ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಬೆರಮಣಾ ಕೇಣಿದರಾಗೆನ
ಇನಿ ಯೆನ್ನ ಕೈ ಪತಿ ಮದಿಮ್ಮಲ್‌ ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡಲ
ಈರೆಗ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಪಾತೆರೊ ಪಂಡಾಲ್‌ ಆಲ್‌
ಮನ್ನಿಪುಲೆ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಂದೇರ್ ಅರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್
ಆರ್ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ನಾರಾಯಿಣಾ ನಾರಾಯಿಣಾ ಓ ಬೆರಮಣಾ ಕೇಣಿದರ
ಇನಿ ಪಟ್ಟಪರಕೆಡ್‌ ಪುಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ರಾಮಲಕ್ಕಣೆನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಕೊರೊಡೊಂದ್‌ ಎಣ್ಣಿದ ನಮ ಓ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ
ಯೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡೇ ಪೋಲೆ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾ
ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಬಲ್ಲೆಂದ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಣಾಗ
ಬೆರಮ್ಮಾಣೆ ಆವುಂದು ಪಂಡೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಕಾಯಿಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಪೋಪೆರತ್ತಾ
ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲವ್ವಾ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಲಾ ಪೋಯಿನ ತೂಯ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆನವುಲು ಮಾಯ ಬೆಂದೇರ್
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಜಾಲಮುಂದಿಲ್‌ಡ್‌ ಜೋಗಾಂದೇ ಬೆನ್ಪುಂಡತ್ತೋ
ಓ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಮುಜಿಲೊಟ್ಟುದ ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಆನಿದಾ ಕಾಲೊಡುದೇ
ಓ ಬೆರಮ್ಮಾಣೇ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಬೆರಮ್ಮಣೆಗೆನ ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್‌ ಗೆನ
ಇನಿ ನಲಿತ್ತ್‌ ನಾಲಾಟ ಗುಣಿತ್ತ್‌ ಮೂಜಾಟ ಗೊಬ್ಬುವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಮೂಡಾಯಿ ಮುಕಸಾಲೆಡ್‌ಗೆನಾ
ತೊಲಸಿ ಮಂಟಮೆನವುಲೋ ನಟ್ಟು ಬೆರಮಣೆ
ನಲಿತ್‌ ನಾಲಾಟ ಗುಣಿತ್‌ ಮೂಜಾಟ ಗೊಬ್ಬುನಗಗೆನ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಬತ್ತಿ ಬೆರಮಣಗ್‌ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಪತ್ತುವ್ವೇರ್ ಗೆನ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು…  ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರೆ ಬಾಲೆಲು

ಬೆರಮ್ಮಣ ಪನ್ಪುಂಡುಗೆ
ಇನಿ ಯೆಂಕ್‌ ಪಡಿಸಂಪಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆನ
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆಲಾ
ಪೋತೆರುಗೆನ ಕಾಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪರೆ ಮಗಾ
ನಿಗಲೆಗ್‌ ದಾರೆಗೆನ ಬರ್ಪಿ ಐತಾರ ಅತ್ತ್‌ ಮೇಲ್‌ದ ಬಾರೊಗುಗೆನ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆ ಪಣ್ತೆ ಯೆನಡ ಕೋಡೆದ ದಿನಮಾನೊಡು
ಪೋಲೆ ಬೆರಮಾಣ ಯೆನ್ನ ಎರಮಾನೆದ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್‌ಂದ್‌s… ಓ… ಓ…

ಯೆಂಕ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಉಳ್ಳೇರುಗೆನಾ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಇನಿ ಅಕ್‌ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ದ್‌ ಸಲ್ಮಂತನ ಆದ್‌ ಪೋಲೆ ಬೆರಮ್ಮಾಣಾಂದ್‌
ಪಣ್ತೇರ್ ಇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ಮಗ ಬಾಲೆಲೆಂದೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಾಣ
ಆರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದರೆಮನೆಡ್‌…

