ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಇನಿ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು
ಸಿರಿ ಕಲ್ಲುನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಜಾಪಾದೇರ್
ಜಾಪಾಯಿ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆನ್ ಆಯಿತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾವೇರೋ
ದಂಡಿಗೆನಾ ಬೋವುಲೆನ್ ಪಕ್ಕಾಂದೇ ಲೆಪ್ಪಾವೆರತ್ತೋ…
ಓ… ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಬೋಲದೆರಮನೆಡತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ…

ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು ಸತ್ಯೆ ದಂಡಿಗೆದ ಆಯಿತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುನಗಾ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆಯೆರತ್ತೋ
ನಾಲ್ ಮುಕತಾ ಮೂಜಿ ಮುಲೇವುದಾ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ತೇರ್
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ದೆರ್ತ್‌ದೂ ಸತ್ಯ ದಂಡಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾವೆರೂs
ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೋ ಆರ್
ಪೋಯಿ ದಿಬ್ಬಾಣ ಪಿರಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ… ಓ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆಲಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಲಾ ಬರ್ಪೆರೆಂದೋ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಆ… ಆ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿಗ್‌ಗೆನಾ… ಓ…

ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್ ದಾಂಟೊನುದು
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಏಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬತ್ತ್‌ದ್
ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಬನ್ನಾಗತ್ತೋ
ಸಿರಿಯೇ ಕೇನೊಡುದೇ ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…
ಕಂಬುಲಾದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೇ ನಿನ್ನಿಪಾದೆನೀ ಬನ್ನಗಾಂಡಲಾ ಸಿರಿಗ್‌ ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಗೆಂದದೀಪಗೆನಾ ಇನಿ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕೊಡಿ ಪಗರಿ ಆದ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕಂತುಂಡತ್ತೋ ಓ… ಓ…
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡುದೇ ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಯೆಂಕ್ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆನ್ ಬೂಮಿಗ್ ಕೆಡಗಾಲೇ ಆಣ್ಣೇರೆ
ಯೆನನ್‌ ದೆರ್ತ್‌ತಿರ್ತ್‌ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕೊಡಿ ಪಗರಿ ಆದೆ ಕಂತುಂಡುಂದು ಪಣ್ಣಾಗ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ತಿರ್ತ್‌ ಜಾಪಾದೇರುಗೆನಾ
ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ್ ದೆರ್ತ ತಿರ್ತ್‌ ಮಲ್ಪೆರ್‌ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗಾಂಡಲ ಕಣ್ಣ್ ಬುಡ್ಪಾಯರಾಪುಜ್ಜತ್ತೋ
ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್…

ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಕೈಟಿತ್ತಿ ಪನ್ನೆ ತತ್ತುರೊನು ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಗ್ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಲಾವಾ ಪನ್ನೆ ತತ್ತುರದ ಮೇಲ್‌ಡ್ ಜೋಗಟೆ ಪೊಯಿಪಾಡ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲುವೇರೋ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಯೆಂಕ್ ಕಣ್ಣ್ ಜತ್ತ್‌ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಪಣ್ಪೇರೋ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ… ಓ… ಓ…

ರಡ್ಡನೆ ದಾರೆ ಮೈತೊಂದಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ಪೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಸಿರಿಯೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಈ ಯೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ದೆಪ್ಪಾಡದೇ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ ಮರ್ಯಾದಿ ದೆಪ್ಪಾಡದೇ
ಒರದೇಕ್ ಲಕ್ಕ್‌ಲಾ ಸಿರಿಯೇ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಗ್
ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ಪಾಡೂ ಪೊಗ್ಗುಲಾಂದ್ ಪಣ್ನಾಗೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರು ಕೇಣುವೆರತ್ತೋ
ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆರ್…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಈಯಾಂಡಲೆನ
ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ತಂಗಾಡಿ ಅತ್ತೋ
ಇನಿ ಯೆಂಕುಲೆನ ಮರ್ವಾದಿ ದೆಪ್ಪಾಡ ಮಾನ ಕಳೆವಾಡ ಮಗಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಒರದೇಕ್ ಪೊಗ್ಗುಲಾಂದೇ
ತಗೇರ್ಲು ಸಿರಿನೇ ಬಾಮಿನಗೋ ಅತ್ತಾ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…
ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್‌ಗೆನಾ ಓ.. ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಡು… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್ ಪಾತೆರಾ ಅಲುವೆಲಾ ತಗೇರ್ಲುಲಾ ಬಾಮಿನಗಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬೆಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್
ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಈರ್‌ ಕೇಣಿದಾರಾ
ಇರೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಾಮು ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಮಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟುದು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೊ ಪಾಲಿದ್ ಪೋತೆರಂಜೋವೆ
ತಾರಾಯಿದ ಕಡಿಟ್ ಬೊಲಿಯ ನೆಯಿಟ್‌ಗೆಂದದೀಪ ಏರಾದ್‌
ಯೆನ್ನ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೊಡಿ ಪಗರಿ ಆದ್‌ ಬೀಜೊಡುಂದೇ ಪಣ್ತೀನತ್ತೊಂದ್‌ದ್‌
ಸಿರಿಯಾರ್‌ ಪಣ್ಪೇರುದೆ …  ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ
ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಿನ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್‌…

ಇರೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಸಾಮು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡುಗೆನಾ
ಆರ್‌ ಬರೊಡು ಇನಿ ಯೆನನ್‌ ಕೈಟ್‌ಪತ್ತೊಡು
ಯೆನನ್‌ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತೂ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗಾವೊಡು
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಯಾನ್‌ ಬಲತ ಕಾರೂ ಪಾಡೂ ಪೊಗ್ಗೊಡುಂದೇ
ಪಣ್ಣಾಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಓ… ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಿನ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…

ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿನ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಇರೆ ಕೈಯಿಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಾಮುನು
ಬಾಮಿತ್‌ದ್‌ ಲೆತ್ತ್‌ ಕೊನವೊಡು ಈರ್‌ ಪೋದು ಬರೊಡುಂದೇ ಪಣ್ಪೇರೋ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ… ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಗ್‌ಬತ್ತಿನ ಚತ್ತೇರಿಲು…

ಯಾನ್‌ ಆಲೆನ್‌ ಸೋಪಾದ್‌ಗೆ ಲಿಪ್ಪಾಯೆಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಕೆಡಾದ್‌ ಕೋರ್ದ್‌ ಬಯದೆಗೆನಾ
ಆಲಾಂಡ ತನ ತಗೆಕ್‌ ಓಲೆ ಕಾಡದ್‌ಗೆನಾ
ಆಲೆನ ತಗೆ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಯೆನ ಬಾವೇರ್‌ ಬತ್ತ್‌ ಕೊನೊದು ಪೋತೆರ್‌
ಇತ್ತೆ ಯಾನ್‌ ಎಂಚಾ ಪೋಪಿನಿ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲೆ
ಯೆನ ಬಾವೆರೆಡ ಎಂಚಾ ಯಾನ್‌ಮೋಣೆ ತೂದು ಪಾತೆರುನಿಂದೋ
ಕೇಣುವೆರೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿನ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರ್‌ಗೆನಾ … ಓ… ಓ…

ಈರ್‌ದಾನೆ ಆಂಡಲಾ ದಾನೆ ಪೋಂಡಲಾ ಪಕ್ಕಾನೆ ಪೋವೊಡು ಅಲುವೇರೆ
ಇರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌s ಇರೆ ಬಾವೆರೆನ್‌ ಸಾಂತಿ ಸಮಾದಾನ ಮಲ್ಪಾವೊಡು
ಇರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಾಮು ಆಲೆನ್‌ ಕೊನಬರೋಡು
ಯೆಂಕಲೆನ ತಂಗಡಿಗ್‌ ಇನಿ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೊಡಿಪಗರಿ ಕಂಡುಂಡಗೆನಾ
ಪನ್ಪೇರ್‌ ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚತ್ತೇರಿಲು ಓ…
ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್‌ ಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಣ್ಣ್‌ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ಜೀ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಕ್‌ಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು ಪಣ್ಪಿನ ಕೇಂಡಿನ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್‌
ಕಾರ ಮಣ್ಣ್‌ ತರೆಕಾನೆಂಗೆ ಪಾರೂ ಓಡೋನು ಪೋಪಿನತ್ತೋ
ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಗ್‌ ಓ… ಅಲ್ವೇರೋ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿನ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ … ಓ…

ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿನೇ ಪೋನಗ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಅಲುವೆರೆನ್‌ ತೂದು ಪಣ್ಪೇರ್‌
ನಾರಾಯಿಣಾ ಸಾಮೂ ಇನಿ ನಿನನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಯೆನ್ನ ಬಾವೇರು
ಕಾರಮಣ್ಣ್‌ ತರೆಕಾನಂಗೆ ಪಾರೂ ಓಡೋನು ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಾಂದೋ…
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಡೋ… ಓ…  ಓ.. ಅಂಗರಜಾ ಬರಿಕೇಡ್‌… ಓ…

ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಂಡೀ ನಾಲಾಯಿ ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್‌ ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯೆರ್‌
ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುವೆರ್‌ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್‌
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಾ…  ಬತ್ತ್‌ ಎತ್ತಿಯೆರ್‌ ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕೇಗ್‌…

ಇನಿ ಲಾವಾ ಮೇಲಾರಿನಗಾ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಬಾವೇರೇ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಬತ್ತಾರ್‌ಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಯೆನ್ನ ಬಾವೇರೇ ಕೇಣಿದರಾ ಈರ್…
ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರುವಾ ತಪ್ಪೂನು ಮದಪೊಡು ಬಾವೆರೆ ಬಾಮುಕಿಲ್ಲಾಲೆರೆ ಕೇಣಿಲೆ
ಯೆನ ತಪ್ಪುಗು ಯೆಂಕ್ ಮಾಪು ಕೊರೊಡು
ಪಣ್ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರ್… ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಓ…

ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್s ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್
ಈರೆನ ತಂಗಾಡಿ ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್
ದರ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಕಡಿಟ್ ಬೊಲಿಯ ನೆಯಿಟ್
ಗೆಂದದೀಪ ಏರಾದ್ ಮಣ್ಣ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪಾನೆ ಪಾಲಿದೇರತ್ತೋ ಬಾವೇರೇ
ನಾರಾಯಿಣ ಬಾವೇರೇ ಈರೋ… ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿಯೋ ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಬಾವೆರೆs ಇನಿ ಸಿರಿಗಾಂಡಲ
ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕೊಡಿ ಪಗರಿಯಾದ್ ಕಂತುಂಡುಗೆ ಏರಾಯಿ ಗೆಂದದೀಪಗೆ
ಸಿರಿಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಸಗೇವುಜಿಗೆನಾ
ಓ ಬಾವೇರೇ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್ ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡೂ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಕುಲ್ಲುದಾಲತ್ತೇ
ಬಾವೇರೇಂದೋ ಆಲುವೆ ಪಣ್ಪೇರುದೆ ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೆಡ್…

ಆರೊಂದು ಬುಲಿತೊಂದು ಪಂಡಿನ ಅಲುವೇರ್ ಗೆಂಡಗೆಂಡ ಕಣನೀರ್ ಬುಡ್ಪೇರ್
ತೂಯಿನ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸ್ ಅಲೆಂಜಿಂಡ್ ಪೊಲೆಂಜಿಂಡ್
ಆರಡೆ ಬಾವೆರೆ ಬುಲಿಪಡೆ ಬಾವೇರೆ ಸಾಂತೋಮಿ ಆಯಿಲೆ
ಯೆನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಈರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಾಮುನು ಸಾಂತಿ ಸಮಾದಾನ ಮಲ್ಪುವೆ
ಪಂಡಿನ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ತೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್ ಅಲುವೆರೆನ್
ಸಾಮು ಇತ್ತಿನ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋಪೆರ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲೋ…
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಾಮೋ… ಸಾಮೂ ಲೆಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಆರ್ಂದ್‌…

ಇನಿ ಸಾಮೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೆರಿಲು ಪಂಡೆರ್ ಡಲಾ ಮಗಾ
ಕಟ್ಟ್ ಕೊರಿ ಪೊದಿಕೆ ಪಂಡ್ ಕೊರಿ ಪಾತೆರಾ ನಿನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್ ಮುಟ್ಟಬತ್ತ್‌ಜ್ಜಿ
ಮಗಾ ಸಾಮೋ ಈ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್ ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್‌ದ್s ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕುಲ್ಲುದಾಲ್‌ ಗೇ ಮಗಾ
ಓ… ನಾರಾಯಿಣಾ ಸಾಮೋ ಕೇಂಡಾನ ಸಾಮು ಈಯೇ… ಓ… ಓ…

ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನಿಗೆನಾ ಕೂಡೂ ಪಾಡೊನುದೂ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ದರ್ಮದಾರೆ ಆದ್‌ಬತ್ತೆಡಲಾ ಮಗಾ
ಇನಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮನೆ ಪೊಗ್ಗರೆಗೆನಾ
ಈ ಆಂಡಲಾ ಮಣ್ಣ್‌ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪಾನೇ ಪಾಲಿದನೇ ಮಗಾ ಸಾಮೂ
ಓ… ಸಾಮೋ ಕೇಣಿದನಂದೇರೋ… ತಗೆ ಆರ್ ಓ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಾಮೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ನಿನ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮಲ್ತೀನ ಸಾವಿರ ತಪ್ಪೂಂದೇ ಪಣ್ಣೇನೆ ಮಗಾ
ಆಯನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್‌ ಮಗಾ ಸಾಮೋ
ಯೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್‌ ಮಗಾ ಸಾಮೋ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆಲ್‌ ಬೊಕ್ಕದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಮಗಾ
ಈಯಾಂಡ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮನೆಗ್ ದುಂಬು ಪೊಗ್ಗಿನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಮಗಾ
ಇನಿ ಒರದೇಕ್ ಅಯಿತಾ ಬಲ್ಮಾನ ಆಲಾ ಮಗಾ ಸಾಮೂಂದೇ ಪಂಡೇರೋ
ಓ… ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ… ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೇಡೂ… ಓ… ಓ…

ಒರದೇಕ್ ಸಾಮೂ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಈಲಾ ಆಲಾ ಮಗಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಒರದೇಕ್ ನಮ ಪೋದುಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್s ಬಲತ್ತ ಕಾರೂ ಪಾಡ್ದ್ ಮಗಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆ ನಮ ಪೊಗ್ಗಾವೊಡುಂದೋ
ಸಾಮುನು ಬಾಮಿನಗಾ ಇನಿ ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಣ್ಣೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ಆನಿದ ದಿನೊಕು ಯೆನನ್ ಸೋಪಾದ್ ಗೆಲಿಪಾದಿನಾರೆನಡೆ
ಯಾನ್ ಯೆಂಚಾ ಪೋಪಿನಿಂದೇ ಪಣ್ಪೇರಾ ಸಾಮು ಆರೋ
ಓ… ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ಪೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿಗೇ…
ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿದೇಡೂ … ಓ…

ಆನಿ ಚೌಲಿ ಕನನಗ ಬೆಚ್ಚ ಕನಂದೇರ‍್
ಬೆಚ್ಚ ಕನನಗ ಚಪ್ಪೆಂದೇರೋ
ತಂಞನ ಕನನಗ ಬೆಂಞನ ಕನಲಾಂದೇರ್
ಬೆಂಞಣ ಕನನಗಾ ಬೆಂಞಣೊಡು ಕಲ್ಲೂಂದೇ ಪಣ್ಣೇರೋ
ಇಂಚಿತ್ತಿನಾರನಡೆ ಅಣ್ಣೇರೆ ಇನಿಗ್ ಯಾನ್ ಯೆಂಚಾ ಪೋಪಿನಿಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಓಡ್ ಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಾಯಿಲು ತೆಲಿ ಪರ್ಪಿನವು ಸಮನೆ ಅಣ್ಣೆರೇ
ಓ… ಸಾಮು ಪಣ್ಣಾಗದೇ… ಓ… ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೇಡೂ… ಓ…

