ಇನಿಯಾಂಡಲ ಯಾನ್‌ ಅಂಚ ಪೋಪೆಡೆಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಬಾವೇರೆ ಕೇಂಡರಾ
ಈರೆಡ ಯಾನ್‌ ಕೇನೊಡುಗೆ ಈರ್ ಕಡಾವೊಡುಗೆ
ಯೆನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಬಾವೇರೆ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಯಾನ್‌ ಯೇಪ ತೂಪಿನಿಯೆ
ಅಲೆನ ನಡುನೆತ್ತಿಗ್‌ ನಾಲರಿ ಯೇಪ ಪಾಡುನಿಯೆ
ಪಕಲೊಡು ಆರೆತ್ತಿ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಯೇಪ ಮಲ್ಪುನವು
ಪಣ್ಪೋಲು ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೆ ಚಾವಡಿಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒರುವಾರದ ಮದಿಮ್ಮೆಗೆ ಬಾವೇರೆ
ಇರುವಾರೊಡು ಇಜ್ಜಿಗೆ
ಇನಿ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು ಬಾವೆರೆ
ಇನಿ ಒರದೇಕ್‌ ಯೆನನ್ ಕೊರುದ್ದ್‌ ಕಡಾಲೆ ಬಾವೇರೆ
ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊನು ಯಾನ್‌ ತೂಪೇಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಬಾವೇರ್ ಆನಿದ ದಿನೊಟುಗೇ… ಓ…

ಇನಿ ಪೋಪುಂಡ ಸೊನ್ನೆ
ದಾನೆ ಆವೊಡು ನಿಕ್ಕ್‌
ಬರ್ಪುಂಡ ದಾನೆ ಆವೊಡು ಸೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಕ್‌
ಆರಾಡಾ ಸೊನ್ನೆ ಬುಲಿಪ್ಪಾಡಾ ಸೊನ್ನೆಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ತೆನಕ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಪೋತೆರ್
ಸಿರಿ ಪದೊಲಿಗೆ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಕಂಚಿನ್ನ ಬೀಗೊಗು ಮೆಂಚಿನ್ನ ತರ್ಕೋಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಬಾಯಿ ಬೀಗ ರಟ್ಟಾಯೆರ್
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್‌ ದೈದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪೋಪಿ ಬರ್ಪೀ ದುತ್ತು ಬತ್ತೇನೇ ಆಪೇರತ್ತೋ ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಆರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಂದಿಕಟ್ಟಿ ಜೋತುರ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್
ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ತರೆತ್ರ ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್
ಕೋಲೊಯ್ತ್‌ ಕೊಯ್‌ ಸಿರೆಂಗ್‌ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಅಂಗೈ ಸರೊಪೊಲಿ ಮುಂಗೈ ಬಲೆಗೆನಾ ದೀಯೆರ್
ಬಲತಾ ಕೈತ ನಡು ಬಿರೆಲ್‌ಗ್‌ ಮುತ್ತು ಮುದ್ರೆದ  ಉಂಗೀಲ ದೀತೆರೋ
ಓ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಆತನ ಸಮಯೊಡು ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿನ ದುತ್ತುಬತ್ತ್‌ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆತೆರ್
ನಾಲ್‌ ಮುಕತ ಮೂಜಿ ಮುಲೆವುದ ಬಾಕಿಲ್‌ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ್
ಕಾರ್ ಗ್‌ ಸಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್
ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತಿ ಕೈಕೊಡೆ ಕೈಯೇರಿ ಪತ್ತಿಯೆರ್
ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಸೊನ್ನೇಂದ್‌ ಲೆತ್ತೇರ್
ನಮ ಪೋಯಿಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಇಲ್ಲ್‌ ಜತ್ತೊನು ಬತ್ತೇರ್
ದುಂಬುಡ್ಡು ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಪಿರವುಡು ಸೊನ್ನೆ ಬತ್ತೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗಾನೆಂಗೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಸೊನ್ನೆಲಾ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬತ್ತಿನಕುಲು
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದಗೆನಾ
ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಬನ್ನಾಗ
ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ತೂಪೇರ್ ದೂರೊಗು
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಅಣ್ಣೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಲೆತ್ತೋನು ಬತ್ತೋಲು ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ಇಲ್ಲಸುತ್ತ ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯೆರ್
ಇರುವೆರ್ಲಾ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆಲಾ
ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಅಮರಪ್ಪ ಮೇಲರಿಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್
ಚಾವಡಿದ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡೇ
ತನ ಮೆಗ್ಯಾನ ಒಪ್ಪಾತಪ್ಪಾ ಪೋದ್‌ ಕುಲ್ಲಿಯ್ಯೆರ್ ಆರ್ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆ ಪೋತೆರುಗೆನಾ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡಗಾಂಡಲ
ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮಗ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌
ಒರುವಾರೊಡು ಮದ್ಮೆಗೆ
ಇರುವಾರೊಡು ಮದ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ಈ ಕೊರುದು ಕಡಾವೊಡತ್ತಾ ಮಗಾಂದೇ
ಅಣ್ಣೇರೆ ಪಣ್ಣಿನಿದೇ ಓ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್s… ಆ…

ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಈರ್ ಪಣ್ಪಿನ ಸರಿಲಣ್ಣೇರೆ
ಯಾನ್‌ ಕೇಣುನಲಾ ಸರಿಗೆನಾ
ಇನ್ನ ಮುಂಡೇರು ಬೋಲ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಪು ಕಟಪ್ಪಾಡಿ ಕಾಂತಾರ ಕಡಂದಾಲೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ದೇರ್ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಕೇಂಡಾರ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಈರ್… ಆ… ಆ…

ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್
ಕೂಟಾಯಿದ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಇನಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್
ಕುರಂದೋಡಿದ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌ ಈರೆಗ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದೇರಣ್ಣೇರೆ
ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು ಬರಡೊಂದು ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರಣ್ಣೇರೆ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೇರತ್ತಂದೇರೋ ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಆ…

ಅಲ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನ ಊರಾ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಂಡಾರಾ
ಕಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು ಕಾಳು ಮೇಲಾಂಟೆರೆ ಇಲ್ಲಡೆ. ಕಾಯಿಪಾಡ್ದೆರ್ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್
ದರ್ಬೆಟ್ಟಿ ದಾಸ ಇಲ್ಲಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್
ನಂದೊಲಿಗೆ ನೂದ್ದಲೊಟ್ಟಗು  ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಮಿಜಾರ್ ಇರುಂದಾಲೊಟ್ಟುಗು ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರತ್ತೋ
ಅಣ್ಣೇರೆಂದೋ ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರ್ ಕೇಣಿದರಾ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಮನೊಟು ಮಚ್ಚಾರ ಮಲ್ದೇರ್
ಬಂಜಿಡ್‌ ಉಡ ಉಡ ಕಿಚ್ಚಿ ನಂಜಿ ಮಲ್ದೇರ್
ಕಾಯಿ ಪಾಡಿಜ್ಜೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿಲ ಈರಾಂಡಲ
ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಯೆಂಚ ಕೊರ್ದು ಕಡಾವೊನು ಅಣ್ಣೇರೆಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗದೋ
ಆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಈರ್ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಿ ಕಡಾಂಡಗೆನಾ
ಕಪಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕಬಿತ್ತನ ಓದುವೇರು
ಕಲೆಪಣುವೇರಣ್ಣೇರೆ ಕಲೆದೋಸೊನು ಪಣುವೇರು ಅಕುಲು
ಇನಿ ಉಲಾಯಿತ್ತೀ ಪೇರ್ ನಣ್ಣೇರೆ
ಪಿದಾಯಿ ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಗ್ ಮೈಪರಾವಂದ್‌ಂದ್‌
ಇನಿ ಮೆಗ್ಗ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್…  ಆ… ಆ…

