ಇನಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋಯಿನ ತೂಪೆರ್
ಗಿಂಡೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಚೊಂಚಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆನ್‌ ಬೊಲ್ಯನೆ ಗೆರಕ್ಕನೆ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೆರ್
ಜೋಡು ಮಾರಿಕಿದೆಕ್‌ ಬೊರಿಯರೆ
ಸೊನ್ನೆನಾ ಗಿಂಡೇನೆ ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೊರಿಪಿನ ಪೆತ್ತಗ್‌ ದಾರುಗೆನಾ
ಮಡ್ಡಿಲಾ ಅರ್ಕಂಜಿಲಾ ದೀತೋಲುಗೆನಾ
ಬಾಲೆಕಂಜಿಗ್‌ ತೆಲಿಯಾ ಅರ್ಕಂಜಿಯಾ ದೀನಗೆನಾ
ಇನಿ ಗಿಂಡೆ ಆಂಡಲಾಗೆನ ಚೊಂಬಿನ್ನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡೆ ಪತ್ತೊನು ಪೋಯಿನಾರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಮಾರಿ ಕಿದೆಟೇ ಕೇನೊಡು
ಬಾಲೆ ಕಂಜಿ ಮಿರೇಕೆ ಬುಡ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಗಿಂಡೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಒರುವಾರ ಇರುವಾರಗೆನಾ ಇನಿಯಾಂಡಲ
ಬಾಲೆಕಂಜಿನಿ ಮಿರೆ ಅಗಿಪ್ಪಾದೆರ್
ಕಂಜೀನೆ ಒಯಿದ್ದೇರ್ ಗಿಂಡೇಲಗೆನಾ
ಕಂಜಿನ್‌ ಒಯ್‌ತ್ತ್‌ದ್‌ ಕಮ್ಮೊಗು ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್
ಕಂಜಿ ತಿಂದಿ ಮಿರೆನೆ ನೆಡ್ಡಿವ್ವೇರೂ ಗಿಂಡೇ ಓ
ಜೋಡು ಮಾರಿ ಕಿದೆಟ್‌ ಓ ಗಿಂಡೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಗಿಂಡೆನೆ ಲಾವ ಅಂಡೆನೇ ಪತ್ಯೇರ್
ಒರ್ ಕಾರ್ ಓರೆ ಸರೀರೊಡು ಕುಲ್ಲಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ವಾರೆ ಸರೀರೊಡು ಕಾಸಿ ಕಬೆತ್ತಿನ
ಮಿರೆ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ ಬೊರಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಗಿಂಡೆ ನಿಲಿಕೆ ಪೇರ್ಂದೇ ಬೊರಿಪ್ಪೆರ್ ಗಿಂಡೆ ಆರೋ…

