ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ನಿಗುಲು ಸಾಮುನಾ ಸಿರಿಲಾ ಪೋವೊಡು
ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಸಾಮು ಕೇಂಡೆರ್ ಗೆನಾ
ಮೆಗಿದಿಯ್ಯಾ ಪಲಿಯ್ಯಾ ಒಪ್ಪ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಏಲದೆ ಯೆಮಗಂಡೊಗು ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣಾ ಬೊಳ್ಳಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯಾ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಪಣೇ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ ಓ ಸಾಮೂ ಆ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಆರೋ…

ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಇನಿ ಮೆಗ್‌ದಿಯಾ ಪಲಿಯ್ಯಾ ಒಪ್ಪಾ ಬರ್ಪೇರ್
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಪಣೆ ಪಾಡುವೆರ್
ಬೊಳ್ಳಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಕಣತೆರ್
ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮುನೇ ತರೆ ಬುಡುದು ಬೆರಿಕೆ ಪಾಡುವ್ವೇರತ್ತೋ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ದೇ…

ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನೆಯಿಎಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪಾ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್
ಎಸಲ್‌ಗ್‌ ಎಸಲೆಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪಾ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್
ಮೆಗ್ಡಿಯಾ ಪಲಿಯ್ಯಾ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣೊಡು
ಒಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಲುದುಗೆನಾ ಮೆಗ್ದಿಯಾ ಪಲಿಯ್ಯಾ ತರೆಂದೇ ಬಾರುವೇರತ್ತೋ
ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮುವೋ ಆರ್… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s…

ತರೆ ಬಾರಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ ಮೆಗಿದಿನಾ ಪಲಿಯ್ಯಾರ್ ಗೆನಾ
ಬಲತ್ತ್‌ ಬಾಲ್‌ ಮುಡಿ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ ಅಂಚನೇ ಪೋತೆರ್ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು
ನಿಚ್ಚದ ದುತ್ತಬತ್ತ ಬುಡ್ತೇರ್
ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿಲೈತಾ ಬಲ್ಮಾನಾ ಒಪ್ಪಾಲತೆರತ್ತೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮೋ ಆರ್…

ಪಟ್ಟೆಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತ್ಯೇರ್ ಮೆಗ್ದಿಯಾ ಪಲಿಯ್ಯಾ
ಪಿಂಡಿಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ರವಕೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕರೆಂಡ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀಯೆರ್
ಮುಂಡೊಗು ಕುರ್ಲು ಕುಂಕುಮೊ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೋಲ್‌ಮಯಿಂದೇ
ಪಾಡ್ಯೇರತ್ತೋ ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮುನಾ ಆರ್… ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಾಡ್ಲು… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಂಗಾರ್ ಡ್‌ ಸಿಂಗಾರ ಆತೇರ್ ಗೆ
ಬೊಳ್ಳಿಡ್‌ ಬೊಳ್ಳನೆ ಆತೇರ್ ಗೆ
ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮುಲಾ ಆನಗಗೆನಾ
ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತುವೇರ್ ಗೆನಾ ರಾವನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ
ನಾರಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣೊ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಇಂದೇರೋ
ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ.. ಓ… ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…

ಇನಿಯೆಂಕುಲು ಒಪ್ಪ ಪೋವೊದು ಬರ್ಪಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ
ಜಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್‌ ಯೆನ ಅಣ್ಣೇರ್ ಬಲಸುನ ತಮ್ಮನೊಗು
ಯೆನ ಅಣ್ಣೆರ್ ಅರ್ತಿಡ್‌ ಬಾಮಿಯುನ ತಮ್ಮನೊಗು
ಪೋವು ಬರ್ಪಾಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಅಲುವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲೇಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಅಲುವೇರೋ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಕಾರ್ ಗ್‌ ತಮ್ಮಯಿ ಮುಟ್ಟಿಯ್ಯೇರ್
ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಸಿರಿಯಾ ಸಾಮುಲಾ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೊನು ಬರ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಸಾದಿ ಪತ್ತೋನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೋನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ…

ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್
ಆಯಿಡ್ದ್‌ ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲ ದುಂಬು ಪೋಪೆರ್
ಮಾನಿ ಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗಾ ಪತ್ತುವೆರ್
ಎರು ಪೋಪಿ ಎದ್ದಾರಿ ಪತ್ತುವೆರತ್ತೋ ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅವೆನಿ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಏಲಜ್ಜೆ ಎಲ ದುಂಬು ಬರ್ಪೆರ್
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಕಂಬ್ಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಗ್‌ ಬತ್ತೇರ್
ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಸಿರಿಯ್ಯಾ ಸಾಮು ಬುಡ್ಯೇರ್
ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೇರ್
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪಾ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೇರಪ್ಪೋ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌ದೇ ಓ…
ಸಾಮುಲಾ ಸಿರಿಲಾ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಸಾಮುನಾ ಸಿರಿಲಾ ದುಂಬತ್ತ ಪೋತೆರೋ
ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗುಲಾ ಆನಗಗೆನಾ
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈರೆಂಕ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್
ಕಲ್ಲಮರಯಿಡ್ದ್‌ ನೀರ್ ದೆತ್ತೆರ್
ಕಾರಪೊಡಿ ಕಯ್ಯಪೊಡಿ ನೆಡಿಯ್ಯೇರ್
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡೀ ಮೇಲಾರಿಯರ್ ಓ ಸಾಮು ಆರ್ ಸಿರಿಲಾಗೆನಾ ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ತನ ಮೆಗ್‌ದಿಯಡ್ಲೆನ್‌
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್‌ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಸಾಮುನು
ತನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ತಂಗಡಿಯಡ್ಲು ಸಿರಿಲಾ ಸಾಮುನುಲಾ
ಬತ್ತರಾ ಮಗಾಂದ್‌ ಕೇಂಡೇರ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಆರ್
ನಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಸಿರಿನ್‌ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು
ಕೈ ಪತ್ತ್ ಲೆತೊನು ಪೋಲ ಮಗ ಸಾಮೂ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡೇ ಕುಲ್ಲಾಲಂದೇರ್ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಆರೋ
ಅಂಗಲಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ತಂಗಡಿಯಡ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಮಗಾ ನಿಗುಲು
ಓ… ಸಾಮು ಕೇಣಿಲಾ ಮಗಾ ಈಯ್ಯೇ
ಇನಿ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್‌ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ ಮಗಾ
ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮಾನಾಲೋವೊಡುಂದೇರೋ ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಓ… ಸಾಮುಡಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಾಮು ಆಂಡಲಾ ಪಾಡೀ ಪಣೆನಾಡೆ ಪೋತೆರುಗೆನಾ
ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಾಡೆ ಬತ್ತೇರುಗೆನಾ
ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಒಯಿತ್‌ ಬಗ್ಗಾವ್ವೇರೋ
ಕುಲ್ಲುದು ನೀರ್ ಒಯಿತೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಂಕಣಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲಮರಾಯಿ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡುವೇರೋ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿದೇ…
ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌…

ಅಕ್ಕಸದ ಅಟ್ಟೆಪಣೆ ಒಯಿತ್‌ ಬಗ್ಗಾಯಿನ ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿ
ಪಾತಾಲದ ಪನಿನೀರ್ ದೆಯಿದ್ದೇರ್
ಕಲ್ಲ ಮರಯಿಗ್‌ ಗಿಡ್ಡಾಯೆರ್
ತನ್ನ ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ಕಯ್ಯಪೊಡಿ ನೆಡಿಯ್ಯೇರ್
ಮೋನೆದ ಮುತ್ತಿ ಬೆಗರ್ ನೆಡಿಯ್ಯೇರ್
ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ಂದೇ ದೆಯಿದೇರಾ ಸಾಮೋ ಆರೋ ಓ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡ್‌s…

