ಮಯಿಲೆ ಕುಂಟುನುಗೆನಾ ಚೆಲುವೆ ಮಡಿಮಲ್ತೇರ್
ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಡ ಗಿಂಡೆನ ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಡ್‌ ಪತ್ತಾವೊನುದು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆ ಪೊಗ್ಗಾವೆರ್
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡದ ಕಲ್ಲಾಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡೇ ಕುಲ್ಲಾವೇರ್ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ
ಚೆಲುವೆ ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌
ಆತೀ ಪಂಚಮುರುತಂದಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣಗೆನ
ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ಪೊಣ್ಜೋವುಗು ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆಗಾ
ಮಡ್ಡೇಲಿದಿ ಚೆಲುವೆನಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಗೆನಾ
ಕೈಮೋನೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾವೇರೂ
ಕುಲ್ಲರೆ ಬರಾಂಬು ಒಯ್ಪಾವೇರ್
ಜ್ಜೇರೋ ಆರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಆ…

ಇನಿ ಯಾಂಡಲ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೆನಾ
ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವು ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲು
ಇನಿ ಕೈಮೋನೆ ನೆಡ್ಡಿಯೋನು ಬೈದೇರ್ ಗೆನಾ
ಒಯ್ಪಾಯಿ ಬರಂಬುಡು ಸೇರ್ ಪತ್ತೂ ಕುಲ್ಲುನಗಾ
ಉಲ್ಲೋಲುಗೆನಾ ಇನಿ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ ಆಲ್‌
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೇಡ್‌ದೇ ದಾರೋ ಆಲ್‌… ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌…

ಇನಿ ಬಂಗಬಾರೆದ ಕಟ್ಟ್‌ ಒಡೆಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಆಲ್‌
ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಪಾಪಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇರೆ ಪಾಡಿ ದೋಸೊಗು ಪನಿನೀರ್ ಪಾರಾವೆರ್
ಲಾವಾ ಉಪ್ಪಡಿನ್ನ ಸಂದೇಗ ಬಲಸ್ಸುನ ದಾರೋ…
ಮಡ್ಡೇಲಿದಿ ಚೆಲುವೇಗೋ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಜೋವುಗೋ ಓ ದಾರೋ ಆಲ್‌…

ಇನಿಲಾತಿನ ಪಂಚಮುರುತಂದಟ್ಟೀಲರಗಣ
ಇನಿ ದಾರು ಆರ್ ಬಲಸ್ಸುನಗಗೆನ
ಬಲಸ್ಸಿ ಬೊವನದ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂಪೇರು
ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವು ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲಾ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆನಾ
ಬಲಸ್ಸೂ ಕೈ ಒಡಿಯೊಡ್ಡಾ
ಉಂಡು ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನಲಾ ಆಪೇರೂ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡೂದೇ
ಓ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೂ ಆಲೋ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ಉಂಡು ಒಣಸ್ಸಾಯಿನಕುಲು
ನಡತ್ತ್‌ ನಡೆಮಡೆ ನೆಡ್ಯೋನು ಬರುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಮಡೆ ನೆಡ್ಯೋನು ಬನ್ನಾಗ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಸಾರಿದೊಲಿ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯಾ ಪಾರಾದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರೋ
ಪಾರಾಯಿ ಸಕ್ಕಣದಲ್ಯೊಡು ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌s ಕುಲ್ಲುವೇರ್
ಉಂಡಿ ಮಡೆ ಬೀಜಾವೊಲು ದಾರು ಆಂಡಾ ಕೇನೊಡು
ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಆಲ್‌s… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಆ… ಆ…

ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನ ಆಯಿನಕ್‌ಲೆಗ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಕಾಯಿದಲರಿವಾಣ ಕೈಯೇರ್ದ್‌ ಕೊರ್ನಗ
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಲಾ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೋಣ್ಜೇವುಲಾ
ಉಂಡೀ ಮಡೆಕ್‌ ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿಂದೇ ತಿನ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಚೆಲುವೆದೀ ಆಲ್‌… ಆ… ಆ…

ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ ಜೋಗಾನಗಾ
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಲಾ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಜೋವುಲಾ ಕೇನುವೆರ್
ನಾರಾಯಿಣಾಜ್ಜೇರೇ ಕೇಣಿದರಾ ಈರ್
ಪಿಲೆಕ್‌ ಪಿಲೆನೀರ್ ಮೈತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ ಏಪಾಂದ್‌ ಕೇಣ್ಣಗಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ
ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಜೇವೆ ಕೇಂಡಾರ
ಯೆನ್ನ ಮೋಕೆ ಮೋವಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಯೆಂಕ್‌ ಉಪ್ಪುನವು ಗಿಂಡೆ ಆಲೆಗ್‌
ಇನಿಕ್‌ ಒರ್ಂಬೆಡ್‌ಗೆನಾ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತಗೆನಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌ ಮಗಾ
ಒರುವ್ವಾರದ ಮದಿಮೆ ಮಗಾ ಊರ ಪೊಂಜೋವೆ ಬರೊಡು
ಇರುವ್ವಾರೊಡು ಇಜ್ಜೀಂದ್‌ ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರೋ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ
ಆರ್ ಓ… ಅಜ್ಜೆರ್ ಆರೋ…

ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಒರ್ಂಬೆನಾನಿ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ ಮಗಾ
ಇನಿ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಈಲ ಬರೊಡು
ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವೆ ನಿಕುಲು ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಇನಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ ಮಗಾ
ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪರೆ ನಿಕುಲು ಬರೊಡುಂದೇರಜ್ಜೇರೋ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯೆ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿಗ್‌ ಗಿಂಡೆಗೂಗೆನಾ
ಇನಿ ಒರುವ್ವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಮಗಾ
ಇರುವ್ವಾರೊಡು ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ
ಇನಿ ಕೀಲ್‌ಗೊರಿ ಮಲ್ದಿನೆಟ್‌ ಉಪ್ಪರಾವಂದ್‌ ಮಗಾ
ಮೇಲ್‌ಗೊರಿ ಮಲ್ಪಯರೆ ಆವಂದ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಒರುವ್ವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಮಗಾ ಕೇಣಿದರಾ
ನೀರ್ ಮೀಪಿ ನೀರ ಪೆರತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಗಂದೋ ಓ ಅಜ್ಜೇರು ಪಂಡೇರೋ… ಆ…

ಇನಿ ಕೂಡಿನ ಮಂದೆ ನಿಕುಲಾಂಡಲ
ಎಲ್ಲಾಂಜಿ ಒರ್ಂಬೆನಾನಿ ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಬರೊಡು ಮಗಾ
ಇನಿ ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣ ಆವೊಡು ಮಗಾ
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಲಾ ಊರ ಪೊಂಜೋವೆಂದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಲಾವು ಅಜ್ಜೇರೆಂದೇ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಪಂಡೇರ್ ದೇ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆರೋ… ಆ…

ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೆ
ಯೆಂಕೆಲೆಗ್‌ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೆ
ಇನಿ ತಟ್ಟು ತವಯಿಲಾ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜೇರೆ
ಇನಿ ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಲಾ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವು ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲ್‌ಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೊನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆನಾ ಏ… ಏ…

ಇನಿ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅಗತ್ತೋನು ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಾ
ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನುದು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಇನಿ ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನುದು ಬನ್ನಾಗ
ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು ದಿನಮಾನ
ಮುಟ್ಟಾ ಆವೋನು ಬನ್ನಾಗೋ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌… ಆ… ಆ…