ಅಪಗ ಅಣ್ಣೆ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಪಂಡೆರ್ಡ ಪನಡ್‌ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ ಕೇಂಡೆರ್ಡ ಕೇನಡ್‌ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಇನಿದ ದಿನೊಕು ಕೊರುದು ಕಡಾವೊಡು
ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಂದೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್… ಆ…

ಇನಿ ಕಡವುನ ಮಲ್ಲೆತ್ತ್‌ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಸೊನ್ನೆ ತನ ಮಾನ ಮರ್ವಾದಿ ಇನಿ ಕಲೆವೊಂದು ಬರ್ಪೋಲುಂದ್‌
ಮೆಗ್ಗ್ಯೆಪಣ್ಣಾಗ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಇನಿ ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು ಪಂಡೇರ್ಡ ಪನಡ್‌
ಕೇಂಡೆರ್ಡ ಕೇನಡ್‌, ಕಪಿ ಕಟಿಯ್ಯೇರ್ಡ ಕಟ್ಟಾಡ್‌
ಕಪಿತನ ಓದಿಯ್ಯೇರ್ಡ ಓದಾಡ್‌ ಮಗಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಾ ಸತ್ತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಜಾಪಾಲ ಮಗಾ
ದಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾಲಂದೇರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಆರೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ ಗುರುಮಾರ್ಲಾ ಕೇಂಡಾನ
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲೆನ್‌ ನನ ಲೆಪ್ಪಾಲ ಮಗಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಾ
ನಿನ್ನ ದುತ್ತು ಬತ್ತ್‌ಲೈತ ಬಲ್ಮಾನಾ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರಾ ಆಲಾಂದ್‌
ಬಾವೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಕೇನೊಡುಗೆನಾ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡುಗೆನಾ…
ಅರ್ಸದಾ ಮೆಯಿ ಅತ್ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಮುತ್ತಿನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಆತ್‌ಂಡುಗೆನಾ
ಓ ಉರ್ಕಿ ತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಓ… ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋತೆರುಗೆನಾ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಚಣೆ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಸೊನ್ನೆ
ಜೋಗಟೆ ಪೊಯ್‌ ಪಾಡುವೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ತರೆ ಬುಡಿಯ್ಯೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಬೆರಿಕ್‌ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಎಸಲ್‌ಗ್‌ ಎಸಲೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಸೊನ್ನೆ ತರೆ ಬಾರಿಯೆರ್ ಬಲತ್ತ್‌ಗ್‌ ಬಾಲ್‌ಮುಡಿ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮುಂಡೊಗು ಕುರ್ಲು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೋಲಾರ ಮಯ್‌ ಒಯ್ದೇರ್
ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿತ್ತೇರ್
ಪಟ್ಟೇಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತಿಯೆರ್
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ರಾವಕೆ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಸೊನ್ನೆ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಓ… ಓ..

ಕರೆಂಡೆಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀತೆರ್
ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆತೇರ್
ಇನಿ ಬಂಗಾರಡ್‌ ಸಿಂಗಾರ ಆತೇರ್
ಇನಿ ಒರ್ವಾರ ಅತ್ತ್‌ ಇರ್ವಾರ ಮುತ್ತಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಬಲ್ಮಾನೊ
ಸೊನ್ನೆಲಾತೇರೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಲೈತ ಬಲ್ಮಾನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಪೋಲ್ಯ ಆನಗ
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಸತ್ತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಜಾಪಾದೇರ್
ದಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲೆನ್‌ ಲೆಪ್ಪಾದೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಬೈದೇರ್ ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು
ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಅಯಿತ ಸಿಂಗಾರ ಆತೆರ್
ಬಾವೆರ್ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಗುರುಮಾರ್ಲಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಐತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆತೊಲು
ಸತ್ತ್ಯೆದಂಡಿಗೆಡ್‌ ನಿನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ದೆರ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾಲ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮ್ಮಾನೆಗ್‌ ಕೊರ್ದು ಕಡಾಲಂದ್‌ದ್‌ ಅಣ್ಣೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಮೆಗ್ಗೆ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೇನುವೆರತ್ತೋ ಜಾಲ ಬರಿ ಮುಂದೀಲ್‌ಡ್‌
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ಸೊನ್ನೆ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಗ್‌ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಗ್‌ ಪೋನಗ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಬುಡೆದಿ ಸೊನ್ನೆನ್ ದಂಡಿಗೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್
ಮಯಣಕಪ್ಪಡೆದ ಮುಸುಕು ಪಾಡಾಯ್ಯೆರ್
ಯೇರಪ್ಪಾ ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲೆ ನಿಗಲು ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ಮೂಲು ಏರಿನ ಸತ್ತ್ಯೆದಂಡಿಗೆನ್‌
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಜಾಪಾವೊಡು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಏರಿನ ದಂಡಿಗೆನ್‌
ಮೂಲು ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡು ಕೆರಿಪ್ಪೊಡುಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು ಪರಿಪ್ಪು ಪತ್ತಾವೊನು ಪೋಪೆರೂ ದಂಡಿಗೆದ
ಬೋವುಲು ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌…ಓ… ಓ…

ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು ಅಯಿಡ್ದ್‌ ಏಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಪೋವು ಪೋಪೆರ್
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ ದಾಂಟೊನುದು ಪೋಯೆರ್
ಸೊನ್ನೆನ ಸತ್ತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ನಿರೆವೊನು ಪೋಪುಂಡೋ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟು ದೆರಮ್ಮಾನೆಗ್‌s… ಓ… ಓ…

ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆದಾ ಕಂಬ್ಲದಾ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯ್ಯೆಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ ಸತ್ತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಪೋನಗ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡೂ ಕೂಡುದಿನ ಊರಪೊಂಜೊವುಲು ಮದಿಪುವೆರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲೆ ತೂಲೆಗೆ ಅಂದಾ ತೂಲೆಗೆ
ಏರೆನ ಸತ್ತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಬತ್ತೀನೀಂದ್‌ ಗುರ್ತ ಪತ್ತ್‌ಲೆ ಅರ್ತ ತೆರಿಪ್ಪೋಲೆ
ಅಜ್ಜೇರ್ ನ್‌ ಲೆತ್ತ್‌ ಪನ್ಪೇರ್ ಗೆ ಅಕುಲು ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಾ ಸತ್ತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನೀಂದ್‌ದ್‌
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಮದಿಪುನಗ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಕಲಟ್‌ ನಂಕ್‌ ಉಂತರೆ ಆವಂದ್‌
ಲಾವಾ ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು ಒಪ್ಪಾದೇ ಮದಿಪ್ಪುವೆರತ್ತೋ ಓ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ನಲುವೇರು ಊರಪೊಂಜೋವುಲು ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮ್ಮಾನೆ ದೊಂಪ ಪೊಗ್ಗುನಗ
ಇನಿ ಮೂರುನಕುಲು ಮುಟ್ಟದನೆ ಬುಡೊಡು
ಪೆರಪಿನಕುಲು ಪೆರದನೆ ಬುಡೊಡು
ಕಡೆಪಿನಕುಲು ಕಡೆಪಿಕಲ್ಲ್‌ ಬುಡೊದು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದೊಂಪ ಜಪ್ಪೊಡು
ಕಾ ಅನ್ಪೀ ಕಕ್ಕೆಲಾ ದೊಂಪೊಡು ಇನಿ ಉಂತರಾವಂದ್‌
ನಮ ಕುಕ್ಕಿಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಾರಿಯೊಡುಂದ್‌ ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು
ಮದಿಪ್ಪುವೆರತ್ತೋ… ಆನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಮುಟ್ಟುಗು ಆತುಜ್ಜಾಲ್‌
ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ದಡ್ಡೆ ಗೊಡ್ಡುಗೆನಾ ಮಂಜೆ ಮರಡೆಗೆನಾ
ಪೊಣ್ಣು ಪೋತುಜ್ಜಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪೊಂಜೋವು ಆತುಜ್ಜಾಲ್‌ ಆಲ್‌
ತಿಂಗೊಲಡಿ ಸೂತಕ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಾಲ್‌
ವರ್ಸಾದಿ ಕುಮಾರನ್‌ ಪಿಜಿಲೊಜ್ಜಾಲ್‌
ಸೊನ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಕಲಟ್ ನಮ್ ಉಂತರೆ ಆವಂದುಂದೇ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಮದಿಪುವೆರೆತ್ತೋ… ಕಾನ ಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಓ.. ಓ…

