ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನಗೆನಾ
ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರಲ ಆನಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ನಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲಾ ಮಣೆ ದೀಲ ಮಗಾ
ಆಲೆನ್‌ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆಟೆ ಕುಲ್ಲಾಲ ಮಗಾ ಸೊನ್ನೆಂದೇ
ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ದೇ… ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಗೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲಾ ಮಗಾ
ಈಯಾಂಡಲ ಪೋಲ ಅಯಿಡ್ದ್‌ ಬೊಕ್ಕಾ ಪೋಲ
ಸೊನ್ನೆಂದೇ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ನಾಗಾ
ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣೆಟ್‌ ತನ ಮೆಗ್ದಿನ್‌ ಕುಲ್ಲಾದೇರ್
ಆವಾ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಕಂಚಿಂದೇ ದೀಪಾವೆರತ್ತೋ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೋ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s…  ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ…

ಇನಿ ಕಂಚಿ ದೀಯಿನ ಮಗಲ್‌ಗೆನಾ
ಗೆಂದಾದೀಪ ಏರಾದೆರ್
ತನ್ನ ಮುತ್ತುಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮೆಗ್‌ದಿಗ್‌ಗೆನಾ
ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಕಲೊಡು ಆರೆತಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನಾಲರಿ ಪಾಡುವೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ
ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ನೀರ ಮದ್ಮೆದ ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆಗ್‌s ಓ… ಓ…

ತಗೆ ಸೊನ್ನೆ ತಾನ್‌ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮ್ಮೊನೆ ಮೆಗ್ದೀಗ್‌ ಮಲ್ದೇರ್
ಕಂಚೀನ್‌ ನುಗುತ್ತೇರ್ ಆರ್ ಸೊನ್ನೆ
ತನ ಮೆಗ್ದೀನ್‌ ಬಲತ್ತಕೈಟ್‌ ನುಡುಬಿರೆಲ್‌ಡ್‌
ಲೆಸೊನುದು ಪೋತೆರುಗೆನಾ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗುಗೆನಾ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಮೇಲ್‌ಡ್‌ ಗಿಂಡೆನಿ ಕುಲ್ಲಾಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಪೋಪೆ ಮಗಾ ಸೊನ್ನೇ ಬರ್ಪೇಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ತಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್…  ಓ… ಓ…

ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆಡ ಪಂಡ್‌ದ್‌ ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬರ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯಿಣಾ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಯಾನ್‌ ಬತ್ತ್‌ ಪೊಗ್ಗಿನ ತೂಯೆರ್ ಅಗುಲು ಪೊಂಜೊವುಲು
ಇನಿ ನಾನ ಕಾ ಅನ್‌ಪ್ಪಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೇರೆ
ಯೆಂಕ್‌  ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಯೇಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು
ಯಾನ್‌ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಸತ್ಯೆ ದಂಡಿಗೆದಾಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್
ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತಿನಾಲ್‌ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲ ಮಗಾಂದೆರ್
ಸೊನ್ನೆನ್ ದೆರ್ತ್‌‌ದ್‌ ದಂಡಿಗೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೆರಜ್ಜೇರ್ ಓ
ಅಜ್ಜೇರಾರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್… ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯೆ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಆರ್…

ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪೋದ್‌ ಬರ್ಪೆಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು ದಂಡಿಗೆನ್‌ ಏರಾಯ್ಯೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಸೊನ್ನೆನಾ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಪಿರಪ್ಪೊ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೋ ಓ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ
ಎರಮಾನೆಡ್ದ್‌s…  ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ…

ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಬೈಲ್‌ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತಾವೊನುದು ಪೋವುದು ಏಲಜ್ಜೆಯೆಲದುಂಬು ಬರ್ಪೇರ್
ಒಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ ಪತ್ಯೇರ್
ಲಾವೆನೇ ಪಿರಪಕ್ಕಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಏಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊನ್ನೆನಾ ದಂಡಿಗೆ ಆನಿದಾ ಕಾಲೋಡೋ… ಓ…
ಅಯಿಡ್ದ್‌ ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಸೆತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಬನ್ನಾಗ
ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಪಲಯೆಲಾ ಉಲ್ಲೇರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲೊನು ಕಾಯಿ ತಿಂದ್‌ ಜೋಗ ಆವೋನು
ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೋ ಜಾರುಮಾರ್ಲೇರೋ ಓ ಸೊನ್ನೇ ಆರೋ… ಓ…

ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆನ್‌ ತೂತೆರ್ ಗೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಆನಿದ ದಿನ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಕೊರ್ದು ಕಡಾಯರ್ ಈರ್
ಪೋಯಿನ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಿರ ಬತ್ತ್‌ನೆ ತೂಯರಾ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಆನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಆನಿ ಯಾನ್‌ ಪಂಡಿನ ಕೆಂಡಿಜ್ಜರ್ ಅಣ್ಣೇರೆ ಈರ್
ಸೊನ್ನೆಲಾ ಯಾನ್‌ ಪಂಡಿನೆನ್‌ ಕೇಂಡಿಜ್ಜಾಲ್‌
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಗ್‌ ಪೋದ್‌ ಮಾನಮರ್ವಾದಿ ಕಲೆವೊಂದು ಬತ್ತಾಲ್‌
ತೂಲೆ ಅಣ್ಣೇರೆ ಬರ್ಪಿ ಚಂದ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಸೊನ್ನೆನ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಚಂದ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣೇರೆಂದ್‌
ಮೆಗ್ಯೆ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರಿದೇ ಓ…
ಓ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಕೇಂಡಾನ
ಆಲೆನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಲೆವೊಂದು ಆಲ್‌ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ದಾನೆ ಆಂಡ್‌
ಎಡ್ಡೆಡ್‌ ಬತ್ತಲ್‌ಡ ಸೊನ್ನೆ ಆಲ್‌ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್‌ ಬರಾಡ್‌
ಕಷ್ಟೊಡು ಪಿಲೆವೊಡು ಬತ್ತಲ್‌ಡ ಕುರು ಬಾಕಿಲು ಉಂಡು
ಬಾವೇರ್ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ
ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌s ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಕಾನಬೊಟ್ಟುಡ್ಡು ಪಿರಬತ್ತಿ ಸೊನ್ನೆಗ್‌…