ಇನಿ ಯೆಂಕ್‌ ಪಾಡಿ ಸಂಪಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಬಾಲೆಲೆ
ಲಾವಾ ನಿಕುಲಾಂಡಲ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಚೆನ್ನೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೇರ್ ಗೆ ಕೇಂಡಿದರ ನಿಗುಲು
ನಿಗುಲೆನ ಒಂಜಾಟ ಚೆನ್ನೆದ ಚದಿರಂಗದ ಗೊಬ್ಬು ಯೆಂಕೇ ತೂವೊಡತ್ತಾ ಮಗಾ
ಮಗಾ ಬಾಲೆಲೆಂದೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಾಣೆ ಆರ್ ನಟ್ಟು ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಆರ್…  ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಯೆನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡುಗೆನ
ಯೆಂಕಲೆ ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಒಂಜಾಟ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬೊಡುಂದುದು ಬೆರಮಣೆ ಪಣ್ಣಾಗ
ಬಾಲೆಲು ಪಾರ್ ಪೋದು ಮಿತ್ತ್‌ ಪೋತೆರ್ ಗೆ
ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗುಗೆನ ಕಲ್ಲಾ ಕಲೆಂಬಿನಡೆ ಪೋವು ತೂನಗ
ಬೀಗ ಮುದ್ರಿಕೆ ಪಾಡ್‌ದ್‌ಂಡತ್ತೋ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿಗ್‌ ಇನ್ಪೇರ್ ಬಾಲೆಲು
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬಾಲೆಲು ರಪ್ಪ ಪಾರು ಬೈದೇರ್ ಗೆನ
ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಬೆರಮಣ ಕೇಣಿದರಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕಲೆ ಚೆನ್ನೆದ ಮಣೆಗೆನ ಬಂಗಾರ್ ದ ಪರೆಲುಗೆನ
ಯೆಂಕಲೆನ ಅಪ್ಪೇರು ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿಡ್‌ ದೀತೆರ್ ಗೆನ
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೇರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೆರಮಣ ಬೀಗ ಮುದ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತ್‌ ದೀದ್‌ ಪೋತೆರತ್ತೋ
ಓ ಬೆರಮ್ಮಾಣಂದೋ ಪಣ್ಪೇರು ಬಾಲೆಲು…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮಗಾ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆ
ನಿಗುಲು ಸತ್ಯದ ಬಾಲೆಲುಗೆ
ಯೆನಡ ಕಲು ಕಬಟ ಪಾತೆರುವರ ಮಗಾ
ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್‌ ಜತ್ತ್‌ದ್‌ ದೀತ್‌ಂಡ್‌ ಮಗಾಂದ್‌ದ್‌
ಲವ್ವಾ ಬೆರಮ್ಮಾಣೆ ಪಣ್ಣಾಗೋ ಓ… ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಇನಿ ಪಾರ್ ಪೋದುಗೆನ
ಏಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಗು ಪೋದು ತೂನಗಗೆನ
ಇನಿ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದ ಬಾಕಿಲ್‌ ಜತ್ತ್‌ದ್‌ ದೀತ್‌ಂಡ್‌
ಅಬ್ಬಂಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಬೊಲ್ಲಿನ್ನಾ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಪರೆಲ್‌ ಪತ್ತೋನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ದೇ
ಓ ಬಾಲೆಲು ಅಗುಲು…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಬೆರಮಣೆ ಪೋವುದುಗೆನಾ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಜೋಗಟೆ ಪೊಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಕುಲ್ಲುದು ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ನಿಕುಲು ಮೆಗ್ದಿಯಾ ಪಲಿಯ್ಯಾ ಮಗಾ
ಜೋಗಟೆ ಪೊಯಿಪಾಡ್ದ್‌ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಸರಿಯ ಪೊಯ್‌ಲೆ
ಒಂಜಾಟ ಚೆನ್ನೆ ಚದ್‌ರಂಗಾ ಗೊಬ್ಬುಲೆಂದೇರೋ ಓ ಬೆರಮ್ಮಾಣೆ ಆರೋ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲುಗೆನ
ಸಾಲರಿ ಚಾವಡಿಡ್‌ ಜೋಗಟೆ ಪೊಯ್‌ಪಾಡ್ದ್‌ ಕುಲ್ಲಿಯ್ಯೆರ್
ಬಂಗಾರ್ ದ ಪರೆಲ್‌ನ್‌ ಸರಿಯೆಂದ್‌ ಪೊಯ್ಯೆರ್
ಚೆನ್ನೆ ಚದ್‌ರಂಗದ ಗೊಬ್ಬುಂದೇ ಗೊಬ್ಬುವೇರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌
ಓ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲುದೇ…  ಓ… ಓ…