ಗಿಂಡೆದ ಪೇರ್ ಗೆನಾ ಇನಿಯಾಂಡಲ ಲಂಡೆಗ್‌ ಗಿಂಡೆ ಮೈಪುನಗ
ಲಾವಾ ಗಿಂಡೆದ ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಮೈಲೇನೇ ಮಾಸೊನು ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಗಿಂಡೆ ಮುಪ್ಪ ಮರಂಗೆ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತಿದಿನೆಟ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮರಂಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಮೈಲೇನೆ ಮಾಸೋನು ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ ಗಿಂಡೇಗೋ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುದೇ ಓ ಗಿಂಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಲಂಡೆದ ಪೇರ್ ನಿಗೆನಾ ಗಿಂಡೆದ ಪೇರ್ ನಿಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಲಾವಾ ಬೈಪಣೆಡ್‌ ದೀಯ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಕಾಂಡೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಕಂಜಿಕಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮೊನು ತೊಟ್ಟು ಪತ್ತ್‌ದ್‌ ಉಂತುವೆರ್
ಕಾರೂ ಕೆರೆಂಚುವ್ವೆರೂ
ಗಿಂಡೆ ಉಗುರು ಕಿನುಂಕುವೆರ್
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕಡುದುಕ್ಕಾ ದೆತ್ತೋನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಮಾರಿ ಕಿದೆಟ್‌ದೇ
ಓ ಗಿಂಡೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಆ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾಟ್‌ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗುಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುಪಣ್ಪೇರ್
ಯೇಪ ಮಾರಿಕಿದೆಕ್‌ ಪೋತಿನ ಗಿಂಡೆ ಇನಿದಾನೆ ತೋಜುಜ್ಜೇರಪ್ಪಾ
ದಾನೆ ಕತೆ ಕಲ್ಜಿಗಾಂದೂ ಪಂಡೇರುಗೆನಾ
ಲಾವಾ ದಾರೂ ಮಾರಿಕಿದೆನಾಡೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಸಗುಮ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರುದೇ ಏ… ದಾರು ಆಲೋ ಆನಿದ ದಿನೊಟು ಆ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಗಿಂಡೆ
ಕಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮೊನು ತೊಟ್ಟು ಪತೊನುದು
ಕಾರ್ ಕೆರೆಂಚೊನುದು
ಉಗುರು ಕಿನ್ಕೊನುದು ಉಪ್ಪುನಗಾ
ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕಡುದುಕ್ಕಾ ದೆಪ್ಪುನಗಾ
ಇನಿ ದಾರು ಪೋತೆರುಗೆನಾ
ಆರಡೇ ಅಪ್ಪೇ ಈರ್ ಬುಲಿಪ್ಪಡೇ
ಲಾವಾ ಎಡತ್ತಾ ಕೈಟ್‌ ಗಿಂಡೆನ ಕೈಟ್‌
ಗಿಂಡೆದ ಪೇರ್ಂದೇ ಪತ್ತೊನು ದಾರೋ ಓ ಮಾರಿಕಿದೆಟೂ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಲತ ಕೈಟ್‌ಗೆನಾ
ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಗಿಂಡೆನಿ ಪತ್ವೇರುಗೆನಾ
ದಾರು ಆಂಡಲಾಗೆನಾ ಲೆತ್ತೊನು ಮಾರಿಕಿದೆನಲ್ತ್‌ ಬರ್ಪೇರ್
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡು
ಕಲ್ಲಾ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್‌
ಗಿಂಡೆನಿ ಕೊನೊದು ಕುಲ್ಲಾವೊಲು ದಾರೋ ಓ ದಾರೋ ಆಲೋ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಪೇರ್ ನ್‌  ಕೊನೊದು ದಾರು ಆಂಡಲಾ
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ ಪೇರ್ ದೀಪಿ ಪಲಾಯಿಡ್‌ ದೀಯೊಲು
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೊಟ್ಟುಗು ಪೋತಿನಾರ್
ಇನಿ ಎರ್ ಕಿ ನೀರ್ ಸಿರ್ಕಾವೊನುದು
ಸಿರ್ ಕಿ ನೀರ್ ಎರ್ಕಾವೊನುದು
ಬೈಲ ಕಂತಾ ಜಪ್ಪುವೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ
ಓ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಕಂಬುಲದ ಕಡಿನೀರ್ ಕಟ್ಟಿನ ಅಜ್ಜೇರ್
ಅಲ್‌ತ್ತೇ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯೇರ್
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪಾ ಪೊಗ್ಗಿಯೆರ್
ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೊದು ಕೊಟ್ಟಾರೆಡ್‌ ಕೆರಿಪ್ಪುವೆರಜ್ಜೆರೂ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಮೇಲಾಯೆರತ್ತೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ
ಆ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಆ… ಆ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುದು ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ದಾರೂ
ನಾರಾಯಿಣಾ ದಾರೋ ಪಣ್ಪೇರಾರೋ ಅಜ್ಜೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಯೇರ್ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಲಸರ್ ಅಂಗದನೆಡ್‌ ಮಗಾ ಯೆಂಕ್‌ ಸಂಕಾಸೊಲೆ ಬೇಜುಂಡು
ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಕಣಲಾಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ದಾರು ಪಾರು ಓಡೋನು ಬರ್ಪೋಲ
ತಿರ್ತಡ್ಯಗ್‌ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪೋಲು
ಮಿತ್ತಡ್ಯಗ್‌ ಕೈಕೊರ್ದೂ ಪಣ್ಪೋಲು
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿಲೆ ಆರೋ
ಪಣ್ಪೋಲು ದಾರು ಆಲ್‌ ಚಾಕರಿದ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್‌… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಆ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಗಿಂಡೆ ಆಂಡಲಗೆನ
ಪೊಣ್ಣು ಪೋತೆರಜ್ಜೆರೇ ಪೊಣ್ಜೋವ ಆತೇರೊ
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆತೇರೋ ಮುಮುಟ್ಟೇಲ್‌ಗ್‌ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೇ ಕೇಣದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಿಲೆತ ಪೇರ್ ನ್‌ ಯಾನ್‌ ಎಂಚ ಕೊರ್ಚನಿ ಅಜ್ಜೇರೇಂದ್‌ದ್‌
ದಾರು ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಡೋ ಓ ಆಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಆ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮಗ ದಾರೋ ಕೇಣದನಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಮರಣ ಆದ್‌ ಪೋಂಡಲಾ
ಇನಿ ದಾರು ಕೇಣಿದನಾ
ಪೇರ್ ಗಾ ಅಲೆಕಾ ಮಗಾ ಅಮೆ ಪಿಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ
ದಾರುಂದೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗದೇ ಒ ದಾರು ಆಲೋ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ದಾರು ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಪೋಪೊಲುಗೆನ
ಪೇರ್ ದೀಪಿನ ಪಲಯಿಗ್‌ ಕೈಕೊರ್ತೊಲು
ಪಿಂಗಣದ ಪೇರ್ ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಪತ್ತೊನುದು ದಾರು ಬರ್ಪಿನಿಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆನ್‌ ಕೈಯೇರ್ದ್‌ ದಾರು ಕೊರ್ಪಿನತ್ತೋ
ಸಗುಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ… ಓ ದಾರು ಆಲೋ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ದಾರು ಕೊರ್ ನಗ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ನೀರ್ ಪತ್ಯೇರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯ್ಯೆರ್
ಪೇರ್ ದೆಯ್ದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಉಡಲ್‌ ಸಣಿಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರ್
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್s ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್… ಆ… ಆ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ದಾರೋ ಕೇಣಿಲಂದೇರಜ್ಜೇರ್
ಇನಿ ಮಗಾ ಗಿಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಣ್ಜೋವು ಆತಿನೆಕ್‌
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆದ್‌ ಮದಿಮುಟ್ಟೇಲ್‌ ಪೋತಿನೆಕ್‌
ದಾನೆಲಾವೊಡು ದಾರೋ ದಾನೆ ಪೋವೊಡು ಮಗಾ
ಯೆಂಕ್‌ ಒಂಜಿಲಾ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾರು ಪಣ್ಪೀನಿಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೇ ಕೇಣೀಲೆ ಈರ್ ದಾರು ಪಣ್ಪೋಲುಗೆನಾ… ಆ… ಆ…

ಇನಿದ ದಿನೊಟು ಅಜ್ಜೆರೆ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಜೋವುಲಾವೊಡು ಅಕಲೆಗ್‌ ಪನೊಡು
ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆಗಾ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಜೋವುಗಾ ಪನೊಡು
ಅಕುಲು ಕೂಡೊಡುಗೆನಾ
ಪಿಲೆಕ್‌ ಪಿಲೆ ನೀರ್ ಮೈಪೊಡಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ ಈರ್
ಮಡ್ಯೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆನಿ ಪನೊಡಜ್ಜೇರೆ ಪಣ್ಪೋಲು ದಾರು
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ… ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಆಲ್‌… ಆ…

ಲಾವು ಮಗಾ ದಾರೊಂದುದು ಇನಿಲಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡೇರ್
ಲಾವ ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ತಿಂದೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ದಾರೂ
ಇನಿ ಮಡ್ಯೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆನಿ ಊರುಗು ಯಾನ್‌ ಪಂರ್ಡ್‌ದ್‌ ಬರ್ಪೆಂದೆರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ನಿಚ್ಚದಾ ದುತ್ತೈತ ಬುಡಿಯೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಪೋಪಿಬರ್ಪಿನ ದುತ್ತು ಬತ್ತನೆ ಪಕ್ಕಾಲಾಪೇರ್
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾರ್ ಗ್‌ ಸಮ್ಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟಿಯೆರ್
ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತಿನ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಪತ್ತಿಯೆರ್
ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಪೋವುದು ಬರ್ಪೆ ಮಗಾಂದೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೊನು ಪೋಪೆರಜ್ಜೇರ್
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್s… ಆ… ಆ…

ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಇನಿ ಪೋವು ಪೋವುದು ಪೋಪೆರ್
ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಪೋಪೆರ್
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಎರಮಾನೆದ ಮುಟ್ಟ ಸಗುಬಾಗೆ ಆಪೆರ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ದೂರೊಗು ಎಡ್ಡೆನಂದ್‌ದ್‌ ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆದಿ ತೂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬರಾಂದಿನ ಅಜ್ಜೇರ್
ಇನಿ ದಾನಿ ಕಜ್ಜ ಕಾರೊಡು ಬತ್ತಾರ್ಂದ್‌ ಕೇಂಡಾಲ್‌ ಆಲ್‌
ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಚೆಲುವೆ ಇನಿ ದೀಪೊಲು
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋಪೋವುದು ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗೆ ಆಪೆರ್
ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕುಲ್ಲುಲೇಂದೇ ಪಣ್ಪೋಲು ಆಲ್‌
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆಲ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಕೇಣಿದನ
ಕುಲ್ಲು ಕಜ್ಜ ಪಿರ ಆಂಡ್‌ ಮಗಾ
ಇನಿ ಬತ್ತಿ ಕಜ್ಜ ಬಾಲ ದುಂಬುಗೆನಾಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ದೀಯಿನ ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋವುದು ಕುಲ್ಲುವೆರ್
ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಾಡ್ಯೋಲು
ಚೆಲುವೆ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೈಯೇರ್ದ್‌ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತೋ ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ
ಚೆಲುವೆಗೆ ಆರೋ… ಓ ಆಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಆ… ಆ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್‌ ಕಾಯಿದ ಜೋಗ ಆಯೆರ್
ಚೆಲುವೆದಿ ಕೇಣುವೊಲು
ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬರಾನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಈರ್ ದಾನೆ ಕಜ್ಜ ಕಾರೊಡು ಬತ್ತಾರ್ ಇನಿ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಕೇಂಡಾನ ಮಗಾ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಗಿಂಡೆ
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆತೋಲು ಮಗಾ ಪಂಡೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರೋ
ಓ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್ ಆ… ಆ…

ಇನಿ ದಾನೆ ಆವೊಡು ಮಗಾ ಚೆಲುವೆ ದಾನೆ ಪೋವೊಡು ಮಗಾ
ಯೆಂಕ್‌ ಒಂಜಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇಂಡಾನಗೆನಾ
ಏಲ್‌ ಏಲರೆ ಪಿರಯದ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿನ್‌
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮನೆಗ್‌ ಅನ್ಯ ಬೆನ್ಯ ಸೇರಾದ್‌ ಕೊರ್ತೆ ಚೆಲುವೆ ಕೇಂಡಾನ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್‌ ದಾನೆ ಆವೊಡು ಮಗಾ
ದಾನೆ ಪೋವೊಡುಂದೇ ಈಯಾಂಡ ಪನೊಡುಂದೇ ಅಜ್ಜೇರ್
ಪಣ್ಣಾಗ ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆದಿ ಪಣ್ಪೋಲುಗೇ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಚೆಲುವೆ ಪಣ್ಪೋಲುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಜೋವು ಬರೊಡು
ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆನಿ ಈವ ಪನೊಡು
ಯಾನ್‌ ಯೇಲ್ಯಬೇಲ್ಯೊಡೆ ಬರ್ಪೆನೇ ಅಜ್ಜೇರೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ಲಾವಾ ಯೆಚ್ಚ ಕರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಪಣ್ಪೆ ಅಜ್ಜೇರೆಂದ್‌ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ
ಚೆಲುವೆ ಪಣ್ಪೋಲತ್ತೋ ಓ… ತನ್ನ ಯೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಆ… ಆ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಚೆಲುವೆ ಕೇಂಡಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನಾಂಡಲಾ ಪೋಪೆ ಮಗಾ
ಇನಿ ಈ ಆಯಿನಾತ್‌ ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಬರೊಡು ಮಗಾಂದೇರ್
ಅಜ್ಜೇರ್ ಇಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ
ಲಾವಪ್ಪಾ ಅಜ್ಜೇರೆ ಈರ್ ದುಂಬೊತ್ತೋನು ಪೋಲೆ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಿರವುಡು ಯಾನ್‌ ಬರ್ಪೆಂದ್‌ ಪಂಡೋಲು ಚೆಲುವೆ
ಚೆಲುವೆನ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನು ಬರ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್… ಆ… ಆ…

ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತೀನ ಅಜ್ಜೇರ್
ನಾಲ್‌ ಊರುದ ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲಡೆಗ್‌ ಪೋಪೆರ್
ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲ ಪೊಣ್ಜೋವುಲೆಗ್‌
ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಏರ್ ಮಗಾ ಊರ ಪೊಂಜೋವೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ನಿಕುಲು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಗೆ ಬರೊಡುಂದೇರಜ್ಜೇರೋ
ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಆಜ್ಜೇರ್ ಆರ್… ಆ…

ಆವಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಯೆಂಕುಲು ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಬರ್ಪಾಂದೇರ್
ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚೇನೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಬತ್ತೇರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಪೋದ್‌ ಕುಲ್ಲುದೇರಜ್ಜೇರೂ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ
ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ ಓ… ದಾರುನು ಲೆಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿದ ದಿನ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೆನಾ ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲು ಬರ್ಪೇರ್
ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರೆಗಣ ಈಯಾಂಡಲ ಮಲ್ಫುಲಂದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ ಪಣ್ನಾಗ
ದಾರು ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡೇ ಉಲ್ಲೋಲು ದಾರು ಆಲ್‌
ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಆಲ್‌… ಆ…

ಇನಿ ದಾರು ಆಂಡಲ ಕಾಲ್ಯದಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣಗೆನಾ
ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಮಲ್ಪುವೋಲು
ದಾರು ಆಂಡಲ ಬೊಲ್ಯರಿತ ಬೊವನ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪು
ಮುಣ್ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪು
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪು ದಾರು ಆಲ್‌
ಮಲ್ತೋನು ಉಲ್ಲೋಲುದೇ… ಓ ದಾರು ಆಲೋ… ಅಜ್ಜೇರ್ ಯೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಆ…

ಇನಿ ಪಂಚಮುರುತಂದಟ್ಟೀಲರಗಣ ದಾರುನ ಆನಗಗೆನಾ
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೆನಾ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವುಲು ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಗ್‌ ಬತ್ತ್‌ ಎತ್ತಿಯೆರ್ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬನ್ನಾಗ ಬಿನ್ನೇರ್ ಕೇನೊಡು
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಆ…

ಬಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ಮಗಾ ಕುಲ್ಲುಲೇಂದೇರ್
ಅಜ್ಜೆರ್ ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ದ ಪೊಂಜೋವೆನಿ
ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆನಾ
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆನಾ ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೆರ್
ಸಾರಿದೊಲಿ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯೊಡು
ಸೆರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲುನಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಚೆಲುವೆ ಕೇಣಿದನಾ
ಇನಿ ದಾನೆಲಾವೊಡು ಮಗಾ ದಾನೆ ಪೋವೊಡು ಮಗಾ
ನಿನ್ನ ಕಿರಮ್ಮಾನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಚೆಲುವೆಂದೇರೋ ಆರ್ ಅಜ್ಜೆರ್ ಓ ಓ…
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೇರ್ ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ಕಲಸ್ಸಲಾವೊಡು ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ನಾಲ್‌ ತೆರಿಯಲ ಆವೊಡು ಮಂಡಲ ಪಾಡೊಡು
ನಾಲ್‌ ಕಲಸೊಡುಗೆನಾ ನೀರ್ ಜಿಂಜಾವೊಡುಂದೇರ್ ಚೆಲುವೆ ಆರ್
ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆರ್ ಅಜ್ಜೇರೆ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಆ… ಆ…

ನಾಲ್‌ ತೆರಿಯ ಕಟ್ಟಿನ ಚೆಲುವೆ
ಲಾವಾ ಕಲಸಗಾಂಡಲಗೆನಾ ಮಂಡಲ ಪಾಡುವೆರ್
ನಾಲ್‌ ಕೋಂಟುಗು ನಾಲ್‌ ತೆರಿಯ ದೀಪೆರ್
ನಾಲ್‌ ಕಲಸೊ ನಿಲಿಕೆ ನೀರ್ ಜಿಂಜಾವೆರ್
ನಾಲ್‌ ಕಲಸೊದ ನೀರ್ ದೀಪಾವೆರ್ ಮಡ್ಡೆಲಿದಿ ಚೆಲುವೆ ಆರ್
ಕವಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚೀರೆ ಇಡ್‌ಕಲ್ಲ ಬಜ್ಜೇಯಿನ್‌
ಕಲಸೊದ ಮೇಲ್‌ಡೆ ದೀಪಾವೆರ್
ಚೆಲುವೆ ಆರ್ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆನಿಗೆನಾ ಚೆಲುವೆ ಲೆತ್ತೊನು ಪೋಪೆರ್
ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡು ಕಲ್ಲಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್‌
ಮದ್ಮಾಲ್‌ ಗಿಂಡೆ ಕುಲ್ಲುದೇರ್
ಆರ್ ಲಾವಾ ಗಿಂಡೆನ ಕೈಟೆ ಪತ್ತಾವ್ವೇರೂ ಚೆಲುವೆ ಆರ್ ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಯೋ… ಆ…

ಗಿಂಡೆನಿ ಇನಿ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತೊನುದು ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆ
ಇನಿ ಜಾಲಮುಂದಿಲ್‌ಗ್‌ ಲೆತ್ತೊನ್ದು ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಕೆರ್ಚಿಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಚೆಲುವೆ ದೀಪಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲೀಂದೇ ಬರ್ಪಾವೆರೂ ಚೆಲುವೆ ಆರ್
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಪರದಚ್ಚನೆ ಬರ್ಪಾಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಬಲತ್ತ ಕಾರೂ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮಂಡಲಗ್‌ ಪೊಗ್ಗಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಕೆರ್ಚಿಲ್ಲಾ ತಾರಾಯಿಡ್‌ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಕುಲ್ಲಾದೇರ್
ನಾಲ್‌ ಬರಿತ ನಾಲೂರ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆನೇ ಉಂತಾದೇರ್ ಚೆಲುವೆ
ಕಲಸದಾ ಕೈತಾಲ್‌ದೇ ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆಡ ನಾಲ್‌ ಮೂಲೆದ ಕಲಸದ ನೀರ್ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಪತ್ತಾವೇರ್
ಗಿಂಡೆಗ್‌ಗೆನಾ ಮುಕ್ಕೋಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಗೆನ
ಲಾವಾ ಕಲಸದ ನೀರೂ ದಂಗಾವೇರೂ ಚೆಲುವೆ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆರ್
ಕಲಸದ ನೀರ್ ನ್‌ ಗಿಂಡೆನ ನಡುನೆತ್ತೀಗೇ ಮೈಪಾವೆರ್ ಚೆಲುವೆ ಆರ್
ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮುಕ್ಕೋಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ
ನಡುನೆತ್ತಿಗ್‌ ಕಲಸದ ನೀರ್ ಮೈಪಾಯಿನ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಲಸೆನ್‌ ಗಿಂಡೆನ ನಡುನೆತ್ತಿಗ್‌ ದೀಪಾದೇರ್
ಮೂಜಿ ಕಲಸದ ನೀರ್ ನ್‌ ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆಡ
ಕಲಸ್ಸೊಗು ಮೈಪಾದೇರ್ ಓ ಮಡ್ಡೇಲಿದಿ ಚೆಲುವೆಗೆ
ಆರೋ… ಓ ಚೆಲುವೆದಿ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ನಡುನೆತ್ತಿಡ್‌ ದೀತಿನ ಕಲಸ್ಸ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರ್ ನ್‌
ಲವೆನಿ ಮಡ್ಡೇಲಿದಿ ಚೆಲುವೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಡ ಕನಪ್ಪಾವೇರ್
ಪಲಪೋಯಿನ ಗೆಂದ ತಾರೆ ಪದುಮ ಕಟ್ಟೆಗ್‌ ಮೈಪಾದೇರ್
ಲಾವಾ ಮದ್ಮಾಲ್‌ ಗಿಂಡೆನಿ ಲೆತ್ತೊನು ಪೋತೆರ್ ಬೆಂದ್ರ್‌ ಸಾಲೆನಡೆ
ಚೆಲುವೆ ಆರ್ ಮಡ್ಡೇಲಿದಿ ಚೆಲುವೆಗೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೆಂದ್ರ್‌ಸಾಲೆನವುಲು
ಗಿಂಡೆನಿ ಪಿಲೆಕ್‌ ಪಿಲೆನೀರ್ ಮೀಪಿನ ಮಗಲೆನಿ
ಇನಿ ಸೀಗೆ ಬಾಲೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ತರೆಕ ಮೆಯಿಕ ಲಾವ ಮಡ್ಡೇಲಿದಿ ಚೆಲುವೆ ದೆಕ್ಕುವೆರ್
ಮಯಿಲೆ ಮಾಪಾವೇರ್ ಮಡಿಂದೇ ತುತ್ತಾವೆರ್ ಗಿಂಡೆಗೋ
ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೇಗೇ ಆರೋ ಓ ಚೆಲುವೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…