ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು
ದಿನ ಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಆನಗ
ನಾಲ್‌ ಊರು ನಾಲ್‌ ದೇಸೊಗೆನಾ
ಅರವೂರು ಪರವೂರ ಬಾಲ ಮಂದೆಗೆನಾ
ಮಡ್ಡೇಲಿದಿ ಚೆಲುವೆಗೆನಾ ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಗ್‌
ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡೊನು ಬರ್ಪೇರ್ ಆನಿದ ದಿನೊಟು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ
ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಗಿಂಡೆನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು… ಓ… ಓ…

ಅರವೂರು ಪರವೂರುಗೆನಾ
ಜಾತಿ ಮಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಕೂಡೊನು ಬನ್ನಾಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಕೇಂಡಾರಗೆನಾ
ಊರುದ ಕೂಡಿನ ಮಂದೆಲೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಏಲ್ಯಬೇಲ್ಯೊಡು ಮಗಾ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇರೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಲಾವಲಪ್ಪಾಲಜ್ಜೇರೆಂದೇರುಗೆನಾ ಊರುದಗುಲುಗೆನಾ
ಎಲ್ಲೀ ಮಲ್ಲೇ ಪೊಂಜೋವು ಆಂಜೋವುಗೆನಾ
ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತದ ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣದ ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಪತ್ತುವೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡತ್ತೋ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಓ… ಓ…

ಮೂರುನಕುಲುಗೆನಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾದನೆ ಪತ್ತುವೇರುಗೆನಾ
ಪೆರಪ್ಪಿನಗುಲು ಪೆರದನೆ ಪತ್ತುವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಕಡೆಪಿನಕುಲು ಕಲ್ಲು ಪತ್ತುವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌
ಮಿತ್ತ್‌ ಪಾರಾಯಿ ಸಾಸಿಮೆಗೆನಾ ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರಂದ್‌ಗೆನಾ
ಪಂಚಮುರುತಂದಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರೆಗಣೊನು
ಊರುದಕುಲು ಮಲ್ತೊನುಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಓ ಆನಿದ ದಿನೊಟುದೇ ಓ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕೂಡಿನ ಸಬೆಸಾವಿರಾ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಕೂಡೋನು ಬನ್ನಗಾ
ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌ ಪೊಂಜೋವುಲು ಪಣ್ತಿನ ಪಾತೆರ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಜ್ಜೇರಗ್‌ ಸತ್ಯಸಂಗತಿ ಸಕೆವಂದೆ ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಆಲುದ್ದ ಅಲವಿನ ದಂಟೆ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಸಬೆತ ನಡುವಾರಾ ಅಜ್ಜೇರು ತಾವೊನುದು ತಿರುಗ್ಗೊನುದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಸೊನ್ನೆನೇ ಉಲ್ಲೋಲಾಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ತೂಪೇರ್ ದೆ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್… ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ ಇನಿ ಲಾವಾ ಕೂಡಿಸಬೆಟ್‌ ತೋಜುಜ್ಜಲ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ
ಊರ ಪೊಂಜೋವೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಜಾತಿ ಮಂದೆ ಬೈದೇರ್ ಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿನೆ ತೋಜುಜ್ಜಾಲತ್ತಾಂದೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರ್
ಪಣ್ಪೇರ್ ಊರ ಪೊಂಜೇವೆಡ… ಓ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಯೆಂಕುಲು ಕಲುಕಪಟ ಪಾತೆರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತ್‌ಗೆನಾ
ಈರೇ ಕಟ್ಟ್‌ದ್‌ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಯಿಡ್‌ ಯೆಂಕುಲೆಗ್‌ ಕುಂದೇಲ್‌ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಯೆಂಕುಲು ಬಾಕಿ ಮಲ್ದ
ಕಾಯಿಪಾಡ್‌ದಿಜ್ಜ ಮುರ್ತ ಲೈದಿಜ್ಜಾ ಅಜ್ಜೇರೆಂದ್‌ ಅಣ್ಣಾಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಊರ ಪೊಂಜೇವೆ ಊರ ಪೊಂಜೇವೆ ಕೇಣಿಲೆ ಮಗಾ ನಿಕುಲು
ನಿಕುಲು ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮುರ್ತ ಲೆಯಿಜ್ಜಾರ್ ಡಲಾ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗ್‌ಗೆನಾ ಇನಿಯಾಂಡಲಾ
ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಯಾನ್‌ ಲೆತ್ತ್‌ದ್‌ ಬರ್ಪೇಂದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರ್
ನಿಚ್ಚದ ದುತ್ತುಬತ್ತು ಬುಡಿಯೆರ್
ಇನಿ ಪೋಪಿಬರ್ಪಿ ದುತ್ತುಬತ್ತ್‌ ಆಯೆರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್
ಆಲುದ್ದ ಅಲವಿನ ದಂಟೆ ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಜಪ್ಪುವೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ
ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್… ಓ… ಓ…

ಪಕ್ಕಪೋವುದು ದಿಕ್ಕ ಬರ್ಪೇಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬರ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್
ಅವೆನ್ನೆ ಪಿರಬಕ್ಕ ಬುಡಿಯೆರ್
ಏಲಜ್ಜೆ ಯೆಲುದುಂಬು ಬರ್ಪೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆದ ಕಂಬುಲದಾ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟೆ ಬರುವೇರತ್ತೋ ಓ
ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್ ಓ.. ಓ…

ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆತ ಸುತ್ತುಮದ್ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್
ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬರಾನ ಅಜ್ಜೇರ್ ದಾನೆ ಕಜ್ಜೊಡು ಬತ್ತೇರೆಂದೇರ್
ಲಾವಾ ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯಿ ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡ
ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗುಲಾಯೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾರ್ ದಾ ಸಮಯಿ
ಮುಟ್ಟುಡು ನುಗುತ್ತೆರ್
ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತೆರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್
ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜೆರೆ ಕುಲ್ಲುಲೇಂದೆರ್ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಮಾರ್ಲೆರೆ ಒಪ್ಪಾತಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋವುದು ಕುಲ್ಲುನಗ
ಉಜ್ಜಾಲಿನ್ನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಗೆನಾ
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿ ಪಂದುನ
ಇನಿ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌
ಅಜ್ಜೇರೆ ಮುತ್ತು ಮೇವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿಗ್‌ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ತೋಜುಂಡು
ಸೊನ್ನೆ ಪಾರ್ದ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಬಾಕಿಲ್ದ ಅಡ್ಡೊಗು ನಿಲ್ಕ್‌ದ್‌ ತೂನಗ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಯೆನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೈದಿನೀಂದ್‌ದ್‌
ಸೊನ್ನೆ ಮನವೂರ ಸೊಂತೋಸಾಪೇರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆ ಪಿಂಗಣದ ಪೇರ್ ಪತ್ತುವೇರೂ
ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಪತ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ ಇನಿ ಪೇರಾ ನೀರಾ ಕೊನತ್ತ್‌ದ್‌ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ವೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೋಲ್‌ಂದ್‌ದ್‌
ಲಾವಾ ಸೊನ್ನೆನೆ ಕೇಣ್‌ವೆರೋ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ದ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ನಿನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆಗೆನಾ
ಎಡ್ಡೆಡೇ ಉಲ್ಲೋಲು ಮಗಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ನೀರ್ ದೇತ್ತೇರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯ್ಯೆರ್
ಪೇರ್ ದೆತ್ತೇರ್ ಉಡಲ್‌ ಸಣಿಪ್ಪು ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮಲ್ತೇರ್
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯೊಡು ಅಜ್ಜೇರ್ ಈರ್ ಬತ್ತಾರ್ಂದ್‌ದ್‌
ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸೊನ್ನೆ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡಾನ
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣಾಂದೇ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ
ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆ ಮಗಾ ಇನಿ ಮದಿಮಾಲ್‌ ಆತೊಲು ಮಗಾ
ಸೊನ್ನೆ ಈ ಕೆಣಿದನಗೆನಾ
ಆಲೆಗ್‌ ಇರುವಾರದ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್‌ ಉಂದು ಒರುವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಮಗಾ
ಸೊನ್ನೆ ಲವ್ವಾ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ
ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮುರುತ್ತೊ ಯಾನೆ ಲೆಪ್ಪಾದೆನೇ ಮಗಾ ಸೊನ್ನೆ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡಾನ ಈಯಿ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಮಗಾ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು
ನಿನ್ನ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಕೇಂಡನ
ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪರೆಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಕಟ್ಟ್‌ದ್‌ ಕೊರಿ ಕಾಯಿಡ್‌ ಕುಂದೇಲ್‌ ಬತ್ತ್‌ ಪೊಂಡ್‌ಗೆ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡಾನ ಮಗಾ
ಈಯಿ ಆಸರಡ ಮಗಾ ಬೇಸರಡ ಮಗಾ
ಇನಿ ಯಾನ್‌ ನಿಗಲೆನ್‌ ಸೊನ್ನೆನಾ
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮುರ್ತ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಯಾನ್‌ ಬೈದಿನಿ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಈ ಬರೊಡು ಸೊನ್ನೆ ಈ ಬರೊಡೆ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂವೊಡು ಮಗಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಮಗಾ ಈಲಾ ನಿನ್ನ ಮದಿಮಾಯ
ಗುರು ಮಾರ್ಲಲಾ ಬರೊಡುಂದೇರ್ ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಮಗಾ ಗುರು ಮಾರ್ಲಾ ಸೊನ್ನೆ
ನಿಗುಲು ಕೇಂಡಾರಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ
ಯಾನ್‌ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆಂದೇರಜ್ಜೇರೋ  ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆ ಜಪ್ಪುವೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ
ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು
ಪಿರಪಿಜಿರೊನು ಬನ್ನಾಗ
ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡು ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಒರುವಾರದ ಮದಿಮೆಗೆ
ಓ ಮದಿಮಾಯ ಇರುವಾರ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನನ್‌ ಪಕ್ಕಾನೆ ಕಡಾಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದೇರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗಾ ಓ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌
ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಈಯಿ ಕೇಣಿದಗೆನಾ
ಊರಪೊಂಜೋವುಲುಗೆನಾ ಇನಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮೂರ್ತಲೆಯಿದ್ದೇರ್
ಯೆನ್ನ ಅಣ್ಣೇರೆಗ್‌ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಮೂತ್ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆ
ನಂದೊಲಿಗೆ ನೂದಾಲೊಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್… ಊರಾನ ಊರುಗು
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡಾನ
ಪಂಡೇರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್… ಓ… ಓ…

ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ನಮ ಒಂಜಿ ಎರಮನೆನ್‌
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆನ್‌ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಅತ್ತೋ
ಸೊನ್ನೆ ಈಯಿ ಕೇಣಿದನಾ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಮನೊಟು ಮಚ್ಚರ ಮಲ್ದೇರ್
ಉಡಲ್‌ಡ್‌ ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರ ಮಲ್ದೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಾ
ಕಟ್‌ದೇರ್ ಕಪಿನಿಕ್ಕ್‌ ಓದುದೇರ್ ಕಬಿತ್ತನಕಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಮೆಗ್‌ದಿನ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು
ಈಯ್ಯೆ ಪೋವಾಡ ಸೊನ್ನೆಂದೋ ಆರ್ ಕೈದಾರೆದ ಕಂಡನಿ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರ್
ಓ ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದಾರಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು  ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್‌ದಿಗ್‌
ಓ ಯೆನ್ನ ಮದಿಮಾಯ ಕೇಣಿದಾರಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಒರುವಾರದ ಮದಿಮೆಗೆ
ಆಲೆಗ್‌ ಇರುವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಯಾನ್‌ ಯೇಪ ತೂಪಿನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇನಿ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆಗೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಯೆನ ಮೆಗ್ದಿಗ್‌
ಪಕಲೊಡು ಆರೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಪನ್ಪೋಲು ಆರ್ ಸೊನ್ನೆ
ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್… ಉರ್ಕಿ ತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್‌ದಿನ ಗಿಂಡೆನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ
ಯೇನ್‌ ಯೇಪ ತೂಪಿನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಪಂಡೆರ್ಡ್‌ ಪನಡ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಕೇಂಡೆರ್ಡ ಕೇನಡ್‌ ಊರಪೊಂಜೋವುಲು
ಇನಿ ಯೆನನ್ ಒರದೇಕ್‌ ಕೊರ್ದು ಕಡಾಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದೇ
ಸೊನ್ನೆನೇ ಪಣ್ಪೇರ್ ದೇ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಟಕಟ್ಟಡ ಸೊನ್ನೆ ಈಯ್ಯಾಂಡಲ
ಪುಲ ಪರಿಜ್ಜಡ ಸೊನ್ನೆ ಈಯ್ಯಾಂಡಲ
ಯೇನ್‌ ಪಂಡಿನ ಕೇಣ್‌ಲಾ ಸೊನ್ನೆ
ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮಗಾ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡಾನ ಪಂಡೇರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಈ ಪೋಯರೆ ಆವಂದ್‌
ನಿಕ್ಕ್‌ ಕಪಿಕಟ್ಟುವೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಕಬಿತ್ತಾನ ಓದುವೇರ್
ಉಲಾಯಿತ್ತಿ ಪೇರ್ ನ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಿದಾಯಿ ಗೆಂದತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಗ್‌
ದೂಸುನ ಚಂದ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಾ ಪಂಡೇರ್ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಈಯಾಂಡಲ ಪೋವಡ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಮಾನಮರ್ಯಾದಿ ಕಲೆವರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆನಾ
ಯೆನ ಮಾನಮರ್ಯಾದಿ ಈ ದೆಪ್ಪುವನ ಸೊನ್ನೆಂದ್‌ದ್‌ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಪಣ್ಪೇರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಕೈದಾರೆದ ಕಂಡನಿ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಂಡಿನೆನ್‌ ಕೇಂಡಿನ ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡೇರ್
ದಾನಿಯ್ಯೆಲಾವಡ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ದಾನಿಯ್ಯೇ ಪೋವಡ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಯೆನನ್‌ ಒರದೇಕ್‌ ಕೊರುದು ಕಡಾಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದ್‌ದ್‌
ಸೊನ್ನೆ ಅಟಕಟುವೆರ್ ತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್ ಆ… ಆ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಏ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಕೇಣಿದರಾ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌ ಇನಿ ಒರುವಾರದ ನೀರಪೆರತ್ತ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇರುವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಆಲೆಗ್‌ ಇಜ್ಜಿಗೆ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮಾಲ್‌ ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಯೆಂಕ್‌ ತೂವೊಡು
ಇನಿ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು
ಪಕಲೊಡು ಆರೆತಿ ಮಲ್ಪೊಡು
ಯೆನ ಮೆಗ್‌ದಿನ ನಡುತರೆಕ್‌ ನಾಲರಿ ಯೆಂಕೇ ಪಾಡೊಡತ್ತೋ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದೇ
ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌s… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನಾಂಡಲ ಕಡಾವುಜ್ಜಿ ಸೊನ್ನೆ
ಈ ಪೋಯರೆ ಆವಂದ್‌ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಪೇರ್ ನ್‌ ಪಿದಾಯಿ ಗುಪ್ಪಾಡ ಸೊನ್ನೆ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಾ
ನಿನ್ನ ಮಾನಾ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಲೆವೊಂದು ಈ ಪಿರವು ಬರೊಡ್ಚಿ
ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಪಂಡಿನೆನ್‌ ಕೇಣ್‌ಲಾ ಸೊನ್ನೆ
ಕೊರಿನೆನ್‌ ಆರಿಲಾಂದೇರೋ ಆರ್ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ…

ಇನಿ ಅಂಚಲಾ ಪೋಪಿದ್‌ಡ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಯೆನ ಅಣ್ಣೇರ್ ಇನಿ ಉಲ್ಲೇರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಯಾನ್‌ ನಿನನ್‌ ಕಾನಬೊಟ್ಟುಗುಪೋ ಕಡಾವೆ
ಯೆನ್ನ ಅಣ್ಣೇರ್ ನಿನ್ನ ಬಾವೆರ್ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೇರ್
ನಿನ್ನ ಬಾವೆರ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆರೆಡ ಕೇಂಡ್‌ದ್‌ ಪೋಲಂದೇರ್
ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಓ… ಓ…

ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿನ ಸೊನ್ನೇಂಡಲ
ತುತ್ತುದಿ ಪಟ್ಟೆಡ್‌ಗೆನಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆ ಜತ್ತೋನುದುಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನು ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲೇ ದಾಂಟ್‌ವೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತಿ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನು ಬತ್ತೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಬೈಲ್‌ ಪಿರಾಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರ್
