ಇನಿ ಪಾಡಾಯಿ ನೇಲೆದ ಬಲ್ಲ್‌ಗ್‌ಗೆನಾ
ಬಂಬೆ ಬಲಲ್ದಿನಾ ತುಂಬೆ ಮದುರು ಪದೆತಿಗೆನಾ
ನೇಲೆದ ಬಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕೈಕೊರುನಗ
ಪಾಡಿನೇಲೆಗಾ ತೋಜಿನ ಬೇನೆಗಾ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಗೆನಾ
ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಪೆದ್ದಿ ಪೆದಿಮ್ಮಾನ ಲಾತೇರತ್ತೋ ಓ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ
ಎರಮ್ಮಾನೇಡೂದೇ ಓ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಂಬೆ ಬಲಲ್ದಿ ತುಂಬೆ ಮದುರು ಪದೆತಿಗೆನಾ
ಪೂವೊಲು ಬಂದಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಾಲೆನ್‌ ಪಾಲೆಡ್‌ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಪುಲಪೂಜಿಯ್ಯೆರ್ ಲಾವಾ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಊರು ಬೆನ್ಪೀ ಪಡೆದಿಯಡ್ಲೆಗ್‌ ಸಂಬಾಳಾ ಸಿರಾದೇರತ್ತೋ ನಾರಾಯಿಣಾ ಬಟ್ಟೇರ್
ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡುಗೆನಾ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ ಬಾಲೆನಾ
ಸಾಂಕಾವೊಂದೂ ಸಲಗಾವೊನು ಉಪ್ಪುನಗಗೆನಾ
ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನಾ ಕರಿಯೊನು ಬರ್ಪುಂಡೂ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದಾ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ
ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರೋ ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಮೂಜೆಡ್‌ ಮುಚ್ಚಿಲಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರಿಗೆನಾ
ಐನೆಡ್‌ ಐನನಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೇರೂಗೆನಾ
ಒರ್ಂಬೊಡು ಒರುಂಬನಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಪದ್‌ನಾಜೆಡ್‌ ಪದ್‌ನಾಜನೆ ಅಮೆ ಪಿಲೇನೇ ಕರಿಪ್ಪಾವೇರೋ
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದಾ ಎರಮಾನೇಡೂದೇ… ಓ… ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲಾರೆಗ್‌ ಆ…

ಇನಿ ಪದಿನಾಜೆಟ್‌ ಬಾಲೆಗಾಂಡಲಗೆನಾ
ಮುತ್ತಿ ಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ ಪಾಡಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಾಲೆಗ್‌ ಅಮೆಪಿಲೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರ್
ಲಾವಾ ಬಾಲೆನಾ ಪೆದ್ಮೆದಿನಾ ಸಾಂಕಾವೊನು ಸಲಗಾವೊನು ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ
ಎರಮಾನೆಡೋ… ಓ ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್‌… ಓ ಬಟ್ಟೇರ್ ಓ…

ಇನಿ ಪದಿನಾಜಿ ದಿನ ಕರಿಯೊನುದುಗೆನಾ
ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ ಗೆನಾ
ಮುಪ್ಪೆಡ್‌ ಮುಪ್ಪ ದಿನ ಆನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ತಿಂಗೊಲೂ ಮಲ್ಪಾವೇರೂ
ಗುವೆಲ್‌ ಮುಟ್ಟಾವೇರುಗೆನಾ
ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡೇ ಬಾಲೆನಿ ಸಾಂಕೊನು
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದೆರಮನೆಡೇ ಉಲ್ಲೇರುದೇ…
ಓ ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಬಾಲೆನಿ ತೂನಗ
ಇನಿ ಬಾಲೆಂಡಲಾ ರಡ್ಡ್‌ ತಿಂಗೊಲುದ ಒಡ್ಡಾರಗೆನಾ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ತಿಂಗೊಲುದ ಬಾಲೆನಿ ತೂನಗ
ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಒಡ್ಡಾರಗೆನಾ
ತೂಕಾ ನೀರ್ ಗಾಲಂದ್‌ ಬಂದೇನೇ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡೋ
ಬಾಲೆಲಾವೊನು ಉಲ್ಲೇರ್ ದೇ ಏ… ಏ… ಓ ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್… ಓ…

