ಅಂಗರಜಾಲ್ ಬರ್ಕೆ: ೧೩೪, ೧೩೫, ೧೪೨, ೧೪೩, ೧೫೦, ೧೫೧, ೧೫೨, ೧೫೩, ೧೫೪, ೧೫೬, ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೪, ೧೮೫, ೧೮೫,೧೮೬,೧೮೭, ೧೮೮, ೧೮೯, ೧೯೦, ೧೯೨,

ಅಬ್ಬಗ : ೨೪೩, ೨೮೪, ೨೮೫, ೩೦೦, ೩೦೧, ೩೦೨, ೩೦೩,  ೩೦೪, ೩೦೫, ೩೦೬, ೩೦೭, ೩೦೮, ೩೦೯, ೩೧೦, ೩೧೧, ೩೧೨, ೩೧೪, ೩೧೫, ೩೧೬, ೩೧೭, ೩೧೮, ೩೧೯, ೩೨೦, ೩೨೩,

ಅಬ್ಬನಡ್ಕ : ೩೦೨, ೩೦೪, ೩೦೫, ೩೧೫, ೩೧೬, ೩೧೭, ೩೧೮, ೩೧೯, ೩೨೦, ೩೨೧,

ಆರಿಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೆರ್ಮುಮಾಲವ, ಅಜ್ಜೇರ್ : ೧, ೨, ೩, ೪, ೫, ೬, ೭, ೮, ೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧೩, ೧೫, ೧೬,  ೧೮, ೧೯, ೨೦, ೨೧, ೨೨, ೨೩, ೨೮, ೨೯, ೩೦, ೩೧, ೩೫, ೪೦, ೪೧, ೪೨, ೪೩, ೪೪, ೪೭, ೪೮, ೪೯, ೫೦, ೫೩, ೫೪, ೫೫, ೫೭, ೫೮, ೬೧, ೬೨, ೬೩, ೬೪, ೬೫, ೬೮, ೭೦, ೭೧, ೭೪, ೭೫, ೭೬, ೭೭, ೭೮, ೭೯, ೮೦, ೮೨, ೮೩, ೮೪, ೮೫, ೮೬, ೮೭, ೮೮, ೮೯, ೯೦, ೯೪, ೯೭, ೧೦೧,

ಉರ್ಕಿತೋಟ : ೨೦೬, ೨೦೭, ೨೦೮, ೨೧೭, ೨೧೮, ೨೧೯, ೨೨೦, ೨೨೭, ೨೨೮, ೨೨೯, ೨೩೦, ೨೩೧, ೨೩೯, ೨೪೭,  ೨೪೮, ೨೪೯, ೨೫೦, ೨೫೩, ೨೫೫, ೨೫೬, ೨೫೮, ೨೬೧, ೨೬೨, ೨೬೩, ೨೬೪, ೨೬೫, ೨೬೭, ೨೬೮, ೨೭೦, ೨೭೧, ೨೭೨, ೨೭೩, ೨೭೪, ೨೭೫, ೨೭೭, ೨೭೮, ೨೭೯, ೨೮೦, ೨೮೧, ೨೮೨, ೨೮೩, ೨೮೪, ೨೮೫, ೨೮೬, ೨೮೭, ೨೮೮, ೨೯೦, ೨೯೧, ೨೯೨, ೨೯೩, ೨೯೪, ೨೯೬, ೨೯೮, ೨೯೯, ೩೦೦, ೩೦೫, ೩೦೬, ೩೦೭, ೩೦೮, ೩೦೯, ೩೧೦, ೩೧೧, ೩೧೨, ೩೧೩, ೩೧೪, ೩೧೭, ೩೧೮, ೩೨೨

ಇನ್ನ : ೨೧೭, ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೬೨, ೨೭೩

ಕಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು ಕಾಳು ಮೇಲಾಂಟೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ : ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೭೩

ಕಟಪಾಡಿ : ೨೧೭, ೧೪೭, ೧೪೮, ೧೭೩

ಕಡಂದಲೆ : ೨೧೭, ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೬೨, ೨೭೩, ೩೦೬

ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲ : ೬೨, ೬೫, ೬೬, ೭೧, ೨೮೬, ೨೮೭, ೨೯೬

ಕಾಂತನಾಲುವೆ : ೨೧,  ೨೨, ೨೩, ೨೫, ೨೬, ೨೭, ೩೩, ೩೪, ೩೮, ೪೩, ೪೬, ೪೭, ೫೦, ೫೩, ೫೫, ೫೬, ೫೭, ೬೧, ೬೨, ೬೩, ೬೬, ೬೯, ೮೪, ೮೫, ೯೦, ೯೧, ೯೨, ೯೭, ೯೯, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೪, ೧೦೫, ೧೦೬, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೧೦, ೧೨೪, ೧೬೦, ೧೬೧, ೧೬೨,೧೬೩, ೧೬೪, ೧೬೫, ೧೬೬,೧೬೭, ೧೬೮, ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೭೫, ೧೭೬, ೧೭೭, ೧೭೮, ೧೭೯,೨೪೮

ಕಾಂತರ : ೨೧೭,೨೪೭, ೨೪೮, ೨೬೨, ೨೭೩, ೩೦೯

ಕಾನಬೊಟ್ಟು : ೧೯೪, ೧೯೫, ೧೯೬, ೧೯೭, ೨೦೪, ೨೦೫, ೨೦೬, ೨೦೮, ೨೦೯, ೨೧೦, ೨೧೧, ೨೧೨, ೨೧೩, ೨೧೪, ೨೧೫, ೨೧೬, ೨೧೭, ೨೧೮, ೨೧೯, ೨೨೦, ೨೨೧, ೨೨೨, ೨೨೩, ೨೨೪, ೨೨೫, ೨೨೬, ೨೨೭, ೨೩೨, ೨೩೩, ೨೩೫, ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೩೮, ೨೪೬, ೨೫೦, ೨೫೧, ೨೫೨, ೨೬೪, ೨೬೫, ೨೬೬, ೨೬೭, ೨೬೮, ೨೭೨, ೨೮೯.

ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೇರ್ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ : ೧೯೪, ೧೯೫, ೧೯೬, ೧೯೭, ೨೦೩, ೨೦೪, ೨೦೫, ೨೦೬, ೨೦೯, ೨೧೦, ೨೧೧, ೨೧೩, ೨೧೪, ೨೧೫,೨೧೬, ೨೧೭, ೨೧೮, ೨೧೯, ೨೨೦, ೨೨೨, ೨೨೪, ೨೨೫, ೨೨೬, ೨೨೭, ೨೩೧, ೨೩೨, ೨೩೩, ೨೩೪, ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೩೮, ೨೩೯, ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೪, ೨೪೫, ೨೪೬, ೨೪೭, ೨೪೯, ೨೫೦, ೨೫೧, ೨೫೩, ೨೫೪, ೨೫೫, ೨೬೬, ೨೬೭, ೨೬೯

ಕಾಪು : ೨೧೭, ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೬೨, ೨೭೩

ಕೆದಿಂಜ ಪರಾರಿ :೨೦೬, ೨೦೭, ೨೧೦, ೨೧೨, ೨೧೭, ೨೧೯, ೨೨೧, ೨೨೯, ೨೫೬, ೨೫೮, ೨೫೯, ೨೬೦, ೨೬೧, ೨೬೨, ೨೬೩, ೨೬೪, ೨೭೦, ೨೭೧, ೨೭೩, ೨೭೪, ೨೭೫, ೨೭೬, ೨೮೨, ೨೮೬, ೨೮೮, ೨೮೯, ೨೯೧, ೨೯೨, ೨೯೩, ೨೯೪, ೨೯೫, ೨೯೬

ಕುಡುಂಬೆದಿ ಪೂತಬಾಯಿ : ೩೧೫, ೩೧೬, ೩೧೭, ೩೧೮, ೩೧೯, ೩೨೦, ೩೨೧

ಕುಮಾರೆ, ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ : ೮೨, ೮೩, ೮೫, ೮೭, ೮೮, ೧೦೦, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೧೦, ೧೧೧, ೧೧೬, ೧೨೧, ೧೯೨, ೧೯೩

ಕುರುಂದೋಡಿ ಇಲ್ಲ್‌ : ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೬೨, ೨೭೩

ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ :  ೧೨೮, ೧೨೯, ೧೩೦, ೧೩೬, ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೪೦, ೧೪೨, ೧೪೪, ೧೪೫, ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೨, ೧೫೪, ೧೫೫, ೧೫೬, ೧೫೭, ೧೬೮, ೧೬೯, ೧೭೦, ೧೭೧, ೧೭೨, ೧೭೫, ೧೭೯, ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೩, ೧೮೪, ೧೯೨, ೧೯೩, ೧೯೪, ೧೯೬

ಕೊಡ್ಸರಾಲುವೆರರ್ : ೧೨೮, ೧೨೯, ೧೩೦, ೧೩೧, ೧೩೨, ೧೩೩, ೧೩೪, ೧೩೫, ೧೩೬, ೧೩೭, ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೪೪, ೧೪೬, ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೧, ೧೫೨, ೧೫೬, ೧೫೯, ೧೬೦, ೧೬೭, ೧೬೮, ೧೬೯, ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೭೫, ೧೭೬, ೧೭೭, ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೪, ೧೯೩, ೧೯೪, ೧೯೫, ೧೯೬

ಗಿಂಡೆ : ೨೦೫, ೨೦೬, ೨೧೧, ೨೩೩, ೨೩೪, ೨೩೫, ೨೩೬, ೨೩೮, ೨೩೯, ೨೪೨, ೨೪೩, ೨೪೮, ೨೫೧, ೨೫೨, ೨೫೬, ೨೫೭, ೨೬೭, ೨೬೮, ೨೬೯, ೨೭೩, ೨೮೬, ೨೮೭

ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ : ೨೦೭, ೨೨೭, ೨೩೦, ೨೩೩, ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೫೫, ೨೫೬, ೨೫೭, ೨೫೮, ೨೬೦, ೨೬೧, ೨೬೩, ೨೬೪, ೨೭೦, ೨೭೧, ೨೭೨, ೨೭೩, ೨೭೪, ೨೭೫, ೨೭೬, ೨೭೬, ೨೭೭, ೨೭೮, ೨೭೯, ೨೮೨, ೨೮೩, ೨೮೪, ೨೮೫, ೨೮೬, ೨೮೭, ೨೮೮, ೨೮೯, ೨೯೦, ೨೯೨, ೨೯೩, ೨೯೪, ೨೯೮, ೨೯೯, ೩೦೦, ೩೦೧, ೩೦೨, ೩೦೩, ೩೦೪, ೩೦೫, ೩೦೬, ೩೦೯, ೩೧೦, ೩೧೧, ೩೧೨, ೩೧೪

ಗೆರಂತಬಾರಿ ಬಟ್ಟೇರ್, ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ಟೇರ : ೫೭, ೫೮, ೭೯, ೮೦, ೮೨

ಚಂದ್ರಾಮುಸೆಟ್ಟಿ : ೨೮೫, ೨೮೬, ೨೮೭, ೨೯೨

ಜಾರುಮಾರ್ಲೆರ್ : ೨೦೭, ೨೦೮, ೨೧೦, ೨೧೧, ೨೧೨, ೨೧೪, ೨೧೭, ೨೧೯, ೨೨೧, ೨೨೭, ೨೨೮, ೨೨೯, ೨೩೦, ೨೩೧, ೨೫೮, ೨೫೯, ೨೬೦, ೨೬೧, ೨೬೨, ೨೬೩, ೨೭೦, ೨೭೧, ೨೭೨, ೨೭೩, ೨೭೪, ೨೭೫, ೨೭೬, ೨೯೦, ೨೯೧, ೨೯೨, ೨೯೩, ೨೯೪, ೨೯೫, ೨೯೬

ತುಂಬೆ ಬಲಲ್ದಿ ಪದೆತಿ, ಬಂಬೆ ಮದುರು ಪದೆತಿ : ೨೦೦

ದಾರಗ : ೨೮೩, ೨೮೪, ೨೮೫, ೩೦೦, ೩೦೧, ೩೦೩, ೩೦೪, ೩೦೫, ೩೦೬, ೩೦೭, ೩೦೮, ೩೦೯, ೩೧೦, ೩೧೧, ೩೧೩, ೩೧೪, ೩೧೫, ೩೧೬, ೩೧೭, ೩೧೮, ೩೧೯, ೩೨೦, ೩೨೧, ೩೨೩

ದಾರು : ೨, ೬, ೭, ೮, ೩೦, ೫೩, ೫೪, ೭೭, ೭೮, ೮೨, ೮೩, ೮೫, ೮೬, ೮೭, ೮೮, ೮೯, ೯೫, ೯೮, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೧೦, ೧೧೧, ೧೧೨, ೧೨೩, ೧೨೫

ದರಿಬೊಟ್ಟು ದಾಸೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ : ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೭೩

ನಂದೊಲಿಗೆ : ೨೪೮, ೨೫೬

ನಿನ್ನಿಪಾದೆ : ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೧, ೧೫೨, ೧೫೪, ೧೫೫

ಬಸಲೂರು : ೨೧, ೨೨, ೨೫, ೨೬, ೨೭, ೨೮, ೨೯, ೩೦, ೩೧, ೩೨, ೩೩, ೩೪, ೩೫, ೩೬, ೩೮, ೪೩, ೪೪, ೪೫, ೫೦, ೫೧, ೫೨, ೫೩, ೫೫, ೫೬, ೫೭, ೫೯, ೬೧, ೬೨, ೬೫, ೬೬, ೬೭, ೬೮, ೬೯, ೭೧, ೭೩, ೭೪, ೮೫, ೮೯, ೯೦, ೯೧, ೯೭, ೯೮, ೧೦೨, ೧೦೪, ೧೦೫, ೧೦೬, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೨೧, ೧೨೨, ೧೬೦, ೧೬೧, ೧೬೨, ೧೬೩, ೧೬೪, ೧೬೫, ೧೬೬, ೧೬೮, ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೭೫, ೧೭೮, ೧೭೯, ೨೪೮

ಬಾಮುಕಿಲ್ಲಾಲ್‌ : ೧೩೪, ೧೪೨, ೧೪೩, ೧೪೫, ೧೫೦, ೧೫೧, ೧೫೨, ೧೫೩, ೧೫೪, ೧೫೬, ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೫, ೧೮೮, ೧೮೯

ಬೂಡುಬಾರಿ ಅಬ್ಬೇರ್ಲು : ೩೧೫, ೩೨೦, ೩೨೧, ೩೨೨

ಬೆರಮಣೆ : ೫, ೬, ೭, ೮, ೯, ೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧೩, ೧೪, ೧೫

ಬೆರ್ಮೆರ್ : ೪, ೫, ೧೪, ೬೪, ೭೭, ೮೩, ೯೪, ೯೫, ೧೨೧, ೧೯೦, ೧೯೧

ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ : ೨೧೭, ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೬೨, ೨೭೩, ೩೦೯

ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟು : ೧೯೨, ೧೯೩, ೧೯೪, ೧೯೫

ಬೋಲ : ೨೧೭, ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೬೨, ೨೭೩, ೩೦೯

ಬೋಲದ ಕಾಡ್‌ : ೧೧೦, ೧೧೧, ೧೧೨, ೧೧೫, ೧೧೬, ೧೧೭, ೧೧೯, ೧೨೦, ೧೨೪, ೧೨೫

ಬೋಲಬಾರಿ ಚತ್ತೇರಿಲು : ೧೧೨, ೧೧೩, ೧೧೪, ೧೧೫, ೧೧೬, ೧೧೭, ೧೧೮, ೧೧೯, ೧೨೦, ೧೨೫, ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೩೨, ೧೩೩, ೧೩೪, ೧೩೫, ೧೪೭, ೧೪೮, ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೨, ೧೫೫, ೧೬೪

ಬೋಲಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ : ೧೧೯, ೧೨೦, ೧೨೫, ೧೩೧, ೧೩೩, ೧೩೪, ೧೩೫, ೧೩೯, ೧೪೫, ೧೪೬, ೧೪೭, ೧೪೮, ೧೫೦

ಮುಂಡೇರ್ : ೨೧೭, ೨೪೭, ೨೪೮, ೨೬೨, ೨೭೩

ಮಡಿಕೆದರಯದ ಬೆರಂದ / ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ : ೧೯೭, ೧೯೮, ೧೯೯, ೨೦೦, ೨೦೧, ೨೦೨, ೨೦೩, ೨೦೪

ಮಡ್ಡೇಲ್ದಿ ಚೆಲುವೆದಿ : ೨೩೯, ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೨, ೨೪೩, ೨೪೪, ೨೪೫, ೨೫೧

ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಬೆರ್ಮೆರ್ : ೨೭೬, ೨೮೨, ೨೮೩, ೨೮೪, ೨೯೮, ೨೯೦, ೨೯೨, ೩೦೧, ೩೦೨, ೩೦೩, ೩೦೪, ೩೦೫

ರಾಮೆ ಲಕ್ಕಣೆ : ೨೮೫, ೨೮೬, ೨೮೭, ೨೮೮, ೨೮೯, ೨೯೨, ೨೯೬

ಸಂಕಾರುಪೂಂಜೆದಿ : ೨೧, ೨೨, ೨೩, ೨೪, ೨೫, ೩೨, ೩೩, ೩೪, ೩೫, ೩೮, ೪೩, ೪೪, ೪೫, ೪೭, ೫೦, ೫೨, ೬೧, ೬೭, ೬೮, ೬೯, ೭೦, ೭೩, ೮೬, ೯೦, ೯೧, ೧೦೩, ೧೦೪, ೧೬೦, ೧೬೧, ೧೬೨, ೧೬೩, ೧೬೪