ಇನಿ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಸಾಮುಗೆನಾ
ಇನಿ ಒರದೇಕ್ ಆಲೆನಿ ಬಲತ ಕಾರೂ ಪಾಡ್ ದ್s ಪೊಗ್ಗಾವೊಡು
ಅಯಿತ ಬಲ್ಲಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆವೊಡು ಮಗಾ
ಇನಿ ಆಯೆನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್ ಮಗಾ ಸಾಮೋ ಓ…
ಸಾಮುನು ಬಾಮಿದೇರತ್ತೋ… ಓ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಓ…
ತನ ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೇಡೂ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಲಾತ್ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೆರ್ ಗೆನಾ ಸಾಮು
ತನ್ನಾತೆಗೇ ನಿಚ್ಚದ ದುತ್ತುಬತ್ತ್ ಬುಡ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯಾ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಆತೇರಾ ಸಾಮೋ
ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡೂದೇ… ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೇಡೂ…

ಇನಿ ಪಟ್ಟೆಡ್ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೇನೆ ತುತ್ಯೇರ್  ಗೆನಾ
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್ ಮೇಲಾಯಿ ರವಕೆ ಪಾಡಿಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕರಂಡೆಗ್ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾ‌‌ರ್ ಗೆನಾ ಆನಿಗ್ ದೀತೆರ್ ಗೆನಾ
ತರೆಬಾರ್ ದೇ ಬಲತ್ತೇ ಬಾಲ್‌ಮುಡಿ ಪಾಡ್ಯೇರೋ
ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿತ್ತೇರೋ ಸಮು ಆರ್
ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕ್ಕೇನೇ ಆನಗೋ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುಗೆನಾ ಪೋಪಿಬರ್ಪಿ ದುತ್ತೂ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆಪೇರೋ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೆಡ್ ತಗೆನಾ ತಂಗಾಡಿಲಾ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಆದ್
ಒಪ್ಪಾನೆ ಪಿದಾಡುವೆರತ್ತೋ ಓ… ಸಾಮು ಬಾಮು ಆರೋ… ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕೆಡ್…

ನಾಲ್ ಮುಕತ್ತ ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಲೇ ಉದ್ದಗೆನಾ
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ತೇರ್
ಬೀಗ ಮುದ್ರಿಕೆ ಪಾಡ್ಯೇರು ಆರ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು
ಮುಟ್ಟುಡು ಕಾರ್ ದ ತಮಯಿ ಮುಟ್ಟಿಯ್ಯೇರ್
ಮದ್‌ಲ್‌ದ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಕೈಯೇರ್ದ್ ಪತೊಂಡೇರ್
ಒಪ್ಪಾ ತಪ್ಪಾ ಪಿದಾಡೋನು ಬರ್ಪೇರಾ… ಸಾಮು
ಆರೋ ಬಾಮು ಆರೋ.. ಓ… ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೆಡ್ಡ್s…

ಇನಿ ‌‌ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ದುಂಬುಡುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರ್ ಪಿರಾವುಡ್ಡುಗೆನಾ
ಸಾಮು ಆಂಡಲಗೆನಾ ಇನಿ ಲಾವಾ ಪಿರವೊಡುಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬರ್ಪೇರ್
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ
ಬೈಲ್‌ನೇ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಬೈಲ್‌ಂದೇ ಬತ್ತ್‌ ಎತ್ತ್‌ನಗಾ ಸಾಮು ಕೇನೊಡುದೇ… ಓ ಅಲ್ಪೇರೋ…

ಸಾಮುಲಾ ಬಾಮುಕಿಲ್ಲಾಲುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಾಪುಣಿಟೂ ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆನೈಟೆ ಬೈದೇರುಗೆನಾ
ಸಿರಿ ಕುಲ್ಲುದಿನ ತೂತೇರುಗೆನಾ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿ ಆರೂ
ಏಲೇಲ್‌ ಲೋಕದ ಪತ್ತ್‌ ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದ ಗಿಂಡೇ ಕೋಪಾನೆ ಕೋಪಿವೆರ್ ಸಾಮೂ
ನಾರಾಯಿಣ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಪಂಡೆರತ್ತೋ… ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆನೆಟೇ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯಗ್
ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ ಕಂಡನಿ ಅಡ್ತಗೆನಾ
ಇನಿ ಬರೊಡುಂದು ಬೈದಗೆನಾ ನಡಡೊಂದು ನಡ್ತನೆ
ಸಿರಿಯೇ ಬರೊಡುಂದ್ ಬೈದಗೆನಾ
ದಾನೆ ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗಾಂದೆ ಮೂಲು ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್ ಕುಲ್ಲುದಾಂದೋ
ಓ… ಸಾಮು ಪಣ್ಣಾಗಾ ಸಿರಿಗೋ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್s… ಓ… ಓ…

ಏಲೇಲ್ ಲೋಕದ ಗಿಂಡೆ ಕೋಪ ಸಿರಿ ಕೋಪಿವ್ವೇರುಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಅಕ್ಕೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೊ ಪಾಲಿದಾರ್ ಈರ್
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಟ್ ಬೊಲ್ಯನೆಯಿಟ್ ತಾರಾಯಿದ ಗಡಿಟ್
ಗೆಂದ ದೀಪ ಏರಾದರಕ್ಕೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ಅವು ಯೆನ್ನ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೊಡಿ ಪಗರಿ ಆದ್‌ ಬೀಜುಂಡತ್ತೇ
ಅಕ್ಕೇರೇ ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೇ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಪಣ್ಣೇರತ್ತೋ… ಓ…

ಇನಿ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಸತ್ಯ ಯೆಂಕ್‌ಲಾ ಉಂಡುಂದೆರ್
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಕೋಪ ಕೋಪಿಯ್ಯೆರ್
ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಪೆಜ್ಜಿಯ್ಯೇರ್ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಕೇರೆ
ಈರೆನ್‌ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ್‌ ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್‌ ಕಲ್ಲ್‌ ಮಲ್ಪುವೆಂದ್‌ದ್‌
ಕಲ್ಲ್‌ ಬೇರ್ ನಗಾ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣ್‌ಲಾದೇಂದ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಂಡೇರೋ ಓ…

ಕೋಪ ಪಿರಮಲ್ಪುಲಾ ಮಗಾ ಬುದ್ದಿ ದುಂಬು ಕಣಲಾ ಮಗಾ
ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಯೆಂಕ್‌ ಈ ತಂಗಡಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್‌
ಯೆನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸಾಮು ಬೇತೆ ಅತ್ತ್‌ಗೆನಾ
ನಿಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ರಡ್ಡ್‌ಜನಾ ತಂಗಡಿಯರ್ಲು
ಸರಿಯ್ಯೇ ಸಮಾ ಆದ್‌ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಿರಿಯ್ಯೇ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಆರ್ ಸಾಂತಿ ಸಮಾದಾನ ಮಲ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ…
ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಸಾಮು ಆರೋ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಸಾಮು ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದರಾಗೆನಾ
ಇನಿ ಈಲಾ ಸತ್ಯದಾಲ್ ಸಾಮೋ ಸಿರಿಲಾ ಸತ್ಯದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಆಯೆನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್
ಯೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಾ ಪುಟ್ಟಿ ಮೆಗ್‌ದಿ ಚಂದ ಒರದೇಕ್‌ ಸಿರಿನ್‌ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತ್‌ಲಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆನೇ ಪೊಗ್ಗಾಲ ಸಾಮುಂದೋ
ಓ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಂಡೇರತ್ತೋ… ಆರ್…

ತಗೆ ಪಂಡಿನೆನ್ ಸಾಮು ಕೇಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಿರಿ ಇತ್ತಿನಾಡೆಗ್‌ ಪೋವೇರ್ ಗೆನಾ
ಅಲವುಡು ಅಡ್ತ ಮಗಾ ಒರೊಡುಂದು ಬೈದ ಮಗಾಂದೇರ್
ಲಕ್ಕ್‌ಲಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇಂದೂ ಬಲತಾ ಕೈಟೂಂದೇ ಪತ್ತುವೇರೂ ಸಾಮೂ
ಸಾಮು ಆರೋ… ನಿನ್ನಿ ಪಾದೆಡ್… ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನಾ… ಆರ್ ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿ…

ಸಿರಿನ್ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದುಗೆನಾ ಇನಿ ಸಾಮು ಆಂಡಲಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಗೆಂದ ದೀಪೊನು ಇನಿ ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೊ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತೊನುದು ಲೆತ್ತೊನುದು ಸಾಮು ಬರ್ಪೆರುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರನೆಗ್ ಬಲತ್ತಕಾರ್s ದುಂಬು ಪಾಡ್s ಪೊಗ್ಗಾಯ್ಯೇರೂ ಸಾಮೂ
ಓ… ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್s… ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…

