ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಬ್ಲದಾ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಬನ್ನಾಗ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಸೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲೋನುದು
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ ಜೋಗಾನೆ ಆನಗಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುನೇ ತೋಜುಂಡತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆಗ್‌
ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ನಾಲ್‌ ಜನ ಬಿನ್ನೇರಪ್ಪಾ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಗುಲು ಮೊಗುಲು
ಒಲ್ತ್‌ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರೆಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ನಾಗ
ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಸುತ್ತುಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯೆರ್
ಲಾನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುನಗ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ದಿಡ್‌ಕಾ ಲಕ್ಕೋನು ಪೋತೆರ್
ಪಾಡಿ ಪಣೆನಡೆಗ್‌ ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಡೆಗ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋತೆರ್
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಮರಯಿನ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡ್ಯೆರ್
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಒಯ್ತ್‌ ಬಗ್ಗಾವೆರಜ್ಜೇರ್ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ…
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲಜ್ಜೇರ್ ಕಲ್ಲ ಮರಯಿಗ್‌ ನೀರ್ ಗಿಡ್ಡಾಯೆರ್
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈರೆಂಕ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಾಡ್‌ನಗ
ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಮುಟ್ಟುಡು ಕಾರ್ ದ ಸಮಯಿ ನುಗುತ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ಪುನಗಾ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಲ್ಲೇ ಮಗಾ ಬಿನ್ನೇರೆ
ನಿಗುಲು ಅಸರ್ ಡ್‌ ಬೆಸರ್ ಡ್‌ ಬತ್ತಿನಗುಲು
ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ಕೈಪೋಡಿ ನೆಡ್ಡಿಲೆ ಮಗಾಂದೋ ಓ…
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈರೆಂಕದ ನೀರೂಂದೇ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಓ… ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ
ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಬಿನ್ನೆರ್ ಕೊರಿನ ನೀರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ್ ಗೆನಾ
ಕಾರಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ನೆಡ್ಡಿಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಮೋಣೆದ ಮುತ್ತಿಬೆಗರ್ ನೆಡ್ಡಿಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಪೋಯಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ತಿಗಲೆದ ಯೆಮದೂಲು ನೆಡ್ಡಿಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬಿನ್ನೇರಾ ಅಜ್ಜೇರಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗುವೇರತ್ತೋ
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಲಾವಾ ಬಿನ್ನೇರಾಲಜ್ಜೇರಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗುವೆರತ್ತೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆದಾರೋ
ಇನಿ ಲಾವ ಪೊಗ್ಗಿನಜ್ಜೇರುಗೆನಾ
ಪೂಜಿದಿ ಬಾಜಿರೊಗು ಅಜ್ಜೇರೂ ಪೂವಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣದಲ್ಯಾ ಪಾರಾವೆರುಗೆನಾ
ಪಾರಾಯಿ ಸಕ್ಕಣ ದಲ್ಯೊಡು ಪೋಯಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲುನಗಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣೇರ್
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇ… ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುಡೂ.. ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರ್…

ಓ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ
ಇನಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಗಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಗ್‌
ಇನಿ ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ಅಸರ್ ಕೊಂಡುಬಲ್ಲಾಂದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಮುತ್ತಾರೊಡು ಮೂಜಿ ತರೆಟ್‌ ಬಾರಿನಾಲ್‌ ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌
ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ ಕೇನೊಡತ್ತೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ದಾರು ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಪಿಂಗಣದ ಪೇರ್ ಪತ್ವೊಲುಗೆನಾ ಇನಿ
ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಪತ್ತೊನುದೆನಾ
ಚಿಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಚದುರ ಮಂಟಮೆಗ್‌ ಬರ್ಪೊಲುಗೆನಾ
ಸೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಗ್‌ ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌ ಕೈಯೇರ್ ದ್‌ ನೀರಾಪೇರಾನೆ ಕೊರ್ಪೋಲು ದಾರೋ ಆಲ್‌
ದಾರೂ ಕೇನೊಡುದೇ ಓ… ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಬಿನ್ನೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ನೀರ್ ದೆತ್ತೆರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯೆರ್
ಪೇರ್ ದೆತ್ತೆರ್ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯೆರ್
ಇನಿ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾನಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಇನಿ ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಲಾವಾ ಬಿನ್ನೇರೆ ನಡುವಾರ ಪೋವುದು ಕುಲ್ಲುವೇರಜ್ಜೇರೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆದಾರೋ ಓ… ಓ…

ಪೋಯಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಗೆನಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ
ಅರಿವಾಣ ನಿಲೆಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲುಗೆನಾ
ಒಪ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಗಾ
ಅಜ್ಜೇರಾ ಬಿನ್ನೇರಾ ಮದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಇತ್ತೀ ನಿರೆ ಊರ ಸುದ್ದಿ ಪಕ್ಕದ ಊರ ಬವು ಸುದ್ದಿ
ಊರುದ ವರ್ತಮಾನ ಅಂಗಡಿದ ದಫ ದಾರಣೆ ಪಾತೆರುವೆರಜ್ಜೆರೋ ಓ ಬಿನ್ನೇರೋ
ಮದಿಪ್ಪುನಗಗೆನಾ ಜಾರೂ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಬಿನ್ನೇರೆ
ನಿಗುಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಮಗಾ ದಾನೆ ಕಜ್ಜೊಡು ಬತ್ತಾರ್ ಮಗಾ
ದಾನೆ ಕಾರ್ಯೊಡು ಬತ್ತಾರ್ ಮಗಾಂದ್‌ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇಣ್ನಾಗ
ಇನಿ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿಲೆ ಈರೋ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸಿರಿನ ಮಗಲ್‌ ಸೊನ್ನೆನಿಗೆನಾ ಬೆರಾಂದಿ ಮಗಾಲ್‌ ಗಿಂಡೆನ್‌ಗೆನ
ಸಾಂಕೊನು ಸಲಗೊನು ಉಲ್ಲಾರತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರೆ ಈರ್ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಮಾನೊಗು ಯೆಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ಅಜ್ಜೆರೆಂದೋ
ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ನಾಗದೋ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆರ್… ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಜಾರೂ ಮಾರ್ಲಾ
ಈ ಪಣ್ಪಿನಲಾ ಸರಿಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಕೇಣುನಲಾ ಸರಿಯಪ್ಪಾ ಕೇಣಿದನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗಾಂಡಲ
ಏಲ್‌ ಏಲರೆ ಪಿರಯದ ಬಾಲೆಗೆನಾ ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಬಿನ್ನೇರೆ ಕೇಂಡಾರ ನಿಗುಲು
ಬಾಲೆ ಪೋತುಜ್ಜಾಲ್‌ ಮಗಾ ಬಾಲಾಂಟಿಗೆ ಆತ್‌ಜ್ಜಾಲ್‌ ಮಗಾ
ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟ್‌ ತೆರಿಯಂದಿನ
ಮಗಾಲ್‌ ಮಗಾ ನಾರಾಯಿಣಾಂದ್‌ದ್‌
ಪಣ್ನಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆಗ್‌ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಬಿನ್ನೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಒರ್ಲರಿತಗೆನ ಕಲ್ಲ್‌ಬಾರ್ ಪೆಜ್ಜರಾಲೆಗ್‌ ತೆರಿಯುಜ್ಜಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಬಿನ್ನೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಗಿದಿರಿ ಕುಂಟು ಸೊಂಟೊಗು ಬಲಂಜಾಯರೆ ತೆರಿಯನ ಬಾಲೆಗೆ
ಇನಿ ಪೊಣ್ಣುಯೆಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಗಾ
ಯಾನ್‌ ಯೆಂಚ ಪೊದು ಪತ್ತುನಿ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿಯಾಡ್ಲು ಮಗಾ ಪಣ್ಪೇರ್ ಓ…
ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗ ಇನಿ ಆಂಡಲ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಂಡಾರ ಈರ್
ಓ… ಓ… ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿಲೆ ಈರ್
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೆಗೆನಾ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆಗೆನಾ
ಸೊಂಟೊಡ್ದ್‌ ಗಿದಿರಿ ಜಟ್ಟಿನ್‌ ಸೊಂಟೊಗು ಬಲಂಜಾಯರೆ ತೆರಿಯಾಂದಿನ ಮಗೆಗೆನಾ
ಬೋಡೇಲಜ್ಜೇರೆಂದೂ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆ ಪಣ್ಣಾಗೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಪಣ್ಣೇರೋ ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬವು ಅಡೆಕ್ಕದ ಮಗೆ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಂಡಾರ
ಇರೆನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗಾ ಪತಿಕ್ಕ್‌ ಪತಿ ಅತ್ತೇ ರಕ್ಕು ತರಾ ಅಜ್ಜೇರೇ
ಪಣ್ಪೇರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೋ… ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಾಂಡಲಗೆನಾ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಯಗ್‌
ಈರ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರೊಡು ಪೊದು ಪತ್ತೊಡು ಅಜ್ಜೇರೆ
ಇನಿ ಬರಿ ಬಣ್ಣ ತೆಗಿಪ್ಪೊಡೂಗೆನಾ
ಇನಿಯೇ ನಿಚ್ಚಯ ನಿಲುಗಡೆಲಾವೊಡತ್ತೇ ಅಜ್ಜೇರೆಂದೇರೋ
ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೋ ಓ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಅಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿಗ್‌ಗೆನಾ
ಬರಿಬಣ್ಣ ತೆರಿಪುವೆ ಮಗಾ
ಪೊದು ಪತ್ತುವೆ ಯಾನ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೆಗೆನಾ
ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಪಾತೆರ ಬುಡಿಯ್ಯೆಡ ಎರ್ಕೋಲೊ ಪಿರಾಂದೇರೋ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌sದೇ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿನಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ ಬರಿಗೆನಾ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಪುತ್ತುರ ಬನ್ನಾರ್ ಗೆನಾ ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ ಸಿರಿನ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಬರಿ ಮಗಾ ಈ ಯ್ಯಾಂಡಲಾ ತೆರಿಪುಲಾಂದೇ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಂಡಾರಾ ಪಣ್ಪೇರಾ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಯೆಂಕಲೆನ ಬರಿಗೆನಾ ಈರಾಂಡಲಾ ಕೇಣಿದರಾ
ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಕುಲೆಂದ್‌ದ್‌ ಬರಿಬಣ್ಣ ತೆರಿಪ್ಪುವೆರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಓ…

