
ನೆನಪುಗೂ ಓಲೆದಾ ಓದೂ ಒಕ್ಕೇರಾ ತೂಪೇರೋ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲೂ
ಅಂಗಾರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡೂ… ಮಾನಿಯಾಯೇ… ಓ… ಓ…

ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರ ಓದುದೂ ಓದು ಉತ್ತರ ತೂದೂ
ಮಗ್ತೊಂಜಿ ಅಚ್ಚರ ತೂನಗಗೆನಾ
ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕೊಡಿ ಉಚ್ಚಿತ್ತಾನ ಬುಡ್ಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ಮಗ್ತೊಂಜಿ ಅಚ್ಚರಾ ತೂನಗಗೆನಾ
ಏಲೇಲ್ ಲೋಕದ ಗಿಂಡೆ ಕೋಪಾನೆ ಕೋಪಿದೆರ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ
ಓಲೆದಾ ಓದು ಒಕ್ಕೇರ ತೂಯಿನ ಬಾಮುಕ್ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಓ ಓ… ಓ… ಓ…

ಓಲೆದಾ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮಡಿದ್ದೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಓಲೆದಾ ಮಾನಿ ಕೈಕ್ ಪಾರಾದ್ ಪಣ್ಪೇರ್‌ ಗೆನಾ
ದುಂಬತ್ತೋನು ಪೋಲಪ್ಪ ಮಾನಿಯೇ
ಪಿರವೂಡೂ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೇಂದೇರೋ ಓ ಮಾನಿ ಕೇನೋಡೂದೇ ಓ… ಓ…

ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆ ಜತ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಇನಿ ಪೋಯಿನ ಮಾನಿ ಪಿರಬನ್ನಗಗೆನಾ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡೂ ಇನಿ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುಗೆನಾ
ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿನ ದುತ್ತುಬತ್ತ್‌ ಲೈತಾ ಬಲ್ಮಾನಾ ಆಪೇರತ್ತೋ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌ದೇ… ಓ… ಓ… ಬಾಮುಕ್ಕಿಲಾಲೆರೋ ಓ… ಓ…

ಪರ್ವಂದಾ ಪಚ್ಚಡೆ ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಬಂದೀಕಟ್ಟಿ ಜೋತುರಗೆನಾ ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ತರೆತ್ರಗೆನಾ
ಅಂಗೈ ಸರೊಪೊಲಿ ಮುಂಗಯಿ ಬಲೆಂದೇ ದೀತೇರೋ ಓ ಓ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ
ನಡು ಬಿರೇಲ್‌ಗೆ ದೀತೆರುಗೆನಾ ಇನಿ ಮುತ್ತು ಮದುರೆದ ಉಂಗೀಲಾ ದೀತೇರ್‌ ಗೆನಾ
ನಾಲ್ ಮುಕತಾ ಮೂಜಿ ಮೂಲೆವುದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದ್ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೇದೆರತ್ತೋ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡತ್ತಾ ಓ… ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಏ… ಏ… ಓ… ಓ…

ಕಾರ್‌ಗ್ ತಮ್ಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟಿಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಮದ್‌ಲ್‌ದ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಕೈಯೇರ್ದ್‌ ಪತ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಜೋಡು ಓಡ ಪತ್ತಾವೊನುದು ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಗೂ
ಮುಟ್ಟಾನೇ ಬರುವೇರೋ ಓ… ಓ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಓ ಓ ಬಾಮು ಆರೋ…