ಸೊನ್ನೆನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮ್ಮಾನೆ
ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌  ದಾಂಟ್‌ದ್‌ಂಡ್‌
ಸೊನ್ನೆನ ದಂಡಿಗೆ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುಂಡು
ಇಲ್ಲಮುಟು ಸಗುಬಗುಲಾ ಆತ್ಂಡ್‌ ಗೆಂದತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌
ಗೆಂದ ತಾರೆ ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆಡ್‌ ದಂಡಿಗೆ ಕೆರಿಪ್ಪಾದೆರ್ ಬೋವುಲು…
ಓ ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s…

ದಂಡಿಗೆ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಕೆರಿಪುನಗ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಇನಿ ಓಡು ಪಾರೊನು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆದ ಕೈತೊಲು ಬತ್ತೇರ್
ಮಯಣ ಕಪ್ಪಡೆ ರಟ್ಟಾಯ್ಯೆರ್
ಸೊನ್ನೆನಿಗೆನಾ ದೆರ್ತ್sತಿರ್ತ್‌ಂದೇ ಮಲ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆನ್ ದೆರ್ತ್‌‌ದ್‌ ತಿರ್ತ್ ಮಲ್ಪುನಗಗೆನಾ
ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು ಪೆರಪಿನಕುಲು ಪೆರದನೆ ಬುಡ್ತೇರ್
ಮೂರುನಕುಲು ಮುಟ್ಟದನೆ ಬುಡ್ತೇರ್
ಕಡೆಪಿನಕುಲು ಕಡೆಪಿಕಲ್ಲ್‌ ಬುಡ್ತೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಜಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಪೋಪೋವುದು ಎರಮ್ಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗುನಗ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌s ‘ಕಾ’ ಅನ್ಪಿನ ಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಲಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಕೇಣಿದನಂದ್‌ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಈ ಬತ್ತಿನೆಕ್‌ ಮಗಾ
ಊರುಲಾ ಜತ್ತೇರತ್ತಾ ಮಗಾ ಸೊನ್ನೆ
ದೈಕುಕ್ಕಿನ್ನ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಮಗಾ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಪನ್ಪೇರಾರೋ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್ ಕರಿಯಂದೆ ಮಗಾ
ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆರ್ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ್‌ ಮನೊಟು ಮಚ್ಚರಗೆನಾ
ಉಡಲ್‌ಡ್‌ ಕಿಚ್ಚಿ ನಂಜಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ನಿನ ಎರಮಾನೆ ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಗುಲು
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸೊನ್ನೆ
ಆರುವೆರಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಾಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಇನಿ ಊರು ಜತ್ತ್‌ ಪೋಂಡಲಾ
ಈ ನಿನ್ನಾ ಮೆಗ್ದಿಗ್‌ ಗಿಂಡೆಗ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಒರುವಾರ ಮದ್ಮೆ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್‌ ಇರುವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ
ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್‌ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊನು ಈಯೇ ಮಲ್ಪೋಡು
ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಕಲೊಡು ಆರೆತಿ ಮಲ್ಪೋಡು
ಗಿಂಡೆನ ನಡುನೆತ್ತಿಗ್‌ ನಾಲರಿ ಪಾಡೊಡುಂದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೇನೊಡುದೇ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯ್ಯೆರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಎಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋನಗ ಇನಿ ಗಿಂಡೆ ಉಲ್ಲೇರ್
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮಿತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲೊನುದು ಉಲ್ಲೇರ್
ತಗೆ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ತೂಯಿನ ಗಿಂಡೆ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಕ್ಕೇರೆ ನಾರಾಯಿಣ ಅಕ್ಕೇರೆ
ಈರೆ ಬತ್ತಾರ ಅಕ್ಕೇರೆ, ಲೆತ್ತಾರ ಅಕ್ಕೇರೆ ಎಂದೇರ್ ಗಿಂಡೆ ಆರ್… ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮಗಾ ಗಿಂಡೆ ಕೇನಿದನಾ
ನಿಕ್ಕ್ ಒರುವಾರದ  ಮದಿಮೆಗೆ ಮಗಾ
ಇರುವಾರದ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಯಾನ್‌ ಯೇಪ ತೂಪಿನಿ ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ನಡುತರೆಕ್‌ ನಾಲರಿ ಯಾನ್‌ ಏಪ ಪಾಡುನಿ ಮಗಾಂದೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ತಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಸೊನ್ನೆ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಯಿ ರಟ್ಟಾದೆರ್
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆ ಸಕ್ಕಣ ಪತ್ಯೇರ್
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ದೆಯಿದ್ದೇರ್
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಚಣೆ ಪತ್ಯೇರ್

