ಇನಿ ಯೆಂಕುಲಾಂಡಲಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಿಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಣಿದರಾ
ಯೆಂಕುಲು ಪಟ್ಟಪರಕೆಡ್‌ ಪುಟ್ಟಿನಕುಲುಗೆ
ಯೆಂಕಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಗೆನ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌
ಅಮ್ಮೇರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಅತ್ತೇ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ ಕೇಣಿಲೆ
ಯೆಂಕಲು ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆಗ್‌
ಪಂಡಿ ಪರಕೆಡ್‌ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಈರ್ ಯೆಂಕಲೆಗ್‌ ವಾರ ಕೊರೊಡು ಸಾಪ ಪಾಲಿಯೊಡು
ತಿರ್ ತ್ತಾ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕೊಗು ಯೆಂಕಲೆಗ್‌ ಪೋವೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ
ಲವ್ವಾ ತುಂಬಿಲ್‌ ಸ್ವಮಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರಡಾs…

ಇನಿ ಯಾಂಡಲ ಯೆಂಕಲೆಗ್‌ ಅಪ್ಪೇರೆನ್‌ ತೂವೊಡ್‌ ಅಮ್ಮೆರೆನ್‌ ತೂವೊಡುಂದ್‌ದ್‌
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ತುಂಬಿಲು ಪಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಜೋಗೊಡು ಉಂತಾಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಏರ್ ಬಾಲೆಲೆ ನಿಗುಲು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬಾಲೆಲೊಂದ್‌ದ್‌ ಕೇಂಡೇರ್
ಓ ಸತ್ಯದಾ ಬಾಲೆಂದ್‌ದ್‌ ಕೇಂಡೇರೋ ದೇವೆರ್ ಆರ್s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೊಡ್ದು ನಿಕುಲಾಂಡ
ಇನಿ ತಿರ್ತ್‌ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕೋಗು ಪೋಲೆಗೆನ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನ ನಿಕಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರೆನ್‌ ತೂದು ಬಲ್ಲೆಗೆನ
ಯೆಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ ವರಾ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಸಾಪಾಂದೇ ಪಾಲಿವೆರ್ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌
ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿ ಲೋಕೊದ ಸೂರಿಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್… ಓ… ಓ..