ಇನಿ ಬರಿಬಣ್ಣ ತೆರಿಪುನಗ
ಇನಿ ಬರಿಟ್‌ ಆಪುಂಡುಗೆನಾ ಬಣ್ಣೊಡು ಆಪುಂಡುಗೆನಾ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲಾಪಣ್ಪೇರೆನಾ
ಇನಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪ್ಪೊಡು
ದಿನ ದೀವೊಡು ಮದಿಮೆಗ್‌ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಎಚ್ಚಿ ಕರ್ಚಿ ಪಣ್‌ಲೇಂದೆರ್ ಓ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೆಂದ್‌ದ್‌
ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರಾ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರಾ ಮದಿಪ್ಪುವೆರತ್ತೋ ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಒಂಜಿ ಕವಲೆಲ್ಲಾ ಬಚ್ಚೀರೆ ಮಗಾ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಲೈನೇ ಪಣವುದ ಕಾಸ್‌ ಮಗಾ
ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪ್ಪೊಡು ಇಡ್‌ಕಲ್ಲಾ ಬಜ್ಜೇಯಿಂದ್‌ದ್‌
ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇ ಆರೋ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆರ್… ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮದಿಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾರೊಗು ಅತ್ತ್‌
ಅಯ್ತ ಮೇಲ್‌ ಬರ್ಪಿಲೈತಾರ ಬಾರೊಗು
ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಕೊರ್ಪಾವೆರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ
ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಬಿನ್ನೇರಾ ಅಜ್ಜೇರಾ
ಪಾತೆರ್ ದ್‌ ಮದಿಪುನಗಾ
ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುನಗೆನಾ
ಪಟ್ಟಿ ಪಗ್‌ತೀ ಮರ್ಯಾದೀಲಾತ್‌ಂಡ್‌
ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣತ್ತೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ
ಓ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌ ಓ… ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುನಗೆಗೆನಾ

ಇನಿಯಾಂಡಲ ದಾರು ಪಣ್ಪಿನಿಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆ ಆತ್‌ಂಡ್‌ ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣ
ಬಿನ್ನೇರೆ ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾಲೆ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಉಂಡ್‌ ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನ ಬಿನ್ನೇರಾವೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆಗೆನಾ
ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌ ನೀರ್ಂದೇ ಕೊರ್ತೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ…
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರೋ…

ಚೆಂಬಿನ್ನ ಕೊರಿ ನೀರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ್
ಇನಿ ಕೈ ಮೋಣಿ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೇರ್
ಇನಿ ಲಾವಾ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿನಗ
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೇನೆ ದೀತೊಲತ್ತೋ ದಾರೂ ಆಲ್‌ ಓ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು
ದಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ದೀಯಿ ಮಣೆಟ್‌ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೋವು ಕುಲ್ಲುನಗ
ದಾರು ಬಾರೀ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗಿನ ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಪಾಪಾವೊಲು
ಇರೆ ಪಡಿ ದೋಸೊಗು ಪನಿ ನೀರೆ ಪರಾವುನಗ ದಾರೋ
ಆಲ್‌ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೆ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಬತ್ತಿ ಬನ್ನೇರೆಗ್‌s…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಉಪ್ಪಡಿನ್ನ ಸಂದೆಗ ದಾರು ಬಲಸ್ಸಿನಿಗೆನಾ
ಅಯಿತ್ತ ಒತ್ತುಗು ಬಲಸ್ಸುವೊಲು ಬೊಲ್ಯರಿತ್ತ ಬೊವನಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಮುಣ್‌ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಪುಲಿಯೇ ಕೂಟುದುಲೈನೂದು ಬಗೆ ಕಜೀಪು ಬಲಸ್ವೋಲು
ಓ ದಾರೂ ಕೇನೊಡು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಬತ್ತಿ ಬನ್ನೇರೆಗ್‌s…

ಇನಿ ಪಂಚ ಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣ
ದಾರು ಬಲಸ್ಸುನಗ ಇನಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ತೂಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮನವೂರ ಸಂತೋಸುಲಾ ಆಪೇರೋ ಓ ಬಿನ್ನೇರೋ ಓ ದಾರು ಆಲೋ
ಬಲಸಿನಗಾ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೆ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಬಲಸ್ಸಿ ಕೈ ಒಡಿಯೊಡ್ಡಗೆನಾ
ಬಿನ್ನೇರಾಂಡಲ ಇನಿ ಪಕ್ಕಾದಿಕ್ಕಾನೆಗೆನಾ
ಉಂಡು ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಲಾನ ಅಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಡತ್‌ದ್‌ ನಡೆಮಡೆ ನೆಡ್ಡಿಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಪಾರಾಯಿ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯೊಡು ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೇರೋ ಬಿನ್ನೇರೆನೋ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿಲರಿವಾಣ ನಿಲಿಕ್ಕೇನೇ ಲಜ್ಜೇರೂ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಬಿನ್ನೆರ್ ಗ್‌ ಕೈಯೇರ್ದ ಕೊರ್ಪೇರ್
ಆವಾಲಾ ಕಾಯಿ ಕೊರಿಲರಿವಾಣ ಇನಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪತ್ಯೇರ್
ಉಂಡಿ ಮಡೆಕ್‌ ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿಪೂಲು ತಿನ್ಪೇರ್
ಪೋಯಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಅಕುಲು ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಯಿ ತಿಂದೇರ್ ಗೆನಾ ಕಪುರಾಯೇರ್
ಸುಣ್ಣ ತಿಂದೇರ್ ಗೆನಾ ಬೊಲುಪ್ಪು ಆಯೇರ್
ಬಿನ್ನೇರಾಂಡಲ ಇನಿ ಪುಗ್ಗೆರೆ ತಿಂದ್‌ದ್‌ ಸಾಂತಿ ಸೆಲಿನಗ
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್‌ ಕಪೂರ ಆನಗ
ಓ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು
ಯೆಂಕುಲೆಗ್‌ ಯೇಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡುಂದೇರೋ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೇರೇ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಬತ್ತೀನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಯೆಂಕುಲು ಜತ್ತ್‌ದ್‌ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರೋ
ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತ್‌ ಪಿದಾಡಿಯೆರ್
ಕಾರ್ ದ ಸಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟಿಯೆರ್
ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತಿ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಕೈಯೇರಿ ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ
ಓ ಕೆದಿಂಜೆ ಪರಾರಿದ ಬಿನ್ನೇರಾರೋ ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆ ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಗೆನಾ
ಯೆಡ್ಡೆ ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ದಿಬ್ಬಾಣ ಇನಿ ಪತ್ತಾವೊನುದು
ಈರ್ ಬರೊಡುಂದು ಪಣ್ಣಾಗಗೆನಾ
ಆವು ಮಗಾ ಪೋಲೆ ಬಲ್ಲೇಂದ್‌ ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರೋ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೇದೇ ಆರೂ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಓ…

ಇನಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೋಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್‌ ಲಾನಂಗೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೋಪೆರ್
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ
ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಕರಿಯೊಂದು ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ ಗೆನಾ
ಮಗ್‌ರ್ ಬರ್ಪಿನ ಮನದಿನ ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ ಕೇನೊಡು
ಅಜ್ಜೇರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರೋ ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ದಾರೂ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಒಕ್ಕೆಲ್‌ ಸಕ್ಕೆಲೆನ್‌ ಲೆಪ್ಪಾವೊಡು ಮಗಾ
ಇನಿ ಬೇಲೆ ಕಾಲೇನೇ ಮಲ್ಪಾವೊಡು ನಂಕ್‌ಂದೇರೋ
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆದೇ ಆರೋ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಓ…

ಇನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ ಸಕ್ಕೇಲೆನ್‌ ಊರುಗು ಬೆರಿಬರ್ಪಾವೆರ್
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಮಂದೆ ಮಾನಿ ಕೂಡಾವೇರ್ ಗೆನಾ
ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಮಲ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಮಗಾ ಒರುವಾರದ ಮದ್ಮೆಗೆ
ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಮೇಲ್‌ದೊಂಪಾನೆ ಆವೊಡು ಮಗಾ ಪನ್ಪೇರ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ ಓ…

ಇನಿ ಯೇರ್ ಮಗಾ ಮಂದೆಲೆ ನಿಗುಲು ಕೇಣಿದರಾ
ದೊಂಪೊಗು ಕೀಲ್‌ಡೊರಿ ಮಲ್ದಿನಗುಲು ಇಜ್ಜಿ ಮಗಾ
ಮೇಲ್‌ಗೊರಿ ಮಲ್ಪಾಯರೆ ಆವಂದ್‌ ಮಗಾ
ದೊಂಪದ ಸಾಯೆತ್ತಿ ನಿಗುಲಾಂಡಲಾ ದೋಡಿಲೆಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಇನಿಯೇ ಕರಿಯ ಕರ್ಂಬು ಕಡ್ಪೊಡುಗೆನಾ
ಕರಿಯ್ಯಾ ಕರ್ಂಬುಡು ಕಮ್ಮಾ ಪಾಡೊಡು
ಬೊಲಿಯ್ಯಾ ಕರ್ಂಬುಡು ಒಯಿ ಪಾಡೊಡು ಮಗಾ
ಕರಿಯ ಮುಡಾಲೊಡು ಕಟ್ಟಾ ಪಾಡೊಡು
ಬೊಲಿಯ ಮುಡಾಲೊಡು ಜಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುಡಾವೊಡು
ಪಾಲೆಗ್‌ ಪೋತಿ ಪಂಚೊಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್‌ ದೊಂಪಾ ಆವೊಡು
ಕುಕ್ಕುಗು ಪೋತಿ ಮುಂಡೋಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್‌ ಗಿಡ್ಕೆ ಸೀರಾವೊಡುಂದೇರಜ್ಜೇರೋ
ಕನಾಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯೆ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ…

