ಅಂಡೆ – ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಳಿಗೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆ

ಅಂದ್‌ಬಂದ್‌ – ಹಿತಕರ

ಅಕಲ್‌ – ಬುದ್ಧಿ

ಅಕಿಲಾಸ – ದುಃಖ

ಅಕ್ಕಸ – ಆಕಾಶ

ಅಗಪ್ಪು – ಚದರು, ತೆರಳು

ಅಗ್ಗಿ – ಬೆಂಕಿ

ಅಜೆ – ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸಲು ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಲು

ಅಟ್ಟೆಪಣೆ – ಏತ

ಅಡಂಗಾಯಿ – ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಅಡೆಕ್ಕ – ವಿಧೇಯ, ವಿನಯಶೀಲ

ಅಡ್ಕಲ – ಅಡುಗೆ ಮನೆ

ಅಣ್ಣಾ – ಮುಖವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು

ಅನ್ಯಮನ್ಯ – ಅನ್ಯೋನ್ಯ

ಅಪಕೋಟಲೆ – ಸಂಕಷ್ಟ

ಅಯಿತ – ಸಿಂಗಾರ

ಅರ್ಕಂಜಿ – ಅಕ್ಕಚ್ಚು

ಅರಿಯ – ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ

ಅರಿಯ ಮುರಿಯ – ಹಾಹಾಕಾರದ ದನಿ

ಅರ್ತಿ – ಪ್ರೀತಿ

ಅಲವು – ಕಬ್ಬಿಣ

ಅಳೆಂಜ್‌ – ಬಗ್ಗಡ

ಆಣತೂಣ – ಗಂಡು ಸಂತಾನ

ಆನೆಬಾಕಿಲ್‌ – ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು

ಆರ್ – ಉಣ್ಣು, ಬೊಬ್ಬಿರಿಯು

ಇಂದ್ರ – ಇಂದ್ರಿಯ, ವೀರ್ಯ

ಇಡ್‌ಕಲ್ಲ – ಇಡಿಯಾದ

ಇಡೆಸಕ್ಕಣ – ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪೆ

ಈಯೊಡು – ಈ ವರ್ಷ

ಉಚ್ಚಿತ್ತ – ಕಣ್ಣೀರು

ಉಟ್ಟೊಳಿ – ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಉರೆ – ಜಿಂಕೆ

ಎಕ್ಕಿನಾಯ – ಸೋತವನು

ಎದೊನು – ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

ಎದ್ದಾಡು – ತಿರುಗಾಡು

ಎಸಲ್‌ – ತಲೆಗೂದಲು

ಎಲತ್ರ – ಕೈವಸ್ತ್ರ

ಎಲ್ಲಿ – ಚಿಕ್ಕ

ಒಕ್ಕ – ಸೊಂಟ

ಒಡ್ಡಾರ – ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆಡಂಬರ

ಒಡ್ಯುನಿ – ಇನಿಯು, ಬಾಗು

ಒರು – ರೂಪ

ಒರ್ತುಪ್ಪೆ – ಒಂದು ಕಣಜ

ಓಡು – ಮಡಿಕೆ ಚೂರು

ಏಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯ – ವೇಳೆ

ಕಂಡನಿ ಅಡ್ಪುನಿ – ಸಂಸಾರ ಮಾಡು

ಕಟ್ಟಪುಣಿ – ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವೂ ಅಗಲವೂ ಆದ ಅಂಚು

ಕಡಮೆ – ಕಡವೆ

ಕಡಿ – ಒಡೆದ ಗದ್ದೆಯ ಅಂಚು

ಕಡು – ಮೀನುಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಳ್ಳದ ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಯವ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ವಿಷ