ನಿಗುಲು ತಿರ್ತ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕೋಗು ಪೋನಗ ನಿಗುಲುಗೆನ
ತುಂಬಿದಾ ಒರುವ್ವಾದು ರಾವೊಂದು ಪೋವೊಡು ಬಾಲೆಲೆ ಮಗಾ ಕೇಣಿಲೆ
ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದಾ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಜೋಗ ಬೆನೂಡು
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಎನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ವರಾ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಪಾಂದೇ
ಪಾಲಿಯ್ಯೇರ್ ದೇವೇರೋ ಓ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌… ಸೂರಿಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾರ್ ದ ಸಂಕಾಲೆ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಿಣ ದೇವೆರ್
ಇನಿ ಕೈತ ಸಂಕಾಲೆ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಿಣ ದೇವೆರ್
ಇನಿ ದುಂಬಿದ ಒರುವಾದ್‌ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಲೋಕೊಡ್ದು ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು
ದೂಅಪ್ಪಾ ಬಂಗಾರ್ ದ ದುಂಬಿ ಆದ್‌ ರಾವೊಂದೂ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪೀ ಬಾಲೆಲುದೇ ಓ ಬಾಲೆಲೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದಾ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ಗೆನ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಜೋಗ ಬೆಂದೇರ್ ಗೆನ
ಗಾಳಿತ್ತ ಬರುವುದು ಗೋಳಿತ್ತ ಕೊಡಿನಿರೆಲುಡುಗೆನ
ಗೋಲಿತ್ತಾ ಬೇರ್ ಡ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಜೋಗಟ್ಟೆ ಪೊಯಿಪಾಡೂ ಕುಲ್ಲುದೇರತ್ತೋ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುದೇ ಓ ಬಾಲೆಲೋದೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಬಾಲೆಲೂ ಜೋಗಬೆಂದ್‌ದ್‌ ಕುಲ್ಲುನಗ
ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕಡ್‌ ಗೋಲಿದ ಬೇರ್ ಡೇ
ಇನಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೋವು ಲಾತೆರತ್ತೋ
ಬೂಡು ಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲುಯೇ ಓ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲುಗೆನ ಇನಿ ಒರುವ್ವಾರದ ಮದಿಮೆಗೆ
ಇನಿ ಇರುವ್ವಾರದ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆನ
ಇನಿ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತಗೆ
ದಿನ ಮಾನ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿಯೇ ಕುಡುಂಬೆದಿ ಪೂತ ಬಾಯಿಗ್‌ ದಾನೆನೇ ಪಣ್ಪಾವೇರೊತ್ತಾ
ಓ ಬೂಡುದಾ ಅಬ್ಬೇರ್ಲುಗೇ ಓ ಬಾಲೆಲೇ… ಆ ನೀರಪೆರತ್ತೊಗೂ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಾಲಮಂಟಮೆದ ನೀರ್ ಡ್‌ ಮೀಪಾಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ದಿನಮಾನಲಾತಿನ ದಿನೊಟುಗೆನ ಪೂತ ಬಾಯಿಗೆನ
ಒಂಜಿ ಪುಡಾಯಿ ಪೂ ಪತ್ತೊನು ತುಂಬೋನು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನ
ಓ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೇ ಆರ್s… ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಗ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ಗೆನ
ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಕುಲ್ಲುದಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂನಗ
ಕುಡುಂಬೆದಿ ಪೂತ ಬಾಯಿಗ್‌ ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೊಡಿ ಪಗರ್ ಆದ್‌
ಕಂತ್‌ನಗಗೆನ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರಾದೇ ಬಾಲೆಲೂ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು
ಸಗುಬಗು ಆಪಿನತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಓ ಪೂತನೇ ಬಾಯಿ ಆರೋ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಇನಿ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಿನಕುಲೆಡ ಬಾಲೆಲೆಡ
ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿ ಪಣ್ಪುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ನಿಕುಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಗ ಬಾಲೆಲೆ ನಿಕುಲು
ಓಡೆ ಪೋಪಿನಕುಲುಂದುದು ಬಾಯಿ ಕೇಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಪಣ್ವೇರುಗೆನ ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌
ಕುಲ್ಲಿನ ಬಾಲೆಲುಗೇ… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಬಾಯ್ಯೇ ಈರ್ ಕೇಣಿಲೆಂದೇರೋ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಯೆಂಕುಲು ಬತ್ತಿನಿ ಬಾಯೇ
ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೊಡ್ದುಗೆನ
ಇನಿ ತಿರ್ತ್‌ ಸಿರಿಬಾರೀ ಲೋಕೊಗು ಬೈದಿನ ಬಾಲೆಲು ನಮ ಬಾಯಿಗೆನ
ಈರ್ ಓಡೆ ಪೋತಿನ ಬಾಯಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಾ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಣುವ್ವೇರಾ
ಓ ಬಾಲೆಲೋ ಓ… ತಿರ್ತ್ ಸಿರಿ ಬಾರಿ ಲೋಕೊಗು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆಲೂ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯಾನ್‌ ಪೋಪಿನಿ ಮಗಾ ಬಾಲೆಲೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕಡ್‌ಗೆನ ಬೂಡು ಬಾರಿ ಅಬ್ಬೆರ್ಲೆಗ್‌
ಇನಿ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತದ ಮದಿಮೆಗ್‌ ಮಗಾ
ಪೂವು ವತ್ತೊನು ಪೋಪಿನಿಂದೇರತ್ತಾ ಬಾಯೋ
ಓ ಪೂತ ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಂದಯೆ ಬಾಯೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇರೆನಾ ತರೆತ ಪೂತ ಪುಡಾಯಿ ಒರ ತಿರ್ತ್‌ ಜಾಲೆಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕಲು ರಡ್ಡ್‌ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪ ಬಾಯೇ ಕೇಣುವರಾ ಈರ್ ಂದೇರ್
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಓ… ತಿರ್ತ ಸಿರಿ ಬಾರಿ ಲೋಕೊಗು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆಲೂ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಬಾಯಿ ಕೇನುಂಡುಗೇನ
ತರೆತ್ತ ಪೂತ ಪುಡಾಯಿಗೆನ
ಇನಿ ಗೋಲಿನ್ನ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಜಾದೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ದಾದ ಮಗ ಬಾಲೆಲೆಂದ್‌ದ್‌ ಬಾಯಿ ಕೇಣಿನಗ
ಪಣ್ಪೇರ್ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬಾಲೆಲುದೇ… ತಿರ್ತ ಸಿರಿ ಬಾರಿ ಲೋಕೊಗು
ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆಲೂ… ಓ… ಓ…