ಇನಿ ಮಗ್ತೊಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ಒಯ್ತೇರ್
ಕಲ್ಲಮರಯಿಗ್‌ ಗಿಡ್ಡಾಯ್ಯೇರ್
ಬೊವನಂದ ಅಗೊಲಿ ಸಾಮು ತೊರತ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಮಗ್ತೊಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ದೆಯಿದೇರ್ ಗೆನಾ
ಬೊವನಂದ ಅಗೊಲಿ ನಿಲಿಕೆಂದೇ ಜಿಂಜಾದೇರೋ ಸಾಮು ಆರೋ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡ್…

ನೀರ್ ದ ಕಂದೇಲ್‌ನ್‌ ನಿಟ್ಟೆಲ್‌ಗ್‌ ದೀವೋನುದು
ಒರ್ಕಾಯಿ ತಿರಕಾಯಿ ಕೊಂಡುದು ಬರ್ಪೇರ್ಕಾ ಸಾಮು ಆರ್
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೇದ ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗೇ ಪೊಗ್ಗುವೇರೋ ಸಾಮು ಆರೋ…
ಕಡೆವೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಗ್‌ ಕೊಡಿನೀರ್ ದೀತೆರ್
ಅಡಿಯಾರ ಅಗ್ಗೀಂದೇ ಮಲ್ದೇರ್
ಮೇಲಾರ ಬಾಜನ ದೀತೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್ ಓ…
ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕೆಡ್‌ ಸಾಮೋ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಅಡಿಯಾರ ಅಗ್ಗಿ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಮು ಆರ್ ಇನಿ ಕೋಡಿಗ್‌ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಕೋಡಿದ ಮುಟ್ಟುಲೆಂಚಿಗೆನಾ ತನ ಕುತ್ತಟ್ಟೊಗು ದೀತೆರ್ ಗೆನಾ
ಬಲತ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತುವೆರೋ ಕಂಚಿನ್ನ ತಡ್ಪೆ
ಎಡತ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತುವೆರೋ ಮುಡಿಕಂತು ಮುರ್ನಾಲಿನ್‌
ಕುತ್ತಟ್ಟೊಗು ಮೇಲಾರಿಯೊನು ಪೋಪೆರ್ ಸಾಮೋ  ಆರ್ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೇಡ್‌… ಓ…

ಇನಿ ಕುತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಮೇಲಾರಿಯೊನು ಪೋಯಿನಾರ್
ಮುಡಿ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ ಮುರ್ನಾಲಿ ಪಾಡ್ದ್‌ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ
ಕಜೆ ಅರಿಯಾ ಬೊಲ್ಯರಿಯಾಂದ್‌ ತೂಯ್ಯೆರ್
ಕಜೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬುಡಿಯ್ಯೆರ್
ಬೊಲ್ಯರಿತ ಮುಡಿ ಪತ್ತಿಯೆರ್
ಮೂವಲರಿ ದೊರಿತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನಾ ಕುತ್ತಟ್ಟೊಡ್ದ್‌ ಜತ್ತೊನು ಬೈದೇರ್ ಸಾಮು ಆರೋ
ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕೆಡ್‌ ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ…

ಕೋಡಿದ ಮುಟ್ಟುಲೆಂಚಿ ಕೋಡಿಡ್‌ ಕೊಂಡು ದೀತೆರ್
ಸಾಮು ಆಂಡಲ ಅರಿ ಕೊನೊದು ಪೋತೆರ್
ಕಲ್ಲ ಗುರಿಕ್‌ ಪಾಡ್ದ್‌ ಮೆದ್‌ತ್‌ದ್‌ ಪೊಡೆತ್‌ದ್‌
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೋರಾಯಿಗ್‌ ಪಾಡೊನುದು ಸಾಮು ಆರ್
ಮೂವಲರಿನ್‌ ಒರ್ಲರಿ ಮಲ್ದೇರಾ ಸಾಮು ಓ… ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಆರ್…
ಕಂಚಿನ್ನ ಗುಳುಂಬು ಪತ್ತಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಮೇಲಾರ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆಪ್ಪುವ್ವೇರೋ ಸಾಮು ಆರ್ ಓ…
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌ ಸಾಮು ಆರ್ ಓ… ಓ…

ಅಡಿ ಎರಗಿನ ಕಲ್ಲ್‌ ಬೀತ್‌ದ್‌ ಕಲೆಯ್ಯೇರ್
ಕಂಚಿನ್ನ ಪುಡ್ಕೆಗ್‌ ಅರಿ ಪಾಡೋನುದುಗೆನಾ ಸಾಮು
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗೇ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್ ಆರ್ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೆಡ್‌ ಸಾಮು ಆರ್
ಬೊವನದಂ ಅಗೊಲಿದ ಬಾಯಿ ದೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆ
ಅರಿಕೊನೊದು ದೊರತ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಅರಿಪಾಡಿ ದೋಸೊಗಾಂಡಲ ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈಸಟ್ಟ್‌ಗ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಅರಿಯಾ ನೀರಾಂದೇ ಗಿರಿಯಾಯ್ಯೆರ್ ಸಾಮು
ಮೇಲಾರ ಬಾಯಿಂದೇ ಮುಚ್ಚಿಯ್ಯೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೇಡ್‌
ಅಡಿಯಾರ ಅಗ್ಗಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರ್
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಎಂಕ್‌ ಬೊವನಂದ ಸಂದೆಗಲಾಂಡ್‌
ನಾನ ಕಜಿಪುದ ಸಂದೆಗ ದೋಡಿಯ್ಯೊಡುಂದೇ ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್ ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕೇಡ್‌

ಇನಿ ಕಿನ್ಯ ಬಿಸಲೆ ಪತ್ಯೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್
ಕಿನ್ಯ ಮುಟ್ಟದನೆ ಪತ್ತೊನುದು ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಜಿಪುದ ಸಂದೆಗ ತೂಪೆರ್
ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಂಬುಡೆಗೆನಾ
ಕೋಲಾರ ಬದನೆಗೆನಾ
ಚಣಿಲ ಬಣ್ಣಂದ ತೌತೆ ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಲತ್ತನೆ ಪತ್ಯೇರೂ ಸಾಮೂ ಆರೋ ಓ… ಓ… ಅಂಗರಜಾಲ
ಬರಿಕೆಡ್…
ಕಿನ್ಯ ಮುಟ್ಟದನೆಗೆನಾ ಒರ್ಕಾರ್ ಡ್‌ ಓರೆ ಸರ್ರೊ‍ಡು ಕುಲ್ಯೆರ್
ಬನ್ನಲ್ಲ ಕಜಿಪುಕಾಯಿನ್‌ ಮೂರ್ದ್‌ ಬಿಸಾಲೆಗ್‌ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಓ ಸಾಮು ಆರೋ… ತಂಗಡಿ ಸಿರಿನ ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮನೊಗು…

ಇನಿ ಕೋಡಿದ ಮುಟ್ಟದನೆ ಕೋಡಿಡ್‌ ಕೊನೊದು ಸಾಮು ದೀಪೆರ್
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಪೋಯೆರ್
ನೀರ್ ಮಯಿತ್‌ ಕಜಿಪುಕಾಯಿನ್‌ ಲುಂಬುದು ಕಲೆಯ್ಯೇರ್
ಸಾಮು ಆರ್ ಓ ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೇಡೂ… ತಂಗಡಿ ಸಿರಿನ ತಮ್ಮನೊಗು

ನೀರ್ ಮಯ್ತ್‌ದ್‌ ಕಜಿಪು ಕಾಯಿನ್‌ ಲುಂಬುದು ಕಲೆಯಿನ ಸಾಮು
ಬೊವನಂದ ಅಗೊಲಿ ತೂಪೇರ್
ಬೊವನ ಬೆಯ್ತಿನವು ತೂಪೇರ್
ಬೊವನ ಬೆಯ್ತೊಂದು ಬೈದುಂಡೋ ಓ… ಸಾಮೋ ಆರ್ ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕ್ಕೇಡ್‌… ಓ…