ತನ್ನ ಮೆಗ್‌ದಿನ್‌ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಲಕ್ಕಾದೆರ್
ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್
ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನೆಯ್ಯಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆರ್
ಎಸಲ್‌ಗ್‌ ಎಸಲೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆರ್
ತನ ಮೆಗ್‌ದಿನ ಗಿಂಡೆನ ತರೆ ಬಾರಿಯೆರ್
ಬಲತ್ತ್‌ಗ್‌ ಬಾಲ್‌ ಮುಡಿ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಮುಂಡೊಗು ಕುರ್ಲು ಕುಂಕುಮ ದೀಯೆರ್
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೋಲಾರ ಮಯ್‌ಂದೇ  ಒಯ್ದೇರ್
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್…   ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌s ಓ…

ಕರೆಂಡೆಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿನ ಬಂಗಾರ್ ದೀತೆರ್
ತನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್‌ದಿಗ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಪಟ್ಟೆಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿನ ಪಟ್ಟೆನಿಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆ ತನ್ನ ಮೆಗ್‌ದಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌ ತುತ್ತಾವೆರ್
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ರಾವಕಿ ಪಾಡಾವೆರ್
ಪಿಂಡಿಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೇನೆ ಗಿಂಡೆಗ್‌ ತುತ್ತಾವೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಗಿಂಡೆಗ್‌ ನೀರಮದ್ಮೆದ ದಿನೊಕುಗೆನಾ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ತಂಗಡಿನ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲ್ಯೊಡು
ಬಂಗಾರ್ ಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆ
ಬೊಲ್ಲಿಡ್‌ ಬೊಲ್ಲೆನೆ ಮಲ್ದೇರ್
ಕವಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆನಾ ರಾವೆನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿಗೆನಾ
ಇಡ್‌ಕಲ್ಲ ಬಜ್ಜೇಯಿಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನೇ ಬಲತ್ತ ಕೈಟ್‌ ಗಿಂಡೇಗ್‌ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ರ್… ನೀರಮದ್ಮೆದ ದಿನೊಕುಗೆನಾ  ಓ…