ತಿರ್ತ್ ದೀಂಡಗೆನಾ ಇನಿ ಪಿಜಿನ್‌ ಕೊನವುಗೆನಾ
ಮಿತ್ತ್‌ ದೀಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನಪುಂಡುಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಬಾಲೆನ್‌ ಸಾಂಕೊನು ಸಲಗೊನು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡು
ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌
ನಾಲ್‌ ನಾಟಕದ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌
ಐನ್‌ ಆಜೇ ತಿಂಗೊಲು ಏ… ಏ… ಬಾಲೆಗ್‌ ಆನಗದೆ
ಮಡಿಕೆದರಯೊ ಮದಿಮ್ಮಾಲರೋ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಾಲೆ ಆಜಿ ಏಲ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಆನಗಗೆನಾ
ಕಂಕಣೆ ಬೂರುದು ಬಂಜಿ ಒಯ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಪೋವೊನುದುಗೆನಾ ಇನಿ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡೇ ಉಲ್ಲೋಲತ್ತೋ ಬಾಲೆ
ಓ… ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆನಾ… ಓ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಬಾಲೆಗೊ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಏಲ್‌ ಕರಿಯ್ಯೊನು ಎಣ್ಮ ತಿಂಗೊಲುಗೆನಾ
ಬಾಲೆಗ್‌ ಎಣ್ಮ ಪೋದು ಒರ್ಂಬ ಪತ್ತ್ ತಿಂಗೊಲುಗೆನಾ
ವರ್ಸಾದಿ ಕಾಲಾದಿ ಕರಿಯ್ಯೊನು ವರ್ಸಾ ಜಿಂಜೋನು
ಬಾಲೆಗ್‌s ಬನ್ನಗೋ ಓ… ಬೊಲ್ಮಣ್‌ದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ…
ಇನಿ ಬಾಲೆ ಆಂಡಲಾ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಸೊರ್ಕೊನುದುಗೆನಾ
ಮಟ ಮಟ ನಡತ್ತೊನುದು ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ದಿನನಾ ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಗೊಬ್ಬು ಸೊರ್ಕೊನು ಉಂಡುಗೆನಾ
ಬಾಲೆ ಅವು ಬಾಲೆನೇ ಉಪ್ಪುನಗದೇ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಜಾಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಬಾಲೆನಾಂಡಲ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌
ಸಾಂಕೋನು ಸಲಗೋನುದುಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಮಲ್ತೊನುದುಗೆನಾ
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಬೇಲೆ ಕಾಲೆ ಮಲ್ತೋನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಓ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದಾ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಓ… ಓ…

ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊನು ಸೊರ್ಕೊನು ಉಪ್ಪುನಗಾ
ಇನಿ ಪಾಂಜರೊಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಉಂದು ಯೆನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಂದ್‌s
ಪಿಲಿ ಆಂಡಲ ಬಾಲೆನ್‌ ಪಾಂಜರೊಗು ಕೊನೊದೇ ಪೋಂಡತ್ತೋ
ಪಿಲಿಯ್ಯೇ ಓ… ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾಂದೆ ಮುರೆಡ್ಡುವೊರೋ ಮಡಿಕೆದರಯೊ
ಮದಿಮ್ಮಾಲೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ
ಬಾಲೆನ್‌ ಪಿಲಿ ಪತೊನು ಪೋತುಂಡು ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…
ಇನಿ ಅರಿಯ ಮುರಿಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬುಲಿಪು ಆಪುಂಡುಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನಿ ಪಿಲಿ ಕೊನೋಂಡತ್ತೋ
ಅರೋನು ಬುಲಿತ್ತೋನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಓ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌  ಆರೋ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಲೆ ಕೇಂಡಿದನಗೆನಾ
ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡ್ಡ್‌ ನಮ ಇನಿ ಒಯ್ತ್‌ ಕನಯರೆ
ನಂಕ್‌ ಸಕೆವಂದ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಪಿಲಿ ಕೊನೊಂಡ್‌ ಕೊನೊಂಡ್‌ಂದ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌… ಓ…

ಇನಿಡ್ದ್‌ ಮಿತ್ತ್‌ಗೆನಾ
ಬೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಲಮುಟ್ಟಾಗೆನ
ತಂದೇವುದ ಇರೆಟ್‌ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ಬಟ್ಟೇರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸಾಪ ಪಾಲಿಯೆರತ್ತೋ
ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ದಾ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಮಡಿಕೆದರಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲಾರೋ ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಲೇ
ಇನಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿಡ್‌ ನಿಕ್ಕ್‌ ಅಪೇಕ್ಸೆ ಬೂರುಜ್ಜಿಡ
ತಂದೇವುದ ಇರೆ ಇನಿ ಕನಪುಜ್ಜಿಡ
ಇನಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಪಿಲಿ ಕೊನಯರೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ
ಇನಿಡ್ದ್‌ ಮಿತ್ತ್‌ ನಮ್ಮ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ತಂದೇವುದ ಇರೆತ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ
ಮಲ್ಪೇರೆ ಲಾವಂದ್‌ ತೂಲಾ ಮದಿಮಾಲೇಂದೇ ಪಂಡೇರ್ ಬಟ್ಟೇರ್ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಪಿಲಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಪಾಂಜರೊಡು ದೀದ್‌
ಪಿಲಿಲಾ ಬಾಲೆಲಾ ಬೊಬ್ಬು ಸೊರ್ಕೊನುದುಗೆನಾ ಉಂಡು
ಲಾವಾ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡು ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ…
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೈಲ್‌ಡ್‌ ಸಾರ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಉಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುವ ಅಜ್ಜೆರೆಗ್‌ ಮುಡಾಯಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ನೂತ್ರ ಮುಡಿ ಬೆನ್ನಿ ಉಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಲಾವಾ ನೆರಡೆನೇ ಕಾಂಡೆನೇ ಲಕ್ಕುವೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ…  ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ
ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಓ… ಅಜ್ಜೇರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಇನಿ ಅಜಕ್ಕೋಲುಗು ಕೈಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಮಸಲಾದಿ ತುಂಡು ಒಯ್ತೊಂಡು ಸೊಂಟೊಗು ಬಲಂಗೈಯ್ಯೇರ್
ಲವ್ವಾಂಡ ಕೋಡಿಗ್‌ ಪೋತೆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ
ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಗ್‌ ಪಾಡೊನುದು
ಬೊಟ್ಟುಂದೇ ಮೇಲಾರಿಯೊನು ಪೋಪೆರಜ್ಜೇರೋ
ದುರ್ಗಾಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಎರ್ಕಿ ನೀರ್ ಸಿರ್ಕಾವೊನುಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ
ಸಿರ್ಕಿ ನೀರ್ ಎರ್ಕಾವೊನೂ
ಜತ್ತಿ ಕಡಿ ಮುಚ್ಚೋನುದು ಅಜ್ಜೇರ್
ಮುಚ್ಚಿ ಕಡಿ ಜತ್ತೋನುದು ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೊಟ್ಟುಡೇ ಪೋಯಿನಾರ್ ಬಯಿಲ್‌ಡೇ
ಬರ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ…

ಇನಿ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಉಂತುನಗಗೆನಾ
ಪಿಲಿತಾ ಪಾಂಜರೊಗು ಅಜ್ಜೇರ್ ತೂನಗಾ
ಪಿಲಿಲಾ ಬಾಲೆನಾ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೊರ್ಲು ಅಜ್ಜೇರ್s ತೊಪೇರ್ ದೇ…
ಓ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರೋ… ಓ…

ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪೊನೆ ಉಲೊ ಉಲೊ ದೋಸೊನೆ
ರಾಮ ರಾಮಾ ಕಾಲನೇ
ಉಂದು ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್ದ್‌ ಈ ಪಿಲಿ ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿ ಬೆಂದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಉಂದು ಒಲ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್‌ ಕನದುಂಡೋ ಈ ಪಿಲಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ
ಬಾಲೆನ್‌ ಗೊಬ್ಬಾವುನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯನೇಂದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಓ…
… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಓ…

ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಡ್ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಿಜಿರ್ ಪಿರಪ್ಪಾ ಬರ್ಪೇರ್
ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ದ ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟುನ್‌ ಕೊಟ್ಟರೆಡ್‌ ಕೆರ್ತೆರ್ ಗೆ
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆ
ಕಂಚಿನ್ನ ಬೀಗೊಗು ಮೆಂಚಿನ್ನ ತರ್ಕೋಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಬೀಗಂದೇ ರಟ್ಟಾಯ್ಯೇರಜ್ಜೇರೋ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್‌ ದೆಯಿದ್ದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್‌ ದೆಯಿದ್ದಿನ ಅಜ್ಜೇರ್
ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ರುಪಾಯಿ ಬೊಂಬೆದ ಪಣವು ದೆಯಿದ್ದೇರ್
ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತೋನು ಅಜ್ಜೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಬರ್ಪೇರ್
ಬತ್ತೀನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಿಲಿತ್ತಾ ಪಾಂಜರದಡೆಗೆ ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆದೇ ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಓ ಪಿಲಿಯ್ಯೇ ಈಯ್ಯಾಂಡ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಯಾನ್‌ಲಾ ಸತ್ಯದ ಮಗೆಗೆನಾ
ಈಲಾ ಸತ್ಯದಾ ಪಿಲಿಯೇ ಕೇಂಡಾನಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಪಿಲಿಯ್ಯೇ ಕೇಂಡಾನ ಕೇಣ್‌ಲಾಂದೇರೋ ಅಜ್ಜೇರೋ
ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್‌ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬೊಂಬೆನ್‌ ಕೊರ್ಪೆಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಲಿಂದ ಬೊಂಬೆದ ಒಂಜಿ ವರಾನ್‌ ಪಿಲಿಯೆ
ಈ ಅವ್ವೇನಿ ಗೊಬ್ಬಾಲ ಪಿಲಿಯೇ ಈ ಗೊಬ್ಬಾವುನ ಬಾಲೆನ್‌ ಯೆಂಕ್‌ ಕೊರ್ಲಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರ್
ಬೊಂಬೆದ ಒಂಜಿ ವರನ್‌ ಪಿಲಿತ ಕೈಕೇ ಪಾರಾವೆರಜ್ಜೇರೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಒಂಜಿ ವರನ್‌ದ ಬೊಂಬೆದ ಪಣವು ಪಾರಾನಗ
ಪಿಲಿ ಯೇತ್‌ದ್‌ ಪತ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ವರನ್‌ನ್‌ ಗೊಬ್ಬಾವುಂಡುಗೆನಾ
ಬಾಲೆದ ಕೈತಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಪಿನಿ ಅಕರ ಪೋತುಡುಗೆನಾ
ಲವ್ವಾ ಬಾಲೆನ್‌ ಪತೊನು ಅಜ್ಜೇರ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತೊ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟ್‌ದ ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್‌…
ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲಾವಾ ಬಾಲೆನ್‌ ಪತೊನುದು ಅಜ್ಜೇರು ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್‌ ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಬಾಯಾರ ಬಯಕ್ಕೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರೂ
ತೋಲಾರ ತೊಟೊಂದು ಬಾಲೆನಿ ಬತ್ತೀನ ಅಜ್ಜೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿನಗ ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಮಗಾ
ಕಾಟ್‌ ಕಯ್ಯಂಗೇಲ್‌ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ ದಾರೊಂದೇ
ಲೆಪ್ಪುವೆರತ್ತೋ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗುಗೆನಾ
ದಾರು ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್ದ್‌ ಎರಡ್‌ ಓಕೊನುದು
ಪಾರು ಓಡೊನುದು ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬನ್ನಾಗ
ಲಾವಾ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ
ಪಿಲಿತ ಪಾಂಜರೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನೆ ಕನತ್ತೆ ಮಗಾ ಓ ದಾರು ಆರೋ
ಪನ್ಪೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆಗೆನಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಾ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಸಿರಿನ ಮಗಲ್‌ ಮಗಾ ಇನಿ ದಾರೋ ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಬೆರಂದಿನ ಮಗಲ್‌ ಪಿಲಿ ಕೊನಯಿನ ಬಲೆ
ಪಾಂಜರೊಡ್ಡು ಕನತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆನಾ ಇನಿ
ಬಾಲೆಂಡಲಾ ಮಗಾ ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕೊಡು ಮಗಾ ದಾರೋ ಈಯಿ
ಬೆರಂದಿ ಮಗಲ್‌ ಗಿಂಡೇನ್ಪಿ ಪುದಾರ್ ಬಾಲೆಗ್‌ ಓ… ದಾರೋ ಆಲೋ ಏ… ಏ…

ಸಿರಿನ ಮಗಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಮಗಾ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಬೆರಂದಿ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ ಗಿಂಡೆಂದ್‌ಗೆನಾ
ಮುದ್ದು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಯೆನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಆಲೇನ್‌
ಇನಿ ದಾರು ಕೇಣಿದನಾ
ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಸಾಂಕೊಂದು ಸಲಗೊನು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಗಾಂದೋ
ಅಜ್ಜೇರ್ ದಾರೂಗ್‌ ಕೈಏರೀ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ… ಆ ದಾರು ಆಲ್ಲೋ… ಓ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್‌ ಕೊರ್ನಾಗಾ
ದಾರು ರಡ್ದ್ ಕೈಏರ್ ದೆತ್ತೊಂದೂ ಪಣ್ಪೋಲು
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ನಂಕ್‌ಯೇತ್‌ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಸು ಅಜ್ಜೇರೆ
ಏತ್‌ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗೆ ಅಜ್ಜೇರೆ ಯೆಂಕ್‌
ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಬಾಲಾ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು
ಅಂದ್‌ಬಂದ್‌ ನಂಕೇ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೋಲು ದಾರೂ
ಬಾಯಾರ ಬಯಕೊನುನ ದಾರು ಬಾಲೆನ್‌ ಓ… ಚಾಕ್ರಿದ ದಾರು ಆಲ್‌.. ಓ… ಓ…

ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆಗೆನಾ
ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಸಾಂಕುವೆರ್ ಸಲಗುವೆರ್ಂದ್‌ಗೆನಾ
ಆವಾ ನಾಲ್‌ ಊರು ನಾಲ್‌ ದೇಸೊಗು ಅಜ್ಜೇರೆ ಪುದಾರ್ ಪುರಪ್ಪು
ಪೋಪುಂಡತ್ತೋ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಸಿರಿನ ಮಗಲ್‌ ಸೊನ್ನೆಗೆ
ಮಡಿಕೆದರಯ ಬೆರಂದಿ ಮಗಲ್‌ ಗಿಂಡೆಗೆ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಾಲಾದಿ ಕರಿಯ್ಯೊನು ವರ್ಸಾದಿ ಸಿಕೆವೊನುದು
ರಡ್ಡ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲು ಲಂದ್‌ಬಂದ್‌ ಆವೊನುದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಮದಿತ್ತೊನು
ನಾಲ್‌ ಊರು ನಾಲ್‌ ದೇಸಾ ಮದಿಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕಾನಬೊಟ್ಟ್‌ದ ಎರಮನೆಡ್‌
ಸೊನ್ನೆಗಾಂಡಲ ಏಲ್‌ ಏಲರೆ ಪಿರಯ ಆನಗ
ಗಿಂಡೆಗಾಂಡಲ ಇನಿ ಆಜಿ ಆಜರೆ ಪಿರಯ್ಯಗೆನಾ
ಲಂದ್‌ ಬಂದ್‌ ಲಾವೊನುದು ಸೊನ್ನೆಲಾ ಗಿಂಡೆಲಾ ಉಪ್ಪುನಗೋ ಓ
ಅಜ್ಜೇರೋ ಕೇನೂಡುದೆ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರೋ…

ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಇನಿ
ಅಜ್ಜೇರೆನ ಪುದಾರ್ ಪುರಪ್ಪು ಪೋಪುಂಡುಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆಗೆನಾ
ರಡ್ಡ್‌ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿಯಾಡ್ಲೆನ್‌
ಸಾಂಕೊನು ಸಲಗೊನು ಉಲ್ಲೇರ್ಂದೇ ಸುದ್ದಿವರ್ತಮಾನೊ
ಉರ್ಕಿತೋಟೊಗು ಪೋಪುಂಡುದೇ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೇರೆ ಎರೆಮಾನೆಡ್ಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಪಲಯೆ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆ
ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಮೆಗ್ಗೆ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಸುದ್ದಿವರ್ತಮಾನ ಪೋನಗ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಓ ಮೆಗ್ಯಾ ಕೇಂಡಾನಾ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲಾ ಕೇಂಡಾನ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಉಲ್ಲೋಲು ಮಗಾ
ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಸಾಂಕೋನು ಸಲಗೋನು ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಗಾ
ಇನಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂದು ಪೊದು ಪತ್ತೋಡು
ನಿಕ್ಕ್‌ನಿನ್ನ ಮೋಣೆದ ಕಲಿಯ್ಯೇ ಕಲೆವೋಡು ಮಗಂದೇ ಪಲಯೆ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗದೇ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್…

ಇನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣ್‌ದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಈರ್ ಪಣ್ನಾಗ ಯಾನ್‌ ಅತ್ತ್‌ಂದ್‌ ಪಣಯೆ ಅಣ್ಣೇರೆಂದೇರ್
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ನಾಲ್  ಇಲ್ಲಾಲ್‌ದ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನೆ ಕೂಡಾವೇರೋ
ಓ ಪಲಯೆ ಜಾರೂ ಮಾರ್ಲೆರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್s… ಓ…

ನಿರೆಕರೆತ ಉರ್ಕಿ ತೋಟದಗೆನಾ ಇನಿ ಆಲುವೆರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನಿ
ಲವ್ವಾ ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲಿಗೆಡ್‌
ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಯೆಂಕುಲೆನ್‌ ಲೆಪ್ಪಾಯರ್ಂದೇ ಕೇಣುವೆರತ್ತೋ
ಓ ನಲುವೆರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಆಣ್ ಬಾಲೆಲು ಓ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೆಡಾ… ಓ…

ಇನಿ ನಿಕುಲು ನಲುವೇರು ನಾಲಪ್ಪೆ ಆಣ್‌ಬಾಲೆಲು
ಯೆಂಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಪಲಯೆನಾ ಇರುವ್ವೇರೂ
ಯೆನ ಮೆಗ್ಯೆನ ಜೇವು ನಾಟೊಗು ನಂಕ್‌ ಪೋವೊಡು
ಇನಿ ಪೊದು ತೂವ್ವೊಡು ನಿಚ್ಚಯ ನಿಲುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್‌ದ್‌ ಪಲಯೆ
ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನಡ್‌ದೇ… ಓ…

ಇನಿ ಮೆಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಾ
ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನಾ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆಲಾ
ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿನ ದುತ್ತು ಬತ್ತ್‌ ಐತಾ ಬಲ್ಮಾನಾ ಆಪೇರ್
ಸಿಂಗಾರ ಆಪೇರ್ ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ
ಓ ಪಲಯೆ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಪ್ಪಾ ತಪ್ಪಾ ಅವ್ವಾ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ
ದುತ್ತು ಬತ್ತುಲಾಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ ಮೆಗ್ಯೆನಾ
ಪಲಯೆನಾ
ಬಂದಿಕಟ್ಟ್‌ ಜೋತ್ರ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ತರೆತ್ರ ಕಟೊಂಡೆರ್
ರಾಮ ಕೆಂಪು ಕೋಲೊಯ್ತ್‌ದ್‌ ಕೊಯಿಸಿರೆಂಗ್‌ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಅಂಗೈ ಸರಪೊಲಿ ಮುಂಗೈ ಬಲೆಂದೇ ದೀಪೇರತ್ತೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೂ… ಓ… ಓ…

ಬಲತ ಕೈಕಾಂಡಲ ನಡೂ ಬಿರೆಲ್‌ಗ್‌
ಮುತ್ತು ಮುದುರೆದ ಉಂಗಿಲೊ ದೀತೆರ್
ಮೆಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಾ ಆಯಿತಾ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯಾ ಸಿಂಗಾರಾಪೇರ್
ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾರ್ ದ ಸಮಯಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟುವೆರ್
ಮದ್‌ಲ್‌ದ ಕಲ್ದೊಡೆ ಕೈಯೇರ್ದ್‌ ಪತ್ತುವೆರ್
ನಾಲ್‌ ಮುಕತ್ತಾ ಮೂಜಿ ಮುಲೇವುದ
ಬಾಕೀಲೇ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಲ್ದೆರ್
ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ… ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಪಲಯೆನಾ… ಓ…

ಇನಿ ನಲುವೇರ್ ನಾಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಪಲಯೆನಾಂದೆ ಒಪ್ಪಾನೆ ಪಿದಾಡೊನು
ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನುದೇ ಪೋಪೆರ್… ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಓ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು
ಬತ್ತೇ ಬರ್ಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್
ಇನಿ ಲವ್ವೇನ್‌ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬತ್ತೊನುದು
ಗಾಲಿಗ್‌ ಗಲಮ್ಮನೆ ಬೀದಿಗ್‌ ಬಿನ್ನಾಣೆ ಆವೊನುದು
ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಬಿನ್ನೇರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನುದು…