ಇನಿ ಯೆಂಕಲೆನ ಅಪ್ಪೆರೆ ಅಂತ್‌ಗೊಂತು ಯೆಂಕಲೆಗ್‌ ಇಜ್ಜಿಗೆನ
ಯೆಂಕ್‌ಲೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ಕಡೆರಿ ಕಾರ್ಲ ಕೊಡಿ ಕುಂಬುಳೆದಾರ್ ಗೆ
ಚಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟಿ ಪಣ್ಪಿನಾರ್ ಗೆ
ಆರೆ ಬಾಲೆಲು ಯೆಂಕುಲುಗೆ
ರಾಮಲಕ್ಕಣೆರ್ ನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುದೇ ಪಣ್ಪೇರಾರೂ ಉರ್ಕಿತೋಟಡದೆರಮಾನೆಡ್‌
ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರೆಡಗೆನ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನಡ್‌‌ ಬರಿಬಣ್ಣ ತೆರಿಪ್ಪುನಗ
ಬರಿಟ್‌ ಪೊದು ಆಪುಂಡುಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್‌ ಪೊದು ಪತ್ತುವೇಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನ
ಲಾವಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಪಟ್ಟಿಂದೇ  ಪಗಪ್ಪುವೆರ್ ಆರ್
ಜಾರುಮರ್ಲೆರ್ ಓ ಮಾರ್ಲೆರರೋ… ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಓ… ಓ…

ಪಟ್ಟಿ ಪಗಪ್ಪಾದ್‌ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಮಾನ ಕೊರ್ ನಗ
ಪಂಚಮುರುತಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ ಅರೆಗಣಗೆನ
ಇನಿ ಗಲ್ಗೆ ಸಂಕೆಡ್‌ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೆನ
ಪಟ್ಟಿ ಪಗತ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆದ ಒಣಸ್‌ ಬಲ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪಾರೆತ್ತೋ ಓ
ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಅಲ್ಪ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಯೇರ್ ಮಗಾ ನಿಕುಲು ರಾಮ ಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು
ಯೆನ್ನಲಬ್ಬಗದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸರಿ ಸರಿಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾರೊಗು ಅತ್ತ್‌ಮಗಾ ಮೇಲ್‌ ಬರ್ಪಿನ ಅಐತಾರೊಗು
ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಓ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಓ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌ ಓ…

ಇನಿ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಆಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕುಲು ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್
ಜತ್ತ್‌ ಬರ್ಪಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರಿಗೆನ ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್ದ್‌
ಜತ್ತ್‌ ಪಿದಡುವ್ವೆರ್ ಅಗುಲು ಜೋಕುಲು ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುದೇ ಓ ಬಾಲೆಲೋ… ಓ…

ಇನಿ ಗೋಳಿನ್ನ ಕಟ್ಟೆನಡೆ ಬರ್ಪೇರ್
ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲಗೆನ
ಬೊಲ್ದು ಕುದುರೆಡ್ ಕುಲ್ಲುವೇರ್
ಕುದುರೆ ಸವ್ವಾರಿ ಪಾಡೊನ್ದುಗೆನ
ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲ ಕೊಡಿಕುಂಬುಳೆಗ್‌ ತರಕೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಗೆನ ಇನಿ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮನೆಡ್ದ್‌ ಜೋಕುಲು ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ
ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮೆಗ್ಯಾ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿಡ್‌ಗೆನ
ಬಾಕಿಲ್‌ ಬಂದೊಳಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ
ಬೀಗ ಮುದ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ್‌ ಬೈದೆ ಮಗಾ
ಇನಿ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆಸುಂಡು ಮಗಾ ಯೆಂಕ್‌ ಯೇಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು
ತಟ್ಟ್‌ ತವಯಿಲಾ ಆಪುಂಡುಗೆನ ಯಾನ್‌ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೇದೆ ಪಂಡೇರತ್ತೋ
ಓ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್…  ಆ… ಆ…

ಲಾವಪ್ಪ ಅಣ್ಣೇರೆ ಈ ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯೊಡು ಬರೊಡಣ್ಣೇರೆಂದೆ ಪಂಡೇರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರುಗೆನ
ಲಾವಾ ಪೋಯಿನ ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿದ ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ
ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಡು… ಓ… ಓ…

ಚೆನ್ನೆ ಚದ್‌ರಂಗದ ಗೊಬ್ಬುಂದೇ ಗೊಬ್ಬುವೇಂತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್ ಓ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ನಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು....

ಚೆನ್ನೆ ಚದ್‌ರಂಗದ ಗೊಬ್ಬುಂದೇ ಗೊಬ್ಬುವೇಂತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್ ಓ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ನಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು….

ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಇನಿ ದಿನೊಡ್ಡು ದಿನಮಾನ ಕರಿಯ್ಯೊನುದು ಬನ್ನಾಗ
ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ ಸಕ್ಕೆಲ್‌ ಲೆಪ್ಪವ್ವೆರುಗೆನ
ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಮುಟ್ಟಾಲಾನಗೋ ಕೇನೊಡತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡುದೇ
ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆನ್ನ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಆತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಬೇಲೆದ ಬಾಲೆಲೆ ಕೇಣ್‌ಲೆ ನಿಕುಲು
ಇನಿ ಅಟ್ಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡ್‌ಕ್ಕಲ ಆವೊಡು
ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಆವೊಡು ಪನಿದೊಂಪಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡಾವೊಣು ಉಲ್ಲೆರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕೀಲ್‌ಗೊರಿ ಮಲ್ದಿನೆನೆ ತೂವೆರೆಜ್ಜಿಗೆನ
ಇನಿ ಮೇಲ್‌ಗೊರಿ ಮಲ್ಪಾವರೆಜ್ಜೆಗೆನಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಅಂಚ ದೊಂಪದ ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಮಲ್ಪಾವೆರ್ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರ್
ಕರಿಯ ಕಂರ್ಬುಡು ಕಮ್ಮೊ ಪಾಡಾವೆರ್ ಗೆನ
ಬೊಲಿಯ ಕಂರ್ಬುಡು ಒಯಿಂದೇ ಪಾಡಾವೆರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಕರಿಯ್ಯಾ ಮುಡ್ಯಾಲೊಡುಗೆನ ಇನಿ ಕಟ್ಟ್‌ ಪಡಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಬೊಲಿಯ್ಯಾ ಮುಡ್ಯಾಲೊಡು ಜಲ್ಲಿ ಜಪ್ಡುವೆರ್ ಗೆನ
ಪಾಲೆಗ್‌ ಪೋತಿ ಪಂಚೊಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್‌ ಗಿಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಕುಕ್ಕುಗು ಪೋತಿ ಮುಂಡೊಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್‌ ಮೇಲ್‌ಗ್ ಪನಿದೊಂಪಾ ಪಾಡಾವೊನು
ಉಲ್ಲೇರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡೇ… ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ ಓ… ಓ…

ದೊಂಪದ ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಕೊಡಿ ಪಾಡಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಲವ್ವೇ ಮೇಲ್‌ ದೊಂಪದ ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಆನಗಗೆನ
ಅಟ್ಟಿಲ್‌ಗ್‌ ಅಡ್‌ಕ್ಕಲ ಸೀರಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲೊಡು ದಿಕ್ಕೇಲ್‌ ಗೂರಾವ್ವೇರೋ
ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲೋಡು ಕರತ್ತನಾಂದೇ ಬರ್ಪಾವೇರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಆನಿದ ದಿನೊಡುಗೇ… ಓ… ಓ…

ಮೇಲ್‌ದ ಮೇಲ್‌ ದೊಂಪೊಗು ಕೊಡಿ ಪಾಡಾಯ್ಯೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಅಡಿಯಾರ ದಲ್ಯೊಗೆನ ಆನಿಗ್‌ ಪಾಡಾಯ್ಯೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಇನಿ ಬತ್ತಬನಿ ಲಪ್ಪಾವ್ವೇರ್ ಬೇಲೆಕಾಲೆ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರ
ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಂದೆ
ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ನಮ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಕಾಯಿಪಾಡೂ ಮುರುತ್ತಾ ಲೆಪ್ಪೋಡೂ ನಂಕ್‌ಂದೇ
ಪಂಡೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ನಮ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌
ಕಾಯಿ ಪಾಡೊಡು ಮುರುತ್ತೊ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಸೊನ್ನೆ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ದೇ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಈಯಿ ಕೇಣ್‌ಲಾ
ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣಿದನಗೆನಾ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಇನಿಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ ಪೊರ್ಲು ಆಲ
ಇನಿಯೇ ಯಾನ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಯನ ಪೊರ್ಲು ಅಯಿತಲಾಪೆಗೆ
ನಮ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಇನಿಯ್ಯೇ
ಪೋವೊಡುಂದೇರತ್ತೋ ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್…  ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮ್ಮಾನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಗಗೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಗೆನ ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋಯೆರತ್ತೋ
ಇನಿ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬೀಗ ರಟ್ಟಾದೆರ್
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಸಿಂಗಾರಂದ ಪೆಟ್ಯೆ ಪತ್ತಿಯೆರ್
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಗ್‌ ಕೊನೊದು ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆನೇ ಬರುವೇರತ್ತೋ…
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌
ಬೊಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆದರಿಯ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣಗೆನ
ಬೊಲ್ಲಿನ ಬರ್ಚಣೆಡ್‌ ತರೆ ಬಾರಿಯೆರ್ ಗೆನ ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್
ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಇಡೆಸಕ್ಕಣ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಜೋಗಟೆ ಪೊಯಿಪಾಡೂ ಕುಲ್ಲಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ನೆತ್ತಿಗ್‌ ನೆಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೇರ್
ಎಸಲ್‌ಗ್‌ ಎಸಲೆಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಗೆನ ಆನಿದಾ ಕಾಲೊಡು ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌…

ಇನಿ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬರ್ಪಣೆಡ್‌ ಸೊನ್ನೆ ತರೆ ಬಾರಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಬಲತ್ತ್‌ಗ್‌ ಬಾಲ್‌ ಮುಡಿ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ಗೆನ
ಮುಂಡೊಗು ಕುರ್ಲು ಕುಂಕಮ ಪಾಡುವ್ವೇರೊ
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕೋಲಾರ ಮಯ್ಯಿಂದೇ ಪಾಡುವೇರೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ…
ಬಾಲೆಲೆ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಆನಗಾ… ಓ… ಓ…

ಕರಂಡೆಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದೀಯ್ಯೆರ್
ಪೆಂಡ್ಯೆಗ್‌ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆನ್ನ ರಾವಕ್ಕಿ ಪಾಡಿಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ಕಟ್ಟ್‌ಗ್‌ ಮೆಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಪೊರ್ಲು ಆತೇರತ್ತೋ ಓ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಪೊರ್ಲು ಆನಗಗೆನಾ
ಕಂಡನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ದುತ್ತು ಬತ್ತ್‌ ಆತೇರ್ ಗೆನಾ
ಒರುವ್ವಾರೊ ಇರುವ್ವಾರೊದ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯಾನೆ
ಆತೇರತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌
ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ಆತೇರ್ ಗೆನ
ಮಾರ್ಲೆರ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಅಯಿತ ಸಿಂಗಾರ ಆತೇರ್ ಗೆನ
ಕಾಯಿಪೂಲುದ ಕಟ್ಟ್‌ಗೆನ
ಪೂವಿನ್ನ ಎಲತ್ರೊಡು ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೇರತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮೆನಡ್‌  ಓ
ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮ್ಮನೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾರ್ ಗ್ ಸಮಯಿ ಪಾಡ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಕಯಿ ಉದ್ದಾ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಪತ್ತ್‌ದ್‌ಗೆನ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ ಜತ್ತೇರ್ ಗೆನ
ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ಮಗಾ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬಾಲೆಲೆ ಕೇಣಿದರಾ
ನಮ ರಡ್ಡ್‌ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಲೆಪ್ಪುನಗ
ಇನಿ ಪಾರು ಓಡೋನು ಬಾಲೆಲು ಬರ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಅಪ್ಪೇನಲಮ್ಮೇರೆ ಎದುರುಗು ಬತ್ತ್‌ ಉಂತುವ್ವೇರೂ ಓ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲುs… ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಬಾಲೆಲೆ ಕೇಣಿದರಾ ನಿಗುಲು
ಅಪ್ಪೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಅಣ್ಪೇರ್ ಗೆ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮಗಾ ಬಾಲೆಲೆ ಕೇಣ್‌ಲೆ
ನಿಗುಲು ಜೋಕೆ ರಾಕೆಡ್‌ ಉಪ್ಪೊಡುಗೆನ
ನಮ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆ ಜೋಕೆಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನ
ಗಲ್ಗ್‌ಗೆ ಪೋವುದು ಮಗಾ ಗಲ್ಗೆಡೇ ಯೆಂಕುಲು ಬರ್ಪಾಂದ್‌
ಪಂಡೇರ್ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಬುದ್ದಿಕಜ್ಜಾ ಸೊನ್ನೆನೇ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ದುಂಬತ್ತಗೆನ
ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಜೆಯಿದ್ದೇರ್
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಪಿರವುಡ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಜತ್ತೊನುದುಗೆನ
ಇನಿ ಆನಿಗ್‌ ಪೋಪೆರ್ ಗೆನ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಓ…

ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು
ಇನಿ ಮಾರ್ಲೆರೆನ ಸೊನ್ನೆನ ತರೆಕೊಡಿ ಮಾಜಿನೆಟಗೆನ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ತೂವೊನುದು ನಿಲ್ಕೊನುದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೋ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಬಾಲೆಲು ಅಬ್ಬನಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು ಅಗುಲು ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮಾರ್ಲೆರಾ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಪೋವು ಪೋನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ಮೇಲ್‌ಗು ತಾಗುಂಡು ಮೇಲ್‌ದ ದೊಂಬುಗೆನ
ಅಡಿಕ್‌ ಒತ್ತುಂಡು ಸಾದಿದ ಕಲ್ಲ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಅವ್ವಾ ಆಸರ್ ಬೆಸರ್ ನೇ ಸೊನ್ನೆಗ್‌ ಆನಗೋ ಮದಿಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆನೆ
ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಗಾ… ಆ… ಆ…