ಇನಿ ಬೆಯ್ತಿ ಬೊವನೊನು ಪಕ್ಕಾ ದಿಕ್ಕ ತೂಯ್ಯೇರ್ ಸಾಮು
ಕಂಕಣೆ ಕಬ್ಬೆ ಒರ ದೀಯೆರ್
ಕಡೆಯೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಡ್‌ ಕೊಡಿ ಕಜಿಪು ದೀಯೆರ್
ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಾನೆ ಕಜಿಪುದ ಸಂದೇಗ ತೂಪೇರ್
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟಿಯೆರ್ ಸಾಯಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೇರ್
ಮುಣ್ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೇರ್
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪೂಲ ಆತ್ಂಡ್‌
ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಡ್‌… ತಂಗಡಿ ಸಿರಿನ ತಮ್ಮನೊಗು ಓ…

ಕಜಿಪು ನುಪ್ಪುದ ಸಂದೆಗ ಯೆಂಕ್‌ಲಾತ್‌ಂಡ್‌
ನಾನ ಉಪ್ಪಡನ್ನ ಸಂದೆಗ ಇನಿ ದೋಡಿಯ್ಯೋಡುಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಕಣಿಲೆ ಕಾವಂಟೆಂದಲಡಂಗಾಯಿಗೆನ
ಪೊಟ್ಟಿರೆ ಪೊಡಿ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಾಡೋ ಸಾಮು ಮಲ್ದೇರೋ
ನೀಲವರಣದ ಎಣ್ಣೆಡ್‌ ಅಪ್ಪಲ ಪೊದ್‌ತ್ತೆರ್
ಪಚ್ಚೆವರಣದ ನೆಯಿಂದೇ ದೋಡಿಯೆರ್ ಸಾಮು ಆರ್ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೇಡ್‌ ಓ…

ಕಾಲ್ಯದಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣ ಎಂಕ್‌ ಏಲ್ಯೊ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಆಂಡ್‌ಂದೆರ್
ಜಿಂಜಿದಿ ಪೊರ್ತಿಂಗೊಲ ಬಂಜಿನಾರೆಗ್‌ ಬಲಸುನ ತಮ್ಮಾನಗೆನ
ಎಣ್ಣೆಂದ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆನ ಬಣ್ಣಂದ ಗಾರ್ಯೆ ಮೂಡೆನ್ನ ಪೊದ್ದೊಲು ಮಲ್ದೇರೋ ಓ… ಸಾಮು
ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಡು ಬಂಜಿನಾರ್ ಸಿರಿಗೋ… ಓ…

ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುದೇ ಆರೋ ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಸಾಮೂ ಕೇಂಡಾನ
ಆಂಡ ಮಗಾ ಅಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ತಮ್ಮನೊಗುಂದ್‌ ಕೇಣುವೆರ್
ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರ ಈರಾಂಡ
ಕಾಲ್ಯದಟ್ಟೀಲರಗಣ ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡೂಲಾ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಂದೇರ್ ಓ ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ…

ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿನ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಬಾಲ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗಿನ ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಕಣದ್ದೇರ್
ಪಂಚ ಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ಮಗಾ
ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮನ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್‌ದೀಗೆ ಈಯೆ ಬಲಸ್‌ಲ ಸಾಮೋಂದ್‌
ಪಂಡೇರ್  ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಆರೋ…

ತನ್ನ ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್‌ದಿನಗೆನಾ
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನಗೆನಾ
ಸಾಮು ಕೈ ಮೋಣೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಬೋಜನಂದ ಸಾಲೆಗ್‌ ಲೆತ್ತೊನುದು ಬೈದೇರ್ ಗೆನಾ
ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆಟೇ ಕುಲ್ಲಾವೇರೋ ಸಾಮು ಆರ್
ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ್‌ಗೆನಾ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌… ಸಾಮು ಆರೋ…