ಇನಿ ಓಡೊಗು ಗುಜ್ಜಿ ಪಾಡ್‌ದ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಇಲ್ಲ್ ಪೊಗ್ಗುನಗಾ ಸಾಮುನು ತೂಪೇರ್‌ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಸಾಮೋ ಇನಿ ದಾನೆ ಕಡು ಒಕ್ಕೆರದ ಓಲೆ ಬರೆತಾಂದ್‌ದ್
ಪಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ ಇನಿ ಸಾಮು ಆಂಡಲಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೇ ಈರ್ ಕೇಣ್‌ಲೆಯೇ ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಈರ್ ಅನ್ಯಮನ್ಯ ಕೈಸಾರಾದ್ ಕೊರ್ನಗಾಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟಿರಾಡಿ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇನ್ಪಿನ ಅಣ್ಣೇರೆ ಪುದಾರುಡಿತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಗೆನ
ಪತ್ತೂ ಪರಿಯರೆ ತೆಲಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೇ ಇತ್ತ್‌ ಜತ್ತೇ ಅಣ್ಣೇರೆ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೇ ಓ… ಓ… ಸಾಮೋ ಆರೋ ಓ… ಓ… ಪಣ್ಪೇರ್

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಂಡಾರ
ಯೆನ್ನ ಮದಿಮೆದ ದಿಬ್ಬನ ಬತ್ತ್ ಪೊಗ್ಗುನಗ
ಮಲ್ತಿನ ಅಟಿಲ್ ಅರೆಗಣಗೆನ ನಾಲ್ ಜನಕ್ ಇತ್ತ್‌ ಜಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರಾಗೆನ
ಯಾನ್ ಬತ್ತ್ ಬಲತ ಕಾರ್ ಪಾಡೂ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಈರೆ ಸತ್ಯೊಡು ಯೆನ್ನ ದರ್ಮೊಡು
ಈರ್ ಕೊರು ಕಾಸಿಕಬೆತ್ತೀನ್ ದುಂಬತ್ತಾ ಪೊಗ್ಗಾಯೆನಣ್ಣೇರೆ ಏ… ಏ…
ಓ… ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಾಮೋ ಆರೋ… ಏ… ಏ…

ಅಣ್ಣೇರೆ ಈರ್ ಕೊರು ಕಾಸಿಕಬೆತ್ತಿನ್ ದುಂಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗಾವೊನುದು
ಯಾನ್ ಬಲತ್ತ ಕಾರೂ ಪಾಡೂ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಮಾಲೋಕೊಗು ಕೊರಲಾತ್ ಆತ್‌ಂಡಣ್ಣೇರೆ ತನಕ್ ತಿನಲಾತ್ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಣ್ಣೇರೆ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಗು ಅಣ್ಣೇರೆ ಏಲ್ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೇನೆ ಆತ್‌ಂಡತ್ತೋ
ಓ… ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೋ ಓ… ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಯೆನಡ ಒರೆಜಿ ಪರೆಜಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರುಗೆನಾ
ಬೋಲದರಮನೆದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಪಂಡಿಕೊರಿ ಪಾತೆರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಯೆನನ್ ಸೋಪಾಯೆರ್ ಗೆಲಿಪಾಯೆರ್ ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ತೂಯಿನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್
ಮತಿ ತತ್ತ್‌ದ್‌ಂಡ್ ಮರ್ಲೆ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ಣ್ಣೇರೇ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆಂದೇ ಓ… ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಪಣ್ಪೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್‌ಗೆನಾ ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಎರಡನೆ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತೀ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆನಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಲಾಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೂ ಒಪ್ಪಾ ತಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಕೇಣಿದರಾಗೆನಾ
ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕಗಾಯಿನ ಬದ್ಕ್ ಬಾಗ್ಯೊಲೆನಿಗೆನ
ಪೂರಾ ಪಿದಾಯ್ಯೇ ದೀಪಾಲೆಣ್ಣೇರೆಂದೋ
ಸಾಮು ಪಣ್ಣಾಗದೇ… ಬಾಂಉ ಕಿಲ್ಲಾಲುಗೂ ಓ… ಓ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಸಾಮು ಆರ್s…

ಸಾಮು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕಾಗಾಯಿನ ಬದ್‌ಕ್ಕ್ ಬಾಗ್ಯೊಲುಗೆನಾ
ಏಲ್ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆಲಾ ಇನಿ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪಾವೆರ್ ಆರ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು
ಕೊನತಿ ಓಡೊಡು ಪಾಡಾವೆರೋ ಓಡ ನಿಲಿಕೆ ಜಿಂಜಾವೇರುಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಾಮೂ ಈ ಪಿದಾಡ್ ಮಗಾ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಾಮುಕಿಲ್ಲಾಲು
ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿಡಾ… ಏ… ಏ… ಓ… ಓ… ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ ತಂಗಾಡಿಡಾ… ಓ…

ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕೊಡಿ ಉಚ್ಚಿತ್ತಾನೊ ಬುಡ್ಪೇರು
ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ತಡ್ಯಡ್ ದರ್ತೇರು
ಬೊಲ್ಯನೆಯ ಪಾಡ್ದ್ ಗೆಂದದೀಪ ಏರಾದ್‌ಗೆನಾ ಸಾಮು ಆ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೇ ಕೇನೋಡೋ
ನಾರಾಯಿಣೋ ನಾರಾಯಿಣೋ ಸಾಮು ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಬೋಲದೆರಮನೆದ ಮಲ್ಲಗೆಡ್ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್
ದರ್ಮದಾರೆ ಆದ್ ಒಪ್ಪತಪ್ಪಾ ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಯಾನ್ ಏರಾಯಿ ಈ ಗೆಂದದೀಪಾನೆ
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿನ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೊಡಿಪಗರಿ ಆದ್ ಕಂತೊಡುಂದೇ
ಓ… ಓ… ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರೂದೇ… ಓ… ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಆರ್s…

ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟೆ ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್ ಇನಿ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕೊಡಿ ಪಗರಿ ಆದ್ ಕಂತೊಡು
ಪನ್ನೆತತ್ರ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಆಲಾಂಡ ಕುಲ್ಲೊಡುಗೆನಾ
ಮಣ್ಣಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣಸಾಪಾ ಸಾಮು ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೇ ಕೊರ್ತೇರತ್ತೋ ಓ ಓ
ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್…

ಇನಿ ಅವ್ವಾ ಓಡೊಡು ಕುಲ್ಲೊನುದುಗೆನಾ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ತಂಗಡಿ ಸಾಮುನು ಲೆತ್ತೊನುದು
ಬದ್‌ಕ್ ಬಾಗ್ಯ ಪೂರಾ ಪತ್ತವೊನುದು
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಗ್ ಬರುವೆರತ್ತೋ ಬಾಮುಕಿಲ್ಲಾಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅವ್ವಾಲಗುಲು ಪೋಯಿನ ತೂನಗಾಗೆನ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್ ಅರ್ಸದ ಮೆಯಿ ಆತುಂಡುಗೆ ಮುತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆಗೆ
ನಿರೆಕರೆ ನಾಲ್ ಜನೊನು ಕೂಡು ಪಾಡಾವೆರುಗೆ
ಲಾವಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವ ಕೇನೋಡತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s ಆ…
ನಲುವೆರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಕೂಡು ಪಾಡಾವೊನುದುಗೆನಾ
ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆವೊನುದುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದ್ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರಲ್ವೇರೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ… ಓ… ಅಲ್ವೇರೋ…

ಇನಿ ಆಲುವೆರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಕೂಡಾವೊನುದು
ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆವೊನುದು
ಸಾದಿಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬತ್ತ್ ಬರ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲೂಂದೇ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಯೋ… ಆಲುವೇರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲವ್ವಾ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ನೆ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡೊನುದು
ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲದುಮಬೊತ್ತೊನುದು ಬರ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆಯೆರ್‌ ಗೆನಾ
ಬೋಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೇ ಬರ್ಪೆರೋ ಬಿನ್ನೇರೋ
ಅಲುವೆರೇ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಬೋಲ ಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ತೂರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ

ಲವ್ವಾ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರಿಂದಗೇನಾ
ತೂಯಿನ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಪಾಡೀ ಪಣೆನಾಡೆ ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಡೆ ಪೋಯೆರಿಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಕೈಕೊರೆ ಒಯ್ತ್ ಬಗ್ಗಾಯೆರುಗೆನಾ
ಕಂಕಣೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲಮರಾಯಿ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಲಾವಾ ನೀರೂಂದೇ ಗಿಡ್ಡಾಯೇರತ್ತೋ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಚತ್ತೇರಿಲು… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಿನ್ನೇರೂ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗಬಗು ಆಯೇರ್‌ಗೆನಾ
ಕಾರ್‌ದ ತಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡ್ ನುಗುತ್ತೇರ್
ಕೈಟೆತ್ತಿ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತೊಂಡೇರ್
ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌s ನೀರ್‌ಂದೆ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೋ
ಬೋಲಬಾದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡೂ ಓ… ಓ… ನಲುವೇರ್… ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ… ಓ…

ಕೊರಿ ನೀರ್ ದೆತೊಂಡೆರ್ ಅಲ್ವೆಲಾಗೆನಾ ನಲುವೆರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ಕೈಪೊಡಿ ನೆಡ್ಯೇರು ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ನೆಡ್ಯೆಯೊಂಡೇರು
ಮೋಣೆದ ಮುತ್ತಿಬೆಗಲ್ ತಿಗಲೆದ ಯೆಮದೂಲು ನೆಡ್ಯೊಂಡೇರು
ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನೇ ಪೊಗ್ಗಿಯೇರ್ ಓ… ಓ… ನಲುವೇರ್ ಬಿನ್ನೇರೋ ಆಲುವೇರೋ ಓ…

ಪೂಜಿದಿ ಬಾಜಿರೊಗು ಪೂವಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣಾ ಪಾರಾದೆರ್
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಲಾ ಅಲುವೆರ್‌ಲಾ ಸೇರುಪತ್ತ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲುವೇರ್
ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರ್‌ಲಾ ಆಲುವೆರ್‌ಲಾ ಆಸ್‌ತಗ್ಗಾವೇರೂ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಪ್ಪಾವೆರತ್ತೋ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೂದೇ ಓ… ಓ… ಚತ್ತೇರಿಲುದೇ…
ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೇಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೋಲದೆರಮನೆಡ್ ಪಂಚಾಮುರುತಂದಟ್ಟೆಲ್ ಅರೆಗಣ ಆತ್‌ಂಡ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಇನಿ ಬೋಲದೆರಮನಡ್‌s
ಆಜಿ ಕರೆತ ಅಂಜೋವು ಮೂಜಿ ಕರೆತ ಪೊಂಜೋವೆನ್ ಕೂಡಾದೇರ್
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನಿಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಕೂಡಿದೀ ಪೊಂಜೋವುಲೆಡ
ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುಲೇಂದ್‌ದ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಲಾವಾ ನಿರೆಕರೆತ ಕೂಡುದಿ ಪೊಂಜೊವುಲು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ್ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ
ಮಲ್ಪುವೇರೋ ಸಿರಿನೋ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ಓ… ಓ…

ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಪನೆ ಪತ್ಯೇರುಗೆನಾ
ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವು ಸಿರಿನ ತರೆಬುಡ್ದು ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡ್ಯೇರುಗೆನಾ
ತರೆ ಬಾರ್‌ದೂs ಬಲತ್ತ್ ಬಾಲ್ ಮುಡಿ ಪಾಡುವೇರತ್ತೋ ಓ
ನಲುವೇರು ಪೊಂಜೋವುದೇ ಓ… ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೆಗ್ ಆ… ಆ
ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್s…

