ಬತ್ತೀನಕುಲು ಬತ್ತ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲಡ್ದ್‌ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಳೆಡ್ದ್‌ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಲಾವ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಗಾಲಿತ್ತ ಬರುವುದು ಗೋಲಿತ್ತ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಕೊಡಿನಿರೇಲ್‌ ತೂಪೇರತ್ತೋ
ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಓ… ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆ ಬಾಲೆಲು ಓ… ಓ…

ಗಾಲಿತ್ತ ಬರವುಗುದ ಗೋಲಿತ್ತ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ನಿರೆಲ್‌ಡ್‌ ಜೆಯಿದ್ದೇರ್
ಬೊಲಿಯ ಕುದ್ರೆಡ್‌ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆಲು
ಗೋಲಿದ ಬೇರ್ ಗ್‌ ಇನಿ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್
ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗುಲಾನಗ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ತೂಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಡೇರಿಕಾರ್ಲಡ್ದ್‌ಗೆನ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಲೆಡ್ದ್‌ಗೆನ
ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯೊಡು ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಬತ್ತೇರೆಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್ದ್‌ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್ದ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಲಕ್ಕಿಯೆರ್
ಓ ಮಾರ್ಲೆರೋ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಪಾಡಿ ಪಣೆನಡೆ ಪೋತೆರ್ ಗೆನ
ತೋಡಾಯಿ ಕೆರೆನಡೆ ಪೋತೆರುಗೆನ
ಕಂಕಣೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಮರಯಿನ್‌ ಮರಂಕಣೆ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಗೆನ
ಅಕ್ಕಸದ ಲಟ್ಟೆಪಣೆ ಕೈಕೊರು ಒಯ್ತ್‌ದೆ ಬಗ್ಗಾದ್ದೇರತ್ತೊ
ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೇನೊಡುದೇ ಮಾರ್ಲೆರೋ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ತೊಡತ್ತರೆ ನೀರ್ ಗೆನ
ಬಗ್ಗಾಯಿನಾರ್ ಗೆನಾ ಕಲ್ಲ ಮರಯಿಗ್‌ ಗಿಡ್ಡಾಯ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈರೆಂಕ ಪಾಡಿಯೆರ್
ರಾಮಲಕ್ಕಣೇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲು ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್
ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್ ಓ ಬಾಲೆಲು ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆ ಬಾಲೆಲು… ಓ…

ಕಾರ್ ದಾ ಸಮಯಿನ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಮುಟ್ಟುಡು ನುಗುತ್ತೆರ್
ಕೈತ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತೊಂಡೆರ್
ಇನಿ ರಾಮೆಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನಾ ಓ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು
ಬರ್ಪಿ ಬಾಮೊನು ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ತೂಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಓಡುಪಾರೊಂದುಸ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆಲು ನಿಗುಲು
ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ನೆಡ್ಡಿಲೆಂದೆರ್ ಗೆನಾ
ಕಂಚಿನ್ನ ಕೈರೆಂಕ ಪಾಡ್ದ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ನಗ
ಪನಿ ನೀರ್ ಗೆತೊಂಡೆರ್ ಬಾಲೆಲು
ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ಕೈಪೊಡಿ ಮೋಣೆ ಮುಕಸಿರಿ ನೆಡ್ಡಿಯರ್ ಬಾಲೆಲು
ಓ ರಾಮಲಕ್ಕಣೇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುದೇ ಓ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಬಾಲೆಲೆಡ್ದ್‌ ದುಂಬತ್ತಗೆನ ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿಯೊನು ಪೋಪೆರ್
ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಇನಿ ಪೂಜಿದಿ ಬಾಜಿರೊಗು ಪೂವಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣದಲ್ಯ ಪಾರಾವೇರ್ ಗೆನಾ
ಬಲ್ಲೆ ಮಗಾ ಬಾಲೆಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೇಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದಾ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ದೇ ಓ ಬಾಲೆಲೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಪೋದುಗೆನಾ ಇನಿ ಪೂಜಿದಿ ಬಾಜಿರೊಗು
ಪಾರಾಯಿನ ಸಕ್ಕಣದಲ್ಯೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ರಾಮ ಲಕ್ಕಣೇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು
ಸೇರ್ ಪತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲುನಗಗೆನಾ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌
ಪಿಂಗಾಣದ ಪೆರ್ ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಕೊಣದ್ದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಲೆಮಗಾ ಬಾಲೆಲೆ ಬೆಸಾರ್ ಕಲೆಲೆಂದೇರ್ ಸೊನ್ನೆ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಇನಿ ಅಂಡಲ ಕೇನೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಗಿಂಡೆದ ನೀರ್ ಪತ್ಯೇರ್ ಬೆಸರ್ ಕಲೆಯ್ಯೇರ್
ಪಿಂಗಣದ ಪೇರ್ ಪತ್ಯೆರ್ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯ್ಯೇರ್
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಉಡಲ್‌ ಸಣಿಪ್ಪುಂದೇ ಮಲ್ತೊಂಡೇರತ್ತೋ
ರಾಮಲಕ್ಕಣೇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನಡೆ‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅರಿವಾಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆನೆ ಕಾಯಿಪೂಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆ ನಡುವ್ವಾರ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕುಲ್ಲುವೆರ್
ಕಾಯಿ ತಿಂದೀ ಜೋಗಾಂದೇಲಾನಗತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ…
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಿದೋ ಓ… ಅಮರ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್

ಇನಿ ಪಕ್ಕದ ಪರಸುದ್ದಿಗೆನ ಇನಿ ಊರುದ ಸಿತ್ತ್‌ಮತ್ತ್‌
ಅಂಗಡಿದ ದಪ್ಪುದಾರಣೆ ಪಾತೆರುವೆರ್ ಗೆನ
ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಪಾತೆರಿನಗ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಬಾಲೆಲೆ ಕೇಣ್‌ದರ  ನಿಗುಲು
ದಾನಿ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯೊಡು ಬತ್ತಿನೀಂದೇರುಂದೋ ಓ… ಓ… ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಮಾರ್ಲೆರೆ ಕೇಣಿದರ
ಇರೆಗ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಅಮರ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕುಲು ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲದ ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟೆರೆ ರಡ್ಡ್‌ ಅಮರ್ ಆಣ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಇರೆನ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಕೇಣಿದರಾ
ಯೆಂಕುಲು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಮಾನೊಗು ಬೈದಿನಿಗೆನಾ
ಪೊಣ್ಣು ಕೊರುವಾರ ಪೊದು ಪತ್ವಾರಂದೇರೋ ಕೇನುವೆರ್ ರಾಮ ಲಕ್ಕಣಾನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುದೇ
ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆಡಾs…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗಾ ಬಾಲೆಲೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ನಿಕುಲಾಂಡಲ ಸುದ್ದಿವರ್ತಮಾನ ಮದಿಪ್ಪುಲೆ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ  ರಡ್ಡ್‌ ಪೋಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ ಸುದ್ದಿ ವರ್ತಮಾನ
ಮದಿಪ್ಪಡೆ ಮಗ ಕೇಂಡ್‌ದರಗೆನಾ ಇನೀ
ಯೆಂಕ್‌ ಬಾಲೆಲು ಇತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಗಾ ಬಂದುಲು ಇತ್ತ್‌ಜ್ಜಿ ಮಗಾ
ಪಟ್ಟ ಪರಕೆದ ಬಾಲೆಲು ಮಗಾ
ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಡಾ ಪಣ್ಪೇರತ್ತಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ… ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆ ಅಮ್ಮೇರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮಗ ಬಾಲೆಲೆ ಇನಿ ಕೇಣಿದರೆಗೆನ
ಇನಿ ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆಗ್‌ ಪಣ್ತಿ ಪರಕೆ ಉಂಡು ಮಗಾ
ಕೇಣಿದರ ಬಾಲೆಲೆ ನಿಕುಲಾಂಡಲಗೆನ
ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಮಾಸ್ರಿ ದುಂಬತ್‌ ಮಗಾ
ಇನಿ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ದುಂಬುಂದ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ದೇ ಓ… ಬಾಲೆಲೆ ಅಮ್ಮೆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡು ಉಳ್ಳೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಕೆಬಿಕ್‌ ಕೇಣಿನಗಗೆನ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಸೊನ್ನೆಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ನಂಕ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲು ಅತ್ತೇ
ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಪಾತೆರೊನು ಪಿರುಮಲ್ಪೇರಾವಂದತ್ತೇ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದೋ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌ ಸೊನ್ನೆನೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಡೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ತನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ಕೆಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಚಿನೊ ಪಾತೆರುನು ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನ ಈಯಿ
ನಿಕ್ಕ್‌ ಮರ್ಲಗೆನಾ ಪರಕೆ ದುಂಬತ್ತ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ
ಮದ್ಮೆ ದುಂಬಾ ಪರಕೆ ಬೊಕ್ಕಾನಾ ಕೇಣಿವ್ವೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರು
ಆರ್ ಸೊನ್ನೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಆರ್… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ದಾನೆ ಪಣ್ಲೆಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರ
ಇನಿ ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಪಾತೆರೊನು
ಪಿರಮಲ್ತ್‌ಂಡ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರ ಈರ್
ನಮ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಮದ್ಮೆ ಪಿರಗೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಪಾತೆರ  ಬಲಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಪಟ್ಟಿಪಗಪ್ಪುಲೆಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌…
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಬಾಲೆಲೆ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆನಾ…ಓ… ಓ…

ಇನಿ ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಪಾತೆರೊನು ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಈರ್ ಪಿರ ಬುಡದೇಂದ್‌ ಪಣ್ಣಗಗೆನ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಯೇಲೇಲ್‌ ಲೋಕದ ಪತ್ತ್‌ ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದ ಕೋಪ ಕೋಪಿವ್ವೆರ್
ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆಗತ್ತ ಸೊನ್ನೆಂದೇರೋ ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರುದೇ… ಓ…

ಪಣ್ತ್ಂಡ್‌ ಪರಕೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಬಲೆಲು ಪುಟ್ಟರೆಗೆನ
ಕಟ್ಟ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ ಮುಡಿಪುಗೆನ
ಬಂಗಾರ್ ದ ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಗೆನ
ದಂಡ್‌ ಬೊಂಡಗೆನ ಇನಿ ಪುಂಡಿಪಣವು
ತೊಟ್ಲು ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪೇರ್
ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಂದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಪಣ್‌ತಿ ಪರಕೆ ದುಂಬಾ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ
ಬಾಲೆಲೆನ ಮದಿಮೆ ದುಂಬಾ ಕೇಣ್‌ವೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ… ಬಾಲೆಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಒ… ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಸಾದಿಯ್ಯಂದೆ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿಗೆನ
ಇನಿ ಪೊದು ಪತ್ತಯೆಂದುಗೆನ ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಓ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಕೈಪತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇನಿ ದಾನಿ ಪಣ್‌ಲೆಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇನಿ ದಾನಿ ಕೇಣ್‌ಲೆಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಇರೆನ ಅಣ್ಣೆರ್ ಯೆನ್ನ ಬಾವೇರ್ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿಯೇ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಗ್‌ ಯೇನ್‌ ಗಲ್ಗೆಡೆ ಪೋದ್‌ ಗಲ್ಗೆಡೆ ಬರ್ಪೆ ತೂಲೆ
ಇಂಚ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣೇರ್ ಗೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಓ…  ಮಾರ್ಲೆರ್…  ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಕೇಣುಜ್ಜನ ಸೊನ್ನೆ
ಕೊರಿನ ಆರಿಜ್ಜನ ಸೊನ್ನೆ
ಇನಿ ಆಂಡಲ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ
ಮದ್‌ಮೆ ದುಂಬತ್ತ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಪಟ್ಟಪರಕೆ ದುಂಬುಂದುಗೆನ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ಸೊನಾಎನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪೋದ್‌ ಬರ್ಪೇಂದೇ
ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮನೆನ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಜೈದೇರುಗೆನ
ನಟ್ಟನಡು ಮದ್ಯಾನದ ದೊಂಬುಗುಗೆನ
ಇನಿ ಮೇದಲೆದ ಕೊಡಿ ತರೆಕ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡೊನ್ದುಗೆನ
ಗಾಲಿಗ್‌ ಗಲ್ಮೆನ ಆವೊನುದು
ಸೊನ್ನೆನೇ ಪೋಪೆರತ್ತೋ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡತ್ತಾ ಆ… ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್ದ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಪೋಪೋವುದು ಪೋಪೆರಿಗೆನ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಲವನೆ ಪಿರಬಕ್ಕ ಬುಡಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನ
ಸೊನ್ನೆ ಇನಿ ಅಯಿಡ್ದ್‌ ಏಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಪೋತೆರ್ ಗೆನ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪತ್ತ್‌ದೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಆನಿದಾ ದಿನೊಡುಗೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಪೋನಗ
ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರುಗೆನ
ಇನಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಚದುರಮಂಟಮೆಡ್‌ಗೆನ
ಸೂಂಕಣಂದ ಬಾರೀ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಉಳ್ಳೇರೆ ಜಾರೂಮಾರ್ಲೆರತ್ತೋ
ಓ… ಸೊನ್ನೆನ ಬಾವೇರ್ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲೊನುದುಗೆನ
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರುಗೆನ
ಇನಿ ಪಾಲೆಗ್‌ ಪೋತಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆನ
ಇಡ್‌ಕಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆಯಿಗೆನ ಬೊಲ್‌ಪುಲ್ಲ ಸುಣ್ಣಗೆನ
ಎಸಲಿನ್ನ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಅಗಿದ್‌ಗೆನ ಕಪೂರ ಆನಗಗೆನ
ಕಂಬುಲದ ಕೋಡಿಡೆ ಕಣ್ಣ್‌ಪಾಡು ತೂನಗ
ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡತ್ತೋ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೇಗೂದೇ
ಓ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ದಾದ ದುರ್ಲ್‌‌ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೆನ ಮೆಗ್ಯಗ್‌ ದಾನಿ ಮರ್ಲ್‌ ಪತ್ತ್‌ ದಿನಿಗೆನ
ಒಂಜಿ ಸಾದಿಯೆ ಒರ್ತಿನೆ ಕೊರ್ದು ಸೊನ್ನೆನಿ ದಾನಿ ಕಡಾದೆ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್ದ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆಂದೇ ಪಣ್ಣಗತ್ತೋ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಗ್‌ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಸೊನ್ನೆ ಆತೇರ್
ಇನಿ ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೇಲರಿಯೆರ್
ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಬೋದಿಗೆದ ಕಮ್ಮ ತೊಟುದು ಉಂತುವೇರತ್ತೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಯಗ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲಗ್‌ ದಾನೆ ಮರ್ಲ್ ಪತ್ತ್‌ದಿನಿಗೆನ
ಇನಿ ನಟ್ಟ ನಡುಮದ್ಯಾನದ ದೊಂಬುಗುಗೆನ
ಯೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾನೆ ಕಡಾಯ್ಯೆಂದೇ ಕೇನುವೇರೋ
ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೋ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ದೇ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ತನ ಬಾವೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಮದಿಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಬಾವೇರೆ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನಡೆ‌ ಯೆಂಕ್‌ ರಡ್ಡ್‌ಬಾಲೆಲು ಬಾವೇರೆ
ಮುತ್ತು ಮೋವ ಮೋಕೆಂದ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಬಾಲೆಲು ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು
ಇನಿ ಜೇವು ವಾತೆರೊಗು ತೂವರೆ ಬೈದೇರತ್ತೇ ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಬಾವೇರೆ
ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡೇರೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲದ ಬಾವೆರೆ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಲೆದ
ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟಿಗ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಕೆನಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಜೇವು ಪಾತೆರೊಗು ಬೈದೇರುಂದೇ ಸೊನ್ನೆನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಡೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಬಾವೆರೆ ಇರೆನ ಮೆಗ್ಯೆಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನದ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಕೇಣಿದರ
ಇನಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿಂದು ಆನಿಗ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ನಾರಾಯಿಣ ಬಾವೆರೆ ಕೇಣಿಲೆ ಈರ್ ಒರಾ ಬರೊಡುಯೆ ಬಾವೆರೆ
ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಲೆನ ಬರಿಬಣ್ಣ ತೆರಿಪ್ಪೊಡು
ಪೊಣ್ಣು ಕೊರೊಡು ಪೊದು ಪತ್ತೊಡುಂದೇ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗೋ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರಾರೋ
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೆಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ನಿಕ್ಕ್‌ ಮರ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಯೆನ್ನ ಮೆಗ್ಯಗ್‌ ಮರ್ಲ ಸೊನ್ನೆ
ಬಾಲೆಲು ಪುಟ್ಯರೆ ಪಣ್ತಿನ ಪರಕೆಗೆನ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉಕಿವೆರ್ಮೆರೆಗ್‌ ಅತ್ತಾ ಪಣ್‌ಲಾಯ್ಯೋ ಸೊನ್ನೆ ಈಯಿ
ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ನರಾಯ್ಯಿಣಾ ಸೊನ್ನೆಂದೇರೋ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿಲ
ಇನಿ ಪಟ ಪರಕೆ ದುಂಬಾ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಮಾಸ್ರಿ ದುಂಬಾ ಸೊನ್ನೆಂದ್‌
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೇಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಬಾವೆರೆ
ಈರ್ ಒರಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಗ್‌ ಬರೋಡುಂದೇರತ್ತೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಓ ಬಾವೆರೇ ಇನಿ ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಪಾತೆರೊನು ಬಾವೆರೆ ಪಿರಮಲ್ತ್‌ಂಡ
ಜೆವುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಪಿರ ಆವು ಬಾವೆರೆ
ಈರ್ ಇತ್ತನೆ ಬರೊಡುಂದ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡ ಪೊಗ್ಗೋನು ಪೋವೇರತ್ತೋ ಓ… ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಯೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗುಗೆನ
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪೋತೆರುಗೆನ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿನಡೆ ಪೋತೆರುಗೆನ
ಕಂಚಿನ್ನ ಬೀಗೊಗು ಮೆಂಚಿನ್ನ ತರ್ಕೋಲು ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಬೀಗಾ ಮುದ್ರಿಕೆ ದಾನೇನೆ ರಟ್ಟಾದೇರತ್ತೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್… ಒ…

ಇನಿ ತನ ಸಿಂಗರಂದ ಪೆಟ್ಯೆಡ್ದ್‌ ದೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆನ
ತಾನ್‌ ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿ ದುತ್ತುಬತ್ತ್‌ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನಗೆನ
ಗಲಿಗೆ ಸಂಕೆಗ್‌ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರಲಾಪೆರ್ ಗೆನ
ಅನಿದ ಕಾಲೊಡು ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರುದೋ ಓ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಆಂಡಲ ಕೇನೊಡುಗೆನ
ಕೈಯ್ಯ ಉದ್ದ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಕಾರ್ ದ ಸಮಯಿನ್‌ ಇನಿ ಕಾರ್ ಗ್‌ ಮುಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್
ನಾಲ್‌ ಮುಕತ್ತಾ ಮೂಜಿ ಮುಳೆಕುತ್ತಿದ ಬಕಿಲ್‌
ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಳಿಗೆ ಬೀಗ ಮುದ್ರಿಗೆ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ
ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಿರಮುಡುಗೆನ ಮಾರ್ಲೆರ್ ದುಂಬುಡುಗೆನ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಎರಮ್ಮಾನೆ ಜತ್ತೊನುದುಗೆನ
ಸಾದಿಗ್‌ ಬತ್ತೊನುಗೆನ ಬೀದಿ ನಿರೆವೊನುಗೆನ ಬರ್ಪೇರ್ ಇರುವೇರ್
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಬೈಲ್‌ಂದೇ ಪತ್ತುವೇರತ್ತೋ ಓ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಎರಮಾನೆ ಜತ್ತಿನಕುಲು… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ್‌ ಪಿರಪಕ್ಕ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್
ಇನಿ ಯೇಲಜ್ಜ ಯೆಲದುಂಬು ಬರ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಬನ್ನಾಗ
ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚವಡಿಡ್‌ಗೆನ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆಗ್‌ ತೋಜುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಅಣ್ಣೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರೆಂದ್‌ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್… ಸೊನ್ನೆನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್
ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಸೊನ್ನೆಲಗೆನ ಇನಿ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರಗೆನ
ಕಾರ್ ದ ಸಮಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ನಗುತ್ತೇರ್
ಕೈತ ತಲ್ಕೊಡೆ ಮದ್‌ಲ್‌ಡ್‌ ಕೆರ್ತೇರ್ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಮೆಲರಿಯ್ಯೊಣು ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪೋಯ್ಯೆರ್
ಪೂಜಿದಿ ಬಾಜಿರೊಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಕ್ಕಣದಲ್ಯೊಡು
ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರೆ ನಡುವಾರ ಪೋವುದು ಕುಲ್ಲುವೇರತ್ತೊ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೂ
ಓ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೂ… ಓ… ಓ…

ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮೆಗ್ಯಾ ಕೇಂಡಾನ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆದ ಗುರುಮಾರ್ಲ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ನಿಕ್ಕ್‌ ಮರ್ಲಗೆನ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಮರ್ಲಗೆನ
ಇನಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪರಕೆ ದುಂಬಾ ಮೆಗ್ಯಾ
ಮದ್ಮೆ ಮಾಸ್ರಿ ದುಂಬಾ ಮೆಗ್ಯಾಂದೇರೋ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕೇಣುವೇರತ್ತೋ
ಓ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಓ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ತನ ಮೆಗ್ಯಡ ಕೇಣುನಗ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಉಂತಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಬಾವೇರೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪಿರಮಲ್ತ್‌ಂಡಗೆನ
ಜೋಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಪಿರ ಆವು ಬಾವೇರೆ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಓ ಬಾವೇರೆ ಕೇಂಡಾರ
ಇನಿ ಬರಿಬಣ್ಣ ತೆರಿಪ್ಪುಲೆ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಇನಿಯೇ ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪ್ಪೊಡು ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಕೊರೊಡು
ಯೆನ್ನಾ ರಡ್ಡೂ ಬಾಲೆಲೇಗ್‌ಂದ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಡೂ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್…

ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ಇನಿ ನಿಕ್ಕ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಪುಟ್ಟೆರೆಗೆನ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಪಣ್ತ್‌ಂಡ್‌ ಪರಕೆ
ಮುಗಿದ್‌ಂಡ್‌ ಕೈ ಕಟ್ಟ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ ಮುಡಿಪು
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟುದ ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆಗ್‌
ಪರಕೆ ದುಂಬಾ ಮದಿಮೆ ದುಂಬಾಂದೇ ಕೇಣುವೇರತ್ತೋ ಬಾವೆರ್ ಆರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ದಾನಿ ಪಣ್‌ಲೆಯೆ ಬಾವೇರೇ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿಯಂಡಲ ಯೆನ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಇನಿ ಬತ್ತೀ ಪಾತೆರ ಪಿರಬುಡಯ್ಯರ ಆವಂದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಬರಿ ಬಣ್ಣ ತೆರಿಪ್ಪುಲೆಗೆನ
ಇನಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪ್ಪುಲೆ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಕೊರ್ಲೇಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಏಲೇಳಿ ಲೋಕದಾ ಕೋಪ
ಕೋಪಿಯ್ಯೆರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದಾ ಯೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೇಲೇಳಿ ಲೋಕದ ಪತ್ತ್‌ಪದ್‌ನಾಜಿ ಲೋಕದ ಗಿಂಡ್‌ ಕೋಪ ಕೋಪಿಯ್ಯೆರ್
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ದಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಬಾಲೆಲೆ ನಿಕುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಏರ್ ಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರ್ ಗೆ
ಅಪ್ಪಲಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ಪುರಾಪ್ಪು ತೆರಿಪ್ಪುಲೆಂದೆ ಪಣ್ಣೇರ್ ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪೀ
ಬಾಲೆಲೇಡಾ ಓ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್s… ಆ… ಆ…