ಕಡೆಕಾಪುನಿ – ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿ

ಕಡೆಕಿಸ್ತ್‌ – ತೀರ್ವೆಯ ಕಡೆಕಂತು

ಕಡೆಪುನಿ – ಅರೆಯುವುದು

ಕಣಲೆ – ಕಣಿಲೆ, ಬಿದಿರ ಮೊಳಕೆ

ಕನ್ಯಾವುಬಲೆ – ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ

ಕಪಿಕಟ್ಟುನಿ – ಹೀನೈಸು

ಕಪ್ಪುರ – ಮತ್ತು, ಅಮಲು

ಕಬೆತಿ – ಕಪಿಲೆ ಹಸು

ಕಬ್ಬೆ ಕಂಕಣೆ – ಬೋರಲು

ಕವುಲೆ – ವೀಳೆಯದೆಲೆಯ ಗಣತಿಯ ಒಂದು ಮಾನ

ಕರ್ಂಪು – ಹೊಂಡ

ಕರಂಡೆ – ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

ಕರ್ಬಾಸು – ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ತಳಿ

ಕರಿಯ – ದೋಣಿ ಕಡವು

ಕಲೆಂಬಿ – ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

ಕಲ್ಪಡೆ – ಹನ್ನೆರಡು ಸೇರು ಅಳತೆಯ ಮಾನ

ಕಲ್ಕುಡೆ – ತಾಳೆಗರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೊಡೆ

ಕಾಟಿ – ಕಾಡೆಮ್ಮೆ

ಕಾನಿಗೆ – ಕಾಣಿಕೆ

ಕಾರಪೊಡಿ – ಕಾಲಧೂಳು

ಕಾಲ್ತೆ – ಬೆಳಗ್ಗೆ

ಕಾಲ್ಯ – ಕಾಲ

ಕಾವಂಟೆ – ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿರುವ ಮರ

ಕಿನುಂಕು – ಚಿವುಟು

ಕಿರ್ವಂಟಿ – ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಎಡೆ

ಕೀಲ್‌ – ಭೂತಕಾಲ

ಕುಂದನ – ಕುಂದಣ

ಕುಂದೆಲ್ – ಕಡಮೆ

ಕುಂಬರು – ನಡುಗು

ಕುಚ್ಚಿಪುದೆಲ್‌ – ಕುರುಚಲು ಪೊದರು

ಕುಡುಂಬೆದಿ – ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಮಹಿಳೆ

ಕುತ್ತಟ್ಟ – ದಾಸ್ತಾನು ಅಟ್ಟ

ಕುದುಕೆ – ನರಿ

ಕುದ್ಪು – ಕತ್ತರಿಸು

ಕುಪ್ಪುಳ್‌ಕಣ್ಣ್‌ – ಕೆಂಗಣ್ಣು

ಕೆಡಗು – ಇಳಿಸು, ಇಡು

ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ – ಕಿವಿ ಅರಳಿಸಿ ಕೇಳು

ಕೆರ್ಚಿ – ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕಿದ ರಚನೆ

ಕೆರ್ಪು – ಆನಿಸಿ ಇಡು

ಕೊಟ್ಟುಗ – ಮುಸುಕು

ಕೇಳಿಗೆ – ಘೋಷಣೆ

ಕುರುಕುಂದೇಲ್‌ – ಇಳಿಗಾಲ

ಕುರುಕುಸೇಲ್‌ – ತಮಾಷೆ, ಹಾಸ್ಯ

ಕುರುಬಾಕಿಲ್‌ – ಹಿಂಬಾಗಿಲು (ಚಿಕ್ಕ ಬಾಗಿಲು)

ಕೊಂತುಕುಸೇಲ್ – ಹಾಸ್ಯ

ಕೊಡಂಜರ – ಬಾಯಿತುಂಬಾ

ಕೊಯಿಸೆರಂಗ್‌ – ಮದುಮಗನು ಧರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಸೆರಗಿನ ಒಂದು ಬಗೆ

ಕೊಡಿನಿರೆಲ್‌ – ದಟ್ಟ ನೆರಳು

ಕೊಡಿಪಗರಿ – ಹರಿತವಾದ ಬಾಣ

ಕೊರುಂಗು  – ಕೊಕ್ಕರೆ

ಕೊಲ್ಪು – ಸತ್ವ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಕೊಲ್ಪುನಿ – ತಾಗುವುದು