ಒಂಜಾಟ ಚೆನ್ನೆ ಚದ್‌ರಂಗದ ಗೊಬ್ಬುಡುಗೆನ
ಪಲಿ ಅಬ್ಬಗ ಸೋತೋನುದು ಬೈದೇರ್ ಗೆನ
ಮೆಗ್ದಿ ದಾರಗ ಗೆಲಿತ್ತೊನು ಬನ್ನಗಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಪಲಿ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮಗಾ ಮೆಗ್ದಿ ದಾರಗ ಈಯಿ ಕೇಂಡಿದನಗೆನಾ
ಯಾವ ದಾನೆ ಮಗಾ ಸೋತಿನಿ
ಈ ದಾನೆ ಮಗಾ ಗೆಲ್ದಿನಿಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಾಗ್‌
ಓ ಬೆರಮ್ಮಾಣೆನ ಎದುರುಡೂ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌s…  ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬೆರಮ್ಮಣ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ಇನಿ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಓ ಅಬ್ಬಗ ಈ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ದಾದ ಕೇಣುನಿ
ಇನಿ ಚೆನ್ನೆದ ಕಡೆಕೊಡಿ ಪಗಪುಲ
ನಿ ನಿನ್ನಾ ಮೆಗ್ದಿನ ದಾರಗನ ನಡುನೆತ್ತಿಗೇ ದರ್ಪುಲಂದೇರ್
ಬೆರಮ್ಮಾಣಯೋ ಓ ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುವ ಬೆರಮ್ಮಣ ಆರೋ… ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಪಲಿ ಅಬ್ಬಗ ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆದ ಕಡೆಕೊಡಿ ಪಗತ್ತೆರ್
ದಾರಗನ ನಡುನೆತ್ತಿಗೇ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಂದೇ ಪಾಡಿಯ್ಯೇರ್ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಆ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು ಅಗುಲು…  ಓ… ಓ…

ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ್‌ ಇನಿ ಪಲಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಗ್‌ ಪಾಡ್‌ನಗ
ಇನಿ ತಂಗಡಿ ದಾರಗಗೆನ ದಡ್ಡಪ್ಪ ಮಗುರ್ಯೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಕೈಯ  ಬುಡು ಕೈಲಾಸ ಜೂವ ಬುಡು ವೈಗುಂಟ ಸೇರಿಯ್ಯೆರ್ ಗೆನ
ಆತಾನ ಸಮಯೊಡು ಉಂದೊಂಜಿ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಪುಂಡತ್ತೋ ಓ ಬೆರಮ್ಮಾಣೆ
ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ
ಈ ಆಂಡಲಾ ಅಬ್ಬಗ ಕೇಣಿದನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಈ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ್‌ ಕೆರಿಯಗೆನ
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸೊನ್ನೆಲ ಗುರುಮಾರ್ಲೆನಾ ಪೋತೆರತ್ತೋ
ನಿಗಲೆ ಮದ್ಮೆಗ್‌ ಕಾಯಿ ಪಾಡೊ ಮೂರುತ ಲೆಪ್ಪಾರತ್ತೋ ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಾ ಇನ್ಪೇರ್ ಬೆರಮಣ ಯೇಸದ ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ದ್‌ ಮುರುತ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಪೋಯಿನಗುಲು ಬನ್ನಗ ಮಗಾ
ನಿನ್ನನ್‌ ದೀವಯ್ಯೆರ್ ಅಬ್ಬಗಾಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಾಣ ಆರ್ ನಾಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌
ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನ ಬೆರಮ್ಮಣ ಆರ್…  ಓ…  ಓ…

ಇನಿ ಆತ್‌ ಪಾತೆರ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಪಣ್ಣಗಗೆನ
ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ಪಣ್ಪೇರ್
ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ನಾರಾಯ್ಯಿಣಾ ಬೆರಮ್ಮಣಾ
ಯೆನ ತಂಗಡಿ ದಾರಗನ್‌ಗೆನ ಇನಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು
ದಾ ಬುದ್ದಿ ಬೆನೊಡು ಬೆರಮ್ಮಣಾ ಪಣ್ಲೆ ಈರ್
ಲಾವ್ವಾ ಅಬ್ಬಗ ಕೇಣುನಗಗೆನ
ಲಾವಾ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಕುರು ಕುಸೇಲೆ ಪಣ್ಣೇರತ್ತೋ ಓ ಬೆರಮ್ಮಣೆ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಏರ್ ಮಗಾ ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ಕೇಣಿದನಗೆನ
ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ದಾರಗ ಕೈ ಬುಡು ಕೈಲಾಸ ಸಂದಿಯ್ಯೊಲು ಜೂವ ಬುಡು ವೈಗುಂಟೊ ಸೇರಿಯೊಲು
ಸವಪುಣೊನು ಕೊನೊದು ಗೂವೆಲ್‌ಗ್‌ ಪಾಡ್‌ಲಾ ಮಗಾ
ಅಯಿಡ್ದ್‌ ಬೊಕ್ಕಾ ಈಯಾಂಡ ಇನಿ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗೂವೆಲ್‌ಗ್‌ ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆಕೇ ಲಾಗಿಲಂದೇರ್ ಬೆರಮ್ಮಾಣೆ ಆರ್
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌…  ನಾಲಿಲ್ಲ್‌ ನಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೇಡುನ ಬೆರಮಣೆ ಓ…