ಬಾಲ ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ದಂಗಿನ ಬಂಗಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಪಾಪಾಯ್ಯೆರ್
ಇರೆ ಪಾಡಿ ದೋಸೊಗು ಪನಿ ನೀರ್ ಪಾರಾಯ್ಯೆರ್
ಉಪ್ಪಡಿನ್ನ ಸಂದೆಗ ಬಲಸ್ಸುವೆರ್
ಎಣ್ಣೆಂದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಣ್ಣಂದ ಗಾರ್ಯಾ
ಮೂಡೆನ್ನ ಪೊದ್ದೊಲು ಇರೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಸ್ಸುವೆರ್
ಸಾಮು ಆರ್ ತನಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ತಂಗಡಿ ಸಿರಿಗ್‌… ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌…

ಇರೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಸಾಮು ಬಲಸ್ಸ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಸಾಮುಲಾ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುಲಾ ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗ ಸಿರಿಯೇ
ಬಲಸ್ಸೀ ತಮ್ಮನೊನು ಈಯೇ ಬಾಮಿಲಾ ಮಗಾಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗೋ
ಓ ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಲಸ್ಸಿ ತಮ್ಮನೊಗು ಕೈಕೊರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ ಇನಿ ಸಿರಿ ಆರ್
ತನ ಸಿರಿಬಾಯಿಗ್‌ ಕೊನಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಬಗೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಬಕ್ಸನೇ ಬಾಮಿಯ್ಯೆರ್ ಸಿರಿಯಾರ್ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಡ್‌…
ಇನಿ ಪೇರ್ ಡ್‌ ಉಣುಪ್ಪೋದೇರ್ ಸಾಮು ಆರ್
ಅಲೆಟ್‌ ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ ಸಾಮು ಆರ್ ಸಿರಿನ
ಓ… ಸಾಮು ಆರೋ… ಸಿರಿನ ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮನೊಡು… ಓ…

ಸಿರಿಗಾಂಡಲ ಅರಿವಾನ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಸಿರಿಗ್‌ ಕೈಯೇರ್ದ್‌ ಕೊರಿಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಉಂಡು ಮಡೆಕ್‌ ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿಂದೇ ತಿಂದೇರ್ ಸಿರಿಯಾರ್
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೆಡ್‌ದೇ ಓ… ತಮ್ಮನ ಉಂಡಿ ಬಂಜಿನಾರ್ ಸಿರಿಯಾರ್ ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿಲಗೆನಾ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲುಗೆನಾ
ಪಂಚ ಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟೀಲ್‌ ಅರಗಣಗೆನಾ
ಉಂಡು ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನ ಒಪ್ಪಾ ತಗೆನಾ ತಂಗಾಡಿಲಾ
ಆಪೇರ್ ದೇ ಅಂಗರಜಾಲ್‌ ಬರಿಕೆಡ್‌… ಸಿರಿಲಾ ಸಾಮುಲ ಓಲ…

ಇನಿ ಪೇರ್ ಡ್‌ ಉಂಡೆರ್ ಅಲೆಟ್‌ ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡ್ಡಿಯ್ಯೇರ್
ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಆರ್ ಉಂಡಿ ಮಡೆ ಒತ್ತರೆ ಸತ್ತರೆ ಮಲ್ದೇರ್
ಮಡೆ ಬೀಜಾಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಓ ಸಾಮು ಆರೋ ಓ…

ಸಿರಿನ ಒಪ್ಪ ಪೋವು ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೋ ಸಾಮು ಆರೋ
ಇನಿ ಗದರ್ ಗ್‌ ಕಾಯಿಪೂಲು ತಿನ್ಪೇರ್
ಸಾಮು ಆಲ್ವೆದಿ ಪಣ್ಪೇರ್ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೇಡ್‌
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಯೆಂಕುಲೆಗ್‌ ಏಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು
ಇನಿಯೇ ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಯಗಗೆನ
ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲಾಲು ಪಣ್ಪೇರ್
ಅಂದಾ ಮಗಾ ಬಾಲ ಜೋಕೆ ರಾಕೆಡ್‌ ಪೋಲೆ ತಂಗಾಡಿಯಾಡ್ಲೇ
ಇನ್ಪೇರ್ ಬಾಮುಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ ಆರ್ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರ್ಕೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಸಿರಿಲಾ ಸಾಮುಲಾ ಇನಿ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕ್ಕೆಡ್‌
ಒಪ್ಪಾ ತಪ್ಪಾ ಪಿದಾಡಿಯೆರ್ ಯೆಂಕುಲು ಪೋಪ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆ ಜತ್ತೋನು ಸಿರಿಯಾ ಸಾಮುಲಾ ಬನ್ನಾಗ ಉಂಡೋ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಬರ್ಪೇರ್… ಏ ಸಿರಿಯಾ ಸಾಮೋ ಆರೋ…

ಇನಿ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆನ್‌ ಕರಿತೊನುಗೆನಾ
ಸಿರಿಯಾ ಸಾಮೂ ಬರ್ಪೇರೂ
ಸನ್ನೆ ತೋಡುದಾಡೆ ಬತ್ತ್‌ ಎತ್ತ್‌ನಗಾಂಡಲಗೆನ
ಲಾವಾ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗ್‌ ಕೇನೊಡತ್ತೊ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬೆರಿಟೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿರಿಗ್‌ ಬೆರ್ಮ ದೇವೆರೆ ಬೇನೆ
ಬಂಜಿಡ್‌ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆದ ಬೇನೆ
ಇನಿ ಸಿರಿಕ್‌ ನಡತ್‌ ನಾಲಜ್ಜೆ ಎದ್ದಾಡೆರೆ ತೀರುಜ್ಜಿಗೆ
ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಲಕ್ಕೆರೆ ಆಪ್ಪುಜ್ಜತ್ತೋಂದ್‌ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್
ಓ… ಸಿರಿಯ್ಯಾರೋ…

ಬೊಲಿಯ ಸಿರಿಪೊನ್ನೆದ ಮರದಡಿಟ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಸಿರಿ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್
ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಸಿರಿವುಲ್ಲ ಮೋನೆಡ್‌ ಪುಲಿವುಲ್ಲ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಓ ಅಕ್ಕೇರೆ ಅಕ್ಕೇರೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಸಿರಿ ಆರ್
ಯೆಂಕ್‌ ಬೆರಿಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮ ದೇವೆರೆ ಬೇನೆ
ಬಂಜಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆದ ಬೇನೆ
ಯೆಂಕ್‌ ಉಂಡು ನಡತ್‌ ನಾಲಜ್ಜೆ ಎದ್ದಾಡಿಯೆರೆ ತೀರುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕೇರೆ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಸಿರಿಯಾರ್ ತಗೆ ಸಾಮು ಆಲ್ವೇದಿಡಾ… ಓ…

ಸನ್ನೆದ ತೋಡುಡು ಬೊಲಿಯ ಸಿರಿಪೊನ್ನೆದ ಅಡಿಟ್‌
ಮೂಡಾಯಿ ಪೋತಿನ ಒತ್ತೆಗೆಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕೈಕೊರ್ದು
ನಾರಾಯಿಣಾ ದೇವೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್‌ ಸುಗಿತೆರ್
ತೋಜುನ ಬೇನೆಗೆ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಗೆನಾ
ಮುಕ್ಕಾಲ್‌ ಮೂಜಿ ಗಲಿಗೆಡ್‌ ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು
ಬೊಲಿಯ ಸಿರಿಪೊನ್ನೆದ ಅಡಿಟ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಪೆದ್‌ ಪೆದಿಮಾನ ಪೋತೆರ್
ಓ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಸಾಮೋ ಕೇನೊಡು… ಓ… ಓ…