ಕೊಳ್ಳಿನೀರು – ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡುವ ನೀರು

ಕೋಂಟು – ಮೂಲೆ

ಕೋರಾಯಿ – ಅಗಲಬಾಯಿಯ ಮಣ್ಣಪಾತ್ರೆ

ಕೈಪೊಡಿ – ಕೈಯ ಧೂಳು

ಕೈಸೆಟ್ಟಿ – ಹಿಡಿಯಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮರದ ಪಾತ್ರೆ

ಕೈಸೆರಸ್ರೆ – ವಿವಾಹ ಬಂಧನ

ಗಜಕಮ್ಮ – ಗಜಕಂಭ

ಗಟ್ಟಿ – ಕಡುಬು

ಗದರ್ – ಗತ್ತು, ಠೀವಿ

ಗಲಮ್ಮೆನ – ತೀವ್ರವಾಗಿ

ಗಲ್ಲ್‌ಗದ್ದಲ – ಸಂಭ್ರಮ

ಗಾರ್ಯಾ – ಗಾರಿಗೆ

ಗಿಂಡ್‌ ಕೋಪ – ಕಡುಕೋಪ

ಗಿಡ್ಡಾ – ಹೋಯ್ಯು

ಗಿಡಿಕೆ – ತಡಿಕೆ

ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿ – ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗುವ ಸದ್ದಿನ ಅನುಕರಣವಾಚಿ

ಗಿರಿಪ್ಪು – ಸಡಿಲಿಸು

ಗಿಳಿಸೂವೆ – ಗಿಳಿಕಿಂಡಿ

ಗುಜ್ಜಿ – ಗೂಟ

ಗುವೆ(ಲ್‌) – ಬಾವಿ

ಗುಳುಂಬು – ಬೋಗುಣಿ

ಗೆಂದದೀಪ – ನಂದಾದೀಪ

ಚಂಡೀರ್ – ತಣ್ಣೀರು

ಚಿನ್ನದನ  – ಕೊಳೆಬಟ್ಟೆ

ಚಿಲಿಂಬಿ – ಸಣ್ಣಕೆರೆ

ಜಾಪಾವು – ಇಳಿಸು

ಜೋತಿಕೊಲು – ಉದ್ದನೆಯ ಕೋಲು

ಜೋಗಟೆ – ಚಕ್ಕಳ ಬಕ್ಕಳ

ಜೋಪು – ಜೇಬು

ತಂದೇವು – ಅಗಲ ಎಳೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ

ತಗೆ – ಅಣ್ಣ

ತಞ್ಞನ – ತಂಗುಳನ್ನ

ತಮೆರಿ – ತವರು

ತಮ್ಮನ – ಔತಣ

ತಾಮರ – ತಾವರೆ

ತೆರಸ್ಸು – ತ್ರಾಸು

ತೆರಿಯ – ಸಿಂಬಿ

ತೆರ್ಕಾಯಿ – ತೆರಪು, ದಾರಿ

ತೊಡೆಪು  – ಹಚ್ಚು, ತೊಡೆಯು

ತೊಡತ್ತರೆ – ಮರಿಗೆ

ತಟ್ಟ್‌ತವಯಿ – ವಿಳಂಬ

ತಡ್ಯ – ಹೊಸ್ತಿಲು

ತಿರ್ತಡ್ಯ – ಹೊಸ್ತಿಲು (ಕೆಳ)

ತುಳ್ಳು – ಕುಣಿಯು, ಕುಪ್ಪಳಿಸು

ತೆರಿಪಾ – ತಿಳಿಸು

ತೊಟ್ಟು ಪತೊನು – ಆಲಿಂಗಿಸು

ತೊಟ್ಲ್‌ ಪಾಲೆಪಿಂಗಾರ  – ಅಡಿಕೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ಹಿಂಗಾರ

ತೋಡಾ ಬೋಡಾ – ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗು

ದಂಗಾ – ಹೋಯ್ಯು

ದಂಡಿಗೆದ ಪರಿಪು – ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ದಂಡ

ದಂಡ್ಯಾ – ಕೊಡಲು ಕೈಚಾಚು

ದಡಿಮುಟ್ಟು – ಜೋರಾದ, ತೀವ್ರ

ದರ್ಮದಾರೆ – ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಮಾಡಿದ ವಿವಾಹ

ದಲದಿ – ಜಲಧಿ

ದಲದಂಗೂರ _ ಡಂಗುರ

ದಲ್ಯ – ಮಡಿಬಟ್ಟೆ

ದಾಡೆಕಲೆಯಿ ದೋಡೆ  – ಕೋರೆ ಮುರಿದ ಬಾಯಿಬಡುಕಿ

ದುತ್ತ್‌ಬತ್ತ್‌ – ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ

ದೂಸೆಲ್‌ – ಧೂಳುಮ, ಹುಡಿ

ದೇಸೆ – ಸೇಸೆ

ನಡೆಮಡೆ – ಎಂಜಲೆಲೆ ಹಾಕಿದ ಜಾಗ

ನುಗ್ಪು – ಸಡಿಲಿಸು

ನೆಡ್ಯು – ತೊಳೆಯು

ನೇರಡೆ ಕಾಂಡೆ – ಮುಂಜಾನೆ

ನೋಟ ನಿಮಿತ್ಯ – ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಪಕಲ – ಹವಳ

ಪಚ್ಚಿರ್ – ಸೊಳೆ

ಪಟ್ಟಸಾಲೆ – ಪಡಸಾಲೆ

ಪಟ್ಟಿಪಗಪುನಿ – ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೀಳೆಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಒಪ್ಪಂದ