ಇನಿ ಚೆನ್ನೆದ ಮಣೆನಿ ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಪರೆಲಿನಗೆನ
ಯೇಲದೆ ಯೆಮಗುಂಡೊಡುಗೆನ
ಇನಿ ಪಕ್ಕನೆ ಕೊನೊದು ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿಡ್‌ ದೀಯ್ಯೆರ್ ಗೆನ
ಲಾವಾ ಮೆಗ್‌ದಿ ದಾರಗೊನು ಅಂಗೋನ್ದು ತರ್ಕೋನು ಪೋಪಾಲತ್ತೋ
ಓ ಅಬ್ಬಗ ಆಲೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌…

ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೊನು ತರ್ಕೊಂಡು ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಯೊಲುಗೆನ
ಇನಿ ಮುತ್ತಿನ ಕೆರೆಕ್‌ ಪಾಡಿಯೊಲುಗೆನ
ಇನಿ ಲಾವ ಕೆರೆಕ್‌ ಪಾಡಿಯೋಲು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್‌
ಲವ್ವೇ ಕೆರೆಕ್‌ ಪಲ್ದಿ ಅಬ್ಬಗ ಲಾಗಿಯೇಲತ್ತೋ ಓ ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆಕ್‌
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌…  ಪಲ್ದಿ ಅಬ್ಬಗ ಆಲೋ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಗೆನ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆಕ್‌ ಇನಿ ಲಾಗಿನಗೆನೆ ಆಲೆ ಜೂವ ಪೋಂಡುಗೆನ
ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆನಾ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಬಾಲೆಲೆ ನಡ್ಸಲೆಗ್‌ ನಾಲರಿ ಪಾಡೊಡು
ಬಾಲೆಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂವೊಡು
ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪಗಗೊಡು ಆರತಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು
ಗುರುಮಾರ್ಲೆನಾ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಪೋತೆರ್ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್‌ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪರೆ ಆರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಲವ್ವಾ ಬೆರಮ್ಮಣೆಗೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟೊಡು ಮಾಯ ಬೆಂದಿನ ಬೆರಮ್ಮೆಣೆ
ಮುಜಿಲೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಜೋಗಾ ಬೆಂದರ್ ಬೆರ್ಮರ್ ಆರೋ
ಇನಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪೋದು ಮುಜಿಲೊಟ್ಟುಡು ಜೋಗಾ ಬೆನ್ನಗಗೆನ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆಲಾ ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮುರುತ್ತಾನೇ ಲೆಪ್ಪಾರೇ
ಪೋತೆರತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ…  ಓ…

ಇನಿ ಬೋಲ ಬೊಲ್ಮಣ್ಣ್‌ಗೆನ ಇನಿ ಇನ್ನ ಮುಂಡೇರುಗೆನ
ಇನಿ ಕಾಂತಾರ ಕಡಂದಲೆಗೆನ ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೋನು
ಬರ್ಪೇರ್ ಗೆನ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ ಮಾರ್ಲೆರಾ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಆರೋ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಒರಿಯಾಂದೆಗೆನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಕರಿಯಾಂದೆಗೆನ
ಕಾಯಿ ಪಾಡೊನು ಮೂರ್ತ ಲೆತ್ತೊನುಗೆನ
ಇನಿ ಸೊನ್ನೆನಾ ಮಾರ್ಲೆಲಾ ಬರುವ್ವೇರುಗೆನಾ
ಇನಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನು ಬೀದಿ ನಿರೆವೋನು ಬರ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ ಓ… ಓ…
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಬೈಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ಯೇಲಜ್ಜೆ ಯೆಲದುಂಬು ಬರ್ಪೇರ್
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪತ್ಯೇರ್ ಗೆನಾ
ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಾಪುಣಿ ಪಿರಾಂದೇ ಬುಡಿಯ್ಯೇರ್ ಮಾರ್ಲೆರೋ ಓ
ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೋ…  ಕಾಯಿ ಪಾಡೂ ಮೂರ್ತ ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಪೋಯಿನಗುಲು…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಸುತ್ತು ಮದ್‌ಲ್‌ ದಾಂಟಿಯ್ಯೆರ್
ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್‌ ಅಮರಪ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿಯ್ಯೆರ್
ಇನಿ ಇಲ್ಲಮುಟ್ಟು ಸಗುಬುಗು ಆನಗಗೆನ
ಇನಿ  ಒಕ್ಕೆರೊಗು ಮೂಜಾ ಪಂಡ್‌ದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಬಾಲೆಲೆನೂ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಬಾಲೆಲೇ ಇನಿ ಓಡೆ ಪೋಯಾರ್ ಮಗಾ ಓಡೆ ಪೋತಾರ್ ನಿಗುಲು
ಬಲ್ಲೆಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಓ…  ಓ…