ಇನಿ ತರೆನಿಲಿಕೆ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿತ್ತೇರ್‌ ಗೆನಾ
ಸಿರಿಗಾಂಡಲ ಪಟ್ಟೆಡ್ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆನೆ ತುತ್ತಾವೆರ್
ಕರಂಡೆಗ್ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀಪಾವೆರ್
ಬಂಗಾರ್‌ಡ್‌ ಸಿಂಗಾರ ಬೊಲ್ಲಿಡ್ ಬೊಳ್ಳೆನ್ನ ಮಲ್ಪುವೇರೂ ಸಿರಿನ್s
ಬೋಲದಾ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s ಓ… ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೆಗ್s… ಓ…

ಸಿರಿನಾಂಡಲಗೆನಾ ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಡುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್‌ಲಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ಲಾ
ಬೋಲದೆರಮನೆಡ್ ದರ್ಮದಾರೆಂದೇ ದಂಗಾಯೇರತ್ತೋ ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಆತಿನ ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟೀಲ್ ಅರೆಗಣ
ಉಂಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಪಂಡೇರ್
ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರೆನ ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾಯೆರ್
ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ… ಬೋಲಬಾರಿ ಎರಮಾನೆಡ್…

ಇನಿ ಬೋಲದೆರಮನೆಡ್ ಉದ್ದೊಗು ಬರಂಬು ಒಯ್ದಾದೆರುಗೆನಾ
ಒಯ್ಪಾಯಿ ಬರಂಬುಡು ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಕೂಡುದಿ ಸಬೆಸಾವಿರ ಕುಲ್ವೇರುಗೆನಾ
ಬಾಲ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗೀ ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆಂದೇ ಪಾಪಾವೆರತ್ತೋ
ಬೋಲಮಲ್ಲಿಗೆ ಎರಮನೆಡ್‌ದೇ ಓ… ಓ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಏ… ಏ…

ಬೊಲ್ಯರಿನ ಬೋವನ ಬಲಸ್ಸಾವೆರುಗೆನ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್
ಕಣಿಲೆ ಕಾವಂಟೆದಡಂಗಾಯಿ ಪೊಟ್ಟೀರ ಪೊಡಿ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಾಡ್s ಬಲಸ್ಸಾವೆರ್
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪು
ಮುಣ್‌ಂಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪು
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಂದೇ ಬಲಸ್ಸಾವೇರತ್ತೋ
ಬೋಲದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್s ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೂ ಓ… ಓ…
ಮಾದಿಮ್ಮಾಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್…

ಬಲಸ್ಸೀ ಬೋವನದ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂತೇರಿಗೆನಾ
ಮನವೂರ ಸಂತೋಸು ಆತೇರುಗೆನಾ
ಬಲಸ್ಸೀ ಕೈಯ್ಯೇನೆ ಒಡ್ಯೊಡಾಂಡಾ ಪಕ್ಕಾದಿಕ್ಕಾ ಉಂಡು ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮಾನ ಆತೇರ್
ನಡತ್ತ್ ನಡೆಮಡೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾವೆರು ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಬೋಲಬಾರಿ ಎರಮಾನೆಡೂದೇ…  ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ಓ…

ಉಂಡಿನ ಮಡೆಕ್s ಬೋಲಬಾರೀ ಮಲ್ಲಿಗೆದೆರಮನೆಡ್
ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಕೊರ್ಪಾವೆರೂಗೆನಾ
ಗದರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿಪೂಲು ತಿನ್ನೇರತ್ತೋ ಬೋಲದೆರಮನೆಡ್ ಕೂಡಿ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲದೇ
ಓ… ಮದಿಮೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರುದೇ… ಆ… ಆ
ಬೋಲಬಾರಿ ಎರಮಾನೆಡ್s…

ಆಲುವೇರ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ ನಾರಾಯಿಣ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಏಲ್ಯಾ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು
ಇನಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ಆಲುವೆರ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್ ದೊಂಪ ಜಪ್ಪುಡಾದೆ
ಕೊರ್ಲೆಲೆಂದೆರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆಡ… ಓ…
ಬೋಲಬಾರಿ ಎರಮಾನೆಡ್s… ಮದ್ಮೆದ ದೊಂಪೊಡೂ…