ಪತಿಕ್ಕ್‌ ಪತಿ – ಜೋಡಿಗೆ ಜೋಡಿ

ಪಡಿಸಂಪಗೆ – ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನೀಡುವ ಭಿಕ್ಷೆ

ಪನಿದೊಂಪ – ತಂಪಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಚಪ್ಪರ

ಪನ್ನೆಕೊಟ್ಟರೆ – ಚಿಕ್ಕ ಹಾರೆ

ಪನ್ನೆನರೆ – ಮುಖದ ನರೆತ ಕೂದಲು

ಪರೆಲ್‌ – ಹರಳು

ಪರ್ವಂದ ಪಚ್ಚಡೆ – ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆ

ಪರಪು – ಹರಿವು

ಪಾಂಜರ – ಪಂಜರ

ಪಾಪಾವು – ಹಾಸು

ಪಾರ್ವತ್ತಿಗೆ – ಯಾಜಮಾನ್ಯ

ಪಿಜಿಲ್‌ – ಹೆರು

ಪಿಲೆ – ನೋವು

ಪುಚ್ಚೆ – ಕೂದಲ ಜಡೆ

ಪುಲ – ಹೆರಿಗೆಯಾದ ನೆಲ

ಪುಲಪರಿಜ್ಜುನಿ – ಹಟ, ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸು

ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ – ಚಿಗುರು ಬಣ್ಣ

ಪೂವಿನ್ನ ಎಲೆತ್ರ – ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಎಲವಸ್ತ್ರ

ಪೆಂಡ್ಯೆ – ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕಟ್ಟು

ಪೆದಿಮಾನ – ಬಾಣಂತಿತನ

ಪೊಜಂಕ್‌ – ಹಿಸುಕು

ಪೊಟ್ಟಿರೆ – ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಚು

ಪೊಯ್‌ – ಹಾಕು, ಸುರಿಯು ಕುಣಿಯು

ಪೆರಣಪಾಸ್‌ – ಮರಣಶಯ್ಯೆ

ಪೆರದನೆ – ಹೆರೆಮಣೆ

ಪೊದಿಕೆ – ಹೆರೆಮಣೆ

ಪೊದಿಕೆ – ಬುತ್ತಿ

ಪೊದು – ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ

ಪೊದ್ಪು – ಹುರಿಯು

ಪೊರ್ತಿಂಗೊಲು – ಬಸಿರಿನ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳು

ಪೊಸಕೊಡು – ಹೊಸ ಸೀರೆ

ಬತ್ತ್‌ ಪಣಿ – ಕೂಲಿ

ಬರಂಬು – ಅಗಲ ಕಿರದಾದ ತಗ್ಗಿನ ಊಟದ ಹಲಗೆ

ಬಂದ್ಯಾ – ಕತ್ತರಿಸು

ಬಂದೀ ಕಟ್ಟ್‌ – ಒಂದು ಆಭರಣ

ಬಯ್ಯು – ಮರದಲ್ಲಿ ತಂಗು

ಬಲಂಜ್‌ – ಸುತ್ತು (ಕ್ರಿ.)

ಬಲಿರ್ – ಬೆಳೆಯು

ಬಯಕ್ಕ್‌ – ಬಯಸು

ಬಾಪು – ಬೀಗು

ಬಾಜಿರ – ಮೆನಯ ಚಾವಡಿ ಅಂಚಿಗೆ ಹಾಸಿದ ಉದ್ದನೆಯ ಹಲಗೆ

ಬಾವೊ – ಸೊಗಸು

ಬಾಲ್‌ಮುಡಿ – ಕೂದಲನ್ನು ಸೂಡಿಹಾಕಿ ಕಟ್ಟುವ ವಿನ್ಯಾಸ

ಬಿನ್ನಾಣಿ – ಚಾತುರ್ಯ

ಬಿರಯು – ಭೆರಸು

ಬೀಪು – ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲಾಡಿಸಿ ಕಲ್ಲು ಕಸಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸು

ಬೆರಿಬರ್ಪಾವುನಿ – ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸು

ಬೆಞ್ಞನ – ಮೊಸರು

ಬುಡುದಾರೆ – ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳ / ವಿಧವೆ/ ವಿಧುರನ ವಿವಾಹ

ಬೊಲ್ಯನೆಯಿ – ಬೆಣ್ಣೆ

ಬೀಜ್‌ – ಬೀಸು

ಬೋಂಟೆಬಾರ – ಬೇಟೆ

ಬೇಂದ್ರ್‌ಸಾಲೆ – ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ

ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿ – ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ತೆ

ಬೈಪಣೆ – ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ತಿನ್ನಲು ಹಾಕುವ ಜಗಲಿ

ಮಂಡೆಕೊಟ್ಟು – ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮುಸುಕು

ಮಕ್ಕ್‌ಮುಟ್ಟುನಿ – ಅಸಹನೆಗೊಳ್ಳು

ಮದ್‌ಲ್‌ – ಪ್ರಾಕಾರ

ಮದಿಪು – ವಿಚಾರ, ನಿರ್ಣಯ

ಮದಿಮುಟ್ಟೆಲ್‌ – ರಜಸ್ವಲೆ

ಮಯಿರ್ – ನವಿಲು

ಮರಂಗೆ – ಮೊಳ

ಮಲ್ಲೆ – ದೊಡ್ಡ

ಮರ್ಲ್‌ ಮಗೀನ – ಹುಚ್ಚುಕಟ್ಟು

ಮರಪಾ – ಬೀಳಿಸು (ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ)

ಮಸಲಾದಿ – ಲೇಪನ

ಮಾತ್‌ – ಬದಲಾಯಿಸು

ಮಾನ್ಯ – ಆಳು, ಮನುಷ್ಯ

ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್ಪುನಿ – ಕೊಲೆ ಮಾಡು

ಮಾಸಾಡಿ – ಮಾಸಲು ಬಟ್ಟೆ

ಮಿನದನ – ಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ

ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ — ಮೂರುಕಾಲಿನ ಪೀಠ

ಮುಕ್ಕಡಪು – ಹಾಯ್ಗಡ

ಮುಗುಡು – ಮೊಗ್ಗು

ಮುಚ್ಚಿಲಮೆ – ಬಾಣಂತಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆ

ಮುಟ್ಟುಲೆಂಚಿ – ಏಣಿ

ಮುತ್ತಾರ – ಮೂರು ಬಾರಿ

ಮುತ್ತೆರಿಯು – ಕತ್ತಿರಿಸು

ಮುತ್ತೇಸನ – ಮುತ್ತೈದೆತನ

ಮುನ್ನಿ – ಧೋತ್ರದ ನಿರಿಗೆ

ಮುರ್ನಾಲಿ – ಅಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮುಡಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯದ ತುಣುಕನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೋಣಿಯಾಕಾರದ ಚೂಪಾದ ಉಪಕರಣ

