ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ೩೩ ೧೭ ೧೬
ಕಂಪ್ಲಿ ೪೭ ೨೧೧ ೧೦೮ ೧೦೩
ಹೊಸಪೇಟೆ ೬೧ ೪೦೭ ೨೦೯ ೧೯೮

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ೨೨ ೧೨೮ ೬೮ ೬೦
ಹಂಪಾಪಟ್ಟಣ ೪೬ ೨೬೫ ೧೩೧ ೧೩೪

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ೧೫೨ ೭೩೬ ೩೭೩ ೩೬೩

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಲಬರ್ಗಾ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಬಾಲಗೇರಿ ೪೨ ೧೬೧ ೭೪ ೮೭
ಗುಲಬರ್ಗಾ (ನಗರ) ೧೧೮ ೪೬೧ ೨೩೫ ೨೨೬

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಣಿ ೪೮ ೨೧೨ ೬೩ ೧೧೯
ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ೧೦
ನೀರಗುಡಿ ೨೮ ೧೫ ೧೩
ಚಲಗೇರಾ
ಆಳಂದ (ನಗರ) ೩೩ ೧೪೨ ೭೯ ೬೩
ಕಲ್ಲಹಂಗಹಣ ೧೭ ೧೦
ಕರಿ ಅಂಬಣ ೩೯ ೨೨ ೧೭
ಚಿಂಚನೂರು ೧೩
ಸಾವಳಗಿ ೨೧ ೧೨
೧೦ ಜಾವಳಿ
೧೧ ಮಟಕಿ ಪಟ್ಟಣ
೧೨ ನಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ೧೦ ೪೧ ೨೦ ೨೧
೧೩ ಬೆಳಗಾಮಿ ಗ್ರಾಮ ೧೯ ೧೦
೧೪ ಯಳಸಂಗಿ ೩೦ ೧೪ ೧೬
೧೫ ನರೋಣ ೧೭
೧೬ ನಿಂಬರಣ ೧೦ ೪೦ ೧೯ ೨೧
೧೭ ಧಂಗಾಪುರ ೧೩ ೪೧ ೨೩ ೧೮

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಬೀದರ (ನಗರ) ೧೩ ೬೫ ೩೬ ೨೯

ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಬಾಲ್ಕಿ ನಗರ ೩೪ ೧೨೮ ೬೯ ೫೯
ಬತಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮ ೧೩
ಬಡಸಗಾವಿ
ವಾರಟ್ಟಿ ೩೧೯ ೧೦  
ತೆಲಗಾವಿ ೧೧ ೩೭ ೧೮ ೧೯
ಮೆಹಕರ ೧೩
ಲಕನಗಾಂವ ೨೧ ೧೫

ಹುಮ್ನಾಬಾದ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಕಮಲಾಪುರ ೨೨ ೧೨ ೧೦
ದುಮ್ಮಸೂರು ೧೦

ಔರಾದ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಔರಾದ (ನಗರ) ೨೪ ೧೨ ೧೨

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ನವಲಗುಂದ (ನಗರ) ೩೩ ೧೪೮ ೭೪ ೭೪
ಅಣ್ಣೀಗೇರಿ ೧೫ ೫೭ ೨೮ ೨೯

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ನಗರ) ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೪೩ ೨೩೭ ೧೨೧ ೧೧೬

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಲೋಕೂರು ೧೦ ೪೮ ೨೮ ೨೦

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ೯೧ ೫೨೩ ೨೭೭ ೨೫೫

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಕೊಪ್ಪಳ (ಗಾಂಧಿನಗರ) ೪೧ ೨೫೪ ೧೩೩ ೧೩೪

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಮುಂಡರಗಿ ೫೭ ೩೦೮ ೧೭೪ ೧೩೪

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಹಾನಗಲ್ಲ ನಗರ ೩೩ ೧೧೧ ೫೪ ೫೭
ಶಿರಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ೧೬
ತಿಳುವಳ್ಳಿ ೧೫
ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿ ಹೊಸೂರು ೨೧ ೭೮ ೩೮ ೪೦

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರ ೫೧ ೨೬೩ ೧೪೬ ೧೧೭
ಕಿತ್ತೂರು ೧೮ ೧೦೪ ೫೫ ೪೯
ನಯಾನಗರ ೧೮ ೮೦ ೪೨ ೩೮
ವಕ್ಕುಂದ ೧೫

ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ದೂಪದಾಳ ೨೨ ೭೪ ೩೯ ೩೫
ಉಗರಗೋಳ ೧೩ ೫೪ ೩೪ ೨೦

ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಕಟಕೋಳ ೨೯ ೨೦
ಸೂರೇಬಾನ ೩೨ ೧೭ ೧೫

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಆನಂದ ಪುರ ೨೪ ೯೮ ೫೦ ೪೮
ಸಾಗರ (ನಗರ) ೪೬ ೨೦೯ ೧೦೮ ೧೦೧

ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಚಿತ್ರದಹಳ್ಳಿ ೪೦ ೧೬೨ ೮೬ ೭೬
ಮಳಲಿಕೊಪ್ಪ ೪೫ ೧೬೬ ೯೦ ೭೬

ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಶಿಕಾರಿಪುರ (ನಗರ) ೬೮ ೨೮೬ ೧೫೧ ೧೩೫
ಅಮಟಿಕೊಪ್ಪ ೪೨೨೨೪ ೯೮ ೧೨೬  
ಹರಗುವಾಳು ೫೭ ೨೪೫ ೧೨೩ ೧೨೨
ತೊಗಸಿಗ್ರಾಮ ೧೬ ೧೦
ಸಂಡ ೧೬ ೧೦

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ೮೭ ೩೭೩ ೨೦೦ ೧೭೩

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ತರೀಕೆರೆ ೩೩ ೧೬ ೧೭

ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಕಾರವಾರ ನಗರ ೧೬ ೮೨ ೪೯ ೩೩
ಹಳಿಯಾಳ ನಗರ ೩೧ ೧೩೧ ೬೨ ೬೯

ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಯಲ್ಲಾಪುರ (ನಗರ) ೩೩ ೧೫೪ ೭೬ ೭೮
ಜಡಿಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ೨೭ ೧೫ ೧೨
ಡೋಮಗೆರೆ ೧೯ ೧೧
ಭರತನಹಳ್ಳಿ ೨೫ ೧೫ ೧೦
ಕೋಳಿಕೇರಿ ೩೭ ೧೯ ೧೮
ದುಮಗೇರಿ ೨೦ ೧೨

ಭಟ್ಕಳ ನಗರ

ಕ್ರಸಂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಭಟ್ಕಳ ೧೯ ೧೧
  ಒಟ್ಟು ೧೭೭೦ ೮೧೪೬ ೪೨೬೯ ೩೮೭೭