ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆಗ್‌
ಪಟ್ಟೆಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪಾವೇರುಗೆನಾ
ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆ ಸೀರೆ ತರ್ಪಾವೇರುಗೆನಾ
ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ ದೋಡಾವೇರುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಗರುಮಾರ್ಲೆರ್  ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆದ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ಓ… ಓ…

ಕಾಂಟ್ಯ ಕಾಂಟ್ಯ ಸಾಮಾನ್‌ ದೋಡ್ಯಾದಾನಗ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆಗ್‌
ಬಯಕೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಆನಗ
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಜಾತಿ ಮಂದೆ ಸೇರೋಣುದು ಬೈದೇರ್
ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್‌ ಬರಾನ ಬಂಜಿ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌
ಪಾಡಾನ ಬಯಕೆ ಪಾಡೋಡುಂದೇರ್ ಮಾರ್ಲೆರ್
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆದ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ಆವಾ ಊರುದ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಬರೊಡುಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಯೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಮದಿಮಾಲೆನ
ಬಯಕೆದ ಅಟಿಲ್‌ ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಆವೊಡುಂದ್‌ಂದೇರ್
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಆಂಡ್‌ ಸಬೆ ಸಾವಿರ
ಪೆರಪಿನಕುಲು ಪೆರದನೆ ಕಡೆಪಿನಕುಲು ಕಲ್ಲ್‌ ಪತ್ತಿಯೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆದ ಮದ್ಮೆದಾನಿಗೇ…  ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೇಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡಾಂಡಲಗೆನಾ
ಕೂಡುದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರಗೆನಾ
ಪಂಚಾಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಆರಗಣ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ
ಬೊಲ್ಯರಿತ ಬೊವನಗೆನಾ
ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಮುಣ್‌ಚಿ ಕೂಟುದು ಮುನ್ನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಪುಲಿ ಕೂಟುದು ಐನೂದು ಬಗೆ ಕಜಿಪುಗೆನಾ
ಕಣಲೆ ಕಾವಂಟೆಂದ ಅಡಂಗಾಯಿ
ಪೊಟ್ಟಿರೆ ಮಾಪಲಂದ ಉಪ್ಪಾಡ್‌
ನೀಲವರಣಂದ ನುಪ್ಪುಗೆನಾ
ಪಚ್ಚೆವರಣಂದ ಎಣ್ಣೆನ್‌ ದೋಡ್ಯಾದೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್…  ಓ…

ಇನಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಬಕ್ಸೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಎಣ್ಣೆಂದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಣ್ಣಂದ ಗಾರಿಯಗೆನಾ
ಮೂಡೆನ್ನ ಪೊದ್ದೊಲುಗೆನಾ
ಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರೆಗಣ ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಆನಗ
ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ಜನ ಊರ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೇವುಡಗೆನಾ
ಬಂಜಿನಾಲೆ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಗಾ
ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಓ…

ಇನಿ ತೆನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಿರಿಪದೊಲಿಡ್‌ ಇತ್ತಿನಗುಲುಗೆನಾ
ನಲುವೇರ್ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಣ್ಜೇವುಲು
ಯುನ್‌ ತಾನ್‌ಂದ್‌ ಲಕ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿನಾಡೆ ಪೋತೆರ್ ಗೆನಾ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಚಣೆ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮಿತ್ತೆರೊಂದು ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಮೂಜಿಕಾರ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆಡೇ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲು ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನ ತರೆಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಬೆರಿಕ್‌ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲುಗೆನಾ
ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಎಸಲ್‌ ಗ್‌ ಎಸೆಲೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ತಲೆ ಬಾರ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ ಪುಚ್ಚೆ ನೆಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಲತ್ತ್‌ಗ್‌ ಬಾಲ್‌ಮುಡಿ ಏರಾಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಆಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಾವೇರತ್ತೋ ಓ ನಾಲ್‌
ಜನ ಊರ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲು…   ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌…