ಮುರುತ್ತ – ಮೂಹೂರ್ತ

ಮುಲೇವು – ಮುಳೆಕುತ್ತಿ, ತಿರುಗೂಟ

ಮೂಜಲನಮೆ – ಹೆರಿಗೆಯ ಅನಂತರದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆ

ಮೂರು – ತುಂಡರಿಸು

ಮೇದಲೆ – ಸೆರಗು

ಮೊರಂಪಾಯಿ – ಮೊಣಕಾಯಿ

ಮೋಂದಲೆ – ಮದುಮಗನ ಮುಖಕ್ಷೌರ

ಯಮದೂಲು – ಭಾರೀ ಧೂಳು

ಯೇಪುನಿ – ಚೆಂಡು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಹಿಡಿಯು

ರಾಮಕೆಂಪು – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ

ರಾವಕಿ – ರವಕೆ

ರೆಂಕೆ – ರೆಕ್ಕೆ

ಸಂಕ ಸೊಲೆ – ಎದೆಯುರಿ

ಸಂದೆಗ – ಸನ್ನಾಹ, ಸಿದ್ಧತೆ

ಸಕ್ಕಣ – ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪೆ

ಸಕ್ಕಣಂದಲ್ಯ – ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ

ಸಗುಬಗು – ಸಮೀಪ

ಸಗ್ಮಾಲ್‌ – ಹೆಣ್ಣಾಳು

ಸಗ್ಮೆ – ಗಂಡಾಳು

ಸತು- ಶಕ್ತಿ, ಸತ್ವ

ಸನ್ನೆತೋಡು – ಚಿಕ್ಕ ತೋಡು

ಸಮಯಿ – ಕೆರ

ಸಲ್ಮತ – ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ

ಸಾಂತೋಮಿ – ಸಮಾಧಾನ

ಸಾಪ – ವರ

ಸಾಯೆತ್ತಿ ಸನ್ನಾಯ – ಪರಿಕರ ಜೋಡಣೆ

ಸಾರಿದೊಲಿ – ತಾಳೆಯ ಸೋಗೆ

ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿ – ಮನೆಯ ಎದುರು ಚಾವಡಿ

ಸಾತ್ರ ಪೂಂಜೆ – ಭೂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಹುಂಜು

ಸಾಲಿತ್ತ – ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ

ಸಿಂಗದನ – ಭೂತಕೋಲ ನಡೆಯುವ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಭೂತದ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮುಖವಾಡ, ಖಡ್ಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ರಚನೆ

ಸಿಕೆ – ಶಾಖ

ಸಿಕೆಯು – ತುಂಬು

ಸಿಗುರು – ಚಿಗುರು (ಕ್ರಿ.)

ಸಿರಿಪದೊಲಿ – ಹೆಂಗಸರ ಅಂತರಂಗದ ಕೋಣೆ

ಸಿರಾವುನಿ – ರಚಿಸು

ಸೀರ್ತ – ತೀರ್ಥ

ಸೀಲ್ – ಸೀಳು

ಸುಡು ಸೂಕರಿ – ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗು

ಸುಡ್ಕಲ – ಸುಡುಗಾಡು

ಸುತಿ – ಸ್ತುತಿ

ಸುಗಿಪು – ಸ್ತುತಿಸು

ಸುಯಿಲ್‌ – ಉಸಿರು

ಸೂಂಕಾಲುನ – ತೂಗಾಡುವ

ಸೊರ್ಕು – ಸೊಕ್ಕು