ಸೊನ್ನೆ ಬತ್ತ್‌ ಎತ್ತ್‌ನಗ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌
ಸೂಂಕಣದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್‌
ಕಾಯಿದ ಜೋಗಾನೆ ಆತೆರತ್ತೋ ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಕೆದಿಂಜ
ಪರಾರಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಮಿತ್ತ್‌ ಅನ್ನಾದ್‌ ತೂನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುಗೆನಾ
ಉಂದು ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌ ತೋಜಿನಗಾ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆ ಇನಿ ಯೆಡ್ಡೆ‌ಡ್‌ ಬತ್ತಲ್‌ಡ ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ಡ್‌ ಬರಾಡ್‌
ಕಷ್ಟ ಪಿಲೆವುಡು ಬತ್ತಲ್‌ಡ ಕುರುಬಾಕಿಲ್‌ ಉಂಡುಂದುಗೆನಾ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಕೇಂಡಿನ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತು ಮದ್ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯೆರ್
ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುವೆರರ್ತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿನ ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಇಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬುಗು ಆತೆರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಇನಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್
ಮೇಲಾರಿನಗ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ ಇನಿ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ಈಯಿ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಈ ನಟ್ಟ ಮದ್ಯಾನದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಾನಾ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಕೇಂಡನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಗುರು ಮಾರ್ಲಗ್‌ ಮರ್ಲಾ
ಸೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಕ್‌ ಮರ್ಲಾಗೆನ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಬುಡುಸಾದಿಯ್ಯೆಡ್‌
ಒರ್ತ್ತಿಯೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವೆನ್‌ ದಾನೆ ಕೊರ್ದು ಕಡಾದೆ
ಈ ದಾನೀದ್‌ ಬತ್ತಿನಿಂದ್‌ ಕೇಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಬಾವೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣುವಾರ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಬಾವೇರೇ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟು ದೆರಮನೆಡ್‌
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್‌ದಿಗ್‌s ಕೇಣಿದರಾ
ಒರುವಾರದ ಮದಿಮೆ ಬಾವೇರೇ
ಇರುವಾರೊಡು ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜತ್ತೇ
ಯೆಂಕ್‌ ಯೆನ ಮೆಗ್ದಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೋಗು ಪೋವಡತ್ತಾ ಬಾವೆರೇ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲೆನ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಡಾದೆರ್ ಗೆ
ಇನಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ
ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಗೆ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆ
ಈಗೆಗ್‌ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಗ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆ
ಯೆಂಕಲೆನ್‌ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆ
ಇಂಚ ಇರೆನ ಮೆಗ್ಗ್ಯೆಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೈದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಯೆಂಕ್‌ಲಾ ಈರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರೆಗಾ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್
ಈರೆನ ಮೆಗ್ಗ್ಯೆಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ
ಯೆನನ್ ಕೊರುದೂ ಕಡಾವುಜ್ಜೇರ್ ಗೆ ಬಾವೇರೆ
ಬಾವೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿಲೆಂದ್‌ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ
ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೆ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌… ಓ… ಓ…