ಇನಿಲಾವಾ ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲುಗೆನಾ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಎರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಲಾವಾ ಪೋಯಿನಕುಲೆಗ್ ಅಸರ್ ಗ್ ಬೆಸರ್ ಗ್‌ ಕೊರ್ಪಾವೆರಲ್ವೇರೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿನ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರೂದೇ… ಓ ಅಲ್ವೆರೋ ಓ… ಓ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೂ ಕೂಡು ಕೂಡಿನಕುಲು
ಗದರ್ ಗ್ ಕಾಯಿ ತಿಂದೇರ್ ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಗೆನಾ
ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದ್
ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಅಗತ್ತೊನುದು ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಣೇರತ್ತೋ ಕೇನೋಡುದೇ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಸಾಮೂ ಸಿರಿಯ್ಯೆಂದ್‌ದ್‌ ಲಾವಾ ಲೆಯಿದ್ದೇರುಗೆನಾ
ಏರ್ ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಸಾಮುಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆಂಕಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಒಪ್ಪಪುಟ್ಟಿನ ತಂಗಡಿಯರ್ಲುಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂ ಮಗಾ ಒರೆಜ್ಜಿ ಪರೆಜ್ಜಿಡ್ ಉಪ್ಪಾರೆ ಆವಂದ್‌s
ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಉಪ್ಪೊಡುಂದೇ ಬುದ್ದಿ ಕಜ್ಜಾ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಓ… ಬಾಮು ಕಲ್ಲಾಲುದೋ ಓ… ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರಿಕ್ಕೆಗ್ ಪಿದಾಡಿನಾರ್…

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯಾ ಕಡೆಸುಂಡು ಮಗಾ ಏಲ್ಯಾ ಪೋಪುಂಡೂ ಬಾವೇರೇ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿನ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಾ ಸಿರಿಯೇ ಸಾಮೋಂದೇ ಪಂಡೇರುಗೆನಾ
ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆಂದೇರ್ ಗೆ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಜತ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೇಗೆ ಬರುವೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡುಗೆನಾ ಸಿರಿಲಾ ಸಾಮುಲಾ ಉಲ್ಲೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಿರಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗ ಸಾಮು ಪಿದಾಯಿಗೆನಾ
ಸಾಮು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗಾ ಸಿರಿ ಪಿದಾಯಿಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂ ಒರೆಜ್ಜಿ ಪರೆಜ್ಜೇಡೇ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಓ…
ಸಾಮು… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್s…

ಇನಿ ಒರೆಜ್ಜೆ ಪರೆಜ್ಜಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಾ ಸಮಯ್ಯೊಡು
ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ತಿಂಗಲಾವೊನುದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್
ಸಾಮು ಬೂಡುಗು ದೂರಗೆನಾ ಇನಿ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಗ್‌ ಮುಟ್ಟಾ ಆತೆ‌ರ್ ಗೆನಾ
ಉಲಾಯಿ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಸಿರಿಯೇ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರಾ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಸಿರಿ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ತೋನುದುಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಸೂತಕದ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ಪಿಲೆಗ್‌ ಪಿಲೆನೀರ್ ಮೀಯಾರೆ ಇನಿ ಸಾಮು ಪಿಡಾಡುವೇರತ್ತೋ…
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡೂ… ಸಾಮು ಆಲುವೇದಿ ಆರ್…

ಬೊಟ್ಟಿನ್ನಾ ಸರೋಲಿಗೆನಾ ಬೈಲಬರಿ ಸಣಿಪ್ಪೂ
ಪದೆಂಗಿನ್ನ ಕೋಡೂ ಉರ್ದುದಾ ಸಲಾಯಿ ಸೀಗೆ ಬಾಗೆ
ಕಲ್ಲಾ ಗುರಿಕ್ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೆತ್ತ್‌ದ್‌ ಉಜ್ಜೇರ್ ಡ್‌
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈಮರಯಿಗ್‌ ಪಾಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಿಲೆಕೇ ಪಿಲೆನೀರ್ ಮೀಯರೆ ಪೋಪೊಲು ಸಾಮೋ…
ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್s…