ಇನಿ ಆಂಡಲ ಮಾನ್ಯಡಾ ಮನಿಪುಜ್ಜನೆ ಬಾಲೆಲು
ಪಕ್ಕಿಡ ಪಾರುಜ್ಜಿಗೆನ
ಇನಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಪಾಪೊನೆ ಉಲೊ ಉಲೊ ದೋಸೊನೆ
ಇನಿ ಮಾನಿಯ ಕೆರ್ಂಡತ್ತೋ ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿ ಬೆಂದ್‌ಂಡತ್ತೋ
ನಮ ಬಾಲೆಲು ನಾರಾಯಿಣೊ ಓ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದೇರೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌…

ಇನಿ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಬಾಲೆಲೊ ಮದಿಮ್ಮಾಯ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ನಮ ಬಾಲೆಲು ಓಡೆ ಪೋತ ಮದಿಮ್ಮಾಯಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್
ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಕೋಡಿ ಕೋಡಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆನೇ ನಾಡೊನು ಲೆತ್ತೊನು ಬನ್ನಾಗಗೆನಾ
ಸೊನ್ನೆಗಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಆನಿದ ದಿನೊಟುಗೆನಾ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೊನ್ನೆಗೆನಾ ತರೆಕ್ಕಾ ತರೆಕ್ಕಾ ಗುದ್ದು ದರ್ತೋನುವೆರ್
ತಿಗಲೆಗಾ ತಿಗಲೆಗಾ ನೋತೊನುವೆರ್
ಇನಿ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಓಣಿ ಒರುಂಕುಗೆನಾ
ಕಣಿ ಕರ್ಂಪು ನಾಡುವೆರ್ ಗೆನಾ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಾಂದ್‌ ಲೆತ್ತೊನು ಬುಲಿತ್ತೋನು ನಾಡೋನು ಪೋಪೆರತ್ತೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ದೇ ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಆನಿದ ದಿನೊಟುಗೆನಾ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪನೆ ದೇವರೆ
ಉಲೊ ಉಲೋ ದೋಸೊನೆ
ಇನಿ ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್ ದ್‌ ನಂಕ್‌ ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿ ಬೆಂದ್‌ಂಡೆ ಸೊನ್ನೆ
ನಮ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲುಗೆನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲತ್ತಾ ಸೊನ್ನೆ
ಇನಿ ದಾರೆ ಕೇಣ್ವ ಇನಿ ಓಡೆ ಪೋಯೆರ್ ಅಗುಲು ಸೊನ್ನೆ
ದಾನೆ ಕತೆಂದೇ ಪಣ್ಪೇರತ್ತೋ ಓ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರು ಸೊನ್ನೆಡ ಆರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಾರು ಓಡೋನು ಪೋತೆರುಗೆನ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆಕ್‌ ನಿಲ್ಕ್‌ದ್‌ ತೂನಗಗೆನಾ
ಇನಿ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆ ನೀಂದಿಲೆಕ ನೀಂದುವೊಗೆನ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲತ್ತೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆದ ಬಾಲೆಲು ಅಕುಲು…  ಓ…

ಇನಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪೊನೆ ದೇವರೆ ಉಲೊ ಉಲೊ ದೋಸನೆ
ಉಂದು ರಾವುಕಾಲ ಯೆಂಕಲೆಗ್‌
ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್ಂಡ್‌ ಗೆನ ಬೆರ್ಮತ್ತೀ ಬೆಂದ್‌ಂಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ಯೆಂಕಲೆ ಮೋಕೆ ಮೋವಂದ ಪದ್ದೇಯಿ ಬಾಲೆಲೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಮಾರ್ಲೆರೆ ಬಾಲೆಲೋ… ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೋ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಯೆಂಕಲೆ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ
ಪಗಲೊಡು ಆರೆನಿ ನರ್ಸಲೆಗ್‌ ನಾಲರಿ ಪಾಡೊಡು
ಬಾಲೆಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ತೂವೊಡುಂದೂ ಇತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸೊನ್ನೆ
ಓ ನಾರಾಯಿಣಾ ಸೊನ್ನೇ ಪಣ್ವೇರರೋ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಓ…

ಇನಿ ನಿರೆಕರೆನಿ ಪಕ್ಕಾದಿಕ್ಕಾಂದ್‌ಗೆನ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಲೆಪ್ಪಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಮಂದೆ ಮಾರ್ಬಲ ಕೂಡುವೆರುಗೆನ
ಪೊಸ ಬಲ್ಲ್‌ ಪೊಸ ಪಲಾಯಿಯೇ ತರ್ಪಾವೇರತ್ತೋ
ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಓ ಸೊನ್ನೆಲಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ ಆರ್…  ಓ… ಓ…

ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನ
ಮುತ್ತಿನ್ನ ಕೆರೆಕ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಜೆಯಿದ್ದೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ಪೊಸ ಪಲಾಯಿಡ್‌ ಪೊಸ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್‌
ನೀಂದುನ ಬಾಲೆಲೆ ಪುಣನ್‌ ದೆಪ್ಪಾವೆರತ್ತೋ ಓ
ಉರ್ಕಿತೋಟದಾ ಗುವ್ವೆಲ್‌ಡ್‌ದೇ ಓ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ…  ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ಗೆನ
ಇನಿ ತೆನಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತರೆ ಪಾಡಿ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಜೆಪ್ಪುಡಿಯೆರ್ ಗೆನ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಕುತ್ತಟ್ಟೊಗು ಕೈ ಕೊರಿಯೆರ್ ಗೆನ
ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಅರಿನೇ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ ದೆರಿಪ್ಪಾವೆರತ್ತೋ ಓ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮಾನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್…

ಇನಿ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಅರಿಯಾಂಡಲ ದೊರಿಪುನಗ
ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌
ಇನಿ ಸುಯಿಲ್‌ ಪುಟ್ಟುಜ್ಜಿಗೆನ
ಜೋಕುಲು ಕಾಯ ಬುಡು ಕೈಲಾಸ ಸಂದ್‌ದೇರ್
ಜೂವ ಬುಡು ವೈಕುಂಟಾ ಸೇರ್ ದ್ದೇರು ಬಾಲೆಲೂ… ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮಾನೆಡ್‌ ಓ…

ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡುಗೆನ ಅರವೂರು ಪರವೂರು ನಿರೆಕರೆ ಕೂಡುದೆರುಗೆನ
ಕೂಡಿಮಂದೆಲುಗೆನ ಇನಿ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಎರಮನೆಡ್‌
ಆಯರೆ ಕುಕ್ಕಿ ಮರ ಈಯರೆ ಪೆಲ ಮರ ಕಡ್ಪಾದೇರು
ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಸನಂದ ಕೋಡಿಡ್‌ಗೆನ ಮಸಣಂದ ಕಾಟ ಗೂರಾದ್ದೇರ್ ಗೆನ
ತೆನ್‌ಕಾಯಿ ಬಡಾಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕೇಲೆ ಪಾಡಾದೆರುಗೆನ
ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕೇಲ್‌ ಪಾಡಾದ್‌
ಇನಿ ಬೆಂದುರು ಕೈಪಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಕುಕ್ಕುದಾ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡೂ ಬೆಂದುರೂ ಕೈಪಾವೇರತ್ತೋ ಓ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌
ಓ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಜೂವಬುಡಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಮೀಪಾಯರೇ… ಓ…

ಇನಿ ಬೆಂದ್ರ್‌ ಚಂಡೀರು ಕಾಯಿನಗಗೆನ
ಎಣ್ಣೆನಾ ಮಂಜೋಲು ಲಾ ಅರೆಪ್ಪಾವೆರು
ಅಸನಂದ ಕೋಡಿಡ್‌ ಮಸಣಂದ ಕಾಟ ಗೂರುನಗ
ಇನಿ ಬಾಲೆಲೆನಿಗ್‌ ಆನಿದಾ ಕಾಲೊಡೂ ಎಣ್ಣೆನಾ ಮಂಜೋಲಾ ಪೂಜಾದೆರತ್ತೋ
ಸವಪುಣ ಜೆಪುಡಾದ್‌ ಮೀಪಾವೆರ್ ಬಾಲೆಲೆನಿ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಆರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌… ಸೊನ್ನೆನಾ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸವಪುಣ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪಾವ್ವೇರು
ಬಾಲೆಲೆನ್‌ ಲಾವ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯೊಡು ಮೀಪಾವೆರುಗೆನ
ಇನಿ ಸವಪುಣೊನು ಅಯಿತ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಾವೆರುಗೆನ ಇನಿ
ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೋ ಕೇನೋಡತ್ತೋ…

ಇನಿ ಆಂಡಲಗೆನ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪೇರುಗೆನ
ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಕೇಣಿದನ
ಆನಿದ ದಿನ ಯಾನ್‌ ಪಂಡಿನೆನ್ ಕೇಂಡಿಜ್ಜನೆ ಕೊರಿನ ಆರಿಜ್ಜನೆ
ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲು ಕೈಬುಡು ಕೈಲಾಸೊ ಸಂದ್ಯಾನೆ
ಮಂದಿಮ್ಮಾಲೆಂದೋ ಪಂಡೆರೋ ಉರ್ಕಿತೋಟದೆರಮನೆಡ್‌ದೇ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ… ಓ…

ಓ ನಾರಾಯ್ಯಿಣ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಕೇಣಿದನಾಗೆನ
ಪರಕೆ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕಾಂದ್‌ ಪಂಡೆನೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಆನಿದ ದಿನಯಾನ್‌
ರಡ್ಡ್‌ ಬಾಲೆಲೆ ಜೂವ ಇನಿ ರಟ್ಟ್‌ಪೋಂಡೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್
ಬಾಲೆಲೆನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯ ಇನಿಗ್‌ ನಂಕ್‌ಗೆನ
ತೂವರೆದಾಂತೆ ಪೋತಿನ ಕಾಲನೇ ಬತ್ತುಂಡತ್ತಾ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಂದೇರೋ
ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ತನ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್‌ ಸೊನ್ನೆಡಾ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ತರೆ ತರೆಕಗೆನ ತಿಗಲೆ ತಿಗಲೆಗೆನ ಗುದ್ದು ದರ್ತೊನುವೆರ್
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆನ ಸವಪುಣಗೆನ
ಇನಿ ಸರ್ವಾ ಬಿರ್ದ್‌ ಸಾತ್ರಮಿನದನೊಡೋ
ತೂ ಕಾಟದಡೆ ಕೊಣಪ್ಪಾದೆರತ್ತೋ ಮಾರ್ಲೆರ್ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಸನಂದ ಕೋಡಿಡ್‌ ಮಸಣಂದಾ ಕಾಟದೆಡೆ ಕೊಣಪ್ಪಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಪೆದಂಬು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಪರದಚ್ಚಣೆ ಬರ್ಪಾವೇರತ್ತೋ
ಇನಿ ಪೆದಂಬೂ ಕಾಟೊಗು ಬಾಲೆಲೆನೇ ದೀಪಾವೇರತ್ತೋ ಓ ಮಾರ್ಲೆರಾರೋ
ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಸುಡ್ಕಲಡ್‌ಗೇ… ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಇನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆನ್‌… ಓ… ಓ…

ಪೆದಂಬು ಕಾಟೊಗು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕ್ಕಾಯೀ ದೀಪಾವೆರುಗೆನ
ಲಾವಾ ಕೊಳ್ಳಿಡ್‌ ಕೊಳ್ಳಿನೀರ್ ಕೊರ್ಪಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಕುತ್ತಿದಾ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪಾವ್ವೇರುಗೆನಾ ಕಲ್ಪಡೊದ ನೆಯ್ಯಿಲಾ ಕೆರ್ಚ್ಚಿ ತಾರಾಯಿಲಾ
ಪಾಡಾವೆರತ್ತೋ ಓ ಸೊನ್ನೆ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಸುಡ್ಕಲೊಡೂ…

ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲೆಗ್‌ಗೆನ
ಆನಿದ ಕಾಲೊಡುಗೆನ ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲೆರ್ ಗೆನ
ಪೆದಂಬು ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಪಾವ್ವೇರುಗೆನ
ಕಾಟೊಗು ತೂ ಒರುವ್ವಾರ ಇರುವಾರ ಪತ್ತ್‌ನಗ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲೆನ ನಡು ಕರಿಯ್ಯೋನು ಬನ್ನಾಗತ್ತೋ
ಅಸನಂದ ಕೋಡಿಡೇ ಮಸಣಾಂದ ಕಾಟೊಡೇ ಓ
ಬಾಲೆಲೋ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ ಬಾಲೆಲು ಬಂಗಾರಿನ್ನ ತುಂಬಿ ಆತೇರ್ ಗೆನ
ಅಸನಂದ ಕೋಡಿಡ್‌ ಮಸಣಂದ ಕಾಟೊಡುಗೆನ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ತುಂಬಿದ ಒರು ಆದ್‌
ಬುರ್ರಪ್ಪಾ ರಾವೊನು ಪೋಪೇರತ್ತೋ ಓ ಬಾಲೆಲು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ್ಪಿ
ಬಾಲೆಲು ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಸುಡ್ಕಲೊಡು… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿ ಮಾಲೋಕೊಗು ಪೋಪೆರುಗೆನ
ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಿಣ ದೇವೆರೆನ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡ್‌ಗೆನ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬೋದಿಗೆದ ಗಜಕಮ್ಮೊಡು ಪೋವುದು ಕುಲ್ಲುನಗ ಓ ರಡ್ಡ್‌ ತುಂಬಿಲೂದೇ
ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರುಗೆನ
ಇನಿ ಬಾಕಿಲ್‌ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಳಿಗೆ ಬೀಗ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ದೇರತ್ತೋ
ಓ ಬಂಗಾರ್ ದ ತುಂಬಿಲೆನ್‌s… ಓ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೊಡುಗೆನ
ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕತ್ತಾಲೆದ ಕೋಣೆಡ್‌ಗೆನ
ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಬೋದಿಗೆದ ಕಮ್ಮೊಡುಗೆನ
ರಡ್ಡ್‌ ತುಂಬಿಲುಗೆನ ಪೋ ಕುಳ್ಳುದಗೆ ಓ ದುಂಬಿಲೋ ಕತ್ತಾಲೆದ ಕೋಣೆಡ್‌… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡ್‌ಗೆನ ರಡ್ಡ್‌ ತುಂಬಿಲೆನ ಬಿತ್ತಾರ ಬೀರಗೆನ
ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರೆಗ್‌
ಸೈಯ್ಸೊಣರೆ ಸಗೆವುಜ್ಜಿಗೆ
ಮಿತ್ತ್‌ ಮೇಗಿಮಾ ಲೋಕೊಡತ್ತೋ ಓ ದುಂಬಿಲೋ ಕತ್ತಾಲೆದ ಕೋಣೆಡ್‌… ಓ…

ಇನಿಯಾಂಡಲ ಸ್ವಾಮೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಿಣ ದೇವೆರೆಗ್‌ಗೆನ
ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಪರ್ನಾಮದ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜ್ಜಿಗೆನ
ರಡ್ಡ್‌ ತುಂಬಿಲೆನ ಬಿತ್ತ್‌ಬೀರ ಎಚ್ಚಾಂಡ್‌ಂದ್‌ ಪಂಡೇರ್ ಗೆನಾ
ಇನಿ ಕತ್ತಾಲೆ ಕರಿಯ್ಯಾ ಕೋಣೆದ ಬಾಕಿಲೇ ದೆಪ್ಪುವೇರತ್ತೋ ಓ
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಗೇ… ಓ… ಓ…

ಇನಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಿನ ದೇವೆರ್ ಪಣ್ಪೇರ್ ಗೆನ
ಇನಿ ರಡ್ಡ್‌ ತುಂಬಿಲೆನಿಗೆನ ಬಂದ್‌ ಬಂದೊಳಿಗೆಡ್‌ ಯಾನ್‌ ಮಲ್ತೆಗನ
ಇನಿ ನಿಗಲೆನ ಬಿತ್ತ್‌ಬೀರ ಸೈಯ್ಸೊಣಿಯರ ತೀರುಜ್ಜಿ
ನಿಗಲೆಗ್‌ ದಾನೆ ಆವೊಡು ದಾನೆ ಪೋವೊಡುಂಡ್‌
ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ ಕೇಣ್‌ನಗ
ತುಂಬಿಲೋ ಪಣ್ಪೆನತ್ತೋ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋ ಕತ್ತಾಲೆದ ಕೋಣೆಡ್‌… ಓ… ಓ…