ಈರಾಂಡಲ ಒರ ಪೋವೊಡು ಬಾಯ್ಯೇ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಯೆಂಕಲೆ ಎರಮನೆಗ್‌ಂದೇ
ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೋ ಪಣ್ಪಿನೀದೇ
ಅಲ್ಪ ಯೆಂಕಲನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಏಳದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡು ಕೇನಿದರ ಬಾಯೇ
ಯೆಂಕುಲು ಸೈತ್‌ಮುತ್ತಿನಕುಲು
ಯೆಂಕಲೆಗ್‌ ದೂಪೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೇಚನೆಡ್‌ ಉಳ್ಳೇರುಗೆನ
ಈರಾಂಡ ಪೋವುದು ಪನೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರು
ಬಾಲೆಲು ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಮ್ಮಡ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ಗೇ… ಓ…

ಕೇಂಡರಾ ಬಾಯಿಯೇ ಈರ್ ಪೋವುದು ಇಂಚ ಪನೊಡು:
ಇರೆನ ರಡ್ಡ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲೂ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪೀ ಬಾಲೆಲು
ಇನಿ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೊಡ್ಡು
ಇನಿ ತಿರ್ತ್ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕೊಗು ಬೈದೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ದೇವೆರೆಡ ವರ ಕೇಂಡ್‌ದ್‌ ಸಾಪ ಪಾಲಿಯೋಂದು ಬೈದೇರತ್ತೇ
ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಕುಲ್ದೇರೆಂದೇ ಪಣ್‌ಲೆ ಬಾಯೇ
ಈರ್ಂದೇರ್ ಜೋಗಬೆಂದಿನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬಾಲೆಲು… ಓ… ಓ…

ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡು ಕಲ್ಲಾ ಕಲೆಂಬಿಡ್‌
ಬಾಲೆಲೆನ ಕರಜನೊಡ್‌ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡುಗೆನ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರಿಪ್ಪಣೆ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಒಯ್ಪಣೆ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ ಬೊಲ್ಲಿದ ಎಣ್ಣೆದರಿಯೊನು
ಒರ ಕೊರೊಡುಂದು ಪಣ್‌ಲೆಯೆ ಬಾಯಿಯೇ ಈರ್ಂದೇರ್
ಬಾಲೆಲು ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲುದೂ… ಓ… ಓ..

ಇನಿ ಪೂತ ಪುಡಾಯಿಗೆನ ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿ ಅಲ್ಪನೆ ದೀದಾಂಡ ಪೋಪುಂಡು
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದೆರಮನೆಗ್‌ ಪೋವುದುಗೆನ
ಇನಿ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬಗು ಆತ್‌ಂಡ್‌
ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ ಉಂತುಂಡು ಪೂತ ಬಾಯಿಗೆನ
ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಂದ್‌
ಒಕ್ಕೊರೊಗು ಮೂಜಾ ಪಂಡ್‌ದ್‌ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಬಾಯಿಯೇ
ಪೂತ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಯೇ ಓ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಒಂಜೇಕ್‌ ಓರುವ್ವೇರ್ ಸೊನ್ನೆ
ರಡ್ಡೇಕ್‌ ಬೇದುವೆರ್ ಗೆನ ಇನಿ ಮೂಜನೆ ಸಬ್ದೊಗುಗೆನ
ಸೊರೊಕು ಸೊರದನಿ ಕೊರೊನುದುಗೆನ
ತರೆಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡೊನುದು ಸೊನ್ನೆನೇ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ
ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಲ್ತ್‌ ಬತ್ತಿನಿ ಬಾಯೇ
ದಾನೆ ಕತೆಟ್‌ ಬತ್ತಾರುಗೆನ
ದಾನೆ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯ ಆವೊಡುಂದುದು ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ
ಪೂತ ಬಾಯಿ ಕುಡುಂಬೆದಿ ಪಣ್ಪುಂಡುಗೆನ
ಯಾನ್‌ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಿಗೆನ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆನಲ್ತ್‌ಗೆನ
ಇರೆನ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಡೇ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಬಾಯಿ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ… ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿಗೆನಾ…

ಬಾಲೆನ ಪಿಂಡಿಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡುಗೆನ
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ರಾವಕಿ ಉಂಡುಗೆನಾ
ಕರೆಂಡೆದಾ ಬಂಗಾರ್ ಗೆ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯಗೆ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನಾ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಪಣೆ
ಒರಾ ಈರ್ ಕೊರೊಡುಗೆಂದ್‌ ಪಂಡೇರು ಪೂತ ಬಾಯಿ
ಸೊನ್ನೆ ಆರೆಡಾs… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಏ ಬಾಯಿಯೇ ಕೇನಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನಾ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ದೇವೆರೆ ಲೋಕೊಗು ಸಂದ್‌ದ್‌ ಪೋದ್‌ಗೆನಾ
ಇನಿಕ್‌ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆದ್‌ ಪೋಂಡು
ದೇವೆರೆಗ್‌ ಸಂದಿನ ಯೆನ್ನ ಬಾಲೆಲು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡಯೆ ಬಾಯಿಯೇ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ಉಂಡಾ ಬಾಯಿಯೇ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ್ಯಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೆರೆ ಉಂಡಾಂದ್‌
ಸೊನ್ನೆನೇ ಕೇಣುವೇರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌s… ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿಡಾ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಪೂತ ಬಾಯಿ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಯಾನ್‌ ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ್‌ ಬೈದೆ
ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಆದ್‌ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆದ್‌
ಉರ್ಕಿತೋಟೊಗು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಲು ಬರ್ಪೇರುಂದ್‌ದ್‌
ಪಂಡೇರ್ ಪೂತ ಬಾಯಿ ಆರ್… ಕುಡುಂಬೆದಿ ಪೂತ ಬಾಯಿ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋತೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಚಣೆಗೆನ
ಇನಿ ಕರಜನದ ಬಂಗಾರ್ ಪತ್ತೊನು ಬರ್ಪೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದ ಸಾಲರಿಚಾವಡಿಡ್‌ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಅವ್ವೇನೆ ಪೂತ ಬಾಯಿಗ್‌ ಕೇಯೇರ್ದ್ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಅವ್ವೇನೆ ಪೂನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆನಡೆ ಬನ್ನಗ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮಗ ಬಾಲೆಲೆ
ಇನಿ ನಿಗಲೆಲಪ್ಪೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ಂದೇ ಪಣ್ಪೇರ್
ಪೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೇ ಆರ್s ಓ ಬಾಲೆಲೆಗೋ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಬಾಯಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಾಲೆಲು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಪೂತ ಬಾಯಿಯೇ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕುಲು ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೊಡ್ಡು
ತಿರ್ತ್‌ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕೊಗು ಇನಿ ಜೋಗೊಗು ಬತ್ತಿನಕ್ಲುಗೆನ
ಯೆಂಕಲೆನೆ ಬಾಯಿ ಈರೇ ಬರದೇಕ್‌ ಬಂಗಾರಡ್‌ ಸಿಂಗಾರ
ಬೊಲ್ಲಿಡ್‌ ಬೊಲ್ಲೆನ ಮಲ್ತೇ ಬುಡೊಡತ್ತೋ ಬಾಯಿಂದೇರೋ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬಾಲೆಲುದೇ ಓ ಬಾಯಿ ಆರೋ…  ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಡೂ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಗ ಬಾಯಂಡಲಗೆನ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಕುಲ್ಲಾದ್ದೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯಗೆನ
ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನೆಯ್ಯಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರುಗೆನ
ಎಸಲ್‌ಗೇ ಎಸಲೆಣ್ಣೆ ಪೂತ ಬಾಯೇ ಪಾಡೂವೆರತ್ತೋ ಓ
ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದಾಕಟ್ಟೆಡೂ ಓ ಬಾಯಿ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬಾರ್ಪಣೆಡ್‌ಗೆನ
ಬಾಲೆಲೆ ತರೆ ಬಾರಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಬಗ್ತಲೆ ಪಾಡಿಯೆರುಗೆನ ಬಾಯಂಡಲಗೆನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌
ಇನಿ ಬಲತ್ತ್‌ಗ್‌ ಬಾಲ್ಮುಡಿ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಬಾಯಿ ಆರ್
ಓ ಪೂತ ಬಾಯಿ ಆರ್ ಓ… ಪೂ ಮಾರುವ ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಕರಂಡೆಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಬತ್ತ್‌ಬಂಗಾರ್ ಗೆನ
ಪೂತ ಬಾಯಿ ದೀತೆರ್ ಗೆನ
ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ರವಕೆ ಪಾಡಾಯೆರ್ ಗೆನ
ಪಿಂಡಿಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ತುತ್ತಾಯ್ಯೆರ್
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೋಲಾರ ಮಯ್‌ ಮುಂಡೊಗು ಕುರ್ಲು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್
ಬಾಯಿಗೆನಾ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಆರೋ… ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಓ ಬಾಯೇ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಪುಡಾಯಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೂ ಉಂಡು ಬಾಯಿಯೇ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಚೆಂಡುಲ್ಲ ಪೂ ಈರ್ ಕೊಣದೆರುಗೆನ
ಇನಿ ಯಂಕಲೆಗ್‌ ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಪೂ ಮುಡಿಪೋಡುಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಆನಿದ ದಿನೊಟೂ… ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿಡಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೂಡುಬಾರಿ ಇಲ್ಲಾಗ್‌ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್‌ ಮಗಾ
ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತ್ತೋಗು ಕೊಣಪ್ಪಿನ ಚೆಂಡುಲ್ಲ ಪೂ ಮಗಾ
ಇನಿ ಯಾನ್‌ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾ ಬುದ್ದಿ ಬೆನ್ಪುನುಂದ್‌ ದ್‌
ಪೂತ ಬಾಯಿ ಪಣ್ಪೇರ್ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಕುಲ್ಲಿನ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆಡಾs… ಓ…

ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಓ ಬಾಯೇ
ಒಂಜಿ ಚೆಂಡ್‌ ಪುರ್ಪ ದೆತ್ತ್‌ ಯೆಂಕುಲೆಗ್‌ ಮುಡಿಪ್ಪುಲೇಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಬಾಲೆಲು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೋ…
ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಪೂತ ಬಾಯಿ ಕೆಂಡೆರ್ ಗೆನ
ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೆರ್ಲೆಗ್‌ ಕೊಣತ್ತಿನ ಪುರ್ಪ ದೆತ್ತೆರ್ ಗೆನ
ನನ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್‌ಗೆನ ಜಲ್ಲಿಂದೇ ಪಾಡುವೆರತ್ತೋ
ಓ ಪೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿಗೆನಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆಂಕಲೆನ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರತ್ತೇ ಬಾಯ್ಯೇ ಕೇಣಿದರಾ
ಯೆಂಕಲನೆ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡ್ದು ಕೊನತಿನ
ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ
ಒರದೇಕ್‌ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಗು ಕೊನೊದು ಕೊರ್ಲೇಂದೇ ಪಂಡಾನೆ
ಬಾಲೆಲೋ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದಾ ಕಟ್ಟೆಡೋ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನಾ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಪಣೆ
ಇನಿಲಾವ ಬಾಯಿ ಕೊನೊದು ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಸೊನ್ನೆನ ಕೈಯೇರ್ದ್‌ ಕೊರಿಯ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಅಲ್ತೇ ಅಂಚೇನೇ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೋ ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಆರ್… ಓ…

ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಬಾಯೇ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಈರಾಂಡ ನನ ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೆರ್ಲೆಗ್‌ಗೆನ
ನೀರ್ ಮೀಪಿನ ನೀರ ಪೆರತೊಗುಗೆನ
ಪೂತ ಪುಡಾಯಿ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಾಯೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಒಂಜೇಕೆ ಒಂಜರೆ ಈರೆಗ್‌ ಪೂತ ಪುಡಾಯಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬಾಯೆಂದೇರೋ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಾನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೂದೇ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಡೂ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆಂಕಲೆನ್‌ ಬಾಲ ಪೊರ್ಲುದ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನಗೆನ
ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಾರ್ ಬಾಯೆ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಮುಲ್ಲುದ ಮೇಲ್‌ಡ್‌ ಕುಲ್ಲುಯೆರ್ ಡಲ ಬಾಯೆ
ಈರೆಗೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗೆನ ಇನಿ ತತ್ತರ ಬರಂದ್‌ಗೆನ
ಇರೆನ ಬಗ್ತಲೆಗ್‌ಗೆನ ಇರೆನ ಸೀರೆದ ನೆರಿಕ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ವರಗೆನ ಇನಿ ಮಣ್ಣ್‌ಮುಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪಾಂದೇ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬಾಲೆಲು ಕುಡುಂಬೆದಿ ಬಾಯಿಗೇ ಸಾಪಾ ಪಾಲಿಯ್ಯೇರೋ ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬಾಯಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದಾ ಕಟ್ಟೆಡ್ದ್‌ಗೆನ
ಪೂತ ಪುಡಾಯಿನ್‌ ಎರ್ಕ್‌ದ್‌ ಮಂಡೆಗ್‌ ದೀವೊನುದುಗೆನ
ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಬೂಡುಗು ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನಡೆಗ್‌ ಪೋಪೆರ್ ಗೆನ
ಪುಡಾಯಿದ ಪೂವು ಕೊರು ಬಾಯೇನೇ ಪಿರಾ ಬುಡಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ ಓ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೂ… ಓ ಬಾಯಿ ಆರ್… ಓ…

ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕಡ್‌ಗೆನ ಬೂಡುಡೋ ಕೇನೊಡುಗೆನ
ಉತ್ತುಮದ ದೇವೆರ್ ಅಂತಿಮಲ ಆನಗ
ಇನಿ ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರಗಣಿ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಕಲಸ್ಸಾ ಕನ್ನಡಿದ ನೀರೂ ಆನಿಗೇ ಆತ್‌ಂಡತ್ತೋ
ಪರತ್ತೊಗು ಇನಿ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆಗ್‌ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಬೂಡುಡೂ… ಓ…

ಇನಿ ಯೇಲ್‌ ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಮೇಲ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ಮೇಲ್‌ಮೆಂಚಿಡ್‌ ಇನಿ ಕಂಡಿದ ಬರಿಟ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಣ್ಜೋವು ಆತಿನಕುಲು
ಬೂಡು ಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲು ಕುಲ್ಲೊನು ಉಪ್ಪುನಗಗೆನ…
ಮೂಲು ಮುಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ನಿರೆಕರೆ ಊರೂನೆ ಕೂಡೋನು
ಬೈದೇರತ್ತೋ ಊರ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲಾಡೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಕೂಡುದು ಮದಿಪ್ಪುವೆರುಗೆನ
ಇನಿ ಕೂಡಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಗೆನ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೆನ
ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಿಮ್ಮೊ ಮಲ್ಪುಲಂದ್‌ ಪಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೆನ
ನಾಲ್‌ ಕೋಂಟುಗು ನಾಲ್‌ ತೆರಿಯೆ ದೀತೆರ್ ಗೆನ
ನಾಲ್‌ ಕನಸ ಮಂಡಲ ಪಾಡೂದೇ ದೀಪೆರ್ ಚೆಲುವೆ ಆರೂ ಓ
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೆನಾ… ಬೂಡುಬಾರಿ ಎರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಇನಿ ಆತನ ಸಮಯೊಡುಗೆನ
ನಾಲ್‌ ಕಲಸ್ಸದ ನೀರ್ ಗ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ನಾಲ್‌ ಕವಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಾಲ್‌ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀಪಾದೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆನಿ ಮೇಲ್‌ ಮೆಂಚಿಗ್‌
ಏಲನೆ ಉಪ್ಪುರಿಗೆಗ್‌ ಕಡಾನಗೋ ಓ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೇಗೇ
ಓ ಚೆಲುವೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದಾ ಕಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಗೆನ
ಇನಿ ಬೂಡುಬಾರಿದ ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಇನಿ ಮಾಯಾ ಸುರ್ಪ ಬೆಂದೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಯೇಲ್‌ ಉಪ್ಪರಿಗೆಡ್‌ಗೆನ ಮೇಲ್‌ಮೆಂಚಿಡ್‌ ಜೋಗಬೆಂದೇರ್
ಬೂಡು ಬಾರಿದ ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನ್‌ ಮಾಯಾ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನ
ಏಲೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಾರಿಗೆಡ್‌ದೇ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೇನ್‌ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ
ಬಾಲೆಲೂದೇ ಬೂಡುಬಾರಿ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೆನ
ರಡ್ಡ್‌ ಕನ್ಯಾವು ಬಾಲೆಲೆನಿ ಲೆತ್ತೋನು ಪೋದುಗೆನ
ಇನಿ ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನ ಕೈಟ್‌ ಪತ್ತಾದೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಪಿದಯಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರುವೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಪರದಚ್ಚಾನೆ ಬಪ್ಪಾವೇರುಗೆನ ಚೆಲುವೇದಿ
ಆರ್ ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನಿದೇ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮೂಜಿಸುತ್ತಗೆನ ಬಲಿಪರದಚ್ಚಾನೆ ಬರ್ಪಾತ್‌ಗೆನ
ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನ ಬಾಲೆಲೆನಿಗೆನ
ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದ್‌ ಕುಲ್ಲಾದೆರ್ ಗೆನ
ಮುಡಿಬಾರ್ ಡ್‌ ಕುಲ್ಲಾದ್‌ಗೆನ
ಪಿಲೆಕ್ಕೇ ಪಿಲೆನೀರ್ ಮೈಪಾವೆರುಗೆನ
ಸುದ್ದೊಗು ಸುದ್ದಾದ ನೀರ್ ಮಂಟಮೆದ ನೀರ್ಂದೇ ಮೈಪಾವೋಲೂ…
ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೇ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಮೈಲೆದ ಕುಂಟು ಮಾಪಾದ್‌ಗೆನ
ಪಿಲೆತ ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪಾದ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಕಲಸದ ನೀರ್ ನ್‌ ಸುದ್ದಾ ನೀರ್ಂದೇ ಮೈಪಾವೊಲೂ
ಇನಿ ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನಿ ಮಡಿಂದೇ ಸುದ್ದಾ ಮಲ್ಪೋಲು
ಚೆಲುವೆ ಆಲ್‌ ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆ ಆಲ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನಿ
ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆಗೆನ
ಇನಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆನ
ನಡ್ಸರೆಗ್‌ ನಾಲರಿ ಪಾಡಾದೆರ್ ಗೆನ
ಒಡ್ಡಿಪಾಡ್‌ ವರಾನ್‌ ಲೆಪ್ಪಾವೇರ್
ಕರಬಿಸಲೆಂದೇ ಮುಟ್ಟಾಯೆರ್ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆಗ್‌ ಕೂಡಿನ ಪೊಂಜೋವುಲುಗೇ
ಬೂಡುಬಾರಿ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆಗೇ… ಓ…

ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ಜನ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನ್‌
ಮೇಲ್‌ ಮೆಂಚಿಡ್‌ ಏಲ್‌ ಉಪ್ಪರ್ಗೆಗೆ ಲೆತ್ತೊನು ಪೋತೆರತ್ತೋ
ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲು ಇನಿ ಕುಲ್ಲುನಗ
ಬೂಡು ಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲು ಜೋಗ ಬೇಂದೇರ್
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು
ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲೆನ್‌ ಮಾಲಿಗೆಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ್‌
ಜೋಗ ಬೆಂದಿನ ಸಮಯೊಡುಗೆನಾ
ಇನಿ ಕಂಡಿದ ಕೈಸೀಮೆಡ್‌ಗೆನ ಮಾಯಾಬೆಂದೇರ್ ಗೆನ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೂ… ಓ…

ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಜೋಗಾ ಬೆಂದೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬಾರೀ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ಗೆನ
ರಡ್ದ್‌ ಬಾಲೆಲು ಜೋಗು ಬೆನ್ನಗಗೆನ
ಉಜ್ಜಾಲಿನ್ನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿ ಪಂದುನ ಕೇನುಂಡುಗನ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌s… ಓ…

ಇನಿ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಓ ಲಯ್ಯೆಯ್ಯೊ ಪಾಪನೆ ಉಲೊ ಉಲೊ ದೋಸೊನೆ
ರಾಮ ರಾಮ ಕಾಲಗೆನ
ಇನಿ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಸೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ದ ಗಿರಿಗಿಟಿ ಪಂದುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಬತ್ತೇರಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಸೊನ್ನೆ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡ್ಡು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗತ್ತೋ… ಓ…

ಅಯ್ಯಯೊ ಪಾಪನೆ ಉಲೊ ಉಲೊ ದೋಸೊನೆ ರಾಮ ಕಾಲನೆ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೊಗು ಸಾಮಿ ಲೋಕೊಗು ಸಂದಿನಕುಲು
ಇನಿ ಯೆಂಕಲೆ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಜೋಗ್‌ ಬೆಂದೇರ್ಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ತನ ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಪತ್ತರೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪೋಲತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಸೂಂಕಿಬಾರಿ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಯೆನ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಬಾಲೆಲು ಮಗ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಮಗಂದ್‌ ಪಂಡ್‌ದ್‌ಗೆನ
ಪತ್ತರೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಬನ್ನಗಗೆನ
ಇನಿ ಬಾಲೆಲು ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಅಪ್ಪೇರೆ ಯೆಂಕಲೆನ್‌ ಪತ್ತಡೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಈರ್
ನಿಗಲೆಗ್‌ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾಲೆಲು ಯೆಂಕುಲು ಅತ್ತ್‌ ಅಪ್ಪೇರೆಂದೋ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ
ಪಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಸೊನ್ನೆಡಾ… ಆನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌… ಓ…

ಯೆಂಕುಲು ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೊಡ್ಡು ಅಪ್ಪೇರೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ತಿರ್ತ್ ಸಿರಿ ಬಾರಿ ಲೋಕೊಗು
ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಪ ಪಾಲಿಯೊಂದು ಯೆಂಕುಲು ಬೈದಿನಕುಲು
ಉಂದೇ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕೊಡು ಯೆಂಕುಲು ಮಾಯಾ ಬೆನ್ತಿನ ಬಾಲೆಲು
ಯೆಂಕಲೆನ್‌ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಅಪ್ಪೇರೆ ಪತ್ತಾಡೆ ಅಪ್ಪೇರೆಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಜೋಗ ಬುಡುs ಮಾಯ ಬೆಂದೇರತ್ತೋ ಓ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ನಮ ಇನಿ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿ ಲೋಕೊಗು ಪೋಪಿನಕುಲು
ಇನಿ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿ ಲೋಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಿರಿಪದ ಪತ್ತ್‌ನಗ
ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಿನ ವರ ಉಂಡು
ನಾನ ದುಂಬಗ್‌ ತಿರ್ತ್ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕೊಡು
ದೇವ ದೇವಸಾನೊಡು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೊಗ್‌
ದೇಮುಕ ಮಲ್ತೊನು ಅಪ್ಪೇರೆ ಈರ್ ಕೇಂಡಾರ ಓ… ಓ…