ಸೊನ್ನೆನ ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತ್‌ ಎತ್ತುಂಡು
ಸುತ್ತು ಮದ್ಲ್‌ ದಾಂಟ್‌ಂಡ್‌
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗುಂಡು
ಗೆಂದತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಪದ್‌ಮ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ದಂಡಿಗೆದ ಬೋವುಲು
ಸತ್ಯೆದಂಡಿಗೆ ಕೆಡಗಾದೆರ್ ಅವುಲು
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ದೆರ್ತ್‌ ತಿರ್ತ್‌ ಮಲ್ದೇರತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌s… ಕಾನಬೊಟ್ಟುಡ್ಡು ಬತ್ತಿ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆನ್‌ ದೆರ್ತ್‌ ತಿರ್ತ್‌ ಮಲ್ದಿನ ಸೊನ್ನೆ
ಇನಿ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಕುರುಬಾಕಿಲ್‌ಡೆ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಸೊನ್ನೆ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಪೆರನ ಪಾಸ್‌ ಬುಡಿಯ್ಯೆರ್
ಮಣ್ಣಪಾಸ್‌ಡ್‌ ಕಂಕಾಣೆ ಕಬ್ಬೆ ಜೆತ್ತೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್… ಕಾನಬೊಟ್ಟುಡ್ದು ಪಿರಬತ್ತಿ
ಸೊನ್ನು ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಪಿದಾಯಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌
ಮೆಗ್ಗ್ಯೆ ಪಲಯೆ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಾತೆರ ಮದಿಪುವೆರ್
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೇಣುವೆರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಾ
ಯೇಪ ಬೈದಿನಿ ಸೊನ್ನೆಂದ್‌ದ್‌ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಕೇಣ್ನಾಗ ಓ ಮಾರ್ಲೆರೋ ಆರ್… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರು ಮಾರ್ಲೆರ್… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಬೈದಿನ ಸೊನ್ನೆ ಓಡೆಗ್‌ ಪೋಯಾಲಪ್ಪಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ನಮ ಯೆರಮನೆಗ್‌ ಬತ್ತಿನಾಲ್‌ ಓಡೆಗ್‌ ಪೋಯಲಪ್ಪಾ
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನೇ ನಾಡೋನು ಹುಡುಕೋನು ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಸೊನ್ನೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಆರ್… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಗ್‌ ಕಾರ್ ಪೊಡೊನುದುಗೆನಾ
ಬೊಲ್ಪುದ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕಣ್ಣ್‌ ಪಾಡೊನುದುಗೆನಾ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ನಾಡೊನು ಹುಡುಕೊನು ಪೋನಗ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಾ ತರೆತ್ತ ಸೂಡಿಗ್‌ಗೆನಾ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆನ ಬಲತ ಕಾರ ಉಂಗೊಟುಗು ಕೊಲ್ಪುಂಡುದೇ
ತರೆಸೂಡಿ ಕಾರ್ ಗ್‌ ಕೊಲ್ತಿನ ಸಾತ್‌ಗ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಕಾರ್ ನೀಡ್‌ದ್‌ ಕುಲ್ಲಿಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನಾ ತರೆ ದೆರ್ತ್‌‌ದ್‌ ಜಕ್ಕೆಲ್‌ಡ್‌ ದೀಪೆರ್ ಗೆನಾ ಆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಸೊನ್ನೆನಾ ಮದಿಮಾಯ ಆರ್… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಕೇಣಿದನಾ
ನಿನ್ನ ಮೆಗ್‌ದಿ ಗಿಂಡೆನ ನೀರ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು
ಪೋಯಿನ ಸೊನ್ನೆನೇ ದಾನೆ ಆಂಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಕೇಣಿದನಾ
ಮಕ್ಕ್ ಮುಟ್ಟುಂಡಾ ಸೊನ್ನೆ ಮರ್ಲ್ ಪತ್ತ್ಂಡಾಂದ್‌ದ್‌
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆನಿ ಬಾಮಿನಗ
ಸೊನ್ನೆ ಮಾನ್ಯಡಾ ಮನಿಪುಜ್ಜೆರೂ ಪಕ್ಕಿಡಾ ಪಾರುಜ್ಜೇರೂ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದಾ ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಯೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಡ ಇನಿ ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್
ಸೊನ್ನೆ ಈ ದಾನಿ ಕೇಂಡಗೆನಾ
ಯೆನಡಾ ಪಣ್‌ಲಾಂದ್‌ ಪಣ್ನಾಗಗೆನಾ
ಓ ನಾರಾಯಿಣ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದೇರೋ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ತನ
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆಡಾ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್‌ದ್ದಿನೊಗೆನಾ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ಪೆರತ್ತೋಗು ಪೋಯೆ
ನಾರಾಯಿಣ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪೋನಗ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌
ಊರ ಪೊಣ್ಜೋವುಗೆನಾ ಮನೊಟು ಮಚ್ಚರ ಮಲ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಉಡಲ್‌ಡ್‌ ಕಿಚ್ಚಿನಂಜಿ ಮಲ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಪೋದ್‌ ಪೊಗ್ಗುನಗಾ ಕಾನ್‌ಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೇ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಜತ್ತ್‌ದ್‌ ಪೋಯೆರ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಾ
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಕಾ ಅನ್ಪಿನ ಕಕ್ಕೆಲಾ ಇತ್ತ್‌ಜ್ಜಿಗೆ
ಇನಿ ಆಂಡಲಾ ಯೆಂಕ್‌ ಕಪಿ ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್ ಕಬಿತ್ತ ಓದಿಯ್ಯೆರ್
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಗೆನಾ ಯೆಂಕ್‌ ದಡ್ಡೆ ಗೊಡ್ಡು ಮಂಜೆ ಮರಡೇಂದೆ
ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಮದಿಮ್ಮಾಯಾ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲೆನ ಸರಿಮುಟ್ಟು ಯಾನ್‌ಲಾ ಆತ್‌ಜ್ಜಿಗೆ
ಯಾನ್‌ ದಡ್ಡ್‌ ಗೊಡ್ಡುಗೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮಂಜೆ ಮರಡೆಗೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಯಾನ್ ಈತ್‌ನೆಟ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆತ್‌ಜ್ಜಿಗೆ ಮದಿಮುಟ್ಟೇಲ್‌ ಪೋತುಜ್ಜಿಗೆ
ತಿಂಗೊಲಡಿ ಸೂತಕ ಕುಲ್ಲುದಿಜ್ಜಿಗೆ ವರ್ಸೊಗೊರ ಪೆದ್ದ್‌ದಿಜ್ಜಗೆಂದ್‌
ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ನಾಗ ಉಂಡೋ…  ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ…  ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಯಡಾs ಓ…

ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಪಣ್ನಾಗ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರೋ…
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಪಂಡಿನ ಕೇಣಿಜ್ಜ ಕೊರಿನ ಲಾರಿಜ್ಜ
ನಿನ್ನ ಪತ್ತಿ ಚಲೊನು ಬುಡುಜ್ಜಾನೇ ಸೊನ್ನೆಂದ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಂಡೇರ್
ಓ ಸೊನ್ನೆನ ಕಂಡನಿ ಆರೋ… ಉರ್ಕಿ ತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌…  ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೆಂಡೇರ್
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನ ತರೆ ದೆರ್ತ್‌‌ದ್‌ ತಿರ್ತ್‌ ದೀಯ್ಯೆರ್
ಪಿದಾಯಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಬರ್ಪೇರ್
ಇನಿ ತನ ಪಲಯೆ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೆಡೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಅಣ್ಣೇರೆಡಾ ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್…  ಉರ್ಕಿ ತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಏ ಆಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ
ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಡು ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಕೇಣಿಜ್ಜಾಲ್‌
ಕೊರಿನ ಲಾರಿಜ್ಜಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲಾಗೆನಾ
ತನ್ನಾ ಮೆಗ್‌ದಿನ ಗಿಂಡೆನ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ
ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು ಪೋಯಿನತ್ತೇ ಸೊನ್ನೆ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಓ ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆಂದ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಂಡೇರ್…  ಆ… ಆ…

ಸೊನ್ನೆ ಪೋದ್‌ ಪೊಗ್ಗಿನ ಸಾತ್‌ಗ್‌
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಊರು ಜೈದೇರ್ ಗೇ
ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನಾ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಕಪಿ ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್ ಕಬಿತ್ತಾನ ಓದಿಯ್ಯೇರ್
ಸೊನ್ನೆಯಾಂಡಲ ಮದಿಮುಟ್ಟೇಲು ಪೋತುಜ್ಜಾಲ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆತ್‌ಜ್ಜಾಲ್‌
ತಿಂಗೊಲಡಿ ಸೂತಕ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಾಲ್‌
ವರ್ಸಾದಿ ಕುಮಾರನ್‌ ಪೆದ್ದ್‌ದಿಜ್ಜಾಲ್‌
ಯೆಂಕುಲೆ ಸರಿಮುಟ್ಟು ಸೊನ್ನೆಲಾತುಜ್ಜಾಲ್‌ಂದೇ
ಕಪಿಕಟ್ಟ್‌ ಕಬಿತ್ತಾನ ಓದಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ ಅಣ್ಣೇರೆ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಓ…
ಪಂಡೇರ್ ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್…  ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಅಣ್ಣೇರೆ ಆನಿ ಯಾನ್‌ ಪಂಡೆಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ ಇನಿ ಉಲಾಯಿತ್ತಿ ಪೇರ್ ನ್‌ಗೆನಾ
ಪಿದಾಯಿದ ಗೆಂದತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಗ್‌ ಮೈಪಡಾ ಸೊನ್ನೆಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೆಗೆನಾ
ಆನಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮೂರ್ತ ಲೈದೇರ್ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆದ ಪೊಂಜೊವುಲು
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೇರ್ಂದೇ ಪಂಡೇರ್ಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಏ ಅಣ್ಣೇರೆ ಕೇಂಡಾರ ಈರ್
ಕಾನಬೊಟ್ಟುದೆರಮನೆಡ್‌ ಗಿಂಡೆಗ್‌ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರಪೆರತ್ತೋಗು
ಇನ್ನ ಮುಂಡೇರು ಬೋಲಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ ಕಾಪು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ
ಕಾಂತಾರ ಕಡಂದಲೆ ದರಬೆಟ್ಟ್‌ ದಾಸೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌
ಕಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು ಕಾಳುಮೇಲಾಂಟೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ ಚಾವಡಿಗ್‌
ಕೂಟಾಯಿದಿಲ್ಲ್‌  ಕುರುಂದೋಡಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಈರೆನ್‌ ಯೆನ್ನ ಅಣ್ಣೆರೆನ್‌ ಜರುಮಾರ್ಲೆರೆನ್‌
ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆರೆಣ್ಣೇರೆ ಮೂರ್ತ ಲೆಯಿದ್ದೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೇರತ್ತೇಂದ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಸೊನ್ನೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಗಿಂಡೆನ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೊಗು
ಸೊನ್ನ ಪೋವುದು ಬತ್ತಾಲ್‌ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಈರ್ ಆಲೆನ್‌ ಕಡಾಯ್ಯರ್ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಇನಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಲೆವೊನುದು ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಬತ್ತಾಲ್‌ ಅಣ್ಣೇರೆ
ಇನಿಕ್‌ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಣ್ಣೇರೆ
ಯಾನ್ ದಾ ಬುದ್ದಿ ಬೆನ್ಪಿನಿಂದ್‌ದ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಯೆತೆ ಮಲ್ಪಾಡ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಯೇಚನೆ ಪೋವಡ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ
ಎಂದೇರೋ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆಡಾ ಓ…  ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಓ…

ಕಪಿ ಕಟ್ಯೇರ್ ಡ ಕಟ್ಟಾಡ್‌ ಮಗಾ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಕಪಿತ್ತನ ಓದ್ಯೇರ್ ಡ ಓದಡ್ ಮಗಾ
ಕಲೆ ಪಂಡ್ಯೇರ್ಡ ಪನಡ್ ಮಗಾ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಕಲೆ ದೂಸೊಂಡೇರಡ ದೂಸೊಣ್ಣಡ್‌ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಇನಿ ಲೆತ್ತೊನು ಪಿದಾಯಿ ಬಲ್ಲಾ ಮೆಗ್ಯಾಂದೇರ್ ಓ…
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಯಿದಿ ಬೆಂದ್‌ರ್ ಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಮೀದ್‌ ಜಲಕಾವಡ್‌
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ನಿನ ಮರ್ಯಾ ಪೋಪಿನಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್‌
ಯೆನ್ನ ಮರ್ಯಾ ಪೋಪಿನಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್‌ ಮಗಾ ಮೆಗ್ಯಾ
ಇನಿ ಯಾನ್ ಪರಕೆ ಪಣ್ಪೆಗೆನಾ
ಕಟ್ಟುವೆ ಮುಡಿಪುಗೆನಾ
ಕೈಯೇನೆ ಮುಗಿವೇಂದ್‌ದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಮೆಗ್ಯಡಾ…  ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲಾತು ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೇರ್  ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಾಯಿದಿ ಬೆಂದ್‌ರ್ ಡ್‌ ಗೆನಾ
ಮೀದ್‌ ಜಲಕಾವೊನು ಬಲಾಂದೇರ್
ಕಂಡಾನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪಿನ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡೇರ್
ಇನಿ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡ್ಡು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಬೆಂದ್‌ರ್ ಸಾಲೆನಡೆ ಪೋಪೆರ್
ಸೊನ್ನೆ ಕಾಯಿದಿ ಬೆಂದ್ರ್‌ ಮೀದ್‌ ಜಲಕಾಪೆರ್ ಮದಿಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s…  ಓ…

ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ
ಮೀದ್‌ ಇನಿ ಜಲಕ ಆಯೆರ್
ಮೈಲೆ ಮಾತೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಮಡಿನೇ ತುತ್ತಿಯೇರ್ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸೊನ್ನೆ ಮೀದ್‌ ಜಲಕ ಆದ್‌ ಮಡಿತುತ್ತುದು ಬನ್ನಾಗ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ತೂಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಗೆನಾ ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಮುಡಾಯಿ ಮುಕಸಾಲೆಡ್‌ ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆನಡೆಗ್
ಇನಿ ಲೆತ್ತ್ ಕೊನೊದು ಬೈದೇರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮರ್ಲೆರೆನ್‌ಲಾ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಒಪ್ಪಾನೆ ಉಂತಾವೇರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್
ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್…  ಕೆದಿಂಜಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ…

ತೊಲಚಿ ಮಂಟಮೆನವುಲು ಉಂತುದುಗೆನಾ
ಕೇಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಸತ್ಯದ ಮಗೆ ಅಂದ್‌ಡ
ಇನಿ ಯಾನ್‌ ನೆನತಿನ ನಿಜ ಯೆಂಕ್‌ ಆಡಗೆನ
ಯಾನ್‌ ಪಂಡಿನ ಜಯ ಸಾರೆತ್ತಿಗೆನಾ
ಗೆಂದ್‌ದ್‌ ಗೆಲ್ಕಾಯಿಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಓ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಯೆನ ಮೆಗ್ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೆನಾ
ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ
ಪೊಣ್ಣು ಪೋದ್‌ ಪೊಣ್ಜೋವು ಆತಿಜ್ಜೋಲುಗೆನಾ
ಮದಿಮುಟ್ಟೇಲ್‌ ಪೋತಿಜ್ಜೋಲುಗೆನಾ
ಉಜಿಲೊಟ್ಟುದ ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಗೆನಾ
ನೆನತ್ತಿನಡೆ ನಿಜ ಪಂಡಿನಡೆ ಜಯ ಸಾರೆತ್ತಿಗೆನಾ
ಉಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೇ ಯೆಂಕ್‌ಲಾವೊಡುಂದೇರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆವಂದೆಗೆನಾ
ಮದಿಮುಟ್ಟೇಲ್‌ ಪೋಯಿಜ್ಜಲೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನ ಬಂಜಿಡ್‌ಗೆನಾ ನೀರ್ ಉಂತೊಡು
ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗರ್ಬ ಬಲಿರೊಡು ಇನಿಯಾಂಡಲಗೆನಾ
ಆನಿಗೇ ಪಣ್ಪೇರ್ ಪರಕೆ
ಮುಗಿವೇರ್ ಕೈಯೆನೇ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಓ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗಾಂಡಲಗೆನಾ  ಪುತ್ತುರಾಡಿ ಸಂತಾನಗೆನಾ
ಉಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಕೊರಿಯೆರ್ಡಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ ಪುದಾರ್ ಡ್‌ಗೆನಾ ಯಾನಾಂಡಲಗೆನಾ
ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪೇರ್ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪರ್ಂದ್‌ಗೆನಾ
ತೊಟ್ಲು ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರಗೆನಾ ದಂಡೆ ಬೊಂಡಗೆನಾ
ಪುಂಡಿಪಣವು ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಗೆನಾ
ಉಜಿಲೊಟ್ಟು ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್‌ ಯಾನೇ ಒಪ್ಪಾವೆಂದೇರೋ
ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಂಡೇರ್ ಪರಕೆಗೆನಾ ಮುಗ್ಯೇರ್ ಕೈಗೆನಾ
ಕಟ್ಯೇರ್ ಮುಡಿಪುಗೆನಾ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು
ಇನಿ ಪರಕೆ ಪಂಡಿನ ಗಲಿಗೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಅಲ್ತೇ ಅಂಚನೇ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಮೆಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನಾ ಕುಲ್ಲುದು ಮದಿಪುವೆರತ್ತೋ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಲಾ…  ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆಲಾ ಓ…
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಮೆಗ್ಯಾ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಯಾನ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನಾ ಇನಿಕ್‌ ಬಾಲಾ ದಿನಮಾನ ಆದ್‌ ಪೋಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲಾ ಪೋದ್‌ ಬರ್ಪೇಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್  ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ತನ್ನ ದುತ್ತು ಬತ್ತ್‌ಂದೇಲಾಪೇರ್ ಮಾರ್ಲೆರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಗ್‌ ಪಿದಾಡಿಯೆರ್ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್ದ್‌ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್…  ಓ…