ತರೆಕಟಿನ ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಅಕುಲು
ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್ ಕುರ್ಲುಕುಂಕುಮಗೆನಾ
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಒಯಿದ್ದೇರ್ ಕೋಲಾರ ಮಯಿ
ಕರೆಂಡ್‌ಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀಪೆರ್ ಗೆನಾ
ಪಟ್ಟೆಡ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತಾವ್ವೆರ್ ಗೆನಾ
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ರಾವಕಿ ಪಾಡಾವ್ವೆರ್ ಗೆನಾ ಓ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲು
ಬಯಕೆದ ಮದ್ಮೆದ ಸೊನ್ನೆಗ್‌s…  ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಗ್‌s…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಚೆಂಡುಲ್ಲ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆನಾ
ನೆತ್ತಿತುಂಬ ಮುಡಿದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಎಸಲ್‌ ಪಿಂಗಾರ ದೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ ತರೆಕ್‌ ಮುಡಿದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಂಗಾರ್ ಡ್‌ ಸಿಂಗಾರ ಸೊನ್ನೆನ್ ಮಲ್ದೇರ್
ಬೊಳ್ಳಿಡ್‌ ಬೊಳ್ಳನೆ ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಮಲ್ದೇರ್
ಕವಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚೀರೆ ರಾವಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ ಕೈಟ್‌ ಕೊರ್ತೇರ್ ಗೆನಾ
ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲೆ ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್
ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮಾನ ನಿಕುಲು ಬಾಮಿಲೇಂದೆರ್ ಕಂಡನಿ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ನಾಲ್‌ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲುಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನ ಕೈಮೋನೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಣಿ ದೀಪದೆರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆನಾಂಡಲಗೆನಾ ಲಾವ ಮಣೆಟ್‌ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್ ಗೆನಾ ಊರಪೊಂಜೋವುಲು
ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆದ ಮದ್ಮೆದಾನಿಗೆನಾ…  ಓ…  ಉರ್ಕಿತೋಟದರೆಮಾನೆಡ್‌…  ಓ…

ಬಾಲ ಬಡೆಕ್ಕಾಯಿ ದಂಗಿನ ಬಂಗ ಬಾರೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು
ಇರೆಂದೇ ಪಾಪಾವೆರ್ ಸೊನ್ನೆಗ್‌
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆ ಮದ್ಮೆದಾನಿಗೇ…
ಸೊನ್ನೆನ್‌ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಸಮಯ್ಯೊಡು ಎರತ್ತ್‌ ಬಲತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾವ್ವೇರ್
ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆನಿ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗಾಂಡಲ ಒರ್ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮನಗೆನಾ
ಊರುದ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲು ಇಡೆಕ್‌ ಬಾಮಿವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆನಾ ಬಯಕೆದಾನೀ… ಓ… ಓ…

ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಬಕ್ಸಾಂದೇ ಬಲಸ್ಸುವೇರತ್ತೋ
ಎಣ್ಣೆಂದ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆನಾ ಬಣ್ಣಂದ ಗಾರಿಯೆ ಬಲಸ್ಸುವೇರತ್ತೋ
ಮೂಡೆನ್ನ ಪೊದ್ದೋಲು ಬಲಸ್ಸಾಯಿನ ಸಮಯ್ಯೊಡು
ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಕಂತ ತೂಪೇರೂ
ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪೇರೋ ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ
ಬುಲಿಪ್ಪಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರಡೆ ಅಕ್ಕಾ ಸೊನ್ನೆ ಈರಾಂಡಲ
ಬಲಸ್ಸಿ ತಮ್ಮನೊನು ಮಗಾ ಈರ್
ಸಿರಿಬಾಯಿಗ್‌ ಬಾಮಿಲೆಂದೇರೋ
ನಾಲ್‌ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೋವುಲು ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಾಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ನಾಲ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆನಿ ಮಗಾ
ಎಡತ್ತ್‌ ಬಲತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾದ್‌ ಬಲಸಾಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಮಗ್ತ್‌ ಒಂಜಿ ಚಿಮಿಟಿನ್‌ ಬಾಲೆಲೆ ಕೈಕ್‌ ಕೊರಿಯ್ಯೆರ್
ಮಗ್ತ್‌ ಒಂಜಿ ಚಿಮಿಟಿಗೆನಾ ಇನಿ ತನ್ನ ಇರೆಡ್ಡ್‌
ಸೊನ್ನೆ ತನ್ನ ಸಿರಿಬಾಯಿಗೆಂದೇ ದೀಪೆರತ್ತೋ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡೂ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಸೊನ್ನೆ ಚಿಮಿಟಿಡ್‌ ತಮ್ಮನ ಬಾಮಿದ್‌
ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್‌ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿಂಡ್‌ಗೆನಾ ಬಾಯಿ ನಿಲಿಕೆ ಆಂಡ್‌ಂದೇರ್
ಪಂಡಿಸಾತ್‌ ಪಾಡಿ ಇರೆ ಪಿರ ಒಯ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಉಂಡಿ ಮಡೆನ್‌ ನೆಡಿಪ್ಪಾಯೆರ್ ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್ಲಾ ಕೂಡುದಿ ಸಬೆ ಸಾವಿರೊಗುಲಾ
ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಾವೆರ್ ಕೈಮೋಣೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಊರ ಪೊಂಜೋವುಲು ಓ… ಓ…

ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್‌ ಉದ್ದೊಗು ಬರಂಬು ಒಯ್ಪಾವೆರ್
ಒಯಿಪ್ಪಾಯಿ ಬರಂಬುಡು ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲಾವೆರ್ ಮಾರ್ಲೆರ್
ಬಂಗಬಾರೆ ಇರೆಕಟ್ಟ ಒಡೆಪಾದೇರ್
ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರೆನೇ ಪಾಪಾವೇರ್ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್‌
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ನಡುವಾರಗೆನಾ
ಮದ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆನ್ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್ ಊರ ಪೊಂಜೊವುಲು ಉರ್ಕಿತೋಟದ
ಎರಮಾನೆಡ್‌… ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆ ಮದ್ಮೆದಾನೀ… ಓ… ಓ…

ಸಬೆ ಸಾವಿರೊಗು ಬಲಸ್ಸಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಆತಿ ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣ ಬಲಸ್ಸಾವೆರ್
ಎಣ್ಣೆಂದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಣ್ಣಂದ ಗಾರಿಯೆ
ಮೂಡೆನ್ನ ಪೊದ್ದೊಲು ಸಬೆಕ್ಕೇ ಬಲಸ್ಸಾವೆರತ್ತೋ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಬಯಕೆದ ಮದ್ಮೆದಾನೀ… ಓ.. ಓ…

ಇನಿ ಬಲಸ್ಸಿನ ಪೋರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಸಬೆ ಸಾವಿರ ಮನವೂರ ಸಂತೋಸು ಆಯ್ಯೇರ್ ಗೆ
ಬಲಸ್ಸಿನ ಕೈ ಒಡ್ಯೊಡ್ಡಗೆನಾ ಸಬೆ ಸಾವರಗೆನಾ
ಪಕ್ಕಾದಿಕ್ಕಾ ಉಂಡು ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನ ಆತೆರ್ ಗೆನಾ
ಕೂಡಿನ ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲಗೆನಾ
ಕೈಮೋನೆ ನೆಡಿತ್ತ್‌ದ್‌ ನಡೆಮಡೆ ನೆಡ್ಯೋನು ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಬತ್ತಿ ಮಂದೆಲೆನ್‌ ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆ ಮದ್ಮೆದಾನಿ…

ಉಂಡಿ ಮಡೆ ನೆಡಿಪ್ಪಾದೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಮಡೆ ಬೀಜಾದೆರ್ ಒತ್ತರೆ ಸತ್ತರೆ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್
ಉಂಡಿನ ಮಡೆಕ್‌ ಗದರ್ ಗೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲುಗೆನಾ
ಕೂಡಿ ಸಬೆ ಸಾಯಿರೊಗು ಕೊರ್ಪಾವೆರ್
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಜಾತಿ ಮಂದೆಲೆಗ್‌ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆ ಮದ್ಮೆದಾನಿ… ಓ… ಓ…

ಉಂಡಿ ಮಡೆಕ್‌ ಗದರ್ ಗ್ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್‌ ತಿಂದಿನಕುಲುಗೆನಾ
ಮಂದಿಮಾರ್ಬಲ ಪಣ್ಣಪೇರ್ಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ
ಯೆಂಕುಲು ಪೋದ್‌ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಕೂಡುದಿ ಸಬೆ ಸಾಯಿರ ಅಗತ್ತೊನು ಬತ್ತ್‌ಂಡತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆನ ಬಯಕೆದ ದಿನದಾನಿ ಓ… ಓ…

ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಏಲ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಎಣ್ಮತಿಂಗೊಲು ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಎಣ್ಮ ಪೋತುಂಡುಗೆನಾ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೊಲುಗೆನಾ
ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೊಲು ಕರಯ್ಯೊನುದು ಪತ್ತನೆ ತಿಂಗೊಲುಡು
ಪತ್ತ್‌ ದಿನಮಾನ ಪೋನಗಾಂಡಲಗೆನಾ ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಸೊನ್ನೆನೇ ಉಪ್ಪು ಸಮಯ್ಯೊಡುಗೆನಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆಡ್ಡೆ ದಿನೊಟುಗೆನಾ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರೊಗುಗೆನಾ
ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೆಗ್‌ಗೆನಾ ಸೊನ್ನೆಗಾಂಡಲಗೆನಾ
ಬೆಸರ್ ಬೀಸುಂಡುಗೆನಾ
ಸೆಲಿವುಲ್ಲ ಮೋನೆಡ್‌ ಪುಲಿವುಲ್ಲ ಬೇನೆ ತೋಜಂಡುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆಗತ್ತೋ ನಾರಾಯಿಣ
ಓ ನಾರಾಯಿಣಂದೇರೋ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್…

ಬೆರಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊನ್ನೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಬೆರ್ಮೆ ದೇವೆರೆ ಬೇನೆ
ಬಂಜಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊನ್ನೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಬಾಲೆದ ಬೇನೆ
ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲಗೆನಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌
ತೋಡಾಬೋಡಾ ಬೂರೊನುದು ಉಲ್ಲೇರ್
ಒಂಜಿ ಕೈ ಸೊಂಟೊಗು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮೊರಂಪುಗು ಕೊರೊನುದು
ಉಲ್ಲೇರೋ ಬಂಜಿನಾರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡು… ಓ… ಓ…

ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಕಡು ದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಆರ್
ಬಾಯಿಡ್‌ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣಾಂದ್‌ ಪನ್ಪೇರ್ ಆರ್
ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ್‌ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್
ಬೆರಿಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೆ ದೇವರೆ ಬೇನೆ
ಬಂಜಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೆಂಕಾಂಡ ಬಾಲೆದ ಬೇನೆಂದೆರ್ ಸೊನ್ನೆ
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಯೆನ ಅಣ್ಣೇರ್ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ತೇರ್ ಪರಕೆ
ಮುಗಿದ್ದೇರ್ ಕೈ ಕಟ್ಟ್‌ದೇರ್ ಮುಡಿಪು
ಉಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆಗ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಕೆಂಡಾನ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಉಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಗೆನಾ
ನೆನೆತ್ತಿನಡೆ ನಿಜ ಪಂಡಿನಡೆ ಜಯ ಸಾರೆತ್ತಿ
ಇನಿ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಉಳ್ಳೇರ್… ಸೊನ್ನೆಂದೇರ್
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆನ ಕಂಡನಿ ಆರ್… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಾಡಾವೆರ್ ನೇಲೆ
ಉಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಲಂದೇರ್ ಆರ್
ನೇಲೆದ  ಬಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕೈಕೊರ್ಲಾಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಸೊನ್ನೆ ನೇಲೆದ ಬಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕೈಯ್ಯಿಂದೇ ಕೊರ್ಪೇರೊ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…  ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಓ…