ಇನಿ ಕೂಡಿನ ಮಂದೆಲುಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕರಿಯ ಕರ್ಂಬುಡು ಕಮ್ಮಾ ಪಾಡಾವೆರ್
ಬೊಲಿಯ ಕರ್ಂಬುಡು ಒಯಿ ಒಯ್ಪಾವೆರ್
ಪಾಲೆಗ್‌ ಪೋತಿ ಪಂಚೊಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್‌ ದೊಂಪಾನೆ ಪಾಡಾದೆರ್
ಕುಕ್ಕುಗು ಪೋತಿ ಮುಂಡೊಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್‌ ಗಿಡಿಕೆ ಸೀರಾಯೆರ್
ಕರಿಯ ಮುಡ್ಯಾಲೊಡು ಕಟ್ಟಾ ಪಾಡಾಯೆರ್
ಬೊಲಿಯ ಮುಡ್ಯಾಲೋಡು ಜಲ್ಲಿ ಜಪ್ಡಾವೆರ್
ದೊಂಪುಗು ಮೇಲಾರ ಕೊಡಿ ಪಾಡಾಯೆರ್
ಅಡಿಯಾರ ದಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಪಾಯೆರ್
ಇನಿ ಲಾವಾ ಕೂಡೀ ಮಂದೆಲು ಕೇನೋಡುದೇ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಓ…

ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಮೇಲ್‌ದೊಂಪ ಸೀರಾದ್‌ ಆನಗಗೆನಾ
ಅಜಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಅಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡ್ಕಲ ಪಾಡಾವೆರ್
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇನೊಡುದೇ

ಇನಿ ಅಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡ್ಕಲ ಸಿರಾದೆರ್
ಅಚ್ಚಿಬೆಲ್ಲೊಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ ಪಾಡಾಯೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ವಾಲೆಬೆಲ್ಲೊಡು ಕರತ್ತನ ಬರ್ಪಾಯೆರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಇನಿಲಾವ ಬೇಲೆ ಕಲೆ ಲಾನಾಗಾಂಡಲ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೆನ್ಪಿ ಮಂದೆಗ್‌ ಬತ್ತಬನಿ ಲಪ್ಪಾಯೆರ್
ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಗೆನ ಮನೊಡ್ಡು ಮನದಿನ
ಕರಿಯೊನುದು ಬರ್ಪಿನತ್ತೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ ಇನಿ ಮದ್ಮೆಗೇ ದಿನ ಮುಟ್ಟಾನಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾಯಿ ಪಾಡಾದೆರ್ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾದೆರ್
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಾಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಾಂದೆ
ಕಾಯಿಪಾಡು ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾವೊಡುಂದೇರಜ್ಜೇರೋ
ಓ ಕಾನ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿಗ್‌
ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಮದ್ಮೆಗೆನಾ ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕೇನೊಡುಗೆ
ಇನ್ನ ಮುಂಡೇರ್ ಬೋಲ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ ಕಾಂತಾರ ಕಡಂದಲೆ ಕಟ್‌ಪಾಡಿಗೆನಾ
ಕಾಯಿಪಾಡ್‌ ಮುರುತ್ತಾ ಲೆಪ್ಪಾವೆರಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ
ಅಜ್ಜೇರೋ ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅರಮೂರು ಪರವೂರು ನಿರಕರೆ ವಣ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಇನಿ ಮದ್ಮೆಗೇ ದಿನಮುಟ್ಟ ಆನಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಮದ್ಮೆದ ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೋಡಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಲಾನಿದಾ ಕಾಲೊಡು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌
ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ…

ಇನಿ ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೋಡಾಯ್ಯಿನ ಸಮಯೊಡು
ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನ ಮುಟ್ಟಾ ಆವೊನು ಬತ್ತೀ ಕಾಲೊಗು
ಇನಿ ಅತ್ತ್‌ ಬರ್ಪಿ ಐತಾರದ ಬಾರೊಡು
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ಜಾತಿ ಮಂದೆ ನಿರೆಕರೆ ಕೂಡಾವೊನು ಬನ್ನಾಗೋ
ಕನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ… ಓ…