ಇನಿ ಕಾರ್ ದ ಸಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಮುಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್
ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತಿನ ಕಲ್ಕೊಡೆನ್‌ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ಯೇರ್
ಇನಿಯಾನ್‌ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಮೆಗ್ಯಾ ಮೆಗ್ಯಾ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡಾನಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತೋನುದು ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪೋಪೆರ್
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಸಾದಿ ಪತ್ತಿಯೆರ್… ಆರ್…  ಓ…

ಸೊನ್ನೆಲಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ಲಾ ಒಪ್ಪಾ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನಾ
ಯೆಂಕ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿಯೊನುದು ಬತ್ತ್‌ಂಡತ್ತೋ
ಇನಿ ಕುಲ್ಲುಕುದಿ ತತ್ತ್‌ಂಡ್‌
ಬಂಜಿಗ್‌ ನೀರ್ ಉಂತುದುಂಡುಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ ಬಂಜಿಗ್‌ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ತತ್ತ್ಂಡ್‌
ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ನೀರ್ ತತ್ತ್ಂಡ್‌
ಬಂಜಿಗ್‌ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ನಾ ತಿಂಗೊಲು ಸಿಕೆದ್‌ಂಡ್‌ ಆ…  ಸೊನ್ನೆಗ್‌…
ಆನಿದ ದಿನೋಟು… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತಿಂಗೊಲು ಪೋತುಂಡುಗೆ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ನಾಟಕದ ನಾಲ್‌ ತಿಂಗೊಲುಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ನಾಟಕದ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಂಜಿಗ್‌ ಐನ್‌ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆ
ಇನಿ ಆಜಿ ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಏಲ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನಾ
ಅರ್ಸದ ಮೈಗೆನಾ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತೆಲಿಕೆಗೆನಾ ಲಾವಾಂಡತ್ತೋ ಓ ಕಂಡನಿ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನಾ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಬರಾನ ಬಂಜಿ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌ ಮನವೂರ ಸಂತೋಸುಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಏಲ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಆನಗಗೆನಾ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಊರುಕೇರಿ ಪಣ್ಪಾವೇರೋ
ಅರವೂರು ಪರವೂರುಡ್ದು ಜನ ಲೆಪ್ಪಾವೆರೋ
ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಮೇಲ್‌ ದೊಂಪ ಪಾಡಾವೆರೋ
ಅಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡ್ಕಲ ಸಿರಾವೆರೋ
ಬಯಕೆಗ್‌ ದಿನಮಾನಂದೇ ದೀಪೆರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆಗ್‌s… ಓ… ಓ…