ಓಂ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ || ಗುರು ವಿಷ್ಣು |
ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಾ ||
ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ
ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದಾಯಕ ||
ಜ್ಞಾನಂ ವಜ್ರ ಕವಚಾಯ
ಪಾಹಿಮಾಂ ಗುರು ಪುಂಗವ ||

ಆನಂದಮಾನಂದಂ | ಕರಪ್ರಸನ್ನಂ ||
ಜಾನ ಸ್ವರೂಪಂ || ನಿಜ ಭೋಧ
ಯುಕ್ತಂ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಿಡ್ಯಂ ||
ಭವ ರೋಗ ವೈದ್ಯಂ || ಶ್ರೀ ಮದ್ಗುರು
ನಿತ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ||