ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆಡ ಪಣ್ಪೇರೋ ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೆಗೆನಾ
ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೇ ಕೇಣಿದರಾ
ಯೆಂಕುಲೆಗ್‌ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲ್ಯಕಡೆಸುಂಡುಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ ದಿಬ್ಬಾಣ ಯೆಂಕಲೆಗ್‌
ದೊಂಪ ಜಪ್ಪುಡಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣಾಗೋ
ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆದೋ ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌s ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಕುಲ್ಲುನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಜಾಪಾದೇರಜ್ಜೇರುಗೆನಾ
ದಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದೇರುಗೆನಾ
ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲೆನ್‌ ಪಕ್ಕಾದಿಕ್ಕಾ ಲೆಪ್ಡಾದೆರಜ್ಜೇರ್
ಲವಾ ದಿಬ್ಬಾಣ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೇ
ಪಿದಾಯಿಲಾ ಪಿದಾಡ್‌ನಗತ್ತೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇನೊಡುದೇ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ
ಸೊನ್ನೆಂದೇ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ಕೂಡುದಿ ಸಬೆಸಾವಿರಗ್‌ ಮಗಾ
ದುಂಬುಗುಲಾತಿನ ಕಿರಮ್ಮೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾರ್ ಪತ್ತಾವೆರುಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನಿಗೆನಾ
ದೊಂಪಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಜಪ್ಡಾವೆರಜ್ಜೇರೋ
ದಿಬ್ಬಾಣ ಜಪ್ಪುಡು ಕೊರ್ಪಿನಿದೇ… ಏ… ಏ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಲಾವ ದಿಬ್ಬಾಣ ಪೋತಿನ ಪಿರ ಬತ್ತ್‌ ಜಪ್ಪುನಗಾ
ಸೊನ್ನೆಗಾಂಡಲ ಲಜ್ಜೇರ್ ಗೆಂದತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ಗೆನಾ
ಪದ್‌ಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ದೆರ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ
ಓ…  ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆಂಕುಲೂ ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಗಲ್ಲ್‌ ಗದ್ದಲೊಡು ಸರ್ವ ಬಿರ್ ದ್ದ್‌ಡ್‌
ದಿಬ್ಬಾಣ ಪಿರ ಜತ್ತೊನುದು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್ಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು
ಸೊನ್ನೆನಾ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತಾವೊನುದು
ದಿಬ್ಬಾಣ ನೆರೆವೊನುದು ಬರ್ಪುಂಡೋ ಓ ಲಾನಿದ ಕಾಲೊಡೂದೇ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವ ದಿಬ್ಬಣಾದ ಮಂದೆಲು ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಲವ್ವೇನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರೂ
ಏಲಜ್ಜಾ ಯೆಲ ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಮಾನಿ ಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರ್
ಎರುಪೋಪಿ ಎದ್ದಾರೀ ಪತ್ತೋನುದುಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನು ದಿಬ್ಬಾಣ ಬರ್ಪಿನಿದೋ
ಓ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡುದೇ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಉರ್ಕಿ ತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆನಾ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೆನ ದಿಬ್ಬಾಣಗೆನ
ಇನಿ ಗಲ್ಲೆ ಗದ್ದಾಲೊಡು ಬರ್ಪಿನಿದೇ ಓ
ಸೊನ್ನೆ ಕೇನೊಡುದೇ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಯಿಡ್ದ್‌ ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬೂ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆದ ಕಂಬ್ಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯ್ಯೇ ಪತ್ತುವ್ವೆರತ್ತೋ…
ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೇಲುದೇ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ…
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ದಿಬ್ಬಾಣ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ದಿಬ್ಬಾಣ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಬ್ಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಸುತ್ತು ಮದ್ಲ್‌ ದಾಂಟ್‌ಂಡತ್ತೋ ಓ…
ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೇ ದಿಬ್ಬಾಣಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸುತ್ತು ಮದ್ಲ್‌ ದಾಂಟ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆಗೆನಾ
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪಾ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು
ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗುಲಾ ಆತ್‌ಂಡ್‌
ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌
ಪದ್‌ಮ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಾ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಕೆಡಗಾದೆರ್
ಬೋವುಲು ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲುದೇ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ದಂಡಿಗೆ ಕೆಡಗ್‌ನಗಾ
ತೂಪೆರ್ ಗೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ… ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಪಾರು ಪೋವುದುಗೆನಾ
ದಂಡಿಗೆದ ಮಯಣಕಪ್ಪಡೆ ರಟ್ಟಾದೆರ್
ಸೊನ್ನೆನಿ ದೆರ್ತ್‌ ತಿರ್ತ್‌ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಇನಿ ತೆಲಿಯ್ಯಾ ಮಜ್ಯಾ ಪತ್ತಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯಗಾ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗಾ ಇನಿ ತೆಲಿತ  ತೊರಪ್ಪು ತೊರಪ್ಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬಲತ್ತ ಕಾರೂ ಪಾಡೀ ಪೊಗ್ಗಾವೇರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡುದೇ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆನ್ ಗೆನಾ
ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾದ್‌ಗೆನಾ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುಗೆನಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್‌ ದೇಸೇನೇ ಲಾವೋಡುಂದೇರತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪಿದಾಯಿ ಜಾಲಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌
ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ದೀಪಾವೆರ್
ಇನಿ ಸಾರಿದೊಲಿ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯಾ ಪಾರಾವೆರ್
ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆಗೆನಾ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಪರದಚ್ಚಾನೆ ಬರ್ಪಾವೇರತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದಾ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಬಲತ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲಾ ಮಣೆಟ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಕಲೋಡು ಆರೆತಿಗೆನಾ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಾಡಾವೊಡುಂದೇರ್ ಗೆನಾ
ಗೆಂದದೀಪ ಏರಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಒರ್ಲರಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಕಂಚಿ ದೀಪಾವೆರತ್ತೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದಾ ಎರಮ್ಮನೆಡುದೇ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೋ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ದುಂಬತ್ತ ಕಂಚಿ ದೀಯಿನಾರ್
ಆರಾಂಡ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ವರನ್‌ ದೀತೆರ್ ಗೆನಾ
ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಾಡಾವೆರುಗೆನಾ
ಪಕಲೊಡು ಆರೆತಿ ಮಲ್ಪಾವೆರುಗೆನಾ
ಕೂಡಿ ಸಬೆ  ಸಾವಿರಗೆನಾ ಇನಿ
ಲಾವಾ ಒಡ್ಡಿ ಪಾಡ್‌ ವರನ್‌ ದೀದ್‌
ನಡುತರೆಕ್‌ ನಾಲರಿ ಪಾಡುವೇರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೇ
ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೋ… ಉರ್ಕಿ ತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ವರನ್‌ ದೀದ್‌
ಒಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದ್‌  ವರನ್‌ ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲಿಗೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಚಿ ದೆಪ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ದೇಸೆಡ್ದ್‌ ಲಕ್ಕಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಲಕ್ಕಾದ್‌ ಗೆನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌
ಮೂಜಿ ಕಾರ ಮುಂಡುಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೆರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ
ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಇನಿ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆತನ ಸಮಯ್ಯೊಗುಗೆನಾ
ಪಂಚ ಮುರುತಂದಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್ದ್‌
ಒರಬತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ಇರುವಾರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆಗೆನಾ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡಾವೊನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್‌ದೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ…

ಇನಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗಾಂಡಲ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ಗೆನಾ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನಾ
ಲವ್ವಾ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಾವೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೈಮೋನೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನಿ ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೊನುದು
ಅಸರ್ ಕೊರ್ಪಾವೊನುದು ಬೇಸರ್ ಕಲೆಪಾವೊನುದು ಉಲ್ಲೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉದ್ದೊಗು ಬರ್ಂಬು ಒಯ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗುಗೆನ ಕೂಡುದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರೊಗುಗೆನಾ
ಇನಿ ಚೆಂಬಿನ್ನ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾವೇರ್ ಗೆನಾ
ಪಾಡೀನಾ ಬರ್ಂಬುಡು ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡ್ಡಿನಾ ಸಬೆ ಸಾವಿರಾ
ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲುವೇರೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ…
ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೂದೇ… ಓ… ಒ…

ಇನಿ ಅರವೂರು ಪರವೂರುದಗೆನಾ
ಬತ್ತೀ ಬಿನ್ನೇರ್ ಗೆನಾ ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲುನಗ
ಬಂಗ ಬಾರೆದ ಕಟ್ಟ್‌ ಉಡೆಪಾವೆರ್
ಬಾಲ ಬಡೆಕಾಯಿ ದಂಗಿನ ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಪಾಪಾವೆರ್
ಇರೆ ಪಡಿ ದೋಸೊಗು ನೀರ್ ಪಾರಾವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಪಂಚ ಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರೆಗಣ ಬಲಸ್ಸಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ… ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೂದೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಉಪ್ಪಡಿನ್ನ ಸಂದೆಗ ದುಂಬತ್ತ ಬಲಸ್ಸಾವೆರ್
ಲೈತ ಒತ್ತುಗು ಬೊಲ್ಯರಿತ ಬೊವನ ಬಲಸ್ಸಾವೆರ್
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಮುಣ್ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಲೈನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಪಂಚ ಮುರುತಂದಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣ ಬಲಸ್ಸಾವೆರ್ ದೋ ಓ… ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ

ಇನಿ ಲಾವಾ ಬಲಸ್ಸಿನ ಬೊವನೊನು
ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ತೂಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಮನವೂರ ಸಂತೋಸು ಕೂಡಿನ ಸಬೆಸಾವಿರಲಾಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಲಸ್ಸಿ ಕೈಒಡ್ಯೊಡ್ಡಗೆನಾ
ಪಕ್ಕಾದಿಕ್ಕಾ ಉಂಡು ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನಾಪೇರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಬಿನ್ನೇರ್ ದೇಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉಂಡಿ ಒಣಸ್‌ಲಾಯಿನ ಬಿನ್ನೇರೆನಿಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕೈ ಮೋನೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಪಾಸ್‌ ಪಾಡಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಲಾವಾ ಸಬೆ ಸಾವಿರ ಸೇರೂಪತ್ತು ಕುಲ್ಲಾವೇರ್
ಮಾರ್ಲೆರೂ ಮೆಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೇನಾದೇ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್ ಗೆನಾ ಬಿನ್ನೆರೆನ್‌
ಉಂಡಿ ಮಡೆಕ್‌ ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿಂದೇ ಕೊರ್ಪಾವೆರತ್ತೋ
ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರುದೇ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s…

ಉಂಡಿ ಮಡೆಕಾಂಡಲಗೆನಾ ಕಾಯಿ ತಿನ್ಪೇರ್
ಕಾಯಿದಾ ಜೋಗ ಆಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಸುಣ್ಣ ತಿಂದೇರ್ ಗೆನಾ ಬೊಲ್ಪು ಆಪೇರ್ಗೆನಾ
ಪುಗ್ಗೆರೆ ತಿಂದೇರ್ ಗೆನಾ ಸಾಂತಿ ಸೆಲ್ಲಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಕೂಡಿದಿ ಮಂದೆ ಸಬೆ ಸಾವಿರ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ದಿಬ್ಬಾಣದ ಮಂದೇಲು
ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯೆ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ
ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲಾ ಕೆಣಿದನಾ
ಗುರು ಮಾರ್ಲಾ ಕೇಣಿದನಾ
ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ಯೆಂಕುಲು ಇರುವ್ವಾರ ಮಗಾ
ಪಿರಲೆತೊಂದು ಪೋಪ ಮಗಾ
ಯೆಂಕಲೆಗ್‌ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ತಟ್ಟ್‌ತಡವು ಆಪುಂಡು ಯೆಂಕಲೆಗ್‌
ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡುಗೆನಾ
ಮದ್ಮಾಲೆನ್‌ ಜಪ್ಪುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಅಜ್ಜೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಜಾರು ಮರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಮೆಗ್ಯಾ
ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್‌ಲೆಗ್‌ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು
ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌ ಸೊನ್ನೆನ್‌
ದೊಂಪಾನೆ ಜಪ್ಡಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಜಾಲ ಮುಂದೀಲ್‌ಗೇ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ…
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಸೊನ್ನೆ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಉಂತುದು ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಬಾವೇರೇ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪೋದ್‌ ಬರ್ಪೆಂದೇರ್ ಗೆನಾ
ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಡ ಪಣ್ಪೇರೋ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಯಾನ್‌ ಪೋದ್‌ ಬರ್ಪೇಂದೇರ್ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನೇ ಇನಿ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆಡೆ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ
ಎರಮ್ಮಾನೆಡೇ ಓ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಆರೋ… ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಗೆನಾ
ಜತ್ತ್‌ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಏರಾಲೆ ಬೋವುಲೆಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಏರಾಯೆರ್
ಲಾವಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆದ ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೆರ್
ಪಿರಪ್ಪಾ ಬನ್ನಾಗೊ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆ ಜತ್ತೋನು
ಬರುವೇರೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡೋನುದು
ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಗೆನಾ ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬರುವೆರ್
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್‌ ಪತ್ತುವೇರ್
ಇನಿ ಲವ್ವೇನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಜತ್ತೋನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ಪೋಯಿನ ಬಿನ್ನೇರೂ ಓ ಬಿನ್ನೇರೋ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್ದ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಯಿಡ್ದ್‌ ಏಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬತ್ತೀನ ಬಿನ್ನೇರ್
ಇನಿ ಮಾನಿ ಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ಯೇರ್
ಎರು ಪೋಪಿ ಯೆದ್ದಾರಿ ಪತ್ಯೇರ್
ಲವ್ವೇನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡ್ದ್‌ ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬರ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಯೆರಮನೆದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ
ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಾಪುಣಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮನೆದ ಸುತ್ತುಮದ್ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್
ಸುತ್ತು ಮದ್ಲ್‌ ದಾಂಟಿನಕುಲುಗೆನಾ
ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಗೆಂದತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಸೊನ್ನೆನಾ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಕೆರಿಪ್ಪಾವೆರ್
ಬೋವುಲು ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲುದೇ… ಓ ಲಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆರ್…

ಸೊನ್ನೆನ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆನಡೆ ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೋತೆರ್
ಮಯಣ ಕಪ್ಪಡೆ ರಟ್ಟಾದೆರ್ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ್‌ ದೆರ್ತ್‌‌ದ್‌ ದಂಡಿಗೆಡ್ದ್‌ ತಿರ್ತ್ ಮಲ್ದೇರ್
ಇನಿ ಲಾವಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಗ್‌ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಪೊಗ್ಗಾವೆರತ್ತೋ
ಓ ಲಜ್ಜೇರಾ ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರಾ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಸೊನ್ನೆ ಪೊಗ್ಗುನಗಾಗೆನಾ
ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡಾದೆರ್
ಲಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪಾವೇರ್
ಕೂಡುದಿ ಮಂದೆ ಮಾನಿಗೆನಾ
ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ ಕಾಯಿದ ಜೋಗಾನೆ ಆಪೇರ್ ದೇ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ದ್‌ ಜೋಗ ಆಯಿನಗಗೆನಾ
ಕೂಡುದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೇ
ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದೇ ಪಣ್ಪೇರ್
ಲಾವಾ ಕೂಡಿನ ಮಂದೆ ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದೇ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆ ಜತ್ತೋನು ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಅರವೂರು ಪರವೂರು
ನಿರೆಕರೆತ ಮಂದೇಲುದೇ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಯೆರಮನೆಡ್‌ ಓ…

ಇನಿ ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಡುಗೆನಾ
ಕೂಡಿ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಪತ್ತೊನು ಬನ್ನಾಗ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಲಜ್ಜೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರೂ
ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಇನಿ ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನು ಬರ್ಪುಂಡು
ಸೊನ್ನೆಗೋ ಸೊನ್ನೆ ಕೇನೊಡಾರೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಓ… ಓ…

ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನು ಬನ್ನಗಗೆನಾ
ಲವ್ವಾಂಡಲಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರಾ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನಾ
ಒರಬತ್ತಿ ಮಗಲೆನಿಗೆನಾ
ಇನಿ ಇರುವಾರ ಲೆತ್ತೋನೂ ಪೋಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಇರುವಾರಾ ಪೋಯಿನ ಮಗಲ್‌
ಮುತ್ತಾರಾ ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಲಾವಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗ್‌
ಪೋವೊನು ಬತ್ತೋನು ಉಲ್ಲೇರೋ ಸೊನ್ನೆ… ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುದೇ
ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮುತ್ತಾರೋಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋಯಿನ ಮಗಲ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಡಣೆ ಅಡೊನು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡು
ಗಿಂಡೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ ತೂಕಾ ನೀರೂಲಂದೇ ಬಂದೇ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡೇಲಾಪೇರೂ ಗಿಂಡೇ ಆರೂ ಕೇನೊಡುದೇ…
ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಗಿಂಡೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಾಲೆ ಪೋತೆರ್ ಬಲಂಟಿಗೆ ಆತೇರ್
ಉಡುಲುಡು ಬುದ್ದಿ ಮಕರುಂಡುಗೆನಾ
ಲಾವ ತೆರಿಯೊನುದು ಪತ್ತೊನುದು ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ದಾರು ಸಾಂಕೋನು ಸಲಗೊನುದು
ಉಪ್ಪು ಸಮಯ್ಯೊಡು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡೋ
ಓ ಗಿಂಡೆನ್‌ ಆರೋ… ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್ ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌ ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಪೋತುಂಡು
ಇನಿ ಮಗುರು ಬರ್ಪಿ ದಿನಮಾನ ಬನ್ನಾಗ
ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೆಗ್‌ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆರೆಗ್‌
ಬೈಲ್‌ಡ್‌ ಸಾರಮುಡಿ ಕಂಡಾಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಬೊಟ್ಟುಡು ನೂತ್ರ ಮುಡಿ ಬೆನ್ನಿ ಆದ್‌ ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ನೇರಡೆ ಕಾಂಡೆನೇ ಲಕ್ಕುವೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ
ಆರೋ ಓ… ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಜೈದಿನ ಪಾಸೂ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮಡಿತ್ತೇರ್
ಇನಿ ಲಾವಾ ಕೋಡಿಡ್‌ ದೀಯ್ಯೆರ್
ಕಾಯಿದ ಅರಿವಾಣ ಪತ್ಯೇರ್
ಇನಿ ಕೊಡಂಜರ ಕಾಯಿಂದ್‌ ತಿಂದಿನಲಜ್ಜೇರ್
ಇನಿ ಅಜಕ್ಕೋಲುಗು ಕೈಕೊರಿಯ್ಯೆರ್
ಮಸಲಾದಿ ತುಂಡು ಒಯ್ತ್‌ ಪುಗ್ಗೇಲ್‌ಗೆ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್
ಕಾನ ಬೊಟ್ಟುದಲಜ್ಜೇರ್ ಆರ್…

ಇನಿ ಕೊಟ್ಟು ದೀಪಿ ಕೊಟ್ಟಾರನಡೆ ಬರ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಕೊಟ್ಟು ದೆಯಿದ್ದೇರ್
ತನ ಪುಗೆಲ್‌ಗ್‌ ಪಾಡೊನುದುಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಪುಡೇ ಮೇಲಾರಿಯೊನುದು ಪೋಪೆರ್ ಓ…
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…