ಇನಿ ಪಾಡಿ ನೇಲೆನ್‌ಗೆನಾ ತೋಜಿ ಬೇನೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಉಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆನ್‌ ಸೊನ್ನೆ ನೆನೆತ್ತ್‌ದ್‌
ನೇಲೆದ ಬಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಕೈಕೊರ್ನಗಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗ್‌ಗೆನಾ ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆನಿ
ಸೊನ್ನೆ ಪೆದ್ದ್‌ ಪೆದಿಮಾನಾ ಲಾಪೇರ್ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್…

ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಪೆದ್ದ್‌ ಪೆದಿಮಾನ ಆನಗಗೆನಾ
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ನಿರೆಕರೆಡ್ದ್‌ಗೆನಾ
ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವುಲೆನಿ ಲೆಪ್ಡಾದೇರ್…
ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆನಿ ತೂದ್‌ ಮನವೂರ ಸಂತೋಸು ಆಪೇರ್
ಪುಲ ಪೂಜಾವೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಪೂವೊಲು ಬಂದ್ಯಾವೇರ್ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆನ ಪಾಲೆಡ್‌ ಪಾಡುವೆರತ್ತೋ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ದುಂಬು ಬೂರಿನಲ್‌ ಅಬ್ಬಗೆಗೆನಾ
ಬೊಕ್ಕ ಬೂರಿನಾಲ್‌ ದಾರಗೆಗೆನಾ
ಇನಿ ಪುಲಟೆ ಪುದಾರ್ ದೀಯೆರ್
ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆ ಯೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆನಿಗೆನಾ ಇನಿ ಪಾಲೆಡ್‌ ಪಾಡದೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್…  ಓ… ಓ…

ಬಾಲೆಲೆನಿಗೆನ ಸಾಂಕೊಂದು ಸಲಗೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್
ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನುದು ಬರ್ಪುಂಡು
ಮೂಜೆಟ್‌ ಮುಚ್ಚಿಲಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಐನೆಟ್‌ ಐನ್‌ ದಿನಮಾನ ಆನಗ ಲೈನನಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರ್ ಗೆನಾ
ಒರ್ಂಬೊಡು ಒರ್ಂಬ ದಿನಮಾನ ಆನಗ ಒರಂಬನಮೆ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರ್
ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್‌ ಆಮೆ ಬೂದೆಂದೇ ಕರಿಪ್ಪಾವೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ… ಓ…