ಸಾಮು ಪಣ್ಪೇರ್:
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸಿರಿಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ನಮ ಅಂಗರಜಾಲ ಬರಿಕೆಗ್‌ ತಮ್ಮನಗ್‌ ಒಪ್ಪತಪ್ಪ ಬತ್ತಿನಿ
ನಡು ಸಾದಿಡ್‌ ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು ಪೆದ್‌ ಪೆದಿಮಾನಲಾಯನಾ ಮಗಾ
ಸಿರಿಯೇಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರೋ ಸಾಮು ಆರ್
ಇನಿ ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು ಪೆದ್ದ್‌ ಪೆದಿಮಾನ ಆಂಡ ದಾನೆಲಕ್ಕೇರೆಂದ್‌ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್
ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆ ನಾಡ್‌ಡ್‌ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನಲಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರ್
ಯೆಂಕ್‌ ನೆನೆತಿನಲ್ಲ್‌ ನಿಜ ಪಂಡಿನಡೆ ಜಯ ಸಾರೆತ್ತಿಲಾವೊಡತ್ತೇ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಎನಲಜ್ಜೇರೆ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಯೆನ್ನ ಪಂಡಿನಾಲಾಯಿ ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡಗೆನಾ
ದಯಿಕಂಗ್‌ಉದ್ಯ ಬೆಂದ್‌ ಉದಿಪನ ಬೆನೊಡು
ದಯಿಕಂಗ್‌ ಉದ್ಯ ಬೆಂದ್‌ ಉದಿಪನ ಬೆಂದಿನೆಟ್‌
ಪಾಲೆ ಕೊಡಿದ್‌ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆನೆ ಇನಿ ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರೊಡುಂದೂ
ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್‌ ಜೆಪ್ಪುಡಿಯರೆ ಆ ಪಾಲೆತಿಕ್ಕೊಡುಂದ್‌ ಪಂಡೆರ್
ಸಿರಿ ಮಣ್ಣ್‌ ಮುಟ್ಟುದು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪೊ ಪಾಲಿವೆರ್ ಓ ಸಿರಿಯಾರ್
ಓ… ಪೆದ್‌ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಿರಿ ಆರ್… ಸಿರಿ ಪೊನ್ನೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಸಿರಿ ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯಿ ಪೋದ್‌ ದೊಂಡೆಡಾವೊಡ್ಡಗೆನಾ
ದೈಕಂಗ್‌ ಉದಿಪನ ಬೆನ್‌ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರ್ ನಗಾ ಇನಿ ಸಿರಿ ಆಂಡಲ ಕೇನೊಡು
ಲಾವಾ ಪಾವೆನ್‌ ಪೆಜ್ಜಿಯ್ಯೆರ್ ಸಿರಿಗೆನಾ
ಕಡೆ ಕೊಡಿಯೆಂದೇ ಅವೆನ್‌ ಕುದ್ಪುವೆರ್ ಓ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರ್…

ಇನಿ ಬಾಲೆನ ಪೂವೊಲು ಬಂದಿಯ್ಯೆರ್
ಬಾಲೆನ್‌ ಪಾವೆಡ್‌ ಪಾಡಿಯೆರ್
ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಲಂಕೆನಾಡ್‌ಡ್‌
ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮರ್ ಯೆನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಆರಿಯ ಬನ್ನಾಯ ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವರೆನ
ಸಾಂಕಣಂದ ಮಗಲ್‌ ಮಾನ್‌ ಅಂದ್‌ಡಗೆನಾ
ಇನಿ ಗಂದದ ಗುಲಿಗೆಡ್‌ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು
ಓಮದ ಗುರಿಟ್‌ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌
ಆನೆ ಕಲ್ಲ ಒತ್ತುಡು ಕುದ್ರೆಕಲ್ಲ ನೀಟೊಡು
ಪುಟ್ಟುದಿ ಮಗಲ್‌ ಅಂದ್‌ಡ ಯೆನ್ನ ಸತ್ಯ ಗೆಂದೊಡು
ನೆನೆತಿನಡೆ ನಿಜ ಪಂಡಿನಡೆ ಜಯ ಸಾರೆತ್ತಿ ಆವೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕಾಂಡಗೆನ ಇನಿ ನೆಟೆನೊಂಜಿ ನೀರ್ ದ ಚಿಲಿಂಬಿಗೆನ
ಉದ್ಯಬೆಂದ್‌ ಉದಿಪನ್ನ ಆವೊಡುಂದೇರ್ ಸಿರಿಯೇ ಆರ್ ಪೆದ್‌ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಿರಿ ಆರ್…