ಸತ್ಯನಾಪುರ :  ೧, ೫, ೬, ೭, ೮, ೯, ೧೧, ೧೨, ೨೭, ೨೮, ೨೯, ೩೦, ೩೫, ೪೦, ೪೨, ೪೩, ೪೬, ೪೭, ೪೮, ೪೯, ೫೨, ೫೩, ೫೪, ೫೯, ೬೫, ೬೭, ೭೦, ೭೩, ೭೪, ೭೫, ೭೬, ೭೭, ೭೮, ೭೯, ೮೨, ೮೩, ೮೫, ೮೬, ೮೭, ೮೯, ೯೦, ೯೧, ೯೨, ೯೪, ೯೫, ೯೭, ೯೮, ೧೦೦, ೧೦೧, ೧೦೫, ೧೦೬, ೧೬೫

ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ, ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ :  ೧೮, ೨೦, ೨೧, ೨೨, ೨೩, ೨೪, ೨೫, ೩೭, ೪೦, ೪೧, ೪೨, ೪೪, ೪೫, ೪೭, ೪೮, ೫೦, ೫೧, ೫೨, ೫೩, ೫೪, ೫೮, ೫೯, ೬೧, ೬೩, ೬೭, ೬೯, ೭೦, ೭೧, ೭೨, ೭೩, ೭೪, ೭೫, ೭೬, ೭೭, ೭೮, ೮೨, ೮೪, ೮೫, ೮೮, ೮೯, ೯೦, ೯೧, ೯೨, ೯೪, ೯೫, ೯೭, ೯೮, ೯೯, ೧೦೦, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೪, ೧೦೫, ೧೦೬, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೦೯, ೧೧೦, ೧೧೧, ೧೧೨, ೧೧೬, ೧೧೮, ೧೧೯, ೧೨೦, ೧೨೧, ೧೨೨, ೧೨೩, ೧೨೪, ೧೨೫, ೧೩೩, ೧೪೬, ೧೪೭, ೧೪೮, ೧೪೯, ೧೫೨, ೧೫೪, ೧೫೫, ೧೫೬, ೧೫೭, ೧೫೮, ೧೫೯, ೧೬೦, ೧೬೨, ೧೬೩, ೧೬೫, ೧೬೬, ೧೬೭, ೧೭೦, ೧೭೧, ೧೭೪, ೧೭೫, ೧೭೬, ೧೭೭, ೧೮೭, ೧೮೮, ೧೮೯, ೧೯೦, ೧೯೧, ೧೯೨, ೧೯೩, ೧೯೪, ೧೯೫, ೨೦೫

ಸಾಮು ಆಲುವೆದಿ : ೧೩೦, ೧೩೧, ೧೩೨, ೧೩೪, ೧೩೫, ೧೩೬, ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೪೦, ೧೪೧, ೧೪೪, ೧೪೫, ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೧, ೧೫೨, ೧೫೩, ೧೫೪, ೧೫೫, ೧೫೬, ೧೫೭, ೧೫೮, ೧೫೯, ೧೬೦, ೧೭೦, ೧೭೧, ೧೭೪, ೧೭೫, ೧೭೬, ೧೭೭, ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೮೩, ೧೮೪, ೧೮೫, ೧೮೬, ೧೮೮, ೧೮೯, ೧೯೦, ೧೯೨, ೧೯೩, ೧೯೪, ೧೯೫

ಸೊನ್ನೆ : ೧೯೨, ೧೯೫, ೧೯೬, ೧೯೭, ೨೦೬, ೨೧೧, ೨೧೨, ೨೧೬, ೨೨೩, ೨೨೪, ೨೨೫, ೨೨೬, ೨೨೭, ೨೨೮, ೨೩೧, ೨೩೨, ೨೩೩, ೨೪೪, ೨೪೯, ೨೫೦, ೨೫೫, ೨೫೭, ೨೫೮, ೨೫೯, ೨೬೨, ೨೬೩, ೨೬೪, ೨೬೫, ೨೬೬, ೨೬೮, ೨೬೯, ೨೭೦, ೨೭೧, ೨೭೨, ೨೭೩, ೨೭೪, ೨೭೫, ೨೭೬, ೨೭೭, ೨೭೮, ೨೭೯, ೨೮೦, ೨೮೧, ೨೮೨, ೨೮೩, ೨೮೯, ೨೯೦, ೨೯೧, ೨೯೪, ೨೯೫, ೨೯೬, ೨೯೮, ೨೯೯, ೩೦೦, ೩೦೧, ೩೦೨, ೩೦೪, ೩೦೫, ೩೦೯, ೩೧೦, ೩೧೧, ೩೧೨, ೩೧೭, ೩೧೮

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ : ೩೧೩, ೩೧೪