ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ೧೩೬೭ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸಜಿದ್

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ, ಗುಲಬರ್ಗಾ

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ - ಸಾಥ್ ಗುಂಬಜ್

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲಬರ್ಗಾ

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಶಾಹಬಜಾರ್ ಮಸೀದಿ.

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ - ಐವಾನ್ ಎ ಶಾಹಿ