ಒಕ್ಕೆಲ್‌ ಸಕ್ಕೇಲ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಲೆಪ್ಪಾವ್ವೇರುಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಕೂಡುಪಾಡಾದೆರ್
ಅಟ್ಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡ್ಕಲ ಸಿರಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಪನಿದೊಂಪ ಪಾಡಾವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಮಲ್ವಾವೊನು ಬತ್ತಬನಿಲತ್ತೋನು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಉಲ್ಲೇರ್ ದೇ… ಆ…

ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ಕೇನಿದಾರಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌
ಒರ್ವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಮಗಾ ಕೇನಿದಾರಾ ನಿಗುಲು
ಇರ್ವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಯೆನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗ್‌ ಗಿಂಡೆಗ್‌ಂದೇ ಪಂಡೇರಜ್ಜೇರೋ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ದೇ ಓ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ… ಆ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಪನಿದೊಂಪ ಸೀರ್ ನಗ
ಅಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡ್ಕಲ ಆನಗ
ಲಾವಾ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಲೆತೊನು ಬನ್ನಾಗ
ನೀರ್ ಮೀಪಿ ನೀರ ಪೆರತ್ತೋಗು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆನಗ
ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವೆನಿ ಲೆಪ್ಪಾವೇರೂ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಗ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಗಲ್ಗೆಗ್‌ ನಾಲ್‌ ಜನ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಬೈದೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಗ್‌ ನೀರ ಪೆರತ್ತೋಗು
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಇನಿ ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಲೆಪ್ಪಾಯರ್ಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಓ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಗುಲು ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ನಿಗಲು ಕೇನಿದರಾ
ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ್ ಪೆರತೋಗು
ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆವೊನುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಗಾ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ
ಕಾಯಿ ಪಾಡೋನು ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೋನು ಬರೊಡು ಮಗಾಲಂದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗದೇ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್ ಆ…

ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಲಾವಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರೆಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಪೂವಿನ್ನ ಎಲತ್ರೊಡು ಕಾಯಿದ ಪೂಲು ಕಟ್ಟುವೆರ್
ಕಾಯಿದ ಪೂಲುದ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟ್‌ದ್‌ ಊರಪೊಂಜೋವೆಡಾ ಕೈಯೇರಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಜ್ಜೇರ್
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಯೇರ್ ಮಗಾ ಪೊಂಜೇವೆ ಕೇಂಡಾರಗೆನಾ
ಇನಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ ಮಗಾ
ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಮಗಾ
ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿಗ್‌
ಇನಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಯಾನ್‌ ಪಣ್ಪೇಂದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆದಜ್ಜೇರೋ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಆ…

ಇನಿ ಯೇರ್ ಮಗಾ ಊರಪೊಂಜೋವೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನ್ನಾ ಮುಂಡೇರ್ ಮಗಾ ಕಾಯಿ ಪಾಡೊಡು ಮೂರ್ತಲೆಪ್ಪೊಡು
ಬೋಲಬೊಲ್ಮಣ್ಣಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡೊಡು ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡು
ಕಾಂತಾರ ಕಡಂದಲೆಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡೊಡು ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡು
ಕಾಪು ಕಟಪ್ಪಾಡಿಗ್‌ ಮಗಾ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡು
ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚನೇ ಪೋಯಿನಕುಲುಗೆನಾ ಕೇಂಡಾರ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತಲೆಪ್ಪೊಡು
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಪೋವೊಡು ಮಗಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆನಾ ಕಾಯಿಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಮಗಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ದೇ… ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್ ಆ…

ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ
ಊರ ಪೊಂಜೋವೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಕಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು ಕಾಲು ಮೇಲಂಟೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ಗೆನಾ
ದರಿಬೊಟ್ಟು ದಾಸೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡೊಡು ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡು
ಕೂಟಾಯಿದಿಲ್ಲ್‌ ಮಗಾ ಕುರುಂದೋಡಿದಿಲ್ಲ್‌ ಮಗಾ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡು
ಆಜ್ಜೇರು ಪಣ್ಪೇರ್ ಓ ಊರಪೊಂಜೋವುಲೆನ್‌ ಲೆತ್ತ್‌ದ್‌ ಆರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ  ಆರ್… ಆ… ಆ…

ಯೆನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌ ಮಗಾ
ಇರ್ವಾರದ ಮದ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ
ಊರ ಪೊಂಜೋವೆ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ಒರ್ವಾರದ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ಮಗಾ ಅಲ್ತ್‌ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನಕುಲು
ನಂದೊಲಿಗೆ ನೂದಲೊಟ್ಟು ಮಗಾ
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡು
ಉರ್ಕಿತೊಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲಗ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತಲೆಪ್ಪೊಡು
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲಗ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತಲೆಪ್ಪೊಡ್‌
ಸತ್ಯನಾಪೂರೊಗು ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತಲೆಪ್ಪೊಡು
ಬಸರೂರು ಕಾಂತಣ್ಣಾಳ್ವಗ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡು
ಮಿಜಾರ್ ಇನ್ನ ಲೊಟ್ಟುಗು ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೂನು
ಬಲ್ಲೆಂದೇರೋ ಆರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೋ…

ಆತ್‌ ಪಾತೆರಕೇಂಡಿನ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಲಾವಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರೆ ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದೇರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟದೆರಮನೆ ಜತ್ತೋರ್ ಗೆನಾ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಲಾವಾ ಗಿಂಡೇಗೆ ಕಾಯಿಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಓ ನಲ್ವೇರು ಪೊಂಜೋವುಲು ಓ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್ದ್‌ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಪೋಯಿನ ಪೊಂಜೋವುನಕುಲು
ಇನ್ನ ಮುಂಡೇರ್ ಗ್‌ ಪೋಯೆರ್
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದೇರ್
ಆಲ್‌ತ್ತಲಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನಕುಲುಗೆನಾ
ಕಾಂತಾರ ಕಡಂದಲೆಡ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೇರ್
ಅಲ್‌ತ್ತಲಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು
ಕಾಪು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗ್‌ ಬತ್ತೆರ್ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೆರ್
ಅಲ್‌ತ್ತಲಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌ ಮೂರ್ತಲೆಯಿದೇರ್
ಓ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲುದೆ ಅಕುಲು…

ಅಲ್ತ್‌ಅಂಚನೆ ಪೋಯೆರ್ ಗೆ
ಕಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು ಕಾಳುಮೇಲಾಂಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದೇರ್
ದರ್ಬೆಟ್ಟಿ ದಾಸೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಚಾವಡಿದಿಲ್ಲ್‌ ಕೂಟಾಯಿದಿಲ್ಲ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೇರ್
ಗಿಂಡೆನ ನೀರಮದ್ಮೆಗ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೋನು ಬತ್ತೇರ್
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಕುಲು ಓ… ಓ…

ಅಲ್ತ್‌ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನ ಊರ ಪೊಂಜೇವುಲು
ನಂದೊಳಿಗೆ ನೂದಾಲೊಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ಇರ್ ನಾದಾಲೊಟ್ಟುಡು ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌
ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೋರತ್ತೋ ಓ ಊರ ಪೊಂಜೇವುಲು
ಇನಿ ನಾಲ್‌ ಜನ ಪೊಂಜೋವು ಆಕುಲು ಮದಿಪುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ತೀ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತಗೆನಾ
ನಮ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ನಮ ಪೋತಿಜ್ಜಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಪದ್‌ಮ ಕಟ್ಟೆಡ್‌
ನಾಲ್‌ ಜನ ಪೊಂಜೇವುಲು ಕುಲ್ಲುವೇರೋ ಓ…
ಕುಲ್ಲುದಿನಕುಲು ಮದಿಪುವೇರತ್ತೋ ಓ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಕುಲು ಓ… ಓ…

ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗೆನಾ
ಎಂಚ ನಮ ಪೋದು ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪುನುಗೆನಾ
ನನ್ನಾ ಸರಿಮುಟ್ಟುಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೇವು ಆತಿಜ್ಜಾಲ್‌
ಸೊನ್ನೆ ನಾನಲ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆತ್‌ಜ್ಜಾಲ್‌ಗೆ
ಮದಿಮುಟ್ಟೇಲ್‌ಗ್‌ ಪೋತ್‌ಜ್ಜಾಲ್‌ಗೆ
ದಡ್ಡೆ ಗೊಡ್ಡು ಸೊನ್ನೆ ಮಂಜೆ ಮರಡೆಂದೇ ಕಪಿಕಟ್ಟುವೇರತ್ತೋ
ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಗುಲು ಓ… ಓ…

ತಿಂಗೊಲಡಿ ಸೂತಕ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಾಲ್‌ಗೆನಾ
ವರ್ಸೊಗೊರ ಪೆದ್ದುಜ್ಜಾಲ್‌ಗೆನಾ
ದಡ್ಡೆಗೊಡ್ಡು ಮಂಜೆ ಮರಡೆಗೆನಾ
ಕೆನ್ನಿಡ್‌ ಪನ್ನೆ ನರೆ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ ಆಲೆಗ್‌ಂದ್‌
ಕಪಿಕಟ್ಟುವೆರು ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಕಬಿತ ಓದುವೆರ್
ಉಡಾಲ್‌ಡ್‌ ಕಿಚ್ಚಿ ನಂಜಿ ಮನೊಟು ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರೊ ಮಲ್ಪುವೆರತ್ತೋ
ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೆರೆಲಾವಂದ್‌ಂದೇ
ಪಣ್ಪೇರಪ್ಪಾ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಗುಲು ಓ… ಓ…

ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಡ ನಂಕಾಂಡ ಪನೊಡುಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಜ್ಜೇರೆಗ್‌ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ ಗ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡ್ಯಾರಾ ಮೂರ್ತ ಲೈದಾರಾಂದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇಣ್ಣಾಗ ಪನೊಡು ಯೆಂಕುಲು
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇಂಡಾರ
ಈರ್ ಕಟ್‌ದ್‌ ಕೊರಿ ಕಾಯಿಡ್‌ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಬತ್ತ್‌ ಪೋಂಡು
ಯೆಂಕುಲು ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಲೈದಿಜ್ಜಂದ್‌ ಪನೊಡುಂದೇರೋ
ಅಕುಲು ಮದಿತ್ತೊಂಡೇರತ್ತೋ ಓ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಗುಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಇಂಚ ಮದಿತ್ತೇರ್
ಸೊನ್ನೆಗಾಂಡಲ ಕಪಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕಪಿತ್ತನ ಓದುವೆರು
ಇನಿ ಉಡಾಲ್‌ಡ್‌ ಕಿಚ್ಚಿಗೆನಾ ಮನೊಟು ಮಚ್ಚರಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ಜನ ಪೊಂಜೋವುಲು ಮದಿತ್ತೊಂಡರ್ ಅವುಲು
ಕುಲ್ಲುದಿ ಗೆಂದತಾರೆ ಪದ್‌ಮ ಕಟ್ಟೆಡ್ಡ್‌ ಲಕ್ಕೋನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ನಾಲ್‌ ಜನ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಗುಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುದು ಬಪೇರ್ ಗೆ
ನಾಲಿಲ್ಲ ಊರ ಪೊಂಜೋವು ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣೆ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಲವ್ವೇನಿ ಪಿರಬಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಸುತ್ತು ಮದಿಲ್‌ ದಾಂಟಿಯೆರ್
ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯೆರ್
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪರೆ ಪೋತಿನಕುಲು ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಕುಲು ಓ…

ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮನೆದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿಯೊನುದು
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಬನ್ನಾಗ
ಬಲ್ಲೆ ಮಗಾ ಕುಲ್ಲುಲೇಂದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್
ಲಾವಾ ಪೊಂಜೋವುಲು ಪೋದ್‌ ಕುಲ್ಲುವೆರ್
ಲಾವಾ ಪೊಂಜೋವೆಡ ಕೇನುವೆರಜ್ಜೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ
ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಗ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತಾರಂದ್‌ದ್‌ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇಂಡೇರ್
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇಂಡಾರ ಈರ್
ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್ ಕರಿಯಂದೆ
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತ್‌ದ್‌ ಬತ್ತ ಯೆಂಕುಲು
ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವು ಪಣ್ಣಾಗದೇ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ಕಾನ ಬೊಟ್ಟುದ
ಅಜ್ಜೇರಾರೋ ಓ… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಊರ ಪೊಂಜೋವೆ ನಿಕುಲು
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ತೂಯಾರ ಮಗಾ
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಪೋಯಿನ ನಿಗುಲುಂದ್‌ದ್‌
ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ  ಆರ್ ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೇನಿದರಾ ಈರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಗ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡ್‌ ದಿಜ್ಜ ನಮ
ಸೊನ್ನೆ ನ್‌ ಮೂರ್ತೊಗು ಎಂಕುಲು ಲೈದಿಜ್ಜ
ಪಂಡೇರ್ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಜ್ಜೇರೆಡ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ
ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರೆಡ… ಓ… ಓ…

ಈರ್ ಕಟ್‌ದ್‌ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಯಿ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಆಂಡ ಯೆಂಕಲೆಗ್‌ ಕುಂದೆಲ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಪೋಯಿದ್ರ್‌ಂಡ್‌ಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಕೇನಿದರಾ ನಿಗುಲು
ಎಲ್ಲಂಜಿದಾ ದಿನೊಟು ಮಗಾ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ನಿಗುಲು
ಕೂಡೋನು ಬರೊಡುಂದೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಊರ ಪೊಂಜೋವೆಡ
ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದಜ್ಜೇರ್… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…
ಆತ್‌ ಪಾತೆರ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಗೆನ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡುಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ನಾಲಿಲ್ಲ್ ಪೋತಿನ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಇನಿ
ಅಕುಲಕುಲೆ ಇಲ್ಲ್‌ ಎರಮ್ಮಾನೆಗ್‌ ಪೋವೊಂಡರತ್ತೆ ಓ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ಗೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಲಾನಿದ ದಿನಮಾನಾ ಕರಿಯ್ಯೋನುದೆನಾ
ಇನಿ ಜಾಮರಾಸಿಡ್‌ ಪುಲ್ಯೆ ಕಾಲೊಡು
ಮಗುರು ಬರ್ಪಿನ ದಿನಮಾನೊಡು
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಆನಿದ ದಿನೊಟು… ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು… ಓ… ಓ…

ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೋಗು ಮಗಾ
ಇನಿ ಸಗ್ಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣು ದಾರೋ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ದಿನ ಮುಟ್ಟು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ದೇರ್ ಗೆನಾ ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲಾಗೆನಾ
ಒಕ್ಕೇಲ್‌ ಸಕ್ಕೇಲ್‌ ಲೆಪ್ಪಾವೇರ್ ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್  ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೋಡ್ಯೋನು ಉಲ್ಲೇರ್ ಓ…
ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್… ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೋಡಾಯ್ಯಿನ ಅಜ್ಜೇರ್
ಗಿಂಡೆಗ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಒರುವಾರದ ಮದಿಮೆಗೆನಾ
ಇರುವಾರದ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜೀಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಟ್ಟೆಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಅಜ್ಜೇರಾಂಡಲ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌
ನೀರ್s ಮೀಪಿನ ನೀರಪೆರತ್ತೊಗು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಓ ಅಜ್ಜೇರಾರೋ… ಓ… ಓ…