ಇನಿ ಗಾಲಿತ್ತ ಬರವುಗು ಗೋಳಿನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು
ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿನ್ನಕಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುನಗ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ನೆತ್ತಿಗ್‌ ಆಕುಂಡು ನಟ್ಟನಡಿವುದ ದೊಂಬು ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ನಮ ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುಗಂದ್‌
ತಟ್ಟ್‌ ತವಯಿ ಮಲ್ಪುಗಂದ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೇಂಡೆರ್ ಗೆನ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಓ ಸೊನ್ನೆನ ಮದಿಮ್ಮಯೆ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋವುದು
ಬೇರ್ ಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಾರಿನ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕುಲ್ಲುವೆರ್
ಸೊನ್ನೆ ಕಟ್ಟೆದ ಮುಟ್ಟಾ ಪೋದ್‌ ಉಂತುರುವೆಗೆನಾ
ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಾರಿಯೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಸೊನ್ನೆಲಾ ಪೋವುದುಗೆನ ಆನಿಗ್‌ ಜೋಗಟೆ ಪೊಯಿಪಾಡ್‌ದ್‌ ಕುಲ್ಯೆರ್ ಗೆನಾ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಒತ್ತಾ ಪೋವುದು ಕುಲ್ಯೆರ್ ಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುತ್ತಾ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ… ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಒಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಲುನಗಗೆನಾ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಕೇನೊಡತ್ತೋ ಓ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು
ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆನಾ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ
ಕಡೆಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಇನಿ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಗೆನ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಪಗರಿ ಆದ್‌ ಕಂತುವೆರ್
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಆನಿದ ದಿನೊಟುಗೆನ ಲಾವಾ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೇನೊಡುದೇ
ಓ ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಅಬ್ಬನಡ್ಕಡ ಗೋಳಿದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್
ಇನಿ ದಾನೆ ಗುರುಮಾರ್ಲ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯಡ್‌ ಆತಿನಿ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ದಾನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಆತಿನಿಂದ್‌ಗೆನ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಣ್ಣಗುಂಡೋ
ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಪುಟ್ಟರೆ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಪಣ್ತಿನ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು
ಮೊಗುವೆ ದಾನಿ ಕತೆ ಕಲ್ಜಿಗಂದ್‌ ಯೆಂಕ್‌ ತೂವೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆ ಲಾನಿದ ಕಾಲೊಡುದೇ ಓ…
ಬೆರ್ಮರಾರೋ… ಮುಜಿಲೋಟ್ಟುದ ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಡ ರಡ್ಡ್‌ ಪಾತೆರ ಯೆಂಕ್‌ ಪಾತೆರೊಡು
ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆಡ ರಡ್ಡ್‌ ಪಾತೆರ ಯೆಂಕ್‌ ಪಾತೆರೊಡು
ಇನಿ ದಾನೆ ಕತೆ ಕಲ್ಜಿಗಂದ್‌ ಕೇನೊಡುಂದ್‌ ಪಣ್ಪೇರ್
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಆನಿದಾ ಕಾಲೊಡುಗೆನಾ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಪಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಯ್ಯೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೋ
ಕರಿಯ ಕಂರ್ಬುದ ಜೊತಿಕೋಲು ಪತ್ತಿಯೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೋ
ಕೈಟ್‌ ತಾಲ ತಂಬೂರಿಗೆನ ಮೂಂಕುಡು ಬೀಣೆಗೆನಾ
ಬಾಯಿಡ್‌ ಸುತಿಗೆನ ಕಾರ್ ಗ್‌ ಗೆಜ್ಜ ಕಟ್ಟಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನ
ಲವ್ವಾ ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟೂ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನಾ ಬೆರಮ್ಮಾಣ ಯೇಸಂದೇ ಆಪೆರತ್ತೋ ಓ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ದೋ… ಓ ಬೆರ್ಮೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆಡಗೆನ
ಯೆನ್ನ ಬಾರೀ ಬಡಪತ್ತ್‌ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡ ಪನೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಆಯನ ಬಾರೀ ಬಡ್‌ಪತ್ತ್‌ ಯೆಂಕ್‌ ಕೇನೊಡುಂದೇ ಪಂಡೇರ್
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರ್ ನಟ್ಟು ಬೆರಮಣ ಯೇಸ ಆಯಿನ ಬೆರ್ಮೆರಾರೋ
ಓ ಬೆರ್ಮೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮುಜಿಲೊಟ್ಟುಡೆ ಮಾಯಾಸುರ್ಪ ಬೆಂದೇರ್ ಗೆನ ಆ ಬೆರ್ಮೆರಾರೋ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆಲಾ ಕುಲ್ದೇರ್ ಗೆನ
ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ಗೆನ
ಅಗ್‌ಲೆ ಎದುರುಡೇ ಜೋಗ ಬೆನೊಡುಂದೇ ಪಂಡೇರತ್ತೋ ಓ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೋ…  ನಟ್ಟು ಬೆರಮಣ ಯೇಸೊಡೂ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ಲಾ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡು
ಇನಿ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿನ ಎದುರು ನಟ್ಟು ಬೆರಮಣೆ
ಜೋಗಾಂದೇ ಬೆನ್ಪೇರೂದೇ ಓ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ದೇ ಓ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರಾರೋ… ಓ… ಓ…

ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡೇ
ಜೋಗ ಬೆಂದಿನ ನಟ್ಟು ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಪುಂಡುಗೆ
ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲಾ ಕೇಣಿದನೋ
ಇನಿ ನಿನ್ನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ದಾನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಪೋರ್ಲು ಆತಿನಿ
ಗುರುಮಾರ್ಲ ಈ ದಾನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯಾ ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಆತಿನಿ
ಇನಿದಾನೆ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆತಿನಿಗೆನ ನಿಕುಲು
ಓಡೆ ಪೋತಿನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲಾ ಓಡೆಗ್‌ ಬತ್ತಿನಗುಲು ನಿಗುಲುಂದೇ
ಬಡಬೆರಮ್ಮಣ ಕೇಣಿನಗಾ ಓ… ಓ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರೋ… ನಟ್ಟು ಬೆರಮಣ ಯೇಸೊಡೂ

ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ
ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನ ಬೆರಮ್ಮಣ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕುಲೆನ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ದುಂಬು ಬೂರಿನ ಅಬ್ಬಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರಿನಾಲ್‌ ದಾರಗಗೆನ
ಮದ್ಮೆಗ್‌ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಮಾನ ಆತ್‌ಂಡ್‌ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ದಿನ ಮುಟ್ಟು ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ಂತ್ತೇ ಬೆರಮಾಣಂದೇರೋ ಓ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ
ನಾಲಿಲ್ಲ್ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುವ ಬೆರಮ್ಮಾಣ ಆರೆಡಾ… ಓ…

ಇನಿ ಉಂದೊಂಜಿ ವಾರೊಗು ಅತ್ತ್‌ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಮೇಲ್‌ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರೊಗು
ಯೆನ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆತ್‌ಂಡತ್ತೆ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ
ಯೆಂಕುಲು ಕಾಯಿಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಪೋಪಿನತ್ತೇ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾಂದ್‌
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗದೋ ಓ ಬೆರಮ್ಮಾಣ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲಾತ್‌ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗಗೆನ
ಆ ಬೆರಮಣೆ ಪನ್ಪುಂಡುಗೆನ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲ ಕೇಣ್‌ಲಾ
ನಿನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆನೇ ಕೇಣ್‌ಲಾ
ಪುತ್ರಾಡಿ ಸಂತಾನದ ಬರಿಬಂದ್ರೊಗು ಪಣ್ತಾರ್ ಪರಕೆ
ಮುಗಿತ್ತಾರ್ ಕೈ ಕಟ್‌ದಾರ್  ನಿಗುಲು ಪುಂಡಿಪಣವು
ಅಂದಾ ಗುರುಮಾರ್ಲಾ ಗುರುಮಾರ್ಲಾಂದೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ ಯೇಸದ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್…  ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಜೋಗಬೆಂದಿನಾರ್ ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಲಿನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌
ದಂಡ್‌ದ ಬೊಂಡ ಗುರುಮಾರ್ಲಾ ಪುಂಡಿಪಣವು
ತೊಟ್ಟಿಲ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪೇರ್ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪರ್ಂದ್‌ಗೆ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆಗ್‌ ಆನಿ ಪಣ್ತಿ ಪರಕೆ ಅತ್ತೋ ಪಣ್‌
ಗುರುಮಾರ್ಲಾ ಸೊನ್ನೇಂದ್‌ ಕೇಣುವೆರ್ ಬೆರಮ್ಮಾಣೆ ಆರೋ… ಬೆರಮಣಯೇಸದ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟ ಉರಿಬೆರ್ಮರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯಿಣಾ ಗುರುಮಾರ್ಲಾ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಪರಕೆ ದುಂಬಾ ಮಾರ್ಲಾ
ಮದ್ಮೆ ಮಾಸ್ರಿ ದುಂಬಾಂದ್‌ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಗುರುಮಾರ್ಲಡ ಕೇಣ್‌ನಗಾ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುದೇ ಓ ಬೆರಮ್ಮಣ ಯೇಸದ ಮುಜಿಲೊಟ್ಟದ ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಓ…

ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆಡ ಬೆರಮ್ಮಾಣ ಷಣ್ಣಾಗ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಡ ಬೆರಮ್ಮಣ ಕೇಣ್ಣಾಗ
ಆನಿಗ್‌ ಕೆಬಿಕೊರು ಕೇಣ್ವೆರೆಗೆನಾ
ಏಳೇಳ್ ಲೋಕದ ಪತ್ತ್‌ ಪದಿನಾಜಿ ಲೋಕದ ಗಿಂಡ್‌ ಕೋಪಾನೆ
ಕೋಪಿವೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ
ಓ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನ ಬೆರಮ್ಮಣಾ
ಕುಕ್ಕುದಾ ಇರೆಟ್‌ ಕೋಮಣ ಕಟ್ಟುನ ಬೆರಮ್ಮಣಾ
ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್‌ ಜನಿವಾರ ಪಾಡುವ ಬೆರಮ್ಮಣಾ
ಓ ನಾರಾಯಿಣ ನಾರಾಯಿಣ ಬೆರಮ್ಮಣಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್
ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌ಗೆನಾ… ಓ… ಓ…

ಓ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಕೇಣಿದರಾ
ಇನಿ ಕೊರ್ಂಗ್‌ದ ಪೀ ನಾಮ ಒಯ್ಪುನ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ಕೋರಿದ ಪೀ ಗಂದ ಪಡುನ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ಕಕ್ಕೆದ ಮಡೆ ತಿನ್ಪುನ ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನ ಮೂಜಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಬೆರಮ್ಮಾಣ ಈರ್ ಕೇಣಿದರಾ
ಈರೆಗ್‌ ಎಂಚಿನಾ ಪಾರ್ ಪತ್ತಿಗೆಯೋಂದ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಣುವೇರತ್ತೋ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಬೆರಮಣಡಾ… ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಲಿದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್‌s… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುದು ಬೀದಿನಿರೆವೊನುದು ಪೋಪಿನಾರ್s…
ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನಾರ್ ಮೂಜಿಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನಾರ್ ಬೆರಮ್ಮಣಾs…
ಯೆಂಕಲೆ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌
ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಯೆಂಕುಲು ಪಣ್ಣಾಗ ಕೈಮುಗಿನಗ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಗ
ಯೆಂಕಲೆನ ಬಾಲೆಲೆನ ಕಾರ ತಿರ್ತ್‌ ಇತ್ತಾರಾ ಇತ್ತಾರ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ ಈರ್
ಬಾಲೆಲೆ ತರೆಮಿತ್ತ್‌ ಇತ್ತಾರಾ ಬೆರಮ್ಮಣಾಂದೋ ಕೇಂಡೇರ್ ಆರ್
ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌s… ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ಇಲ್‌ ಬೇಡುವ ಬೆರಮಣಡಾ ಓ…

ಇನಿಲಾತ್‌ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ
ಬೆರಮಣೆ ಪಣ್ಪುಂಡುಗೆನ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಗುರುಮಾರ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಕೇಂಡಿಜ್ಜರಾ
ನಿಗಲೆನ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಬಾಲೆಲುಲೆನ್
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಲೆನ್‌
ಬಾಲೆಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಲೇ ಪಂಡೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಾಣಯೋ
ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಬೆರಮ್ಮಣಗೇ… ಓ… ಓ…

ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನ ಬೆರಮಣೆ ಪನ್ಪುಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ನಿಕಲೆನ ಪಿರಿತ್ತಿದ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಗುರುಮಾರ್ಲ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ನಿಕಲೆ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು
ಪಗಲೊಡು ಆರೆತಿ ಮಲ್ಪೊಡು
ಬಾಲೆಲೆ ನಡುನೆತ್ತಿಗ್‌ ದೇಸೆ ಪಾಡೊಡು ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಪಣ್ಪೇರ್ ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನ ಬೆರಮ್ಮಾಣೆ ಆರ್s… ಓ… ಓ…