ಕೋಷ್ಠಕ – ೧೫

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು ಲೋಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೪೩ ೨೯
೧೬-೨೫ ೨೨ ೧೫ ೧BE ೨ITI
೨೬-೪೫ ೧೬
೪೬-೬೦ ೧೩

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೧೬

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೧೦
೧೬-೨೫ ೧Dip
೨೬-೪೫ ೧೦
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೧೮

ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಶಿರಗೋಡ, ತಿಳುವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೧೬ ೧೨
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೧೯

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೧೨
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೦

 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು (ನಗರ) ವಕ್ಕುಂದ ಮತ್ತು ನಯಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೨೭ ೨೦
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫ ೧೩ ೨TCH
೪೬-೬೦ ೧೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೧

ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ದೂಪದಾಳ ಮತ್ತು ಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೧೯ ೧೧
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫ ೧೨
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೨

 ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಕಟಕೋಳ ಮತ್ತು ಸುರೇಬಾನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೩

 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೩೬ ೨೮
೧೬-೨೫ ೧೪
೨೬-೪೫ ೨೬ ೨೧
೪೬-೬೦ ೧೪ ೧೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೪

ಸಾಗರ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೧೮ ೨೦
೧೬-೨೫ ೧Dip
೨೬-೪೫ ೨೫ ೧೩
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೫

ಆನಂದಪುರಂ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೧೩ ೧೨
೧೬-೨೫ ೧TCH
೨೬-೪೫
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೬

ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಚಿತ್ರದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೩೮ ೧೬
೧೬-೨೫ ೩೩ ೧೯
೨೬-೪೫ ೩೧ ೧೮
೪೬-೬೦ ೧೨

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೭

ಶಿಕಾರಿಪುರ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೩೧ ೩೮
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫ ೧೮ ೨BEd
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೨೮

ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಮಟಿಕೊಪ್ಪ, ಹರಗುವಾಳು, ತೊಗಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಡಗ್ರಾಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೫೬ ೩೭
೧೬-೨೫ ೩೦ ೧೨
೨೬-೪೫ ೩೫ ೧೦
೪೬-೬೦ ೧೯

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೩೦

ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೨೧
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೩೧

ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೧೮ ೧೬
೧೬-೨೫ ೧೪
೨೬-೪೫
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೩೨

ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫ ೧೫ ೧೦
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫ ೧೨
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೩೩

ಭಟ್ಕಳ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫
೪೬-೬೦

 

ಕೋಷ್ಠಕ – ೩೪

ಹಳಿಯಾಳ ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ವಯೋಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದವಿ ಇತರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೬-೧೫
೧೬-೨೫
೨೬-೪೫
೪೬-೬೦