ಪದಿನಾಜನೆ ದಿನಮಾನಡ್‌ ಪನಾಜನಮೆ ಕರಿಪ್ಪುವೆರ್ ಮಾರ್ಲೆರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಮುತ್ತಿಕುಂದನಂದ ಜೋಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ ಪಾಡಾವೆರ್
ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಮುತ್ತಿಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡ್‌ ಪಾಡಾವೆರತ್ತೋ ಓ… ಮಾರ್ಲೆರ್
ಇನಿ ದುಂಬ ಬೂರಿನಲೆನಿ ಅಬ್ಬಗನ್‌ ಮುತ್ತಿಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ಅಯಿಡ್ದ್‌ಬೊಕ್ಕ ಬೂರಿನಾಲ್‌ ದಾರಗನ್‌ ಮುತ್ತಿಕುಂದನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಡ್‌ ಪಾಡಾದೆರ್
ನಾರಾಯಿಣ ಸೊರಣ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಬಾಲೆ ಮಾಣಾವೋನು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಓ…
ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ತೂಕ ನೀರ್ ಗ ಲಂದ್‌ ಬಂದ್‌ ಆತೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಪತ್ತ್‌ಪದ್‌ನಾಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆಲೆನಿ ತೂನಗ ತೋಜುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಒಡ್ಡಾರೊ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೋಲಾತೆರತ್ತೋ ಓ…
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲುದೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮುಪ್ಪೆಡ್‌ ಮುಪ್ಪದಿನಲಾವೊನುದು ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಬನ್ನಗಗೆನ
ತಿಂಗೊಲು ಮಲ್ಪಾದೆರ್ ಗೆನಾ ಗೂವೆಲ್‌ ಮುಟ್ಟಾದೆರ್ ಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೇ ಕೇನೊಡತ್ತೋ ಓ ಮಾರ್ಲೆರ್…  ಓ

ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಬಾಲೆಲೆನಿ ತೂನಗ
ತೋಬುವೆರ್ ಗೆನಾ ಇನಿ ಲಬ್ಬಗದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ರಡ್ಡ್‌ ತಿಂಗೊಲುದ ಒಡ್ಡಾರ ಆವೊನುದುಗೆನಾ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್ ನಲಿತ್ತೊನುದು ತೆಲಿತ್ತೊನುದು
ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ ಓ ಸೊನ್ನೆನಾ ಬಾಲೆಲುನೆನಾ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಕರಿದ್‌ಗೆನ ಮೂಜಿ ಮೂತ್ತಿನ ತಿಂಗೊಲು ಸಿಕೆದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನ್ನ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ನಾಲ್‌ ನಾಟಕದ ತಿಂಗೊಲುಗನ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಆವೊನುದು ಬನ್ನಾಗತ್ತೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಬಾಲೆಲು…  ಸೊನ್ನೆನಾ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು…  ಓ…

ಇನಿ ನಾಲ್‌ ತಿಂಗೊಲುದ ಬಾಲೆನಿ ತೂನಗ
ತೋಜುವೆರುಗೆನ ಲೈನ್‌ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಒಡ್ಡಾರಗೆನ
ತೂಕನೀರುದ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಲಂದ್‌ ಬಂದಾತೆರ್ ಗೆನ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆ ರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಸಾಂಕೋನು ಉಲ್ಲೆರತ್ತೋ
ಬಾಲೆಲೆನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಆರೋ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ತಿಂಗೊಲು ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ
ಕರುಯ್ಯೊನು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನ ಇನಿ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಐನ್‌ ಆಜಿ ಏಲ್‌ ತಿಂಗೊಲು ಆನಗಗೆನಾ
ಏಲ್‌ ತಿಂಗೊಲುದ ಬಾಲೆಲೆನಿ ತೂನಗ ತೋಜ್ವನೆ
ಒಂಜಿ ವರ್ಸಾದೊ ಒಡ್ಡಾರತ್ತೋ ಓ ಬಾಲೆಲೊ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ…

ಪಟ್ಟ ಪರಕೆಗ್‌ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಲು
ತೂಕ ನೀರುಗಗೆನ ಲಂದ್‌ಬಂದ್‌ ಲಾವೊನುದುಗೆನ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ದಾನಿ ಬಾಲೆಲೂ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆನ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ತಿರ್ತ್ ದೀಂಡ ಪಿಜಿನ್‌ ಕೊನೊವುಗೆನ
ಮಿತ್ತ್‌ ದೀಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಣೊವುಂಗೆನ
ಇನಿ ಅಬ್ಬಗದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಬಾಲಾಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕೊನು ಸಲಗೊನು
ಉಲ್ಲೆರುಗೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಸದ ಬಾಲೆಲೆನಿ ತೂನಗ ತೋಜುವೆರುಗೆನ
ರಡ್ಡ್‌ ವರ್ಸದ ಒಡ್ಡಾರ ತೋಜೊನುದುಗೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ರಡ್ಡ್ ಬಾಲೆಲು ಗೊಬ್ಬೊನು ಸೊರ್ಕೊನುದು ಉಲ್ಲೊಗೆನ ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಡದೆರಮೆನಡ್‌
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ವರ್ಸಾದಿ ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆ ಬಾಲೆಲೆಗ್
ಕಾಲಾದಿ ಸಿಕೆವೊನು ಬನ್ನಗಗೆನ
ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ವರ್ಸೊಡ್ಡು ವರ್ಸ ಕರಿದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಏಲ್ ಏಲರೆ ಪಿರಯ ಆನಗಗೆನ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಇನಿ ನಾಲ್‌ ಊರು ಬೆಲಗುವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ನಾಲ್‌ ದೇಸ ಅರಲುವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ…  ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು… ಓ… ಓ…

ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿವರ್ತಮಾನ ಪೋಪುಂಡುಗೆನ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಕೇನೊಡುಂದುಗೆನ
ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಳೆಗೆನಾ
ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆನ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಉಲ್ಲೇರುಗೆನ
ರಾಮೆಲಕ್ಕಣೆ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಸುದ್ದಿವರ್ತಮಾನೊ ಪೋನಾಗುಂಡೊ ಓ ಬಾಲೆಲೋ…

ಇನಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪಲಯೆನ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಬಾಲ ಒತ್ತುದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲ್ಯದ ರಡ್ಡ್‌ ಸತ್ಯದ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಪಟ್ಟ ಪರಕಿಡ್‌ ಪುಟುದಿನಕುಲುಗೆನ
ಅಮರ್ ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಬಾಲೆಲುಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ರಾಮಲಕ್ಕಾಣೇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುದೇ…  ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆ ಬಾಲೆಲುದೇ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಲಾವ ಪೊಣ್ಣಪಾತೆರೊಗು ಪೋವೊಡು ಅಣ್ಣೇರೆ
ಇನಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ವೇರ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಪೊದು ಪತ್ವೇರಂದ್‌ ಕೇಣ್‌ದ್‌ ಬರೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಪಲಯೆನಾಕುಲು ರಾಮೆಲಕ್ಕಾಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೊ
ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲದ ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆ ಬಾಲೆಲುದೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮೆಗ್ಯೆನಾ ಪಲಯೆನ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಆಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲ ಕೊಡಿ ಕುಂಬಳೆಡ್‌ಗೆನಾ
ಬಂದಿಕಟ್ಟಿ ಜೋತುರ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ತರೆತ್ರ ರಾಮ ಕೆಂಪುಂದೇ ಪಾಡುವ್ವೇರೋ
ಇರ್ವೇರು ಬಾಲೆಲುದೇ ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲದ ಓ ರಡ್ಡ್‌ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲುದೇ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಂಗಯಿ ಸರಪ್ಪೋಲಿ ದೀತೆರ್ ಗೆನ
ಮುಂಗೈ ಬಳೆ ದೀತೆರ್ ಗೆನ
ಬಲತ ಕೈಕ್‌ ನಡುಬಿರೆಲ್‌ಗ್  ಬಾಲೆಲು
ಮುತ್ತು ಮುದುರೆದ ಉಂಗಿಲ ದೀಪೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ರಾಮೆಲ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲದ ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆ ಬಾಲೆಲು ಓ… ಓ…

ಬೊಲುದ್ದು ಕುದುರೆಡ್‌ ಕುಲ್ವೇರೋ
ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಪಲಯ್ಯೆನಾ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಪಾಡೊನು
ಒರ್ಪಿನತ್ತೋ ಓ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲದ ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆ ಬಾಲೆಲು… ಓ…